Máte
otázku?

Rozvod a rozdelenie dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Rozvod a rozdelenie dlhov

Dobrý deň! Potrebujem radu ohľadom rozvodu. Som zadlžená s manželom a chcem sa opýtať, či sa v prípade podania o rozvod dlhy rozdelia na polovicu a každý z nás bude platiť svoj diel. Okrem toho by som sa chcela informovať, či v prípade trvajúceho rozvodového konania má manžel možnosť zobrať si ďalšiu pôžičku, ktorú by som potom musela splácať aj ja. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

Dobrý deň,

pokiaľ ide o rozvod a rozdelenie dlhov, tak platí, že ak si niektorý z manželo vezme počas manželstva pôžičku bez súhlasu druhého manžela, potom táto pôžička nepatrí do BSM, je dlhom výlučne toho manžela, ktorý si vzal pôžičku. Platí však, že veriteľ môže požadovať uhradiť dlh z majetku patriaceho do BSM.

Ak by ste nemali žiaden spločný majetok, tak na žiadne spoločný majetok nemôže exekútor siahnuť. Rovnako nemôže siahnuť na majetok, ktorý patrí iba Vám.

Po rozvode sa nebudú dlhy deliť napolovicu, ak nie sú spoločné. Ak by boli dlhy spoločné (t.j. s podpisom oboch manželov), potom sa môžu deliť na polovicu (ale nemusia).

Ak si teda zoberie manžel pôžičku počas rozvodu, Vy ju nemusíte platiť.

 

 

Trápi vás "Rozvod a rozdelenie dlhov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som poradiť. S manželom sme po rozvode a máme spoločný úver vo výške 15 000 eur, po ktorom zostávame oboje zaviazaní. Je možné požiadať súd o rozdelenie záväzkov tak, aby každý z nás platil polovicu? Manžel totiž odmieta platiť. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

 Dobrý deň,

áno, môžete požiadať súd o rozdelenie platenia pôžičky na polovicu. V zmysle § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) sa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) zaraďuje všetko, čo nadobudol jeden z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí, ktoré mu patria výlučne podľa osobitných predpisov alebo na základe bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré bolo zrušené alebo vyporiadané.

 

Pôžička, ktorú ste si vzali s manželom počas manželstva, patrí do BSM. To znamená, že obaja ste za ňu zodpovední spoločne a nerozdielne.

 

Ak sa s manželom nedohodnete na tom, kto bude pôžičku splácať, môžete sa obrátiť na súd. Súd môže rozhodnúť, že každý z vás bude splácať polovicu splátky pôžičky.

 

Ako postupovať:

 

1. Vyhotovte návrh na súd. V návrhu uveďte, že ste s manželom po rozvode, že máte pôžičku vo výške 15 000 EUR, ktorá patrí do BSM, a že manžel odmieta splácať pôžičku.

2. Priložte k návrhu dôkazy. Dôkazmi môžu byť napríklad zmluva o pôžičke, potvrdenia o splátkach, výpisy z bankového účtu atď.

3. Návrh podajte na súd, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska alebo pobytu jedného z vás.

 

Súd bude postupovať nasledovne:

 

1. Súd vyzve vás a manžela na vyjadrenie k návrhu.

2. Súd môže rozhodnúť o tom, že vykoná dokazovanie. Dokazovanie môže zahŕňať výsluch svedkov atď.

3. Súd po vykonaní dokazovania rozhodne o návrhu.

 

Ak súd rozhodne, že každý z vás bude splácať polovicu splátky pôžičky, bude toto rozhodnutie záväzné pre vás aj pre manžela. To znamená, že manžel bude povinný splácať polovicu splátky pôžičky, aj keď sa s vami nedohodne na niečom inom.

Pokiaľ by on neplatil svoju časť, banka ju môže žiadať od Vás. Vy ale môžete žiadať náhradu od neho. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, S manželom sa chystáme rozviesť. Máme spoločné dlhy, úver, pôžičky, debet na účte a kreditnú kartu. Žijeme v dome, ktorý sme kupovali na úver. Pozemok pod domom sme kúpili od mojich rodičov, avšak bez zaplatenia im akýkoľvek peňažný obnos. Manžel teraz od mňa žiada, aby som ho vyplatila. Máme spolu dve deti. Chce sa so mnou dohodnúť, kto čo bude splácať. Samozrejme, že v dome ostaneme my s deťmi, on už odišiel. On podá žiadosť o rozvod. Avšak neviem, ako sa s ním dohodnúť. Môj príjem je momentálne 500 € a mám len sezónne zamestnanie na 8 mesiacov.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
takéto situácie a prípady, kedy nie sú splnené podmienky na vyplatenie druhého manžela, resp. sa ťažko také podmienky vytvárajú, sú zložité. Ak budete chcieť zostať v dome bývať aj s deťmi, budete musieť hľadať také možnosti postupu, aby ste jednak vedeli prevziať spoločné dlhy a zároveň spravodlivo vypočítať podiel, ktorý mu patrí z titulu vyporiadania BSM. Bežne sa totiž postupuje tak, že ten z manželov, ktorý zostane bývať v dome alebo v byte zároveň prevezme aj všetky spoločné dlhy. Od hodnoty domu a pozemku sa odpočítajú spoločné dlhy a zo zvyšnej časti sa určí hodnota, ktorá mu patrí na vyplatenie.

Ak naozaj chcete zostať v dome bývať a zároveň vyporiadať BSM v súlade s Občianskym zákonníkom, budete musieť hľadať riešenie, ako to financovať. Často je nápomocná rodina. Ďalšou možnosťou by bolo hľadať iné riešenie. Napríklad sa dohodnúť na tom, že sa dom predá, vyplatia sa spoločné dlhy a zvyšná časť kúpnej ceny sa rozdelí. Takýto postup je však viazaný na to, že po predaji domu máte možnosť niekde inde bývať, napríklad u rodičov.


Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, s manželkou sa plánujeme rozviesť. Spísali sme čestné vyhlásenie, v ktorom uvádzame, že jej dlhy jej ostanú a moje budú moje. Súd nás bude posudzovať jeden po druhom počas rozvodu, a to v súčasnej situácii s koronavírusom môže trvať dlhšie. Manželka má exekúcie, avšak ešte ma nehľadali a nekontaktovali. Myslíte si, že naše čestné vyhlásenie postačuje, alebo by sme mali mať aj notársky overený dokument, aby ma nemohli stíhať? Už viac ako rok spolu nežijeme. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 27.04.2021)

Dobrý deň, uvádzame, že an stránek anšej advokátskej kancelárie sa venujeme často problematike rozvodu a následného vyporiadania BSM, vrátane vyporiadania dlhov.

V otázke uvádzate, že sa chcete rozviesť a spísali ste čestné prehlásenie o delení dlhov, ktoré vznikli počas manželstva. Uvádzame, že samotné čestné prehlásenia nepostačujú.

Ak dôjde k rozvodu, bude potrebné vyporiadať zaniknuté BSM, v rámci ktorého vyporiadate aj dlhy, ktoré vznikli počas manželstva. Tu súčasne platí ust. § 147 Obč. zákonníka, že ak ste si zobrali úvery resp. pôžičky počas trvania manželstva bez vedomia druhého manžela, tieto dlhy nepatria síce do BSM, ale nevýhodou je to, že veritelia /banky,nebankové spoločnosti/ môžu požadovať uhradiť dlh aj z majetku patriaceho do BSM.

 

 


Trápi vás "Rozvod a rozdelenie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sa rozvádzame a chcela by som sa opýtať na dlhy, ktoré si on počas manželstva zobral bez môjho vedomia. Jedná sa o pomerne vysoké sumy, avšak presnú výšku neviem. Rozdeľujú sa tieto dlhy po rozvode medzi oboch manželov, alebo sú to výlučne len jeho dlhy?

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,

ak si manžel počas trvania manželstva narobil dlhy bez Vášho vedomia, v zásade ide o jeho výlučné záväzky. Na Vás to však má ten dopad, že takéto dlhy možno uspokojovať aj zo spoločného majetku oboch manželov, ktorý patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý večer, mám dlhy a exekúcie z podnikania. Spolu s manželkou máme bezúplatnú pôžičku (BSM) a 8-ročnú dcéru. Vlastníme rodinný dom v spoluvlastníckom podiele 1:1, na ktorom už sú ťarchy a plomby. Chcel by som vedieť, či je možné tento dom nejako ochrániť pred exekútormi alebo už je neskoro. Môžem svoj podiel preniesť na dcéru, prípadne aj celý dom, s pravom doživotného užívania? Je to možné aj v prípade, že na ňom existujú exekúcie? Môžem dom darovať, aby som tak ochránil strechu nad hlavou? Ja som polovičný vlastník, no trvalý pobyt tam nemám. Aký by mal byť môj ďalší postup? Riešením by mohlo byť, ak by sme sa rozviedli a dlhy by som prevzal na seba. Alebo môže exekútor siahnuť na dom a spätne neuznať darovanie alebo neuznať rozdelenie bezúplatnej pôžičky? Je to možné, ak by som nehnuteľnosť preniesol na manželku alebo dcéru? Alebo už je neskoro? Veľmi pekne vám vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ je ne nehnuteľnosti, ktorá patrí do BSM zriadené exekučné záložné  právo potom už s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu súdneho exekútora.
V otázke uvádzate, že v nehnuteľnsoti nemáte hlásený trvalý pobyt. 
Prečo to uvádzame ?
Podľa ust. § 63  exekučného poriadku platí :
"(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Odporúčame Vám prihlásiť sa do nehnuteľnosti na trvalý pobyt, k tomu súhlas exekútora nepotrebujete.
Rozvod manželstva podľa nášho názoru nie je riešením, keďže exekučné záložné právo na nehnuteľnosti rozvodom manželstva nezrušíte.  Podľa ust. § 35 ods. 3 exekučného poriadku platí :
"Ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, neskoršie vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemá právne účinky voči oprávnenému."

V otázke neuvádzate aká je výška dlhov a kto je oprávneným v exekučnom konaní, ale podľa stavu veci treba využiť námietky v exekučnom konaní (nezákonnosť, premlčanie a pod.), ale to by sme museli vedieť viac a prípadne aj preštudovať doklady a podklady v exekučnom konaní.


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som radu pre známeho, ktorý sa bez vlastného pričinenia dostal do finančných ťažkostí. Jeho manželka si zobrala niekoľko pôžičiek cez internetbanking a zneužila jeho osobné informácie. Falšovala jeho podpis na jednej pôžičke, čo sama priznala. Okrem toho spáchala niekoľko trestných činov, pri ktorých sa predpokladá, že po ukončení trestného konania bude od nej vymáhaná škoda, ktorú spôsobila. Môj známy podal návrh na zrušenie BSM a už má rozhodnutie o jeho zrušení. Jeho manželka však nesúhlasí s predajom nehnuteľnosti a následným vyplatením dlhov, ktoré ona spôsobila. Mal by som sa zaujímať, ako sa môže brániť človek, ktorý si nezavinil takéto problémy, ale chce ich riešiť a nevie, ako donútiť manželku k predaju nehnuteľnosti a splateniu dlhov. Dopĺňajúca otázka: Je možné, že po ukončení trestného konania (už je NPO a vec je na súde) budú od neho požadovať splatenie škody, ktorú spôsobila jeho manželka páchaním trestnej činnosti? Ide o podvody a spreneveru. Budem vám vďačná za odpoveď, chcem tomuto človeku pomôcť, pretože je z celej situácie bezradný. Bez vlastnej viny prišiel o všetko, vrátane rodiny. Ďakujem s pozdravom, Marta.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 05.01.2019)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame, aby manžel predložil manželke písomne návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. 

Pokiaľ s týmto nebude súhlasiť, bude musieť podať návrh na súd, kde sa vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Poznamenávame, že pokiaľ je rozsudok o zrušení BSM právoplatný, majetok nadobudnutý po tomto dátume nadobúdajú do svojho výlučného vlastníctva.
Otázky úhrady dlhov manželky jej veriteľom : V prípade, že by došlo k exekučnému konaniu, exekútor by mohol postihnúť aj majetok patriaci do zrušeného BSM, nemôže však teraz siahnuť na mzdu manžela.
Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom uzatvorenia dohody.

 

 


Trápi vás "Rozvod a rozdelenie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď a ochotu pomôcť. Týka sa to splácania dvoch pôžičiek - prvú z nich som pravidelne splácal až do mája 2018, keď bola úplne splatená. Je možné uplatňovať polovicu celej splátenej čiastky od rozvodu alebo len časť za posledné 2-3 roky? Pri druhej pôžičke som sa dopustil prehľadu - tesne po rozvode som si na svoje meno zobral samostatnú pôžičku, ktorou som naraz splatil našu spoločnú. Predpokladám na základe Vašej odpovede, že v tomto prípade už nemám žiaden nárok. Je to tak? Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň, 

uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Pôžička splatená v 5/2018 : Vymáhať môžete splátky za posledné 3 roky, teda splátky za obdobie od 05/2018 do 01/2016 /lehotu troch rokov musíme počítať od 01/2019 mínus 3 roky = 01/2016/.

2./ Pôžička zobraná po rozvode :  Nie je podstatný účel tejto pôžičky a na čo ste peniaze použili, a to z dôvodu, že túto pôžičku ste si už zobrali po rozvode.

 

 


Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Výška jeho dlhu je 5838 eur. Chcela by som sa Vás ešte opýtať - ak som dobre rozumela, musím platiť, keď mi pošle písomne tieto podklady? Pritom on tú pôžičku zobral rok po rozvode a ja s ňou nemám nič spoločné. Bola som dokonca obvinená z toho, že sme s deťmi urobili podvod a vzali sme pôžičku na jeho meno. To však nie je možné. Sama splácam spoločnú pôžičku v mesačnej splátke 210 eur, na ktorej je on spoludlžníkom, ale neprispieva mi ani cent. Jeho pôžička je pre mňa likvidačná. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

K výške dlhu 5838 €, ktorú uvádza advokát, poznamenávame, že táto nemusí v žiadnom prípade zodpovedať zákonným ustanoveniam.

Ale toto je otázka resp. problém Vášho bývalého manžela, aby napadol neplatnosť zmluvy o pôžičke cestou súdu pre neprijateľnosť zmluvných podmienok. Aj keď sa na uvedené v otázke nepýtate, z jeho strany je potrebné poslať zmluvu na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 811 13 Bratislava. Konečný výsledok môže byť ten, že bude povinný zaplatiť len požičanú sumu bez úrokov a bez poplatkov.

 
K samotnej podstate otázky :

Vy nie ste povinná predmetnú sumu  5838 € platiť, nakoľko sa jedná o dlh Vášho bývalého manžela a pôžičku si zobral až po rozvode.
Problém môže nastať v prípade exekučného konania v tom smere, že pohľadávka - dlžná suma môže byť vymožená tak, že sa predá podiel bývalého manžela na nehnuteľnosti.
Odporúčame Vám preto okrem toho čo sme uviedli, čo je aj vo Vašom záujme, aby advokát Vám poslal všetky podklady vo veci.

Vy nie ste povinná advokátovi odpovedať a on nie je oprávnený od Vás požadovať úhradu dlžnej sumy 5838 €, k úhrade uvedenej sumy Vás nemôže zaviazať ani súd, ale budete vedieť podstatu problému a budete mať podklady už teraz.

Advokát vie, že Vy nie ste povinná pôžičku za manžela uhradiť, len chce dosiahnuť jej uhradenie pre veriteľa. Vy nie ste dlžníkom, spoludlžníkom ani ručiteľom, takže nie ste povinná nič za bývalého manžela platiť. Súd Vás nemôže zaviazať k úhrade dlžnej sumy. Len v prípade exek. konania je možnosť predaja podielu Vášho manžela na dome.

Ak chcete, môžete sa skontaktovať s bývalým manželom a oznámiť mu, aby zmluvu poslal na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, čo bude na jeho prospech.

Opakujeme, že Vy nie ste povinná nič platiť, keďže sa jedná o záväzok Vášho bývalého manžela.
 


Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý večer, nachádzam sa v zúfalej situácii. Som rozvedená od mája 2015. Môj exmanžel si v roku 2016 zobral pôžičku, ktorú nespláca. Od piatku nás kontaktuje advokát zo Starej Ľubovne a žiada, aby som splatila jeho dlh, dokonca aj dlh mojich detí. Doslovne sa nám vyhráža. Má na to právo? Zároveň ma obvinil, že som si túto pôžičku vzala na jeho meno. A musím zdôrazniť, že ide o nemalú sumu. Keďže neprebiehalo bytové spoločenstvo manželov (BSM), je možné, že môj exmanžel je vlastníkom polovice domu. Existuje nejaký spôsob, ako sa zbaviť jeho polovice v prípade, že nespláca pôžičky, neprispieva na údržbu domu a neplatí svoju časť dane? Tú ja totiž platím sama. Mám obavy, že prídeme o strechu nad hlavou. Ďakujem za pochopenie a rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli v máji 2015 a Váš bývalý manžel zobral pôžičku v roku 2016.

Z uvedeného vyplýva, že Vy ako jeho bývalá manželka za túto nenesiete právnu zodpovednosť.

Pokiaľ BSM  nebolo vyporiadané dohodou alebo nebol podaný návrh na súd a keďže ako píšete, dom je v BSM, potom vzniklo zo zákona podielové spoluvlastníctvo. Prečo to uvádzame ? 

Pri výkone rozhodnutia môže byť pohľadávka veriteľa uspokojená z majetku Vášho bývalého manžela, teda aj predajom polovice domu.

V otázke neuvádzate výšku dlhu, ku ktorej Vás telefonicky vyzýva advokát zo Starej Ľubovne. 

K tomu len poznamenávame, že to nie je z jeho strany správny prístup a musí Vám zaslať písomnú výzvu vrátane všetkých písomných podkladov k samotnému dlhu /zmluva o pôžičke, výška istiny, príslušenstva, s uvedením informácií, koľko bolo uhradené a kedy a aký je zostatok dlhu/, vrátane písomného splnomocnenia od veriteľa /=ten, komu dlhuje  Váš bývalý manžel peniaze. Následne budete môcť vzniesť námietky.

Ak by Vás opätovne kontaktoval, oznámte mu, aby všetky svoje požiadavky voči Vám vzniesol v písomnej forme ako uvádzame vyššie, vrátane predloženia písomných dokladov.

Pokiaľ sa jedná o Vašu obavu, že by mohlo dôjsť k predaju domu, to nie je možné len na základe výzvy advokáta, muselo by prebehnúť súdne konanie voči manželovi a až následne cestou súdneho exekútora. Tu uvádzame, že podľa exekučného poriadku nie je možný predaj nehnuteľnosti pohľadávke veriteľa menšej ako 2000 € a je to možné len na základe súhlasu súdu. Tento proces celkovo by mohol trvať aj cca 2 - 3 roky.

Naše odporúčanie je také, aby ste advokátovi oznámili, aby všetky svoje požiadavky voči Vám vzniesol v písomnej forme tak ako uvádzame vyššie, vrátane predloženia písomných dokladov. 

Zatiaľ samozrejme nič neplaťte. 

 

 


Trápi vás "Rozvod a rozdelenie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a rozdelenie dlhov (Rozvod)

Dobrý deň, pred tromi rokmi som sa rozviedla s manželom. Problémom je, že sme mali spoločný účet a pôžičky, ktoré sme platili striedavo - raz ja, raz on. Disponujem dokladmi o týchto platbách. Boli tam aj vkladné knižky s peniazmi, ale doteraz neviem, kde sa nachádzajú. Teraz od mňa žiada zaplatenie určitej sumy, ale ja netuším prečo. Je možné túto situáciu nejak napadnúť? Ako mám postupovať pri odvolaní?

Odpoveď: Rozvod a rozdelenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

Dobrý večer, 

k otázke uvádzame odpoveď :

1./ Dôležité je presne kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. Ak je to viacej ako 3 roky, potom platí ust. § 149 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

2./ Ak je to tak aj vo Vašom prípade potom budete musieť vec riešiť dohodou nie však ako vyporiadanie BSM, ale vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

3./ Pokiaľ sa jedná o účty v banke, tu platí ust. § 100 ods. 3  Obč. zákonníka :

"Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá."

V tejto veci odporúčame osobne kontaktovať banku, ktorá vec vyrieši aj keď nemáte vkladné knižky a neviete ani čísla účtov a nájde účty vo svojom systéme podľa Vašich ident. údajov. Nevieme na základe čoho máte bývalému manželovi platiť, či Vám poslal nejakú výzvu a podobne, v každom prípade musí existovať právny dôvod na to, aby ste mu nejaké fin. prostriedky vrátili. 

Celkovo pre vyporiadanie aj keď dodatočné resp. následné po uplynutí lehoty 3  rokov, nakoľko nepoznáme okolnosti, kto podpisoval zmluvy, rozsah uhradenia záväzkov, kontaktovať advokáta.

Bez konzultácie s advokátom nič neuhradzujte.

©


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a rozdelenie dlhov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.