Predmanželská zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Predmanželská zmluva

Dobrý deň, chcem sa opýtať akl to funguje s predmanzelskou zmluvou, keďže som nič na internete nenašla. Kam si ju môžem dať vypracovať alebo ak si ju mám sama napísať a len potvrdiť u notára odkiaľ mám nabrať vzor čo to ma vlastne všetko obsahovať? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

 

Dobrý večer,

náš právny poriadok systém predmanželskej zmluvy nepozná tak ako je to v angloamerickej právnej sústave.

V  zmysle nášho právneho poriadku, predovšetkým občianskeho zákonníka je možné upraviť vzťahy medzi manželmi pokiaľ sa jedná o bezpodielové spoluvlastníctvo, vyhradiť jeho vznik, tak aby pri uvedených dohodách boli brané do úvahy aj majetky, ktoré manželia vnesú do manželstva, pričom treba vychádzať aj zo samotného postavenia  oboch manželov, či podnikajú, aké je ich soc. postavenie, vnesený majetok a pod.  Na uvedené  dohody slúžia notárske zápisnice, ktoré vyhotovuje notár, ale spisuje ich s manželmi.

V zmysle ust. § 143  Obč. zákonníka   manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Odporúčame Vám kontaktovať advokáta vzhľadom na skúseností s prípadným vyporiadaním BSM.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa dá spísať niečo ako predmanželská zmluva, alebo niečo podobne.  Som vlastníkom bytu, na ktorý mám hypo. Bývame tam s priateľom. Keby sme sa vzali ako by to bolo alebo čo spísať na chránenie sa.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň,

ak ste jediným vlastníkom nehnuteľnosti, následne platí, že ak uzatvoríte manželstvo, neznamená to, že Vás manžel sa stane podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti resp. že nehnuteľnosť bude patriť do BSM.
Keďže uzatvoríte manželstvo, následne príjmy plynúce z prac. činnosti, budú patriť do BSM a teda aj splátky hypotéky pôjdu z prostriedkov patriacich do BSM. Následne platí,  že manžel v prípade rozvodu bude mať nárok na vyporiadanie splátok, keďže sa splácal  Váš výlučný majetok, t.j. na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru /ust. § 150 Obč. zákonníka/.

Ak nechcete na budúceho manžela previesť polovicu bytu na základe darovacej zmluvy prípadne rozšíriť BSM formou notárskej zápisnice, teda aby byt patril do BSM, potom z dôvodu právnej istoty je treba si len ponechať evidenciu splátok hypotéky na byt.

Predmanželskú zmluvu náš právny poriadok neupravuje. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň, prosím Vás, ako to je ak ja predám svoj byt a následne kúpim iný byt s priateľkou na hypotéku. Z predaja bytu, ktorý je v mojom výlučnom vlastníctve a po vyplatení hypotéky, ktorú som platil len ja, mi zostane cca 30. 000, - EUR, kúpa novej nehnuteľnosti bude vo výške 50-60. 000, - EUR, čiže príspevok v hotovosti na kúpu bude len z mojej strany, tak ako to treba "ošetriť", aby som v budúcnosti nemal prípadne problémy? Časom sa chceme vziať, no ako to bude v skutočnosti, ťažko predvídať a lepšie je mať "zadné dvierka". Ďakujem.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň. Ak správne rozumiem situácii, s priateľkou budete kupovať byt v hodnote cca 60. tis., pričom Vy budete mať k dispozícii v hotovosti 30 tis. a zvyšok sa bude riešiť zrejme spoločným úverom. Vzhľadom na spôsob financovania sa chcete do budúcnosti chrániť, čo je prirodzené.

Za daných okolností by som Vám odporučil riešiť výšku spoluvlastníckych podielov k bytu, ktorý budete kupovať. Keďže Vy budete financovať polovicu výlučne a druhú polovicu spoločne s priateľkou, môžete výšku spoluvlastníckych podielov upraviť tak, že Vy budete mať 3/4 k celku a ona 1/4 k celku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Chcem s opýtať žijeme s nastávajúcou manželkou v podnájme v byte, ktorého vlastníkmi sú moji rodičia. Pokiaľ sa vezmeme a počas manželstva prepisu byt na mňa a dôjde k rozvodu prípadne polovíc bytu mojej manželke a budem ju musieť vyplatiť, prípadne jej zabezpečiť náhradné bývanie. V príspevku vyššie sa uvázda, že je možné jej ponúknuť nájomnú zmluvu ale pokiaľ by so mnou odmietla po rozvode bývať a chcela iné bývanie tak čo? Za odpoveď ďakujem to je tak jediná dilema, ktorá ma pred vstupom do manželstva trápi - komplikovane vysporiadavanie sa s majetkom :) ale aj na to treba myslieť doba je zla.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

Náš právny poriadok nepozná inštitút predmanželskej zmluvy. Avšak po uzavretí manželstva máte možnosť ísť k notárovi a pred ním spísať notársku zápisnicu o tzv. zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

V takomto prípade, ak aj nadobudnete predmetnú nehnuteľnosť za trvania manželstva, tá bude iba vo vašom výlučnom vlastníctve a po rozvode manželstva nebude súčasťou vyporiadania BSM.

Uvedené vypláva z ustanovenia § 143a ods.1 OZ

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Dohoda musí mať formu notárskej zápisnice. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň, mám otázku, ak si zoberiem priateľa za manžela, s ktorým žijem takmer 7 rokov v spoločnej domácnosti, byt je však môj, ten som nadobudla po vyporiadaní BSM bývalého manželstva, bude mať nárok potom už môj manžel na tento môj byt ?

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

ako uvádzate v otázke, byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve. Uzatvorením nového manželstva s terajším priateľom sa nemení charakter vlastníctva predmetného bytu, byt aj naďalej zostáva vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Uzatvorením nového manželstva vzniká Vášmu manželovi právo na užívanie predmetného bytu z dôvodu rodinno-právneho vzťahu - uzatvorenie manželstva.

Ak by došlo k rozvodu, manžel nemá nárok na predmetný byt, avšak nie je povinný sa z bytu vysťahovať; vysťahovať ba sa musel len na základe súdneho rozhodnutia, prípadne by súd mohol určiť, že mu musíte zabezpečiť náhradné bývanie /napr. nájom/, t.j. neboli by ste povinná mu nové bývanie kúpiť.

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak počas manželstva manžel získa darom od rodičov dom komu patrí iba jemu alebo nám obom ako manželom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobrý deň, veci získané darom nepatria do bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov, preto ak manžel získal nehnuteľnosť darom, bude iba jeho.  Ak ste však  počas manželstva  do tejto nehnuteľnosti investovali peniaze, potom máte právo požadovať od neho nahradiť  polovicu týchto peňazí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Zdravím je možné spísať niečo ako predmanzelsku zmluvu 3 mesiace po uzavretí manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň,

v podmienkach SR nie je možné uzavrieť predmanželskú zmluvu. Jediné, čo by ste mohli v tomto smere urobiť, je pred nadobudnutím určitého majetku, určitej veci uzavrieť dohodu podľa § 143a Občianskeho zákonníka vo forme notárskej zápisnice, ktorou by ste určili, že daná vec nebude patriť do BSM. 

Rovnako ani veci nadobudnuté pred manželstvom nepatria do BSM a ani veci získané počas manželstva darom, či dedením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, budem sa vydávať a môj priateľ má pôžičku. Ak sa vstúpime do manželstva, dlhy sa presunú aj na mňa? Ak áno, ako si to viem zariadiť, aby neboli aj na mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň. Ak má Váš budúci manžel pôžičku, dlh z tejto pôžičky zaväzuje len jeho osobu. Nič na tom nemení ani vstup do manželstva. Jedine ak by dlh jedného z manželov vznikol počas trvania manželstva, mohol by byť pri výkone rozhodnutia uspokojený aj zo spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené však nie je Váš prípad, keďže pôžička vznikla ešte pred uzavretím manželstva, a teda aj pred vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predmanželská zmluva (Nezaradené)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa spýtať na predmanželsku zmluvu. Mám priateľa, ktorý počas prvého manželstva nadobudol dlžoby a to vo forme úverov, ktoré sú výhradne len na jeho meno. Pani ex manželka očividne vybabrala a všetko musí platiť on. No ale ja som druhá nastávajúca manželka, ktorá nemieni vstúpiť do manželstva a potom nadobudnúť dlžoby ešte aj po jeho ex. Chcela by som predmanželsku zmluvu, ktorá bude obsahovať. To čo si snúbenec nadobudol počas prvého manželstva. Si bude riešiť sám a nebude sa to týkať mňa. A v prípade jeho úmrtia jeho podlžností dedia jeho deti a nie ja. To čo si nadobudne počas nášho manželstva bude výhradne mojej dcéry. Podľa toho môžte usúdiť. Že som žena, ktorá nevsádza na dlžoby, ale na slušne žitie. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Predmanželská zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

ak uzavriete manželstvo s osobou, ktorá nadobudla majetok, či má dlhy ešte pred vstupom do manželstva, tento majetok, ani dlhy nebudú predmetom Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Inak povedané, dlhy budúceho manžela na Vás neprejdú. Ak by  došlo až k exekúcii, potom by exekútor nemal siahnuť na Váš spoločný majetok, ale dlh vymáhať len z majetku, ktorý patrí výlučne Vášmu budúcemu manželovi, napr. zrážkami z jeho mzdy. Predmanželskú zmluvu v SR nie je možné uzavrieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk