Máte
otázku?

Rozvod a výživné na deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava

Otázka: Rozvod a výživné na deti

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, aký bude postup v prípade rozvodu a zverenia detí do starostlivosti matke na jednom pojednávaní. S rozvodom a s tým, aby mala matka deti zverené do starostlivosti, súhlasím. Nesúhlasím, však, s výškou výživného na deti. Aký bude postup, keď na súde poviem, že nesúhlasím iba s výživným na deti? Rozvedie nás súd a deti pridelí matke? Alebo nás nerozvedie a kvôli výživnému sa budú veci ťahať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

Dobrý deň. Vaša situácia nie je ničím výnimočná. Pri rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú deti, je častým problémom práve výživné, na ktorom sa rodičia nevedia dohodnúť. Pokiaľ bude rozvrat manželstva preukázaný a obaja manželia sa budú chcieť nechať rozviesť, pričom jediným problémom bude určenie výživného na deti, dokazovanie sa bude sústrediť práve na majetkové pomery manželov. Aj v takýchto prípadoch súd rozhoduje jediným rozsudkom, tzn. že nerozhodne najskôr o rozvode a až potom o výživnom. Ak bude teda nejaká otázka sporná, v tomto prípade výška výživného, je tu predpoklad, že v rámci súdneho konania bude nariadených niekoľko pojednávaní.

Trápi vás "Rozvod a výživné na deti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom stanovenia výživného, pretože sa blíži rozvodové konanie. Podľa informácií, ktoré som našla na internete, pri určovaní výživného sa, okrem iného, zohľadňuje aj príjem otca za posledný rok. Jeho čistý mesačný príjem je približne 1500 eur. Zaujímalo by ma, či sa pri výpočte výživného zohľadňujú aj peniaze darované od rodičov. Pred niekoľkými mesiacmi dostal finančný dar od rodičov vo výške okolo 100 000 eur, ktorý bol poskytnutý v rámci rodinných vyrovnaní - ide o dedičstvo. Rozumiem, že toto sa nebude zarátať do bezpodielového spoluvlastníckeho majetku manželov (BSM), ale chcem sa informovať, či sa môže dar zohľadniť pri určovaní výšky výživného. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 15.01.2024)

Dobrý deň,
na vašu otázku uvádzame, že ak otec dieťaťa dostal finančný dar od svojich rodičov vo výške 100000 €, táto sume nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ani nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode, lebo doň nepatrí, čo vyplýva z ust. § 137 Občianskeho zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Podľa ust. § Zákona o rodine platí :

"Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

Sme názoru, že darovaná suma nebude mať vplyv na určenie výživného v tom smere, že by výživné bolo určené súdom na základe predmetného daru. Ide o dar v prospech jedného z rodičov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedená a máme tri deti v striedavej starostlivosti. Exmanžel mi na nich platí 200 eur, keďže má oveľa vyšší plat ako ja. Momentálne riešime otázku daňového bonusu, ktorý chceme pobrať striedavo. Ja by som ho pobierala v párnych mesiacoch, exmanžel v nepárnych. Všetky výdavky spojené s deťmi hradím ja, okrem obľedov, ktoré si platíme striedavo každý mesiac. Inak všetko ide na moje vrub, od oblečenia, cez návštevy lekára až po školu. Exmanžel na mňa tlačí s tým, že ak chcem pobrať daňový bonus, musím sa zrieknuť výživného. Má na to právo?

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň, nie na uvedené váš manžel nemá právo. Výživné súd môže určiť aj v prípade striedavej starostlivosti, ak majetkové pomery oboch rodičov nie sú rovnaké, nakoľko dieťa má právo zdielať životnú úroveň svojho rodiča. Vy nie ste povinná sa zriekať výživného, aby ste mohli poberať daňový bonus na mal. deti.

Súd je v prípade zverenia detí do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov oprávnený rozhodnúť aj o tom, ako budú rodičia poberať rodinné prídavky na deti a daňový bonus. Preto sa v tomto smere držte rozhodnutia súdu, resp. ak súd vo veci ešte nerozhodol trvajte ako na výživnom tak aj na daňovom bonuse podľa pôvodnej dohody s vašim ex-manželom. 


Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň. S bývalo manželkou, s ktorou máme dvoch synov 17 a 20 rokov, boli po rozvode súdom zvereni do jej starostlivosti. Keďže s manželkou už nežijeme v spol. domácnosti od r. 2009, v tom čase bol som nezamestnaný, tak od rozvodu som platil na oboch synov 26 eur, ktoré stanovil súd v roku 2009, pre potreby priznania sociálnej dávky 145 eur. Zároveň sme sa dohodli s manželkou v zmierovacom konaní, že mi bude platiť výživné 20 eur, čo bolo minimálna možná suma. Keďže som mal dlhodobé zdravotné problémy, tak sa mi podarilo neskôr vybaviť si invalidný dôchodok koncom roka 2009. Ja som momentálne na invalidnom dôchodku, býv. manželka ja zamestnankyňa s.r.o., ktorej majiteľom a konateľom je nás starší syn. V roku 2014 sme bolo rozvedení. Pričom súd mi stanovil platiť výživné 80 eur na mladšieho syna a 100 eur na staršieho, pričom vychádzal z môjho aktuálneho dôchodku cca 490 eur so zohľadnením, že som invalidný dôchodok dostal vyplateny 3 roky spätne od jeho priznania. Zároveň vzal do úvahy aj konštatovanie bývalej manželky, "že nič mi nebráni si zvýšiť svoj príjem prácou", čo ako človeku so 70 % priznaným zdravotným postihnutím je takmer nemožné si nájsť vhodnú prácu. Po odrátaní výživného zostava okolo 340 e to je suma, ktorá už je pod hranicou životného minima a k tomu ešte mám platiť 1/2 nájomného za spoločný byt cca 70, eur a úver vo výške 125, eur. Minulý rok som podal návrh na zrušenie vyplácanie výživného na plnoleté dieťa (20r. ) z dôvodu, že odkúpil od bývalej manželky spoločnosť a že tým pádom je schopný sa sám uživiť. Vo svojom vyjadrení k môjmu návrhu však uviedol, že je študentom vysokej školy a žiaden príjem zo spoločnosti nemá. Jeho matka, ktorá je teraz zamestnankyňou a spravuje jeho s.r.o. si vykazuje príjem 370, eur, pričom ešte pracuje ako samostatná účtovníčka v externej firme s 15 r. praxou. Sudca navrhol pojednávanie v danej veci na máj 2017. Nakoľko neviem z uvedených faktov, či môj návrh je primeraný a bude vôbec akceptovaný, aj keď len vo forme zníženia výživného na syna, chcel by som sa Vás opýtať k môjmu návrhu: 1. ) uplatní sa aj danom prípade odstavec zákona o rodine, že " vyživovacia povinnosť platí až kým sa deti nie sú schopné sami živiť" aj keď je syn majiteľom s.r.o. ale študuje a poberá štipendium. Podľa akých kritérií vlastne postupuje súd pri stanovovaní výšky výživného, ktoré by som mu mal platiť? 2 ) je príslušný súd povinný preverovať príjmy a majetkové pomery matky, ak je zamestnankyňou s.r.o., kde je v podstate v jej rukách, akú výšku príjmu si stanoví? Zatiaľ doložila len daňové priznanie s.r.o. a daňové priznanie syna. Príjem z externej firmy, kde pracuje však nepreukázala, lebo si ho faktúruje cez s.r.o. do nákladov. 3 ) je bývalá manželka povinná mi aj naďalej platiť manželské výživné ako som spomenul na začiatku, ktoré bolo stanovené súdom ešte v r. 2009, z dôvodu priznania mi sociálnych dávok, toto uznesenie však zrušené však nebolo. Bývalá manželka tvrdí že platí len do rozvodu. Z rozhodnutia o rozvode nie je nikde spomenuté zrušenie uvedeného uznesenia Ďakujem. 

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča k svojmu dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa živiť samo. Spravidla dieťa túto schopnosť nemá v priebehu štúdia na vysokej škole, keďže sa ešte len na výkon povolania pripravuje, avšak nie je vylúčené, že túto schopnosť nadobudne už počas štúdia (napr. rôzne práce popri štúdiu ale aj podnikanie). Ak Váš syn dosahuje príjem z podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti, ktorej je spoločníkom a konateľom, z ktorých si dokáže uhrádzať svoje životné potreby, nie je dôvod na ďalšom platení výživného z Vašej strany. Skutočnosť, či Váš syn daný príjem dosahuje, možno zistiť z účtovných dokumentov obchodnej spoločnosti, a to napr. na základe vášho návrhu na vykonanie tohto dôkazu. Podľa § 71 zákona o rodine, manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi vzniká zo zákona a existuje v priebehu trvania manželstva. Nevzniká teda na základe rozhodnutia súdu, súd len určuje jej rozsah, ak jeden z manželov túto povinnosť neplní. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi teda zaniká právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva, teda bez tohto, aby bolo potrebné zrušiť súdne rozhodnutie o povinnosti plniť manželské výživné v určitej výške. 


Trápi vás "Rozvod a výživné na deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som doplnila otázku. Spadajú všetky pôžičky a sporenia, ktoré som nadobudla ešte pred uzavretím manželstva, do majetku, o ktorom by sa rozhodovalo v budúcnosti na výživné pre partnerove deti? Hoci som vzala pôžičku na vysokú sumu a budem z nej čerpať aj počas manželstva, nebudú vziať do úvahy, že ešte mám istý obnos peňazí, z ktorého môžem pokryť výdavky manžela alebo jeho detí? Ďakujem Vám za rady, veľmi mi pomáhajú pri riešení mojich otázok.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň branci určovania výživného sa prihliada nielen na majetok ale aj na dlhy. Takže dlhy by sa zohľadňovali a tak isto by sa zohľadňovala aj suma ktorú máte k dispozícii. 


Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ako postupovať v nasledujúcom prípade. Mám dve deti, u jedného z nich som uvedený ako otec na rodnom liste, u druhého nie. Súd mi napriek tomu určil výživné na obe deti, ktoré pravidelne platím a vytýčil mi aj časy stretávania sa s nimi. Matka detí však tieto rozhodnutia súdu nerešpektuje a deti som už veľmi dlho nevidel. Aj tak sa však pýtam, prečo mi súd určil platieť výživné u dieťaťa, ktorého podľa rodného listu nie som otcom? Ako môžem dosiahnuť pravidelné stretávania s deťmi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň,

najskôr bude nutné vyriešiť otázku otcovstva. Z otázky mi totiž nie je celkom jasné, či ste otcom detí, alebo nie a či ide len o chybu matriky v zápise, či pochybenie súdu. Nie je mi zrejmé, či prebehlo určenie otcovstva aj k druhému dieťaťu alebo nie. Táto informácia je kľúčová, pre zodpovedanie otázky.  Vyživovacia povinnosť rodičov je ich zákonná povinnosť, ktorú si musia plniť aj bez súdneho rozhodnutia. Ak však máte vedomosť, že otcom dieťaťa nie ste, potom môžete podať odvolanie v časti platenia výživného na toto dieťa. Pokiaľ ide o styk s dieťaťom, resp. deťmi, môžete sa s matkou dohodnúť alebo podať na súd návrh na úpravu styku. Nemôžete však namietať určenie výživného na dieťa, v ktorého rodnom liste nie ste uvedený a zároveň sa domáhať styku s ním.

Ako som uvádzal na začiatku, ak nie ste uvedený v rodnom liste a viete, že ste otcom dieťaťa a chcete mať všetky rodičovské práva a povinnosti, treba na matrike overiť, či nedošlo k nedorozumeniu a ak nie tak určiť k dieťaťu otcovstvo. V opačnom prípade namietať určené výživné a zdôvodniť to tým, že nie ste otec.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň prajem, chceli by sme sa s partnerom vziať. Je možné, že súd bude prihliadať aj na môj finančný príjem? Môže súd brať do úvahy aj môj príjem pri platení výživného pre partnerove deti a naopak? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

V zmysle § 62 ods. 2 zákona o rodine, je jedným zo základných kritérií pre určenie výšky vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu životná úroveň rodiča. Slovenské súdy sa pri zisťovaní životnej úroveň často obmedzujú len na výšku príjmu z práce alebo inej odmeny povinného rodiča bez toho, aby majetkové pomery skúmali komplexnejšie. Je potrebné poznamenať, že na životnú úroveň manželov vplýva najmä príjem oboch z nich, keďže títo tvoria spoločnú domácnosť, spoločne uhrádzajú náklady na živobytie a spoločne nadobúdajú majetkové hodnoty do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Mzda alebo iný príjem z práce tvorí preto predmet BSM. Aj v dôsledku toho zákon o rodine v § 71 ods. 1  ustanovuje rovnakú životnú úroveň medzi manželmi. Preto, ak sa dieťa podieľa na životnej úrovni svojho rodiča, ktorého životná úroveň je tvorená aj príjmom jeho manželky, môže súd pri rozhodovaní skúmať aj tieto skutočnosti.


Trápi vás "Rozvod a výživné na deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a výživné na deti (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, koľko môžem požadovať výživné na dve deti, resp. aká je reálna šanca to dosiahnuť. Plánujem podať žiadosť o rozvod. Manželov príjem je približne 700€. Máme dve deti. Jedno z nich študuje na vysokej škole a druhé tiež plánuje studovať na vysokej škole. Je v evidencii úradu práce a vykonáva absolventskú prax. Prípravuje sa na prijímacie pohovory. Zaujímalo by ma, či v tomto prípade môžem žiadať o výživné na obe deti, keďže rozhodnutie o prijatí na VŠ dostane až približne v polovici júna? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Rozvod a výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 10.05.2015)

Dobrý deň, z Vaše otázky vyplýva, že deti pravdepodobne už budú dosplelé. Ak nie sú maloleté, potom súd nebude rozhodovať o výživnom súčasne s rozvodom. Deti si musia podať návrh na určenie výživného samé. 

Výška výživného sa dá pri týchto informáciach len veľmi ťažko odhadnúť. Samotný príjem manžela nie je všetko, čo súd zohľadňuje.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a výživné na deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.