Máte
otázku?

Rozviazanie pracovnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy

Dobrý deň, pracujem ako prepravca pre slovenskú firmu. Veľakrát som nútený prepravovať náklad, ktorý prekračuje maximálnu prepravnú hmotnosť vozidla. Niekedy hmotnosť presiahne maximálnu prepravnú hmotnosť až o 2500 kg a som nútený obchádzať hraničné váhy. Oznámil som firme, že už nebudem pre nich pracovať, pretože porušujú predpisy prepravných služieb. Firma mi hrozí zmluvnou pokutou. Chcem sa informovať, či môžu niečo také urobiť. Som schopný predložiť všetky potrebné dokumenty vrátane tých z prepravy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či pracujete ako zamestnanec alebo na živnosť. Ak pracujete ako zamestnanec, Váš právny vzťah sa spravuje Zákonníkom práce a pokiaľ pracujete na živnosť, právny vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Je to veľký rozdiel a v oboch prípadoch platia rozdielne spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu.

V oboch prípadoch však máte právo upozorniť zamestnávateľa alebo dodávateľa na porušenie zákonných povinností. Pokiaľ nedôjde k náprave, máte právo tento zmluvný vzťah ukončiť. Nie ste povinný trpieť porušovanie zákona.

Trápi vás "Rozviazanie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, v júli ma jedna firma prijala na pozíciu lektor, mala som pracovať od septembra do decembra na dobrú určitú. Žiadne osobne stretnutie som s firmou, ani s inými pracovníkmi nemala. Sekretárka mi telefonovala a riaditeľ komunikoval cez sociálnu sieť Facebook (iba písal). Nevysvetlili mi žiadne podmienky práce (doteraz neviem ani kedy by ma vyplácali). Po zvážení som sa rozhodla prijať ponuku inde, a v auguste som informovala riaditeľa firmy. Začal na mňa robiť nátlaky, citovo ma vydieral, že u nich musím ostať. Navrhla som, že uňho odpracujem časť hodín september - október, a písomne som požiadala o písomnú dohodu s presne vymedzenými podmienkami. Ani do dnešného dna mi písomná dohoda neprišla. Začala som sa báť, či mi vôbec budú vyplatené peniaze a posledný augustový deň som im písomne oznámila, že viac s nimi spolupracovať nechcem. Z ich firmy mi prišlo vyjadrenie, že to rešpektujú. Dnes mi riaditeľ napísal, že na mňa podáva žalobu, a bude požadovať plne odškodné. Prácu som mala začať vykonávať od budúceho týždňa. Ako môžem v tomto prípade pokračovať? Nakoľko mám brať vyhrážky toho človeka vážne? On tvrdí, že sme mali ústnu dohodu, ale ja som ich emailom dôrazne požiadala o písomnú dohodu. To, že u nich hodiny neodučím, som mu oznámila v dostatočnom časovom predstihu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
pracovná zmluva v zmysle Zákonníka práce vyžaduje písomnú formu. Ak nedošlo k podpisu pracovnej zmluvy, nevznikol ani záväzkovoprávny vzťah medzi Vami.

Hoci súdna prax pozná aj pracovné zmluvy uzatvorené ústne, na uzatvorenie takej pracovnej zmluvy je potrebné, aby boli dohodnuté aspoň obligatórne náležitosti zmluvy podľa ustanovenia § 43 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. Ak však sama uvádzate, že ste neboli oboznámená s platovými podmienkami, nemohlo dôjsť ani k uzatovreniu ústnej pracovnej zmluvy, nakoľko neboli dohodnuté všetky obligatórne náležitosti.

Vzhľadom na tieto skutočnosti máme za to, že jeho vyhrážky sú iba snahou, aby Vás dotlačili k tomu, aby ste im určitú časť hodín učili. S ohľadom na jeho správanie a doterajšie konanie by však bolo otázne, či by Vám vôbec zaplatili za vykonanú prácu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, čo znamená pre mňa nasledovná situácia. Mám zmluvu na dobu neurčitú a chcem ukončiť pracovný pomer ku koncu mesiaca. Našla som si náhradu a najprv to zamestnávateľ akceptoval, no deň pred koncom mi povedal, že nesúhlasí a dáva mi výpoveď s dvojmesačnou lehotou. Akú by to mohlo mať pre mňa následky, ak do práce nenastúpim? Ďakujem.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 60 Zákonníka práce ohľadom skočenia prac. pomeru dohodou platí nasledovné :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Je škoda, že ste vec neriešili ihneď a nespísali aj dohodu o skončené prac. pomeru. Zamestnávateľ nie je povinný akceptovať Váš návrh na Vaša zastupovanie po ukončení prac. pomeru.

V otázke nepíšete dôvod výpovede. Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v ust. § 63 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ust. § 62 ods. 8 Zákonníka práce platí : 

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného vyplýva, že dohoda o peňažnej náhrade by musela byť dohodnutá písomne v pracovnej zmluve, ktorú už máte uzatvorenú. 

Ak Vaša pracovná zmluva predmetný záväzok neobsahuje, potom zamestnávateľ by mohol od Vás požadovať náhradu škody podľa všeob. ustanovení Zák. práce, ktorá mu Vašim nenastúpením  do práce vznikne;  výšku škody by Vám musel vedieť preukázať, ako aj Vašu zodpovednosť za vzniknutú škodu. Nenastúpenie do práce sa môže odzrkadliť aj v pracovnom posudku od terajšieho zamestnávateľa.

 

 


Podotázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň, bola som prijatá do zamestnania na dobu zastupovania materskej dovolenky. Kolegyňa sa už vracia do práce. Som však aj poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku a mám zníženú schopnosť vykonávať pracovnú činnosť. Tieto skutočnosti zamestnávateľ vedel, keď ma prijímal do práce. Chcela by som sa spýtať, či ma zamestnávateľ v takomto prípade má právo prepustiť, alebo má naopak povinnosť ponúknuť mi ako náhradu iné pracovné miesto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, ak ste boli prijatá na dobu určitú, ktorou sa rozumie aj doba počas trvania materskej dovolenky (rodičovskej), tak potom okamihom ako sa vráti kolegyňa späť do práce po dovolenke, Váš pracovný pomer skončí.  Nie je preto povinnosťou zamestnávateľa ďalej Vás zamestnávať alebo Vam ponúkať inú prácu a to bez ohľadu na to, či zamestnávateľ vedel o Vašom stave.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozviazanie pracovnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.