Rozviazanie pracovnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy

Dobrý deň, pracujem ako prepravca pre slovenskú firmu, veľa krát som nútený vykonávať prevozy nakládky, ktoré nezodpovedajú najväčšej prevoznej hmotnosti vozidla, niekedy hmotnosť presahuje najväčšej prepravnej hmotnosti aj ponad 2500kg a som núteny omínať hraničné váhy. Vypovedal som firme, že viacej nebudem pre ňu pracovať, nakoľko porušujú predpisy prepravných služieb. Firma sa mi vyhráža zmluvnou pokutou. Chcem sa dozvedieť, či môžu niečo také urobiť. Mám všetky potrebné dokumenty a dokumenty z prepravy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či pracujete ako zamestnanec alebo na živnosť. Ak pracujete ako zamestnanec, Váš právny vzťah sa spravuje Zákonníkom práce a pokiaľ pracujete na živnosť, právny vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Je to veľký rozdiel a v oboch prípadoch platia rozdielne spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu.

V oboch prípadoch však máte právo upozorniť zamestnávateľa alebo dodávateľa na porušenie zákonných povinností. Pokiaľ nedôjde k náprave, máte právo tento zmluvný vzťah ukončiť. Nie ste povinný trpieť porušovanie zákona.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozviazanie pracovnej zmluvy (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať mám zmluvu na dobu neurčitú a chcem ukončiť pracovný pomer ku koncu mesiaca. Našla som si za seba aj náhradu, najprv to akceptovali a teraz deň pred tým mi povedia, že nesúhlasia a dávajú mi výpoveď z dvojmesačnou lehotou. Ak nenastúpim do práce aké to bude mať následky pre mňa ? Ďakujem.

Odpoveď: Rozviazanie pracovnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 60 Zákonníka práce ohľadom skočenia prac. pomeru dohodou platí nasledovné :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Je škoda, že ste vec neriešili ihneď a nespísali aj dohodu o skončené prac. pomeru. Zamestnávateľ nie je povinný akceptovať Váš návrh na Vaša zastupovanie po ukončení prac. pomeru.

V otázke nepíšete dôvod výpovede. Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v ust. § 63 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ust. § 62 ods. 8 Zákonníka práce platí : 

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného vyplýva, že dohoda o peňažnej náhrade by musela byť dohodnutá písomne v pracovnej zmluve, ktorú už máte uzatvorenú. 

Ak Vaša pracovná zmluva predmetný záväzok neobsahuje, potom zamestnávateľ by mohol od Vás požadovať náhradu škody podľa všeob. ustanovení Zák. práce, ktorá mu Vašim nenastúpením  do práce vznikne;  výšku škody by Vám musel vedieť preukázať, ako aj Vašu zodpovednosť za vzniknutú škodu. Nenastúpenie do práce sa môže odzrkadliť aj v pracovnom posudku od terajšieho zamestnávateľa.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku