Máte
otázku?

Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Pár mesiacov dozadu som požičal v tej dobe dobrej kamarátke sumu 500,- €. Dohodli sme sa na vrátení tejto sumy do určitého dátumu. No bohužiaľ nič mi naspäť nevrátila. Snažil som sa s ňou s kontaktovať, no zbytočné. Stále len sľubuje, že to vráti z ďalšej výplaty, no doteraz sa tak nestalo. Popritom mám potvrdené, že som jej tie peniaze požičal, stiahol som z internetu jedno tlačivo, na ktorom mi podpísala, že som jej tu sumu požičal. Lenže neviem, či mám nejakú nádej na vrátenie peňazí, pretože to tlačivo nebolo notárom podpísané, ale iba z notárskej stránky stiahnuté. Stiahol som to z tejto internetovej stránky Advokátska kancelária Ficek&Ficeková v odseku vzory zmlúv - zmluva o pôžičke. A chcem sa spýtať, že či mám nejakú šancu, že by mi ich vrátila. Neviem, či mám na ňu podať trestné oznámenie za podvod alebo ju dať na súd, keďže sa jedná o menšiu sumu. Ak by ste mi poradili bol by som Vám vďačný. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Dobrý deň,

 

vopred si Vám dovoľujem uviesť, že na otázky, či máte nejakú šancu na vymoženie peňazí od Vášho dlžníka nie je možné odpovedať. V tomto smere totiž nejde o právnu otázku, ale otázku závisiacu na situácií a osobe Vášho dlžníka.

 

My Vám vieme poradiť akým spôsobom úspešne (ak disponujete dostatočnými dokladmi) ukončiť súdne konanie voči Vášmu dlžníkovi. T.j. ako zabezpečiť exekučný titul, na základe ktorého by ste mohli voči Vášmu dlžníkovi začať exekučné konanie (ak po úspešnom súdnom konaní napriek súdnemu rozhodnutiu neuhradí ani časť svojho dlhu).

 

To, či je reálna šanca na vymoženie Vašej pohľadávky však závisí na solventnosti Vášho dlžníka a tiež na tom, či vôbec disponuje majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Ak totiž úspešne ukončíte voči nemu súdne konanie, budete disponovať exekučným titulom, stále sa môže stať, že súdny exekútor po začatí exekúcie zistí, že Váš dlžník nedisponuje žiadnymi bankovými účtami, nemá žiadny hnuteľný majetok, ktorý podlieha exekúcii a ani nie je zárobkovo činný, aby bolo možné zrážať exekúciu z jeho príjmu. V takom prípade napriek úspešnému súdnemu konaniu bude iba veľmi malá šanca na vymoženie Vašej pohľadávky.

 

V prípade, že ste so svojim dlžníkom uzatvorili písomnú zmluvu o pôžičke, spravili ste dobre. Každý jeden písomný právny úkon sa totiž v súdnom konaní preukazuje jednoduchšie ako ústne dohody  o zmluve o pôžičke. Podľa Občianskeho zákonníka totiž pre platné uzatvorenie zmluvy o pôžičke nie je potrebné mať podpísanú písomnú zmluvu. Na to, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke postačuje, aby ste sa s dlžníkom dohodli na výške pôžičky a aby sa ju dlžník v určitej lehote zaviazal vrátiť poskytnutú pôžičku.

 

V prípade, že by so svojim dlžníkom nedohodli splatnosť pôžičky, mohli by ste ako veriteľ požadovať od dlžníka vrátenie pôžičky už nasledujúci deň.

 

Rovnako zákon žiadnym spôsobom nevyžaduje, aby bol podpis dlžníka na zmluve o pôžičke úradne overený. Úradne overený podpis by iba ešte viac zlepšil Vaše postavenie v rámci súdneho vymáhania pohľadávky, nakoľko by sa Váš dlžník nemohol brániť tým, že on zmluvu o pôžičke nepodpísal. V súčasnosti (nakoľko nemáte úradne overený podpis) keby sa tým bránil, museli by ste Vy preukázať, že zmluvu o pôžičke naozaj podpísal.

 

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

 

Ak Vám dlžník dlžnú sumu (poskytnutú pôžičku) nevrátil včas, t.j. v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve o pôžičke, môžete od neho okrem poskytnutej pôžičky požadovať aj príslušný úrok z omeškania.

 

Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Dňom, odkedy sa v súdnych konaniach priznáva úrok z omeškania je deň nasledujúci po dni splatnosti pôžičky. Tzn., že ak ste sa so svojim dlžníkom dohodli na splatnosti pôžičky do 31.07.2017, Váš dlžník je v omeškaní od 01.08.2017.

 

Výšku úroku z omeškania upravuje nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., podľa ktorého je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB. Presná výška úrokov z omeškania závisí na tom, kedy sa Váš dlžník dostal do omeškania a aká vysoká bola v tom čase základná úroková sadzba ECB.

 

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

V prípade, že ste zmluvu o pôžičke stiahli zo spomínanej stránky je vysoko pravdepodobné, že zmluva o pôžičke v záverečných ustanoveniach obsahuje tzv. rozhodcovskú doložku. Ide o dohodu zmluvných strán, že v prípade akýchkoľvek sporov sa ich spor bude prejednávať na rozhodcovskom súde podľa štatútu rozhodcovského súdu.

 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.

 

Pre svoju platnosť vyžaduje rozhodcovská doložka (zmluva) písomnú formu, ktorá by vo Vašom prípade mala byť dodržaná. Vďaka tomu sa pre riešenie Vášho sporu môžete obrátiť na rozhodcovský súd uvedený v spomínanej rozhodcovskej doložke. Takéto konania sú oveľa rýchlejšie ako bežné súdne konanie, a tým pádom zabezpečia rýchlejšiu a účinnejšiu ochranu Vašim právam.

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

(1) Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve.

(2) Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Prosím Vás ako mám postupovať, keď mám podozrenie z podvodu? Ide o to, že zahraničná banka ponúkla úver 50. 000 EUR. Po všetkých poplatkoch, ktoré som zaplatila samozrejme peniaze nemám. Keď som žiadala o vrátenie platieb cez banku nevrátili mi nič okrem smiešnych 148 e. Celkom som im zaplatila 27150e. Viete mi pomôcť na koho sa obrátiť?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate o ktorú banku a banku ktorého štátu ide.
Je viac ako isté, že ste sa stali obeťou podvodu a nejedná sa o riadnu banku.

Banky týmto spôsobom nekonajú, nežiadajú uhradiť poplatky cez 20000 € pri poskytnutí úveru 50000 €.

Odporúčame kontaktovať Vašu banku osobne, aby prijímateľa platby požiadala o vrátenie peňazí. Služba bude spoplatnená.

Pokiaľ bude prijímateľ platby mať sídlo mimo EÚ, vrátenie Vašich peňazí bude veľmi obtiažne.

Odporúčame kontaktovať Národnú banku Slovenska, podať trestné oznámenie a informovať komerčné média.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ozvala sa mi nebanková spoločnosť, predtým naposledy v roku 2014-2015. Neviem, či mám pôžičku splatenú idem požiadať o výpis. Známy mi vravia, že pôžička je premlčaná. Je na to nejaký paragraf ?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili z poskytnutej pôžičky a od kedy ste v omeškaní s úhradou splátky. Tieto okolnosti sú podstatné pre posúdenie veci.
Odporúčame zistiť vo veci na prísl. okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého pobytu, či voči Vám bola podaná žaloba zo strany uvedenej spoločnosti. Ak nie, a spoločnosť by Vás kontaktovala a žiadala úhradu neuhradenej pôžičky resp. jej zostatku, oznámte im, že ak sú toho právneho názoru, že pohľadávka nie je premlčaná, aby podali žalobu na súd. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka :

" § 101
Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
§ 102
Pri právach, ktoré sa musia najprv uplatniť u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia doba odo dňa, keď sa právo takto uplatnilo.
§ 103
Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môže odo mňa žiadať vyplatenie dlhu česká spoločnosť, keď pôžička bola brána v Nemecku a aj stále žijem v Nemecku ?

 

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň, 

nepoznáme bližšie okolnosti vášho prípadu, hlavne z akého dôvodu došlo k postúpeniu pohľadávky z Nemecka do Českej republiky.

Odporúčame  obrátiť sa na spotrebiteľské centrum v Nemecku - link : https://www.evz.de/de/verbraucherthemen/geld-kredite/kredite-und-anlagen/kredite-aus-dem-eu-ausland/.

Bez konzultácie s Centrom odporúčame neplatiť žiadne splátky, je možné že Vaša zmluva bude neplatná, prípadne premlčaná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, v zmluve o pôžičke medzi dvoma fyzickými osobami môžem v hlavičke uviesť, podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka? A čo sa týka rozhodcovského konania koho tam treba uviesť? Za skorú odpoveď srdečne ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, áno do hlavičky môžete uviesť, že sa jedná o zmluvu o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odporúčame vzor zo stránky www.zmluvaopozicke.sk m, v ktorej je aj rozhodcovská doložka. Konanie na rozhodcovskom súde je rýchle a bez pojednávaní. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Požičala som kamarátke 2900 e, keď bola v tiesni, vrátila mi jednorazovo 500 e. 14. 2. To bolo už 4 roky a teraz aj ja potrebujem súrne peniaze - kupujeme byt. Telefón neberie a ani už na ňu nemám číslo mobilu. Mám od nej podpísané Potvrdenie o zrealizovaní transakcie, ktorá sa ale robila prevodom na jej mamu, lebo ona mala zablokované účty a mama už zomrela. Ako ich od nej vymôcť?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že k požičaniu peňazí došlo pred 4 rokmi, nemali ste písomnú zmluvu o pôžičke.

Pre právnu  úpravu zmluvy o pôžičke platí ust. § 657 a nasl. Obč. zákonníka :
"ZMLUVA O PÔŽIČKE 
§ 657 : Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. 
§ 658 :
(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. 
(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu."


V otázke neuvádzate ako ste si dohodli splatnosť pôžičky, či k určitému konkrétnemu dátumu (a), alebo žiadny dátum splatnosti nebol určený (b).

(a) Tu poukazujeme na ust. § 101 Obč. zákonníka, kde je stanovená všeob. premlčacia doba tri roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, t.j.prý deň po uplynutí lehoty splatnosti sa počíta premlčacia doba 3 roky.
Ďalej platí, že ak bolo  dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky. 

(b) Ak čas splnenia nebol dohodnutý nijako, potom platí ust. § 563 a 564 Obč. zákonníka :
"Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal."
§ 564 : Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi."

Treba vyzvať dlžníčku  písomne k úhrade zostatku dlhu so stanovením lehoty splatnosti a s poučením, že pokiaľ dlh v lehote splatnosti neuhradí, budete dlžnú sumu vymáhať cestou súdu.

Možnosťou vo Vašom prípade je aj spísanie tzv. uznania dlhu, k čomu môžete využiť našu stránku www. uznanie-dlhu.sk a dohodnúť si nanovo splátky a splatnosť.

Nepoznáme všetky okolnosti Vášho prípade, hlavne pokiaľ sa jedná o splatnosť, preto je možné, že táto forma uznania dlhu by bola najlepšia, keďže dlžníčka by mohla vzniesť námietku premlčania, ako aj spochybniť celý dlh keďže ste požičanú sumu uhradili na účet jej matky. 

Keďže nepoznáme bližšie okolnosti odporúčame konzultáciu s advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Môžem v zmluve o pôžičke dať 10%z omeškania ak som dal bezúročnú pôžičku?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, do zmluvy o pôžičke, môžete dať úrok z omeškania aj keď je zmluva bezúročná. Zmluvný úrok a úrok z omeškania sú iné právne inštitúty a preto môžu byť dohodnuté v zmluve popri sebe.

Zmluva o pôžičke však nemôžete dať úrok z omeškania 10 percent, pretože maximálny úrok môže byť iba taký, ktorý ustanovuje zákon (teraz to je 5 percent ročne).

Do zmluvy si však môžete zakomponovať takzvanú zmluvnú pokutu, ktorá môže byť aj vyššia ako desať percent ročne. V zmluve však musí byť presne napísané za čo bude zmluvná pokuta.

AK chcete dobrý vzor zmluvy o pôžičke, stiahnite si ho zadarmo zo stránky www.zmluvaopozicke.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Môj priateľ asi 3 roky do zadu pracoval ako prevádzkovateľ baru v Košiciach. Ukončil pracovný pomer a o cca 1-2 mesiace podnik skrachoval. V tom čase tam ako prevádzkovateľ ostal iný zamestnanec. S majiteľom baru boli kamaráti, a tak, keď potreboval pomôcť s inventúrou a iným, tak nebol problém, pomohol. Pri inventúre sa zistilo, že veľa veci chyba a zamestnanci si brali peniaze z kasy ako prišlo. Podnik bol v strate. Majiteľ baru dal následne podpísať môjmu priateľovi "Zmluvu o pôžičke", kde stojí, že mu požičal 1700 e avšak môj priateľ žiadne peniaze nie len neodstal ale ani nechcel. Princíp zmluvy bol založený len na tom, že podnik bol v strate a majiteľ to nemal od koho vymáhať. Avšak strata vznikla, keď už bar on neprevádzkoval, ale prevádzkoval ho iný zamestnanec, ktorý však nemal zmluvu. Nakoľko nemal zmluvu nemal ako vymáhať od neho peniaze, a tak to dal podpísať môjmu priateľovi, ktorý dal následne podpísať tiež zmluvu o pôžičke tomu zamestnancovi, ktorý je za škodu zodpovedný. Teraz je to celé motanica a môjmu priateľovi ten dotyčný, ktorý bar prevádzkoval kedy vznikla škoda neplatí a od môjho priateľa majiteľ vtedajšieho baru žiada každý mesiac splátku a vyhráža sa mu, že to dá na súd, keď nebude platiť.  Môj priateľ už niečo splatil, ale stále sa to ťahá a nepríde mi to vôbec správne. Zmluvy nie sú overené notárom. Budeme radi ak nám poradíte. Ďakujeme pekne pekný deň A.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ sú skutkové okolnosti také ako uvádzate v otázke, odporúčame neplatiť a "veriteľovi" oznámiť, že zmluvu o pôžičke považuje za neplatnú pre jej rozpor s ust. § 39 Obč. zákonníka : "Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Pokiaľ ide o už uhradené splátky tieto vymáhať cestou súdu titulom bezdôvodného obohatenia; lehota na vymáhanie súdnou cestou je dva roky odo dňa keď došlo k úhrade splátky zo strany Vášho priateľa.

Odporúčame podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu na veriteľa v prípade, že bude sa dožadovať splátky.

S "veriteľom" , teda s osobou, ktorá "požičala" peniaze odporúčame komunikovať len písomne a na telefonické výzvy k úhrade nereagovať s tým, aby veriteľ dal svoju požiadavku písomne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Uzatvoril som zmluvu o pôžičke ako veriteľ s dobou splatnosti 1. 4. 2019 jednorazovo. Ako dosiahnuť predčasné splatenie pôžičky. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ zo  zmluvy o pôžičke vyplýva, že jej splatnosť je dohodnutá k určitému dátumu, nemôžete sa cestou súdu domáhať jej zaplatenia od dlžníka.

Možnosťou je dohodnúť zmenu zmluvy a to dojednaním splátok, ich výšky vrátane splatnosti jednotlivých súm. Je to však vec Vašej dohody.

Prípadne nám môžete zmluvu o pôžičke poslať na spripomienkovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požiadal som o pôžičku na stránke pozickahned, o čom  som s nimi podpísal zmluvu, podľa ktorej mi musia poslať peniaze na účet do 24 hodín od vyplatenia kaucie vo výške 250 eur, ktorú som vyplatil minulý týždeň vo štvrtok cez bitcoin automat. Dokedy mám čakať a ako mám postupovať v prípade, že mi peniaze nepošlú?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2017)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

 

ROZBOR OTÁZKY 

V položenej otázke sa zmieňujete o internetovej stránke, kde ste si zrejme zabezpečoval poskytnutie pôžičky. Hneď úvodom poznamenávame, že na stránkach s podobným resp. obdobným menom /s diakritikou/ sme nenašli obchodné podmienky jednotlivých druhov pôžičiek, ako ani názov spoločnosti, ktorá tieto poskytuje - údaje o veriteľovi v zmysle ust. zákona o spotreb. úveroch.


Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust.  Obč. zákonníka ("OZ"),  zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o spotrebiteľských úveroch.

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :

1./  Podľa ust. OZ  spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, jedná sa o tzv. neprijateľné podmienky, ktoré príkladmo aj zákon uvádza v počte cca 22. Podstatnú vec, ktorú ste uviedli a to, že ste  museli zaplatiť kauciu 250 €, k čomu uvádzame, že v zmysle ust.  OZ  za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré okrem  iných
- požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
- požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
- požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie.

Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

2./ Zákon o spotrebiteľských úveroch stanovuje množstvo povinností pre veriteľa resp. finančného agenta a to ako tzv. predzmluvné povinnosti uvedené v ust. § 4 a nasl. zákona o SÚ,  tak aj povinné náležitosti samotnej zmluvy o SÚ.  Tu je dôležité vedieť, že veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o SÚ. 

Z predzmluvných povinností upriamujeme pozornosť na povinnosť veriteľa poskytnúť informácie o úrokovej sadzbe SÚ, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami SÚ na účely jeho splatenia, poplatkoch za vedenie účtu, povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a ostatné. 

3./ Samotná zmluva o SÚ v zmysle ust. §  9 a nasl. zákona o SÚ musí mať písomnú formu, pričom každá strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, ktorá okrem náležitostí podľa OZ musí obsahovať  : 
a) druh spotrebiteľského úveru, pričom samotná zmluva musí mať v názve označenie zmluva o spotrebiteľskom úvere v prísl. gramatickom tvare,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné údaje veriteľa, 
c) adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f)  dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o SÚ  vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o SÚ vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom SÚ,
ch) úrokovú sadzbu, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby a spôsob vykonania tejto zmeny
i) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o SÚ, uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
j) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
k ) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o SÚ na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy, 
l)  súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,prípadne aj poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, 
m) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy,

n) upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania SÚ, veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie, výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe, právo na splatenie SÚ pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie SÚ pred lehotou splatnosti podľa § 16,
o) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o SÚ, 
r) názov a adresu príslušného orgánu dohľadu,
s)  priemernú hodnotu RPMN na príslušný SÚ platnú ku dňu podpísania zmluvy, a ostatné.
 

Treba vedieť, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Veriteľ nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o SÚ, ktorého zrejmým cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv, ktoré mu priznáva zákon.

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o SÚ. 

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

 

ZÁVER 

Podľa ust. § 13 zákona o spotreb. úveroch spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. w) zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.

Nepoznáme text Vašej zmluvy, zmluvné podmienky, ako ani lehotu na poskytnutie pôžičky, ako ani jej výšku. Odporúčame Vám porovnať text Vašej zmluvy s uvedenými podmienkami zákona o spotreb. úveroch a v prípade akýchkoľvek pochybností od zmluvy odstúpiť. S platením kaucie cez bitcoin automat sme sa nestretli.

V prípade pochybností odporúčame od zmluvy obratom odstúpiť písomnou formou /doporučený list/ a žiadať obratom o vrátenie kaucie. Kontaktujte tiež NBS na adrese s podaním sťažnosti na veriteľa : https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel a riešenie Vašej finančnej situácie   maximálne zvážiť, resp. postupovať cez veriteľov - banky  prípadne nebankové spoločnosti len tie, ktoré majú povolenie NBS , ktorých zoznam rovnako nájdete na stránke NBS : https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=7&cc=&qq=.

Odporúčame však maximálnu obozretnosť a pozrieť aj recenzie  resp. rozsudky súdov na internete ohľadom nebankových spoločností. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Obraciam sa na Vás o radu ako mám postupovať potrebujem zlegalizovať rozvod. Sobáš sa konal na Slovensku, rozvod v Austrálii, s manželom som nikdy nežila spoločne v Austrálii ale ani na Slovensku. Mám rozvodové papiere poslané zo súdu z Austrálie bez apostille. Ako mám postupovať, aby som aj na Slovensku bola právoplatne rozvedená. Som občianka SR. Ďakujem. 

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň. Rozhodnutie súdu z Autrálie musí byť právoplatné a vykonateľné, aby bolo jasné, že nie je možné podať voči nemu opravný prostriedok. Ak takýmto rozhodnutím disponujete môžete sa obrátiť s návrhom na uznanie cudzieho rozhodnutia na Krajský súd v Bratislave. Za návrh sa platí súdny poplatok vo výške 66 EUR. K návrhu ale musíte predložiť množstvo listín a preto Vám odporúčam navštíviť advokáta vo vašom okolí, ktorý Vám návrh nielen spíše, ale aj uvedie  aké doklady je nutné predložiť. Konanie na súde môžete urýchliť aj tým, že Váš bývalý manžel dá písomné prehlásenie, že súhlasí, aby takéto rozhodnutie bolo uznané aj na Slovensku. Všetky dokumenty musia byť úradne overené a predložené do slovenčiny. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pred viac ako rokom som poskytla pôžičku bývalej priateľke. Doba na vyplatenie dlhu uplynula pred plus-mínus troma mesiacmi. Išlo o sumu 1000 eur. Poverila som tým mojich rodičov, aby im dlžník doniesol peniaze osobne, nakoľko som mala zle skúsenosti s podvodným jednaním z predchádzajúcich pokusov o získanie svojich peňazí poslaním na môj bankový účet. Dlžník robil podvodné akcie a nepravdivo ma informoval o chybách zamestnancov bank, pričom pokazil dobre meno inštitúcií a fyzických osôb, len aby sám sebe predĺžil čas čakanie z mojej strany. Z mojej dobrej vôle som sa rozhodla čakať, nakoľko som o jej morálnych zásadách vtedy ešte nepochybovala a úprimne, po mojich pokusoch o skontaktovanie banky z Portugalska kde som do teraz bola a žiadanie informácií, či bolo posielané niečo na môj bankový účet VÚB z účtu dlžnícky (ako mi tvrdila), bolo taktiež logicky z mojej fyzickej neprítomnosti nemožné. Neskôr som sa dozvedela celú pravdu, že si "pani Podvodníčka" napožičiavala od viacerých ľudí rôzne sumy. Mám papier o uznaní dlhu, do ktorého je vpísané, že bolo vyplatených 30% z dlžnej sumy s dlžníkovým podpisom. Ostatných 700 eur však nemá v záujme vracať, nakoľko ma informovala prostredníctvom sms, že ona nemieni komunikovať s mojimi rodičmi a počká si vraj na mňa. Jej arogantné správanie za moju predchádzajúcu pomoc mi nedovolí snažiť sa to vyriešiť osobným dohovorom. Zajtra však cestujem na Slovensko a potrebovala by som rady a postupy, poprípade cenník. Avšak ešte otázka, je možné využiť právne služby českého právnika, alebo je to zbytočné komplikovaný proces pokiaľ nie je zapísaný v komore Slovenskej republiky? Ďakujem Vám za každú cennú radu! S pozdravom a prianím pekného dna.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň. Máte právo sa obrátiť na súd a svoju pohľadávku si vymáhať súdnou cestou. Ešte pred samotným súdnym konaním máte právo využiť možnosť mediácie, t.j. mimosúdne riešenie sporu. Pokiaľ k dohode nedôjde je potrebné podať žalobu na súd s tým, že zastupovať na súde Vás može akákoľvek fyzická osoba. Odporúčam však vždy aspoň osobu s právnickýcm vzdelaním, alebo advokáta. Zastupovať na Slovensku môže aj český právnik, ak je napríklad ustadený euroadvokát, alebo Vás bude zastupovať len ako osoba s právnickým vzdelaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Vzala som si rychlu pozicku v septembri 2014 vo vyske 130 €. Nemala som to z coho uhradit, tak som poziadala o splatky. Ale namiesto toho mi poslali domov upomienky a tak to islo do kola, az mi poslali domov papier, ze som dlzna 288 €. A ked ich pisomne poziadam o vycislenie ako dospeli k tej sume, tak sa zacnu borit, ze kedy to uhradim. Uz som im k tomu napisala 4 emaily a oni stale dookola pisu, aby som to uhradila. A ked som chcela splatkovy kalendar, tak mi dali uhradzat sumu po 50 €, co bolo pri mojom prijme 200 € vela. Ziadala som o nizsiu sumu, no nechcu o tom ani pocut. Ako mam vyjst z tej situacie? Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, na podmienkach poskytnutej pôžičky ste sa dohodli v zmluve o pôžičke, pričom jej obsah spravidla doplňajú aj všeobecné zmluvné podmienky. V prípade, že výška odplaty za vrátenie pôžičky v podobe úrokov, prípadne ďalších poplatkov je v súlade so zákonnou úpravou, ste povinná všetky zmluvne odsúhlasené peňažné záväzky zaplatiť riadne a včas. Vzhľadom na uvedené, nie je povinnosťou bankového alebo nebankového subjektu (veriteľa) s Vami uzavrieť novu dohodu o splátkovou kalendári v prípade Vášho omeškania so splatením pôžičky a teda ani akceptovať Vami navrhovanú výšku mesačnej splátky. Či požadovaná celková suma je dôvodná a vychádza z obsahu zmluvy o pôžičke, možno zodpovedať až po nahliadnutí do relevantných listín. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manžel zobral pred piatimi rokmi bratrancovi pôžičku na seba, pretože on nemohol. Išlo o spotrebný úver na 10 000 eur. Hned ako peniaze nabehli na účet, jeho bratranec si ich ešte v ten deň všetky vybral. Riadne, hoci niekedy s omeškaním, ju platil 4 roky, resp. každý mesiac chodila jeho manželka alebo on vkladať splátku na účet. Teraz pôžičku platíme my, nakoľko on prestal a nám z banky chodili len upomienky a nevedeli sme čo sa deje. Manžel v jednom kuse za ním chodí, že čo to má znamenať a nech nám vráti peniaze, ktoré za ňho platíme. Bol za ním a prosil ho, aby sa úver išiel prepísať na ňho, no on ani nereaguje. Manžel už pochopil, že urobil najväčšiu chybu v živote, ked zobral úver na seba. Nevieme, čo máme robiť a na koho sa obrátiť. Dá sa to vôbec vyriešiť. Rozmýšľali sme, že ho dáme na súd, no neviem, či sa to vôbec oplatí. Dakujem krásne za akúkoľvek odpoved a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, bez písomnej zmluvy, ktorá by zachytila obsah Vašej dohody, je Váš manžel v nepriaznivej dôkaznej situácii. Prakticky ste závislí od vôle Vášho bratranca ako dlžníka pôžičku splácať. Odporúčam Vám pokúsiť sa o písomné uznanie dlhu, v dôsledku čoho budete mať potvrdenú existenciu peňažného záväzku Vášho bratranca. Obávam sa, že v prípade súdneho konania svoj nárok nebudete schopný dokázať, ak dlžnik ako žalovaný poprie dôvodnosť Vašej žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, požičala som svojmu šéfovi 7500 eur, ktoré som si ja požičala od brata /brat vedel, že sú pre šéfa/, ale nemáme o tom žiaden doklad, papier ani potvrdenie. Peniaze mu išli v hotovosti. Ale môj šéf je platobné neschopný a ja odchádzam z práce. Ako by sme mali postupovať, keď chceme, aby tie peniaze vrátil, keď nemáme o tom žiaden doklad? Je potrebné spísať uznanie dlhu? Aj to overiť u notára, aby bolo platné? A napísať to na šéfovo meno, alebo na firmu /firma pôjde do konkurzu/? Prosím o Vašu odpoveď. Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, požičanie tak vysokej sumy finančných prostriedkov bez akéhoľvek písomného potvrdenia bolo skutočne odvážnym počinom. Vzhľadom na to, ste pri vymáhaní zaplatenia pohľadávky spravidla už závislá na miere spolupráce a ochoty dlžníka. Správne ste vo svojom príspevku označili inštitút uznania dlhu, ktorý pomerne dostatočne určito potvrdzuje existenciu peňažného záväzku osoby, ktorá ho vyhotoví. Podľa zákonnej domnienky pre prípad písomného uznania platí, že dlh v čase uznania trval, čo znamená, že veriteľ (Vy) už túto skutočnosť pred súdom nemusí preukazovať. Podľa § 558 Občianskeho zákonníka, ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Odporúčam Vám, aby podpis na uznaní dlhu bol úradne osvedčený a patril Vášmu šéfovi ako fyzickej osobe. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď, ale k mojej otázke som zabudol doplniť, že dotyčný, ktorému som požičal peniaze mi poslal aj mobilom odfotené obe strany svojho občianskeho preukazu. Mení to niečo na situácii? Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, zaslanie odfoteného OP nič na situácii nemení. Maximálne budete vedieť presne označiť osobu dlžníka, ale nič to nemení na tom, že budete musieť súdu preukázať poskytnutie finančných prostriedkov. Zaslanie odfoteného OP nie je uznaním dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď som niekomu požičal peniaze cca 3000 e ale mám doklad o pozicani len 1500 e a na ďalšie 1500 e doklad nemám, lebo som mu požičal na ruku bez dokladu, ako mám postupovať? Dlznik mi totiž tie peniaze vrátiť nechce a doklad mám z pobočky z pošty ako som mu peniaze posielal. Ďakujem za Vašu odpoveď a radu.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že nemáte písomnú zmluvu o pôžičke, ktorá by obsahovala termín splatnosti, vyzvite písomným listom dlžníka na vrátenie požičanej sumy a poskytnite mu primeranú lehotu. Ak Vaša výzva bude márna, nezostáva Vám nič iné len svoj nárok uplatniť na súde. Vzhľadom na absenciu písomnej zmluvy a dokladov o poskytnutí celej sumy pôžičky, budete v prípade zapierania dlhu zo strany dlžníka, pravdepodobne v dôkaznej núdzi preukázať obsah právneho vzťahu, čo môže mať za následok zamietnutie žaloby alebo jej časti. Aj zmluvu o pôžičke, ktorá bola uzavretá ústnou formou, možno preukázať svedeckými výpoveďami prípadne inými podpornými dôkaznými prostriedkami. Pre stanovenie postupu Vám preto odporúčam poradiť sa s advokátom.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, či právne obstojí prehlásenie na sociálnej sieti Facebook Messenger o uznaní dlhu. Ide o sumu 10 000,0 Euro. Požičal som známemu peniaze v hotovosti a zatiaľ mi poslal jednoduché prehlásenie cez messenger, že túto sumu mi vráti do konca roku 2017. Dá sa v prípade potreby použiť fotokópia z messengera na právne účely? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o hotovostnú pôžičku známemu, je určite výhodnejšie, ak máte písomne podložené, že ste mu požičali peniaze.

Správa v messengeri nemusí stačiť, pretože pokiaľ by to poprel, boli by ste to práve Vy, kto by niesol dôkazné bremeno na súde, museli by ste preukázať, že to bol práve on, kto napísal túto správu. Čo samozrejme nie je jednoduché, pretože účet s jeho menom si môže vytvoriť hocikto.

Samozrejme je možné komplikovane preukazovať, že je to jeho účet, ale zbytočné si skomplikujete celkové vymáhanie dlhu.

Odporúčam Vám použiť tlačivo zo stránky uznanie-dlhu.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj prípad je ten, keď som si pôžičku vzal na seba s tým, že všetky peniaze som dal otcovi o on to teraz nespláca. Môžem ho zažalovať? Či mám riešiť len to bezdôvodne obohatenie? Prosím poraďte mi bližšie. Na koho sa mám obrátiť, keď chcem podniknúť kroky? Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že ak ste si od banky (alebo nebankovky) vzali pôžičku Vy, Vám vznikla povinnosť splácať splátky pôžičky a nie Vášmu otcovi. Ak ste následne peniaze poskytli Vášmu otcovi bez akéhokoľvek právneho dôvodu, Váš otec sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil. Toto bezdôvodné obohatenie je možné od neho vymáhať. Je potrebné sa však pozrieť na to, akými dokladmi disponujete (t.j. či viete preukázať odovzdanie peňazí otcovi). V prípade, že máte záujem o vymáhanie tejto sumy od Vášho otca môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o pomoc. V októbri 2014 som teraz už bývalej kolegyni požičala hotovosť 50 e. Nakoľko sa nejedná o veľkú sumu, nepovažovala som písomnú formu zmluvy o pôžičke za nevyhnutnú. K dispozícii mám komunikáciu so sociálnej siete, v ktorej sa spomína suma a dotyčná v nej dlh priznáva. Svedkom je ďalšia kolegyňa, prostredníctvom, ktorej bola hotovosť odovzdaná (tiež spomenutá v konverzácii). Svoju dlžníčku som prostredníctvom už spomínanej sociálnej siete trikrát kontaktovala ohľadom splnenia jej záväzku, na čo vždy reagovala odpoveďou, že mi peniaze okamžite vráti (samozrejme sa tak nestalo), no uvedené pravdepodobne nebude možné považovať za výzvy na vrátenie sumy, ktoré by právne obstáli (na ich posúdenie by som potrebovala odbornú pomoc) a ďalšie dve správy odignorovala. Preto by som ju chcela pred prípadným kontaktovaním advokáta ohľadom ďalšieho postupu ešte raz kontaktovať prostredníctvom doporučeného listu. Tu však nastáva môj problém, nakoľko neviem adresu jej trvalého/prechodného pobytu. Je možné získať uvedené informácie z registra obyvateľov SR, resp. je šanca, že budú aktuálne a správne a môj list by bol doručený a mohol by byt považovaný za predžalobnú výzvu alebo je lepšie sa hneď obrátiť na pomoc advokáta (v prípade, ak by to bolo účelne vzhľadom na výšku pohľadávky a prípadne trovy zastupovania, súdne poplatky. )? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň. 

Adresu Vašej dlžníčky budte potrebovať aj v prípadnom súdnom konaní, preto je potrebné sa obrátiť s písomnou žiadosťou na Register obyvateľov, ktorý Vám poskytne adresu Vašej dlžníčky za poplatok vo výške 5 EUR, pričom potvrdenie o platbe musí byť priložený k žiadosti. Ak viete, v ktorej obci bývala, môžete sa obrátiť so svojom žiadosťou aj na obec. 

Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytujú oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  • meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  • odôvodnenie žiadosti.

Následne keď budete mať adresu Vašej dlžníčky jej môžete poslať doporučene výzvu na uhradenie dlhu, ktorú v prípade neuhradenia dlhu použijete ako dôkaz v súdnom konaní. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať v mene známej, ktorá nemá možnosť napísať. Stala sa ručitelkou v banke manželom. Prestali splácať pôžičku a jej prišla výzva na zaplatenie, keďže je ručiteľkou. Neplatili tri mesiace. Zaplatiť to ma bezodkladne, lebo pristúpia k exekúcii. Keď sa stala ručiteľkou, tak bola krátky čas po hospitalizácii na psychiatrii a brala lieky, ani teraz neni úplne vyliečená, ale svojpravna je. Musí to zaplatiť? A čo ak nebudú vôbec platiť? Pôžička je na 7 rokov, tento rok bude ešte len rok. Ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň,

ak bola ručiteľka v čase, keď prevzala na seba ručiteľský záväzok spôsobilá na daný právny úkon, je tento právny úkon platný.

Podľa § 548 ods. 1 Občianskeho zákonníka ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.

Ak teda dlžníci neplnia svoj záväzok ani na základe písomnej výzvy veriteľa - banky, je ručiteľ povinný plniť dlh.

Ak ho ani ručiteľ nebude dobrovoľne plniť, môže sa svojho nároku banka domáhať súdnou cestou a následne v exekučnom konaní, aj proti ručiteľovi.

Súčasne z toho čo uvádzate vyplýva, že dlžníci sa s bankou dohodli, že ak sa dostanú do omeškania so splatením troch po sebe nasledujúcich splátok, nastáva splatnosť celého dlhu. V takomto prípade musí dlžník a ak to neurobí dlžník tak ručiteľ zaplatiť celý zostatok dlhu naraz. V takomto prípade odporúčame rokovať s bankou a dohodnúť si prípadne splátkový kalendár.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, na základe zmluvy som známemu v roku 05/2016 požičal peniaze a doteraz mi nebol schopný peniaze vrátiť. Z celkovej sumy 5. 500 e mi doteraz vyplatiť 1000 e, nekomunikuje, neodpovedá na maily, telefonáty. Chcel by som tento dlh vymáhať právnou cestou. V prípade, že by ste mali záujem môžem poskytnúť detaily, zmluvu, prevody, komunikáciu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň, pošlite nám zmluvu o pôžičke do mailu, pozrieme sa na to a v prípade ak bude pohľadávka vymožiteľná, dáme Vám vedieť, aký je ďalší postup. Najskôr je vždy potrebné preskúmať právnu vymožiteľnosť pohľadávky. Pozrieme sa aj na dlžníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, keď bývalý priateľ zobral pôžičku a neplatí ju a ja som vedená ako kontaktná osoba, budem musieť pôžičku splácať? S bývalým nie som v kontakte už 2 roky a mne chodia z pôžičkárne upomienky. Čo to znamená? Za rýchlu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, definíciu "kontaktnej osoby" a jej povinnosti by mala obsahovať zmluva o pôžičke so všeobecnými zmluvnými podmienkami. Čo sa skrýva pod týmto pojmom, nie je možné bez nahliadnutia do týchto dokumentov, určiť. Spravidla však platí, že pokiaľ nie ste v zmluve o pôžičke uvedená ako spoludlžník prípadne ručiteľ, čo by ste musela potvrdiť svojim podpisom, nemáte voči nebankovej spoločnosti žiadne peňažné ani nepeňažné záväzky. V prípade, že Vás Váš bývalý priateľ označil v predmetnej zmluve ako kontaktnú osobu bez vášho vedomia alebo súhlasu, nemáte žiadnu povinnosť spolupracovať alebo akýmkoľvek spôsobom komunikovať s nebankovou spoločnosťou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vzory zmlúv na Vašej stránke by som rada využila. Brat si požičal odomňa sumu 9000e, ktorú čerpám z bezúčelového úveru Poštovej banky. Je v našom spoločnom záujme podložiť to po právnej stránke. Je v mojom záujme byt dostatočne krytá, v prípade nesplácania z jeho strany. Rodičia sú mi svedkovia. Je možné spísať popri Zmluve o pôžičke a Uznaní dlhu i Zmluvu o zrážkach zo mzdy? Akceptoval by takúto zmluvu po právnej stránke jeho zamestnávateľ? V terajšej dobe pracuje v S.R.O-cke. Ďakujem. S úctou.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, áno, odporúčam zmluvu o pôžičke a tiež uznanie dlhu. 

Rovnako si môžete zabezpečiť svoj záväzok aj dohodou o zrážkach zo mzdy.

Pokiaľ použijete zmluvu o pôžičke zo stránky www.zmluvaopozicke.sk, tak tam máte aj rozhodcovskú doložku, čo zabezpečí, že získate exekučný titul len v priebehu niekoľkých týždňov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď mi prišlo do práce strhávanie zo mzdy. Môj exmanžel vybral pôžičku kde figurujem ako spoludlžník, nakoľko môj podpis sfalšoval, . Neplatil pôžičku, nebakovka ho zažalovala. Na súde som sa dozvedela, že podpis sfalšoval následne bol obvinený a dostal podmienku. Mne po rokoch prišlo, aby som to splatila. Prosím Vás ako je možné, že prebehol súd, ex bol odsúdený a súdom je potvrdené, že je sám dlžník. Napriek tomu mi príde splácať túto pôžičku. Poraďte prosím.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň. Je rozdiel,či sa viedlo trestné konanie alebo civilné konanie. Pokiaľ sa viedlo trestné konanie Váš manžel bol obvinený z trestného činu a zaň dostal trest. V rámci tohto konania sa pravdepodobne zistilo, že Váš podpis bol sfalšovaný. Neuviedli ste ale ,či bol podpis sfalšovaný na zmluve o úvere, alebo aj na iných zmluvách napríklad na dohode o zrážkach zo mzdy. Nebanková spoločnosť pravdepodobne disponuje dohodou o zrákach zo mzdy. Zväčša sa podpisuje na začiatku spolu so zmluvou o úvere, takže je pravdepodobné, že podpis na tejto dohody bude tiež sfalšovaný. Odporúčam Vám podať neodkladné opatrenie, aby nebanková spoločnosť nemohla túto dohodu použiť a zamestnávateľ prestal vykonávať zrážky zo mzdy. Zároveň môžete podať žalobu na neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy, ako aj neplatnosť zmluvy o úvere v civilnom konaní. Predpokladám, že pôjde o spotrebiteľský spor a teda budete oslobodená aj od súdnych poplatkov. Odporúčam Však vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže s prípravou listín. Ak nemáte finančné prostriedky na advokáta, je možné obrátiť sa na Centrum právnej pomoci. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť akou zmluvou by sa dal upraviť nižšie opísaný záväzkový vzťah. Dieťa sa dohodne s rodičom, že mu bude každý mesiac finančné prispievať /požičiavať/ na splatenie hypotéky za byt po dobu 5 rokov /peniaze posiela každý mesiac na účet rodičovi/. Akou zmluvou je možné upraviť požičiavanie finančných prostriedkov každý mesiac počas najbližších piatich rokov, teda požičiavanie do budúcnosti?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň

kedže sa jedná o pôžičku (ako píšete vo svojej otázke) je potrebné si spísať zmluvu o pôžičke. 

 

Jepotrebné, aby ste v nej uviedli kto poskytuje peňažné prostriedky, predmet pôžičky, komu sa poskytuje pôžička, v akom rozsahu, akým spôsobom, kedy majú byť finančné prostriedky vrátené a prípadne si upraviť ďalšie práva a povinnosti. 

 

Zmluva by byť datovaná a podpísaná. Pokiaľ má byť takáto zmluva právne v poriadku, kontaktujte advokáta  pre jej spísanie. Prípadne použite vzor zo stránky www.zmluvaopozicke.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Ped rokom jeden z partnerov zobral pôžičku sume 17 000, eur na dobu 10 rokov splácania na rekonštruciu bytu. Je možné žiadať súdnou cestou o polovicu požičanej sumy od bývalého partnera, keď v čase požičania tejto sumy žili v spoločnej domácnosti aj s maloletým synom.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, o polovicu sumy z pôžičky by bolo možné žiadať iba z dôvodu, ak by ste obaja boli uvedení ako dlžníci na pôžičke voči banke.

Ak je iba on vedený ako dlžník na pôžičke, potom nemôžete žiadať o polovicu požičaných peňazí, pretože sú to len jeho peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa ako vedúca predajne opýtať ako mám postupovať v prípade, že zamestnanec po dohode a podpisom dlžoby aj pred svedkom mal uhradiť sumu do konca roka 2016 a doteraz nedal ani euro. Robím v potravinách a chcem to riešiť mimosúdne. Rada by som jej napísala list len neviem na aký paragraf sa mám odvolať, alebo ako presne to napísať. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň neuviedli ste akú dohodu ste so zamestnancom podpísali. Či išlo o dohodu v rámci pracovného práva, alebo v rámci občianskeho práva. Vo svojej výzve na úhradu dlžnej sumy však nemusíte uvádzať žiadne ustanovenia zákona. Stačí ak ho ako oprávnená osoba písomne vyzvete na úhradu dlžnej sumy a poskytnete mu lehotu na plnenie. Ak v primeranej lehote svoj dlh nesplatí odporúčam Vám vyhľadať mediátora, prípadne advokáta. Obaja Vám vedia pomôcť riešiť celú vec mimosúdne. Pri výzve by ste mali vystupovať ako zamestnávateľ, prípadne (oprávnená konať za zamestnávateľa) ak bola dohoda uzavretá so zamestnancom v rámci predpisov pracovného práva. Mediátora alebo adokáta môžete navštíviť aj pred zaslaním výzvy. Po preštudovaní dohody Vám pripravia výzvu za Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Asi pred dvoma rokmi som požičal kamaratovi 5000 eur, na ktoré som vybral pôžičku v slsp. Nakoľko ho poznám už pár rokov nepodpisovali sme žiadne zmluvy a dal som mu ich po ústnej dohode, že mi ich do roka vráti, čo sa nedeje a keďže odmieta platiť aj splátky hrozi mi exekúcia keďže má už ďalej nebavi splácať v podstate cudziu pôžičku. Vie o tom jeho rodina, moja a zopár známych, ktorí boli pritom, keď som mu peniaze odovzdával, ale keďže nemám žiaden doklad o tom, že som mu peniaze požičal. Nemám ho ako donútiť k uhradeniu dlžnej sumy. Existuje nejaký spôsob, ako odneho vymáhať poskytnutú sumu?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade si dovoľujem zdôrazniť skutočnosť, že pokiaľ ste si pôžičku v banke brali na svoje meno, vznikol právny vzťah medzi Vami a bankou. Vy ste teda povinný dlh splatiť, pričom banka neberie do úvahy argument, že peniaze išli reálne niekomu inému. Druhý právny vzťah vznikol medzi Vami a kamarátom. Ide o kalsickú zmluvu o pôžičke, pričom to, že nemáte písomnú zmluvu neznamnená, že sa nedá dlh vymáhať. Výhodou je, že máte svedkov, ktorí boli pri odovzdaní peňazí. Odporúčam Vám písomne ho vyzvať, aby dlh vrátil. Ak odmietne, neostane Vám nič iné len sa obrátiť na súd so žalobou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Vzala som známemu telefón na paušál na moje meno. Neplatí mi splátky a nakoniec mi prišla faktúra na 390 €. Jednorazovo som za telefón zaplatila, ale späť mi nezaplatil ani euro. Ako to môžem vymáhať?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň. Vymáhanie dlhu je možné mimosúdne alebo súdnou cestou. V rámci mimosúdneho vymáhania môžete dlžníka, písomne alebo ústne vyzývať na zaplatenie dlhu, avšak úspešnosť takého postupu môže byť vzhľadom na prístup dlžníka otázka. Pokiaľ ide o súdne vymáhanie, tak po úspešnom súdnom konaní môže nasledovať exekúcia (nútený výkon súdneho rozhodnutia).

Vzhľadom na to, že ide o Vášho známeho, predpokladám, že ste spolu nemali uzavretú žiadnu zmluvu. V takom prípade by ste sa v rámci súdneho konania mohli dostať do dôkaznej núdze, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať neúspech v súdnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem krásne za odpoved. Čiže keď súd bude 18.1.2017 mám poslať žiadosť o náhradu škody k tomu dátumu kedy bude súd -verejne pojednávanie čiže k spisovnej znacke tej veci? A ako je to s poplatkami čo sa mňa týka... Som slobodná pracujúca matka s jedným dieťaťom a bývam u rodičov... Ďakujem za Vás čas... Už neviem kam sa obrátiť... Jedna sa o sumu 20800€... Nepotrebujem úroky, len to čo som požičala. Brala som si totiž pôžičky kvôli nemu sľuboval mi byt, že sa so synom osamostatnim... A takto som dopadla verila som... Pekný deň...

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vás prokurátor odkázal na občiansko-súdne konanie, bude potrebné voči dotyčnej osobe podať žalobu o vydanie platobného rozkazu o zaplatenie požičanej sumy. Uplatnenie na súde neznamená uplatnenie v rámci trestného konania, nakoľko v tomto konaní Vás už prokurátor odkázal na občiansko-súdne konanie. Ak to Vaše majetkové pomery odôvodňujú, je možné súd požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mala by som prosbu nakoľko neviem ako postupovať. Pred dvoma rokmi som požičala značnú sumu peňazí, bez dokladu. Podala som trestné oznámenie, prokurátor dotyčného uznal vinným a bude verejne pojednávanie na súde, no mňa ako poškodenú prokurátor odkázal kvôli náhrade škody na občiansko súdne konanie. Chcem sa spýtať musím čakať na rozsudok súdu a až potom písať: - žiadosť o náhradu škody alebo žalobu o peňažné plnenie? A ešte otázka možem napísať aj o odpustenie polatkov i keď pracujem ale som sama ako matka s dieťaťom a bývam u rodičov? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o trestné konanie, potom prokurátor nemohol uznať páchateľa vinným, pretože prokurátor nerozhoduje o treste. Predpokladám, že prokurátor podal iba obžalobu.

Nárok zo zmluvy o pôžičke nie je nárokom na náhradu škody, preto si uplatňujete svoj nárok v súdnom konaní a nečakajte na skončenie trestného konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, priateľ mi pred 9 mesiacmi poskytol finančný obnos a kúpil materiál. Materiál je kúpený na jeho firmu. Nebola medzi nami žiadna dohoda. Z materiálu bolo vyrobených pár výrobkov, nebolo ale predané nič. Vzťah medzi nami sa skončil teraz, a na základe toho žiada odo mňa vrátiť všetko späť, aj keď predtým mi tvrdil že to naspäť nechce. Viackrát som mu navrhla, aby sme spísali dokument, a dohodli sa napr. na splátkach. Nič sa nestalo doteraz, iba sa mi vyhráža, že so mnou zatočí až sa budem čudovať a že som nevďačná. Neviem ako z toho vyjsť von. Toľkú hotovosť momentálne nemám a dohodu, ktorú som s ním chcela už dávno uzavrieť teraz už rešpektovať pravdepodobne nebude. Je právo na jeho strane? Pretože tieto položky mi dal sám od seba, bez mojej žiadosti a tvrdil, že je to v poriadku, lenže svedkov nemám žiadnych.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň, ak som správne pochopil, tak Váš expriateľ Vám mal požičať peniaze takým spôsobom, že nakúpil materiál na svoju firmu, ktorý Vám následne poskytol na vyrobenie výrobkov. V takomto prípade nie je možné hovoriť o poskytnutí pôžičky. Pri pôžičke by mal totiž peniaze poskytnúť priamo Vám a dohodnúť si splatnosť pôžičky. Bez reálneho odovzdania finančných prostriedkov nevzniká záväzkovo-právny vzťah zo zmluvy o pôžičke. Čo sa týka poskytnutia materiálov, bez ďalších informácií nie je možné bližšie posúdiť aký právny vzťah vznikol medzi Vami. Vychádza mi to skôr na darovanie materiálu jeho firmou. V prípade, že by sa rozhodol vymáhať tieto finančné prostriedky prostredníctvom súdu, bude musieť v prvom rade súdu preukázať reálne poskytnutie pôžičky. Ak nebude môcť preukázať reálne poskytnutie finančných prostriedkov priamo Vám súd žaloba zamietne. V takom prípade totiž nevznikol medzi Vami záväzkovo-právny vzťah zo zmluvy o pôžičke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Moj svokor zobral pozicku v roku 2009 od nebankovej spolocnosti v hodnote 1000 eur. Nepamata si, ci podpisoval aj zmenku. Neplatil ju lebo bol na tom financne velmi zle. Dal tam asi dve splatky ale teraz k dnesnemu dnu mu vycislili sumu 14 475,25 eur. Skoro som dostala infarkt. V zmluve sa nikde jasne nepise, z coho tie uroky vypocitavaju. Medzi casom som ich poziadala o presnu specifikaciu vymahanej sumy a zaslanie zmluv, ktore svokor podpisoval. Zmluvy svokor ma ale su velmi slabo citatelne udaje, takze ich nemozem zaslat na overenie. Zmluvne podmienky su citatelne. Pred 5 dnami som im podala ziadost emailom, aby to bolo rychlejsie ale este mi neodpisali. Dnes som tam volala a povedali mi, ze na vybavenie je lehota 30 dni ale ja uz nemam cas tolko cakat. Prosim pomozte mi. Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň, už na prvý pohľad je zrejmá neprimeranosť výšky sankčných poplatkov za neplatenie pôžičky. Konkrétne určiť poplatky, ktorých základom sú neprijateľné a teda neplatné zmluvné dojednania, však možno určiť až po oboznámení sa s obsahom zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok. Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany Vášho svokra došlo len k splateniu dvoch splátok, pričom zmluva o pôžičke bola uzavretá v roku 2009, možno predpokladať, že k dnešnému dňu došlo k premlčaniu nároku nebankovej spoločnosti. Všetky relevantné okolnosti však možno zodpovedať až po oboznámení sa so všetkými podstatnými dokumentmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám takýto problém. Požičal som jednej osobe sumu 130 €. Bolo to po častiach 50, 50, 30 €. Žiaľ bolo to bez zmluvy o pôžičke a viac-menej bez svedkov. Tvrdil mi, že do konca mesiaca bude medzi nami všetko vysporiadané, čo vlastne potvrdzuje aj jedna SMS, ktorú mi zaslal. S týmto človekom bolo dosť ťažké sa v poslednej dobe spojiť a dovolať mu. Tento víkend sme opäť komunikovali ale len formou SMS keďže mi nechcel zdvihnúť hovory. Na moju poslednú SMS ktorá bola aj trochu tvrdšia, reagoval tým, že na mňa pošle svojich právnikov za krivé obvinenie a že sa mu vyhrážam, čo absolútne nie je pravda a ani to nemôže jasne dokázať. Tieto jeho SMS-ky mám uložené a on by mal mať uložené moje SMS-ky. Ďalej som sa dozvedel nedávno, že tento človek dlhuje peniaze aj ďalším ľuďom, ktorých poznám, pričom ani títo zrejme nemajú žiadne dôkazy ani zmluvy o požičaných peniazoch. Preto som sa chcel opýtať, či je možné nejakým spôsobom ešte vymáhať od tejto osoby dlžné peniaze na základe vyššie uvedených skutočností, prípadne či je možné podať podnet a upozorniť napríklad políciu na túto osobu, keďže sa domnievam, že sa jedná zrejme o podvodníka v mojom okolí a môže takto pripraviť o majetok aj ďalších ľudí. Ďakujem Vám za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vymáhanie sumy, ktorú ste požičali uvedenej osobe, tak bez dôkazu je vymáhanie oveľa komplikovanejšie. Na súde by ste museli preukázať, že ste mu požičali peniaze. Nakoľko si požičal od Vás sumu 130 eur, nejde o trestný čin, pretože minimálna suma pri podvode je 266 eur. Nikdy nepožičiavajte peniaze bez zmluvy, aj keby ste to mali požičať rodine. Pamätajte si, že keď požičiavate peniaze bez zmluvy, tak to urobte iba v prípade, ak by Vam nevadilo, že o uvedené peniaze prídete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Prajem pekný deň, chcela by som Vás pekne poprosiť o odpoveď na položenú otázku nakoľko neviem ako ďalej postupovať. Pred dvoma rokmi som požičala sumu 20 800 eur, bez spísania dokladu. Suma mi nebola vrátená tak som podala trestné oznámenie. Ťahalo sa to dva roky, no minulý mesiac sa dotyčný na prokuratúre asi priznal a uznali ho vinným, nakoľko to nebolo z jeho strany prvýkrát. V januári 18 teho 2017 bude verejné zasadnutie o rozhodovaní o návrhu dohody o vine a treste dotyčného, čiže uložiť trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov alebo výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložiť v trvaní 3 rokov. Ak by som podala žiadosť o nároku na náhradu škody na občianske súdne konanie kde ma prokurátor odkazuje, platila by som niečo aj ja? I keď neverím, že peniaze už vôbec uvidím... Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň, v rámci trestného konania si môžete uplatniť náhradu škody, aj keď sa Vás prokurátor snaží odkázať na občiansko súdne konanie. Ak si uplatníte v trestnom konaní náhradu škody, musia o nej rozhodnúť alebo Vás v konečnom rozhodnutí odkázať na občiansko súdne konanie. V prípade, že by Vám nepriznali náhradu škody a museli by ste sa obrátiť na občiansko súdne konanie, zároveň s podaním žaloby proti Vášmu dlžníkovi Vám vzniká poplatková povinnosť. Poplatok sa v takýchto prípadoch platí vo výške 6 % z vymáhanej sumy. Vo Vašom prípade by súdny poplatok predstavoval sumu vo výške 1.248,- €. Je možné požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov v prípade, že to Vaše majetkové pomery odôvodňujú. O oslobodení rozhoduje okresný súd. V prípade úspechu v konaní je následne žalovaný zaviazaný na náhradu trov súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry deň, mala som pôžičku v roku 2008, ale nesplácala som ju a tak v roku 2009 vyhlásila banka pôžičku za splatnú a odpredala pohľadávku vymahacskej firme, ktora má kontaktovala až teraz v roku 2016 s tým, ze z dlhu 2650 eur je 9540 eur. Žiadaju odo mna dohodu o uznaní dlhu a notársku zapisnicu. Je možné považovať túto pohľadávku za premlčanú, ak som im nič nepodpísala a nesplácam ako navrhovali? Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň, v prípade, že v roku 2009 došlo k predčasnej splatnosti pôžičky a veriteľ v lehote 3 rokov od uvedeného dňa nepodal súdnu žalobu, ktorým by uplatnil svoj nárok, došlo k jeho premlčaniu. Z uvedeného dôvodu nový veriteľ požaduje uzavrieť dohodu, v ktorej uznáte svoj dlh, v dôsledku čoho by začala plynúť nová desaťročná premlčacia doba. Podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, vykonať exekúciu možno aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Ak by ste teda svoj záväzok uznali vo forme notárskej zápisnice, Váš veriteľ by sa v prípade nesplácania pôžičky, mohol domáhať uspokojenia svojej pohľadávky v exekučnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Kolegyni som zobrala pôžičku. Na zmluve je jej telefónne číslo, ostatné údaje sú moje. Prestala platiť mohla, by som od nej vymáhať súdnou cestou peniaze? Ďakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobrý deň,

celkom nerozumiem zneniu Vašej otázky, avšak pokúsim sa Vám odpovedať. Pokiaľ ste vzali úver z banky, či nebankovej spoločnosti na svoje meno, v tejto spoločnosti ste ako dlžník vedená Vy a Vy musíte tento úver splatiť. Ak ste však uvedené peniaze poskytli kolegyni, ako pôžičku a dohodli ste sa na určitom spôsobe splácania, či vrátenia, môžete peniaze vymáhať. Odporúčam ju najskôr písomne vyzvať a následne ak výzvy zlyhajú podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Požičal som necelych 60 000€ znamemu na určite ročne uroky....asi po piatich rokoch sme sa dohodli že mi už vrati celu sumu čo mi dlži....stale sa vyhovara že nema , investoval, dlžia jemu ,stavia dom a ine vyhovorky....uroky plati ,sice niekedy s omeškaním....ale ja chcem aby mi už vratil celu sumu čo som mu požičal....disponujem písomnou zmluvou o požičaní penazí....ale zmluva nie je overena notarom....su tam iba jeho podpis a môj podpis,,,,chcem Vas poprosit o radu ako mám pokračovat aby som prišiel k vlastnym peniazom... dakujem za radu Viliam

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ dlžník ignoruje výzvy, bude zrejme jediným riešením podanie žaloby na súd. Pokiaľ Vám súd vyhovie a dlžník Vám aj napriek tomu sumu nevráti, budete môcť sumu vymôcť prostredníctvom exekútora. Je však podstatné, ako ste mali dohodnutú splatnosť. Či v splátkach, alebo na výzvu. Pokiaľ ste splatnosť dohodnutú nemali, je dlžník povinný Vám sumu vrátiť deň nasledujúci po výzve na vrátenie. Od tohto dňa začína plynúť 3 ročná premlčacia doba. Ak bola splatnosť dohodnutá v splátkach, tak premlčacia doba plynie pri každej splátke osobitne, odo dňa nasledujúceho po splatnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa informovat ohladom vratenia penazi. V r. 2008 som znamej na zmluvu o pozicke pozicial cca 8000 SK. Zmluva je podpisana overena notarom a svedkom. Dotycna vsak splatky platila nepravidelne a v malych splatkach. Naposledy slubovala v r. 2015 v marci, ze posle splatku, co sa nestalo. Odvtedy sa odmlcala a nekomunikuje ani ona ani jej rodina. Mam ulozenu komunikaciu, kde slubuje vratit celu sumu do konca r. 2014, co sa samozrejme nestalo. Vedeli by ste mi poradit ako mam postupovat?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vo Vašom prípade uviesť, že pôžička bola poskytnutá pred mnohými rokmi a pred akýmikoľvek ďalšími krokmi pri vymáhaní pohľadávky je potrebné vopred posúdiť, či nie je Vaša pohľadávka premlčaná. Premlčacia doba je v takýchto prípadoch trojročná. Začína plynúť odo dňa kedy ste mohli svoju pohľadávku prvýkrát uplatniť na súde (t.j. od nasledujúceho dňa po splatnosti pôžičky). Preto bude potrebné posúdiť, či z Vašej komunikácie v roku 2014 jasne vyplýva, že ste sa dohodli na splatnosti pôžičky do konca roka 2014 (rovnako bude potrebné posúdiť, či v kontexte so zmluvou o pôžičke došlo k platnej dohode o zmene splatnosti pôžičky). Po tomto posúdení by bolo možné Vašu pohľadávku vymáhať mimosúdnou, ale i súdnou cestou, pričom výber medzi týmito možnosťami záleží výlučne na Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Dňa 21.12.2015 som požičala 1000 € znamemu. Pisomnu zmluvu o pôžičke nemame žiadnu. Mám potvrdenie z banky o výbere a vklade peňazi na učet známeho. Chcela by som sa opýtať, ci je nejake šanca, že moje požičane peniaze dostanem späť? Mám len emailovu komunikáciu o pôžičke. Ďakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, na vrátenie požičanej sumy vyzvite dlžníka písomným listom, v ktorom uveďte primeranú lehotu splatnosti. Ak výzva bude neúspešná, obráťte sa na súd so žalobou o zaplatenie dlžnej sumy. V súdnom konaní budete musieť preukázať existenciu zmluvy o pôžičke. Ako dôkaz môže slúžiť práve elektronická komunikácia s dlžníkom a potvrdenie banky o prevode finančných prostriedkov v prospech bankového účtu dlžníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je nejakým spôsobom možné vymáhať peniaze, ktoré boli zaslané ako pôžička na bankový účet a daná osoba ich nemieni vrátiť späť ?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, veriteľ môže poskytnúť dlžníkovi finančné prostriedky vo forme a spôsobom, na akom sa dohodli v zmluve o pôžičke. Jednou z možností je aj poskytnutie peňazí bezhotovostným prevodom na bankový účet dlžníka. Veriteľ má v takom prípade jednoznačný dôkaz o tom, že prostriedky dlžníkovi poskytol. V prípade, že je dlžník v omeškaní so splácaním pôžičky, vyzvite ho na jej vrátenie. Pre tento prípad môžete splnomocniť advokátsku kanceláriu, ktorá Vám výzvu na zaplatenie vypracuje a ďalej bude s dlžníkom rokovať o splatení dlhu. Ak aj táto výzva resp. rokovania budú neúspešné, uplatnite svoj nárok súdnou žalobou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 2010 ma sused navliekol do podpisu úveru v PSP vo výške 25. 000 eur. Čestné prehlásil, že úver čerpal on, že moju osobu do dvoch týždňov vymení za druhú, a že bude dlh riadne splácať a nepoškodí moju bonitu. Samozrejme nič z toho splnené nebolo. 

 

Terazodo mňa vyžadujú zaplatiť cca 32.000 eur, vedená som v úverovom registri, moje plány do budúcnosti sú preč. Zostali mi len oči pre plač. Je možné, že by ma súd oslobodil od plnenia, ak podám žalobu? Čo sa stane, ak sa on prizná, že ma k podpisu donútil? Alebo ako sa z tejto situácie dostať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2016)

Dobrý deň  

ak ste vedená ako spoludlžník, ste zaviazná na plnenie spoločne a nerozdielne a veriteľ môže požadovať plnenie od ktoréhokoľvek spoludlžníka. Ste obaja rovnako zodpovední za splatenie celého dlhu. 

 

Ak jeden spoludlžník bude dlh plniť, povinnosť toho druhého zaniká. Následne si však môže ten dlžník, ktorý plnil vymáhať vyplatenie dlhu od druhého dlžníka. 

 

Neviem akým spôsobom sa zmluva podpisovala, preto neviem, či ste nevedeli čo podpisujete, prípadne ste boli pánom zavádzaná alebo akým spôsobom Vás donútil k podpisu tejto zmluvy.

 

Podľa § 49a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: "Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. 

 

Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.” 

 

Je nutné však podotknúť, že na súde budete musieť uniesť dôkazné bremeno, teda dokázať, že ste boli uvedená do omylu a konajúca osoba o tomto mala vedomosť alebo omyl vyvolala.

Preukázať úmysel nie je jednoduché.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dala som si spísať u notárky zápisnicu s exekučným charakterom. Moja dlžníčka neplatila, tak som vsetko postúpila na exekúciu. Zo súdu prišlo vyrozumenie, že si nemôžem uplatniť exekúciu, pretože zápisnica nespĺňa všetky náležitosti. Čo mám robiť? Aký postup?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ nebola notárska zápisnica riadne spísaná, treba kontaktovať príslušný notársky úrad, ktorý notársku zápisnicu spísal s dotazom, že z akého dôvodu táto nemá zákonom predpísané náležitosti a či je môžné tieto nedostatky dodatočne odstrániť. Pokiaľ nebude možné odstránenie nedostatkov, je tu možnosť vymáhať dlžnú sumu prostredníctvom súdu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, mám problém s bývalým priateľom, ktorému som požičala vyššiu sumu peňazí s tým, že mi to bude splácať, ale nedeje sa tak. Dohodli sme sa na spôsobe a výške splácania, ale nespláca mi to. Požiadala som ho o vrátenie peňazí, nakoľko ma oklamal, ale nereaguje na moje výzvy. Brala som úver aby som mu pomohla, ale nebudem to mať z čoho splácať, nakoľko je to pre mňa likvidačná suma. Ďakujem za radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň,

medzi Vami a Vaším bývalým priateľom riadne vznikol záväzkovo-právny vzťah na základe uzavretej zmluve o pôžičke (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre platnosť tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že bola uzavretá len ústne.

Nevrátením peňazí od Vášho dlžníka je porušené Vaše právo ako veriteľky na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli Vášmu dlžníkovi. Preto aj máte možnosť domáhať sa svojho práva na vrátenie pôžičky na súde. Uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke ale môže mať vplyv na Vašu úspešnosť v danom súdnom spore - na to ako budete vedieť či ste mu peniaze požičali a v akej výške. Pre úspešnosť v súdnom konaní by bolo dobré, ak by ste disponovali akýmikoľvek dôkazmi o vzniku Vášho záväzkovo-právneho vzťahu - napr. vzájomná písomná komunikácia, z ktorej by tieto skutočnosti vyplývali, prípadne svedkov, ktorý boli pri odovzdaní danej sumy ako pôžičky, prevodný príkaz na účet Vášho bývalého priateľa - avšak takýto prevodný príkaz by nebol sám osebe dostatočným dôkazom v prípade, ak by Váš priateľ tvrdil, že išlo o dar a vy by ste nevedeli preukázať opak.

Domáhať vrátenia sa peňazí z poskytnutej pôžičky môžete v danej situácií jej dobrovoľného nevracania súdnou cestou, ako sme však uviedli, Vaša úspešnosť bude závisieť najmä od predložených dôkazov.

V prípade, ak od Vás Váš bývalý priateľ vylákal poskytnutie pôžičky podvodným konaním, môžete podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Podľa § 221 Trestného zákona sa totiž trestného činu podvodu dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku aspoň malú škodu (teda ak spôsobí škodu 266 € a viac).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. S mojou rodinou máme problém s otcom. Už 14 rokov sa o nás nestaral, žil s inými ľuďmi a od tej doby má viacero pôžičiek. Pred rokom ho vyhodili a my sme mu pomohli, aby ho umiestnili v opatrovateľskom dome. Avšak kedže neplatil pôžičky, z dôchodku mu stiahnu teraz sumy a my by sme museli spolu so sestrou platiť za neho 300 eur. Obe máme rodiny a nie sme v takej finančnej situácii, aby sme mohli za neho platiť pôžičky a ani nechceme. Dá sa v takejto situácii niečo spraviť, aby sme my nemali problémy a nestratili svoje domy pre otca, ktorý sa o nás nestaral po tom čo sme stratili našu matku? Ďakujeme za skorú odpoveď.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste neuviedli viacero veľmi dôležitých informácií potrebných na komplexné zodpovedanie Vašej otázky. Neuviedli ste, na základe čoho máte namiesto Vášho otca platiť ďalších 300,- €. Prvý prípad, kedy by ste boli aj vy dve povinné platiť namiesto Vášho otca splátky jeho pôžičiek je situácia, kedy ste vystupovali pri jeho pôžičkách ako ručiteľky. Vzhľadom na opísanú situáciu to nepovažujem za pravdepodobné. Ďalším prípadom môže byť situácia, kedy je na majetok Vášho otca vedená exekúcia, pričom stále bývate v rodičovskom dome a nechcete o tento dom prísť exekúciou. V takom prípade pravdepodobne platíte splátky pôžičiek dobrovoľne, aby súdny exekútor nepristúpil k dražbe nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že ste uviedli, že nechcete platiť jednotlivé splátky za Vášho otca považujem aj túto situáciu za málo pravdepodobnú. Na základe toho však usudzujem, že jeho dlh splácate iba na báze dobrovoľnosti, pravdepodobne po dohode s jeho veriteľmi. V takom prípade však naozaj nie ste povinné platiť za neho jeho dlhy. Pre spoľahlivejšie zodpovedanie Vašej otázky Vám odporúčam doplniť do podotázky presnejšie informácie, najmä z akého dôvodu alebo na základe čoho platíte za svojho otca jeho dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám tento problém. Sme manželia dôchodcovia so spoločným príjmom cca 900e. Mame tri dospelé zárobkovočinné deti, ktoré nežijú s nami v spoločnej domácnosti. Po povinných platbách /nájom, inkaso/nám ostávalo cca 600e na bežne výdavky, ale manželka s touto sumou vôbec nevychádza a odvoláva sa na dráhe potraviny, atď. A vraj musíme pomáhať deťom a vnúčatám. Nechce pochopiť, že musíme vyjsť len už spomenutého spoločného prijmu. Preto by som potreboval Vás názor na to, či niekedy v budúcnosti môže byt ohrozený exekúciou nás byt v spoločnom vlastníctve v prípade, že by si niekedy zmyslela zobrať pôžičku, či už od banky alebo od nebankovky a nevládala by to splácať?

Spomínam to preto, že doteraz sme platili nájom tak, aby boli určite preplatky, ale ona svojvoľne zmenila príkaz v banke o viac ako bol predpis byt. Spoločenstva s tým, že však uvidíme pri budúcoročnom vyúčtovaní. Ale po jednoduchom prepočte to vychádza na nedoplatok, ktorý nebudeme mať z čoho uhradiť. A tiež by som prosil o radu ako ďalej postupovať, aby k takémuto niečomu nemohlo dôjsť? Vopred ďakujem za skorú odpoveď. Ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ je nehnuteľnosť v BSM a počas manželstva si zoberiete pôžičku, táto bude spoločná. Pokiaľ túto pôžičku vezme Vaša manželka bez Vášho vedomia, podľa § 147 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

2) To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.” 

 

Podľa§ 143a OZ sa môžete s manželkou dohodnúť na zužení, prípadne zrušení BSM a to formou notárskej zápisnice, čo znamená, že veci, ktoré by ste nadobudli do BSM, budú z tohto vyňaté a nadobúdali by ste ich do výlučného vlastníctva, avšak ide len o veci nadobudnuté v budúcnosti. Následne by ste sa museli dohodnúť na prepise nehnuteľnosti na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, posim vas poradte mi, ako mam dalej postupovat. Pred 2 rokmi som sla byvalej kolegyni za rucitelku na pozicku v sume 30 000 e. Neviem, co mam robit, my sme sa ustne dohodli, ze ona to bude platit, no neplati. Z banky chodia upomienky, ze uz je to pozastavene a ze mam zaplatit 30 000 e, inak poslu exekutora. Mam len 23 rokov, robim v Nemecku. Na Slovensku okrem rodicov nemam ziadny majetok. Bojim sa, ze pride exekutor a nam vezme rodicovsky dom. Ako mam postupovat aby som bola nejako chranena. Alebo ako od rucenia odstupit alebo co robit? Moze exekutor vziat rodicovsky dom, ked nie je moj?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2016)

Dobrý deň, od zmluvy o zabezpečení splácania pôžičky možno odstúpiť len v prípade ak je to v zmluve dohodnuté alebo to ustanovuje zákon. Dôvodom na odstúpenie, resp. zániku ručenia nie je skutočnosť, že Vám zrazu povinnosti ručiteľa nevyhovujú, keďže základným zmyslom tohto právneho inštitútu je zabezpečiť splácanie v prípade, ak záväzok neplní dlžník. Ak by vo Vašom prípade aj bol vydaný exekučný titul na zaplatenie dlžnej sumy, o rodičovský dom Vaši rodičia neprídu, keďže Vy nie ste vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Avšak súdne rozhodnutie, teda exekučný titul, je za splnenia určitých formálnych podmienok vykonateľný aj napríklad v Nemecku. Preto je možné, aby sa veriteľ domáhal uspokojenia svojej pohľadávky aj z majetku (napr. z odmeny za prácu), ktorý vlastníte v Nemecku. Dovolím si Vás upozorniť, že na splatenie dlžnej sumy z pôžičky nebudete zaviazaná sama, ale spoločne s vašou bývalou kolegyňou a teda všetky prostriedky, ktoré za dlžníka uhradíte, máte právo od neho spätne vymáhať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa opytat, ak konci spolocnost provident na slovensku a vraj by dlznikov mala prebrat ina spolocnost, tak ci ta spolocnost moze ziadat odo mna splatku, ak som zmluvu podpisal s providentom? Mam nadalej splacat dlh tej dalsej spoločnosti alebo zanika moj dlh voci spolocnosti provident?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2016)

Dobrý deň, Váš peňažný záväzok splácať pôžičku nezanikne ale sa len zmení v osobe veriteľa. K zmene veriteľa dochádza zmluvou o postúpení pohľadávok medzi doterajšou spoločnosťou a jej nástupcom, a to aj bez súhlasu dlžníka. O tejto zmene musíte byť informovaný, nakoľko nový veriteľ bude mať záujem, aby ste dlh plnili jemu. Dovtedy splátky splácajte tak, ako ste sa v zmluve so svojim veriteľom dohodli. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry deň, chcel by som sa vás opytat z priateľkou ideme kupovat vlastne byvanie (dom) a ja mam na vás prosbu s tym že nie som zo svojou matkou v kontakte preto lebo ma sklamala a "okradla" proste som jej poskytol 17000€ a nechce mi to splácať takym spôsobom, že som si zobral úver a tvrdila mi, že to splácať bude a nespláca. A ja sa chcem spytat, da sa nejako zariadiť to ze ked kupime dom a bude aj na mna písany, tak aby sa ma netykali žiadne matkine dlhy? Da sa toho nejako vzdať aby nemala právo na uz teraz nadobudnuty majetok nechcem jej dat ani korunu nechcem, aby sa ma co i len tykalo nieco z jej problémov Ďakujem vam velmi pekne za poskytnutie informácií.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste si úver brali na svoje meno a nadobudnete vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti, potom bude môcť exekútor siahnuť na tento majetok. Pokiaľ by ste dokázali preukázať (prostredníctvom listín, či svedkov), že ste skutočne túto sumu poskytli Vašej matke a nepoužili ste ju na vlastnú potrebu, potom ju je možné  od matky vymáhať. Avšak vzdať sa svojho dlhu voči banke nie je možné, pretože Vy ste dlžníkom v banke, nie Vaša matka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, pred vyse rokom som jednemu znamemu poziciala peniaze. Mam od neho aj podpisane cestne prehlasenie. Do dnesneho dna mi peniaze nevratil a na moje emaily nereaguje. Ako by som mala dalej postupovat? Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, na preukázanie skutkových okolností Vášho prípadu bude rozhodujúcim dôkazom pre prípadné súdne konanie obsah čestného prehlásenia. Vzhľadom na to, že dlžník s Vami nekomunikuje a vyhýba sa Vám, podanie súdnej žaloby bude pravdepodobne jediným možným riešením. Napriek uvedenému Vám odporúčam kontaktovať advokáta, ktorého splnomocníte na vymáhanie dlžnej sumy. V praxi sa mnohokrát osvedčil postup zaslania predžalobnej výzvy splnomocnenou advokátskou kanceláriou, na základe ktorej bola pohľadávka vyrovnaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Zo stavebnej sporitelni som zobral uver, na ktorom je byvala priatelka ako rucitelka. Peniaze sa investovali do jej bytu, z ktoreho ma neskor vyhodila. Mam overene potvrdenie, ze prebera cely dlh, avsak uz jeden a pol roka neplati a ja musim platit za nu. Poprosim Vas o radu,na koho sa obratit. Vopred dakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, predpokladám, že potvrdením o prebratí dlhu, je dohoda medzi Vami a Vašou bývalou priateľkou o tom, že pristupuje k záväzku zaplatiť prostriedky poskytnuté zo stavebného sporenia. Preto podľa § 534 Občianskeho zákonníka platí, že kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Z uvedeného vyplýva, že stále zostala zachovaná Vaša zodpovednosť za splnenie stavebného úveru voči sporiteľni. Avšak, máte právo požadovať od Vašej bývalej priateľky, aby platila za Vás. Ak tak nekoná, máte voči nej právo na náhradu škody, ktorú môžete uplatniť na súde. Inou možnosťou je prestať splácať úver, pričom sporiteľňa následne bude splatenie úveru požadovať od ručiteľa, ktorým je Vaša bývalá priateľka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Požičala som švagrine väčši obnos penazi. Dohodli sme sa ustne, že bude splacat minimalne po 50 eur, ak bude mat, tak da viac. Avšak švagrina neplatila, vzdy az potom co som ju vyzvala. Po čase som si už nebola ista, či vobec chce dlh splatit a tak som si zostatkovu sumu dala nou podpisat. Pri podpise je datum, kedy sumu podpisala ale chyba tam datum splatnosti. Bude to problem, ked to dam na sud?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na uzavretie zmluvy o pôžičke ústnou formou, nemusíte v prípadnom súdnom spore uniesť dôkazné bremeno v otázke obsahu vzájomnej dohody. Podľa Vášho príspevku možno povedať, že výška splátok pôžičky bola závislá od finančných možností dlžníka. Podľa § 564 Občianskeho zákonníka, ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi. Odporúčam Vám preto podať návrh na začatie súdneho konania, v ktorom súd určí splatnosť a výšku každej splátky pôžičky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať, či je požičanie penazí trestní čin? resp. ak ano od akej sumy pri fyzických osobách ? Je to dost dôležité a súrne. Vopred za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, požičanie peňazí nie je trestným činom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,chcel by som sa opýtať,ako mám postupovať.Vzal som bývalej priatelke pôžičku z banky,ktorú teraz odmieta splácať. Existuje o tom aj ZMLUVA O POZICKE,uzavretá podla § 657, 658 Obč.Zák.,v ktorej sa zaväzuje tú pôžičku splácať mesačnými splátkami. Snaží sa byť nedostupná,nedvíha telefon,nechce to splácať.Môžte mi prosím poradiť,ako mám postupovať?Dakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, uvádzate, že "ste svojej priateľke vzali pôžičku z banky", preto predpokladám, že na uvedenej zmluve ste Vy sám uvedený ako dlžník. Potom uvádzate, že existuje zmluva o pôžičke, kde sa Vaša bývalá priateľka zaväzuje splácať splátky prvej pôžičky. Predpokladám teda, že medzi Vami a bývalou priateľkou existuje osobitná samostatná dohoda o prevzatí dlhu, v zmysle ktorej sa Vám zaviazala hradiť Váš záväzok, ktorý máte voči banke. Ak sú uvedené okolnosti správne a v prípade, že Vaša bývalá priateľka nespláca pôžičku banke, túto povinnosť máte Vy. Máte však právo požadovať, aby Vašu bývalú priateľku súd zaviazal na splnenie povinnosti, ktorú na seba prebrala.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer! Manžel dostal predvolanie na súd kvôli pôžičke. Chcela by som sa spýtať, čo sa tam bude diať. Strašne sa bojím, že ho zavrú. Ide o sumu 2700 Eur, nemáme prostriedky na zaplatenie dá sa tam dohodnúť na splátkach? S tou firmou, ktorá nám poskytla pôžičku sa nedá dohodnúť. Prosím strašne o pomoc som zúfalá a strašne sa bojím. S pozdravom 

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň, pre neschopnosť splácať svoje dlhy nemôže byť nikto odsúdený ani väznený. Váš manžel dostal predvolanie v občiansko-právnej veci a nie v trestno-právnej. Na súdnom konaní bude súd zisťovať skutkový stav veci, či Vám spoločnosť naozaj poskytla pôžičku, koľko ste jej doteraz splatili a koľko ešte zostáva splatiť. Samozrejme na pojednávaní sa dá s protistranou dohodnúť na splátkach, avšak k tomu je potrebná i vôľa druhej strany. Nemôžete žalobcovi nanútiť splátkový kalendár.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám si naspäť vyžiadaj peniaze... požičala som priateľovi 15000€ v máji tohto roku... doteraz mi ich nevrátil ale sľuboval že ich vráti.. no v poslednej dobe sa mi vyhráža že ich nikdy neuvidím .. že si mám nájsť prácu a zarobiť a pod... a že ak spíšem čestné prehlásenie tak to nebudem mať správne a dá to prešetriť právnikovi a nájde paragrafy aby to bolo neplatné... neviem ako postupovať ... nemám žiaden doklad o tom že som mu ich dala.. len mínusy na účte čo som ich vyberala z vkladných knižiek a na hotovosť v pokladni.. neviem či čestné prehlásenie spísať nech mi to podpíše a ako.. skúste mi poslať návrhy alebo rovno vzor čestného prehlasenia aj s paragrafmi.. dakujem pekne LENKA

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2015)

Dobrý deň, stiahnite si zadarmo odtiaľto uznanie dlhu : www.uznanie-dlhu.sk. Do dôvodu vzniku dlhu uveďte, že dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke a uveďte tam aj dátum kedy ste mu požičali, môžte doplniť, že to bolo na základe ústnej zmluvy.

Ak by to nechcel podpísať, tak mi napíšte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcem sa spytat . Mam priatela, ktory si zobral pozicku cez nebankovku. Chcel ju prednedavnom jednorazovo vyplatit ale pani, ktora mu to sprostretkovala ho prehovorila, ze sa to neoplati. Prave naopak nahovorila ho na dalsiu pozicku, ale kedze nezaraba vela tak tam napisala nepravdivy prijem samozrejme vyssi, aby suma, ktoru mu ponukla mu vysla. avsak moj priatel pod vplyvom alkoholu a neplatnym obcianskym preukazom (je pozastaveny na policii z dovodu straty a momentalne nema ziadny) sa nechal takto hlupo "nabulikat", tak sa chcem spytat, ci je takato zmluva platna? Vopred dakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ Váš priateľ vedel, čo robí a nebol tlačený k podpisu nátlakom, potom zmluva nebude neplatná. Podľa toho, čo ste napísali tam nátlak pravdepodobne nebol, len sa nechal prehovoriť. Takéto prehovorenie však nerobí zmluvu neplatnou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Volam sa Andrea, touto formou by som Vas chcela poziadat o pravnu pomoc alebo o postup. V Decembri minuleho roka ma moja teta poziadala aby som jej vybrala na splatky pocitac s tym ze ho bude ona platit. Lenze neplati a ked som ju poziadala aby mi dala pocitac tak mi ho odmieta dat. Chodia mi upomienky na vyplatenie prosim ju aby platila ale ona neplati. Co mam robit?? Obratit sa na policiu?? Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, v prípade, že majiteľkou počítača ste Vy a Vy ste povinná ho aj splácať, tak napíšte oficiálny list svojej tete, kde ju žiadate o vydanie veci alebo o vyplatenie splátok, inač budete nútená vymáhať peniaze súdnou cestou a podáte na ňu trestné oznámenie. V prípade, že ani po výzve nebude reagovať a peniaze neuhradí, ani nedá Vám počítač, môžete podať na Okresný súd v mieste bydliska vašej tety žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia - počítača, ktorý budete splácať už Vy alebo ak je vlastníčkou počítača ona, môžete žiadať vydanie peňazí, ktoré ste zaplatili za ňu spoločnosti, od ktorej ste počítač kúpili. Následne môžete podať aj trestné oznámenie, že Vaša teta neoprávnene používa vec, ktorá patrí Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zaujímalo by ma ako máme postupovať pri vymáhaní dlhu, keď dlžník prestal komunikovať a aj keď sa dopracujeme k rozhovoru, tak nás odbije odpoveďou, že vyhlási osobný bankrot a tak či tak peniaze už nikdy neuvidíme. Nemenovaný dlžník ma napožičiavané u viacerých osôb, založený byt, o ktorý sa údajne súdi, takže aj keby chcel dlh vyrovnať, vraj nebude mať z čoho. Máme notárom podpísanú zmluvu (dohodu) o pôžičke podpísanú oboma stranami. Nevieme, či to dať na súd lebo nám rastú z daného dlhu úroky a ak by súd vypracoval dlžníkovi splátkový kalendár, úroky budeme naďalej znášať my. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu, ktorá nás troška posunie vpred.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, ak ste si svoju pohľadávku žiadnym spôsobom nezabezpečili, nezostáva Vám iná možnosť ako sa dopracovať súdnou cestou k exekučnému titulu a pokúsiť sa vymôcť od dlžníka zaplatenie pôžičky v exekučnom konaní. Upozorňujem Vás na premlčaciu dobu troch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa splatnosti pôžičky. Pokiaľ sa dopracujete k súdnemu rozhodnutiu, ktorým bude dlžníkovi uložená povinnosť zaplatiť Vám, táto sa premlčuje v desaťročnej dobe. V tomto dlhšom časovom období existuje vyššia pravdepodobnosť, že dlžník nadobudne nejaký majetok, zamestná sa alebo dosiahne iný príjem, z ktorého bude možné uspokojiť Vašu pohľadávku. Podmienky vyhlásenia osobného bankrotu upravuje zákon o konkurze veľmi prísne, v dôsledku čoho je dlžník počas celej doby oddlženia povinný znášať prísne obmedzenia a maximalizovať splatenie svojich dlhov. Taktiež si Vás dovolím upozorniť, že úroky z nesplatenej pôžičky je povinný hradiť dlžník, nie Vy.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den chcela by som sa spytat ci mam pravo vymahat peniaze od cloveka ked som snim dohodnuta na urcitom termine, ze mi ich da z hladiska mojho prava, kedze ten clovek uz ma pracu a tie peniaze by mi mohol vratit spat.Ci mam na to pravo od neho to aj skor zacat vymahat ked odmieta mi to skor vratit spat, kedze uz ma peniaze. Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2015)

Dobrý deň, vymáhanie dlhu pred lehotou splatnosti nie je možné. Dlžník totiž ešte nie je v omeškaní. Iba, ak by ste sa s dlžníkom dohodli na skrátení lehoty splatnosti, potom by ste dlh mohli vymahať skôr. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Pozicala som znamemu cez 20000e ktoré nevracia. Na zmluve mam Len 16000 no Este som prevadzala dalsich par tisic po zmluve. Mam ulozenu korespondenciu cez smsky kde hovori ked pockam mi vrati  30000. Ma problém si vybaviť uver a stále niečo. Pracuje na cierno v Rakúsku viem že je schopný splácať no ťažko to dokázať. Exekucia by nepomohla keďže nemá nehnuteľnosť tak ako postupovať keďže zmluva ma už 2 roky. Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ Vám sľubuje, že dlh vráti, tak ho požiadajte, aby Vám podpísal uznanie dlhu. Zdarma si ho môžete stiahnuť odtiaľto:

www.uznanie-dlhu.sk.

Dajte si pozor na to, aby sa Vaša pohľadávka nepremlčala, premlčanie je 3 ročné a začína plynúť odo dňa, kedy sa stal dlh splatným.

Ak Vám dlh nevráti dobrovoľne mimosúdne, budete sa musieť obrátiť na súd, inak sa dlh stane nevymáhateľným.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Po našom rozvode s manželom ostala spoločná pôžička do roku 2035, touto pôžičkou je založený mojej matky byt,mám dalších 3.súrodencov... Chcela by som najrýchlejšie bezpodielove vysporiadanie nášhoho dlhu ( resp., aby bývalý manžel platil polovicu dlhu), čo úplne odmieta. Od roku 2012 platím dlh sama. Prosím Vás, koľko by som Vám zaplatila, ked by ste mi spísali dohodu, alebo žalobu.. a aké dokumenty si mám priniesť? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň, ak máte s manželom spoločnú hypotéku - pôžičku a táto vznikla počas manželstva, tak musí byť vysporiadaná v konaní o BSM (nie mimo BSM). Je dôležité tiež, koľko času ubehlo od rozvodu. Ak neubehli ešte 3 roky, tak to veľmi dobre, pretože ušetríte veľmi veľa peňazí na súdnych poplatkoch. Sumy, ktoré ste zaplatili na pôžičke môžete požadovať vysporiadať (požadovať z nich 1/2), avšak iba tie, ktoré ste platili po rozvode. 

Zavolajte mi, dohodneme si stretnutie a preberieme Vašu vec a postup, ako by ste mali presne postupovať. Mali by ste vedieť, že dohoda o BSM alebo dokonca súdne rozhodnutie o BSM nie je záväzné pre banku (ak banka nie je účastníkom zmluvy).

Doneste si rozsudok o rozvode a doklady o dlhu a spoločnom majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mam taky problem a neviem ako to mam riesit. Moj bratranec ma prehovoril na pozicku, ze ide rozbehnut nejaku stavbu tak potrebuje peniaze. Tak dlho chodil, ze ma aj prehovoril a nasluboval mi, ze za 3 mesiace mi to vsetko vrati aj s velkou odmenou. On vsetko vybavil ja som ani pri tom nebol, iba ked uz bolo treba peniaze vyzdvihnut. Celkovo to bolo 23 000 eur. Ja to teraz splacam on je uz zatvoreny v base a ja neviem co mam robit ci mam dat na neho tresne oznamenie. Prosim o radu ako mam dalej postupovat. Som z toho uplne na dne.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je úplne jasné v akom postavení momentálne vystupujete. Je rozdiel medzi tým, či ste pôžičku brali Vy alebo ju bral Váš bratranec a Vy vystupujete ako ručiteľ. Taktiež by bolo potrebné preštudovať dokument, na základe ktorého ste prevzali peniaze, nakoľko ako uvádzate, Vy ste ani neboli pritom, len keď bolo treba vyzdvihnúť peniaze.

V prípade, že ste pôžičku brali Vy a peniaze ste mu následne odovzdali, tak ste zaviazaný platiť splátky Vy a vo vzťahu k nemu môžete požadovať vrátenie tej sumy, ktorú ste mu dali. Vrátenie môžete požadovať ako vrátenie pôžičky medzi Vami a ním, ak ste sa tak dohodli alebo ak ste sa nijak nedohodli, tak vrátenie peňazí môžete požadovať z titulu bezdôvodného obohatenia (ak by sa Vám nepodarilo preukázať existenciu pôžičky).

V prípade, že ste sa zaručili ako ručiteľ v jeho pôžičke, tak Vám tiež vzniká povinnosť splácať splátky vtedy, keď Vás veriteľ (banka, nebankovka) na to vyzve, nakoľko on im neplatí. V tomto prípade, po splatení pôžičky máte právo požadovať od dlžníka (bratranca) to čo ste namiesto neho splatili veriteľovi. Pozor však na premlčanie, ktoré je pri ručiteľovi 3 ročné a plynie od každej jednej splátky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som peniaze na základe zmluvy o pôžičke (www.zmluvaopozicke.sk). Veriteľ sa však chystá pracovať do Anglicka, prípadne Nórska. Je problém s vymáhaním pohľadávky pokiaľ bude veriteľ v zahraničí? Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2015)

Dobrý deň, zmluva o pôžičke na stránke www.zmluvaopozicke.sk je správne sformulovaná, preto máte istotu, že ste v zmluve neurobili žiadnu chybu, ktorá by spôsobila nevymožiteľnosť pohľadávky.

Aj keby sa dlžník nezdržiaval na Slovensku, dlh je možné po právnej stránke vymôcť. Následne však s rozhodnutím bude potrebné navštíviť exekútora. Ak slovenský exekútor nenájde žiadny majetok, potom je možné na základe rozhodnutia exekuovať pohľadávku aj v zahraničí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Mam pozicku z banky, ale uz 5 rokov ju nemozem splacat, lebo nemam z coho. Som na rodicovskom prispevku a chcem sa spytat, ci sa da vobec oslobodit spod tejto pozicky.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ nedokážete splácať bankovú pôžičku, odporúčam Vám dohodnúť sa priamo s bankou na prijateľnom splátkovom kalendári alebo na odložení splátok. Pôžičku ako takú Vám však banka zrejme neodpustí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

dobry den. jeden chalan je dlzny mojmu dedkovi peniaze 800e a neplati. ako mame dalej postupovat. mame podpisany papier, ze bude platit, ale neni overeny pravnikom ... dakujem za odpoved

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. Vymáhať dlh môžete mimosúdne alebo súdnou cestou. Pri mimosúdnom vymáhaní dlhu je potrebné dlžníka vyzvať písomnou formou na vrátenie dlhu. Takúto výzvu dlžníkovi pošlite doporučenou poštou. Pokiaľ by však dlžník na výzvu nereagoval, môžete pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky (t.j. podanie žaloby, resp. návrhu na vydanie platobného rozkazu). Pri súdnom vymáhaní dlhu bude hlavným dôkazom zmluva o pôžičke alebo uznanie dlhu podpísané dlžníkom (pre platnosť týchto dokumentov nie je potrebné, aby boli úradne overené).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

pekny den, chcela by som vas velmi pekne poprosit o radu. pozicala som jednemu peniaze na urcitu dobu a doteraz sa mi nic nevratilo. mame medzi sebou podpisanu zmluvu aj so svedkom. ake by bolo najlepise vymahanie tejto sumy? suma je vyse 30 000 eur, dakujem velmi pekne za vasu odpoved, s pozdravom

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2015)

Dobrý deň. Vymáhanie peňažného dlhu je možné súdnou alebo mimosúdnou cestou. Pri mimosúdnom vymáhaní dlhu je vhodné dlžníka vyzvať písomnou formou na vrátenie dlhu. Takáto výzva by mala byť adresovaná doporučenou poštou, aby sa to v prípadnom súdnom konaní dalo jednoduchšie preukázať. Pokiaľ dlžník nereaguje na veriteľovu výzvu, možno ho vyzvať na úhradu dlhu cez advokáta. Ak by však zostala aj takáto snaha bezúspešná, ďalšou možnosťou je súdne vymáhanie pohľadávky (podanie žaloby, resp. návrhu na vydanie platobného rozkazu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Prosim vas, poradite mi. Chcem pozicat peniaze priatelovi, no neviem, ako to mame spisat. Ci na matricnom urade alebo u notara? Ktora zmluva obstoji pred sudom? Prosim poradte mi.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2015)

Dobrý deň. Zmluva o pôžičke si pre svoju platnosť nevyžaduje písomnú formu, avšak z dôvodu právnej istoty Vám odporúčam dať takejto zmluve písomnú formu. Takáto zmluva by mala okrem označenia zmluvných strán obsahovať predovšetkým výšku pôžičky, jej splatnosť a potvrdenie o prevzatí predmetu pôžičky. Pravosť podpisov na takejto zmluve si môžete nechať osvedčiť na matrike alebo u notára. Pritom osvedčenie pravosti podpisu na matrike alebo u notára má v zásade rovnakú váhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať ak som spoluhráčovi požičial peniaze viac krat vzdy vrátil tak sme papier nikdy neriešili až naposledný krát keď nevrátil peniaze a viac krat sa neukázal na štadióne, či v takomto prípade môže Facebooková konverzácia slúžiť ako dôkaz o pôžičke a nenávrate danej sumy. Ďakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2014)

Dobrý deň. Elektronickú komunikáciu (SMS, e-mail alebo aj konverzáciu na facebooku) môžete použiť ako dôkazný prostriedok. Na druhej strane je však dôležitý obsah takejto konverzácie. Malo by z nej byť zrejmé, že došlo k odovzdaniu a prevzatiu penazí, príp. by mohla obsahovať uznanie dlhu alebo aspoň prísľub vrátenia požičaných peňazí. Rovnako dôležité je aj to, aby bolo z elektronického účtu zrejmé to, kto je jeho majiteľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

pekny den,prosim vas o radu,moja sestra mala priatela,ktory nahle tragicky zahynul tento mesiac,nezili spolu,len ju navstevoval a vikendy byval u nej,pred mesiacom jej ako darcek dal namontovat do domu filter na upravu pitnej vody,s byvalou manzelkou boli rozvedeni,maju spolu maloletu dceru,takze dedi ona,hned po jeho smrti prisla za nou,ze jej byvaly manzel jej dal namontovat filter na vodu,ale ze si bral na to pozicku z home creditu v hodnote 1600eur...dala jej tu zmluvu,ze nech to plati ona...lenze ona ani nevedela,ze on si berie pozicku,na pozicke nie je uvedene,na co tie peniaze pouzil...preco by ona mala nieco platit,ked nikde nic nepodpisala...a ako je mozne,ze manzelka este k tomu byvala...nedal po zosnulom toto do dedicskeho konania...sestra nevie,co ma robit,ja jej hovorim,ze nemusi nic platit,ale radsej sa spytam takto,nech ma istotu...dakujem pekne za radu a prajem krasny den.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2014)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaša sestra neprevzala dlh svojho priateľa, nie je povinná splácať jeho dlh. Prevzatie dlhu je upravené v ustanoveniach § 531 a § 532 Občianskeho zákonníka. Z uvedených ustanovení vyplýva, že zmluva, ktorou sa má dlh prevziať musí byť uzavretá písomne a s prevzatím dlhu musí súhlasiť aj veriteľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mama pozicala kamaratke sumu okolo 9.000 € na splatenie uveru. Presiel rok a kamaratka nevratila nic. Vyhovara sa dokola ze da nabuduci mesiac atd. Nic vsak nevratila. Mama s nou nespisala ziadnu dohodu o pozicke nic. Pozicala na dobre slovo. Da sa s tym po pravnickej stranke nieco robit? Je nejaka moznost s tym nieco robit? Dakujem

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2014)

Dobrý deň, v prípade pôžičky na dobré slovo ( t.j. bez zmluvy) je možné dlh vymáhať. Ak bola suma odovzdaná cez účet, potom ako dôkaz slúži výpis z bankového účtu. Ak bola suma poskytnutá v hotovosti, potom potrebujete svedeckú výpoveď tretej osoby, ktorá nemusela byť osobne prítomná pri odovzdaní peňazí, ale minimálne musela počuť od dlžníčky, že peniaze dĺži a ich aj vráti. Vyriešite to formou čestného prehlásenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

V roku 2008 som pozical kamaratovi 7000 €, neviem ich od neho dostat vyhyba sa mi. doklad mam prijmovy s podpisom, ze požičku ich prijal, co mam robit? ako postupovat?.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ máte doklad o pôžičke kamarátovi, potom nebude komplikované preukázať, že kamarát prijal peniaze. Okrem prijatia pôžičky je potrebné ale tiež preukázať, kedy mal dlžník dlh vrátiť. Od dátum splatnosti začína plynúť premlčacia lehota, ktorá je 3 roky. 

Splatnosť pôžičky môže byť dohodnutá rôzne:

1/ konkrétnym dátumom

2/ ponechaná na vôli veriteľa (t.j. Vás)

3/ ponechaná na vôli dlžníka (t.j. Vášho kamaráta)

4/ nedohodnutý termín splatnosti.

Podľa toho, ako ste sa dohodli/nedohodli na termíne splatnosti, bude plynúť aj premlčacia lehota.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Moja otazka znie, ci moze rucitel pozicky dat navrh na sud na vymahanie pozicky prostrednictvom strhavania z vyplaty dlznika nakolko opakovane ohrozuje zivobytie rucitela,dakujem za odpoved

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ručiteľ zaplatil za dlžníka dlh jeho veriteľovi, má právo sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd  zaviazal dlžníka na úhradu zaplatenej sumy. Súd nenariaďuje splácanie dlhu zrážkami zo mzdy. To môže urobiť iba exekútor, po právoplatnom skončení súdneho konania,  na základe súdneho rozhodnutia.

Je potrebné, aby sa ručiteľ obrátil so svojim nárokom na exekútora a žiadal vymôcť dlh exekučne. Bez  súdneho konania to ale nepôjde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer, potrebovala by som poradit: pred pol rokom som sa rozisla s priatelom ktoremu som pozicala nieco vyse 20 000eur. Moj Problem je ale ten ze to nemam nijako papierovo podchytene vlastne nikdy sme nic nespisali o tom ze som mu tie peniaze pozicala, peniaze boli urcene na dokoncenie rodinneho domu, ktory on staval.Mam len par potvrdeni o prevode penazi z mojho uctu na jeho.Chcela by som vediet ako by som mala dalej postupovat aby som sa dostala naspät k svojim peniazom.Mam jednu telefonicku nahravku v ktorej mi on potvrdil ze som mu tie peniaze pozicala ale viac nie. Vopred Vam dakujem za odpoved.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2014)

Dobrý deň, vo svojej otázke chcete vedieť ako preukázať dlh (jeho existenciu) a ako dlh vymôť. Pokiaľ máte k dispozícii bankové prevody, tak tieto slúžia ako dôkaz v súdnom konaní.

 

Pokiaľ však nemáte žiadnu zmluvu o pôžičke, bankový prevod bude súd posudzovať ako bezdôvodné obohatenie. Tu je potrebné upozorniť na dvojročnú premlčaciu lehotu, ktorá plynie odo dňa, keď ste poskytli peniaze svojmu priateľovi. Dlh je potrebné v 2 ročnej lehote uplatniť na súde. Okrem dokladu (bankového prevodu) môže ako dôkaz slúžiť aj svedecká výpoveď. Svedok by Vám v konaní dosvedčil, že Váš priatel si od Vás požičal peniaze, respektíve vie o to,  že Vám tento človek dĺži konkrétnu sumu peňazí. Vedomosť svedka o existencii dlhu však nesmie byť iba od Vás, ale je dôležité, aby tento svedok potvrdil, že počul priamo od dlžníka toto priznanie.

Svedok teda nemusel byť priamo prítomný pri tom, ako ste mu poskytli peniaze, stačí, ak potvrdí, že počul od dlžníka hovoriť o existencii konkrétneho dlhu.

 

Nahrávka nemôže slúžiť ako dôkaz, pokiaľ ste nemali jeho súhlas s nahrávaním


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Prajem príjemný dobrý deň, chcem sa poradiť, požičala som peniaze priatelovi,v apríli tohto roku sme spisali zmluvu nakoľko sme sa rozišli. Samozrejme on tie peniaze neposiela, bola som na policii, ale povedali mi, že nemôžem podať trestné oznámenie lebo je tam veta, že sa zaviazal peniaze vrátiť najneskôr do 31.12.2015. No je tam aj veta, že sa zaväzuje tento dlh splatiť formou mesačných splátok, až do zaplatenia dlhu. Chcem vedieť či môžem s tým niečo robiť alebo naozaj musím pockať do roku 2015 a až potom vymáhať peniaze cez políciu? Za odpoveď a radu veľmi pekne ďakujem, som už bezradná.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2013)

Dobrý deň, 

podľa toho, čo ste napísali nie je zrejmé, či v zmluve o pôžičke formou mesačných splátok boli určené pravidelné mesačné splátky, alebo ste zmluvu o pôžičke formulovali bez určenia výšky a lehoty splatnosti splátok a len s tým, že má dlh vrátiť do konca roka 2015. Pokiaľ neboli určené v zmluve o pôžičke konkrétne splátky a ich splatnosť, potom nejde o zmluvu o pôžičke formou mesačných splátok a dlh môžete vymáhať až po tom, ako nastane splatnosť, t.j. od 01.01.2016.

 

Odporúčam vždy používať overené vzory zmlúv o pôžičke, pokiaľ si nezvolíte na vypracovanie zmluvy o pôžičke advokáta.

 

Overené vzory zmluvy o pôžičke nájdete tu:

 

Zmluva o Pôžičke Vzor

 

Tu nájdete overené vzory uznania dlhu:

 

Uznanie Dlhu Vzor


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku