Máte
otázku?

Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Pred pár mesiacmi som požičal svojej vtedy dobrej kamarátke sumu 500,- €. Dohodli sme sa, že sumu vráti do určitého dátumu. Bohužiaľ, doteraz mi nič nevrátila. Snažil som sa s ňou kontaktovať, no bola to zbytočná snaha. Stále len sľubuje, že peniaze vráti z ďalšej výplaty, no zatiaľ sa tak nestalo. Mám potvrdenie, že som jej peniaze požičal. Zo stránky advokátskej kancelárie Ficek&Ficeková som stiahol tlačivo, na ktorom mi podpísala, že som jej požičal danú sumu. Obávam sa však, že nemám záruku návratu peňazí, keďže toto tlačivo nebolo notársky overené, ale iba stiahnuté z notárskej stránky. Teraz neviem, či mám nejakú šancu, že mi peniaze vráti. Rozmýšľal som, či mám na ňu podať trestné oznámenie za podvod alebo ju svojimi nárokmi zaťažiť súdne, avšak je to menšia suma. Veľmi by som ocenil, keby ste mi poradili, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

Dobrý deň,

 

vopred si Vám dovoľujem uviesť, že na otázky, či máte nejakú šancu na vymoženie peňazí od Vášho dlžníka nie je možné odpovedať. V tomto smere totiž nejde o právnu otázku, ale otázku závisiacu na situácií a osobe Vášho dlžníka.

 

My Vám vieme poradiť akým spôsobom úspešne (ak disponujete dostatočnými dokladmi) ukončiť súdne konanie voči Vášmu dlžníkovi. T.j. ako zabezpečiť exekučný titul, na základe ktorého by ste mohli voči Vášmu dlžníkovi začať exekučné konanie (ak po úspešnom súdnom konaní napriek súdnemu rozhodnutiu neuhradí ani časť svojho dlhu).

 

To, či je reálna šanca na vymoženie Vašej pohľadávky však závisí na solventnosti Vášho dlžníka a tiež na tom, či vôbec disponuje majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Ak totiž úspešne ukončíte voči nemu súdne konanie, budete disponovať exekučným titulom, stále sa môže stať, že súdny exekútor po začatí exekúcie zistí, že Váš dlžník nedisponuje žiadnymi bankovými účtami, nemá žiadny hnuteľný majetok, ktorý podlieha exekúcii a ani nie je zárobkovo činný, aby bolo možné zrážať exekúciu z jeho príjmu. V takom prípade napriek úspešnému súdnemu konaniu bude iba veľmi malá šanca na vymoženie Vašej pohľadávky.

 

V prípade, že ste so svojim dlžníkom uzatvorili písomnú zmluvu o pôžičke, spravili ste dobre. Každý jeden písomný právny úkon sa totiž v súdnom konaní preukazuje jednoduchšie ako ústne dohody  o zmluve o pôžičke. Podľa Občianskeho zákonníka totiž pre platné uzatvorenie zmluvy o pôžičke nie je potrebné mať podpísanú písomnú zmluvu. Na to, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke postačuje, aby ste sa s dlžníkom dohodli na výške pôžičky a aby sa ju dlžník v určitej lehote zaviazal vrátiť poskytnutú pôžičku.

 

V prípade, že by so svojim dlžníkom nedohodli splatnosť pôžičky, mohli by ste ako veriteľ požadovať od dlžníka vrátenie pôžičky už nasledujúci deň.

 

Rovnako zákon žiadnym spôsobom nevyžaduje, aby bol podpis dlžníka na zmluve o pôžičke úradne overený. Úradne overený podpis by iba ešte viac zlepšil Vaše postavenie v rámci súdneho vymáhania pohľadávky, nakoľko by sa Váš dlžník nemohol brániť tým, že on zmluvu o pôžičke nepodpísal. V súčasnosti (nakoľko nemáte úradne overený podpis) keby sa tým bránil, museli by ste Vy preukázať, že zmluvu o pôžičke naozaj podpísal.

 

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

 

Ak Vám dlžník dlžnú sumu (poskytnutú pôžičku) nevrátil včas, t.j. v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve o pôžičke, môžete od neho okrem poskytnutej pôžičky požadovať aj príslušný úrok z omeškania.

 

Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Dňom, odkedy sa v súdnych konaniach priznáva úrok z omeškania je deň nasledujúci po dni splatnosti pôžičky. Tzn., že ak ste sa so svojim dlžníkom dohodli na splatnosti pôžičky do 31.07.2017, Váš dlžník je v omeškaní od 01.08.2017.

 

Výšku úroku z omeškania upravuje nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., podľa ktorého je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB. Presná výška úrokov z omeškania závisí na tom, kedy sa Váš dlžník dostal do omeškania a aká vysoká bola v tom čase základná úroková sadzba ECB.

 

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

V prípade, že ste zmluvu o pôžičke stiahli zo spomínanej stránky je vysoko pravdepodobné, že zmluva o pôžičke v záverečných ustanoveniach obsahuje tzv. rozhodcovskú doložku. Ide o dohodu zmluvných strán, že v prípade akýchkoľvek sporov sa ich spor bude prejednávať na rozhodcovskom súde podľa štatútu rozhodcovského súdu.

 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.

 

Pre svoju platnosť vyžaduje rozhodcovská doložka (zmluva) písomnú formu, ktorá by vo Vašom prípade mala byť dodržaná. Vďaka tomu sa pre riešenie Vášho sporu môžete obrátiť na rozhodcovský súd uvedený v spomínanej rozhodcovskej doložke. Takéto konania sú oveľa rýchlejšie ako bežné súdne konanie, a tým pádom zabezpečia rýchlejšiu a účinnejšiu ochranu Vašim právam.

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

(1) Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve.

(2) Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám začať vymáhať dlh, respektíve ako mám začať rozhodcovské konanie, keďže dlžníci nezaplatili peniaze v určenej lehote. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň,

je potrebné, aby ste v zmluve, ktorú ste podpísali s dlžníkmi, mali uvedenú rozhodcovskú doložku, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené rozhodcom. V rozhodcovskej doložke je uvedený konkrétny rozhodca alebo spoločnosť. Ak ju máte v zmluve uvedenú kontaktujte príslušného rozhodcu, môžete buď mailom, kde Vám poskytnú informácie, prípadne niektorí majú tieto informácie zverejnené aj priamo na web stránke odkiaľ si môžete stiahnuť aj vzor žaloby, doložiť uzatvorenú zmluvu a poslať ju poštou príslušnému rozhodcovi, ktorý už bude ďalej vo Vašej veci konať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičali sme kamarátovi 4000 eur, ktoré mal splatiť 1. decembra 2020 (bezúročné). Napriek výzvam o zaplatenie dlhu nereagoval. Dňa 17. apríla 2022 splatil 1000 eur. Ráda by som sa spýtala, či môžeme požadovať úroky z omeškania nasledovne: 5,15 % zo sumy 4000 eur od 2. decembra 2020 do 11. apríla 2022 a 5,15 % zo sumy 3000 eur od 12. apríla 2022 do zaplatenia. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
v občiansko- právnych vzťahoch v zmysle ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. " Konkrétnu výšku úrokov z omeškania ustanovuje § 3 nariadenie vlády č. 85/1995 Z. z., ktorý hovorí, že  výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základná sadzba ECB je od 16.03.2016 stanovená na 0,00 %. Vzhľadom na to, výška úrokov z omeškania, ktorú si veriteľ môže voči svojmu dlžníkovi uplatňovať je 5 % ročne. 

Z tohto dôvodu ak dlžník zaplatil sumu 1.000 EUR dňa 17.04.2022  môžete si voči  nemu uplatňovať úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 4.000,- EUR od 02.12.2020 do 17.04.2022 a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.000,- EUR od 18.04.2022 do zaplatenia. 


Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, akú šancu mám. Požičal som určitú sumu peňazí kamarátovi bez kontraktu. Mám správy o tom, ako sme sa dohodli a ako mi ich plánoval vrátiť, ale stále sa vyskytnú prekážky a vyhovára. Mám aj dôkazy o tom, že mi fiktívne, teda neúspešne posielal peniaze. Vo svojich krokoch vedomo klame a vyhovára sa. Je to prípad pre civilný súd? Existuje nejaká slovná dohoda medzi stranami, ktoré sa dohodli na riešení konfliktu súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

ak ste dotyčnej osobe požičali peňažné prostriedky, s tým, aby Vám ich v dohodnutej dobe vrátila, uzavreli ste ústnu zmluvu o pôžičke. Podmienkou platnosti zmluvy o pôžičke nie je, aby táto bola v písomnej forme, teda aj ústne uzavretá zmluva o pôžičke je platná, i keď náročnejšia pre účely dokazovania v súdnom procese. Ak dlžník tvrdí, že Vám peniaze poslal na účet, ale Vám nič neprišlo, je zrejmé, že peniaze Vám vrátiť nechce. Na Vašom mieste by som ho písomne vyzval na zaplatenie čiastky, ktorú Vám dlhuje s uvedením krajného termínu s tým, že ak Vám ich v určenom termíne nevráti, podáte žalobu na súd. Vo veci sa môžete obrátiť na advokáta, ten Vám pomôže s mimosúdnou výzvou, prípadne aj žalobou na príslušný súd. Ak máte k dispozícii správy, ktoré sa záväzku týkajú, môžete ich použiť v súdnom konaní ako dôkazy. 


Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím vás, ako mám postupovať, keď mám podozrenie z podvodu? Ide o to, že zahraničná banka ponúkla úver 50 000 EUR. Po všetkých poplatkoch, ktoré som zaplatila, samozrejme peniaze nemám. Keď som žiadala o vrátenie platieb cez banku, nevrátili mi nič okrem smiešnych 148 EUR. Celkom som im zaplatila 27 150 EUR. Viete mi pomôcť? Na koho sa mám obrátiť?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate o ktorú banku a banku ktorého štátu ide.
Je viac ako isté, že ste sa stali obeťou podvodu a nejedná sa o riadnu banku.

Banky týmto spôsobom nekonajú, nežiadajú uhradiť poplatky cez 20000 € pri poskytnutí úveru 50000 €.

Odporúčame kontaktovať Vašu banku osobne, aby prijímateľa platby požiadala o vrátenie peňazí. Služba bude spoplatnená.

Pokiaľ bude prijímateľ platby mať sídlo mimo EÚ, vrátenie Vašich peňazí bude veľmi obtiažne.

Odporúčame kontaktovať Národnú banku Slovenska, podať trestné oznámenie a informovať komerčné média.

 

 


Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ozvala sa mi nebanková spoločnosť, na ktorú som naposledy narazil v rokoch 2014-2015. Neviem, či mám pôžičku už splatenú, preto sa chystám požiadať o výpis. Známi mi hovoria, že pôžička je už premlčaná. Existuje nejaký paragraf, ktorý by to potvrdil?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili z poskytnutej pôžičky a od kedy ste v omeškaní s úhradou splátky. Tieto okolnosti sú podstatné pre posúdenie veci.
Odporúčame zistiť vo veci na prísl. okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého pobytu, či voči Vám bola podaná žaloba zo strany uvedenej spoločnosti. Ak nie, a spoločnosť by Vás kontaktovala a žiadala úhradu neuhradenej pôžičky resp. jej zostatku, oznámte im, že ak sú toho právneho názoru, že pohľadávka nie je premlčaná, aby podali žalobu na súd. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka :

" § 101
Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
§ 102
Pri právach, ktoré sa musia najprv uplatniť u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia doba odo dňa, keď sa právo takto uplatnilo.
§ 103
Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môže česká spoločnosť od mňa požadovať vyplatenie dlhu, keď bola pôžička získaná v Nemecku a stále tam žijem?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň, 

nepoznáme bližšie okolnosti vášho prípadu, hlavne z akého dôvodu došlo k postúpeniu pohľadávky z Nemecka do Českej republiky.

Odporúčame  obrátiť sa na spotrebiteľské centrum v Nemecku - link : https://www.evz.de/de/verbraucherthemen/geld-kredite/kredite-und-anlagen/kredite-aus-dem-eu-ausland/.

Bez konzultácie s Centrom odporúčame neplatiť žiadne splátky, je možné že Vaša zmluva bude neplatná, prípadne premlčaná.

 


Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem v hlavičke zmluvy o pôžičke medzi dvoma fyzickými osobami uviesť odkaz na § 657 a nasledujúce Občianskeho zákonníka. Rovnako sa chcem informovať na rozhodcovské konanie – koho je potrebné tam uviesť? Srdečne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, áno do hlavičky môžete uviesť, že sa jedná o zmluvu o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odporúčame vzor zo stránky www.zmluvaopozicke.sk m, v ktorej je aj rozhodcovská doložka. Konanie na rozhodcovskom súde je rýchle a bez pojednávaní. 


Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Požičala som svojej kamarátke 2900 eur, keď sa ocitla v ťažkostí. Vrátila mi naraz 500 eur, a to 14.2. Odvtedy uplynuli už 4 roky a teraz aj ja naliehavo potrebujem peniaze - plánujeme kúpu bytu. Na telefón sa už neozýva a ani nevlastním jej mobilné číslo. Mám od nej podpísané potvrdenie o zrealizovaní transakcie. Peniaze som previedla na účet jej matky, pretože ona mala zablokované vlastné účty. Jej matka však už zomrela. Ako môžem svoje peniaze od nej získať?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že k požičaniu peňazí došlo pred 4 rokmi, nemali ste písomnú zmluvu o pôžičke.

Pre právnu  úpravu zmluvy o pôžičke platí ust. § 657 a nasl. Obč. zákonníka :
"ZMLUVA O PÔŽIČKE 
§ 657 : Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. 
§ 658 :
(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. 
(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu."


V otázke neuvádzate ako ste si dohodli splatnosť pôžičky, či k určitému konkrétnemu dátumu (a), alebo žiadny dátum splatnosti nebol určený (b).

(a) Tu poukazujeme na ust. § 101 Obč. zákonníka, kde je stanovená všeob. premlčacia doba tri roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, t.j.prý deň po uplynutí lehoty splatnosti sa počíta premlčacia doba 3 roky.
Ďalej platí, že ak bolo  dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky. 

(b) Ak čas splnenia nebol dohodnutý nijako, potom platí ust. § 563 a 564 Obč. zákonníka :
"Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal."
§ 564 : Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi."

Treba vyzvať dlžníčku  písomne k úhrade zostatku dlhu so stanovením lehoty splatnosti a s poučením, že pokiaľ dlh v lehote splatnosti neuhradí, budete dlžnú sumu vymáhať cestou súdu.

Možnosťou vo Vašom prípade je aj spísanie tzv. uznania dlhu, k čomu môžete využiť našu stránku www. uznanie-dlhu.sk a dohodnúť si nanovo splátky a splatnosť.

Nepoznáme všetky okolnosti Vášho prípade, hlavne pokiaľ sa jedná o splatnosť, preto je možné, že táto forma uznania dlhu by bola najlepšia, keďže dlžníčka by mohla vzniesť námietku premlčania, ako aj spochybniť celý dlh keďže ste požičanú sumu uhradili na účet jej matky. 

Keďže nepoznáme bližšie okolnosti odporúčame konzultáciu s advokátom.

 


Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Môžem v zmluve o pôžičke stanoviť 10% pokutu za omeškanie, ak som poskytol bezúročnú pôžičku?

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, do zmluvy o pôžičke, môžete dať úrok z omeškania aj keď je zmluva bezúročná. Zmluvný úrok a úrok z omeškania sú iné právne inštitúty a preto môžu byť dohodnuté v zmluve popri sebe.

Zmluva o pôžičke však nemôžete dať úrok z omeškania 10 percent, pretože maximálny úrok môže byť iba taký, ktorý ustanovuje zákon (teraz to je 5 percent ročne).

Do zmluvy si však môžete zakomponovať takzvanú zmluvnú pokutu, ktorá môže byť aj vyššia ako desať percent ročne. V zmluve však musí byť presne napísané za čo bude zmluvná pokuta.

AK chcete dobrý vzor zmluvy o pôžičke, stiahnite si ho zadarmo zo stránky www.zmluvaopozicke.sk.

 


Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Moj priateľ pracoval asi pred trojmi rokmi ako prevádzkovateľ baru v Košiciach. Pracovný vzťah neskôr ukončil a vzápätí, približne po jednom až dvoch mesiacoch, podnik zbankrotoval. Vtedy sa stal prevádzkovateľom iný zamestnanec. Môj priateľ s majiteľom baru udržiavali priateľský vzťah, takže keď majiteľ požiadal o pomoc s inventúrou, môj priateľ mu bez problémov vyhovel. Počas realizácie inventúry však zistili, že niektorý tovar chýba a zamestnanci si pravdepodobne brali peniaze z kasy. Podnik preto vykazoval stratu. Majiteľ baru potom pripravil pre môjho priateľa „Zmluvu o pôžičke“, kde sa uvádza, že mu požičal 1 700 eur. Môj priateľ však od neho žiadne peniaze nedostal ani nechcel. Logika zmluvy spočíva v tom, že v dôsledku straty podniku nemal majiteľ od koho peniaze vymáhať. Strata vznikla v čase, keď už môj priateľ bar neprevádzkoval a bol na čele iný zamestnanec, s ktorým však nebol uzavretý žiadny zmluvný vzťah. Majiteľ tak nemal ako od neho peniaze vymáhať a z tohto dôvodu donútil môjho priateľa, aby podpísal zmluvu o pôžičke. Môj priateľ potom podobný dokument podpísal aj s týmto zamestnancom, ktorý je za škodu zodpovedný. Teraz sme v situácii, ktorá je pre nás veľmi zložitá. Ten, kto bar prevádzkoval v čase, keď vznikla škoda, môjmu priateľovi neplatí a majiteľ pôvodného baru od môjho priateľa každý mesiac vyžaduje splátku a vyhráža sa mu súdnym sporom, ak nebude platiť. Môj priateľ na tom už niečo zaplatil, no situácia sa stále ťahá a ja sa domnievam, že to nie je správne. Chcela by som ešte doplniť, že zmluvy neboli overené notárom. Budeme veľmi vďační za akúkoľvek radu. Ďakujeme a prajeme pekný deň. S pozdravom A.

Odpoveď: Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka

(odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ sú skutkové okolnosti také ako uvádzate v otázke, odporúčame neplatiť a "veriteľovi" oznámiť, že zmluvu o pôžičke považuje za neplatnú pre jej rozpor s ust. § 39 Obč. zákonníka : "Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Pokiaľ ide o už uhradené splátky tieto vymáhať cestou súdu titulom bezdôvodného obohatenia; lehota na vymáhanie súdnou cestou je dva roky odo dňa keď došlo k úhrade splátky zo strany Vášho priateľa.

Odporúčame podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu na veriteľa v prípade, že bude sa dožadovať splátky.

S "veriteľom" , teda s osobou, ktorá "požičala" peniaze odporúčame komunikovať len písomne a na telefonické výzvy k úhrade nereagovať s tým, aby veriteľ dal svoju požiadavku písomne.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Požičanie peňazí a jeho vymáhanie od dlžníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.