Máte
otázku?

Stavebné povolenie a námietky suseda ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Ďakujem za Vašu ochotu reagovať a uvádzam doplňujúce informácie. Stavebné povolenie bolo vydané miestne príslušným stavebným úradom - obcou ( ide o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu ), pričom sused uplatnil nasledovné námietky : namieta, že nemal čas sa pripraviť na územné a stavebné konanie, pričom oznámenie o mieste a dátume konania prevzal no nezúčastnil sa ho. Požaduje zaslanie plánu umiestnenia rodinného domu, chce byt prítomný pri zameraní a osadení stavby geodetom, pričom požaduje o premeranie spoločnej hranice pozemkov. Táto hranica už bola nedávno prekontrolovaná no s tým nemám problém, veď nech príde, geodet zameria to isté ako minulé, namieta, že voda z môjho pozemku mu bude tiecť na jeho pozemok, pričom podotýkam, že úroveň jeho pozemku je oproti môjmu vyššie o cca 20 cm. No tejto námietke absolútne nechápem a vymyká sa to fyzike, namieta trasovanie inžinierskych sieti (vody a elektriny). Toto trasovanie a miesta možného napojenia boli určené na tento účel príslušným orgánom a to vodárenskou spoločnosťou a elektrárňami a podotýkam, že náklady na ich zriadenia budú hradené investorom teda mnou. Tu na podotýkam, že tieto siete budú vedené výlučne po pozemku môjho otca. Sused žiada, aby tieto siete boli vedené úplne inde. Neviem, no niektoré jeho námietky mi pripadajú úplne neopodstatnené. Touto cestou sa na Vás obraciam so žiadosťou o radu a čo ďalej. Skúšal som ho kontaktovať v snahe o rozumnú dohodu, no nereaguje. Momentálne má stavebné povolenie odkladný účinok a čakám na reakciu stavebného úradu, aké stanovisko záujme. Pravdepodobne zvolá ďalšie sedenia, či sused preberie zásielku, či príde a čo zase vymyslí, tak to neviem. Za Vašu radu veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

 

Dobrý večer, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Stavebný poriadok riadne určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania :
"Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sused je účastníkom  stav. konania ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, a to v rozsahu, ak jeho vlastnícke alebo iné právo k týmto jeho pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo, slovo priamo zdôrazňujeme, dotknuté.

Podľa ust. § 61 "stav. poriadku stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná."

To, že sused nemal čas na pripomienky ak stavebný úrad splnil lehotu, je problém suseda. Je tu však ust. § 137 stav.poriadku o občianskoprávnych a iných námietkach :
"Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy.
Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší."

Teda stavebný úrad zhodnotí námietky suseda a ak by tieto boli oprávnené podľa uvedeného odkáže stav. úrad účastníka podľa povahy námietky na súd alebo iný orgán a konanie preruší. Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.  So súdnym konaním, ak by sused podal žalobu, sú spojené náklady.


2./ Požiadavka suseda na premeranie hranice pozemkov presahuje rámec stavebného konania. Vy ako stavebník ste v stavebnom konaní povinný preukázať, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom sa má stavať § 58 ods. 2 stav. poriadku : "Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.  Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

Zabrániť premerať hranicu spoločného pozemku mu nemôžete, nakoľko ak o túto službu požiada geodeta, bude znášať aj príslušné náklady ako objednávateľ.


3./ Prítomnosť suseda pri zameraní budúcej stavby je podmienkou  viac menej abstraktnou, na ktorú nemá žiaden právny nárok už len pokiaľ  vychádzame z ust. stavebného poriadku § 75 : "Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom."

Následne pri realizácii stavby  je dôležitá  vyhl. č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, ktorá stanovuje pomerne podrobne ako má vyzerať stavenisko a oprávnenia jednotlivých osôb zdržiavať sa na ňom, ako aj napr. ust. § 43i/, § 134 stav. poriadku v nadväznosti na stavenisko.

4./  Námietky vedenia inž. sietí nie sú podľa  nášho názoru  opodstatnené, a to ani hľadiska jeho postavenia účastníka konania, nakoľko sa predmetné siete netýkajú jeho stavby a jeho pozemku.

5./ Ak sa teda jedná o odpoveď na Vašu otázku pôvodnú otázku či môže stavebný úrad (obecný stavebný úrad) vznesené námietky označiť ako neopodstatnené a zamietnuť ich, odpoveď je áno, stavebný úrad môže rozhodnúť o námietkach a tieto vyhodnotiť ako neopodstatnené.

Poukazujeme resp. citujeme pre Vás z judikatúry - rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2014, sp. zn. 6Sžp/23/2013 :

"Správny orgán v stavebnom konaní v rámci svojej rozhodovacej právomoci je oprávnený a aj povinný riešiť i otázky, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov (t.j. iného správneho orgánu alebo súdu), ak to zákon priamo nevylučuje, vychádzajúc i zo zásady zákonnosti a hospodárnosti konania. V danej súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (Boh. A 3270/24) nesmie správny orgán napríklad odmietnuť rozhodnúť vo veci samej z dôvodu, že predbežná otázka nebola doposiaľ rozhodnutá príslušným orgánom. Buď si odpovie na túto otázku sám (urobí sám aj úsudok) alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania a vyčká s vlastným rozhodnutím, dokiaľ sa o predbežnej otázke nerozhodne. Povinnosťou stavebného úradu je vždy posúdiť charakter nastolenej predbežnej otázky, a na základe toho posúdiť svoju kompetenciu, či je oprávnený sám o nej rozhodnúť a až na základe tohto posúdenia rozhodnúť vo veci."

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či na stavbu rodinného domu potrebuje sused môj podpis ? Kvetoslava

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 59 stav. poriadku platí :

"Účastníci stavebného konania
(1) Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d)stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
(2) Účastník stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že sused Váš podpis ako vyjadrenie súhlasu so stavbou domu na susednom pozemku sused nepotrebuje. Naopak, Vy ako vlastník stavby na susednom pozemku ste účastníkom stav. konania, ak Vaše vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám môže byť stav. povolením dotknuté a následne môžete uplatniť námietky v stav. konaní.
 
Stav veci, či vo veci prebieha konanie môžete zistiť na internetovej stránke obce.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či môže sused podať sťažnosť, resp. nejakú žalobu na terénne úpravy na mojom pozemku, prípadne na drobnú stavbu, ktorú tiež mám na svojom pozemku a nemám ju ešte zlegalizovanú? Terénne úpravy boli však začaté ešte predtým ako sa stal majiteľom pozemku. Išlo o zdvihnutie cca 0, 50 až 0, 75m pozemku, nakoľko za pozemkom mame potok a robilo nám to problém s presakovaní vody na pozemok. Drobná stavba je postavená 2 metre od hranice pozemku so susedom.

Veľmi pekne ďakujem za informácie.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
áno môže. Nie je rozhodujúce, že sa stal vlastníkom až  po ich vykonaní. Ide o to, že boli zrejme vykonané bez povolenia alebo ohlásenia. Ide teda o porušenie verejnoprávneho predpisu. Ak od ich vykonania neuplynula dostatočná doba, môže stavebný úrad uložiť pokutu za porušenie stavebných predpisov. Tým Vám môže sused robiť problémy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

chcem Vás veľmi pekne požiadať o radu.
Bolo nám vydané stavebné povolenie. Jedna z účastníčok konania (majiteľka susednej parcely, ktorá je vedená ako parcela "E"), nám dala pripomienku, aby bola naša stavba vzdialená od hranice jej pozemku na 8, 5 m. Momentálne teda naše stavebné povolenie "stojí" a nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Chcem sa opýtať, či môže naše stavebné povolenie stagnovať kvôli takejto pripomienke, keďže sme po stavebnej stránke splnili minimálnu vzdialenosť od hranice pozemku.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
žiadne stavebné konanie, bez ohľadu na námietky susedov nemôže "stáť". Stavebný úrad sa musí s námietkami vyporiadať a rozhodnúť v súlade so stavebným zákonom a vykonávacími vyhláškami. Nečinnosť v tomto smere nie je na mieste, a to ani v prípade, ak by boli námietky relevantné. Stavebný úrad musí konať a rozhodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
mám pozemok 20 m široký a 70 m dlhý. Môžem odpredať 0,5 m  x70 m pozemku z oboch strán napríklad bratovi, aby som sa nemusel doťahovať so susedmi ohľadom povolenia stavby ? Tým pádom by bol môj sused z oboch strán môj brat a vyjadroval by sa on ako sused z jednej a z druhej strany.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2021)

Dobrý deň,
preštudovali sme si Vašu otázku a zaujímame nasledovné stanovisko :

Podľa ust. § 59 stavebného poriadku platí :

"Účastníci stavebného konania
(1) Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
(2) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia výkladom vyplýva, že účastníkom stav. konania bude v každom prípade aj sused, ktorý ako vlastník susednej stavby má už teraz námietky k Vami plánovanej výstavbe. To, že by ste bratovi predali časti pozemku o výmere 0,50 m krát 70 m z obidvoch strán stav. pozemku Váš problém so susedom v rámci stav. konania nevyrieši, keďže zákon nehovorí o bezprostrednom vlastníkovi sused. pozemku a stavby, ale dopĺňa, že účastníkom stav. konania sú osoby, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,a teda bude to aj sused, ktorý by mohol robiť problémy.
 
Naviac týmto úkonom /darovanie alebo predaj časti pozemku bratovi,  by Vám vznikli len zbytočné náklady spojené s uvedneým predajom alebo darovaním /spísanie zmluvy a správne poplatky pre kataster nehnuteľností/.
Odporúčame, čo je Vám určite známe, kontaktovať architekta a projektanta, aby pri plánovanej výstavbe boli dodržané ust. stav.poriadku a súv. predpisov /vzdialenosti od sused. stavie, umiestnenie okien a podobne, aby nedošlo k podaniu zbytočných námietok zo strany suseda v rámci povoľovania Vašej stavby.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na informácie ohľadom stavby. V katastri nie je zapísaná stavba na pozemku, ktorá tam už stojí 70 rokov. Nie je ani vyznačená na mape. Považuje sa táto stavba za nepovolenú ? Alebo už prešiel čas na to, aby sa to považovalo za nepovolenú stavbu ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2021)

Dobrý deň,
pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom bola postavená stavba pred cca 70 rokmi.

Pokiaľ stavba nie je zapísaná v KN, možno ju považovať z hľadiska súčasných právnych predpisov za nepovolenú stavbu. Zrejme máte obavy, aby ste za túto stavbu nedostali nejakú sankciu v zmysle ust. stav. poriadku. Toto už nie je možné, lebo uplynula premlčacia doba.

Ak chcete stavbu zapísať do katastra nehnuteľnsotí, potom platí ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
bývame na ulici kde všetci mame 1podlažné domy-bungalovy, taká bola ústna dohoda, ktorú doteraz každý dodržal.
Sused vedľa nás sa rozhodol, že bude staviať aj napriek tomu, že s tou dohodou súhlasil, dvojpodlažný dom. My s tým nesúhlasíme, keďže by sa výstavbou jeho domu narušilo naše súkromie aj kvôli balkónom a hlavne nám bude dosť veľmi tieniť. Vzdialený od nás je 1,9 m vieme, že musí byt vzdialený 2 m. Prosím Vás v akom článku nájdeme stavebné nariadenie o 2 m vzdialenosti od suseda, aby sme sa vedeli o čo oprieť? Prípadne sú niejake právne nariadenia na naše ďalšie námietky (strata súkromia a zatienenie).
Ďakujem. S pozdravom Edita

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že v našej poradni sme riešili množstvo otázok týkajúcich sa stav. povolení a námietok susedov /do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať slovné spojenie : stavebné povolenie a námietky suseda/. Tieto odpovede vám môžu byť tiež nápomocné.

K vami položenej  otázke uvádzame, že ak sused chce nadstavovať dom o ďalšie nadzemné podlažie, resp. dvojpodlažný dom, bude nevyhnutne potrebovať stavebné povolenie. Podľa ust. § 59 stav. poriadku vy ako susedia budete účastníkmi stavebného konania a budete môcť podať námietky a uviesť argumenty proti výstavbe, ktoré aj uvádzate v otázke.

Pokiaľ ide o odstupy stavieb platia ust. vyhl. č 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v zmysle ktorej ohľadom odstupov stavieb platí ust. § 6 nasledovne :

"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. /naša pozn. : slová denné osvetlenie a preslnenie zdôrazňujeme/.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

Rada by som sa informovala ohľadom nasledovnej veci a zároveň by som Vás chcela požiadať o právnu radu.
Som budúci majiteľ nehnuteľnosti (mám podpísanú zmluvu o budúcej zmluve vrátane zaplatenej zálohy). Kolaudácia nehnuteľnosti prebehla, avšak proti nej podal námietku susedný developer a moja otázka znie : kontaktovala som nášho developera, či mi môže zaslať kópiu oficiálneho listu na reakciu proti námietke susedného developera. Rada by som teda vedela o aký spor ide, developer sa však vyjadril, že takéto informácie mi neposkytne a nemám právo ich požadovať.
Je to prosím tak? Ak nie akým argumentom by som mohla použiť?
Ďakujem pekne N.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2020)

Dobrý deň,
developer postupoval správne, keď Vám informáciu neposkytol.

Je to tak z dôvodu, že v zmysle ust. § 78 stav. poriadku účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak však stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.

Účastníkmi stav. konania v zmysle ust. § 59 stav. poriadku sú :
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Ako ďalej vyplýva z ust. § 59 ods. 2 stav. poriadku, účastníkmi stavebného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. Keďže Vy nie ste vlastníkom sused. nehnuteľnosti, nemôžete byť ani účastníkom stav. konania. Prípadné námietky v kolaudač. konaní môže teda uplatniť len developer, lebo on je nateraz vlastníkom sused. pozemku a stavby na ňom postavenej (ak už je postavená).

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Prajem dobrý deň, s manželom sme kupovali rozostavanú stavbu rodinného domu bungalov. V danom období na susednom pozemku prebiehala výstavba rodinného domu, ktorý je poschodový. K susedovmu stavebnému konaniu sme sa teda my nevyjadrovali, nakoľko sme sa vlastníkmi nehnuteľnosti stali v procese hrubej stavby. Oba domy sa postavili ( nás aj susedov). Od suseda mame hranicu pozemku 1, 5m na výnimku- čo riešili ešte predchádzajúci vlastníci. Sused si chce teraz stavať garáž na danej hranici a chce ju dať tesne pri nás plot. Garáž nebude súčasťou domu, mám na danej strane okno do kúpeľné, kde, keď postaví garáž, ja denne svetlo v kúpeľni neuvidím. Moja otázka znie: môže umiestniť garáž tak, aby mne zamedzil denne svetlo, hoci je to kúpeľňa? Už to, že majú poschodový dom, je pre nás na nervy, lebo čumia úplne všade. Ako bezprostredný susedia, ktorých sa daná stavba dotýka sa vieme k predmetnej stavbe vyjadriť? Sused je typ tzv. sedliaka, nič proti ním, ale stavia bez rozmyslu. A svoj zámer s nami ani nekomunikuje, dozvedeli sme sa to vtedy, keď im priviezli materiál na stavbu. Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade odporúčam v prvom rade zistiť, či garáž nebola predmetom stavebného konania už spolu s domom. Ak by to tak bolo a stavebné povolenie je už právoplatné, je vec ukončená.

Ak ide o novú stavbu, tak potrebuje na to najmenej ohlásenie stavby, ale s ohľadom na stiesnené podmienky možno aj stavebné povolenie. Toto by malo byť predmetom nového konania. Ak ste však neboli zatiaľ o ničom informovaní a jemu už navážajú materiál, odporúčam informovať sa osobne na stavebnom úrade, či je vedené konanie. Ak nie, môžete podať podnet na stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dohľad.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa informovať a vopred ďakujem za radu.
Susedovi bolo pred 6 mesiacmi vydané stavebné povolenie. Vtedy som nemal námietky pri stavebnom konaní no teraz, keď postavil hrubú stavbu vybudoval 3 veľké okná do môjho dvora, cez ktoré vidno až do mojej spálne. Pripravil ma týmto o všetko súkromie.
Zaujíma ma, či je možné podať námietku na stavebné povolenie.
Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
možnosť namietať v stavebnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o vydaní stavebného povolenia je striktne časovo obmedzené. Námietky podľa ustanovenia § 61 Stavebného zákona je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Ak stavebný úrad od ústneho pojednávania upustí, upozorní Vás na lehotu, v ktorej je možné uplatniť námietky. V tomto prípade už zrejme (nakoľko je vydané rozhodnutie) lehota na podanie námietok uplynula.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň
Podali sme žiadosť na výstavbu rod. domu. Pri územnom konaní mal sused požiadavku, aby sa z jeho strany nestaval žiadny plot. Nakoľko žiadame o stavebné povolenie na výstavbu rod. domu a nie na výstavbu plotu, môžu nám zastaviť úrad územné a stavebné konanie? Nakoľko mi s tým nesúhlasíme. Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň, 
ako správne uvádzate v otázke, predmetom územného konania v zmysle ust. § 32 stavebného poriadku nie je stavba oplotenia. 
V územnom konaní stav. úrad ani o uvedenej otázke nerozhoduje. 

Podľa ust. §  32 stav. poriadku platí :

"Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

a) rozhodnutie o umiestnení stavby,

b) rozhodnutie o využití územia,

c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.

(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny."


Sused sa ani súdnou cestou nemôže domáhať toho, aby ste plot nepostavili, teoreticky môže žiadať, aby. ak by k takejto situácii došlo, o zníženie oplotenia z dôvodu, že oplotenie neprimerane tieni jeho stavbu na bývanie.  Zákon nestanovuje výšku oplotenia. Prípadne zistite či vo Vašej obci bolo vydané VZN v súvislosti s výškou oplotenia (obyčajne je max. výška 2 metre).

V prípade, že budete stavať oplotenie pozemku, je treba z Vašej strany splniť ohlasovaciu povinnosť podľa § 55 ods. 2 stav. poriadku. V zmysle  stav. poriadku sused nie je účastníkom konania pri ohlasovaní drobnej stavby, ktorou je aj oplotenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
som vlastníkom nehnuteľnosti, domu v obci pri bratislave. Na výveske obci bolo zverejnené začatie stavebného konania vo veci stavby optického internetu mobil. operátora.  Stavebník sa chystá popri ceste na obecnom pozemku všetko rozkopať a budovať optické káble. Popri ceste sa nachádza cca 40 cm pas obecnrho pozemku. Ďalej je už môj pozemok s domom. Daný pozemok je využívaný ako parkovisko _ podbetonovana zámková dlažba. Samozrejme, aby som mohol na svoj pozemok autom prejsť. Je rovnako podbetonovana zámková dlažba aj na obecnom pozemku od cesty. Takto som to kúpil od developera. Všetko riadne skolaudované. Chcem sa informovať ohľadom námietky. Obávam sa, že mi to tam rozkopu a nevrátia do pôvodného stavu s čím budem mať náklady. Taktiež neverím, že mi to podbetonuju tak ako to je teraz spravené. Táto firma robila to isté aj v susednej obci a absolútne nevrátila rozkopané veci do pôvodného stavu. Poprosil by som Vás o informácie. Ohľadom námietky. Chystám sa ju podať písomne. Je nutné doporučené do vlastných rúk? Priamo adresát je obec? Akú argumentáciu môžem použiť ak nechcem, aby rozkopali môj pozemok. A, keď už eozkopu ten obecný. Susedný. Tak žiadam o navrátenie do predchádzajúceho stavu. Nakoľko som za túto úpravu zaplatil ja. ( obec nevybudovala chodník) Ak podám písomnú námietku bude stavebný úrad ju zohľadňovať len na základe podania? Alebo je nutné neskôr v tej veci ešte zúčastňovať sa ústneho prerokovania? Pýtam sa z dôvodu zaneprázdnenosti. Pomôže mi akákoľvek argumentácia. Čo budem môcť použiť do námietky/pripomienky. Ďakujem pekne a prajem pekný deň. 

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň,

vo veci môžete vzniesť námietku v tom, že vzhľadom na Vami vykonané investície do nehnuteľnosti - prístupový mostík resp. chodník k Vašej stavbe žiadate, aby optické káble boli vedené tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašej stavby.

Poznamenávame však, že podľa našich informácií existujú aj stav. stroje v týchto prípadoch, ktorých využitím nedôjde k poškodeniu napr. chodníka prípadne cesta - pracujú akoby na princípe vŕtačky pod povrchom a tak nie je potrebná rozkopávka chodníka a jeho následné uvedenie do pôvodného stavu( ide o tzv pretlaky). Ale to je len naša informácia resp. skúsenosť v nemenovanom prípade byt. domu, kde boli vedené káble týmto spôsobom a chodník do byt. domu rozkopaný nebol.
T.j. : V tejto časti odporúčame kontaktovať resp. zistiť u zhotoviteľa stavby ako sa bude riešiť Váš prípad a zdokumentovať VAšu nehnuteľnosť, resp. jej stav pred vykonávaním prác zo strany zhotoviteľa.

Uvádzame súčasne podľa ust. § 66 zákona o elektronických komunikáciách platí :
"Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.50) Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
(4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku."


Námietku pošlite doporučene na obecný úrad, prípadne do podateľne úradu osobne, kde na kópii listu bude potvrdené, že ste námietku v konaní doručili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Môže sused vystaviť na spoločnej parcele dom, aj keď už tam stojí starý a ten zbúra a výstavy tam nový. Problém je mame tam spoluvlastnícky podiel 50 percetny. Môže bez môjho súhlasu tam vystaviť nový?

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2019)

Dobrý deň, 
treba uviesť, že na zbúranie starého domu bude sused ako vlastník nehnuteľnosti potrebovať povolenie stavebného úradu v zmysle ust. § 88 ods. 3 stavebného poriadku.

Pokiaľ ide o výstavbu nového domu, tiež potrebuje stavebné povolenie podľa §  58 a nasl. stavebného poriadku.

Zároveň platí, že Vy ako sused a spoluvlastník pozemku budete účastníkom stavebného konania v súlade  s ust. § 59 ods. 1 písm. b/ stavebného poriadku a budete môcť vzniesť námietky proti plánovanej  výstavbe.  Sused ako stavebník bude musieť preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 

Otázkou je či nie je možné toto podiel. spoluvlastníctvo zrušiť a to na podklade geom. plánu, kedy by vznikli dve samostatné parcely so samostatným parcelným číslom so zapísaním na LV. Aj keby však vznikli dve samostatné parcely, Vy ako sused bude účastníkom stavebného konania.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o odpoveď, či je možné mať samostatnú stenu predelenú izoláciou pri dome s dvoma bytovými jednotkami? Alebo musí byt iba 1 stena ? Ďakujem za pomoc.

 

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň, 

nevieme či sme Vašu otázku pochopili správne.

Chcete v podstate stavať dom tak, že tento bude priamo "prilepený" k susednému domu, kde sú dve bytové jednotky.
Nie sme stavebníci, ale z logiky veci vyplýva, že musíte mať samostatný nosný múr, ktorý bude tvoriť obvodový múr Vášho domu a mať aj súhlas  vlastníka susednej stavby s realizáciou Vašej stavby takýmto spôsobom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem, poprosím Vás poradiť, sused mi poslal formulár a to "Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti", aby som sa vyjadril ohľadne plánovanej stavby rodinného domu + garáž, cca 200 m 2, a vedľajšia budova 40 m 2. Teraz nerozumiem veci, že kedy môžem podať námietku-pripomienku k stavbe, už teraz, a pošlem to na uvedenú adresu budúceho stavebníka alebo bude ešte konanie stavebného úradu, a potom odovzdám námietky - pripomienky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, že stav. konanie nebolo začaté resp. sused nepodal ešte žiadosť o stav. povolenie.

ust. § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vyplýva, že "k žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú okrem iných aj doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie je povinnou náležitosťou žiadosti o stav. povolenie, aby súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti, teda Vás, bol pripojený k žiadosti o stav. povolenie.

Stavebník - sused teda nie je povinný predložiť Váš súhlas ako povinnú náležitosť k žiadosti o stav. povolenie a Vy nie ste povinný sa k stavbe v tomto štádiu vyjadriť.

Toto Vaše oprávnenie - vznesenie námietok - môžete využiť voči stav. úradu po začatí stav. konania v súlade s ust. § 61 stav. poriadku :

"(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne."

Formulár predložený susedom môžete vyplniť aj tak, že uvediete, že k stavbe sa vyjadrite v stav. konaní.

Dopĺňame ešte, že okrem stav. poriadku  pre stavebné konanie platia aj ust. vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, neviem, či to napíšem do správnej témy, ale som už zúfalý. Bývam v cca 60-ročnom dome po rodičoch. Dlhé roky to bol "koncový dom" v našej ulici. Inými slovami ďalej už boli iba polia. Pred desiatimi rokmi sa prázdny pozemok vedľa nás zmenil na stavebný a bol na ňom postavený dom. Od hranice pozemku je stena nášho domu vzdialená cca 15cm (tzv. Dĺžka na odkvap). Susedova stena je v celkovej vzdialenosti cca 2, 5m od hranice pozemku. Pred mesiacom začal sused okolo svojho domu budovať oplotenie z betónových tvárnic. Včera som zistil, že vykopal základ pre takýto múr oproti stene môjho domu cca 10 cm od hranice pozemku. Keď som sa spýtal prečo tam chce mať betónový plot, keďže je tam iba stena bez okien, povedal, že na svojom pozemku si môže vybudovať čo len chce, a že múr bude do výšky 2m a na to nepotrebuje ani môj súhlas a ani stavebné povolenie kde by som prípadne čokoľvek mohol namietať. Bohužiaľ cca 25 cm "štrbina" medzi jeho budúcim oplotením a mojou stenou mne znemožní do budúcna akúkoľvek manipuláciu so stenou, či priestorom v onej štrbine (napr. Kosenie buriny, prípadná sanácia steny, zateplenie a pod.). Po stene navyše vedie plynová trúbka, ku ktorej sa takisto absolútne znemožní akýkoľvek prístup. Takisto sa bojím, či stena nezačne po takomto zásahu časom vlhnúť. Poradíte mi prosím Vás pekne, či vôbec mám nejakú legálnu možnosť ako uvedenému konaniu zo strany suseda zabrániť? Dohoda s ním možná nie je a už v minulosti robil problémy so vstupom na jeho pozemok, keď som sa snažil skontrolovať v akom stave stena nášho domu vôbec je. Viem, že prvé čo prípadného čitateľa napadne bude to, že ja som sa za tých desať rokov sa snažil susedovi znepríjemňovať život, a preto teraz siahol po takomto riešení. Nemôžem to síce dokázať, ale žiaľ bolo to práve naopak a okrem jedného pokusu skontrolovať si stav steny, cca pred 7 rokmi, som tohto suseda nikdy a ničím neobťažoval. Aspoň vedome o tom vôbec neviem a on sa nikdy za tých desať rokov neprišiel sťažovať, že by mu čokoľvek vadilo. Vopred ďakujem za odpoveď a prípadnú pomoc.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

stavbu plota musí sused ohlásiť na stavebnom úrade, ktorý obyčajne nerobí problémy so stavbou plota. Ohlásenie musí mať zákonné náležitosti, medzi ktoré patrí aj zobrazenie oplotenia, náčrt na mape. 

Vy ako sused môžete byť účastníkom stavebného konania a preto máte právo sa k stavbe (oploteniu) vyjadriť. Neznamená to však, že ak nedáte súhlas, že nemôžete stavať. 

Oplotenie by malo byť postavené väčšinou na hranici pozemku a nemalo by zasahovať do vášho pozemku. 

Podľa ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z. stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzene užívanie sused. pozemku na určený účel.

Odporúčame urobiť podanie na stavebný úrad, či bolo vykonané ohlásenie stavby a súčasne stav. úradu oznámiť, že plot sa nachádza vo vami uvedenej vzdialenosti.


Ak ohlásenie stavby oplotenia nebolo vykonané vôbec, potom žiadajte, aby bolo začaté konanie o odstránenie stavby. Stavebný úrad postup suseda preverí a dokonca môže dôjsť až k tomu, že bude musieť oplotenie odstrániť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebujem radu, sused si postavil prístrešok a odkvapová rúra je blízko plota, takže voda tečie na nás pozemok lepšie povedané na roh domu, už sme ho prosili, aby si to oddrenažoval na svoj pozemok, ale nerieši to, ako postupovať, opakovane ho žiadame, ale bezvýsledne, ak môžte poradiť čo mame robiť, ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 123 Občianskeho zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Právny poriadok poskytuje rôzne druhy právnej ochrany. Dožadovanie sa ochrany by však malo sledovať určitý stupeň, a to podľa závažnosti konkrétneho zásahu. Nebude vždy potrebné domáhať sa ochrany na súde, ak je túto ochranu možné poskytnúť prostredníctvom iných orgánov, ako sú napríklad obce. Súdna ochrana by mala byť až posledným stupňom ochrany porušených práv. Štátne orgány ako aj samotní účastníci právnych vzťahov by sa mali prioritne usilovať o riešenie sporov vzájomnou dohodou, nakoľko je v praxi najjednoduchším a najnenáročnejším prostriedkom. V prípade, ak toto riešenie zlyhá, je na mieste uplatniť represívne opatrenia voči konaniu vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti zo strany autoritatívneho, t. j. nadradeného orgánu.

Možnosť, vhodná najmä v prípade obťažovania imisiami, je obrátiť sa na obec. Tá totiž poskytuje ochranu pre zrejmým zásahom do pokojného stavu. Môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Do úvahy prichádza aj možnosť, že sa sused dopustí priestupku (napr.  úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi "schválnosťami" alebo iným hrubým správaním). V takom prípade môžete priestupok oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru, alebo obecnej polícii.

Odporúčame zvážiť i podanie žaloby na súd, v ktorej presne opíšete konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby súd uložil vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov

V prípade, že existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Potrebujem radu aké sú moje možnosti ak nesúhlasím, aby sused postavil rodinný dom len 1 meter od hranice pozemku. Od hranice pozemku k môjmu domu je iba 0, 7 metra, takže domy by boli od seba vzdialené len 1, 70. Na tejto stene okná nemáme. Môže sused začať stavbu aj bez môjho súhlasu? Môže mi v budúcnosti znemožniť prístup k tejto stene v prípade rekonštrukcie?

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň,

sused môže s výstavbou začať len na základe staveb. povolenia a Vy ako vlastník sused. pozemku budete účastníkom stav.  konania, kde budete môcť vzniesť svoje námietky k plánovanej stavbe.

Podľa ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z. stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzene užívanie sused. pozemku na určený účel.

V stiesnených územných podmienkach vzdialenosti medzi RD môžu byť až 4 m ak na žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností.

T.j. : Stavebný úrad takúto vzdialenosť 1,7 m nemôže odsúhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Ďakujeme krásne za odpoveď. Áno ako ste pochopili. Sused prišiel a domáhal sa vstupu, lebo vraj jeho predkovia tam bývali a chodili roky. Ja som mu ponúkol prenájom za poplatok, ale on chcel ten schátraný dom predať. Keďže požadoval neúmerne vysokú cenu (asi 10x viac ako ide trhová hodnota za 1m2 v danej lokalite) tak na tom sme sa nedohodli. Potom som mu oznámil, aby opustil pozemok, lebo nemá vecné bremeno. Zavolal políciu a podal oznámenie. Pred príslušníkmi polície som mu vysvetlil, (aj je to uvedené vo výpovedi), že som mu navrhol 3 riešenia: kúpu jeho domu, (čo nechcel), prenájom čo odmietol, a ponúkol som mu aj zriadenie vecného bremena (na jeho meno) za poplatok, to tiež vyslovene odmietol. Potom odišiel a žalobu podal v deň stavebného konania. Ďakujem pekne za odpoveď a Vás čas. S predchádzajúcou odpoveďou ste nám pomohli.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň,

na doplnenie uvádzame :

Nie je celkom správne, že ste ho vyhodili z pozemku na prístup k jeho stavbe. 

Podľa ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Odporúčame postup ako sme ho uviedli v predchádzajúcej odpovedi a vlastníkovi stavby navrhnúť riešenie resp. aj viaceré alternatívy /nájom pozemku, vecné bremeno so zápisom do katastra, vrátane uvedenia náhrady za toto Vaše obmedzenie vlastníckeho práva/.

Komunikujte s ním doporučenými listami.

V prípade, že žaloba bude podaná môžete kontaktovať našu kanceláriu, aby sme Vám vo veci pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem. Potreboval by som jednu radu. Na stavebnom konaní (ústne prejednanie) jeden susedov advokát požiadal o prerušenia konania, z dôvodu podania žaloby na zriadenie vecného bremena. Konanie žiada prerušiť až do doby, kým nebude zriadené vecné bremeno práva prechodu k danému domu. Nakoľko sa jeho dom nachádza od navrhovanej stavby minimálne 20 metrov. Existujúci vjazd na pozemok podľa projektu nebude stavbou ohrozený ani zatarasený z našej strany. Môže stavebný úrad v takom prípade konanie prerušiť? Len pre upresnenie veci uvádzam, že daný sused sa s nami na navrhovaných prechodoch k jeho stavbe odmietol mimosúdne dohodnúť. Sám býva na opačnej strane republiky, jemu patrí v našom dvore len starý schátraný dom s pozemkom pod ním 150 m2 a nič viac. Dom je roky neobývaný, 200 rokov starý bez inžinierskych sieti. Pritom okolité pozemky okolo 3000 m2 sú všetky vo vlastníctve mojej manželky a našej rodiny. Od hlavnej cesty cez existujúci vjazd na nás pozemok je jeho dom vzdialený asi 50 metrov. Navrhovali sme mu odkúpenie jeho domu, nájom, všetko odmietol a až v deň stavebného konania jeho advokát oznámil po mesiacoch, že podáva žalobu. To nás zastihlo nepripravených Ak si nájdete čas na odpoveď vopred Vám srdečne ďakujeme.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Sused ako vlastník 200 ročného domčeka je účastníkom stav. konania v súlade s ust. § 59 stavebného poriadku. 
V otázke uvádzate, že ste mu ponúkli odkúpenie jeho nehnuteľnosti, ďalej že ste mu ponúkli nájom - zrejme ste chceli uviesť, že ste mu ponúkli nájom Vášho pozemku na prístup k jeho nehnuteľnosti (z otázky nám to nie je celkom zrejmé).

Vo veci uvádzame, že stavebný úrad nie je oprávnený riešiť otázku prístupu suseda k jeho 200 ročnému domu, nakoľko táto otázka nie je predmetom stavebného konania. Stavebný úrad maximálne posúdi len jeho námietku z hľadiska toho, či Vami plánovaná stavba na Vašom pozemku bude zabraňovať v prístupe k 200 ročnej nehnuteľnosti.  Pokiaľ Vami plánovaná výstavba nijako neobmedzuje vlastníka tohto domčeka v prístupe k jeho nehnuteľnosti, stavebný úrad konanie nepreruší.

Obdobný záver je uvedený aj v rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp.zn. : 5Co/495/2015 z 28.2.2017, keď návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty zamietol z dôvodu možnosti dohody, ako aj z dôvodu, že vlastník pozemku nijako nezamedzoval v prístupe k stavbe a vlastník stavby nijako nereagoval na predložené dohody.

Aktuálny stav tejto nehnuteľnosti môžete zistiť na stránke www. katasterportal.sk, či vôbec stavba je zapísaná na liste vlastníctva a kto je jej vlastníkom.

K otázke samotnej žaloby na súd o zriadenie vecného bremena v práve cesty cez Váš pozemok uvádzame, že podľa ust. § 151o/ ods. 3 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že je daná možnosť, aby súd zriadil toto vecné bremeno v prospech vlastníka tejto 200 ročnej stavby, teda zo zákona nie je daná bezvýhradne povinnosť súdu toto vecné bremeno zriadiť.  Súdy dávajú prednosť dohode strán na základe zmluvy alebo dohody, súdne rozhodnutie je v princípe až krajným riešením. Vlastník 200 ročnej stavby bude musieť v súdnom konaní preukázať, že Vy nie ste ochotný sa dohodnúť na zmluvnom riešení.

Na to, aby žaloba o zriadenie práva cesty vo forme vecného bremena bola úspešná, musí okrem všeobecných náležitostí, spĺňať základné hmotnoprávne podmienky; za základné hmotnoprávne podmienky úspešnosti žaloby o zriadení práva cesty cez priľahlý pozemok sa považuje to, že: 
a) vlastník stavby nie je súčasne vlastníkom priľahlého pozemku, ktorý umožňuje prístup k stavbe, 
b) prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak (napr. zmluvné zriadenie vecného bremena, zmluva o nájme pozemku).

Na základe uvedeného odporúčame, aby ste vlastníkovi 200 ročnej stavby poslali oznámenie, že z Vašej strany nikdy nedošlo k obmedzovaniu alebo zamedzovaniu prístupu k jeho stavbe a predložte mu návrh, aby sa uzatvorila zmluva o nájme vrátane určenia výšky nájomného, ktoré Vám bude platiť za užívanie Vášho pozemku.

Vo veci nás môžete kontaktovať za účelom spísania potrebných listín.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku