Máte
otázku?

Stavebné povolenie a námietky suseda ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Ďakujem za Vašu ochotu reagovať a uvádzam doplňujúce informácie. Stavebné povolenie bolo vydané miestne príslušným stavebným úradom - obcou ( ide o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu ), pričom sused uplatnil nasledovné námietky : namieta, že nemal čas sa pripraviť na územné a stavebné konanie, pričom oznámenie o mieste a dátume konania prevzal no nezúčastnil sa ho. Požaduje zaslanie plánu umiestnenia rodinného domu, chce byt prítomný pri zameraní a osadení stavby geodetom, pričom požaduje o premeranie spoločnej hranice pozemkov. Táto hranica už bola nedávno prekontrolovaná no s tým nemám problém, veď nech príde, geodet zameria to isté ako minulé, namieta, že voda z môjho pozemku mu bude tiecť na jeho pozemok, pričom podotýkam, že úroveň jeho pozemku je oproti môjmu vyššie o cca 20 cm. No tejto námietke absolútne nechápem a vymyká sa to fyzike, namieta trasovanie inžinierskych sieti (vody a elektriny). Toto trasovanie a miesta možného napojenia boli určené na tento účel príslušným orgánom a to vodárenskou spoločnosťou a elektrárňami a podotýkam, že náklady na ich zriadenia budú hradené investorom teda mnou. Tu na podotýkam, že tieto siete budú vedené výlučne po pozemku môjho otca. Sused žiada, aby tieto siete boli vedené úplne inde. Neviem, no niektoré jeho námietky mi pripadajú úplne neopodstatnené. Touto cestou sa na Vás obraciam so žiadosťou o radu a čo ďalej. Skúšal som ho kontaktovať v snahe o rozumnú dohodu, no nereaguje. Momentálne má stavebné povolenie odkladný účinok a čakám na reakciu stavebného úradu, aké stanovisko záujme. Pravdepodobne zvolá ďalšie sedenia, či sused preberie zásielku, či príde a čo zase vymyslí, tak to neviem. Za Vašu radu veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

 

Dobrý večer, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Stavebný poriadok riadne určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania :
"Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sused je účastníkom  stav. konania ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, a to v rozsahu, ak jeho vlastnícke alebo iné právo k týmto jeho pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo, slovo priamo zdôrazňujeme, dotknuté.

Podľa ust. § 61 "stav. poriadku stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná."

To, že sused nemal čas na pripomienky ak stavebný úrad splnil lehotu, je problém suseda. Je tu však ust. § 137 stav.poriadku o občianskoprávnych a iných námietkach :
"Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy.
Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší."

Teda stavebný úrad zhodnotí námietky suseda a ak by tieto boli oprávnené podľa uvedeného odkáže stav. úrad účastníka podľa povahy námietky na súd alebo iný orgán a konanie preruší. Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.  So súdnym konaním, ak by sused podal žalobu, sú spojené náklady.


2./ Požiadavka suseda na premeranie hranice pozemkov presahuje rámec stavebného konania. Vy ako stavebník ste v stavebnom konaní povinný preukázať, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom sa má stavať § 58 ods. 2 stav. poriadku : "Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.  Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

Zabrániť premerať hranicu spoločného pozemku mu nemôžete, nakoľko ak o túto službu požiada geodeta, bude znášať aj príslušné náklady ako objednávateľ.


3./ Prítomnosť suseda pri zameraní budúcej stavby je podmienkou  viac menej abstraktnou, na ktorú nemá žiaden právny nárok už len pokiaľ  vychádzame z ust. stavebného poriadku § 75 : "Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom."

Následne pri realizácii stavby  je dôležitá  vyhl. č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, ktorá stanovuje pomerne podrobne ako má vyzerať stavenisko a oprávnenia jednotlivých osôb zdržiavať sa na ňom, ako aj napr. ust. § 43i/, § 134 stav. poriadku v nadväznosti na stavenisko.

4./  Námietky vedenia inž. sietí nie sú podľa  nášho názoru  opodstatnené, a to ani hľadiska jeho postavenia účastníka konania, nakoľko sa predmetné siete netýkajú jeho stavby a jeho pozemku.

5./ Ak sa teda jedná o odpoveď na Vašu otázku pôvodnú otázku či môže stavebný úrad (obecný stavebný úrad) vznesené námietky označiť ako neopodstatnené a zamietnuť ich, odpoveď je áno, stavebný úrad môže rozhodnúť o námietkach a tieto vyhodnotiť ako neopodstatnené.

Poukazujeme resp. citujeme pre Vás z judikatúry - rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2014, sp. zn. 6Sžp/23/2013 :

"Správny orgán v stavebnom konaní v rámci svojej rozhodovacej právomoci je oprávnený a aj povinný riešiť i otázky, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov (t.j. iného správneho orgánu alebo súdu), ak to zákon priamo nevylučuje, vychádzajúc i zo zásady zákonnosti a hospodárnosti konania. V danej súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (Boh. A 3270/24) nesmie správny orgán napríklad odmietnuť rozhodnúť vo veci samej z dôvodu, že predbežná otázka nebola doposiaľ rozhodnutá príslušným orgánom. Buď si odpovie na túto otázku sám (urobí sám aj úsudok) alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania a vyčká s vlastným rozhodnutím, dokiaľ sa o predbežnej otázke nerozhodne. Povinnosťou stavebného úradu je vždy posúdiť charakter nastolenej predbežnej otázky, a na základe toho posúdiť svoju kompetenciu, či je oprávnený sám o nej rozhodnúť a až na základe tohto posúdenia rozhodnúť vo veci."

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli. 

Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebovala by som radu ohľadom môjho dedičstva. Zdedila som starý dom po mojej mame, ktorý bol jej rodičovský. Avšak môj bratranec ho roky užíval ako garáž na opravovanie áut. Chcela by som, aby sa odtiaľ vysťahoval, ale nedarí sa mi to. Dom sa nachádza na pozemku, ktorý patrí štyrom majiteľom, kde majiteľkou som aj ja a aj bratranec. Chcela by som sa opýtať, či dom môžem zbúrať, aj keď tam má on svoje veci, alebo ho len vysťahovať. Prosím o radu, ako mám ďalej postupovať. Môžem zbúrať dom? Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom staršieho domu, ktorý na účet garáže využíva váš bratranec a ste aj podielovým spoluvlastníkom pozemku, na ktorom stojí predmetná stavba.
Ak sú naše predpoklady správne vychádzame zo znenia otázky/, potom v súlade s ust. § 88 ods. 3 stavebného poriadku treba požiadať stavebný úrad - obec o vydanie povolenia na odstránenie stavby :

"Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb."

Ak bratranec nie je ani spoluvlastníkom stavby, treba ho písomne upovedomiť po vydaní povolenia na odstránenia stavby, že stavba bude zbúraná. Možnosťou je komunikovať s bratrancom, aby stavbu od vás odkúpil, resp. ak nebude súhlasiť žiadať od neho nájomné za užívanie nehnuteľnosti. Vy sama ho vysťahovať nemôžete. Ak by ste ho chceli vysťahovať, museli by ste podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za možnosť konzultovať túto situáciu s odborníkom. Môj sused postavil na hranici našich pozemkov betónový plot vysoký 1,8 m a dlhý 22 m a podal o tom ohlášku. S tým nemám problém. Teraz však chce plot nadstaviť na výšku 3 m a na jeho vrch chce umiestniť strechu, ktorá bude na druhej strane opretá o existujúcu strechu jeho domu. Týmto spôsobom mu vznikne prístavba, v ktorej plánuje umiestniť sklad, WC, letnú kuchyňu a komín pre dva zdroje vykurovania - krb a pec na pevné palivo. Táto stavba mi zatieni južnú stranu pozemku a obmedzí výhľad z obývačky a kuchyne. Jeho "prístavba" bude vzdialená približne 6 m od môjho domu. Rád by som sa opýtal, aké námietky môžem použiť v prípade, že budem vyzvaný stavebným úradom ako sused. - Je možné, aby takúto stavbu vôbec vybudoval? - Môže mať komín na hranici pozemku tak blízko mojich okien, ktoré sú v detských izbách, v kuchyni a obývačke? Ďakujem veľmi pekne za odpovede na tieto otázky.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň, v námietkach proti výstavbe treba uviesť práve tie skutočnosti, ktoré uvádzate v samotnej otázke.

K otázke komína, ako aj ostatných námietok treba využiť ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Som spoluvlastníkom určitého pozemku. Jeden zo spoluvlastníkov má v pláne zbúrať rodinný dom, ktorý stojí na tomto pozemku. Môže to urobiť bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň,
ak je to aj váš dom, tak to nemôže urobiť. Ak je to reálne, ze to urobí a má väčšinový podiel, môžete sa brániť žalobou na súde. Ak by mal rovnaký alebo menší podiel, tak to bez súhlasu nedokáže urobiť. Máme s týmto skúsenosti. 

Ak by to urobil svojvoľne, jeho konanie môže byť trestným činom. 


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o radu. Potrebujem zistiť, či je potrebné legalizovať terasu s betónovým základom, ktorá má 24 m2. Rovnako by som chcel vedieť, či je potrebné legalizovať aj šopu so betónovým základom, ktorej steny sú z drevených dosiek. Táto šopa je prakticky rozoberateľná a menšia ako 25 m2. Taktiež by som sa rád informoval o postupe, ak mám starý betónový základ plotu s pletivom, ktorý chcem opraviť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade pokiaľ ide o terasu a šopu platí ust. §  88a/ stav. poriadku :

"Konanie o dodatočnom povolení stavby (1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní. (2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. (3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci. (4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby."   Pokiaľ ide o oplotenie, v zmysle ust. § 139b/stavebného poriadku ide o drobnú stavbu. Podľa ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku na jeho výmenu treba ohlásenie drobnej stavby v zmysle ust. §  stavebného poriadku.   Podľa ust. § 139b/ ods. 16 stav. poriadku platí, že pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie /bežné udržiavacie práce/ sú okrem iných aj opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa. Keďže nepoznáme stav oplotenia a rozsah budúcich prác, odporúčam informovať na sa na Vašom stavebnom úrade /obec/, či bude potrebné ohlásenie drobnej stavby alebo toto ohlásenie nebude potrebné.

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 1968 sme sa s rodičmi nasťahovali do rodinného domu. Pozemok nášho domu susedil so záhradou technických služieb, za ktorou sa nachádzal cintorín. Sme tri sestry a rodičia na nás v roku okolo 2000 prepísali dom s podmienkou, že v ňom môžu dožiť. Otec už nežije a naša 85-ročná mama stále žije v dome. Aktuálna situácia je taká, že technická záhrada sa zmenila na ďalší pozemok pre cintorín. Nikto s nami nic nekonzultoval, neboli sme pozvaní ani na jedno z jednaní o tejto zmene a o všetkom sme sa dozvedeli, až keď už bolo všetko schválené a začalo sa s prípravami pozemku na cintorín. Chcem podotknúť, že sused cez cestu bol prizvaný, ako aj ďalší susedia, no my ako priami susedia nie. Toto sme sa však dozvedeli až neskôr. Pohrebné miesta sa pomaly blížia k plotu, ktorý patrí mestu a jeho stav je alarmujúci. Je vyrobený z betónových panelov a má približne 60 rokov. Plot je dlhý asi 50 m. Je možné, aby nám pohrebné miesta pribúdali hneď za plotom, ktorý je tesne pred kolapsom a jeho oprava je pre nás finančne náročná? Máme tam aj studňu 10-15 m od plota, ktorú využívame na polievanie. Existuje nejaký spôsob, ako zabrániť tomu, aby nám hneď za plotom ležali zosnulí? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Z.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 12.02.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam kontaktovať obec, ktorá vydala stavebné povolenie, resp. na stránke obce má byť zverejnené stavebné povolenie. Súčasne odporúčam kontaktovať príslušný regionálny úrad vereného zdravotníctva

Súčasne uvádzame, že podľa ust. § 15 zákona o pohrebníctve platí :

"/7/ Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

/8/ Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže si suseda dávať omietku na domček a prechádzať po mojom pozemku, keď som v práci, a následne sa zbalíť keď sa vrátim, bez môjho súhlasu?

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
áno, vyplýva to z ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Mal Vám to však oznámiť, aby ste o tom vedeli. V nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas má právo vstupovať na Váš pozemok za účelom údržby svojej stavby. Ak by ste mu to však neumožnili, bez súdneho rozhodnutia by nemohol vstupovať na Váš pozemok.

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Dom môjho suseda je postavený od hranice môjho pozemku cca 15 cm ďaleko. Bol postavený v sedemdesiatych rokoch. Momentálne bol zakúpený ako hrubá stavba a pristúpilo sa k jeho dokončeniu. Zatiaľ neprebehlo žiadne stavebné konanie. Problém je v tom, že medzi mojím a susedovým domom je voľný priestor o dĺžke 7 m, do ktorého smerujú jeho okná. Podľa dostupných informácií plánuje ešte nadstaviť podkrovie a pridať ďalšie okno. Mám možnosť žiadať zamurovanie jeho okien, ak by som chcel v tomto priestore postaviť prístavbu alebo garáž? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzam, že sused ak chce vykonávať vami uvedené práce /výstavba podkrovia/ bude potrebovať stavebné povolenie v zmysle ust. §  58 a nasl. stavebného poriadku. Vy ako vlastník susednej stavby a pozemku v zmysle ust. §  stav. poriadku budete účastníkom stavebného konania a budete môcť vzniesť námietky proti konkrétnym prvkom budúcej stavby.

Pokiaľ ide o otázku, ak by ste chceli postaviť garáž, toto nie je hlavná stavba a naviac stavba na bývanie a preto nie je právny dôvod, aby sused zamuroval svoje okná na svojom dome.

Vaša budúca plánovaná výstavba napr. podkrovia sa bude musieť prispôsobiť už existujúcim stavbám na pozemku suseda. Ak sused bude mať realizovať výstavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie a stav. povolenia, nie je právny dôvod, aby v budúcnosti okno zamuroval.

 


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či si môžem postaviť rodinný dom, ak mám z jednej strany pozemku za suseda farskú záhradu? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, G.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň, položili ste zaujímavú otázku.
Nevidíme problém v tom, aby rodinný dom nemohol stáť na pozemku, ktorý je vo vašom vlastníctve, pričom susedný pozemok je farská záhrada. Podstatné je to, aby ste podali žiadosť o stavebné povolenie v zmysle ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku.


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebujem radu. Po príchode do svojej nehnuteľnosti som zistila, že sused si vybúral a osadil nové okno do môjho dvora bez môjho súhlasu. Kontaktovala som stavebný úrad, no sused nemá povolenie. Ako mám pokračovať? Chcem, aby sused svoje okno zrušil.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň,
podajte písomne podnet na stavebný úrad, aby vykonali štátny stavebný dohľad. Takáto zmena stavby totiž podlieha povoľovaciemu konaniu na stavebnom úrade. Bude musieť túto zmenu zlegalizovať a ak sa tak nestane, tak mu stavebný úrad uloží povinnosť odstrániť túto zmenu a navrátiť pôvodný stav.


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Rád by som sa opýtal, či je v poriadku, že náš sused stavia dom a práve mu prišlo len stavebné povolenie, no dom už stojí a dokonca je šalovaný vencovú korunu. Navyše, ešte nemá ani elektrickú prípojku a neviem, odkiaľ berie elektrinu, keďže elektrickú stanicu som tam nevidel. Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
nie je to v poriadku. So stavbou je možné začať až po právoplatnosti stavebného povolenia. Dokonca ak by ste sa odvolali a odvolací orgán by niečo na povolení zmenil, jeho stavba by nemusela súhlasiť s povolením a musel by žiadať zmenu stavby pred dokončením. Dokonca sa hovorí, že pred právoplatnosťou rozhodnutia by nemali z pozemku sťahovať ani ornicu a kopať základy, nie to robiť veniec.

Môžete podať podnet na miestny stavebný úrad, že so stavbou začal skôr. Mali by mu uložiť povinnosť prestať so stavbou a zároveň mu uložiť pokutu, že vykonával stavbu bez povolenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava