Máte
otázku?

Stavebné povolenie a námietky suseda ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

Ďakujem za Vašu ochotu reagovať a uvádzam doplňujúce informácie. Stavebné povolenie bolo vydané miestne príslušným stavebným úradom - obcou ( ide o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu ), pričom sused uplatnil nasledovné námietky : namieta, že nemal čas sa pripraviť na územné a stavebné konanie, pričom oznámenie o mieste a dátume konania prevzal no nezúčastnil sa ho. Požaduje zaslanie plánu umiestnenia rodinného domu, chce byt prítomný pri zameraní a osadení stavby geodetom, pričom požaduje o premeranie spoločnej hranice pozemkov. Táto hranica už bola nedávno prekontrolovaná no s tým nemám problém, veď nech príde, geodet zameria to isté ako minulé, namieta, že voda z môjho pozemku mu bude tiecť na jeho pozemok, pričom podotýkam, že úroveň jeho pozemku je oproti môjmu vyššie o cca 20 cm. No tejto námietke absolútne nechápem a vymyká sa to fyzike, namieta trasovanie inžinierskych sieti (vody a elektriny). Toto trasovanie a miesta možného napojenia boli určené na tento účel príslušným orgánom a to vodárenskou spoločnosťou a elektrárňami a podotýkam, že náklady na ich zriadenia budú hradené investorom teda mnou. Tu na podotýkam, že tieto siete budú vedené výlučne po pozemku môjho otca. Sused žiada, aby tieto siete boli vedené úplne inde. Neviem, no niektoré jeho námietky mi pripadajú úplne neopodstatnené. Touto cestou sa na Vás obraciam so žiadosťou o radu a čo ďalej. Skúšal som ho kontaktovať v snahe o rozumnú dohodu, no nereaguje. Momentálne má stavebné povolenie odkladný účinok a čakám na reakciu stavebného úradu, aké stanovisko záujme. Pravdepodobne zvolá ďalšie sedenia, či sused preberie zásielku, či príde a čo zase vymyslí, tak to neviem. Za Vašu radu veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

 

Dobrý večer, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Stavebný poriadok riadne určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania :
"Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sused je účastníkom  stav. konania ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, a to v rozsahu, ak jeho vlastnícke alebo iné právo k týmto jeho pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo, slovo priamo zdôrazňujeme, dotknuté.

Podľa ust. § 61 "stav. poriadku stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná."

To, že sused nemal čas na pripomienky ak stavebný úrad splnil lehotu, je problém suseda. Je tu však ust. § 137 stav.poriadku o občianskoprávnych a iných námietkach :
"Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy.
Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší."

Teda stavebný úrad zhodnotí námietky suseda a ak by tieto boli oprávnené podľa uvedeného odkáže stav. úrad účastníka podľa povahy námietky na súd alebo iný orgán a konanie preruší. Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.  So súdnym konaním, ak by sused podal žalobu, sú spojené náklady.


2./ Požiadavka suseda na premeranie hranice pozemkov presahuje rámec stavebného konania. Vy ako stavebník ste v stavebnom konaní povinný preukázať, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom sa má stavať § 58 ods. 2 stav. poriadku : "Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.  Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

Zabrániť premerať hranicu spoločného pozemku mu nemôžete, nakoľko ak o túto službu požiada geodeta, bude znášať aj príslušné náklady ako objednávateľ.


3./ Prítomnosť suseda pri zameraní budúcej stavby je podmienkou  viac menej abstraktnou, na ktorú nemá žiaden právny nárok už len pokiaľ  vychádzame z ust. stavebného poriadku § 75 : "Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom."

Následne pri realizácii stavby  je dôležitá  vyhl. č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, ktorá stanovuje pomerne podrobne ako má vyzerať stavenisko a oprávnenia jednotlivých osôb zdržiavať sa na ňom, ako aj napr. ust. § 43i/, § 134 stav. poriadku v nadväznosti na stavenisko.

4./  Námietky vedenia inž. sietí nie sú podľa  nášho názoru  opodstatnené, a to ani hľadiska jeho postavenia účastníka konania, nakoľko sa predmetné siete netýkajú jeho stavby a jeho pozemku.

5./ Ak sa teda jedná o odpoveď na Vašu otázku pôvodnú otázku či môže stavebný úrad (obecný stavebný úrad) vznesené námietky označiť ako neopodstatnené a zamietnuť ich, odpoveď je áno, stavebný úrad môže rozhodnúť o námietkach a tieto vyhodnotiť ako neopodstatnené.

Poukazujeme resp. citujeme pre Vás z judikatúry - rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2014, sp. zn. 6Sžp/23/2013 :

"Správny orgán v stavebnom konaní v rámci svojej rozhodovacej právomoci je oprávnený a aj povinný riešiť i otázky, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov (t.j. iného správneho orgánu alebo súdu), ak to zákon priamo nevylučuje, vychádzajúc i zo zásady zákonnosti a hospodárnosti konania. V danej súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (Boh. A 3270/24) nesmie správny orgán napríklad odmietnuť rozhodnúť vo veci samej z dôvodu, že predbežná otázka nebola doposiaľ rozhodnutá príslušným orgánom. Buď si odpovie na túto otázku sám (urobí sám aj úsudok) alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania a vyčká s vlastným rozhodnutím, dokiaľ sa o predbežnej otázke nerozhodne. Povinnosťou stavebného úradu je vždy posúdiť charakter nastolenej predbežnej otázky, a na základe toho posúdiť svoju kompetenciu, či je oprávnený sám o nej rozhodnúť a až na základe tohto posúdenia rozhodnúť vo veci."

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli. 

Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som požiadal o radu. Moja dcéra plánuje založiť rodinu a v súčasnosti žije so mnou, jej matkou, v našom rodinnom dome. Chcem jej a jej budúcemu manželovi darovať tento dom. Na rovnakom pozemku plánujeme namiesto existujúcej malej hospodárskej budovy postaviť malý dvojizbový domček pre mňa, ktorý bude mať rovnaké rozmery a bude stáť na hranici nášho pozemku so susedom – s týmto usporiadaním sme doteraz nemali problémy. Máme v úmysle začať s vybavovaním všetkých potrebných povolení, vypracovaním projektu, následnými búracími prácami a napokon aj samotnou stavbou domčeka. Chcela by som vedieť, či je potrebné získať od obecného úradu stavebné povolenie pre novú stavbu. Susedia, aj keď zatiaľ len ústne, nám povolenie dali, keďže nová budova bude mať identické rozmery ako predchádzajúca a nemali by s tým problém. Mohli by ste mi povedať, či mám právo očakávať od obce kladné rozhodnutie? A mohli by ste mi tiež poradiť, ako a v akej postupnosti by som mala vybavovať potrebné formality? Ďakujem vopred za váš čas a odpoveď. S pozdravom, Zuzana z Martina

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň,

najskôr je potrebné, aby ste mali povolenie stavebné úradu na odstránenie stavby a následne ak chcete stavať na tom istom pozemku novú stavbu musíte mať na ňu aj stavebné povolenie. Najskôr teda podajte na stavebný úrad žiadosť o odstránenie stavby a po obdržaní ich povolenia môžete podať žiadosť o vydanie stavebné povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní. Žiadosti bývajú zverejnené aj na web stránke obce, kde máte uvedené aj aké prílohy stavebný úrad bude od Vás požadovať. To, že teraz máte ústne povolenie od suseda, že nemá s novou stavbou námietky je aktuálne bezpredmetné, dôležité bude, aby nemal námietky v priebehu stavebného konania, pretože až vtedy ich môže legitímne podať. To, či Vám stavebný úrad stavbu schváli bude záležať od Vami predložených dokladov a súhlasov orgánov, ako aj od toho či nikto v konaní nevznesie námietky. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, plánujeme stavbu rodinného domu. Máme však problém so susedným domom, ktorý je jednoposchodový a má balkón na zadnej strane, odkiaľ je priamy výhľad na náš pozemok a tiež na pozemok na opačnej strane. Na stavebnom úrade nám bolo povedané, že nemôžeme postaviť poschodový dom, ak už v tej oblasti taký stojí. Chcel by som sa informovať, či existujú nejaké opatrenia, ktoré by sa dali vykonať s ohľadom na tento balkón, keďže už v súčasnosti narušuje naše súkromie. Rovnako ma zaujíma, či nám stavebný úrad môže obmedziť voľbu typu domu, even though there are no other circumstances that would justify such a restriction. Je ťažké, keďže susedný dom vlastní pani, ktorá je poslankyňou obecného zastupiteľstva, a zdá sa, že si dokáže vybaviť mnohé výhody. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak len plánujete výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorého ste vlastníkom, musíte podať žiadsoť o stavebné povolenie v zmysle ustanovení stavebného poriadku.

Ak sa na susednom pozemku nachádza rodinný dom, ktorý bol postavevený v súlade s ust. stavebného povolenia, Vy si nemôžete určovať podmienky pri výszavbe vášho rodinného domu, aby stavba na susednom pozemku bola zmenená, lebo podľa znenia otázky vám prekáža balkón na susednom rodinnom dome.

Nie je právne možné, aby vo všetkých prípadoch výstavby rodinných domov boli rodinné domy postavené tak, že nik zo susedov nebude mať výhľad na váš pozemok a na váš rodinný dom a teda, aby všetky okná všetkých rodinných domov smerovali výlučne s výhľadom do ulice.

Odporúčam kontaktovať autoriz. architekta, čo je vám známe, aby vám poradil s výstavbou rodinného domu. Stavebné úpravy okolia rodinného domu resp. tienenie, aby sa nedošlo k narušovaniu súkromia vášho rodinného domu, budete musieť tiež riešiť s odborníkom a komunikovať so susedom.


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o pomoc pri riešení jednej otázky. Som projektantka a pre svojho švagra som nakreslila projekt drobnej stavby. Tento projekt on najprv realizoval a následne sa pokúsil stavbu ohlásiť. Pani z úradu však na základe satelitných snímok zistila, že stavba je už postavená, preto ohlásenie prerušila a prípad prekvalifikovala na požiadavku dodatočného stavebného povolenia. Švagor ma v ohlásení uviedol ako stavebného dozorcu. Teraz mi prišiel list z úradu s obvinením z priestupku a s výzvou, aby som sa dostavila na konanie o priestupkoch, ktoré súvisia so postavením drobnej stavby bez ohlásenia. Mám otázku, či má úrad právo ma obviňovať. Ako projektantka nemám zodpovednosť za ďalšie kroky investorov, a v role dozorcu som sa nezamerala na to, či bola stavba ohlásená, ale skôr na to, ako bola realizovaná. Úprimne povedané, keďže ide o príbuzných, nevenovala som tomu veľkú pozornosť. Napriek tomu ma toto predvolanie a označenie „obvinená“ veľmi prekvapilo.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci uvádzame, že vy ste boli síce projektant stavby, ale zo zákona vy nepodpvedáte za následneý resp. ďalší postup stavebníka /švagra/, keďže ste medzi sebou nemali uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu o výkone dozoru na stavbe, resp. ste s tým nevyslovili svoj písomný súhlas. Ohlásenie drobnej stavby zo strany švagra pre stavebný úrad, kde vás uviedol ako stavebný dozor na stavbe nie je pre vás právne záväzné a nemôžete niesť za to zodpovednosť za to, že stavbu realizoval bez ohlásenia drobnej stavby resp. stavebného povolenia.

Oznámte stavebnému úradu pri prerokúvaní priestupku, že ste nemali uzatvorenú žiadnu zmluvu, stavebník nemal od vás žiadny písomný súhlas, že stavebný dozor budete vykonávať a do žiadosti o dodatočné stavebné povolenie vás uviedol bez vášho akéhokoľvek súhlasu.

Podľa ust. § 73 zákona o priestupkoch platí :

"Obvinený z priestupku

(1) Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. (2) Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať."


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, stavebník plánuje výstavbu nového krematória na pozemku v okolí v blízkosti ktorého sa nachádzajú rodinné domy a bytový dom (cca 50 m od plánovanej výstavby krematória) a obyvatelia domov s výstavbou nesúhlasia, dokonca je podpora aj zo strany RUVZ, ktorý s tým tiež nesúhlasí. Právny zástupca stavebníka sa ale odvoláva na to, že podľa prechodných ustanovení podľa § 36 v zákone č. 131/2010 Z.z. nemusí dodržať 100 m ochranné pásmo, nakoľko sa jedná o domy postavené pred 1.11.2005 a tie vraj môžu byť umiestnené v ochrannom pásme 100 m a on tým nič neporuší. Moje dotazy: Nakoľko sa má jednať o výstavbu nového krematória, vzťahujú sa naň vôbec ešte prechodné ustanovenia zákona o pohrebníctve? Keďže sa jedná o nové krematórium musí stavebník rešpektovať zákon o pohrebníctve a teda dodržať 100 m ochranné pásmo (§ 10) od jestvujúcich rodinných domov a bytového domu, napriek tomu že tieto boli vybudované ešte pred 1.11.2005 alebo sa to na takéto stavby už nevzťahuje? Ako majú obyvatelia domov argumentovať a brániť svoje práva? Veď ochranné pásmo krematória má svoje opodstatnenie či už z hľadiska piety ale najmä z hľadiska ochrany obyvateľov (spaľovanie, psychologicko - sociálne dopady a pod.). Ďakujem za rady a právne nasmerovanie. Peter

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci uvádzame náš názor :

Vzhľadom an skutočnosť, že by malo ísť o výstavu krematória v existujúcej zástavbe, ust. § 36 zákona o pohrebníctve sa nepoužije a teda platí ust. § 10 ods. citovaného zákona :

"Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom."

Dovoľujeme si citovať z rozhodnutia Okres. úradu Nové mesto nad Váhom z 3.11.2023 č.k. OU-NM-OSZP-2023/009970-034, ktoré sme pre vás našli pre vašu potrebu :

"Z uvedeného vyplýva, že pri návrhu výstavby nového krematória do jestvujúcej zástavby nie je možné aplikovať § 36 zákona č. 131/2010 Z.z. a je potrebné dodržať 100 m ochranné pásmo v súlade s § 10 citovaného zákona. Predložený návrh umiestnenia objektu v jestvujúcej zástavbe v areáli bývalej firmy Milex v Novom Meste nad Váhom neumožňuje dodržanie zákonom stanovenej odstupovej vzdialenosti – ochranného pásma 100 m od hranice pozemku. Na základe uvedeného orgán verejného zdravotníctva k zámeru „Krematórium“ Nové Mesto nad Váhom“ pre navrhovateľa ONYX3 Holding s.r.o., Námestie slobody 2122/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom nezaujíma stanovisko vo veci potreby jeho posudzovania v súlade so zákonom o posudzovaní."


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj sused začal s búracími prácami na svojom pozemku na základe rozhodnutia mesta. Chcel by som sa informovať, či sme aj my, ako priami susedia v tesnej blízkosti, mali obdržať kópiu tohto rozhodnutia. Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 97 stavebného zákona sú účastníkmi konania pri odstráňovaní stavby PO a FO, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Tu je potrebné rozlišovať, či stavbu búra na vlastnú žiadosť alebo je výsledkom konania o dodatočnom povolení stavby, ktorým sa odstraňuje nelegálna stavba. V rámci konania o dodatočnom povolení stavby sa aplikuje na účastníkov konania § 59 stavebného zákona a účastníkmi sú aj osoby, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť priamo dotknuté.

V zmysle vyššie uvedeného vyplýva, že ak sused odstraňuje stavbu na vlastnú žiadosť a mesto mu vydalo povolenie na odstránenie stavby, rozhodnutie Vám doručené byť nemuselo, nakoľko sused odstraňuje stavbu, ktorá je len na jeho pozemku, a nepostačuje ani to, že ste susedia. V opačnom prípade, ak by ste boli účastníkmi konania o dodatočnom povolení stavby, a stavbu by odstráňoval na základe tohto konania, tak stavebný úrad Vám mal zaslať rozhodnutie. Prípadne skúste pozrieť webstránku mesta, v prípade vyššie počtu účastníkov postačí ak je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli vo forme verejnej vyhlášky. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebovala by som radu ohľadom môjho dedičstva. Zdedila som starý dom po mojej mame, ktorý bol jej rodičovský. Avšak môj bratranec ho roky užíval ako garáž na opravovanie áut. Chcela by som, aby sa odtiaľ vysťahoval, ale nedarí sa mi to. Dom sa nachádza na pozemku, ktorý patrí štyrom majiteľom, kde majiteľkou som aj ja a aj bratranec. Chcela by som sa opýtať, či dom môžem zbúrať, aj keď tam má on svoje veci, alebo ho len vysťahovať. Prosím o radu, ako mám ďalej postupovať. Môžem zbúrať dom? Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom staršieho domu, ktorý na účet garáže využíva váš bratranec a ste aj podielovým spoluvlastníkom pozemku, na ktorom stojí predmetná stavba.
Ak sú naše predpoklady správne vychádzame zo znenia otázky/, potom v súlade s ust. § 88 ods. 3 stavebného poriadku treba požiadať stavebný úrad - obec o vydanie povolenia na odstránenie stavby :

"Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb."

Ak bratranec nie je ani spoluvlastníkom stavby, treba ho písomne upovedomiť po vydaní povolenia na odstránenia stavby, že stavba bude zbúraná. Možnosťou je komunikovať s bratrancom, aby stavbu od vás odkúpil, resp. ak nebude súhlasiť žiadať od neho nájomné za užívanie nehnuteľnosti. Vy sama ho vysťahovať nemôžete. Ak by ste ho chceli vysťahovať, museli by ste podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

 

 


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za možnosť konzultovať túto situáciu s odborníkom. Môj sused postavil na hranici našich pozemkov betónový plot vysoký 1,8 m a dlhý 22 m a podal o tom ohlášku. S tým nemám problém. Teraz však chce plot nadstaviť na výšku 3 m a na jeho vrch chce umiestniť strechu, ktorá bude na druhej strane opretá o existujúcu strechu jeho domu. Týmto spôsobom mu vznikne prístavba, v ktorej plánuje umiestniť sklad, WC, letnú kuchyňu a komín pre dva zdroje vykurovania - krb a pec na pevné palivo. Táto stavba mi zatieni južnú stranu pozemku a obmedzí výhľad z obývačky a kuchyne. Jeho "prístavba" bude vzdialená približne 6 m od môjho domu. Rád by som sa opýtal, aké námietky môžem použiť v prípade, že budem vyzvaný stavebným úradom ako sused. - Je možné, aby takúto stavbu vôbec vybudoval? - Môže mať komín na hranici pozemku tak blízko mojich okien, ktoré sú v detských izbách, v kuchyni a obývačke? Ďakujem veľmi pekne za odpovede na tieto otázky.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň, v námietkach proti výstavbe treba uviesť práve tie skutočnosti, ktoré uvádzate v samotnej otázke.

K otázke komína, ako aj ostatných námietok treba využiť ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Som spoluvlastníkom určitého pozemku. Jeden zo spoluvlastníkov má v pláne zbúrať rodinný dom, ktorý stojí na tomto pozemku. Môže to urobiť bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň,
ak je to aj váš dom, tak to nemôže urobiť. Ak je to reálne, ze to urobí a má väčšinový podiel, môžete sa brániť žalobou na súde. Ak by mal rovnaký alebo menší podiel, tak to bez súhlasu nedokáže urobiť. Máme s týmto skúsenosti. 

Ak by to urobil svojvoľne, jeho konanie môže byť trestným činom. 


Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o radu. Potrebujem zistiť, či je potrebné legalizovať terasu s betónovým základom, ktorá má 24 m2. Rovnako by som chcel vedieť, či je potrebné legalizovať aj šopu so betónovým základom, ktorej steny sú z drevených dosiek. Táto šopa je prakticky rozoberateľná a menšia ako 25 m2. Taktiež by som sa rád informoval o postupe, ak mám starý betónový základ plotu s pletivom, ktorý chcem opraviť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade pokiaľ ide o terasu a šopu platí ust. §  88a/ stav. poriadku :

"Konanie o dodatočnom povolení stavby (1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní. (2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. (3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci. (4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby."   Pokiaľ ide o oplotenie, v zmysle ust. § 139b/stavebného poriadku ide o drobnú stavbu. Podľa ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku na jeho výmenu treba ohlásenie drobnej stavby v zmysle ust. §  stavebného poriadku.   Podľa ust. § 139b/ ods. 16 stav. poriadku platí, že pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie /bežné udržiavacie práce/ sú okrem iných aj opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa. Keďže nepoznáme stav oplotenia a rozsah budúcich prác, odporúčam informovať na sa na Vašom stavebnom úrade /obec/, či bude potrebné ohlásenie drobnej stavby alebo toto ohlásenie nebude potrebné.
Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavebné povolenie a námietky suseda ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 1968 sme sa s rodičmi nasťahovali do rodinného domu. Pozemok nášho domu susedil so záhradou technických služieb, za ktorou sa nachádzal cintorín. Sme tri sestry a rodičia na nás v roku okolo 2000 prepísali dom s podmienkou, že v ňom môžu dožiť. Otec už nežije a naša 85-ročná mama stále žije v dome. Aktuálna situácia je taká, že technická záhrada sa zmenila na ďalší pozemok pre cintorín. Nikto s nami nic nekonzultoval, neboli sme pozvaní ani na jedno z jednaní o tejto zmene a o všetkom sme sa dozvedeli, až keď už bolo všetko schválené a začalo sa s prípravami pozemku na cintorín. Chcem podotknúť, že sused cez cestu bol prizvaný, ako aj ďalší susedia, no my ako priami susedia nie. Toto sme sa však dozvedeli až neskôr. Pohrebné miesta sa pomaly blížia k plotu, ktorý patrí mestu a jeho stav je alarmujúci. Je vyrobený z betónových panelov a má približne 60 rokov. Plot je dlhý asi 50 m. Je možné, aby nám pohrebné miesta pribúdali hneď za plotom, ktorý je tesne pred kolapsom a jeho oprava je pre nás finančne náročná? Máme tam aj studňu 10-15 m od plota, ktorú využívame na polievanie. Existuje nejaký spôsob, ako zabrániť tomu, aby nám hneď za plotom ležali zosnulí? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Z.

Odpoveď: Stavebné povolenie a námietky suseda ?

(odpoveď odoslaná: 12.02.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam kontaktovať obec, ktorá vydala stavebné povolenie, resp. na stránke obce má byť zverejnené stavebné povolenie. Súčasne odporúčam kontaktovať príslušný regionálny úrad vereného zdravotníctva

Súčasne uvádzame, že podľa ust. § 15 zákona o pohrebníctve platí :

"/7/ Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

/8/ Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavebné povolenie a námietky suseda ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.