Máte
otázku?

Rozdelenie spoluvlastníctva-postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

My traja súrodenci sme po otcovi zdedili tretinu domu. Dom má tvar obdĺžnika a rozdelili sme ho podľa nosných priečok. Každý z nás má vlastný vchod. Taktiež sme si nechali vyhotoviť geometrický plán. Naša matka má v dome doživotné právo. Ako by sme mali postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

Dobrý deň, na reálne rozdelenie spoluvlastníckych podielov v dome na samostatné byty geometrický plán nepostačuje. Prvý krok je nechať si vyhotoviť dokumentáciu, v ktorej sa popíše poloha a plocha bytov a nebytových priestorov v dome, spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Taktiež si musíte pripraviť situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikáciu pozemku, ktoré budú prílohou návrhu na vklad. Ďalej je potrebný posudok, v ktorom sa popíšu jednotlivé byty, ich príslušenstvo, spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pod... podľa zákona č. 182/1993 Z.z., teda náležitosti ktoré vyžaduje uvedený zákon k zápisu vlastníckeho práva k bytom a nebytových priestorov v dome. Až po pripravení si všetkých potrebných podkladov, môžete so súrodencami uzavrieť dohodu o vyporiadaní  reálnym rozdelením veci. Následne bude potrebné zabezpečiť správu domu buď formou vytvorenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého návrh na zápis spoločenstva do príslušného registra Okresného úradu v sídle krajského úradu sa podáva do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práv k bytom a nebytovým priestorom, resp. uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou. Určite Vám prvotné úkony zaberú viac času, ale z dlhodobého hľadiska Vám uvedené riešenie zabezpečí jednoznačnejšie financovanie užívaných bytov.

Trápi vás "Rozdelenie spoluvlastníctva-postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpil som pozemok a notár mi zabudol do zmluvy zapísať spoluvlastnícky podiel. Následne sme urobili darovaciu zmluvu s predávajúcim na tento podiel. Moja otázka znie: Pri následnom predaji pozemku, budem predávať pozemok s týmto podielom automaticky spolu? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
pri každej zmluve, ktorá sa týka prevodu vlastníckeho práva na inú osobu (či kúpna alebo darovacia zmluva) je potrebné uviesť aká časť spoluvlastníckeho podielu sa prevádza. Ak napríklad niekto vlastní pozemok sám, má podiel 1/1. Previesť môže celý pozemok, t.j. celý podiel 1/1 alebo iba polovicu pozemku, t.j. 1/2. To sa vždy určuje v zmluve. Bude teda iba na Vás, či v budúcnosti prevediete všetky spoluvlastnícke podiely, ktoré máte na pozemku alebo iba časť. Vymedzí sa to v zmluve.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som polovičný vlastníkom pozemku. Dohodol som sa s druhým majiteľom na kúpe jeho polovice. Chcem, aby som bol v katastri uvedený ako výlučný vlastník celého pozemku. Ak sa prevod uskutoční prostredníctvom kúpnej zmluvy, zlúči kataster dva polovičné podiely automaticky do jedného celku, alebo budem uvedený ako vlastník oboch polovičných podielov zvlášť? Je v tomto prípade vhodnejšie riešiť prevod dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva? Alebo je potrebné nejako špeciálne žiadať o zlúčenie podielov do jedného celku? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,

 

z právno-technického hľadiska nie je rozhodujúce, či sa rozhodnete pre kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Rovnako nie je rozhodujúce, či Vás kataster bude formálne evidovať ako vlastníka dvoch polovíc (dvoch podielov o veľkosti 1/2 k celku) alebo ako vlastníka s podielom 1/1.

 

Osobne by som však zvolil zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s tým, že v návrhu na vklad by som tiež navrhol, aby sa podiel evidoval ako 1/1. Týmto spôsobom najskôr docielite to, aby ste boli po kúpe, resp. po zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva vedený ako výlučný vlastník s podielom 1/1.


Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné založiť nehnuteľnosť, ak sú spoluvlastníkmi domu moji dve neplnoleté súrodenecké osoby vo veku 14 a 16 rokov?

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

keďže spoluvlastíci nie sú plnoletí, na založenie nehnuteľnosti budú ich zák. zástupcovia potrebovať v zmysle ust. Civil.mimosporového poriadku súhlas súdu, ktorý posúdi, či predmetný úkon je v záujme maloletých.

Vzhľadom na účel úkonu - založenie nehnuteľnosti - nepredpokladáme, že súd návrhu vyhovie.


Trápi vás "Rozdelenie spoluvlastníctva-postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala, či má priateľ mojej mamy nárok na spoluvlastníctvo bytu, ak nie sú manželia. Mama kúpila byt, ktorej je výlučným vlastníkom, a žije v ňom spolu so svojím priateľom, ktorý tu má trvalý pobyt. Spolu majú jedno dieťa. Po partnerských nezhodách mama priateľovi oznámila, že sa s ním chce rozísť a že si má nájsť vlastné ubytovanie. On na to zareagoval tým, že na ňu podal žalobu a požaduje byť spoluvlastníkom bytu a mať doživotné právo v ňom bývať. Ako argument uviedol, že do bytu investoval peniaze - nie do jeho kúpy, ale do rekonštrukčných prác počas obdobia, kedy v ňom žil. Má teda právo stať sa spoluvlastníkom bytu?

Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň prajem,

ak bola výlučným vlastníkom len mama tak aj keď by bolo pravdivé tvrdenie, že investoval do rekonštrukcie, či inak vypomáhal, neznamená to, že bude vlastníkom. Spoluvlastníctvo vzniká vzájomnou dohodu budúcich spoluvlastníkov, a to písomnou. Aj keby každý zaplatil polovicu, no na zmluve by bol len jeden z nich, tak spoluvlastníctvo nevznikne. 

Ak neodíde dobrovoľne, môže ho nechať vypratať. Samozrejme bývalý priateľ môže žiadať to, čo investoval do nehnuteľnosti, no musí to presne vyčísliť a preukázať, a to by nebolo jednoduché. Plus, ak to budú náklady spred 2 rokov, odporúčam namietať premlčanie.


Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potreboval by som radu ohľadom kúpy novinového stánku. S priateľom by sme si chceli zakúpiť novinový stánok a potrebujeme vedieť, či na kúpnej zmluve môžeme byť napísaní obaja, pričom on by mal 70% a ja 30% vlastnícke podiely.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň. Nevidím žiaden problém v tom, aby ste určitý predmet kúpili do podielového spoluvlastníctva. Taktiež nie je vylúčené si upraviť spoluvlastnícke pomery zlomkom alebo určitým percentom. Nemusí to byť 50 : 50.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dopĺňajúca otázka: Myslíme správne, že podielový spoluvlastník domu alebo záhrady môže svoj podiel prenajať inej osobe, rodine alebo známemu zadarmo alebo za peniaze len so súhlasom ostatných podielových spoluvlastníkov? To isté platí aj pre človeka, ktorý je tzv. majoritným podielovým spoluvlastníkom, napríklad keď má podiel 3/6 a ostatní spoluvlastníci majú podiely 1/6 a 2/6. Mal by teda aj on požiadať ostatných podielových spoluvlastníkov o súhlas s prenajímaním svojho spoluvlastníckeho podielu? V prípade, že jeden z nich nesúhlasí, nemôže sa prenajímanie uskutočniť? Pôvodne sme súhlasili s tým, že by sa to malo uskutočniť. Ďakujeme Vám za odpoveď a hodnotenie odošleme po prečítaní Vašej odpovede.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 04.10.2019)

Dobrý deň,

právna úprava podiel. spoluvlastníctva je upravená v ust. § 137 až 142 Obč. zákonníka.

Podiel. spoluvlastníctvo sa chápe ako ideálne, t.j. : každý  z podiel. spoluvlastníkov vlastní z 1 m2 časť rovnajúcu sa jeho spoluvlastníckeho podielu, nie je možné vymedziť, ktorá časť z celej nehnuteľnosti patrí Vám a ktorá časť nehnuteľnosti ostatným podielovým spoluvlastníkom.
Krajský súd Trnava, sp. zn. : 9Co/223/2013 z  20. 02. 2014 uvádza :
"Podľa § 137 ods. 1 Obč. zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
Mierou účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach k spoločnej veci (tzv. obsahová stránka tohto právneho vzťahu) je spoluvlastnícky podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, a je číselným vyjadrením právneho postavenia každého spoluvlastníka vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom.

Možno teda povedať, že podiel vyjadruje, do akej miery je spoluvlastník zúčastnený na hospodárení so spoločnou vecou, v akom pomere sa podieľa na úžitkoch veci a nesie bremená s vecou spojené, aký diel na neho pripadne z veci samej alebo z výťažku jej predaja pri zrušení spoluvlastníctva a pod.
Je vecou spoluvlastníkov, aby sa o tom, ako budú spoločnú vec užívať, sami dohodli. Predpokladá to aj ustanovenie § 139 OZ, ktoré umožňuje, aby sa spoluvlastníci v prípade nezhody o svojich právach a povinnostiach obrátili na súd. Ak si teda spoluvlastníci nebudú vedieť sami upraviť užívanie spoločnej veci, rozhodne o spôsobe spoločného užívania súd na základe citovaného ustanovenia.

Pri úprave spoločného užívania prichádza do úvahy rozdelenie užívania veci tak, že jednotliví spoluvlastníci budú užívať určité im vydelené časti spoločnej veci, alebo jeden zo spoluvlastníkov bude užívať celú vec a ostatní dostanú náhradu (spravidla peňažnú) , alebo všetci spoluvlastníci budú vec užívať striedavo v určitých časových obdobiach."

 

Ak by ste chceli prenajať aspoň časť nehnuteľnosti a mať z toho majetkový prospech, o prenajatí tejto časti nehnuteľnosti by museli rozhodovať všetci podieloví spoluvlastníci na základe dohody, resp. hlasovania. O hospodárení a nakladaní so spoločnou vecou totiž rozhodujú vždy všetci podieloví spoluvlastníci podľa ust. § 139 Obč. zákonníka :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."


Pokiaľ ide o prenájom časti RD,  väčšinový podiel. spoluvlastník musí mať súhlas ostatných podiel. spoluvlastníkov na prenájom; v podstate menšinový podiel. spoluvlastníci nie ste povinný umožniť vstup tejto tretej cudzej osoby do nehnuteľnosti, lebo väčšinový spoluvlastník nemá váš súhlas.

Prenájom pozemku bude zrejme bez prenájmu časti domu resp. jeho niektorých miestností bezpredmetný.

Z otázky vyplýva, že väčšinový podiel. spoluvlastník má záujem na prenájme, preto on by mal iniciovať aj prípadné súdne konanie.

Otázkou je či nie je možná dohoda o prenájme časti nehnuteľnosti s presným vymedzením priestorov prípadne aj nad rozsah podielu väčšinového spoluvlastníka, následne by menšinový podiel. spoluvlastníci mali právny nárok na úhradu za prenájom časti ich podielu.

 

 


Trápi vás "Rozdelenie spoluvlastníctva-postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať, či všetky skutočnosti, ktoré ste uvedli, platia aj v prípade, kedy v liste spoluvlastníctva rodinného domu som ja uvedený ako spoluvlastník pri 1/2 domu a pri druhej 1/2 sú uvedení ako spoluvlastníci môj brat a jeho manželka. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň. Ak sú vlastnícke vzťahy na katastri nehnuteľností evidované tak, ako uvádzate v zadanej otázke, v rámci jednej spoločnej veci (rodinného domu) sa kombinujú oba druhy spoluvlastníctva, a to podielové spoluvlastníctvo a aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pokiaľ ide o fakt, že druhý spoluvlastnícky podiel k domu o veľkosti 1/2 je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tento fakt v zásade nemení skutočnosti uvedené v predchádzajúcej odpovedi.

Len pre úplnosť upresním, že prípadnú ponuku na uplatnenie predkupného práva je vhodné realizovať vo vzťahu k obom manželom a tiež to, že pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou vecou nie je dôležité to, že druhý spoluvlastnícky podiel vlastnia dve osoby (manželia), nakoľko veľkosť ich spoluvlastníckeho podielu, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, je stále rovnaký ako Váš, a teda 1/2 k celku. Zjednodušene povedané, hoci sú dvaja, nemôžu Vás prehlasovať.


Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Vlastním pozemok, na ktorom plánujeme s priateľom postaviť dom. Tento pozemok je zapísaný na môj meno a aj naďalej bude patriť len mne. Ako je to potom s vlastníckymi právami? Bude dom patriť aj priateľovi alebo iba mne? Momentálne sme slobodní. Ako sa to zmení, keď sa zoberieme? Komu bude patriť dom a pozemok v tom prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 11.07.2017)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že ste výlučnou vlastníčkou pozemku, tento by mal patriť výlučne Vám, a to aj po prípadnej svadbe.

Pokiaľ ide o vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k rodinnému domu, tak tu bude rozhodujúce najmä to, či budete dom stavať spoločne. Pokiaľ áno, tak dom bude patriť do Vášho podielového spoluvlastníctva s priateľom. U nás totiž neplatí tzv. supreficiálna zásada, v zmysle ktorej je vlastník pozemku aj vlastníkom stavby, ktorá by bola na tomto pozemku zriadená.

V prípade ak dom postavíte spoločne a následne sa s priateľom zosobášite, aj naďalej budete podielovými spoluvlastníkmi domu.

 


Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, plánujeme stavbu rodinného domu na pozemku, ktorý vlastní môj partner. Zatiaľ si neberieme hypotéku, pretože máme vlastné finančné prostriedky na pokrytie zhruba hrubej stavby. Pretože na hrubú stavbu pôjdu prevažne moje stavebné úspory od rodičov, od nich vyžadujú istotu, že v prípade rozchodu budem mať právo na polovicu domu alebo hrubej stavby. Myslíte si, že by bolo potrebné spísať nejakú zmluvu alebo stavebné povolenie s oboma menovanými ako stavebníkmi je dostatočné? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete mať istotu, resp. byť podielovým spoluvlastníkom, odporúčam Vám ešte pred začatím realizácie stavby spísať dohodu o tom, že k predmetnej stavbe vznikne medzi Vami podielové spoluvlastníctvo. V dohode uveďte presné katastrálne územie, obec, parcelné číslo a číslo LV, ako aj predpokladanú dispozíciu stavby (napr. predpokladaný počet izieb, poschodí, rozlohu domu a pod.), aby bola táto budúca stavba čo najpresnejšie špecifikovaná a nebolo ju možné zameniť s inou. K zmluve samozrejme môžete priložiť spoločnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia, avšak tá sama o sebe nestačí, pretože tá nepreukazuje ani nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti.


Trápi vás "Rozdelenie spoluvlastníctva-postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, už niekoľko rokov žijem so svojím priateľom a teraz spolu plánujeme kúpiť pozemok pre náš budúci dom. Kvôli mojim pracovným povinnostiam nebudem môcť byť prítomná pri kúpe tohto pozemku, ale chcem figurovať ako jeho spoluvlastníčka. Preto by som Vás chcela poprosiť o radu ohľadne splnomocnenia. Nemám predstavu, ako by malo byť takéto splnomocnenie formulované. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, akákoľvek zmluva či už na kúpu nehnuteľnosti alebo iná nemusí byť v zásade podpísaná na jednom mieste ani v ten istý deň. Ak majú účastníci záujem na tom, aby ste boli spoluvlastníčkou, je potrebné sa s touto skutočnosťou vysporiadať v zmluve. Pre Vašu istotu by sme doporučovali si nechať zmluvu vypracovať, prípadne minimálne skontrolovať odborníkom, aby ste sa nedostali do omylu. Na zmluve overuje podpis iba predávajúci, od kupujúcich postačuje, ak ju podpíšu bez overenia podpisu. Je možné zvoliť v zásade dva spôsoby: 1. podpísať zmluvu každým účastníkom zmluvy vtedy, kedy mu to vyhovuje (miesto a čas), pričom zmluva bude uzavretá dňom podpisu účastníka, ktorý podpíše zmluvu ako posledný, 2. udeliť priateľovi plnomocenstvo, ktorého predmetom bude presný popis úkonu, na ktorý ho splnomocňujete vrátane popisu nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpy, plnomocenstvo bude prílohou kúpnej zmluvy. Váš priateľ teda podpíše zmluvu sám za seba a na základe plnomocenstva aj za Vás. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie spoluvlastníctva-postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.