Rozdelenie spoluvlastníctva-postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

Po otcovi sme zdedili traja súrodenci 1/3 domu. Dom je v tvare obdĺžnika a dohodli sme sa na rozdelení podľa nosných priečok. Každý ma svoj vchod. Tak sme si dali vyhotoviť aj geometrický plán. Matka ma v dome doživotné právo. Ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie spoluvlastníctva-postup

Dobrý deň, na reálne rozdelenie spoluvlastníckych podielov v dome na samostatné byty geometrický plán nepostačuje. Prvý krok je nechať si vyhotoviť dokumentáciu, v ktorej sa popíše poloha a plocha bytov a nebytových priestorov v dome, spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Taktiež si musíte pripraviť situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikáciu pozemku, ktoré budú prílohou návrhu na vklad. Ďalej je potrebný posudok, v ktorom sa popíšu jednotlivé byty, ich príslušenstvo, spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pod... podľa zákona č. 182/1993 Z.z., teda náležitosti ktoré vyžaduje uvedený zákon k zápisu vlastníckeho práva k bytom a nebytových priestorov v dome. Až po pripravení si všetkých potrebných podkladov, môžete so súrodencami uzavrieť dohodu o vyporiadaní  reálnym rozdelením veci. Následne bude potrebné zabezpečiť správu domu buď formou vytvorenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého návrh na zápis spoločenstva do príslušného registra Okresného úradu v sídle krajského úradu sa podáva do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práv k bytom a nebytovým priestorom, resp. uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou. Určite Vám prvotné úkony zaberú viac času, ale z dlhodobého hľadiska Vám uvedené riešenie zabezpečí jednoznačnejšie financovanie užívaných bytov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk