Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup

Dobrý deň, chcem podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ide o spoločné pozemky a stavby. Rád by som sa opýtal, aký je postup súdu v takýchto konaniach. Má súd presne stanovený postup na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva? Chcel by som to mať dopredu overené, aby som vedel, na čo sa mám pripraviť. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup

Dobrý deň, ako vyplýva z nižšie uvedeného rozsudku NS ČR súd v takýchto prípadoch zohľadňuje dve kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov a účelné využitie veci. Ak nie sú podiely spoluvlastníkov rovnaké, resp. sú medzi nimi výrazne rozdiely, súd ich musí zohľadniť a napríklad pri podieloch 10:90 je vysoká pravdepodobnosť, že súd prikáže vec do vlastníctva spoluvlastníka s podielom 90. V prípade, že by išlo o stavebné pozemky, ktoré by i po rozdelení boli účelne využiteľné, súd bude skúmať možnosť rozdelenia veci a záujem spoluvlastníkov stať sa výlučnými vlastníkmi menších pozemkov.

 

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2503/2004

Pre rozhodnutie o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom , a to nielen prikázaním doteraz spoločnej veci niektorému (niektorým) z existujúcich podielových spoluvlastníkov za náhradu , ale aj rozdelením veci, ustanovuje zákon v § 142 ods. 1 veta druhá OZ dve kritériá: veľkosť spoluvlastníckych podielov a účelné využitie veci. Pre prípad, že rozdelenie veci nie je dobre možné, má súd vec prikázať jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu - § 142 odsek 1 tretia veta OZ, pričom sa na tomto mieste súdu tiež ukladá prihliadnuť k tomu, aby sa vec mohla účelne využiť .

Ak spoluvlastnícke podiely niektorých účastníkov konania o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva , ktorí chcú zotrvať v spoluvlastníctve pri vylúčení zostávajúceho účastníka konania zo spoluvlastníctva za náhradu, sú vo svojom súhrne také veľké ako podiely toho, kto má byť zo spoluvlastníctva vylúčený, nie je hľadisko veľkosti podielov pre výsledok konania dobre použiteľné, resp. významné, keďže v takomto prípade žiadna zo sporných strán nemá väčší spoluvlastnícky podiel než druhá. Pri prejavení vôle niektorých spoluvlastníkov zotrvať s niektorými z ostatných spoluvlastníkov v podielovom spoluvlastníctve, je potrebné pri aplikácii kritéria veľkosti podielov ich podiely sčítať.

 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať otázku týkajúcu sa majetkoprávneho vysporiadania po rozvode. Je po rozvode potrebné vykonať vyporiadanie súdnou cestou, alebo stačí, keď sa manželia ústne dohodnú? Je lepšie, aby daná ústna dohoda bola napríklad spísaná a potvrdená notárom? Alebo je potrebné, aby na to prebehlo súdne pojednávanie? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď, Lucia.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci vyporiadania máte v podstate tri možnosti :

1./ Dohodnúť sa písomne na vyporiadaní BSM. Uvádzame, že ak predmetom vyporiadania je nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Písomná forma je zo zákona povinná ak ide o nehnuteľnosť. Z dôvodu právnej istoty odporúčame písomnú formu aj pri ostatnom majetku hnuteľnom, vrátane prípadných dlhov (pôžičky a podobne). Ak by ste sa dohodli aj ohľadom dlhov, uvádzame, že dohoda nie je pre veriteľov právne záväzná a preto aj v tejto otázke dlhov odporúčame následne kontaktovať veriteľov, aby došlo k písomnej dohode aj s prísl. veriteľom v písomnej forme.

2./ Ak sa s manželom nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou, potom v lehote do 3 rokov môžete podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.

3./Ak sa s manželom nedohodnete, a ani nebude podaný návrh na súd v lehote do 3 rokov, potom zo zákona platí, že k vyporiadaniu došlo v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať vypracovať advokátovi, aby ste mali právnu istotu, že dohoda bude právne perfektná.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.