Máte
otázku?

Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,

prosím napíšte mi, aký je postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva? Ako máme postupovať a ako by asi postupoval súd, ak by sme sa nedohodli na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná (§ 141 ods. OZ). Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Ak je to možné, súd vec rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; pritom prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov (§ 142 ods. 1 OZ). Občiansky zákonník, vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže byť nútený, aby zotrval v spoluvlastníctve, dáva v citovaných ustanoveniach prednosť dohode spoluvlastníkov, v ktorej títo dojednajú niektorý zo spôsobov vyporiadania uvedených v § 142 OZ. Zvolený spôsob vyporiadania nemá spočívať len v poskytnutí náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale má viesť k vyriešeniu všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou spoluvlastníctva.

Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ustanovenie § 142 ods. 1 OZ vzťahujúce sa na tento prípad, neustanovuje iba výpočet spôsobov zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ale zároveň aj záväzné poradie, v ktorom treba skúmať možnosť jednotlivých spôsobov vyporiadania:

a)      Reálne rozdelenie podľa výšky podielov prichádza do úvahy v prípade faktickej a funkčnej deliteľnosti predmetu spoluvlastníctva. Rozdelením nemusia vždy vzniknúť rovnako hodnotné samostatné podiely predtým spoločnej nehnuteľnosti (pozemky nemusia mať rovnakú výmeru rovnakú kultúru, rovnakú bonitu, stavby nemusia mať rovnaký vek a stavebné charakteristiky a pod.). na tieto okolnosti sa v praxi súdov pri vyporiadaní prihliada tým, že sa vyjadrí primeraná peňažná náhrada, ktorá sa priznáva príslušnému spoluvlastníkovi.

b)      Prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú, prichádza do úvahy vtedy, keď reálne rozdelenie spoločnej veci nie je možné.

 

c)       Predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov prichádza do úvahy v prípade, ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, a preto ju pri vyporiadaní nemožno prikázať do vlastníctva jednému z nich za náhradu. 

(Rozsudok NS SR sp. zn. 5 Cdo 169/95)

Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môžete mi pomôcť? Na parcele, ktorá je v línii mojej záhrady sme dvaja spoluvlastníci (nie rodinný príbuzný). Parcela ma výmeru 419 m2 a spoluvlastník figuruje v jednej šestine +- 70 m2. Je možné z mojej strany pristúpiť k oploteniu si svojej výmery, a tak užívať svoju záhradu? Ďakujem K.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.03.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že parcela o výmere 419 m, podielový spoluvlastník je vlastníkom v podiele 1/6. Na samotnú otázku či si môžete oplotiť svoj podiel a tak v podstate pričleniť k svojmu pozemku - záhrade, uvádzame, že tak nemôžete urobiť, lebo ide o podielové spoluvlastníctvo a teda z každého cm2 podielový spoluvlastník je vlastníkom 1/6 z každého cm2.

Vo veci odporúčam kontaktovať podielového spoluvlastníka na jednanie ohľadom vyporiadania tohto podielového spoluvlastníctva tak, že odkúpite jeho podiel.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,  chcela by som Vás poprosiť o radu. Dcéra zdedila pozemok 352 m2. Na dedičskom konaní sa odvolal brat, ktorý podľa zákona zdedil z pozemku 1/6. Moja dcéra má 5/6. Brat si bez nášho vedomia zavolal na pozemok geodeta a bez našej prítomnosti si ohradil 1/6, ktorú si sám vybral. Chcela by som sa opýtať, či si môže svojvoľne vybrať tú jeho 1/6 kde on chce, aj napriek tomu, že dcéra je tam väčšinový vlastník. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že samotné zameranie "podielu" brata geodetom a následne jeho oplotenie nemá právne účinky v tom smere, že by sa stal výlučným vlastníkom časti pozemku, ktorý svojou výmerou zodpovedá jeho podielu. Podielové spoluvlastníctvo pre Vaše lepšie vysvetlenie znamená v podstate to, že Vám ako podielovej spoluvlastníčke z každého m2 štvorcového patrí 5/6 a bratovi 1/6.

Pokiaľ by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť, musel by byť vypracovaný geom. plán na rozdelenie pozemku a následne spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Bolo by vecou Vašej dohody, ktorá časť pozemku ako podiel 1/6 bude patriť bratovi, prípadne sa môžete dohodnúť aj iným spôsobom, a to tým, že ju časť svojho podielu na pozemku predáte za dohodnutú kúpnu cenu.

Odporúčam vec riešiť zmierčou cestou, keďže vyporiadanie cestou súdu je nákladné ako z hľadiska financií, tak aj z hľadiska časového.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť v tejto veci. S priateľom bývame v dome, ktorý sme si kúpili spoločne na polovicu. Každý z nás má svoje deti z prvého manželstva, čo mám robiť, ak by som chcela, aby sa nehnuteľnosť predala až po našej smrti, a aby tam mohol dožiť jeden z nás a deti by si nárokovali na dedičstvo až po našej smrti. Ďakujem Aneta.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Uvádzate, že máte deti z predchádzajúcich vzťahov. Chcete podmieniť to, že v prípade úmrtia jedného z Vás sa nehnuteľnosť predala až po smrti druhého partnera a aby tam mohol dožiť preživší partner.

Treba uviesť, že v prípade úmrtia jedného z Vás, predmetom dedenia bude len jedna polovica nehnuteľnosti, ktorej podiel. spoluvlastníkom bol poručiteľ a dedičmi budú výlučne deti zosnulého partnera v rovnakom pomere. Deti zosnulého partnera zdedia teda podiel 1/2 na nehnuteľnosti v pomere 1/4 k celku.

Vy ako vlastníci nehnuteľnosti nemôžete ovplyvniť to, aby nehnuteľnosť bola predaná až po úmrtí druhého partnera. Treba však uviesť, že po úmrtí jedného z partnerov bude nehnuteľnosť naďalej v podielovom spoluvlastníctve a ak by malo dôjsť k jeho zrušeniu, a nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi /preživším partnerom a dedičmi - deťmi druhé partnera, potom spoluvlastník, ktorý by chcel zrušiť podiel. spoluvlastníctvo a nehnuteľnosť predať, musel by podať návrh na súd v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Súd však takýmto návrhom viazaný nie je a nemusí zrušiť podiel. spoluvlastníctvo.

Riešením v závislosti od konkrétnosti Vášho prípadu, by bolo, aby ste teraz zriadili vzájomne vecné bremeno v prospech druhého partnera - právo doživotného užívania a bývania vzájomne.

Odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemky, ktoré užíva mesto a chcela by som to vysporiadať, darovaním mestu, akou formou to mám oznámiť ostatným spoluvlastníkom.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.08.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade musíte spoluvlastníkom ponúknuť Váš podiel podiel najskôr spoluvlastníkom. Ak ho títo v určenej lehote nepríjmu, môžete ich darovať mestu. Odporúčam zaslať každému spoluvlastníkovi osobitne doporučenú zásielku, prípadne zásielku s doručenkou, aby bolo zrejmé, kedy začala plynúť lehota.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Neviem sa zorientovať v advokátskej tarife. Chceme sa dvaja majitelia spoločne súdiť o nás pozemok, kde ja vlastním len 1/10 a druhý 9/10. Advokát, ktorý by nás zastupoval obidvoch, bude robiť spoločne úkony. Tarifná hodnota je cena celého pozemku pre každého z nás, potom ja musím platiť za každý úkon neprimerané veľkú cenu sic zníženú, ide o spoločný úkon, ale nijako to nezohľadňuje, že vlastním len 1/10, a získam spať len 1/10. Rozumiem tomu dobre?

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.01.2018)

Dobrý deň, tarifná odmena pre advokáta vo vašom prípade sa počíta z hodnoty vášho podielu. To znamená z 1/10, nie z hodnoty podielu protistrany.

 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, ide v podstate o kúpnu zmluvu, v ktorej kupujem polovicu pozemku / prvú polovicu som kúpila pred niekoľkými rokmi/. Chcem sa spýtať - zmluva je podpísaná iba mnou, nie je podpísaná predávajúcou ani overená notárom, ale advokát trvá na tom, aby som poukázala peniaze do depozitu a až potom mi dá originál zmluvy. Odmietla som to a požiadala ho, aby sme sa stretli v banke, ja poukážem peniaze a on mi dá zmluvu. Ale zostal ticho a neozýva sa? Čo mám spraviť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň, nerozumiem počínaniu tohto advokáta, pretože ak ste Vy kupujúca a chcete zaplatiť kúpnu cenu ešte predtým ako bude nadobudnuté vlastnícke právo, potom idete do rizika Vy a nie predávajúca.

Nerozumiem v tomto prípade účelu depozitu, pretože pre Vás, ak súhlasíte s vyplatením peňazí vopred, nemá depozit žiaden význam.

Kontaktujte priamo predávajúcu a vysvetlite jej, že do rizika idete Vy a nie ona, pretože ona dostane peniaze skôr ako sa stanete vlastníčkou.

Vy by ste ale nemali odovzdávať peniaze skôr, ako bude predávajúca aspoň  na zmluve podpísaná.


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Manžel a jeho brat majú v podielovom spoluvlastníctve dom  spolu s prislúchajúcim pozemkom. Dal mu peniaze za tento podiel už pred 9 rokmi.  Spolu sa dohodli na tom, že bratovi pripadne aj časť pozemku (dokonca väčšia časť ako manželovi a aj vedľajšia budova). Dali sme si však podmienku, že sa tieto pozemky nebudú využívať na podnikateľské účely a tiež že, ak by sa na pozemok navážala hlina, tak urobia na vlastne náklady priekopu (pozemky sú totiž v oblasti, kde už 1 krát bola povodeň). S podmienkami pred vymedzením pozemku brat súhlasil, no, keď malo dôjsť k podpisu zmluvy, tak odstúpil od svojho zámeru. Môj manžel o vyplatení z domu si však nezobral žiaden doklad. Bola pri tom len ich spoločná mama. Prosím o radu, ako ďalej postupovať, pretože to už chceme ukončiť. 

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň, zo strany Vášho manžela nebolo správne a rozumné vyplácať sumu za vyporiadanie podielového spoluvlastníctva bez uzavretia zmluvy resp. bez akéhokoľvek písomného potvrdenia. Vzhľadom na to, že k výplate došlo pred 11 rokmi, pričom za poskytnuté finančné prostriedky Váš manžel nedostal žiadnu protihodnotu, jeho brat sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil. Získal peňažné prostriedky a zostalo jej taktiež zachované spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam. Podľa § 107 Občianskeho zákonníka platí, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Aj v prípade, že by ste mali dostatočné dôkazy na preukázanie odovzdania peňazí, nárok Vášho manžela je premlčaný, v dôsledku čoho ich vrátenie resp. opätovné uzavretie totožnej dohody o vysporiadaní spoluvlastníctva, závisí od ochoty jeho brata. 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som jedno tretinový spoluvlastník bytu. Už viac ako rok sa snažím dohodnúť so súrodencami. Môj podiel som im ponúkla na odkúpenie, no nedohodli sme sa. Teraz som dostala doporučený list od oboch spoluvlastníkov písaný rukou a vlastnoručne podpísaný s ponukou, že mi oni predaju svoje podiely. S ponukou som súhlasila a to som im potvrdila písomne doporučeným listom. Obratom mi napísali, že svoju ponuku nemysleli vážne a podiely nepredajú. Chcem sa opýtať: Je takáto ponúka písaná rukou a podpísaná považovaná za závažnú? Môžu túto ponuku odvolať druhým listom? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň.

Ponuku zaslanú ostatnými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti je možné považovať za návrh zmluvy, ak je dostatočne určitá a vyplýva z nej vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. Ak ponuka spĺňa zákonom stanovené požiadavky na návrh zmluvy, je záväzná a Vy sa môžete domáhať na súde nahradenia prejavu vôle navrhovateľa. 

Odporúčam však obrátiť sa priamo na advokáta, ktorý túto ponuku posúdi a poskytne Vám právnu pomoc v otázke jej záväznosti. 

Ako spoluvlastník, ktorý chce riešiť spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, máte právo podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, ktorý na základe Vášho návrhu zruší spoluvlastníctvo a vyporiada ho buď prikázaním nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov za náhradu alebo predajom nehnuteľnosti. Súd však nie je viazaný Vašim návrhom a preto môže rozhodnúť aj inak ako navrhujete Vy.  

Na Váš prípad by sa mohli vzťahovať tieto ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.(§34)

Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len "návrh"), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. (§43a ods. 1)

Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom. (§43a ods. 2)

Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže byť návrh odvolaný, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je určený, skôr, než táto osoba odoslala prijatie návrhu. (§ 43a ods. 3)

Návrh nemôže byť odvolaný
a) počas lehoty, ktorá je v ňom určená na prijatie, ibaže z jeho obsahu vyplýva právo ho odvolať aj pred uplynutím tejto lehoty, alebo
b) ak je v ňom vyjadrená neodvolateľnosť. (§ 43a ods.4)

Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká
a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,
b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo
c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi. (§43b ods. 1)

Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. (§43c ods.1)

Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde navrhovateľovi najneskôr súčasne s prijatím. (§ 43c ods. 2)

Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu. (§ 44 ods. 1)


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou vlastním rodinný dom ja 1/2 a sestra 1/2. Dom sa skladá z dvoch totožných bytov so spoločným schodišťom. Všetko je už spravené tak, že by sa nehnuteľnosť dala rozdeliť. Sestra s rozdelením nesúhlasí, bojí sa, že príde o predkupné právo. A riešiť súdnou cestou to nechcem. Napadla ma taká vec. Spísali by sme pred notárom, advokátom zmluvu, kde by sme si jasné vymedzili, ktorý byt komu patrí. A táto zmluva by sa dala na kataster pod kolónku Ťarcha. Čiže naďalej by figurovalo na liste vlastníctva, že ja mám 1/2 a sestra tiež. Ale pod Ťarchou by bola medzi nami zmluva, ktorá by definovala, ktorý byt komu patrí. Je možné takto postupovať? Mohol by som aj za Vami si prísť urobiť takúto zmluvu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, zmluvu s ťarchou, akú by ste chceli do zmluvy zakomponovať, nie je možné spísať tak, aby bola zapísaná do katastra.

Dohoda o užívaní nehnuteľnosti môžete urobiť, avšak kataster Vám ju nezapíše.

Podielové spoluvlastníctvo je charakteristické tým, že v každom jednom centimetri štvorcovom vlastníte podiel, teda aj v jej "byte".

Pokiaľ by ste dom rozdelili na dve bytové jednotky, sestra by skutočne prišla o predkupné právo k druhému bytu.

 


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, zomrela mi mamka a ja mám vstúpiť do súdneho procesu vo veci vysporiadania majetku, a to domu a pozemku, s jej bratom. Mamin brat odpadol v kúpeľni, po záchrane na ARO oddelení sa vrátil domov, nepoznala som jeho stav, ale stretávala som ho v meste. Pred 2 dňami som sa od známej dozvedela, že rodina ma s ním veľký problém, že trpí demenciou, uteká im z domu a nevedia si rady. Vzali mu aj vodičské oprávnenie. Chcem sa opýtať, či tento človek môže chodiť na súd, a či môžem ja požiadať o zastavenie súdneho procesu a vyplatiť ho, nakoľko mám od exekútora informáciu, ze 3 osoba, pre ktorú chce získať pozemky, ho chce oklamať výmenou za garáž, ktorá ma hodnotu 4 300 eur podľa realitky a ja mu mám dať 10 000 eur. Aj napriek skutočnosti, že sme mali dlhoročné spory, mi ho je ľúto a nechcem, aby ho poškodili a ten darebák dostal naše pozemky, o ktoré sa súdime. Prosím o radu, ako mám postupovať, aby ho neoklamal o peniaze a mňa nepripravil o pozemok. Neviem, či jeho advokát o tom vie, ale pozemok mi chce vziať.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, v konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva môžete navrhnúť spôsob vyrovnania, ktorý Vám vyhovuje a svoj návrh súdu v konaní preukázovať ako najúčelnejší resp. najvýhodnejší pre všetkých účastníkov. Môžete preto žiadať, aby Vám boli nehnuteľnosti prikázané do výlučného vlastníctva s povinnosťou vyplatiť Vášmu bratovi vyrovnací podiel. Keďže ste obaja spoluvlastníci predmetných nehnuteľností, tieto v celku môžete previesť na inú osobu len spoločne. Váš brat môže, ako aj Vy, samostatne previesť len svoj spoluvlastnícky podiel, avšak za podmienok rešpektovania zákonného predkupného práva druhého spoluvlastníka. Ak Váš brat trpí duševnou poruchou, ktorá vylučuje jeho spôsobilosť na právne úkony, zmluvu o prevode uzavrieť nemôže. Z rovnakého dôvodu je obmedzené aj právo účastníka konania konať na súde. Podľa § 67 Civilného sporového poriadku, každý môže pred súdom samostatne konať v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony. Taktiež platí, že v rozsahu, v akom nemá fyzická osoba spôsobilosť samostatne konať pred súdom, koná za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku