Máte
otázku?

Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, prosím, napíšte mi, aký je postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Chceli by sme sa dozvedieť, ako máme postupovať a ako by pravdepodobne postupoval súd, ak by sme sa nedokázali dohodnúť na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná (§ 141 ods. OZ). Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Ak je to možné, súd vec rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; pritom prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov (§ 142 ods. 1 OZ). Občiansky zákonník, vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže byť nútený, aby zotrval v spoluvlastníctve, dáva v citovaných ustanoveniach prednosť dohode spoluvlastníkov, v ktorej títo dojednajú niektorý zo spôsobov vyporiadania uvedených v § 142 OZ. Zvolený spôsob vyporiadania nemá spočívať len v poskytnutí náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale má viesť k vyriešeniu všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou spoluvlastníctva.

Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ustanovenie § 142 ods. 1 OZ vzťahujúce sa na tento prípad, neustanovuje iba výpočet spôsobov zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ale zároveň aj záväzné poradie, v ktorom treba skúmať možnosť jednotlivých spôsobov vyporiadania:

a)      Reálne rozdelenie podľa výšky podielov prichádza do úvahy v prípade faktickej a funkčnej deliteľnosti predmetu spoluvlastníctva. Rozdelením nemusia vždy vzniknúť rovnako hodnotné samostatné podiely predtým spoločnej nehnuteľnosti (pozemky nemusia mať rovnakú výmeru rovnakú kultúru, rovnakú bonitu, stavby nemusia mať rovnaký vek a stavebné charakteristiky a pod.). na tieto okolnosti sa v praxi súdov pri vyporiadaní prihliada tým, že sa vyjadrí primeraná peňažná náhrada, ktorá sa priznáva príslušnému spoluvlastníkovi.

b)      Prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú, prichádza do úvahy vtedy, keď reálne rozdelenie spoločnej veci nie je možné.

 

c)       Predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov prichádza do úvahy v prípade, ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, a preto ju pri vyporiadaní nemožno prikázať do vlastníctva jednému z nich za náhradu. 

(Rozsudok NS SR sp. zn. 5 Cdo 169/95)

Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môžete mi, prosím, pomôcť? Spolu s inou osobou, ktorá nie je mojím príbuzným, vlastním parcelu, ktorá sa nachádza na tom istom riadku ako moja záhrada. Parcela má rozlohu 419 m2 a spoluvlastník figuruje v jednej šestine, čo je približne 70 m2. Chcel by som sa opýtať, či je možné z mojej strany postaviť plot okolo svojej časti a využívať ju ako svoju záhradu? Ďakujem, K.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.03.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že parcela o výmere 419 m, podielový spoluvlastník je vlastníkom v podiele 1/6. Na samotnú otázku či si môžete oplotiť svoj podiel a tak v podstate pričleniť k svojmu pozemku - záhrade, uvádzame, že tak nemôžete urobiť, lebo ide o podielové spoluvlastníctvo a teda z každého cm2 podielový spoluvlastník je vlastníkom 1/6 z každého cm2.

Vo veci odporúčam kontaktovať podielového spoluvlastníka na jednanie ohľadom vyporiadania tohto podielového spoluvlastníctva tak, že odkúpite jeho podiel.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Moja dcéra zdedila pozemok o rozlohe 352 m2. V dedičskom konaní sa brat odvolal, ktorý podľa zákona zdedil z pozemku 1/6. Moja dcéra vlastní 5/6. Brat si bez nášho vedomia zavolal na pozemok geodeta a bez našej prítomnosti si ohradil 1/6, ktorú si sám vybral. Rada by som sa opýtala, či si môže svojvoľne vybrať tú jeho časť, kde chce, aj napriek tomu, že dcéra je tam väčšinový vlastník. Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že samotné zameranie "podielu" brata geodetom a následne jeho oplotenie nemá právne účinky v tom smere, že by sa stal výlučným vlastníkom časti pozemku, ktorý svojou výmerou zodpovedá jeho podielu. Podielové spoluvlastníctvo pre Vaše lepšie vysvetlenie znamená v podstate to, že Vám ako podielovej spoluvlastníčke z každého m2 štvorcového patrí 5/6 a bratovi 1/6.

Pokiaľ by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť, musel by byť vypracovaný geom. plán na rozdelenie pozemku a následne spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Bolo by vecou Vašej dohody, ktorá časť pozemku ako podiel 1/6 bude patriť bratovi, prípadne sa môžete dohodnúť aj iným spôsobom, a to tým, že ju časť svojho podielu na pozemku predáte za dohodnutú kúpnu cenu.

Odporúčam vec riešiť zmierčou cestou, keďže vyporiadanie cestou súdu je nákladné ako z hľadiska financií, tak aj z hľadiska časového.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Potrebovala by som poradiť v nasledujúcej veci. S priateľom žijeme v dome, ktorý sme si spoločne kúpili - každý na polovicu. Každý z nás má svoje deti z predchádzajúceho manželstva. Chcela by som vedieť, ako postupovať, ak by som chcela, aby sa nehnuteľnosť prenášala na dedičov až po našej smrti, a aby tam mohol jeden z nás ostať do konca svojho života, pričom deti by si svoje nároky na dedičstvo uplatnili až po našej smrti. Ďakujem. Aneta

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Uvádzate, že máte deti z predchádzajúcich vzťahov. Chcete podmieniť to, že v prípade úmrtia jedného z Vás sa nehnuteľnosť predala až po smrti druhého partnera a aby tam mohol dožiť preživší partner.

Treba uviesť, že v prípade úmrtia jedného z Vás, predmetom dedenia bude len jedna polovica nehnuteľnosti, ktorej podiel. spoluvlastníkom bol poručiteľ a dedičmi budú výlučne deti zosnulého partnera v rovnakom pomere. Deti zosnulého partnera zdedia teda podiel 1/2 na nehnuteľnosti v pomere 1/4 k celku.

Vy ako vlastníci nehnuteľnosti nemôžete ovplyvniť to, aby nehnuteľnosť bola predaná až po úmrtí druhého partnera. Treba však uviesť, že po úmrtí jedného z partnerov bude nehnuteľnosť naďalej v podielovom spoluvlastníctve a ak by malo dôjsť k jeho zrušeniu, a nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi /preživším partnerom a dedičmi - deťmi druhé partnera, potom spoluvlastník, ktorý by chcel zrušiť podiel. spoluvlastníctvo a nehnuteľnosť predať, musel by podať návrh na súd v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Súd však takýmto návrhom viazaný nie je a nemusí zrušiť podiel. spoluvlastníctvo.

Riešením v závislosti od konkrétnosti Vášho prípadu, by bolo, aby ste teraz zriadili vzájomne vecné bremeno v prospech druhého partnera - právo doživotného užívania a bývania vzájomne.

Odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemky, ktoré momentálne užíva mesto. Chcela by som tieto pozemky darovať mestu a rada by som vedela, ako mám túto informáciu oznámiť ostatným spoluvlastníkom.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.08.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade musíte spoluvlastníkom ponúknuť Váš podiel podiel najskôr spoluvlastníkom. Ak ho títo v určenej lehote nepríjmu, môžete ich darovať mestu. Odporúčam zaslať každému spoluvlastníkovi osobitne doporučenú zásielku, prípadne zásielku s doručenkou, aby bolo zrejmé, kedy začala plynúť lehota.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Neviem sa zorientovať v advokátskej tarife. Chceme sa spoluvlastníci pozemku spoločne súdiť. Ja vlastním len 1/10 a druhý majiteľ 9/10. Advokát, ktorý by nás zastupoval, bude vykonávať úkony spoločne pre nás oboch. Tarifná hodnota je rovná cene celého pozemku pre každého z nás, a preto vyzerá, že by som musel za každý úkon platiť neproporcionálne vysokú sumu. Hoci sa táto cena znižuje, pretože ide o spoločný úkon, zdá sa, že sa neprihliada k tomu, že vlastním len 1/10 a že by som získal len 1/10. Chápem to správne?

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.01.2018)

Dobrý deň, tarifná odmena pre advokáta vo vašom prípade sa počíta z hodnoty vášho podielu. To znamená z 1/10, nie z hodnoty podielu protistrany.

 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, moja otázka sa týka kúpnej zmluvy na polovicu pozemku, ktorý si chcem kúpiť. Prvú polovicu som kúpila pred niekoľkými rokmi. Zmluva je podpísaná iba mnou a ešte nie je podpísaná predávajúcou ani overená notárom. Môj advokát však trvá na tom, aby som poslala peniaze do depozitu a až potom mi dá originál zmluvy. Toto som odmietla a navrhla som mu, aby sme sa stretli v banke, kde by som mu mohla priamo poskytnúť peniaze a on mi by mohol odovzdať zmluvu. Na tento môj návrh však nereagoval a nerozpráva so mnou. Čo by som mala urobiť v tejto situácii? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň, nerozumiem počínaniu tohto advokáta, pretože ak ste Vy kupujúca a chcete zaplatiť kúpnu cenu ešte predtým ako bude nadobudnuté vlastnícke právo, potom idete do rizika Vy a nie predávajúca.

Nerozumiem v tomto prípade účelu depozitu, pretože pre Vás, ak súhlasíte s vyplatením peňazí vopred, nemá depozit žiaden význam.

Kontaktujte priamo predávajúcu a vysvetlite jej, že do rizika idete Vy a nie ona, pretože ona dostane peniaze skôr ako sa stanete vlastníčkou.

Vy by ste ale nemali odovzdávať peniaze skôr, ako bude predávajúca aspoň  na zmluve podpísaná.


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vyrovnanie podielového spoluvlastníctva. Môj manžel a jeho brat sú v podielovom spoluvlastníctve domu spolu s prislúchajúcim pozemkom. Manžel už pred deviatimi rokmi zaplatil za tento podiel. Dohodli sa, že bratovi pripadne aj časť pozemku (dokonca väčšia, ako má manžel, a aj vedľajšia budova). Avšak stanovili sme podmienku, že tieto pozemky sa nesmú využívať na podnikateľské účely. Taktiež sa dohodli, že ak by sa na pozemok navážala hlina, priekopu urobia na vlastné náklady (pozemky sú v oblasti, kde už raz bola povodeň). Brat s podmienkami súhlasil pred vymedzením pozemku, ale keď mal prísť čas na podpis zmluvy, zmenil názor. Môj manžel však nemá žiaden doklad o zaplatení podielu z domu. Bola prítomná len ich spoločná matka. Prosím o radu, ako ďalej postupovať, pretože chceme túto situáciu ukončiť.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň, zo strany Vášho manžela nebolo správne a rozumné vyplácať sumu za vyporiadanie podielového spoluvlastníctva bez uzavretia zmluvy resp. bez akéhokoľvek písomného potvrdenia. Vzhľadom na to, že k výplate došlo pred 11 rokmi, pričom za poskytnuté finančné prostriedky Váš manžel nedostal žiadnu protihodnotu, jeho brat sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil. Získal peňažné prostriedky a zostalo jej taktiež zachované spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam. Podľa § 107 Občianskeho zákonníka platí, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Aj v prípade, že by ste mali dostatočné dôkazy na preukázanie odovzdania peňazí, nárok Vášho manžela je premlčaný, v dôsledku čoho ich vrátenie resp. opätovné uzavretie totožnej dohody o vysporiadaní spoluvlastníctva, závisí od ochoty jeho brata. 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som jednou tretinou spoluvlastníčka bytu. Už viac ako rok sa snažím dohodnúť so súrodencami. Ponúkla som im svoj podiel na odkúpenie, ale nedohodli sme sa. Teraz som dostala doporučený list, ktorý bol vlastnoručne písaný a podpísaný od oboch spoluvlastníkov. V ňom mi ponúkali, že mi predajú svoje podiely. S ponukou som súhlasila a potvrdila som to písomne doporučeným listom. Obratom mi odpísali, že svoju ponuku nemysleli vážne a podiely nepredajú. Chcem sa opýtať: Je takáto ponuka písaná rukou a podpísaná považovaná za záväznú? Môžu túto ponuku odvolať druhým listom? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň.

Ponuku zaslanú ostatnými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti je možné považovať za návrh zmluvy, ak je dostatočne určitá a vyplýva z nej vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. Ak ponuka spĺňa zákonom stanovené požiadavky na návrh zmluvy, je záväzná a Vy sa môžete domáhať na súde nahradenia prejavu vôle navrhovateľa. 

Odporúčam však obrátiť sa priamo na advokáta, ktorý túto ponuku posúdi a poskytne Vám právnu pomoc v otázke jej záväznosti. 

Ako spoluvlastník, ktorý chce riešiť spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, máte právo podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, ktorý na základe Vášho návrhu zruší spoluvlastníctvo a vyporiada ho buď prikázaním nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov za náhradu alebo predajom nehnuteľnosti. Súd však nie je viazaný Vašim návrhom a preto môže rozhodnúť aj inak ako navrhujete Vy.  

Na Váš prípad by sa mohli vzťahovať tieto ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.(§34)

Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len "návrh"), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. (§43a ods. 1)

Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom. (§43a ods. 2)

Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže byť návrh odvolaný, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je určený, skôr, než táto osoba odoslala prijatie návrhu. (§ 43a ods. 3)

Návrh nemôže byť odvolaný
a) počas lehoty, ktorá je v ňom určená na prijatie, ibaže z jeho obsahu vyplýva právo ho odvolať aj pred uplynutím tejto lehoty, alebo
b) ak je v ňom vyjadrená neodvolateľnosť. (§ 43a ods.4)

Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká
a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,
b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo
c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi. (§43b ods. 1)

Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. (§43c ods.1)

Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde navrhovateľovi najneskôr súčasne s prijatím. (§ 43c ods. 2)

Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu. (§ 44 ods. 1)


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, ja a moja sestra vlastníme rodinný dom, pričom ja vlastním 1/2 a moja sestra taktiež 1/2. Dom sa skladá z dvoch identických bytov so spoločným schodišťom. Všetko už je upravené tak, aby sme mohli nehnuteľnosť rozdeliť. Moja sestra však s rozdelením nesúhlasí, bojí sa, že príde o predkupné právo. Nechcem to riešiť súdnou cestou. Napadla ma jedna vec. Mohli by sme spísať pred notárom, resp. advokátom, zmluvu, v ktorej by sme jasne vymedzili, ktorý byt komu patrí. Táto zmluva by sa následne mohla zaniesť do katastra pod stĺpec "ťarcha". Teda, v liste vlastníctva by naďalej figurovalo, že ja vlastním 1/2 a moja sestra tiež 1/2. Avšak pod "ťarchou" by bola naša zmluva, ktorá by definovala, ktorý byt komu patrí. Je takýto postup možný? Mohol by som prísť za Vami a urobiť takúto zmluvu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, zmluvu s ťarchou, akú by ste chceli do zmluvy zakomponovať, nie je možné spísať tak, aby bola zapísaná do katastra.

Dohoda o užívaní nehnuteľnosti môžete urobiť, avšak kataster Vám ju nezapíše.

Podielové spoluvlastníctvo je charakteristické tým, že v každom jednom centimetri štvorcovom vlastníte podiel, teda aj v jej "byte".

Pokiaľ by ste dom rozdelili na dve bytové jednotky, sestra by skutočne prišla o predkupné právo k druhému bytu.

 


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Prednedávnom mi zomrela mama a následne som sa zapojila do súdneho procesu ohľadom vysporiadania jej majetku, konkrétne domu a pozemku, s jej bratom. Mamin brat nedávno odpadol v kúpeľni a po záchrannej operácii na ARO oddelení sa vrátil domov. Jeho stav mi bol neznámy, aj keď sme sa občas stretávali v meste. Pred dvoma dňami mi známa povedala, že rodina má s ním veľký problém - trpí demenciou, nekontrolovateľne opúšťa dom a vážne si nevedia s jeho situáciou poradiť. Z toho dôvodu mu dokonca odobrali vodičské oprávnenie. Chcem sa opýtať, či je v takom stave schopný sa účastniť súdnych pojednávaní. Rovnako by ma zaujímalo, či si môžem vyžiadať zastavenie súdneho procesu a vyplatiť ho. Dostala som totiž správu od exekútora, že určitý individuál, ktorý má záujem získať oný pozemok, ho chce ošklbať ponukou výmeny za garáž v hodnote 4 300 eur podľa realitky, kým ja by som mu mala zaplatiť 10 000 eur. Napriek našim dlhodobým sporom mi je jeho situácia ľúto a nerada by som ho nechala byť poškodený, tým aby ten človek získal pozemky, o ktorých sa súdime. Prosím o radu, ako mám postupovať, aby mu neboli peniaze odcudzené a ja nedošla o pozemok. Nie som si istá, či je jeho právnik o tejto situácii informovaný, ale mám pocit, že mi chce vziať pozemok.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, v konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva môžete navrhnúť spôsob vyrovnania, ktorý Vám vyhovuje a svoj návrh súdu v konaní preukázovať ako najúčelnejší resp. najvýhodnejší pre všetkých účastníkov. Môžete preto žiadať, aby Vám boli nehnuteľnosti prikázané do výlučného vlastníctva s povinnosťou vyplatiť Vášmu bratovi vyrovnací podiel. Keďže ste obaja spoluvlastníci predmetných nehnuteľností, tieto v celku môžete previesť na inú osobu len spoločne. Váš brat môže, ako aj Vy, samostatne previesť len svoj spoluvlastnícky podiel, avšak za podmienok rešpektovania zákonného predkupného práva druhého spoluvlastníka. Ak Váš brat trpí duševnou poruchou, ktorá vylučuje jeho spôsobilosť na právne úkony, zmluvu o prevode uzavrieť nemôže. Z rovnakého dôvodu je obmedzené aj právo účastníka konania konať na súde. Podľa § 67 Civilného sporového poriadku, každý môže pred súdom samostatne konať v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony. Taktiež platí, že v rozsahu, v akom nemá fyzická osoba spôsobilosť samostatne konať pred súdom, koná za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava