POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, prosím, napíšte mi, aký je postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Chceli by sme sa dozvedieť, ako máme postupovať a ako by pravdepodobne postupoval súd, ak by sme sa nedokázali dohodnúť na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná (§ 141 ods. OZ). Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Ak je to možné, súd vec rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; pritom prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov (§ 142 ods. 1 OZ). Občiansky zákonník, vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže byť nútený, aby zotrval v spoluvlastníctve, dáva v citovaných ustanoveniach prednosť dohode spoluvlastníkov, v ktorej títo dojednajú niektorý zo spôsobov vyporiadania uvedených v § 142 OZ. Zvolený spôsob vyporiadania nemá spočívať len v poskytnutí náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale má viesť k vyriešeniu všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou spoluvlastníctva.

Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ustanovenie § 142 ods. 1 OZ vzťahujúce sa na tento prípad, neustanovuje iba výpočet spôsobov zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ale zároveň aj záväzné poradie, v ktorom treba skúmať možnosť jednotlivých spôsobov vyporiadania:

a)      Reálne rozdelenie podľa výšky podielov prichádza do úvahy v prípade faktickej a funkčnej deliteľnosti predmetu spoluvlastníctva. Rozdelením nemusia vždy vzniknúť rovnako hodnotné samostatné podiely predtým spoločnej nehnuteľnosti (pozemky nemusia mať rovnakú výmeru rovnakú kultúru, rovnakú bonitu, stavby nemusia mať rovnaký vek a stavebné charakteristiky a pod.). na tieto okolnosti sa v praxi súdov pri vyporiadaní prihliada tým, že sa vyjadrí primeraná peňažná náhrada, ktorá sa priznáva príslušnému spoluvlastníkovi.

b)      Prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú, prichádza do úvahy vtedy, keď reálne rozdelenie spoločnej veci nie je možné.

 

c)       Predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov prichádza do úvahy v prípade, ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, a preto ju pri vyporiadaní nemožno prikázať do vlastníctva jednému z nich za náhradu. 

(Rozsudok NS SR sp. zn. 5 Cdo 169/95)

Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Vlastním 2/3 nehnuteľnosti a záhrady, zatiaľ čo moja príbuzná vlastní 1/3. Súhlasí s tým, aby sme si nehnuteľnosť rozdelili tak, aby bolo konkrétne určené, čo patrí mne a čo jej, a teda zrušili spoluvlastníctvo. Na koho sa mám obrátiť v tejto veci? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.04.2024)

Dobrý deň, riešenie vami uvednej problematiky nie je až také jednoduché.


Podstatné je to, či nehnuteľnosť - stavba je aj reálne deliteľná na dve bytové jednotky. Vo veci budete musieť kontaktovať súdneho znalca z odboru stavebníctva, ktorý vypracuje posudok na to, či je stavba reálne deliteľná a ktoré kroky z hľadiska stavebného je potrebné zrealizovať, aby po vykonaní stavebných úprav mohla byť nehnuteľnosť aj reálne rozdelená /napr. dva samostatné vchody a pod./. Následne na základe znaleckého posudku a vypracovaní projektovej dokumentácie by ste podali žiadosť o stavebné povolenie.

Po vykonaní stavebných úprav požiadate o vydanie kolaudačného rozhodnutia a na jeho základe spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Dohoda bude podkladom pre podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Uvádzame, že bude potrebné vypracovať aj geom. plán na rozdelenie pozemku podľa spoluvlastníckych podielov resp. podľa vašej dohody a vzhľadom na predtým realizované stavebné práce na nehnuteľnosti dome.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na Vás nasledujúcu otázku: Manželia sú tri roky po rozvode. Počas manželstva spoločne postavili dom, ktorý je v katastri nehnuteľností zaregistrovaný na mená oboch manželov. Počas troch rokov od rozvodu sa vo veci spoločného majetku nevysporiadali a ani nepodali žiadosť o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Financovanie stavby domu ako aj jeho zariadenie zabezpečil rodič jedného z manželov. Manželia nemali spoločný účet. Má druhý z manželov nárok na polovicu hodnoty domu alebo na akýkoľvek iný majetkový nárok, aj keď do domu finančne neprospel a nepodieľal sa na platbách za energie? Jeho účasť na spoločných výdavkoch sa obmedzovala iba na nákupy potrieb do domácnosti a výdavky spojené s dieťaťom. Aký postup by mal zvoliť, ak si chce uplatniť svoje nároky, a aké sú šance, že získa nejakú časť majetku? Ďakujem za Váš čas a radu.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, v prípade, že dom bol postavený počas manželstva a obe mená manželov sú uvedené na liste vlastníctva, stavba bez akýchkoľvek pochybností patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bez ohľadu na účasť iných osôb na výstavbe alebo na to, či boli na financovanie použité sčasti prostriedky patriace bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov a sčasti prostriedky z majetku patriaceho výlučne jednému manželovi. Pokiaľ nedošlo k dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, jeden z manželov môže podať na súd žalobu o vyporiadanie tohto spoluvlastníctva. Žaloba musí obsahovať vymedzenie majetku , ktorý má byť predmetom vyporiadania a návrh na spôsob vyporiadania. K žalobe treba pripojiť dôkazy o všetkých tvrdených skutočnostiach, keďže dôkazné bremeno je na strane žalobcu. Konanie na súde sa začína na návrh jedného z manželov a je potrebné podať návrh v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva. Ak sa to nestihne, uplatní sa právna domnienka a nehnuteľnosti budú v podielovom spoluvlastníctve. Dôležité je množstvo faktorov, ktoré vplývajú na vysporiadanie. Investície tretích môžu byť zohľadnené pri vysporiadaní ale tu je dôležité to ako to bolo v čase investícií nastavené. Odporúčam Vám konzultáciu s advokátom z našej kancelárie. Objednať sa dá cez stránku www.ficek.sk. 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som vlastníkom nehnuteľnosti v pomere 1/1, avšak vlastním len 13/16 pozemku, na ktorom budova stojí. Spoluvlastník zostávajúceho podielu si nárokuje veľmi vysokú sumu za predaj svojho podielu, a ak mu ho nekúpim, žiada vysoký nájom, s čím nesúhlasím. Nechal som si vypracovať znalecký posudok, no on žiada trojnásobne vyššiu sumu, než je stanovená v posudku. Ako môžem postupovať pri získavaní zvyšného podielu pozemku pod budovou? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste vlastníkom domu resp. inej budovy, a spoluvlastníkom pozemku pod touto nehnuteľnosť v podiele 13/16.

Ak je to tak, a spoluvlastník sa nechce dohodnúť na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku ani na základe znaleckého posudku o hodnote nehnuteľnosti, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku pod budovou. Platí v tomto smere ust. § 142 Občianskeho zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Na vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý by skúsil vec riešiť aj bez účasti súdu, keďže uvedené konanie je nákladné ako z finančného, tak aj časového hľadiska.


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, keď bol majetok v roku 2011 ohodnotený na 54 000 €, akú hodnotu má v roku 2024? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
na ohodnocovanie majetku slúžia najmä znalecké posudky. Ak máte záujem o zistenie aktuálnej hodnoty majetku, treba si nájsť znalca podľa druhu majetku, aký si želáte ohodnotiť. Zoznam znalcov nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti: www.justice.gov.sk

 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, ako bude súd postupovať po rozvode manželstva, keď manželka vlastní 1/3 môjho domu, ktorý som kúpil pred manželstvom, keď som ešte bol slobodný. Manželke prislúcha vyplatenie jej 1/3 podielu a ona si želá, aby o tom rozhodol súd. Ja vlastním 2/3 a jej 1/3 som jej daroval počas manželstva pred 10 rokmi. Určí súd sumu na vyplatenie na základe znaleckého posudku hodnoty domu?

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že keďže ste dom nadobudli pred uzatvorením manželstva, tento dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastíctva manželov. Dom je vo vašom prípade v podielovom spoluvlastníctve manželov.

Pokiaľ chcete vyporiadať toto podielové spoluvlastníctvo, môžete tak urobiť kedykoľvek ak sa na jeho vyporiadaní dohodnete. V danom prípade neplatí lehota 3 rokov na vyporiadanie, ako je to v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vo veci odporúčam spísať dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Občianskeho zákonníka cestou advokáta, ktorý samozrejme podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Nevieme z akého dôvodu bývalá manželka trvá na súdnom vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, keďže to môže trvať pomerne dlhú dobu /1 - 2 roky/ a konanie je spojené minimálne so súdnymi poplatkami.

Súd by vychádzal zo znaleckého posudku súdneho znalca, ktorého si však môžete zabezpečiť aj vy sami. Najlepšie preto je vec riešiť bez účasti súdu a na konkrétnom znalcovi sa dohodnúť. Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môžete mi, prosím, pomôcť? Spolu s inou osobou, ktorá nie je mojím príbuzným, vlastním parcelu, ktorá sa nachádza na tom istom riadku ako moja záhrada. Parcela má rozlohu 419 m2 a spoluvlastník figuruje v jednej šestine, čo je približne 70 m2. Chcel by som sa opýtať, či je možné z mojej strany postaviť plot okolo svojej časti a využívať ju ako svoju záhradu? Ďakujem, K.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.03.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že parcela o výmere 419 m, podielový spoluvlastník je vlastníkom v podiele 1/6. Na samotnú otázku či si môžete oplotiť svoj podiel a tak v podstate pričleniť k svojmu pozemku - záhrade, uvádzame, že tak nemôžete urobiť, lebo ide o podielové spoluvlastníctvo a teda z každého cm2 podielový spoluvlastník je vlastníkom 1/6 z každého cm2.

Vo veci odporúčam kontaktovať podielového spoluvlastníka na jednanie ohľadom vyporiadania tohto podielového spoluvlastníctva tak, že odkúpite jeho podiel.


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Moja dcéra zdedila pozemok o rozlohe 352 m2. V dedičskom konaní sa brat odvolal, ktorý podľa zákona zdedil z pozemku 1/6. Moja dcéra vlastní 5/6. Brat si bez nášho vedomia zavolal na pozemok geodeta a bez našej prítomnosti si ohradil 1/6, ktorú si sám vybral. Rada by som sa opýtala, či si môže svojvoľne vybrať tú jeho časť, kde chce, aj napriek tomu, že dcéra je tam väčšinový vlastník. Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že samotné zameranie "podielu" brata geodetom a následne jeho oplotenie nemá právne účinky v tom smere, že by sa stal výlučným vlastníkom časti pozemku, ktorý svojou výmerou zodpovedá jeho podielu. Podielové spoluvlastníctvo pre Vaše lepšie vysvetlenie znamená v podstate to, že Vám ako podielovej spoluvlastníčke z každého m2 štvorcového patrí 5/6 a bratovi 1/6.

Pokiaľ by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť, musel by byť vypracovaný geom. plán na rozdelenie pozemku a následne spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Bolo by vecou Vašej dohody, ktorá časť pozemku ako podiel 1/6 bude patriť bratovi, prípadne sa môžete dohodnúť aj iným spôsobom, a to tým, že ju časť svojho podielu na pozemku predáte za dohodnutú kúpnu cenu.

Odporúčam vec riešiť zmierčou cestou, keďže vyporiadanie cestou súdu je nákladné ako z hľadiska financií, tak aj z hľadiska časového.


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Potrebovala by som poradiť v nasledujúcej veci. S priateľom žijeme v dome, ktorý sme si spoločne kúpili - každý na polovicu. Každý z nás má svoje deti z predchádzajúceho manželstva. Chcela by som vedieť, ako postupovať, ak by som chcela, aby sa nehnuteľnosť prenášala na dedičov až po našej smrti, a aby tam mohol jeden z nás ostať do konca svojho života, pričom deti by si svoje nároky na dedičstvo uplatnili až po našej smrti. Ďakujem. Aneta

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Uvádzate, že máte deti z predchádzajúcich vzťahov. Chcete podmieniť to, že v prípade úmrtia jedného z Vás sa nehnuteľnosť predala až po smrti druhého partnera a aby tam mohol dožiť preživší partner.

Treba uviesť, že v prípade úmrtia jedného z Vás, predmetom dedenia bude len jedna polovica nehnuteľnosti, ktorej podiel. spoluvlastníkom bol poručiteľ a dedičmi budú výlučne deti zosnulého partnera v rovnakom pomere. Deti zosnulého partnera zdedia teda podiel 1/2 na nehnuteľnosti v pomere 1/4 k celku.

Vy ako vlastníci nehnuteľnosti nemôžete ovplyvniť to, aby nehnuteľnosť bola predaná až po úmrtí druhého partnera. Treba však uviesť, že po úmrtí jedného z partnerov bude nehnuteľnosť naďalej v podielovom spoluvlastníctve a ak by malo dôjsť k jeho zrušeniu, a nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi /preživším partnerom a dedičmi - deťmi druhé partnera, potom spoluvlastník, ktorý by chcel zrušiť podiel. spoluvlastníctvo a nehnuteľnosť predať, musel by podať návrh na súd v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Súd však takýmto návrhom viazaný nie je a nemusí zrušiť podiel. spoluvlastníctvo.

Riešením v závislosti od konkrétnosti Vášho prípadu, by bolo, aby ste teraz zriadili vzájomne vecné bremeno v prospech druhého partnera - právo doživotného užívania a bývania vzájomne.

Odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemky, ktoré momentálne užíva mesto. Chcela by som tieto pozemky darovať mestu a rada by som vedela, ako mám túto informáciu oznámiť ostatným spoluvlastníkom.

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.08.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade musíte spoluvlastníkom ponúknuť Váš podiel podiel najskôr spoluvlastníkom. Ak ho títo v určenej lehote nepríjmu, môžete ich darovať mestu. Odporúčam zaslať každému spoluvlastníkovi osobitne doporučenú zásielku, prípadne zásielku s doručenkou, aby bolo zrejmé, kedy začala plynúť lehota.


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Neviem sa zorientovať v advokátskej tarife. Chceme sa spoluvlastníci pozemku spoločne súdiť. Ja vlastním len 1/10 a druhý majiteľ 9/10. Advokát, ktorý by nás zastupoval, bude vykonávať úkony spoločne pre nás oboch. Tarifná hodnota je rovná cene celého pozemku pre každého z nás, a preto vyzerá, že by som musel za každý úkon platiť neproporcionálne vysokú sumu. Hoci sa táto cena znižuje, pretože ide o spoločný úkon, zdá sa, že sa neprihliada k tomu, že vlastním len 1/10 a že by som získal len 1/10. Chápem to správne?

Odpoveď: Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.01.2018)

Dobrý deň, tarifná odmena pre advokáta vo vašom prípade sa počíta z hodnoty vášho podielu. To znamená z 1/10, nie z hodnoty podielu protistrany.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.