Máte
otázku?

Rozdelenie ornej pôdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie ornej pôdy

Sme traja vlastníci ornej pôdy každý z nás má na parcele, ktorá je z troch časti parcela 1, 2, 3. Každý má svoj podiel na troch parcelách, jeden vlastník chce mať svoj podiel na jednej parcele, mi s tím súhlasíme obidvaja, geodet príde zamerať pozemok. Vlastník č. 1 chce, aby bolo prerozdelené súhlas sme mu dali, on zaplatí za vymeranie (700 €), ale upozornil nás, že to musíme aj mi platiť čiastku. Požiadavka na GP však bola jeho. Máme preto aj mi platiť ? Ďakujem. 

Odpoveď: Rozdelenie ornej pôdy

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

ROZBOR OTÁZKY 

Z otázky,aj keď  to v nej nie je priamo uvedené, predpokladáme, že vyčlenením pozemku spoluvlastníka č. 1  dôjde k jeho "odídeniu" z podielového spoluvlastníctva, kde Vaše podiely boli v pomere 1/3 k celku. Teda odčlenením spoluvlastník č. 1 získa samostatnú parcelu s novým parcelným číslom a dôjde k zrušeniu spoluvlastníctva a vzniknú dve nové parcely  :
1./ terajší stav je  3 spoluvlastníci, všetci v podiele 1/3 k celku,
2./ po zameraní a  zmluvnom dojednaní vzniknú dve samostatné parcely a to pôvodného spoluvlastníka č. 1, kde bude jediným výlučným vlastníkom  a druhá parcela vlastnícky patriaca spoluvlastníkom č. 2 a 3 v podiele 1/2 k celku. 

Základná právna úprava Vami uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka.

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :
1./ Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

2./ Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. 

3./ Pri podielovom spoluvlastníctve podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.  Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.


4./ Ohľadom objednávky geometrického plánu ("GP") uvádzame, že  záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Tu platí aj vyššie uvedené ustanovenie Obč. zákonníka  nasledovne : "O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd." 

Predpokladáme, že otázku GP pred za terajšieho stavu nebudete riešiť cestou súdu.

 

ODPORÚČANIE 

1./ Zisťovali sme si ceny za GP na rozdelenie resp. odčlenenie pozemku na internete. Cena za GP na odčlenenie pozemku vo výške 700,- €, aj keď ste sa na otázku ceny nepýtali, uvádzame, že cenu 700 € považujeme za nie primeranú. Odporúčame Vám overiť si ceny podobných resp. obdobných GP na internete prípadne u iného geodeta. Odporúčame Vám vyžadovať predložiť cenovú ponuku, doklad o úhrade, vrátane GP pre Vaše potreby.

2./ Uvádzame, že vo Vašom prípade dôjde v skutočnosti k zrušeniu podielového spoluvlastníctva a k vzniku dvoch samostatných parciel, kde vlastníkom jednej bude bývalý spoluvlastník č. 1 a druhá parcela, ktorá bude v spoluvlastníctve 2. a 3. Uvádzame súčasne, že zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozdelením nehnuteľnosti nie je možné bez geometrického plánu, na ktorom je vyznačené rozdelenie predtým spoločnej parcely, výmera a čísla nových parciel. V GP geodet vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. V písomnej časti geodet vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel. Hotový GP autorizačne overí a skontroluje katastrálny odbor, ktorý ho úradne overí, až následne je GP použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností, t.j. je zapísateľný s príslušnou zmluvou.

3./ Ak spoluvlastník č. 1 zabezpečí vyhotovenie GP, je to nevyhnutné pre usporiadanie vzťahov ohľadom celého pozemku a teda na úžitok všetkých.  Bez GP nie je možná zmena v katastri nehnuteľnosti. Bude vecou Vašej dohody, ako sa budete podieľať na úhrade za GP. Ak zmena ohľadom pozemku,resp. jeho rozdelenia, bola vyvolaná iba na základe žiadosti spoluvlastníka č. 1, potom by ju mal aj platiť v celosti on. Odporúčame túto otázku riešiť v samotnej zmluve, s tým, že Vám spoluvlastník č. 1 musí predložiť doklady vrátane dokladu o úhrade ceny vopred.

4./ V otázke nepíšete druh pozemku. Len poznamenávame, že v zmysle ust. zák. č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom platí § 23 (citujeme) : 
"Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok. Výnimky z tohto pravidla stanovuje zákon v ust. §§ 24.

Uvedené neplatí v prípade, ak

a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,

b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu /reštitúcie/,

c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,

d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.

 

ZÁVER 

Záverom uvádzame, že ak by ste potrebovali pomoc so zmluvou, resp. s jej kontrolou, môžete sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email  (http://advokat@ficek.sk) a to podľa postupu uvedeného na úvodnej stránke pána JUDr. FICEKA.

Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom je zodpovedanie otázky,  a aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozdelenie ornej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, ako je to s dedením ornej pôdy. Stará mama vlastnila podiel 1/2 ornej pôdy s výmerou cca 3900 m2 v extraviláne. Celková výmera parcely je cca 7800 m2, kde sú ďalšími vlastníkmi s podielmi 1/4 jej neter a 1/4 jej synovec. Po jej smrti mal jej podiel zdediť starý otec, ale on sa vzdal dedičstva a automaticky v ďalšom rade sú dedičmi jeho 2 dcéry. Na dedičskom konaní bolo povedané, že sa majú medzi sebou dohodnúť, na ktorú z nich sa po nebohej starej mame jej podiel napíše, že nemôže byt napísaný na obe z nich. Viem, že sa orná poda v extraviláne sa nesmie drobiť pod 2000 m2 a tu prichádza moja otázka, či je to tak aj napriek tomu, že nevzniká nová parcela, len sa menia podieloví vlastníci? Nemohol byt podiel po starej mame napísaný na obe dcéry v takomto prípade? Ďakujem za odpoveď. Jana.

Odpoveď: Rozdelenie ornej pôdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň,
nie. Podstatou zákazu drobenia nie je zamedziť vzniku nových parciel, ale zamedzi, aby na existujúcej parcele nevznikali také spoluvlastnícke podiely, ktorých podstata bude menšia ako 2000 m2. Preto v tomto prípade nie je možné postupovať tak, aby obe zdedili podiel 1/4 na nehnuteľnosti. Robí sa to tak, že nehnuteľnosť zdedí iba jedna z nich, pričom priamo v notárskom uznesení je stanovená povinnosť vyplatiť všetok úžitok a výnos z tohto pozemku aj druhej dcére s prihliadnutím na výšku spoluvlastníckeho podielu. Napríklad ak sa bude pozemok prenajímať a bude z toho výnos 100,- € ročne, musia si výnos rozdeliť. Ak by sa pozemok predal, musia si kúpnu cenu rozdeliť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie ornej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Moja matka mala dva sestry, ktoré dedili po 1/3. Ako mám rozdeliť peniaze, keď som ja zdedila po mame pozemky. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie ornej pôdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2018)

Dobrý deň, 
je potrebné vychádzať z dedičského uznesenia.
Pokiaľ ste sa stali na základe dedičského uznesenia výlučnou vlastníčkou pozemku bez povinnosti výplaty ustupujúcim dedičom, nie ste povinná nikomu nič vyplácať. 
Ak v dedičskom uznesení bola stanovená povinnosť výplaty ustupujúcim dedičom v určitej lehote, potom máte  zaplatiť sestrám Vašej matky ako dedičkám po 1/3, jedna tretina zostáva Vám. Povinnosť výplaty môže byť stanovená len pre dedičov, teda aj sestry Vaše matky museli byť dedičkami. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie ornej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Chceme kúpiť ornú pôdu kde je veľa vlastníkov. Na tejto pôde chceme v budúcnosti stavať. Tá pôda je v zastavanej časti mesta. Otázka je, ak neoslovíme všetkých majiteľov parcely čo nám hrozí? Pretože od väčšiny máme súhlas, len je tam dosť nezistených vlastníkov, jeden z toho je nesvojprávny, niektorí z ďaleka. Išlo by o odkúpenie nie celej časti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie ornej pôdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

Dobrý deň. Ak sa na kúpe pozemku nedokážete dohodnúť so všetkými jeho podielovými spoluvlastníkmi, potom je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu iba s tými podielovými spoluvlastníkmi, ktorí sú ochotní predať Vám ich spoluvlastnícke podiely. V takom prípade však nenadobudnete výlučné vlastnícke právo k danému pozemku, ale sa stanete iba ďalším podielovým spoluvlastníkom, čo by Vám zrejme spôsobovalo problémy pri využití daného pozemku na Vami sledovaný účel.

Navyše ak sa predáva spoluvlastnícky podiel, pričom nejde o prevod na blízku osobu, potom majú ostatní spoluvlastníci, ktorí nie sú prevodcami, predkupné právo k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu/k prevádzaným spoluvlastníckym podielom. Pritom ak sa poruší predkupné právo spoluvlastníkov, tak to spôsobuje tzv. relatívnu neplatnosť právneho úkonu. Fakticky by to pre Vás znamenalo to, že ostatní spoluvlastníci (ktorí by na Vás svoje podiely nepreviedli) by sa mohli domáhať uplatnenia predkupného práva alebo by mohli napadnúť relatívnu neplatnosť kúpnej zmluvy. Z uvedených dôvodov by mohla byť kúpa len niektorých spoluvlastníckych podielov na pozemku pomerne riziková investícia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie ornej pôdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku