POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nájom poľnohospodárskej pôdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy

Dobrý deň. Od roku 2012 vlastním spoluvlastnícky podiel na pozemkoch, ktoré využíva určitá Agrospoločnosť. V roku 2016 mi táto spoločnosť zaslala šek za nájom za roky 2014 až 2016 a návrh nájomnej zmluvy. Spoločnosť začala využívať tieto pozemky na základe inventarizácie pozemkov. Rád by som sa informoval, či má daná spoločnosť právo obhospodarovať tieto pozemky podľa určitého zákona a zasielať mi nájom, ktorý si sama vypočítala, aj napriek tomu, že som nájomnú zmluvu nepodpísal. Je tento nájom v sume 1-2 eurá ročne? Zaujímalo by ma tiež, či je možné nejakým spôsobom požiadať túto spoločnosť, aby vyčlenila náhradný pozemok v rozmeroch zodpovedajúcich môjmu spoluvlastníckemu podielu. Je možné žiadať vyššie nájomné? Rád by som sa dozvedel, ako by som mal postupovať, ak si neprajem, aby spoločnosť naďalej vykonávala poľnohospodársku činnosť na týchto pozemkoch, pokiaľ nedosiahneme vzájomne výhodnú dohodu. Ďakujem vám za pomoc a informácie o možnom postupe.

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona Obč. zákonníka, zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, súvisiacich predpisoch - zákone o miestnych daniach a zákone o určení hodnoty pozemkov a porastov.

1./ Všeobecná úprava nájmu je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka. Niektoré druhy nájmov sú obsiahnuté v osobitných právnych predpisoch, ktorým je aj  zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

2./ Nájomná zmluva predstavuje vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom a vymedzuje ich vzájomné práva a povinnosti. Podľa citovaného zákona nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa to vzťahuje na podnájom.
Pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou alebo časť tohto pozemku, pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku.
Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.
Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.
Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 25 rokov.

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť
a) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,
b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice,
c) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia,
d) najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované,6)
e) najmenej na desať rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.


Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi.
Nájomca môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku.

Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.
V súčasnosti platia ust. vyhl. č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.


Ďalej platí :  

Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.


Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane.

Uvádzame tiež novelu cit. zákona, ktorá nadobudne účinnosť 01.05.2018 :

Na vznik zmluvy o nájme pozemku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území. Obdobne sa určí výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho podniku zastavanom stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodárske účely.

 

Vo veci terajšej zmluvy resp. jej návrhu platí, že ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8; to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku pozemky, s ktorými Slov. pozemkový fond nakladá podľa osobitného predpisu.
Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne inak/t.j. viď vyššie údaje o dobe 5 a 25 rokov, ako aj nájme na účely prenájmu pôdy na ovocný sad, škôlka, atď./.


Vrátenie pozemkov : 
Ak doterajší nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a doterajší prenajímateľ vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je doterajší nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ") uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.
Ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak, teda Vy ako agrofima, potom vstupujete ako doterajší prenajímateľ do užívania pozemkov po zbere úrody založenej na nich nájomcom. Náklady spojené s vyčlenením pozemkov znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ , teda Vy, rovnakým dielom.

V prípade vrátenia pozemkov V8m do užívania boli by ste povinná uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.


Poznámky : 
1. Agrofirma síce Vašu pôdu užíva, ale platí aj daň z nehnuteľnosti. Jej výšku upravuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Býva zverejnená na internetovej stránke obce.
2. Prenájom poľnohos.  pôdy sa nedá brať ako prenájom bytu. Agrofirma pôdu obhospodaruje a zlepšuje jej kvalitu, ak by na nej nik nehospodáril, tak by sa zhoršila jej kvalita, zarástla by  a bola by ťažko použiteľná, v zahraničí sa platí bežne pokuta za neužívanie pozemku, t. j. ak pozemok zarastie. Preto sa niekedy pôda radšej  prenajme aj zadarmo, len aby vlastník neplatil pokutu.
3. V  zmluve je potrebné jasne uviesť, na aký účel bude Vaša pôda využívaná /chov, pestovanie, sklad, skládka, t.j. či sa nebude aj znehodnocovať. 
4. Zvážte tiež výplatu v naturáliách, čo môže byt pre Vás výhodnejšie. 
5. Rovnako uzavrite svoj vzťah na čo najdlhšie. Ak je nájom dlhší čas viac ako 5 rokov dá  sa zapísať do katastra.

6. V otázke sa zmieňujete o tom, že pozemok je v spoluvlastníctve, Vy ste podiel získali v r. 2012, teda v podstate pred 5 rokmi, preto ho riešte spoločne všetci spoluvlastníci od nadobudnutia vlastníctva /zrejme nadobudnutý bol dedením/. Otázka zákazu užívania  pôdy je podľa nášho názoru nateraz nie možná, nakoľko ju užívajú už 5 rokov,a aj Vašou povinnosťou ako vlastníka pozemku je o tento pozemok sa starať. Zistite súčasne na základe akého vzťahu, napr. aj zmluvy, užíva agrofirma pozemok aj pred rokov 2012. 

7. Celkovo prenájom poľnohospodárskej pôdy je vzájomný prospech a tak sa k tomu treba aj stavať, odporúčame vec riešiť zmierčou cestou.

 


Odporúčame vo veci kontaktovať agrofirmu a žiadať o oznámenie z akého základu vychádzala pri výpočte nájmu a aj kontaktovať advokáta na posúdenie samotnej zmluvy a prípadne aj ďalšieho postupu - pridelenie náhradných pozemkov do Vášho užívania avšak s tým, že budeme musieť uhradiť už zaplatenú daň z nehnuteľností a znášať náklady na vyčlenenie pozemku.


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.
 

Trápi vás "Nájom poľnohospodárskej pôdy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedil som po mojej mame poľnohospodársku pôdu, ktorá bola (a stále je) v prenájme istého poľnohospodárskeho družstva. Nájomca mi zaslal nový návrh zmluvy z dôvodu nadobudnutia pôdy do môjho vlastníctva. Návrh je na rovnaké obdobie a za rovnakú cenu ako predchádzajúci prenájom. V novom návrhu je však pridaný nasledovný článok: „Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli na zriadení predkupného práva v prospech nájomcu pre prípad akéhokoľvek predaja predmetu nájmu určeného v čl. I. zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Predkupné právo budú zmluvné strany realizovať tak, že prenajímateľ písomne doručí výzvu nájomcovi, v ktorej uvedie cenu, za akú chce svoje vlastnícke práva k predmetu nájmu previesť na tretiu osobu. Nájomca musí uplatniť svoje predkupné právo písomne v lehote do jedného mesiaca od doručenia výzvy. Nevyužitím této možnosti v uvedenej lehote oprávnenia nájomcu vyplývajúce z predkupného práva zanikajú. Prenajímateľ si je vedomý, že nemá právo previesť vlastníctvo k predmetu nájmu za nižšiu cenu, než je tá, ktorú uviedol v ponuke pre nájomcu.“ Mám dotaz, zda je tento článok zákonný. Dočítal som sa, že by sa predkupné právo malo zakázať, ale neviem, či toto ustanovení už bolo prijaté. Pokiaľ by som rozhodol tuto pôdu predat, a mám ponuku od tretej osoby, musel by som na základe tohoto článku oznámiť ponúkanú cenu nájomcovi. Pokiaľ nájomca túto cenu neakceptuje, mohol by som pozemok predať tretej strane? Aj pred koncom nájemní smlouvy? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom. 

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

(odpoveď odoslaná: 20.04.2024)

Dobrý deň, predkupné právo umožňuje nájomcovi vopred dohodnuté právo kúpiť nájomnú vec pred hocikým iným, ak prenajímateľ rozhodne predmet nájmu predávať. Jeho ustanovenie v nájomnej zmluve nie je samo o sebe protizákonné ale takúto zmluvu nemusíte podpisovať. Nemalo by to tam co robiť. Podľa mňa sa spoliehajú na to, ze si to ľudia neprečítajú. 

Ak sa rozhodnete pôdu predať a máte ponuku od tretej strany, postup podľa zmluvného ustanovenia o predkupnom práve znamená, že by ste museli najskôr oznámiť cenu nájomcovi a poskytnúť mu možnosť pôdu kúpiť v stanovenej lehote. Ak nájomca túto ponuku neakceptuje alebo na ňu nezareaguje v lehote stanovenej zmluvou, vlastníctvo pôdy môžete previesť na tretiu stranu.

Predaj pôdy tretej strane je možný aj počas trvania nájomnej zmluvy; predaj nemení platnosť nájomnej zmluvy voči nájomcovi, ktorý by voči novému vlastníkovi zmluvu "prevzal".

Nie je dôvod na to aby ste takú zmluvu podpisovali. Na zmluvu reagujte písomne, tak ako Vám prišla, pretože ak nebudete reagovať, môže vniknúť nájomný vzťah. Zákon je takto nezmyselne nastavený v neprospech prenajímateľov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, uzavrel som nájomnú zmluvu o poľnohospodárskej pôde s poľnohospodárskym družstvom. Teraz by som rád do tejto zmluvy doplnil ďalšie parcely, ktoré som nedávno objavil a ktorých som tiež spoluvlastník. Predpokladám, že v tomto prípade nemôžem konanie vykonať sám a musím spolupracovať so spoluvlastníkmi. Mám otázku, či to znamená, že musím osloviť notára, alebo mi postačí kontaktovať len poľnohospodárske družstvo s žiadosťou o rozšírenie nájomnej zmluvy o tieto ďalšie parcely? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
ak s nájmom súhlasí aj druhý spoluvlastník, stačí ak sa podpíše nová nájomná zmluva alebo dodatok k nájomnej zmluve z dôvodu prenajatia ďalších parciel. Zmluvu, resp. dodatok musia podpísať všetci spoluvlastníci.


Podotázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som vedel, či je momentálne ešte platná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorú v roku 2004 uzavrel môj otec, ktorý už nežije. Spomínané pozemky som zdedil spolu s bratom, každý rovným dielom.

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

na  Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :


Pokiaľ ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe dedičského rozhodnutia v súlade s ust. § 680 ods. 2  Obč. zákonníka platí :
"Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná."

Z uvedeného vyplýva, že ste vstúpili do právneho postavenia prenajímateľa Vy a Váš brat.


Keďže ako píšete v otázke nájomný vzťah vznikol v roku 2004  samotný zákon pokiaľ by sa jednalo o poľnohosp. pozemok, platí zákon o nájme 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, kde sú stanovené aj náležitosti samotnej zmluvy o nájme. 

Od 01.05.2018 sa pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na 5 rokov a najviac na 15 rokov;  maximálna prípustná doba nájmu poľnohospodárskeho pozemku bola skrátená na 15 rokov a už nemôže dôjsť  k automatickému predĺženiu platnosti nájomnej  zmluvy podľa cit. zákona.

Zo zákona platí /§ 13/, že "ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške; to neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ /pozn. Vy ako vlastník/ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárske účely, alebo ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku. Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa prvej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný."

Odporúčame využiť služby advokáta za účelom posúdenia zmluvy a upraviť zmluvu podľa teraz platného zákona.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.


©


Trápi vás "Nájom poľnohospodárskej pôdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa s prosbou o radu ohľadom vyplatenia nájmu z poľnohospodárskych pozemkov. Moje pozemky si od roku 2016 prenajíma roľnícke družstvo. Ak je to možné, chcela by som požiadať o vyplatenie nájmu za posledné tri roky. Mala by som k novej nájomnej zmluve pripojiť žiadosť o vyplatenie nájmu, alebo by ste mi mohli poskytnúť informácie o potrebnom postupe? Ďakujem.

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

(odpoveď odoslaná: 01.04.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ s družstvom nemáte uzatvorenú zmluvu podľa ust. zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, a  družstvo o tejto okolnosti má vedomosť, na jeho strane vzniká bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame vyzvať družstvo k predloženiu zmluvy o nájme v súlade s ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a vyššie uvedeného zákona, s tým, že z Vašej strany je potrebné predložiť doklad o vlastníctve, prípadne o právnom nástupníctve  k pôde po predchádzajúcom vlastníkovi a vyzvať  družstvo k tomu, aby do času než dôjde k uzatvoreniu zmluvy, družstvo písomne uznalo užívanie pôdy a svoj dlh voči Vám aj za predchádzajúce obdobie v zmysle ust. § 558 Občianskeho zákonníka, že tento dlh zaplatí a zaviazalo sa k úhrade zatiaľ zálohovej platby titulom nájmu na Váš účet. Jedná sa o to, aby nedošlo k premlčaniu.

Zmluvu konzultujte  s advokátom, prípadne aj na podanie výzvy kontaktovať advokáta.

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.


Podotázka: Nájom poľnohospodárskej pôdy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem radu ohľadne vyplatenia nájmu za poľnohospodárske pozemky. Nájomca - SHR - využíval moje pozemky od roku 2011, ale zmluvu o nájme sme uzavreli až od 1. 1. 2018. Keď som sa začala o túto záležitosť zaujímať, zistila som, že zo zákona mám právo požiadať o spätné vyplatenie nájmu za uplynulé tri roky. O tom, že využíval moje pozemky, som vedela kvôli susednej parcele, ktorá patrí mojej známej. S ňou zmluvu o nájme uzavrel už v roku 2011. Keď som nájomcu oslovila so žiadosťou o spätné vyplatenie nájmu, odmietol mi vyhovieť. Môžete mi prosím poradiť, ako by som mala postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Nájom poľnohospodárskej pôdy

(odpoveď odoslaná: 09.03.2018)

 

 

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Z otázky nám vyplýva, že niekoľko rokov máte vedomosť o tom, že konkrétna osoba užíva Vaše pozemky a až teraz od 1.1.2018 máte uzatvorenú zmluvu o nájme. Dotyčná osoba odmieta Vám vyplatiť nájomné spätne za tri roky.

Nie  je nám známe z akého dôvodu odmieta uhradiť nájomné, z akého dôvodu vec riešite až teraz v r. 2018, keď pozemky užíva cudzia osoba. Na jej strany vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinná vydať.

Vo veci odporúčame konktaktovať advokáta za účelom podania žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia. Podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka platí :

"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nájom poľnohospodárskej pôdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.