'

Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, . Manželka dostala pokutu za diaľničnú známku pritom riadne zaplatila za uvedenú známku o čom dostala faktúru, po roku prišla pokuta za neuhradenie kde sme si všimli zámenu len jedného písmená pričom faktúru vystavovala pracovníčka CS v tvare XX XXX XX a zamenené bolo XX XXX XY vodičom som bol ja a Ministerstvo Vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať ako sa brániť voči takejto neoprávnene danej pokute. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Prosím Vás o odpoveď na otázku: môj 88 ročný otec nezaregistroval svoje auto, v roku 2016 išiel 8 km po diaľnici, teraz mu prišla pokuta 150e+30e, ktorú chce mať odpustenú. Od roku 2009 je ZŤP. Myslel si, že automaticky môže využívať diaľnice zadarmo, nevediac, že auto je potrebné zaregistrovať. Prosím Vás, má ešte šancu mať pokutu odpustenú? Diaľnicu využil len vtedy. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 7 zákona o diaľničnej známke je od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.

Podmienkou oslobodenia od platenia diaľn. známky je však to, aby vozidlo bolo zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. teda bolo potrebné evidovať MV pred začatím používania diaľnic.

Podľa ust. § 11 ods. 7 cit. zákona platí, že "pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."

Zákon nestanovuje podmienky odpustenia pokuty v takýchto prípadoch, dáva však možnosť, pokiaľ v lehote do 15 dní budú uhradené 2/3 uloženej pokuty - 100 € plus trovy konania 30 €, pokuta  sa považuje za uhradenú v plnej výške /t.j. : ušetríte 50 €/.

Odporúčame aspoň dodatočne MV registrovať ako vozidlo oslobodené od platenia úhrady diaľničnej známky podľa inštrukcií na stránke eznamka - eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/registracia-oslobodenych-vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obraciam sa k Vám s prosbou o pomoc. Obdržali sme z OU pokutu za e-známku z 17. 9. 2017 smer NR. Známku sme pritom mali zakúpenú, samozrejme, že po takom čase nemáme doklad o zakúpení. Mame len výpis z účtu, kde sa neuvádza obsah pok. Dokladu len suma a miesto zakúpenia. Na OU nám napísali odvolanie, na základe výpisu z účtu. Odpoveď bola, že mame si sami zavolať na e-známku. Po telefonáte s arogantným pánom som sa len dozvedela, že neevidujú žiadnu úhradu s našim EVČ a vraj mi nevie pomôcť a čo vlastne chcem, a mame sa obrátiť na orgán, ktorý nám vyrúbal pokutu. Vo štvrtok som stretla pani, ktorá tiež obdržala v ten istý deň pokutu. Nevieme sa dovolať pravdy a ako pokračovať a kde sa obrátiť, ako dokázať našu nevinu. Na pumpe kde sme zakúpili tvrdia, že nevedia nám dať kópiu, hlavne, že mame fiškál, ktorý vraj to ukladá. Prosím Vás o pomoc a ĎAKUJEM s pozdravom Blanka.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, 
odpoveď na Vašu otázku poskytuje ust. § 4 ods. 2 písm. b/ bod 11 zák. č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platí že, elektronická registračná pokladnica musí umožňovať okrem iných /bod 11/ vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak MF.
Podľa § 8 ods. 6 cit. zákona platí, že "podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu, ktorý podľa ods. 7 Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby; pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu."
 

Podľa cit. ustanovenia § 8 cit. zákona treba požiadať podnikateľa, aby Vám v elektronickej podobe /emailom/ poslal kópiu originálu pokladničného dokladu o kúpe eznámky, pričom v žiadosti uvediete kedy bola kúpa uskutočnená /máte výpis z bankového účtu/ a teda nemá byť problém so zaslaním kópie originálu pokladničného dokladu.

Podnikateľ podľa § 9 cit. zákona je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane /t.j. : min. 5 rokov od konca, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku k Vašej odpovedi k pokute za nezaplatenie - nevedomosť - diaľničnej známky v Maďarsku. 2x som zaplatil plnú čiastku 46, 74  eur aj 40eur. Je možné osobne priamo u tejto advokátskej kancelárie žiadať spät 2x40eur čo som im zaplatil ( nakoľko neoprávnene toto žiadali ). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
v uvedenej veci požiadajte písomne doporučeným listom advokátsku kanceláriu o vrátenie sumy  80 €, keďže  sa jedná o bezdôvodné obohatenie na ich strane podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka.
Uhradenie sumy 2 x 40 € titulom nimi tvrdených nákladov nie je dôvodná ani podľa ust. vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, nakoľko Vy nie ste klientom tejto advokátskej kancelárie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Už mám duplikát o registrácii diaľničnej e známky zakúpenej v Maďarsku. Bol tam preklep v SPZ mám O a registrovaná bola nula. Ešte mám jednu podotázku. Na Slovensku stačí kúpiť diaľničnú známku do polnoci. Ako je to v Maďarsku? Lebo foto mi poslali s časom 20:55 a diaľničnú sme kúpili 21:10. Viem, že na Slovensku by to bolo v poriadku. Ale ako je to v Maďarsku to neviem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, nevieme aké sú Vaše jazykové znalosti maďarského jazyka, odporúčame v tejto veci omylu pri uhradení diaľn. známky obrátiť sa priamo na  maďarskú spoločnosť  -internet stránka http://www.nemzetiutdij.hu/, aby predmetný údaj opravila a upustila od vymáhania pokuty a nákladov.

Či bude Vašej žiadosti vyhovené, Vám uviesť nevieme, ale za pokus to stojí.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom diaľničnej e známky zakúpenej v Maďarsku. 10. 08. Sme išli na dovolenku cez Maďarsko. Zakúpili sme si v Maďarsku na OMV Maďarsku e známku. Dnes mi došla pokuta, že som neoprávnene používala spoplatnené cesty. Vystavený doklad už nemám. Ale platila som platobnou kartou, a tak mám výpis o zaplatení. Je to postačujúce, aby som dokázala, že ju mám zaplatenú? Viem, že som ju na 100% platila tak ma ta pokuta dosť zaskočila. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, predmetná AK len účtuje poplatky za užívanie diaľníc v Maďarsku bez diaľničnej známky, teda od advokátskej kancelárie ste nemohli obdržať rozhodnutie tak ako ho chápe právny poriadok. 

Pokiaľ ste v dotknutý deň mali zakúpenú diaľničnú známku, môžete im oznámiť, že ich výzvu považujete za bezpredmetnú, keďže diaľničnú známku ste mali zakúpenú a uviesť dátum úhrady diaľničnej známky a sumu, ktorú ste zaplatili.  Výpis z účtu nie ste povinný advokátskej kancelárii poskytnúť. Údaje o úhrade nech si advokátska overí u svojho klienta /http://www.nemzetiutdij.hu/.

Zrejme Vám bol zo strany advokátskej kancelárie účtovaný aj poplatok 40 €, ktorý od Vás súčasne žiada zaplatiť.

Tento poplatok tiež neuhradzujte, keďže Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a vo veci nebolo vydané žiadne úradné rozhodnutie, ktoré by Vás právne zaväzovalo predmetnú sumu 40 € uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, opíšem už asi podobnú situáciu aká tu bola spomenutá. Dna 1. 2. 2019 mi bola doručená pokuta z advokátskej kancelárie za neoprávnený vstup na spoplatnenú cestu v Maďarsku. Hoci bol vstup na spoplatnenú cestu neuvedomelý krátky omyl, kedy sa z cesty hneď zišlo, stalo sa. Avšak ešte v ten deň bola 10-dňová známka dokúpená, nepomohlo to už ničomu. Moja otázka ale znie: Vo vyzve na úhradu je uvedený sankčný poplatok - 46, 74 e (14 875 HUF), okrem tohto oprávneného poplatku podľa riadneho sadzobníka, je uvedený ešte ďalší, definovaný ako - Náhrada nákladov vo výške 40 e. O akú náhradu nákladov ide? Akým pravom si môže advokátska kancelária účtovať nejaké náklady? Ako mám postupovať ak chcem uhradiť iba sankčný poplatok, no žiadne ďalšie poplatky advokátovi? Akú mám isototu, že pokuta bude uhradená NÚS Zrt. Ak číslo účtu je uvedené na Slovensku sporiteľňu? Prečo, nemôžem uhradiť pokutu priamo maďarskej spoločnosti? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, predmetná AK vymáha pokuty za neuhradenie diaľn. známky v Maďarsku.
Môžete AK požiadať emailom, aby Vám predložili splnomocnenie na zastupovanie predmetnej spoločnosti, nakoľko splnomocnenie zverejnené na ich internetovej stránke nemusí byť aktuálne. Môžete ich tiež požiadať o oznámenie čísla účtu spoločnosti, ktorej má byť pokuta uhradená.

Ako sme uviedli už v našich odpovediach, uhradiť treba len pokuta za neoprávnené užívanie diaľnice v Maďarsku, teda len sumu 46,74 €. V prevodnom príkaze uveďte do poznámky, že uhradzujete pokutu.
Pokiaľ sa jedná o sumu 40 € požadovanú advokátskou kanceláriou, na tento poplatok advokátska kancelária nemá právny nárok, nakoľko Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a vo veci nie je žiadne rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že ste povinný predmetný poplatok pre AK uhradiť.
Na stránke maďarskej spoločnosti sme hľadali číslo bankového spojenia, ale nenašli sme ho. 
Pokiaľ sú Vaše jazykové znalosti na tej úrovni, že im viete napísať v maďarskom jazyku, požiadajte ich bankové spojenie, ale pozor na odosielateľa správy, teda aby email bol zaslaný zo správnej adresy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, z advokackej kancelárie my došla pokuta za neoprávnene použitie maďarskej spoplatelnej diaľnice dna 24. 7. 2018. Známku som kupoval 14. 7. 2018 na dobu pobytu v zahraničí tj. 10 dni AK si účtuje 40 eur ako náklady vymáhania pohľadávky je túto sumu nutné uhradiť, keďže sa jedna o sankčný poplatok a je vymáhaný výzvou mimosúdne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa právnych predpisov Maďarskej republiky sú stanovené pokuty za používanie diaľnic a vymedzených úsekov ciest rovnako ako aj na území SR.

V otázke neuvádzate výšku pokuty, ktorá Vám je účtovaná advokátskou kanceláriou. Preto uvádzame link, kde túto informáciu môžete zistiť resp. skontrolovať : https://www.tolls.eu/data/hungary_flyer_2018_cz.pdf, resp. tu : https://www.tolls.eu/cs/hungary.

Uvádzate, že ste si kúpili diaľničnú známku na 10 dní, čo v praxi Maďarskej republiky znamená, že ste mali oprávnenie užívať diaľnicu od vyznačeného dňa až do uplynutia 24. hodiny desiateho dňa. Uvádzame to z dôvodu, že v otázke uvádzate dátum zakúpenia 14.7.2018 a pokuta m má byť za deň 24.7.2018, pritom podľa informácií právo užívať diaľnicu bez pokuty je dané až do 24.00 hodiny uvedeného dňa 24.7.2018. Odporúčame si preto tieto veci skontrolovať, t.j. : pokiaľ ste diaľnicu použili v uvedenom čase, pokuta nie je dôvodná. Ak ste používali po uvedenom  čase potom t.j. po 24.7.2018 po 00.01 hodiny potom je pokuta dôvodná a túto odporúčame uhradiť.

Pokiaľ sa jedná o poplatok pre advokátsku kanceláriu 40 €, tento nie ste povinný uhradiť. Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a jej odmenu alebo náklady hradí ten, kto ju splnomocnil na zastupovanie, podľa našich informácii je to maďarská spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.. 

Pred vykonaním úhrady pokuty, t.j. nie aj poplatku 40€, vyžiadajte od advokátskej kancelárie splnomocnenie na zastupovanie maďarskej spoločnosti  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt..


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, existuje nejaká možnosť overiť si, či je na danú ŠPZ udelená pokuta? Alebo je len možné čakať, či príde do 3 rokov do schránky? Ďakujem za info.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň, podstatné je to, či pre konkrétne motorové vozidlo bola zakúpená diaľničná známka.

Informácie nájdete  tu : https://eznamka.sk/selfcare/modification/select/select-vignettes/?operation=Check.

Alebo inakšie : Ak diaľničná známka nie je platná, pokutu pri takomto používaní diaľnic a vymedzených úsekov diaľn. ciest možno očakávať.

Okresný úrad má na uloženie pokuty lehotu. Podľa ust. zákona o diaľn. známke platí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dna 9. 8. 2016 som predal svoje vozidlo spoločnosti AAA AUTO. V ten istý deň bola uzatvorená KÚPNA ZMLUVA, vystavená INTERÁ FAKTÚRA, ČESTNÉ VYHLÁSENIE NA NAKLADANIE S MAJETKOM, PREHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO PRE ÚČELY DPH A POISTENIA, VŠEOBECNE OBCHODNÉ PODMIENKY PRI VÝKUPE VOZIDIEL. Následne som odhlásil vozidlo z PZP v ČSOB poisťovni. 14. 11. 2016 mi prišla kópia Tehcnického preukazu so zmenou údajov o vlastníkovi vozidla. Vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOKACH PRI VÝKUPE VOZIDIEL sa píše odstavec 6. : Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy. /tj AAA AUTO/ Dna 20. 12. 2018 mi bol doručený ROZKAZ o uložení pokuty 150 eur za to, že som sa dopustil spáchania správneho deliktu a to, že som užíval vymedzený úsek cesty D1, smer TN, vozidlom SL711AH bez úhrady diaľničnej známky. S uvedeným rozkazom nesúhlasím, nakoľko v danej dobe t.j. 12. 11. 2016 som vozidlo SL711AH nevlastnil, nemal som k nemu prístup, žiadny delikt som nespáchal a na diaľnici som nebol ja. K uvedenému som zaslal odpor, neúspešne, nakoľko neviem kto viedol motorové vozidlo. Spoločnosť AAA AUTO mi to nechce sprístupniť, že podľa zákona o ochrane osobných informácií nemôžu poskytovať informácie tretím stranám. Prosím, ako mám postupovať, keď pokutu musím uhradiť do 15 dni? Ak ju uhradím, môžem ju vymáhať od spoločnosti AAA AUTO, alebo od nového vlastníka vozidla? Ďakujem Ľubomír.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

V stručnosti v otázke uvádzate, že ste auto predali cez AAAAuto v r. 2016, bolo odhlásené z PZP  a teraz 20.12.2018 ste obdržali rozkaz o uložení pokuty 150 € za používanie diaľníc bez úhrady diaľničnej známky, ku skutku došlo dňa 12.11.2016.

V otázke súčasne uvádzate, že ste zaslali odpor, ale neúspešne, nakoľko neviete kto viedol motorové vozidlo.
Je pre nás zvláštne, že dňa 20.12.2018 ste obdržali rozkaz z okresného úradu a už máte aj rozhodnutie o odmietnutí odporu ?

Poznamenávame, že pri podaní proti rozkazu okresného úradu ste povinný uviesť meno, priezvisko osoby, ktorá viedla vozidlo, avšak len v prípade, ak sa o tento dôvod v odpore proti rozkazu okresného úradu opierate.
Podľa ust. § 13   zákona o diaľničnej známke platí :
"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený."

Sme názoru, že v odpore postačuje vo Vašom prípade uviesť, že ste motorové vozidlo predali spoločnosti AAAAuto a predložiť o tom doklady.

Poznamenávame, že na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov môžete zistiť,  v ktorej poisťovni je motorové vozidlo poistené a obrátiť sa na konkr. poisťovňu /http://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dnes som dostal rozhodnutie / Rozkaz/ z okresného úradu, na pokutu vo výške 150e zájazdu bez diaľničnej známky, ktorá sa mala udiať 16. 12. 2018. V prílohe je aj foto. Chcem sa spýtať, myslím, že diaľničnú známku som v tom čase mal, je to však súkromné auto, bloček samozrejme nemám veď sú to takmer 2 roky. 1. Je nejaká šanca preveriť, či som v tom čase mal eZnámku alebo nie / na stránke eZnamka, je len preverenie aktuálnej platnosti/ 2. Je možnosť zaplatiť "menej"? Vďaka.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Pokuta podľa zákona je pokuta splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak by ste v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu uhradili 100 € pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Takže v tomto smere máte možnosť platiť menej.

Pre doklad o úhrade diaľničnej známky  platí pre prevádzkovateľa čerpacej stanice ust. zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde je stanovená povinnosť uschovávať predmetné doklady v súlade s ust.§ 69 daňového poriadku do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, pre rok 2016 a 2017 je to 5 rokov. Poznamenávame, že prevádzkovateľ nie je povinný Vám vo veci poskytnúť údaje u úhrade, ale predpokladáme, že tak urobí na Vaše požiadanie, kedy mu aj vysvetlíte dôvod, na ktorý predmetný doklad potrebujete. Ak by sa Vám predmetný doklad podarilo zabezpečiť, môžete podať odpor proti rozkazu okresného úradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk