Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, . Manželka dostala pokutu za diaľničnú známku pritom riadne zaplatila za uvedenú známku o čom dostala faktúru, po roku prišla pokuta za neuhradenie kde sme si všimli zámenu len jedného písmená pričom faktúru vystavovala pracovníčka CS v tvare XX XXX XX a zamenené bolo XX XXX XY vodičom som bol ja a Ministerstvo Vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať ako sa brániť voči takejto neoprávnene danej pokute. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Dostal som pokutu z Talianska, číslo SPZ sedí na papieri ale ja ani moje auto v tom čase nebolo a ani sa nemohlo v Taliansku nachádzať (ja som v taliansku nebol viac ako 15 rokov) a auto som kúpil pár mesiacov predtým. Dátum priestupku je, keď už som bol vlastníkom. Fotka je celá čierna iba s ŠPZ ale iný font písma a rozloženie je iné aj svetla na fotke nezodpovedajú môjmu autu (nič iné nie je vidieť). Ako by som mal ďalej postupovať ?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň, 

nepíšete v otázke od akého resp. ktorého orgánu v Taliansku Vám bola doručená výzva. To, či ide legálny orgán Tal. republiky, odporúčame opýtať sa na Veľvyslavectve SR v Taliansku. Ak by išlo o nejakú spoločnosť, ktorá bola splnomocnená na vymáhanie, toto jej vymáhanie na území SR bude značne problematické.

V otázke neuvádzate v akom jazyku došla výzva k úhrade pokuty a či zásielka bola zaslaná doporučene. Ak ide o obyčajnú zásielku, túto si pre svoju potrebu uchovajte. Ďalším problémom resp. otázkou je v akom jazyku došla listina : Listina resp. rozhodnutie podľa Smernice EÚ má byť zaslané v jazyku evidencie MV prípadne v jazyku, ktorému bude osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, a rozhodnutie má obsahovať poučenie o možnosti odvolania.

Ďalej v otázke uvádzate, že celá fotografia je čierna, vidno len ŠPZ v inom fonte písma než aký je font ŠPZ v skutočnosti, potom sme názoru, že fotografia nie je pravá, ale upravená  a zrejme ide o podvod.

Odporúčame o tejto zvláštnej výzve informovať naše Ministerstvo vnútra SR, prípadne aj Veľvyslanectvo SR v Taliansku spolu s dokladmi, ktoré Vám boli zaslané a to za účelom informovania verejnosti. Možnosťou je aj informovať komerčné média - televízie a tou žiadosťou, aby Vaše meno nebolo zverejnené.

Doplnenie :

Fotografiu nie je možné poslať cestou podotázky. 

Upriamujeme pozornosť aj na SMERNICU  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch, kde je uvedené, že členské štáty by mali zvažovať zasielanie informácií v jazyku štátu, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidla, alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, s cieľom zabezpečiť, aby táto osoba jasne porozumela informáciám, ktoré sa jej zasielajú. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, aby bola informovaná iba dotknutá osoba, a nie tretia strana. Na tento účel by členské štáty mali uplatňovať podrobné postupy podobné tým, ktoré boli prijaté v nadväznosti na takéto delikty, vrátane prostriedkov, ako je v prípade potreby doporučená zásielka. Tým sa umožní, aby táto osoba reagovala na informačný list náležitým spôsobom, predovšetkým vyžiadaním si ďalších informácií, zaplatením pokuty alebo využitím práva na svoju obhajobu, najmä v prípade omylu pri identifikácii. Na ďalšie konanie sa vzťahujú uplatniteľné právne nástroje vrátane nástrojov vzájomnej pomoci a vzájomného uznávania, napríklad rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV ( 1 ).

Odporúčame vyžiadať komplexnú fotografiu MV s tým že zaslaná fotografia MV nezodpovedá realite.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o odpoveď. Prišlo mi uhradiť 150 euro za využitie diaľnice D1 14. 11. 2017 bez dialničnej známky. Mojou chybou som si myslel, že je mám uhradenú, ale bola len do 12. 11. 2017. Potom nasledujúci mesiac v decembri 2017, som ešte asi 3 x prešiel tým istým úsekom (zabudol som, že nemám už diaľničnú známku). Plánujem pokutu (100 e) uhradiť do 15 dni z 14. 11. 2017. Moja otázka znie, môžem očakávať ďalšiu pokutu za december 2017? Alebo, keďže tieto priestupky boli spáchané v tom istom roku a uhradím prvú pokutu z 14. 11. 2017 bude to považované ako uhradené za celý rok ? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :
"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.
(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokuta za mesiac december 2017 Vám ešte môže byť uložená, keďže rozhodujúci je počet priestupkov spáchaných v priebehu jedného mesiaca a nie kalendárneho roka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň
Obraciam sa na Vás s otázkou:
9. Januára. 2018 som bankovým prevodom uhradil pokutu 100 € na účet MV za nezaplatenie diaľničnej známky ( papier od doručenej pokuty nemám, ale zdá sa mi, že to bolo za rok 2016, mám iba výpis z účtu). Teraz mi prišla ďalšia pokuta za nezaplatenú diaľničnú známku a to za deň 29. Júl. 2017, čo je za priestupok, ktorý bol pol roka pred uhradením mojej prvej pokuty. Oba priestupky boli na rovnakom diaľničnom úseku D2 smer z BA do Malaciek ( neviem, či to bolo rovnaký kilometer, a či prvá pokuta nebola v smere z Malaciek do BA). Mám danú pokutu uhradiť, aj keď som už jednu uhradil a od tej uhradenej pokuty som sa na danom úseku už nedopustil priestupku, nakoľko do vyrubenia prvej pokuty som si nebol vedomý, že konám priestupok?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň, 

naša odpoveď Vás zrejme nepoteší.

Podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :

"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.

(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.

(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.

(4) O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie je rozhodujúci úsek cesty, na ktorej došlo k spáchaniu priestupku, ale dĺžka obdobia, v priebehu ktorého došlo k spáchaniu priestupku.  Teda ak by ste v priebehu jedného mesiaca viac krát dopustili spáchania priestupku na ceste, kde je prikázaná diaľničná známka, bude Vám uložená jedna pokuta. Keďže vo Vami uvedenom prípade došlo k spáchaniu priestupku v roku 2016, ako aj v roku 2017, postup okresného úradu je správny.

Odporúčame pokutu uhradiť; uhradením sumy 100 € v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu sa pokuta považuje za uhradenú v plnej výške. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás prišla mi pokuta 20.11.2019, že som nepoužil diaľničnú známku 15.7.2017 ale ja som ju platil mám od toho doklad ale po vyžiadaní na eznamka mi došlo, že síce platbu evidujú ale je chyba v SPZ v jednom písmenku, má zmysel podať odpor alebo to je márne, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí, že "ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur."
Podľa § 10a/ ods. 1 cit. zákona  správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, t.j. : prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Ak vychádzame z textu zákona, ako aj toho, že za správnosť údajov pri úhrade diaľničnej známky zodpovedá prevádzkovateľ MV, Vy ste v podstate diaľničnú známku uhradili, len došlo k omylu pri registrovaní ŠPZ vozidla.
Vo veci odporov proti rozkazom OÚ je málo judikatúry, ale sme názoru, že ŠPZ nie je fixný identifikátor MV, rozhodujúce pre identifikáciu vozidla je VIN číslo, ktoré je nemenné, aj keď toto sa pri úhrade diaľničnej známky neuvádza.

S touto argumentáciou by ste mohli uspieť, avšak je len na rozhodnutí úradu ako túto argumentáciu posúdi. K podanému odporu priložte doklad o úhrade diaľničnej známky a fotodokumentáciu ŠPZ vozidla, vrátane VIN čísla MV.

Súčasne požiadajte o zmenu údajov pri registrovanej diaľničnej známke a to podľa stanoveného postupu na stránke eznamka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 2. 10. 2019 mi bola doručená pokuta o nezaplatený diaľničnej známky, foto je zo dna 22. 10. 2017. Chyba nastala pri prepise auta z okresu do okresu, staré EČV mali diaľničnú známku ale nové už nie. Chcem teda poslať odpor na krajský úrad a priložiť starý TP, nový TP, a doklad o zakúpený eznamky. Budú mi tieto doklady stačiť, aby som pokutu nemusel platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň,

zákon o diaľničnej známke je nastavený tak, že za správnosť údajov uvedených pri objednávke známky zodpovedá majiteľ vozidla. Práve chyb v EČV je veľmi častým javom a mnoho ľudí sa snaží zvrátiť pokutu tým, že podá odpor. Zatiaľ k veci neexistuje relevantná judikatúra, v zmysle ktorej by bolo možné posúdiť, či okresný úrad akceptuje ako dôvod, chybu pre EČV. Na odpustenie pokuty nie je právny nárok a je to čisto na úvahe správneho orgánu. Ak chcete podať odpor, odporúčam v ňom argumentovať najmä tým, že EČV nie je fixný identifikátor a kľúčové je VIN, ktoré sa autu nikdy nemení. Cieľom zákona je zabezpečiť, aby pokiaľ ľudia využívajú spoplatnené úseky, mali zaplatenú diaľničnú známku. Ak ste mali zaplatenú diaľničnú aj v čase, keď ste využili spoplatnený úsek a chyba je len v EČV, tak by išlo de facto o duplicitné platenie známky. Žiaľ zákon je takto nastavený a je to len na argumentácii a úvahe odvolacieho orgánu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
prosím o pomoc v nasledovnej veci. Menil som v júni 2019 trvalý pobyt a prehlásil som si auto z okresu do okresu, t.j. boli mi vydané nové SPZ. Nedopatrením som neinformoval NDS o zmene SPZ a diaľnicu som využíval až do septembra 2019 na nových SPZ, pričom diaľničnú známku som mal zakúpenú na staré evidenčné čísla. Môžem teraz očakávať pokutu za každý mesiac kvôli tejto chybe, že som neupovedomil NDS? Ak mi príde pokuta, odporúčate podať odpor a predložiť všetky dôkazy, že došlo k administratívnemu pochybeniu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, 

predovšetkým odporúčame  Vám využiť postup, ktorý je uvedený na stránke eznamka.sk - link : https://eznamka.sk/sk/dialnicne-znamky/rady-a-pomoc/zmena-udajov-postup a predložiť doklady ako je uvedené na predmetnej stránke.

Následne Vám bude vydané  Potvrdenie o zmene údajov - link : 
https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/zmena-udajov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Prosím o radu: 15. 12. 2016 som zakúpil ročnú známku na rok 2017. Týždeň som čakal so zakúpením diaľničnej známky na ten termín odkedy už bolo možné platiť na celý rok 2017. A nevšimol som si jej platnosť v doklade do 31. 01. 2017! Za 50e.
29. 07. 2019 mi prišla pokuta za jazdu 05. 02. 2017 po diaľnici bez známky. A to ma čaká celý zvyšok roka. Viem podať odpor, ak je zrejme, že som pochybil ja pri kúpe? Resp akú celkovú pokutu môžem čakať ak celý zvyšok roku som používal diaľnicu v domnení, že platí do konca roka 2017. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň prajem,

žiaľ v tomto prípade, ak by ste podali odpor, neboli by ste podľa môjho názoru úspešný nakoľko sa pochybenie stalo na Vašej strane. Aj keď Vám rozumiem správny orgán by aj tak odôvodnil svoje rozhodnutie tak, že ste mali platnosť skontrolovať pred aj po kúpe.  Podľa zákona o diaľničnej známke Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. O tomto by ste mali byť poučený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

11. 7. 2019 mi bola doručená výzva na úhradu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky z dátumu 5. 2. 2017. Chcem sa spýtať, akú majú úrady zákonnú lehotu na doručenie takejto výzvy, nakoľko priestupok je starý už 2 a pol roka. Pokiaľ je to v poriadku, stále platí, že stačí do 15 dni poslať 100e namiesto 150?

Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Na vašu otázku, či môžete uhradiť 100 € namiesto 150 €, je odpoveďou áno môžete, ak zachováte 15 dňovú lehotu od doručenia rozkazu. 

Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke zákon platí, že okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur, teda zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € sa pokuta považuje za uhradenú.

Odporúčame uhradiť sumu 100 € od doručenia rozkazu do 15 dní na platobný účet uvedený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem uhradiť pokutu za diaľničnú známku do 15 dni. Mám uhradiť 150e a potom mi 50 e vrátia, alebo stačí, keď zaplatím 100e?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

postačí ak uhradíte správnu pokutu vo výške 100 € do 15 dní od doručenia rozkazu a nie 150 €. Podľa § 11 zákona o diaľničnej známke, okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur. Zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € do 15 dní od doručenia rozhodnutia o jej uložení, sa pokuta považuje za uhradenú.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, že došla mi pokuta za neuhradenú diaľničnú známku z dna 6. 1. 2017. Avšak na aute mám ešte stále nalepenú diaľničnú známku platňu od 6. 1. 2017, to znamená, že diaľničná známka bola zaplatená. Neviem však nájsť potvrdenie/faktúru o kúpe diaľničnej známky. Pravdepodobne som to už dávno vyhodila, keďže je rok 2019. Dá sa aj napriek tomu odvolať proti pokute a priložiť k odvolaniu fotku diaľničnej známky z čelného skla ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, vo veci treba podať odpor v súlade s ust. § 13 ods. 2 zákona o diaľničnej známke /citujeme/ :

"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije."

T.j. : Nestačí k odporu pripojiť fotku diaľničnej známky, ale pripojiť dôkazy  - fotografie, z ktorých bude zrejmé z akého motor. vozidla je táto diaľničná známka - musí byť vidieť  ŠPZ vozidla.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk