Máte
otázku?

Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, . Manželka dostala pokutu za diaľničnú známku pritom riadne zaplatila za uvedenú známku o čom dostala faktúru, po roku prišla pokuta za neuhradenie kde sme si všimli zámenu len jedného písmená pričom faktúru vystavovala pracovníčka CS v tvare XX XXX XX a zamenené bolo XX XXX XY vodičom som bol ja a Ministerstvo Vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať ako sa brániť voči takejto neoprávnene danej pokute. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
2 dni som jazdil po diaľnici do práce bez diaľničnej známky a zakúpil som si ju až na 3 deň. Boli to 3 km zo zjazdu Blatné do zjazdu Senec. Je možnosť sa vyhnúť pokute?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
teoreticky je možné, že pokiaľ Vás systém nezaznamenal, tak Vám ani pokuta domov nepríde. Ak by Vás zaznamenal a prišla by Vám pokuta, potom treba pozrieť lehotu. Pretože za tento priestupok, resp. správny delikt možno uložiť pokutu len 60 dní odo dňa porušenia povinnosti (mať známku). Ak by Vám ju poslali v tejto lehote, potom môžete ešte "ušetriť" tak, že zaplatíte 2/3 pokuty do 15 dní. V takom prípade sa má za to, ako by ste uhradili celú pokutu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
ako sa už vyššie jedna pani pýtala a mame rovnaký problém, chcem sa len spýtať doplňujúcu otázku:
Ide o konkrétny problém s tým, že v roku 2019 sme mali uhradenú diaľničnú známku, no došla nám prvá pokuta za to, že sme vraj využívali diaľnicu bez nej. Doklad, bohužiaľ, už nemáme, nakoľko bola zakúpená na čerpacej stanici a doklad sme stratili. Celý rok sme využívali teda diaľnicu a NDS nás, bohužiaľ, nemá zaevidovaných v systéme za minulý rok. Máme to len vo výpise z účtu, ale to situáciu nerieši nakoľko je tam len názov čerpacej stanice a suma. Moja otázka znie: Môžeme teda očakávať ďalšie pokuty počas roka alebo je možné ešte sa nejak odvolať a dohodnúť sa, keďže došlo k takémuto omylu? Prípadne je možné, aby nám čerpacia stanica na základe dátumu a presného času vydala kópiu toho dokladu, napriek tomu, že je to rok a pol dozadu? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
odporúčame vo veci kontaktovať čerpaciu stanicu, aby Vám vystavili kópiu originálu pokl. dokladu, ktorý však nesmie obsahovať ochranný znak.

Podľa ust. § 9 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice platí :
"Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov z neodoslanej dátovej správy uloženej v on-line registračnej pokladnici podľa § 3 ods. 1, 3 alebo ods. 7 alebo § 3a ods. 3, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo § 4a ods. 2 písm. c) alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu a zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici alebo prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. ( naša poznámka : min. 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie). Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný sprístupniť alebo predložiť údaje z chráneného dátového úložiska za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom; rozsah, štruktúru, náležitosti a spôsob poskytnutia údajov z chráneného dátového úložiska zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle."

Ak viete presný dátum úhrady, problém by nemal byť. Na čerp. stanici veríme, že Vám vyjdu v ústrety i keď to nie je ich zákonná povinnosť. Následne podáte odpor proti rozkazu o uložení pokuty a doložíte doklad o úhrade diaľničnej známky.

 

Pokaiľ ide o ďalšiu časť otázky, či Vám môžu byť uložené následne ďalšie pokuty, podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :
"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.
(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa  kalendárneho mesiaca odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(4) O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím."

 

T.j. : To isté MV alebo tá istá jazdná súprava za jeden mesiac a viac správnych deliktov = jedna pokuta.

Rôzne MV alebo rôzne jazdné súpravy v priebehu mesiace = samostatné pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2018 mesiac máj bolo moje vozidlo odfotené ako prechádza cez spoplatnený úsek R2 bez zaplatenia diaľničnej známky. Rozkaz som dostal v marci 2020 avšak podal som odpor a uviedol som vodiča, ktorý vtedy vozidlo viedol, nakoľko som vozidlo požičal. Do odvolania som uviedol meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a to, že dotyčný priznal, že šoféroval. V júni 2020 mi prišiel opätovne rozkaz na zaplatenie pokuty, nakoľko moje odvolanie neakceptovali stým, že ja ako držiteľ a vlastník zodpovedám za vozidlo, aj keď v ňom nesedím. Chcem sa teda opýtať, či je to v poriadku. Ďakujem

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,

zákon o diaľničnej známke je založený na objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa. Pritom prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Ak sa táto povinnosť poruší, ide o správny delikt, za ktorý je možné uložiť sankciu. Vychádzajúc z uvedeného je teda Vami opísaný postup z pohľadu správnych orgánov zákonný.

 

Záverom len pre úplnosť uvediem, že zákon o diaľničnej známke dáva tiež odpoveď na to, kto je vlastne prevádzkovateľom - prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

prišla mi pokuta za jazdu bez diaľničnej známky z 4. 5. 2018, v rozkaze, ktorý bol vydaný 22. 5. 2020 sa uvádza, že bol vydaný na základe kontroly vykonanej 5. 5. 2018. Iný dátum v rozkaze uvedený nie je. Vychádzajúc z jednej z Vašich prechádzajúcich odpovedi, je dátum 5. 5. 2018 v tomto kontexte smerodajný ako dátum kedy sa príslušný OU dozvedel o porušení povinnosti? Ak áno, znamená to, že správny delikt je v zmysle zákona premlčaný?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
áno správne, podľa ustanovenia § 10a ods. 8 zákona č. 488/2013 Z.z. je možné pokutu uložiť v dvojročnej subjektívnej lehote (odkedy sa dozvedeli o porušení povinnosti).

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

Vychádzajúc z dátumov vo Vašej veci, pokutu Vám dňa 22.05.2020 už nemohli a nemali uložiť.

V prípade, že Vám neuplynula lehota na podanie odvolania, odporúčame Vám ho podať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcela by som sa pýtať, či sme povinní zaplatiť pokutu za správny delikt - jazda po diaľnici bez úhrady diaľničnej známky dna 18. 2. 2018 (celé roky sme platili k 1. Februáru ročnú diaľničnú známku, ale bohužiaľ v r. 2018 sme ju zaplatili až v marci - jednoducho sme zabudli), aj v prípade, že v rozkaze o uložení pokuty je uvedený manžel ako účastník konania a prevádzkovateľ vozidla, ale toto vozidlo, s ktorým sme v ten deň jazdili bez diaľničnej známky bolo v decembri 2018 vyradené z evidencie a odovzdané na zošrotovanie, pokuta nám bola uložená dna 18. 5. 2020, čiže ak k tomuto dňu už manžel nie je prevádzkovateľom tohto motorového vozidla a vozidlo nie je v evidencii, či aj v takomto prípade môže OU uložiť pokutu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2020)

Dobrý deň,
rozhodujúci je stav v čase spáchania správneho deliktu, teda v čase 18.2.2018; nie je podstatné to, že MV v súčasnosti už neexistuje, že bolo zošrotované v 12/2018.

Podľa § 11 ods. 5 zákona o diaľničnej známke platí :

"Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."

Ak uhradíte pokutu v sume 100 € v lehote do 15 dní bude sa považovať za uhradenú v celosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu v prípade, keď mi prišla pokuta za využívanie diaľnice bez známky z júna 2018, pričom som mala zakúpenú celoročnú známku. Pri kontaktovaní národnej diaľničnej spoločnosti mi bolo oznámené, že EVČ vozidla nie je evidované. Problémom je, že známka bola kupovaná na čerpacej stanici, odkiaľ už nemám zachovaný doklad. Chcela by som vedieť, či sa môžem nejako preukázať, že som ju zaplatila prostredníctvom bankového účtu, kde však nie je napísaný ako príjemca národná diaľničná spoločnosť, ale iba Slovnaft? Je možné voči tomu podať odpor poprípade existuje nejaká premlčacia doba správneho deliktu?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, účinnou obranou v tomto prípade by bolo iba preukázanie, že diaľničná známka bola riadne zakúpená a evidovaná na toto EVČ vozidla. Ak už dokladom nedisponujete, je ťažko predstaviteľné, aby ste vedeli úspešne preukázať, že diaľničná známka bola riadne zakúpená a zaplatená. Ak ide o správny delikt a nie priestupok, tak podľa ustanovenia § 10a ods. 8 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke je možné pokutu uložiť v subjektívnej dvojročnej lehote, pričom objektívna lehota je najviac 3 roky od porušenia povinnosti..


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, 2. 3. 2020 som dostal pokutu za neuhradenie diaľničnej známky 12. 6. 2018. Keďže kupujem vždy ročnú známku, začiatkom roka mením staré doklady za nové. Čiže neviem dokázať, že som ju mal zaplatenú. Keďže chodím po diaľnici stále, prečo len jedna pokuta, alebo mám čakať ďalšie? Ako môžem dokázať spätne, že som mal platňu diaľničnú známku?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2020)

Dobrý deň prajem,

neviem, akým spôsobom ste uhrádzali známku, či cez stránku eznamka.sk, alebo na čerpacej stanici. Ak ste totiž kupovali známku online, malo by Vás prísť aj potvrdenie na email. Rovnako ak ste platili prevodom, tak to by ste mohli použiť ako dôkaz toho, že známku ste uhradenú mali. Mohli by ste ich požiadať, aby porovnali Vašu platbu so systémom. Systém je automatizovaný a mal by platbu spárovať, ak sú všetky údaje zadané správne. Ak chcete takto postupovať, mali by ste podať odpor a doložiť doklad o platbe, prípadne potvrdenie z emailu, ak ho nájdete. Ak ste však niečo zadali nesprávne, nemáte garanciu, že úrad pokutu zruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa informovať ak som sla v roku 2017 po diaľnici krátky úsek bez diaľničnej známky a pokutu mi zaslali po dvoch rokoch aj jednom mesiaci. Je mojou povinnosťou pokutu uhradiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň prajem,

zákon je nastavený tak, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. V rozhodnutí by malo byť uvedené, kedy sa okresný úrad dozvedel o porušení. Ak v tom budú pochybnosti, môžete podať odpor a namietať ich. Ak však do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Je na Vás, či sa chcete brániť, alebo pokutu zaplatíte. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dna 23. 10. 2017 som jazdil na R2, 119, 7 Smer Zvolen, bez Dial. Zn. Dňa 17. 02. 2020 mi prišla pokuta. Chcem sa opýtať, či je to po takom čase právoplatné? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ sa má Vašej konanie kvalifikovať ako priestupok, tak tie sa majú prejednať len v lehote 2 rokov. Naopak aj ide o správny delikt, tak platí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Ak uvedené lehoty neboli dodržané, môžete sa voči pokute brániť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Zdravím

V roku 2010 som predal auto do bazaru, riadne sme podpísali kúpno predajnu zmluvu, v roku 2013 mi prišla zákonná poistka na zaplatenie, tak som bol na polícii a vyziadal som si papier o tom, že žuto bolo odhlásené a poslal som to poisťovni, Dnes mi prišlo z Odboru cestnej dopravy rozkaz o zaplatení pokuty 150eur za nezaplatenú diaľničnú známku a na fotke bolo auto, ktorého vlastníkom už nie som skoro 10 rokov, ako postupovať ďalej?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň,

podľa zákona je vlastník vozidla povinný ohlásiť zmenu držby vozidla. Vy ste teda boli povinný odhlásiť auto na nového majiteľa. Nový majiteľ mal povinnosť prihlásiť auto na seba. Ak túto povinnosť nerealizoval a v dôsledku toho Vás štát eviduje ako vlastníka a prišla Vám pokuta, tak možno uvažovať o nároku na náhradu škody. Nový majiteľ totiž porušil právnu povinnosť (zaevidovať auto na seba), v dôsledku toho, ste ako prevádzkovateľ vozidla pre účely úhrady diaľničnej známky, evidovaný stále Vy. Ak zaplatíte pokutu, tak tým momentom Vám vznikne škoda, ktorú si môžete vymáhať od toho, na koho ste auto previedli (bazár). Vo vzťahu k pokute, môžete skúsiť podať odpor a vysvetliť im situáciu a predložiť relevantné dôkazy, avšak nezaručí Vám to úspech a zrušenie pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
jazdil som asi 5 mesiacov bez diaľničnej známky, keďže som si neuvedomil, že známka platí na kaledárny rok a nie na 365 dní. Po uvedomení chyby som si diaľničnú známku zakúpil. Včera mi prišla prvá pokuta z 01/02/2018. Pochopil som zákon správne ak tvrdím, že diaľničná spoločnosť ma môže pokutovať za používanie diaľnic bez diaľničnej známky iba raz za mesiac, aj keď som používal diaľnice častejšie? Po uhradení prvej pokuty za mesiac február mám ďalšie prichádzajúce pokuty v tomto mesiaci ignorovať a neplatiť? Čiže jazdenie bez známky v mojom prípade 5 mesiacov = 500e?
Ďakujem pekne za odpovede,

Uvítal by som ak by bol k dispozícii informačný systém, ktorý by ma ako vodiča upozornil napr. do 3 dni, že jazdím bez diaľničnej známky, aby som mohol chybu napraviť ihneď takto na to zrejme doplatím 500e pokutou.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, áno správne ste si vyložili ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke. Podľa tohto ustanovenia (Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.) platí, že za jeden kalendárny mesiac môžete dostať iba jednu pokutu. Ďalšie konania o udelení pokuty v tom kalendárnom mesiaci nie je možné začať, a v prípade, že konanie bolo začaté nie je možné v ňom pokračovať. Tzn. že za jeden mesiac môžete dostať iba jednu pokutu. Ak by ste dostali dve za ten istý kalendárny mesiac, upovedomte o tom ten správny orgán, ktorý Vám poslal neskoršiu pokutu. Na druhej strane to však nemusí znamenať, že za každý mesiac dostanete iba 100,- €. Pokutu môžu uložiť v rozsahu 100,- € až 500,- €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 9. 3. 2018 som si zakúpila diaľničnú známku. Dnes mi prišla pokuta 150e, nakoľko ma nafotili 12. 1. 2019. Bloček o zakúpení mám, ale až doma som zistila, že predtým som menila SPZ z okresu na vidiek. (12. 12. 2018) ako mám postupovať. Stačí mi prefoteny veľký techničák.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň prajem,

žiaľ zákon je nastavený veľmi prísne a celá zodpovednosť sa prenáša na majiteľa auta, aby zabezpečil správnosť údajov. Systém na diaľnici skenuje EČV a ak nájde EČV, ku ktorej neeviduje úhradu známky, tak sa to postúpi na okresný úrad a ten zašle pokutu. Podstatou však je, že diaľnicu využíva vozidlo a podstatné je, či dané vozidlo má zakúpenú známku. Ak už bolo za vozidlo raz zaplatené, tak podľa môjho názoru, hoci sa zmení EČV, podstata, teda možnosť vozidla využiť diaľnicu len po úhrade známky, je stále splnená. Nezaniká zmenou EČV. Odporúčam podať odpor a priložiť doklad o úhrade, veľký technický preukaz a vysvetliť to okresnému úradu. Úspech nemožno zaručiť, no boli prípady, kedy kvôli takémuto dôvodu úrad zrušil pokutu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

4. 2. 2020 mi bola doručená výzva na úhradu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky z dátumu 12. 2. 2018. 21. 2. 2018 kedy som si uvedomil, že už nemám platnú minulo-ročnú diaľničnú známku, som hneď zakúpil ročnú diaľničnú známku na rok 2018. Chcem sa spýtať, či ma zmysel písať odvolanie a odôvodniť ho tým, že ešte v tom istom mesiaci som zakúpil ročnú diaľničnú známku. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň prajem,

zákon je nastavený veľmi prísne a podstatou je, že diaľnice môžete užívať len so zakúpenou platnou diaľničnou známkou. Podľa zákona vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Podať odpor je vaše právo, no podľa môjho právneho názoru Vášmu argumentu správny orgán nevyhovie, nakoľko automobil jazdil istý čas (aj keď len pár dní) bez známky. Ak zaplatíte pokutu do 15 dní od doručenia, tak stačí uhradiť len 2/3 z uloženej pokuty. Rozhodnutie, či skúsiť podať odpor alebo radšej uhradiť nižšiu pokutu je však na Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň.
Pri obdržaní e-mailu o platnosti známky za rok 2019 som si všimol, že som mal zle zadanú číslicu. Aké sú možnosti nápravy v tomto prípade? Z e-známky mi odpísali, že nie je možnosť opravy.
Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň prajem,

opraviť to už takto spätne možné nie je. Ak by Vám prišla pokuta, môžete podať odpor a vysvetliť im, že známku ste uhradili, ale že došlo k preklepu. Auto, ako také teda neužívalo komunikáciu bez diaľničnej známky. Iná možnosť žiaľ nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Dostal som pokutu z Talianska, číslo SPZ sedí na papieri ale ja ani moje auto v tom čase nebolo a ani sa nemohlo v Taliansku nachádzať (ja som v taliansku nebol viac ako 15 rokov) a auto som kúpil pár mesiacov predtým. Dátum priestupku je, keď už som bol vlastníkom. Fotka je celá čierna iba s ŠPZ ale iný font písma a rozloženie je iné aj svetla na fotke nezodpovedajú môjmu autu (nič iné nie je vidieť). Ako by som mal ďalej postupovať ?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň, 

nepíšete v otázke od akého resp. ktorého orgánu v Taliansku Vám bola doručená výzva. To, či ide legálny orgán Tal. republiky, odporúčame opýtať sa na Veľvyslavectve SR v Taliansku. Ak by išlo o nejakú spoločnosť, ktorá bola splnomocnená na vymáhanie, toto jej vymáhanie na území SR bude značne problematické.

V otázke neuvádzate v akom jazyku došla výzva k úhrade pokuty a či zásielka bola zaslaná doporučene. Ak ide o obyčajnú zásielku, túto si pre svoju potrebu uchovajte. Ďalším problémom resp. otázkou je v akom jazyku došla listina : Listina resp. rozhodnutie podľa Smernice EÚ má byť zaslané v jazyku evidencie MV prípadne v jazyku, ktorému bude osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, a rozhodnutie má obsahovať poučenie o možnosti odvolania.

Ďalej v otázke uvádzate, že celá fotografia je čierna, vidno len ŠPZ v inom fonte písma než aký je font ŠPZ v skutočnosti, potom sme názoru, že fotografia nie je pravá, ale upravená  a zrejme ide o podvod.

Odporúčame o tejto zvláštnej výzve informovať naše Ministerstvo vnútra SR, prípadne aj Veľvyslanectvo SR v Taliansku spolu s dokladmi, ktoré Vám boli zaslané a to za účelom informovania verejnosti. Možnosťou je aj informovať komerčné média - televízie a tou žiadosťou, aby Vaše meno nebolo zverejnené.

Doplnenie :

Fotografiu nie je možné poslať cestou podotázky. 

Upriamujeme pozornosť aj na SMERNICU  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch, kde je uvedené, že členské štáty by mali zvažovať zasielanie informácií v jazyku štátu, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidla, alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, s cieľom zabezpečiť, aby táto osoba jasne porozumela informáciám, ktoré sa jej zasielajú. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, aby bola informovaná iba dotknutá osoba, a nie tretia strana. Na tento účel by členské štáty mali uplatňovať podrobné postupy podobné tým, ktoré boli prijaté v nadväznosti na takéto delikty, vrátane prostriedkov, ako je v prípade potreby doporučená zásielka. Tým sa umožní, aby táto osoba reagovala na informačný list náležitým spôsobom, predovšetkým vyžiadaním si ďalších informácií, zaplatením pokuty alebo využitím práva na svoju obhajobu, najmä v prípade omylu pri identifikácii. Na ďalšie konanie sa vzťahujú uplatniteľné právne nástroje vrátane nástrojov vzájomnej pomoci a vzájomného uznávania, napríklad rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV ( 1 ).

Odporúčame vyžiadať komplexnú fotografiu MV s tým že zaslaná fotografia MV nezodpovedá realite.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o odpoveď. Prišlo mi uhradiť 150 euro za využitie diaľnice D1 14. 11. 2017 bez dialničnej známky. Mojou chybou som si myslel, že je mám uhradenú, ale bola len do 12. 11. 2017. Potom nasledujúci mesiac v decembri 2017, som ešte asi 3 x prešiel tým istým úsekom (zabudol som, že nemám už diaľničnú známku). Plánujem pokutu (100 e) uhradiť do 15 dni z 14. 11. 2017. Moja otázka znie, môžem očakávať ďalšiu pokutu za december 2017? Alebo, keďže tieto priestupky boli spáchané v tom istom roku a uhradím prvú pokutu z 14. 11. 2017 bude to považované ako uhradené za celý rok ? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :
"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.
(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokuta za mesiac december 2017 Vám ešte môže byť uložená, keďže rozhodujúci je počet priestupkov spáchaných v priebehu jedného mesiaca a nie kalendárneho roka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň
Obraciam sa na Vás s otázkou:
9. Januára. 2018 som bankovým prevodom uhradil pokutu 100 € na účet MV za nezaplatenie diaľničnej známky ( papier od doručenej pokuty nemám, ale zdá sa mi, že to bolo za rok 2016, mám iba výpis z účtu). Teraz mi prišla ďalšia pokuta za nezaplatenú diaľničnú známku a to za deň 29. Júl. 2017, čo je za priestupok, ktorý bol pol roka pred uhradením mojej prvej pokuty. Oba priestupky boli na rovnakom diaľničnom úseku D2 smer z BA do Malaciek ( neviem, či to bolo rovnaký kilometer, a či prvá pokuta nebola v smere z Malaciek do BA). Mám danú pokutu uhradiť, aj keď som už jednu uhradil a od tej uhradenej pokuty som sa na danom úseku už nedopustil priestupku, nakoľko do vyrubenia prvej pokuty som si nebol vedomý, že konám priestupok?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň, 

naša odpoveď Vás zrejme nepoteší.

Podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :

"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.

(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.

(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.

(4) O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie je rozhodujúci úsek cesty, na ktorej došlo k spáchaniu priestupku, ale dĺžka obdobia, v priebehu ktorého došlo k spáchaniu priestupku.  Teda ak by ste v priebehu jedného mesiaca viac krát dopustili spáchania priestupku na ceste, kde je prikázaná diaľničná známka, bude Vám uložená jedna pokuta. Keďže vo Vami uvedenom prípade došlo k spáchaniu priestupku v roku 2016, ako aj v roku 2017, postup okresného úradu je správny.

Odporúčame pokutu uhradiť; uhradením sumy 100 € v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu sa pokuta považuje za uhradenú v plnej výške. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás prišla mi pokuta 20.11.2019, že som nepoužil diaľničnú známku 15.7.2017 ale ja som ju platil mám od toho doklad ale po vyžiadaní na eznamka mi došlo, že síce platbu evidujú ale je chyba v SPZ v jednom písmenku, má zmysel podať odpor alebo to je márne, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí, že "ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur."
Podľa § 10a/ ods. 1 cit. zákona  správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, t.j. : prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Ak vychádzame z textu zákona, ako aj toho, že za správnosť údajov pri úhrade diaľničnej známky zodpovedá prevádzkovateľ MV, Vy ste v podstate diaľničnú známku uhradili, len došlo k omylu pri registrovaní ŠPZ vozidla.
Vo veci odporov proti rozkazom OÚ je málo judikatúry, ale sme názoru, že ŠPZ nie je fixný identifikátor MV, rozhodujúce pre identifikáciu vozidla je VIN číslo, ktoré je nemenné, aj keď toto sa pri úhrade diaľničnej známky neuvádza.

S touto argumentáciou by ste mohli uspieť, avšak je len na rozhodnutí úradu ako túto argumentáciu posúdi. K podanému odporu priložte doklad o úhrade diaľničnej známky a fotodokumentáciu ŠPZ vozidla, vrátane VIN čísla MV.

Súčasne požiadajte o zmenu údajov pri registrovanej diaľničnej známke a to podľa stanoveného postupu na stránke eznamka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 2. 10. 2019 mi bola doručená pokuta o nezaplatený diaľničnej známky, foto je zo dna 22. 10. 2017. Chyba nastala pri prepise auta z okresu do okresu, staré EČV mali diaľničnú známku ale nové už nie. Chcem teda poslať odpor na krajský úrad a priložiť starý TP, nový TP, a doklad o zakúpený eznamky. Budú mi tieto doklady stačiť, aby som pokutu nemusel platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň,

zákon o diaľničnej známke je nastavený tak, že za správnosť údajov uvedených pri objednávke známky zodpovedá majiteľ vozidla. Práve chyb v EČV je veľmi častým javom a mnoho ľudí sa snaží zvrátiť pokutu tým, že podá odpor. Zatiaľ k veci neexistuje relevantná judikatúra, v zmysle ktorej by bolo možné posúdiť, či okresný úrad akceptuje ako dôvod, chybu pre EČV. Na odpustenie pokuty nie je právny nárok a je to čisto na úvahe správneho orgánu. Ak chcete podať odpor, odporúčam v ňom argumentovať najmä tým, že EČV nie je fixný identifikátor a kľúčové je VIN, ktoré sa autu nikdy nemení. Cieľom zákona je zabezpečiť, aby pokiaľ ľudia využívajú spoplatnené úseky, mali zaplatenú diaľničnú známku. Ak ste mali zaplatenú diaľničnú aj v čase, keď ste využili spoplatnený úsek a chyba je len v EČV, tak by išlo de facto o duplicitné platenie známky. Žiaľ zákon je takto nastavený a je to len na argumentácii a úvahe odvolacieho orgánu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
prosím o pomoc v nasledovnej veci. Menil som v júni 2019 trvalý pobyt a prehlásil som si auto z okresu do okresu, t.j. boli mi vydané nové SPZ. Nedopatrením som neinformoval NDS o zmene SPZ a diaľnicu som využíval až do septembra 2019 na nových SPZ, pričom diaľničnú známku som mal zakúpenú na staré evidenčné čísla. Môžem teraz očakávať pokutu za každý mesiac kvôli tejto chybe, že som neupovedomil NDS? Ak mi príde pokuta, odporúčate podať odpor a predložiť všetky dôkazy, že došlo k administratívnemu pochybeniu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, 

predovšetkým odporúčame  Vám využiť postup, ktorý je uvedený na stránke eznamka.sk - link : https://eznamka.sk/sk/dialnicne-znamky/rady-a-pomoc/zmena-udajov-postup a predložiť doklady ako je uvedené na predmetnej stránke.

Následne Vám bude vydané  Potvrdenie o zmene údajov - link : 
https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/zmena-udajov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Prosím o radu: 15. 12. 2016 som zakúpil ročnú známku na rok 2017. Týždeň som čakal so zakúpením diaľničnej známky na ten termín odkedy už bolo možné platiť na celý rok 2017. A nevšimol som si jej platnosť v doklade do 31. 01. 2017! Za 50e.
29. 07. 2019 mi prišla pokuta za jazdu 05. 02. 2017 po diaľnici bez známky. A to ma čaká celý zvyšok roka. Viem podať odpor, ak je zrejme, že som pochybil ja pri kúpe? Resp akú celkovú pokutu môžem čakať ak celý zvyšok roku som používal diaľnicu v domnení, že platí do konca roka 2017. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň prajem,

žiaľ v tomto prípade, ak by ste podali odpor, neboli by ste podľa môjho názoru úspešný nakoľko sa pochybenie stalo na Vašej strane. Aj keď Vám rozumiem správny orgán by aj tak odôvodnil svoje rozhodnutie tak, že ste mali platnosť skontrolovať pred aj po kúpe.  Podľa zákona o diaľničnej známke Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. O tomto by ste mali byť poučený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

11. 7. 2019 mi bola doručená výzva na úhradu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky z dátumu 5. 2. 2017. Chcem sa spýtať, akú majú úrady zákonnú lehotu na doručenie takejto výzvy, nakoľko priestupok je starý už 2 a pol roka. Pokiaľ je to v poriadku, stále platí, že stačí do 15 dni poslať 100e namiesto 150?

Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Na vašu otázku, či môžete uhradiť 100 € namiesto 150 €, je odpoveďou áno môžete, ak zachováte 15 dňovú lehotu od doručenia rozkazu. 

Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke zákon platí, že okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur, teda zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € sa pokuta považuje za uhradenú.

Odporúčame uhradiť sumu 100 € od doručenia rozkazu do 15 dní na platobný účet uvedený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem uhradiť pokutu za diaľničnú známku do 15 dni. Mám uhradiť 150e a potom mi 50 e vrátia, alebo stačí, keď zaplatím 100e?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

postačí ak uhradíte správnu pokutu vo výške 100 € do 15 dní od doručenia rozkazu a nie 150 €. Podľa § 11 zákona o diaľničnej známke, okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur. Zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € do 15 dní od doručenia rozhodnutia o jej uložení, sa pokuta považuje za uhradenú.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, že došla mi pokuta za neuhradenú diaľničnú známku z dna 6. 1. 2017. Avšak na aute mám ešte stále nalepenú diaľničnú známku platňu od 6. 1. 2017, to znamená, že diaľničná známka bola zaplatená. Neviem však nájsť potvrdenie/faktúru o kúpe diaľničnej známky. Pravdepodobne som to už dávno vyhodila, keďže je rok 2019. Dá sa aj napriek tomu odvolať proti pokute a priložiť k odvolaniu fotku diaľničnej známky z čelného skla ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, vo veci treba podať odpor v súlade s ust. § 13 ods. 2 zákona o diaľničnej známke /citujeme/ :

"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije."

T.j. : Nestačí k odporu pripojiť fotku diaľničnej známky, ale pripojiť dôkazy  - fotografie, z ktorých bude zrejmé z akého motor. vozidla je táto diaľničná známka - musí byť vidieť  ŠPZ vozidla.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa informovala na možnosť riešenia nasledujúceho prípadu pri kúpe diaľničnej známky. Dna 27. 12. 2016 som si kupovala diaľničnú známku na čerpacej stanici. Centrálny elektronický systém pre EDZ však obsluhe neumožnil danú známku zakúpiť pre dni od 25. 12. 2016-do 31. 12. 2016, polia boli neprístupné, prístupné boli len dátumy od 1. 1. 2017. Obsluha čerpacej stanice hovorila, že nasadzujú nový systém EDZ a ani sa tam nedokáže dovolať, ako ma postupovať. Vzhľadom k tomu, že som sla s rodinou na dovolenku a nechcela som použiť diaľnicu bez úhrady, kúpili sme diaľničnú známku od prvého možného termínu, teda od 1. 1. 2017 na desať dni. Ako sa ma postupovať v prípade, ak elektronický systém zlyhá? My sme si spravili fotografiu obrazovky, na ktorej je vidieť, že polia z konca mesiaca decembra 2016 sú neprístupné a prístupné sú len tie od 1. 1. 2017. Mame aj pokladničný blok z 27. 12. 2016, kedy sme známku kúpili ako aj meno s pečiatkou obsluhy, ktorá bola ochotná potvrdiť, že systém nepracoval správne. V čase od 1. 1. do 10. 1. 2017 sme diaľnicu vôbec nepoužili. Dna 28. 05. 2019 som prebrala Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľ vozidla, že som dna 27. 12. 2016 neuhradila diaľničnú známku. Myslíte si, že mám šancu uspieť, ak podám odpor?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

sme názoru, že vo veci treba podať odpor a uviesť dôkazy, vrátane pripojenia dokladov, ktoré uvádzate v otázke a ktorých fotografie ste si s veľkou prezieravosťou urobili.

Podľa ust. § 13 ods. 2 zákona o úhrade diaľničnej známky platí :

"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije."

§ 13 ods. 6  zákona : 

" Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie."

"§ 12 zákona :

(1) Okresný úrad vec odloží, ak

a) nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,

b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,

c) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,

d) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla,

e) ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7.

f) prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1."

 

Sme názoru, že úrad podanému odporu vyhovie a konanie zastaví s poukazom na ust. § 12 ods. 1 písm. b/ cit. zákona keďže nie Vašou vinou nedošlo k zaevidovaniu úhrady diaľn. známky do systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Prosím Vás o odpoveď na otázku: môj 88 ročný otec nezaregistroval svoje auto, v roku 2016 išiel 8 km po diaľnici, teraz mu prišla pokuta 150e+30e, ktorú chce mať odpustenú. Od roku 2009 je ZŤP. Myslel si, že automaticky môže využívať diaľnice zadarmo, nevediac, že auto je potrebné zaregistrovať. Prosím Vás, má ešte šancu mať pokutu odpustenú? Diaľnicu využil len vtedy. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 7 zákona o diaľničnej známke je od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.

Podmienkou oslobodenia od platenia diaľn. známky je však to, aby vozidlo bolo zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. teda bolo potrebné evidovať MV pred začatím používania diaľnic.

Podľa ust. § 11 ods. 7 cit. zákona platí, že "pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."

Zákon nestanovuje podmienky odpustenia pokuty v takýchto prípadoch, dáva však možnosť, pokiaľ v lehote do 15 dní budú uhradené 2/3 uloženej pokuty - 100 € plus trovy konania 30 €, pokuta  sa považuje za uhradenú v plnej výške /t.j. : ušetríte 50 €/.

Odporúčame aspoň dodatočne MV registrovať ako vozidlo oslobodené od platenia úhrady diaľničnej známky podľa inštrukcií na stránke eznamka - eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/registracia-oslobodenych-vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obraciam sa k Vám s prosbou o pomoc. Obdržali sme z OU pokutu za e-známku z 17. 9. 2017 smer NR. Známku sme pritom mali zakúpenú, samozrejme, že po takom čase nemáme doklad o zakúpení. Mame len výpis z účtu, kde sa neuvádza obsah pok. Dokladu len suma a miesto zakúpenia. Na OU nám napísali odvolanie, na základe výpisu z účtu. Odpoveď bola, že mame si sami zavolať na e-známku. Po telefonáte s arogantným pánom som sa len dozvedela, že neevidujú žiadnu úhradu s našim EVČ a vraj mi nevie pomôcť a čo vlastne chcem, a mame sa obrátiť na orgán, ktorý nám vyrúbal pokutu. Vo štvrtok som stretla pani, ktorá tiež obdržala v ten istý deň pokutu. Nevieme sa dovolať pravdy a ako pokračovať a kde sa obrátiť, ako dokázať našu nevinu. Na pumpe kde sme zakúpili tvrdia, že nevedia nám dať kópiu, hlavne, že mame fiškál, ktorý vraj to ukladá. Prosím Vás o pomoc a ĎAKUJEM s pozdravom Blanka.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, 
odpoveď na Vašu otázku poskytuje ust. § 4 ods. 2 písm. b/ bod 11 zák. č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platí že, elektronická registračná pokladnica musí umožňovať okrem iných /bod 11/ vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak MF.
Podľa § 8 ods. 6 cit. zákona platí, že "podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu, ktorý podľa ods. 7 Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby; pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu."
 

Podľa cit. ustanovenia § 8 cit. zákona treba požiadať podnikateľa, aby Vám v elektronickej podobe /emailom/ poslal kópiu originálu pokladničného dokladu o kúpe eznámky, pričom v žiadosti uvediete kedy bola kúpa uskutočnená /máte výpis z bankového účtu/ a teda nemá byť problém so zaslaním kópie originálu pokladničného dokladu.

Podnikateľ podľa § 9 cit. zákona je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane /t.j. : min. 5 rokov od konca, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku k Vašej odpovedi k pokute za nezaplatenie - nevedomosť - diaľničnej známky v Maďarsku. 2x som zaplatil plnú čiastku 46, 74  eur aj 40eur. Je možné osobne priamo u tejto advokátskej kancelárie žiadať spät 2x40eur čo som im zaplatil ( nakoľko neoprávnene toto žiadali ). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
v uvedenej veci požiadajte písomne doporučeným listom advokátsku kanceláriu o vrátenie sumy  80 €, keďže  sa jedná o bezdôvodné obohatenie na ich strane podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka.
Uhradenie sumy 2 x 40 € titulom nimi tvrdených nákladov nie je dôvodná ani podľa ust. vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, nakoľko Vy nie ste klientom tejto advokátskej kancelárie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Už mám duplikát o registrácii diaľničnej e známky zakúpenej v Maďarsku. Bol tam preklep v SPZ mám O a registrovaná bola nula. Ešte mám jednu podotázku. Na Slovensku stačí kúpiť diaľničnú známku do polnoci. Ako je to v Maďarsku? Lebo foto mi poslali s časom 20:55 a diaľničnú sme kúpili 21:10. Viem, že na Slovensku by to bolo v poriadku. Ale ako je to v Maďarsku to neviem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, nevieme aké sú Vaše jazykové znalosti maďarského jazyka, odporúčame v tejto veci omylu pri uhradení diaľn. známky obrátiť sa priamo na  maďarskú spoločnosť  -internet stránka http://www.nemzetiutdij.hu/, aby predmetný údaj opravila a upustila od vymáhania pokuty a nákladov.

Či bude Vašej žiadosti vyhovené, Vám uviesť nevieme, ale za pokus to stojí.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, opíšem už asi podobnú situáciu aká tu bola spomenutá. Dna 1. 2. 2019 mi bola doručená pokuta z advokátskej kancelárie za neoprávnený vstup na spoplatnenú cestu v Maďarsku. Hoci bol vstup na spoplatnenú cestu neuvedomelý krátky omyl, kedy sa z cesty hneď zišlo, stalo sa. Avšak ešte v ten deň bola 10-dňová známka dokúpená, nepomohlo to už ničomu. Moja otázka ale znie: Vo vyzve na úhradu je uvedený sankčný poplatok - 46, 74 e (14 875 HUF), okrem tohto oprávneného poplatku podľa riadneho sadzobníka, je uvedený ešte ďalší, definovaný ako - Náhrada nákladov vo výške 40 e. O akú náhradu nákladov ide? Akým pravom si môže advokátska kancelária účtovať nejaké náklady? Ako mám postupovať ak chcem uhradiť iba sankčný poplatok, no žiadne ďalšie poplatky advokátovi? Akú mám isototu, že pokuta bude uhradená NÚS Zrt. Ak číslo účtu je uvedené na Slovensku sporiteľňu? Prečo, nemôžem uhradiť pokutu priamo maďarskej spoločnosti? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, predmetná AK vymáha pokuty za neuhradenie diaľn. známky v Maďarsku.
Môžete AK požiadať emailom, aby Vám predložili splnomocnenie na zastupovanie predmetnej spoločnosti, nakoľko splnomocnenie zverejnené na ich internetovej stránke nemusí byť aktuálne. Môžete ich tiež požiadať o oznámenie čísla účtu spoločnosti, ktorej má byť pokuta uhradená.

Ako sme uviedli už v našich odpovediach, uhradiť treba len pokuta za neoprávnené užívanie diaľnice v Maďarsku, teda len sumu 46,74 €. V prevodnom príkaze uveďte do poznámky, že uhradzujete pokutu.
Pokiaľ sa jedná o sumu 40 € požadovanú advokátskou kanceláriou, na tento poplatok advokátska kancelária nemá právny nárok, nakoľko Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a vo veci nie je žiadne rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že ste povinný predmetný poplatok pre AK uhradiť.
Na stránke maďarskej spoločnosti sme hľadali číslo bankového spojenia, ale nenašli sme ho. 
Pokiaľ sú Vaše jazykové znalosti na tej úrovni, že im viete napísať v maďarskom jazyku, požiadajte ich bankové spojenie, ale pozor na odosielateľa správy, teda aby email bol zaslaný zo správnej adresy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom diaľničnej e známky zakúpenej v Maďarsku. 10. 08. Sme išli na dovolenku cez Maďarsko. Zakúpili sme si v Maďarsku na OMV Maďarsku e známku. Dnes mi došla pokuta, že som neoprávnene používala spoplatnené cesty. Vystavený doklad už nemám. Ale platila som platobnou kartou, a tak mám výpis o zaplatení. Je to postačujúce, aby som dokázala, že ju mám zaplatenú? Viem, že som ju na 100% platila tak ma ta pokuta dosť zaskočila. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, predmetná AK len účtuje poplatky za užívanie diaľníc v Maďarsku bez diaľničnej známky, teda od advokátskej kancelárie ste nemohli obdržať rozhodnutie tak ako ho chápe právny poriadok. 

Pokiaľ ste v dotknutý deň mali zakúpenú diaľničnú známku, môžete im oznámiť, že ich výzvu považujete za bezpredmetnú, keďže diaľničnú známku ste mali zakúpenú a uviesť dátum úhrady diaľničnej známky a sumu, ktorú ste zaplatili.  Výpis z účtu nie ste povinný advokátskej kancelárii poskytnúť. Údaje o úhrade nech si advokátska overí u svojho klienta /http://www.nemzetiutdij.hu/.

Zrejme Vám bol zo strany advokátskej kancelárie účtovaný aj poplatok 40 €, ktorý od Vás súčasne žiada zaplatiť.

Tento poplatok tiež neuhradzujte, keďže Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a vo veci nebolo vydané žiadne úradné rozhodnutie, ktoré by Vás právne zaväzovalo predmetnú sumu 40 € uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, z advokackej kancelárie my došla pokuta za neoprávnene použitie maďarskej spoplatelnej diaľnice dna 24. 7. 2018. Známku som kupoval 14. 7. 2018 na dobu pobytu v zahraničí tj. 10 dni AK si účtuje 40 eur ako náklady vymáhania pohľadávky je túto sumu nutné uhradiť, keďže sa jedna o sankčný poplatok a je vymáhaný výzvou mimosúdne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa právnych predpisov Maďarskej republiky sú stanovené pokuty za používanie diaľnic a vymedzených úsekov ciest rovnako ako aj na území SR.

V otázke neuvádzate výšku pokuty, ktorá Vám je účtovaná advokátskou kanceláriou. Preto uvádzame link, kde túto informáciu môžete zistiť resp. skontrolovať : https://www.tolls.eu/data/hungary_flyer_2018_cz.pdf, resp. tu : https://www.tolls.eu/cs/hungary.

Uvádzate, že ste si kúpili diaľničnú známku na 10 dní, čo v praxi Maďarskej republiky znamená, že ste mali oprávnenie užívať diaľnicu od vyznačeného dňa až do uplynutia 24. hodiny desiateho dňa. Uvádzame to z dôvodu, že v otázke uvádzate dátum zakúpenia 14.7.2018 a pokuta m má byť za deň 24.7.2018, pritom podľa informácií právo užívať diaľnicu bez pokuty je dané až do 24.00 hodiny uvedeného dňa 24.7.2018. Odporúčame si preto tieto veci skontrolovať, t.j. : pokiaľ ste diaľnicu použili v uvedenom čase, pokuta nie je dôvodná. Ak ste používali po uvedenom  čase potom t.j. po 24.7.2018 po 00.01 hodiny potom je pokuta dôvodná a túto odporúčame uhradiť.

Pokiaľ sa jedná o poplatok pre advokátsku kanceláriu 40 €, tento nie ste povinný uhradiť. Vy nie ste klientom advokátskej kancelárie a jej odmenu alebo náklady hradí ten, kto ju splnomocnil na zastupovanie, podľa našich informácii je to maďarská spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.. 

Pred vykonaním úhrady pokuty, t.j. nie aj poplatku 40€, vyžiadajte od advokátskej kancelárie splnomocnenie na zastupovanie maďarskej spoločnosti  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt..


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, existuje nejaká možnosť overiť si, či je na danú ŠPZ udelená pokuta? Alebo je len možné čakať, či príde do 3 rokov do schránky? Ďakujem za info.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň, podstatné je to, či pre konkrétne motorové vozidlo bola zakúpená diaľničná známka.

Informácie nájdete  tu : https://eznamka.sk/selfcare/modification/select/select-vignettes/?operation=Check.

Alebo inakšie : Ak diaľničná známka nie je platná, pokutu pri takomto používaní diaľnic a vymedzených úsekov diaľn. ciest možno očakávať.

Okresný úrad má na uloženie pokuty lehotu. Podľa ust. zákona o diaľn. známke platí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dna 9. 8. 2016 som predal svoje vozidlo spoločnosti AAA AUTO. V ten istý deň bola uzatvorená KÚPNA ZMLUVA, vystavená INTERÁ FAKTÚRA, ČESTNÉ VYHLÁSENIE NA NAKLADANIE S MAJETKOM, PREHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO PRE ÚČELY DPH A POISTENIA, VŠEOBECNE OBCHODNÉ PODMIENKY PRI VÝKUPE VOZIDIEL. Následne som odhlásil vozidlo z PZP v ČSOB poisťovni. 14. 11. 2016 mi prišla kópia Tehcnického preukazu so zmenou údajov o vlastníkovi vozidla. Vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOKACH PRI VÝKUPE VOZIDIEL sa píše odstavec 6. : Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy. /tj AAA AUTO/ Dna 20. 12. 2018 mi bol doručený ROZKAZ o uložení pokuty 150 eur za to, že som sa dopustil spáchania správneho deliktu a to, že som užíval vymedzený úsek cesty D1, smer TN, vozidlom SL711AH bez úhrady diaľničnej známky. S uvedeným rozkazom nesúhlasím, nakoľko v danej dobe t.j. 12. 11. 2016 som vozidlo SL711AH nevlastnil, nemal som k nemu prístup, žiadny delikt som nespáchal a na diaľnici som nebol ja. K uvedenému som zaslal odpor, neúspešne, nakoľko neviem kto viedol motorové vozidlo. Spoločnosť AAA AUTO mi to nechce sprístupniť, že podľa zákona o ochrane osobných informácií nemôžu poskytovať informácie tretím stranám. Prosím, ako mám postupovať, keď pokutu musím uhradiť do 15 dni? Ak ju uhradím, môžem ju vymáhať od spoločnosti AAA AUTO, alebo od nového vlastníka vozidla? Ďakujem Ľubomír.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

V stručnosti v otázke uvádzate, že ste auto predali cez AAAAuto v r. 2016, bolo odhlásené z PZP  a teraz 20.12.2018 ste obdržali rozkaz o uložení pokuty 150 € za používanie diaľníc bez úhrady diaľničnej známky, ku skutku došlo dňa 12.11.2016.

V otázke súčasne uvádzate, že ste zaslali odpor, ale neúspešne, nakoľko neviete kto viedol motorové vozidlo.
Je pre nás zvláštne, že dňa 20.12.2018 ste obdržali rozkaz z okresného úradu a už máte aj rozhodnutie o odmietnutí odporu ?

Poznamenávame, že pri podaní proti rozkazu okresného úradu ste povinný uviesť meno, priezvisko osoby, ktorá viedla vozidlo, avšak len v prípade, ak sa o tento dôvod v odpore proti rozkazu okresného úradu opierate.
Podľa ust. § 13   zákona o diaľničnej známke platí :
"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený."

Sme názoru, že v odpore postačuje vo Vašom prípade uviesť, že ste motorové vozidlo predali spoločnosti AAAAuto a predložiť o tom doklady.

Poznamenávame, že na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov môžete zistiť,  v ktorej poisťovni je motorové vozidlo poistené a obrátiť sa na konkr. poisťovňu /http://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dnes som dostal rozhodnutie / Rozkaz/ z okresného úradu, na pokutu vo výške 150e zájazdu bez diaľničnej známky, ktorá sa mala udiať 16. 12. 2018. V prílohe je aj foto. Chcem sa spýtať, myslím, že diaľničnú známku som v tom čase mal, je to však súkromné auto, bloček samozrejme nemám veď sú to takmer 2 roky. 1. Je nejaká šanca preveriť, či som v tom čase mal eZnámku alebo nie / na stránke eZnamka, je len preverenie aktuálnej platnosti/ 2. Je možnosť zaplatiť "menej"? Vďaka.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Pokuta podľa zákona je pokuta splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak by ste v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu uhradili 100 € pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Takže v tomto smere máte možnosť platiť menej.

Pre doklad o úhrade diaľničnej známky  platí pre prevádzkovateľa čerpacej stanice ust. zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde je stanovená povinnosť uschovávať predmetné doklady v súlade s ust.§ 69 daňového poriadku do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, pre rok 2016 a 2017 je to 5 rokov. Poznamenávame, že prevádzkovateľ nie je povinný Vám vo veci poskytnúť údaje u úhrade, ale predpokladáme, že tak urobí na Vaše požiadanie, kedy mu aj vysvetlíte dôvod, na ktorý predmetný doklad potrebujete. Ak by sa Vám predmetný doklad podarilo zabezpečiť, môžete podať odpor proti rozkazu okresného úradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pán Ficek. Dneska mi došla pokuta z roku 2016 o neuhradenej diaľničnej známke smer Prešov-Košice. Chcel by som podať odvolanie voči tomuto priestupku, pretože v tom čase sa konali v Prešove cestné práce a nahodou som vošiel na D1 kde som prvým výjazdom zišiel s diaľnice čiže diaľnicu som neprešiel celú. Chcem sa spýtať, či sa oplatí odvolať voči tomuto priestupku takouto formou a bude uznaný, keďže nepochádzam s Prešova a každému sa stane, že zle odbočí. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2018)

Dobrý deň,

ak Vám bol doručený rozkaz z okresného úradu, k tomuto uvádzame, že podľa § 13 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke spolu s rozkazom sa Vám mala byť zaslaná aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 /= : Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky./ a záznam o kontrole.

Zákon  nehovorí o tom, že pokuta nebude uložená pri opustení diaľnice. Podľa § 11 cit. zákona zákon hovorí jasne, že okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur, teda zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € sa pokuta považuje za uhradenú.

Pokiaľ Vám bola doručená aj fotografia o porušení cit. zákona s jasne identifikovateľnými údajmi Vášho MV, odporúčame uhradiť sumu 100 € od doručenia rozkazu na platobný účet uvedený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 4. Januára 2016 som si zakúpil celoročnú diaľničnú známku. V októbri 2016 som však menil EČV, avšak, keďže zo zákona č. 488/2013 Z. Z. O diaľničnej známke a taktiež ani podľa všeobecných obchodných podmienok nemá prevádzkovateľ vozidla povinnosť vykonať zmenu v evidencii diaľničnej známky (na rovinu, keďže to bol nový elektronický systém, ani ma to nenapadlo, že je to potrebné), tak som túto zmenu nevykonal. V júli 2018 som obdržal pokutu vo výške 150 EUR, keďže ma v novembri 2016 odfotili pri prejazde mýtnou bránou na diaľnici. Podal som odpor, keďže podľa zákona som mal úhradu splnenú. Viete mi prosím povedať, aké mám právo v tomto prípade, keďže úhrada prebehla, avšak nedošlo k prepisu EČV, ale táto povinnosť nikde nie je spomenutá ? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

podĺa ust. zák.č. 488/2013 Z.z. v ust. § 5 ods. 4 je uvedené :

"Služby súvisiace najmä s kúpou alebo výmenou diaľničnej známky, opravou údajov a výšku servisných poplatkov určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach."

Na stránke eznamka.sk je uvedený návod, ako je potrebné postupovať v týchto prípadoch - link tu : https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/zmena-udajov : 

"Za účelom zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla je zákazník povinný predložiť, v prípade internetového portálu predložiť elektronicky, nasledujúce doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

  • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, prípadne fotokópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. „biela karta“) vystavené na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
  • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
  • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra alebo Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra."

Zrejme v duchu otázky ste podali aj odpor proti rozkazu okresného úradu, preto odporúčame ak máte doklad o úhrade el. známky, túto zmenu vykonať dodatočne, resp. v konaní preukázať doklad o úhrade a o zmene pôv. EVČ na nové. Možnosťou je aj zistiť u operátora  na uvedenej stránke /časť kontakty - žiadosti, podnety, reklamácie/  či je to vôbec možné keďže je rok 2018.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V roku 2016 sme si kúpili elektronickú diaľničnú známku v hotovosti na benzínovej pumpe. Počas roka 2017 sme potvrdenie vyhodili. Následne prišiel prvý rozkaz na zaplatenie pokuty 150 e za neoprávnené použitie diaľnice v októbri 2016. Snažili sme sa informovať na okresnom úrade, ktorý pokuty vymáha aké mame možnosti. Dostali sme informáciu, že takýchto prípadov je veľa. Malo ľudí skladuje potvrdenie o zaplatení diaľničnej známky 2 roky. Zaplatili sme. Teraz prišiel ďalší rozkaz za november. Mame nejakú možnosť dostať sa k dokladom danej benzínovej stanice? Je to mala súkromná benzínová čerpacia stanica, oni zrejme urobili chybu pri registrácii. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V rozkaze od okresného úradu mal byť presne špecifikovaný deň a hodina, kedy z Vašej strany došlo k použitiu diaľnice bez úhrady diaľničnej známky a spolu s rozkazom Vám mala byť zaslaná aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 a záznam o kontrole.

Žiaľ zákon je taký, že okresný úrad pokutu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic uložiť musí, čo je v zákone vymedzené slovami "bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 €", teda nie je daná možnosť uloženia pokuty, čo by bolo uvedené slovom "môže uložiť pokutu až do výšky 150 €.

Pokuta podľa zákona je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak by ste v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu uhradili 100 € pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. 

Pokiaľ doručený rozkaz neobsahuje aj fotografie o porušení povinnosti, potom podajte odpor proti rozkazu v zmysle poučenia uvedeného v rozkaze, ktoré poučenie má obsahovať samotný rozkaz okresného úradu.
 

2./ Pokiaľ sa jedná o doklad o úhrade, pre prevádzkovateľa čerp. stanice platia ust. zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde je stanovená povinnosť uschovávať predmetné doklady v súlade s ust.§ 69 daňového poriadku do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, pre rok 2016 a 2017 je to rokov.  Poznamenávame, že prevádzkovateľ nie je povinný Vám vo veci poskytnúť údaje u úhrade, ale predpokladáme, že tak urobí na Vaše požiadanie, kedy mu aj vysvetlíte dôvod, na ktorý predmetný doklad potrebujete.

3./ Nepíšete, kedy ste obdržali rozkaz z okresného úradu, ale postupujte tak, aby ste stihli lehotu na podanie odporu v zmysle poučenia uvedenom v rozkaze kým budete získavať údaje o úhrade diaľn. známky, aby rozkaz nenadobudol právoplatnosť a potom už doklad o úhrade bude zbytočný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás tiež som obdržal rozkaz o uložení pokuty za používanie diaľnice v roku 11/2016 bez platnej úhrady. Stala sa mi taká vec z som vyšiel na diaľnicu pred polnocou cca 23:40 a bol som zaznamenaný v čase 23:48 meracím zariadením. Pritom som si pri najbližšom mieste zakúpil diaľničnú známku, ale bola zakúpená až po polnoci, cca 10 minút po polnoci. Pretože som si únavou nejako neuvedomil, že je toľko hodín, tak teraz mám za to platiť? Pritom sa jednalo iba o jednorazové požitie diaľnice. Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. § 10 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke platí, že priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osobou poverenou výkonom kontroly alebo orgánmi PZ spáchanie správneho deliktu bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 €.

Správny delikt prevádzkovateľa vozidla možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly alebo orgány Policajného zboru.

 

V rozkaze od okresného úradu mal byť presne špecifikovaný deň a hodina, kedy z Vašej strany došlo k použitiu diaľnice bez úhrady diaľničnej známky a spolu s rozkazom Vám mala byť zaslaná aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 a záznam o kontrole.

Žiaľ zákon je taký, že okresný úrad pokutu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic uložiť musí, čo je v zákone vymedzené slovami "bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 €", teda nie je daná možnosť uloženia pokuty, čo by bolo uvedené slovom "môže uložiť pokutu až do výšky 150 €.

Pokuta podľa zákona je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak  by ste v  lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu uhradili 100 € pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. 

Pokiaľ doručený rozkaz neobsahuje aj fotografie o porušení povinnosti, potom podajte odpor proti rozkazu v zmysle poučenia uvedeného v rozkaze, ktoré poučenie má obsahovať samotný rozkaz okresného úradu.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Správa: Prajem Vám pekný deň. Dňa 18. 05. 2016 som sa dopustil priestupku podľa §10a zákona č. 488/2013 tým, že na úseku Banská Bystrica-Zvolen užíval vymedzený úsek cesty R2 bez úhrady diaľničnej známky. Dnes t.j. 22. 6. 2018 som dostal dop. List z OU Rimavská Sobota (datovaný na deň 21. 6. 2018) o uložení pokuty za spomínaný priestupok vo výške 150e. Chcem sa spýtať, či v tomto prípade neplatí premlčacia doba priestupku a ak áno ako mám v danej veci ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Podľa ust.§ 11 ods. 6 zákona o diaľničnej známke platí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

T.j. : Pre posúdenie tohto, či pokuta bola uložená v lehote dvoch rokov odo dňa keď sa o nej okresný úrad dozvedel, má vyplývať zo samotného rozkazu OÚ.

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

Uhradením sumy 100 € v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu sa vec považuje za vybavenú,má sa za to, že pokuta je uhradená v sume 150 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, stala sa mi rovnaká vec ako dvom pánom, ktorým ste už odpovedali (preklep EČV pri nákupe diaľničnej známky). Prišiel som na to až teraz, keď mi prišla pokuta za "neuhradenú" diaľničnú známku z marca 2016. Keďže to bolo minulý rok, nemôžem požiadať o opravu ani kúpiť ďalšiu známku. S čistým svedomím som jazdil celý rok, takže ako mi povedali pracovníci NDS, môžem očakávať niekoľko ďalších rovnakých pokút. Viem, že zo zákona má štát čas poslať pokutu 3 roky, ale v takýchto prípadoch, keď čas rozhoduje o "spáchaní" ďalšieho priestupku, sa mi zdá nefér, keď ich posiela tak neskoro. Mohli by ste mi prosím poradiť, čo by malo byt súčasťou odvolania, alebo ako to najlepšie napísať, aby som mal šancu uspieť? Za odpoveď vopred ďakujem, prajem pekný deň.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň, v odvolaní poukážte na to, že ide o zrejmý preklep v ŠPZ vozidla, preukážte sa dokladom k zakúpení diaľničnej známky a zdôraznite v čom spočíval preklep. 

Poukážte aj na vyššie citovaného vyjadrenie ministerstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, na Vašej stránke som našiel odpoveď na dotaz od pána, ktorý riešil problém s "neuhradením" diaľničnej známky kvôli preklepu v EČV, na ktorý prišiel neskoro. Stala sa mi absolútne identická vec. Zakúpil som si diaľničnú známku, pričom po pol roku som sa snažil o zmenu EČV v systéme úhrad (zmena EČV nastala kvôli zmene adresy trvalého pobytu) pričom som zistil, že EČV som pri kúpe diaľničnej známky zadal zle. Konkrétne sa jednalo o preklep v EČV xxxxxx na xxxxxx. Vzhľadom k tomu, že mi po novele zákona o diaľničnej známke hrozí pokuta až 900 Eur, môžete mi prosím napísať, či ste vo Vašej praxi riešili takýto problém a aká je úspešnosť odvolania sa voči pokute (správne konanie) respektíve úspešnosť pri súdnom konaní? Veľmi pekne Vám za odpoveď vopred ďakujem. 

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, tak ako je uvedené vyššie pri odpovedi v predchádzajúcom prípade, je rozdiel či ide o preklep alebo o zámerné vedenie vozidla po diaľnici bez diaľničnej známky. Úspešnosť je preto pomerne vysoká. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku