Máte
otázku?

Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ohľadom BSM. Môj manžel nadobudol pozemok darom počas nášho manželstva. Po uplynutí 10 rokov tento pozemok predal a za získané prostriedky zakúpil rôzny hnuteľný majetok, ako auto, nábytok a tiež investoval do prerábky domu. Rada by som sa opýtala, či náš majetok (kúpený za peniaze z predaja darovaného pozemku) patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na Vašu otázku ohľadom predaja darovaného pozemku a kúpy vecí počas manželstva, tak naša odvoveď je nasledovná:

Pokiaľ jeden z manželov nadobudol počas manželstva určitú vec na základe darovania, takáto vec nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Následne ak tento manžel predmetnú vec speňažil, výťažok z takého predaja tiež nepatrí do BSM, ale do výlučného vlastníctva tohto manžela (nakoľko ide iba o transformáciu majetku). Pokiaľ však ide o odpoveď na Vašu otázku, či veci nadobudnuté z tohto výťažku patria alebo nepatria do BSM, je potrebné skúmať vôľu kupujúceho, resp. kupujúcich (ak veci kupovali manželia spoločne). Podľa uznesenia NS ČR sp.zn. 22 Cdo 1461/2006: „Ak kúpna cena zaobstaranej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcim boli obidvaja manželia a obidvaja pri uzavretí kúpnej zmluvy prejavili vôľu nadobudnúť kupovanú vec do bezpodielového spoluvlastníctva, potom sa táto vec stala predmetom ich bezpodielového spoluvlastníctva.“ Pre aplikáciu tohto judikátu je teda potrebné súčasne splniť podmienky, podľa ktorých kupujúcimi musia byť obaja manželia a vôľa oboch kupujúcich musí smerovať k tomu, že vec chcú nadobudnúť do BSM. Preto ak by sa veci kupovali z výlučných prostriedkov jedného z manželov a nebola by naplnená čo i jedna z uvedených podmienok (napr. ak by bol kupujúcim iba jeden manžel), potom sa veci nestanú predmetom BSM, ale budú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorého výlučné prostriedky boli použité na kúpu týchto vecí (pôjde totiž iba o ďalšiu transformáciu majetku).

Trápi vás "Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Plánujem kúpiť záhradu ako pozemok od manželov z ich BSM (1/1). Mohli by ste mi prosím poradiť, aké ustanovenia by nemali chýbať v kúpnej zmluve, ak ide o predaj z BSM do môjho výlučného vlastníctva? Stačí uviesť, že obaja predávajúci manželia súhlasia s predajom, alebo ak majú predkupné právo, že sa toto rozhodli nevyužiť? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, v kúpnej zmluve je potrebné označiť všetkých účastníkov zmluvy údajmi podľa katastrálneho zákona (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt). Potom je potrebné označiť predmet prevodu (tiež všetkými údajmi podľa katastrálneho zákona). Ďalej musíte zmluve uviesť, že nehnuteľnosť prevádzajú manželia zo svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 do Vášho výlučného vlastníctva. Ďalej je potrebné uviesť kúpnu cenu.

Toto je úplný základ, aby Vám zmluva na katastri prešla. Potom by určite bolo vhodné, aby ste do zmluvy uviedli aj ustanovenia, ktoré Vás chránia. 

Napríklad spôsob platenia kúpnej ceny, právo na odstúpenie od zmluvy


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Nie som rozvedená s manželom, ale opustil našu spoločnú domácnosť s podmienkou, že ho vyplatím z dohodnutej sumy a vzdá sa čiastky z bytu. Tento úkon sme vykonali pred notárom a je zaznamenaný v prehlásení a potvrdení u notára. Je byt už mojím vlastníctvom? Môžem ho zapísať na katastrálnom úrade? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) a podpísali ste dohodu o vysporiadaní ešte pred rozvodom, ide o absolútne neplatný právny úkon, a preto sa nemôžete na základe tejto zmluvy stať vlastníkom nehnuteľnosti ( bytu). Môžete uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve alebo zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť okamihom jazero manželstva. Pokiaľ ste nič také neriešili, tak máte podpísanú neplatnú zmluvu.


Podotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Ak sme manželia, musíme pozemok kupovať obaja? Alebo je dostatočné, aby zmluva bola len na jedného z nás, napríklad na manžela? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň,

bez ohľadu na to, kto z Vás uzatvorí kúpnu zmluvu (či Vy, alebo Váš manžel alebo obaja spolu), v prípade, že nemáte zúžený rozsah BSM, bude pozemok patriť do bezpodielového spoluvlastníctva Vás a Vášho manžela.


Trápi vás "Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako môžeme postupovať. Konkrétne, či je možné predať manželovi dom, ktorý som nadobudla pred manželstvom. A či si on, ako jediný budúci majiteľ, môže vziať hypotéku samostatne? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň, ak vlastníte nehnuteľnosť vo svojom výlučnom vlastníctve môžete takýmto majetkom ľubovoľne disponovať. Tzn. že môžete tento majetok predať alebo darovať aj svojmu manželovi. Avšak v právnej teórii, ani v súdnej praxi nie je jednotný názor aký právny režim sa bude po takomto predaji majetku vzťahovať na nehnuteľnosť. Sú dva odlišné názory. Prvý názor hovorí, že keď jeden z manželov nadobudne z výlučných prostriedkov vec do svojho vlastníctva, patrí táto vec výlučne jemu a nepatrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Druhý právny názor zaujíma stanovisko, že keď počas trvania manželstva jeden z manželov nadobudne vec hoci aj za svoje výlučné prostriedky, táto vec (ak neslúži výlučne pre jeho osobnú potrebu) patrí do BSM. V súčasnosti nie je jednotný názor na to, ktorý z týchto režimov by sa mal uplatňovať. Právna teória sa doteraz s touto otázkou úplne nevyrovnala. Ak by Váš manžel kupoval Vašu nehnuteľnosť z hypotéky, ktorá bola poskytnutá iba jemu, podľa môjho právneho názoru by táto nehnuteľnosť mala byť jeho výlučným majetkom. Čo sa týka možnosti vziať si hypotéku, banka poskytne každému hypotéku, ak splnia ich podmienky. Túto otázku je potrebné smerovať priamo na banku.


Podotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Rozviedli sme sa a rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť. Byt je len na meno manželky. Nedobudla ho počas manželstva, jej rodičia jej ho kúpili. Chcela by ho predat a kúpiť si menší s dcérou, pričom z zostatkových peňazí by vyplatila manžela na základe ich dohody, ktorá bola dogovorená len medzi nimi a nie je písomná - teda bez právneho zásahu. Manžel si sám stanovil sumu - 7 000 eur. Môže manželka byt predat? Alebo môže manžel požiadať súdnou cestou o rozdelenie majetku, pričom byt by do toho času musela manželka ponechať? Aká by mohla byť suma pri rozdelení majetku, ak nič iné vlastnia len tento byt? Manžel vlastní len auto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň,

ak manželka kúpila byt za svoje výlučné prostriedky (aj keď jej boli darované), resp. prijala byt ako dar, potom tento nepatrí do BSM. Manžel však môže požadovať, aby mu bolo nahradené to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na výlučný majetok manželky (napr. rekonštrukcie, vybavenie a pod.). BSM sa vyporiadava tak, že sa určí, čo patrí do BSM a čo nie. Následne sa určí hodnota týchto vecí, plus úvery, pôžičky pohľadávky. Následne sa prihliada a na pričinenie o vytvorenie majetku, na vnosy do BSM a určí sa, čo komu pripadne a koľko bude povinný vyplatiť druhému manželovi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila. Pred manželstvom som vlastnila trojizbový byt v Bratislave, ktorého som bola jedinou vlastníčkou. Po určitom čase sme s manželom byt predali a kúpili sme dom v blízkosti Bratislavy na úver. Peniaze z mojho bytu sme použili na celkové vybavenie a zariadenie domu, keďže bol úplne holý. Manžel si našiel priateľku a chystáme sa rozvádzať. Dom buď manžel zrejme ponechá, keďže ja sama nie som schopná splácať tak vysoký úver, alebo ho predáme a peniaze z predaja pôjdu na predčasné splatenie úveru. Rada by som sa opýtala, keďže som prišla o svoj byt, ktorý som mala pred manželstvom a tiež o peniaze z bytu, či je možné pri rozvode vymáhať nejaké peniaze alebo vyrovnanie. Ako to je s predajom bytu počas manželstva a BSM?

Odpoveď: Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ste predali byt počas manželstva, ktorý patril výlučne Vám, potom vrámci vyporiadania BSM máte právo požadovať, aby sa Vám táto suma vrátila. Odporúčam však všetko riešiť v konaní o vyporiadanie BSM. Nedeľte vyporiadanie na dve časti, t.j. dom a úver a potom peniaze investované do domu. V konaní o vyporiadanie BSM budete musieť preukázať, že ste tie preniaze z predaja bytu investovali do domu a v akej výške. Pokiaľ to preukážete, súd Vám náhradu prizná, nakoľko išlo o investíciu z predaja bytu do spoločného BSM. Vhodnú stratégiu vyporiadania Vám môžeme navrhnúť pri osobnej konzultácii, ak súhlasíte so stretnutím. Osobné konzultácie v kancelárii týkajúce sa BSM sú spoplatnené.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj darovaného pozemku a kúpa vecí počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.