Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. Otec mi chce darovať nehnuteľnosť, ktorej je výlučným vlastníkom. Nehnuteľnosť vlastní viac ako 5 rokov. Po darovaní by som chcel nehnuteľnosť predať napríklad po 3 rokoch od darovania. Vzniká mi povinnosť platiť daň z predaja, pretože nevlastním nehnuteľnosť aspoň 5 rokov. Ak chcem dať ohodnotiť nehnuteľnosť súdnym znalcom tesne pred darovaním budem musieť uviesť túto zistenú cenu v darovacej zmluve ? Alebo stačí, že budem pri platení daní disponovať súdnoznaleckým posudkom. Jedna sa o to, že pri preukazovaní daňových výdavkov sa vychádza z ceny stanovenej na základe znaleckého posudku v čase darovania. Avšak neviem, či je potrebné, aby bola táto cena uvedená aj v darovacej zmluve alebo stačí mať súdnoznalecký posudok.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

 

Dobrý večer, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 


ROZBOR OTÁZKY 

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ"), ust. zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a ust. zákona o dani z príjmov ("ZoDP").

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :

1./ Podľa ust. § 628 OZ  darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

2./ Ďalej platí ust. § 629 OZ, v zmysle ktorého darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.  Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

3./ Otázku uvedenia ceny daru v darovacej zmluve OZ nerieši tým spôsobom, že táto je povinnou náležitosťou darovacej zmluvy. Teda cenu daru v  darovacej zmluve uviesť nemusíte, ale znal. posudok potrebujete. Uvádzame súčasne, že súdny znalec v znaleckom posudku musí uviesť účel posudku - darovanie, predaj a podobne.

4./ Podľa ust. ZoDP  platí, od dane je oslobodený príjem : 
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
- z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   
- z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie,  súdne rehabilitácie, mimosúdne rehabilitácie a pod.).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

5.) Ak má daňovník príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane a takýto príjem presiahne za zdaňovacie obdobie roku 2017 polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO - ostatné príjmy.

6./ Pre prípad, že by ste sa rozhodli darovanú nehnuteľnosť predať napr. po 3 rokoch, výdavky, ktoré by ste si mohli uplatniť, vymedzuje ust. § 8 ods. 5 ZoDP a uplatňujú sa v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a účelu, na aký bola nehnuteľnosť využívaná.

7./ Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním  je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu /Váš otec/ v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. Zjednodušene : Dôležité je posúdenie, či by príjem z predaja nehnuteľnosti v čase darovania bol u Vášho otca oslobodený od dane z príjmov. Keďže je vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti by bol oslobodený od dane z príjmov.  Tu následne platí : 

I.  Ak je príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, t.j. : darca bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov = prípad Vášho otca, potom pri následnom predaji darovanej nehnuteľnosti výdavkom u Vás by bola cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania určená znaleckým posudkom. 

II. Len pre Vašu informáciu uvádzame, že pre prípad, ak by Váš otec bol vlastníkom nehnuteľnosti v čase darovania menej ako 5 rokov, potom pri následnom predaji  výdavkom u Vás ako predávajúceho by bola obstarávacia cena zistená u darcu , t.j. : cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).

 

ZÁVER : 

1./ Nakoľko Váš otec nehnuteľnosť vlastní viac ako 5 rokov,  v prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti  Vami ako obdarovaným a predávajúcim výdavkom je cena podľa znaleckého posudku v čase darovania.  

2./ Ďalšie výdavky, okrem už uvedeného v bode 1.), ktoré by ste si mohli uplatniť v prípade predaja predmetnej darovanej nehnuteľnosti je napr. aj cena zaplatená za znalecký posudok, správny poplatok za kataster, poplatky za overenie podpisov, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti v čase od darovania až do jej predaja, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely. 

3./ Len poznamenávame, že po nadobudnutí nehnuteľnosti  formou darovania je potrebné, aby ste následne podali daňové priznanie k miestnym daniam - daň z nehnuteľností, poplatky za odpad.  Daňové priznanie k dani z príjmov na základe tohto darovania nepodávate, nakoľko príjem nemáte. 

4./ Povinné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva, teda aj darovania bytu, sú uvedené v zst. zákona o vlastníctve bytov. Upriamujeme pozornosť na ust.  § 5 cit. zákona (citujeme) : 

"Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať okrem iných aj

písm. f) : zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada."

5./ Pre komplexnosť dopĺňame, že darovanie majetku počas života jednému z dedičov (Vám)  má vplyv na Vaše následné dedenie a je korigované v rámci tzv. kolácie, teda v zmysle ust. § 484 OZ dôjde k započítaniu tohto daru  - bytu od  Vášho otca do Vášho dedičského podielu. To znamená, že na darovanie uskutočnené za života rodičov (darcu) sa prihliada pri vysporiadaní dedičstva, a dedičský podiel dediča/obdarovaného/ bude znížený o hodnotu daru, ktorý dostal počas života (ak ide o dar presahujúci rámec bežného darovania, čím byt rozhodne je). 

/Prepáčte túto záverečnú poznámku, ale aj toto prináša život./

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomohla.

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
V roku 2010 som kúpil dvojizbový byt za 37000e. V roku 2012 som ten byt daroval bratovy a on mi daroval jeho trojizbový byt. Nakoniec sme sa rozhodli, že postavíme dom, a tak sme si v roku 2016 naspäť vymenili byty a v roku 2017 sme ho predali. Pred predajom sme urobili znalecký posudok bytu a vyšla suma 46500e. Byt sme predali za 45500e o 1000e menej, lebo sme potrebovali peniaze na dokončenie domu. Som povinný zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o byt v hodnote podľa znal. posudku 46500 eur, ktorý ste predali za 45500 eur, k tomuto uvádzame, že zo záporného rozdielu (mínus 1000 eur) nemôže vzniknúť povinnosť zaplatiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k dami z príjmov však musíte podať, lebo neuplynula doba 5 rokov od nadobudnuia nehnuteľnosti do jej predaja. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
prosím Vás, mama získala byt darovacou zmluvou po starej mame pred dvomi rokmi. Vieme o tom, že ak byt predá skôr ako o 5 rokov, bude musieť z neho odviesť 33% dane. Mamu však momentálne kontaktovala istá realitná kancelária, ktorá tvrdí, že v prípade, že je priamy potomok (dcéra) darcu, nie je povinná čakať 5 rokov, ale môže byt predať aj teraz bez toho, aby odviedla daň štátu. Stará mama vlastnila byt 40 rokov a mama je jej jedinou dcérou.
Predaj bytu skôr by nám vyhovoval, nevieme sa však dopátrať, či dodatok o priamom potomkovi ako neplatcovi dane skutočne platí, radi by sme Vás preto v tomto smere poprosili o radu.
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
predmetné oslobodenie od dani z príjmov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa vzťahuje iba na nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, ale nie darovaním. Ak by Vaša mama byt zdedila a teraz ho predala, neplatila by daň z príjmov. Nakoľko ho však získala darom, tak sa výnimka na ňu nevzťahuje.

Vyžiadajte od realitnej kancelárie presné ustanovenie zákona podľa ktorého podľa nich nebude musieť Vaša mama platiť daň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Otec nadobudol pozemok od svojej sestry darovaním pred pol rokom. Je možné, aby mi daroval tento pozemok, ktorý nadobudol darovaním? Alebo je lepšie urobiť kúpno-predajňu zmluvu?
Podľa predchádzajúcich odpovedi na iné otázky je predaj pozemku za 1 euro svojim spôsobom darovanie. Správne?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
áno, predaj pozemku za 1 € sa bude posudzovať ako darovanie.

Darovať pozemok Vám otec samozrejme môže.

 

Rozdiel je v podstate v tom, že ak by Vám otec pozemok daroval, v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka sa darca - otec môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pri kúpnopredajnej zmluve sa predávajúci nemôže domáhať vrátenia pozemku z tohto dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov.

Výhodou kúpnopredajnej zmluvy je tiež, že v prípade úmrtia Vášho otca sa predmetný pozemok, ktorý by ste nadobudli kúpou, ; nezapočítava na Váš dedičský podiel. Alebo opačne : ak by Vám otec pozemok daroval, predmetný dar - jeho hodnota v čase darovania sa Vám započitáva na Váš dedičský podiel a v podstate o toľko budete menej dediť. Otázkou je, čo bude predmetom dedenia a či vôbec bude započítanie reálne.

Odporúčame spísanie zmluvy, či už darovacej alebo kúpnopredajnej nechať na posúdenie advokáta, ktorý má dostatok vedomostí a skúsenosti na posúdenie Vášho prípadu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Otec nám so sestrou daroval dom (2/2019) s prislúchajúcimi pozemkami, vlastnil to celé viac ako 5 rokov. Po pár mesiacoch (8/2019) sme časť pozemku predali susedovi, ktorý si tu ide postaviť dom. Je cena za predaj tejto časti pozemku predmetom dane? A bolo potrebné pri predaji časti pozemku mať urobený znal. posudok. Ďakujem K.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade je rozhodné to, že otec v čase darovania nehnuteľností bol jej vlastníkom viac ako 5 rokov a potom následne platí, že v prípade predaja darovanej nehnuteľnosti resp. jej časti Vami, výdavkom pri predaji bude hodnota nehnuteľnosti Vám v čase darovania  podľa znaleckého posudku. 

V otázke uvádzate, že časť pozemku ste predali v 8/2019, teda daňov é priznanie podať musíte, príjmom bude cena, ktorú ste útŕžili mínus  výdavok ktorým je cena zodpovedajúci podiel na nehnuteľnosti v čase darovania Vám v 02/2020 podľa znaleckého posudku. Len rozdiel medzi príjmom a výdavkami bude predmetom dane.  Znalecký posudok môžete nechať vyhotoviť aj dodatočne - resp. spätne.

Výdavkom ďalej bude poplatok za návrh na vklad, cena za vyhotovenie znal. posudku, cena za geom. plán, prípadne odmena, ktorú ste platili advokátovi za spísanie zmluvy.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Môže môj otec prepísať byt na mňa - jeho dcéru formou návrhu (zmeny vlastníka) zápisu do katastra nehnuteľnosti bez toho, že by sa spisovala darovacia zmluva? Byt má v osobnom vlastníctve (Spoločenstvo vlastníkov bytov). Kedysi som tento byt darovala jemu formou darovacej zmluvy a teraz by sme radi volili čo najjednoduchšiu cestu. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Renáta 
 

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste otcovi darovali byt a chcete, aby tento bol opäť vo Vašom vlastníctve.  Zmena na LV  spôsobom ako uvádzate v otázke na základe žiadosti podanej na kataster nehnuteľností nie je možná.
Riešením je zrušenie darovacej zmluvy v zmysle ust. § 629 Obč. zákonníka :
"Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."

Možnosťou je zo strany Vášho otca vrátiť dar z uvedených dôvodov podľa § 629 Obč. zákonníka, kedy fakticky dochádza zrušeniu dar. zmluvy od počiatku (ex tunc) a nastáva resp. pokračuje právny stav ako keby k darovaniu nedošlo. 
V otázke neuvádzate kedy došlo k darovaniu. Premlčacia doba na vrátenie daru z dôvodu vád, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, je tri roky (§ 101 Obč.  zákonníka).

Ďalšou možnosťou je spísanie riadnej darovacej zmluvy.

Odporúčame kontaktovať advokáta.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Chcel by som vedieť koľko sa približne platí, keď mi rodičia daruje rodinný dom s pozemkom spolu asi 400 m2 alebo, či to nebude radšej urobený predaj za symbolickú cenu ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Nevieme podľa otázky či sa pýtate na naše služby za spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. Túto otázku musíte riešiť podaním otázky v platenej poradni, kde je potrebné postupovať podľa tam uvedeného návodu.

Všeobecne uvádzame, že pokiaľ by Vám rodičia chceli predať rodinný dom s pozemkom za 1 €, v skutočnosti by sa jednalo o darovanie a preto by platil tento  iný úkon.
Zmluvu je potrebné uzatvoriť jasne - kúpnopredajná zmluva alebo darovacia zmluva. 
Vy ako kupujúci resp. obdarovaný neplatíte žiadnu daň z príjmu prípadne daň z darovania - daň z darovania bola zrušená od 1.1.2004.
Dôležité pre daň z príjmov v prípade uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy je to, kedy rodičia nadobudli rodinný dom s pozemkom.

V prípade, že nehnuteľnosť rodičia nadobudli pred viac ako 5 rokmi, potom príjem z predaja takejto nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku je od dane oslobodený. 
Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zvažujem darovanie 1/4 domu s pozemkami mojej sestre. V prípade, že sestra následne rod. dom predá, nemala by platiť daň z príjmu, ak nehnuteľnosť nepredá za vyššiu cenu ako mala v čase darovania (ja som vlastníkom 20 rokov). Prosím Vás o radu, či je možné resp. potrebné ošetriť v darovacej zmluve hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania (znalecký posudok teraz nechce dať vyhotoviť), resp. ako sa potom spätne určí hodnota, aby neplatila daň z predaja. Ďakujem pekne za odpoveď. Mirka.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,

poznamenávame, že pokiaľ by Vaša sestra nadobudla podiel 1/4 na nehnuteľnosti, nie je oprávnená predať nehnuteľnosť celú, ale len svoj podiel na nej.

Nevieme čo je dôvodom toho, aby nebol vyhotovený znalecký posudok už teraz v čase darovania.

Znalecký posudok je možné síce vyhotoviť aj dodatočne ale pokiaľ dôjde k zmenám na nehnuteľnosti, je to už aj pre znalca zložitejšie.

To, že znalecký posudok nebude vyhotovený v čase darovania nezakladá dôvod na to, aby nevznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Povinnosť podať daňové priznanie sa riadi ust. zákona o dani z príjmov.

Ak by následne Vaša sestra svoj podiel predala do 5 rokov od darovania, potom výdavkom u nej v prípade predaja by bola obstarávacia cena zistená u darcu, t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva.

Takže nevyhotovenie znaleckého posudku  teraz nič nevyrieši.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku kúpila som budovu bez pozemku vedenú ako pohotovostný sklad bez súpisného čísla. Do katastra zapísaná 11. 4. 2018 chcem ju predať. Ako mám ďalej postupovať, aby som nemusela platiť daň? Mám to dať cez darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, ak ste kúpili nehnuteľnosť a chcete ju následne predať, tak daň budete platiť iba v prípade, ak máte z predaja zisk. To znamená, že ak ste kúpili napríklad budovu za sumu 50 tisíc eur a predávate ju za 60 tisíc eur, daň budete platiť zo sumy 10 tisíc eur. Ak teda na zmluve budete mať rovnakú sumu, za akú ste ju kúpili, daň platiť nebudete. Okrem dane sa platia aj odvody do zdravotnej poisťovne pri predaji nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či môže môj brat napadnúť darovaciu zmluvu po smrti mojich rodičov(rodičia ešte žijú), ak moji rodičia mne darovali chatu a byt a bratovi nechali len garsónku(z dôvodu hazardu). Máme spísaný dokument, prečo brat dostal len garsónku. Sú tam podpisy oboch rodičov, bratov a môj. Je potrebné, aby tento dokument bol overený notárom v prípade napadnutia tohto dokumentu bratom? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý večer, 

k otázke uvádzame nasledovné :

1./ Doklad o dôvodoch darovacích zmlúv  : Dôvody ste mohli uviesť aj v darovacej zmluve. Dôvody darovania však v darovacej zmluve vyslovene byť uvedené nemusia, nakoľko už samotná podstata darovania vyjadruje dôvod, ktorým je ochota darovať zo strany darcu a vďačnosť dar prijať.  Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podpisy overené, doklad nezakladá práva a povinnosti.

2./ Darovacia zmluva  ako zmluvný typ je upravená v ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka /citujeme/ :

"§ 628  

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

3./ Vaši rodičia môžu so svojím majetkom za života robiť akékoľvek úkony a teda aj právny nárok na dar nie je. Je vecou ich vôle, že Vám za života darovali svoje majetky.  

Napadnúť darovaciu zmluvu Váš brat by mohol len zo zákonných dôvodov o neplatnosti právnych úkonov, nakoľko platí, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný, takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Teda Váš brat nemôže napadnúť Vaše darovacie zmluvy z dôvodu, že rodičia Vám darovali viac ako jemu.

Naopak, rodičia ako darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Ďakujem pekne za odpoveď na predchádzajúcu otázku. Chcel by som sa ešte opýtať dodatočne k problematike z prvej otázky. Na tom byte, ktorý mi otec chce darovať je ťarcha od banky. Otec chce túto dlžobu pred darovaním vyplatiť, a teda bude vystavená kvitancia na odstránenie ťarchy, ktorú otec na kataster doručí. Je potrebné, aby bola ťarcha odstránená z listu vlastníctva pred darovaním (aby sme mohli podpísať darovaciu zmluvu a podať návrh na vklad do katastra) alebo môžeme riešiť darovaciu zmluvu už po doručení kvitancie (teda otec doručí na kataster kvitanciu a napríklad na druhý deň by sme podali návrh na vklad do katastra). Ďakujem S pozdravom .

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 151md/ Ob č. zákonníka platí :

"Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z registra záložných práv alebo z osobitného registra, ak sa na vznik záložného práva vyžaduje podľa zákona registrácia v osobitnom registri; výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.

Záložný veriteľ je povinný podať žiadosť o výmaz záložného práva bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva.

Žiadosť o výmaz záložného práva je oprávnený podať aj záložca; záložca je povinný žiadosť doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou záložným veriteľom."

2./  Na základe tzv. kvitancie listiny vykoná príslušný kataster nehnuteľností v zákonom stanovenej lehote 60 dní výmaz záložného práva  ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.

3./ Podľa katastrálneho zákona práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

4./ Záver : Podať návrh na výmaz zálož. práva a následne, napr. na druhý deň podať návrh na vklad darovacej zmluvy. V návrhu môžete uviesť číslo konania návrhu na záznam na výmaz záložného práva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku