Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Môj otec má v úmysle darovať mi nehnuteľnosť, ktorej je výhradným vlastníkom. Túto nehnuteľnosť vlastní viac ako 5 rokov. Po prijatí daru by som chcel nehnuteľnosť predať napríklad po troch rokoch. Pokladám, že budem musieť zaplatiť daň z predaja, pretože nehnuteľnosť vlastním menej než 5 rokov. Mám otázku týkajúcu sa ohodnotenia nehnuteľnosti súdnym znalcom tesne pred darovaním. Mám túto zistenú cenu uvest v darovacej zmluve, alebo bude postačujúce disponovať súdnoznaleckým posudkom pri platení daní? Ide o to, že pri preukazovaní daňových výdavkov sa obyčajne vychádza z ceny stanovenej na základe znaleckého posudku v čase darovania. Ale nie som si istý, či je potrebné uviesť túto cenu aj v darovacej zmluve, alebo je dostatočný samotný súdnoznalecký posudok.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

 

Dobrý večer, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 


ROZBOR OTÁZKY 

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ"), ust. zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a ust. zákona o dani z príjmov ("ZoDP").

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :

1./ Podľa ust. § 628 OZ  darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

2./ Ďalej platí ust. § 629 OZ, v zmysle ktorého darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.  Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

3./ Otázku uvedenia ceny daru v darovacej zmluve OZ nerieši tým spôsobom, že táto je povinnou náležitosťou darovacej zmluvy. Teda cenu daru v  darovacej zmluve uviesť nemusíte, ale znal. posudok potrebujete. Uvádzame súčasne, že súdny znalec v znaleckom posudku musí uviesť účel posudku - darovanie, predaj a podobne.

4./ Podľa ust. ZoDP  platí, od dane je oslobodený príjem : 
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
- z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   
- z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie,  súdne rehabilitácie, mimosúdne rehabilitácie a pod.).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

5.) Ak má daňovník príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane a takýto príjem presiahne za zdaňovacie obdobie roku 2017 polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO - ostatné príjmy.

6./ Pre prípad, že by ste sa rozhodli darovanú nehnuteľnosť predať napr. po 3 rokoch, výdavky, ktoré by ste si mohli uplatniť, vymedzuje ust. § 8 ods. 5 ZoDP a uplatňujú sa v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a účelu, na aký bola nehnuteľnosť využívaná.

7./ Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním  je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu /Váš otec/ v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. Zjednodušene : Dôležité je posúdenie, či by príjem z predaja nehnuteľnosti v čase darovania bol u Vášho otca oslobodený od dane z príjmov. Keďže je vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti by bol oslobodený od dane z príjmov.  Tu následne platí : 

I.  Ak je príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, t.j. : darca bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov = prípad Vášho otca, potom pri následnom predaji darovanej nehnuteľnosti výdavkom u Vás by bola cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania určená znaleckým posudkom. 

II. Len pre Vašu informáciu uvádzame, že pre prípad, ak by Váš otec bol vlastníkom nehnuteľnosti v čase darovania menej ako 5 rokov, potom pri následnom predaji  výdavkom u Vás ako predávajúceho by bola obstarávacia cena zistená u darcu , t.j. : cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).

 

ZÁVER : 

1./ Nakoľko Váš otec nehnuteľnosť vlastní viac ako 5 rokov,  v prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti  Vami ako obdarovaným a predávajúcim výdavkom je cena podľa znaleckého posudku v čase darovania.  

2./ Ďalšie výdavky, okrem už uvedeného v bode 1.), ktoré by ste si mohli uplatniť v prípade predaja predmetnej darovanej nehnuteľnosti je napr. aj cena zaplatená za znalecký posudok, správny poplatok za kataster, poplatky za overenie podpisov, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti v čase od darovania až do jej predaja, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely. 

3./ Len poznamenávame, že po nadobudnutí nehnuteľnosti  formou darovania je potrebné, aby ste následne podali daňové priznanie k miestnym daniam - daň z nehnuteľností, poplatky za odpad.  Daňové priznanie k dani z príjmov na základe tohto darovania nepodávate, nakoľko príjem nemáte. 

4./ Povinné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva, teda aj darovania bytu, sú uvedené v zst. zákona o vlastníctve bytov. Upriamujeme pozornosť na ust.  § 5 cit. zákona (citujeme) : 

"Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať okrem iných aj

písm. f) : zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada."

5./ Pre komplexnosť dopĺňame, že darovanie majetku počas života jednému z dedičov (Vám)  má vplyv na Vaše následné dedenie a je korigované v rámci tzv. kolácie, teda v zmysle ust. § 484 OZ dôjde k započítaniu tohto daru  - bytu od  Vášho otca do Vášho dedičského podielu. To znamená, že na darovanie uskutočnené za života rodičov (darcu) sa prihliada pri vysporiadaní dedičstva, a dedičský podiel dediča/obdarovaného/ bude znížený o hodnotu daru, ktorý dostal počas života (ak ide o dar presahujúci rámec bežného darovania, čím byt rozhodne je). 

/Prepáčte túto záverečnú poznámku, ale aj toto prináša život./

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomohla.

 

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je právne riešené, keď mi v roku 2023 jedna pani darovala byt v hodnote približne 130 tisíc eur, ktorý vlastnila viac ako 5 rokov. Teraz si želá byt získať späť a požaduje, aby som darovaciu zmluvu zrušil. Myslím si, že to nie je možné, však? Byt je už napísaný na mňa od roku 2023. Je možné byt jej opäť darovať? Musel by som v takom prípade platiť nejaké poplatky alebo dane? Existuje nejaká lehota, o ktorej by som mal vedieť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň,
darca má právo požadovať vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy v zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka. Teda nie vždy a za každých okolností. 

Platí však, že v súčasnosti ste Vy vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, a darca sa môže domáhať vrátenia iba vtedy, ak sa správate k nemu alebo k jeho rodine v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Vy teda momentálne rozhodujete ako s vecou naložíte. Ak si želáte nehnuteľnosť darovať naspäť, tak to samozrejme ako vlastník urobiť môžete. Pri darovaní sa daň neplatí, nemali ste totiž žiadny príjem. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pán Ficek. Počas môjho podnikania som si kúpil byt, kde je oficiálnou vlastníčkou moja matka. Tá však byt ešte nevlastní 5 rokov. Potrebujem previesť byt na moje meno a využiť ho na americkú hypotéku pre financovanie ďalších mojich potrieb. Kúpna cena už nekorešponduje s trhovými cenami ani so znaleckým posudkom. Asi by bola výhodnejšia darovacia zmluva. Existujú nejaké výnimky, ktoré sa týkajú prevodu nehnuteľností medzi rodinnými príslušníkmi? Aký by bol najprijateľnejší scenár, aby som platil čo najmenej na daniach? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej problematiky je jednoduché.

Je potrebné spísať darovaciu zmluvu s vašou matkou, kde vy budete vystupovať ako obdarovaný. Uvádzame, že v tomto prípade - darovacia zmluva - nevzniká povinnosť pre vás a ani vašu matku platiť daň z príjmu, lebo darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou. Rovnako nebude platiť ani odvody na zdravotné poistenie vy ani vaša matka.

Po darovaní nehnuteľnosti vám bude potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach.

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dostala som od babičky dom, ktorý mi darovala prostredníctvom darovacej zmluvy. Môžem tento dom predať? Budú mi za toto od štátu účtované nejaké poplatky?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, v prípade predaja darovaného domu môžete byť oslobodená od dane ak ste mali dom vo vlastníctve aspoň 5 rokov. Ak nie tak, potom sa postupuje tak, že v prípade ak vaša babka vlastnila dom viac ako 5 rokov pred darovaním, potom si môžete pri výpočte základu dane započítať hodnotu domu v čase darovania, t.j. daň odvediete len z rozdielu súm - hodnoty domu v čase darovania a hodnoty domu v čase predaja. 

Ak však vaša babka dom nevlastnila pred darovaním viac ako 5 rokov, potom budete odvádzať daň z celej sumy, za ktorú dom predáte.

Daňové právo však nie je jednoduchá záležitosť, vyššie uvedené zdaňovanie je popísané iba v skratke, že ako to asi funguje. Ak by ste chceli hlbšiu analýzu a detailne právne stanovisko, potom táto služba by už bola spoplatnená.

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dostala som darebne nehnuteľnosť. Darovacia zmluva bola vypracovaná bez znaleckého posudku. Zdá sa, že budem nútená predať túto nehnuteľnosť po dvoch rokoch, keďže potrebujem financie na ďalšie dofinancovanie darcu ako príplatok k sociálnemu zariadeniu. Je možné niečo uplatniť ako výdavok? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 24.04.2023)

Dobrý deň,
hoci v čase darovania nebol vyhotovený znalecký posudok, tento Vám môže vyhotoviť súdny znalec aj so spätným ohodnotením nehnuteľnosti v čase darovania.

Je samozrejmé, že znalec vyhotoví aj znalecký posudok na terajšiu hodnotu nehnuteľnosti, ktorá bude tvoriť kúpnu cenu pri predaji tejto Vám darovanej nehnuteľnosti.

"Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, čo je Váš prípad, je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja tejto nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane z príjmov, ak by v čase darovania došlo u darcu k predaju nehnuteľnosti;

  • ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania oslobodený od dane z príjmov, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom v čase darovania;
  • ak by príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane z príjmov, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu (t. j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca)." /citované zo stránky FS SR/.

Následne predmetom dane z príjmov a povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie bude troviť len rozdiel medzi hodnotou nehnuteľnosti v čase darovania Vám a kúpnou cenou, za ktorú nehnuteľnosť predáte.

Na vypracovanie kúpnej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý samozrejme vypracuje aj návrh na vklad, ktorý podá elektronicky.

Uvádzame, že zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, je možné, aby vlastník nehnuteľnosti, ktorý v nedávnej dobe prekonal mozgovú príhodu a má 75%-né postihnutie, teda nepozná abecedu, nevie hovoriť ani písať a doposiaľ nebol zbavený svojprávnosti, daroval formou darovacej zmluvy nehnuteľnosť, konkrétne byt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
právny úkon, ktorý urobí osoba nemajúca spôsobilosť na právne úkony alebo osoba konajúca v duševnej poruche je neplatný podľa ust. § 38 Občianskeho zákonníka:

(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.   (2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.   Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony už dnes nie je právne možné a spôsobilosť na právne úkony sa dá iba obmedziť, avšak, ak osoba konala v duševnej poruche, tak bude právny úkon neplatný aj vtedy, ak daná osoba nebola obmedzená na spôsobilosti na právne úkony, takže by to mohol byť aj Vami spomínaný prípad. Podľa nášho názoru, v prípade aký uvádzate, daná osoba už nie je schopná posúdiť následky svojho konania a tým pádom nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony. Ak by daná osoba právny úkon urobila, tak by sa dal napadnúť tým spôsobom, že by ste preukázali, že v čase uzatvorenia zmluvy konala v duševnej poruche. Na tento účel by mohli slúžiť napríklad lekárske správy/záznamy.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať. Moja mama mi chce darovať byt a má len mňa. Je výhodnejšie uzatvoriť darovaciu zmluvu, predať mi ho alebo nemusí robiť nič, keďže som jediná dedička? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 24.07.2022)

Dobrý deň,
na vašu otázku uvádzame, že vaša mama za svojho života môže nakladať so svojim majetkom podľa svojho rozhodnutia a nepotrebujte k tomu súhlas svojich budúcich dedičov. Môže byt predať alebo darovať komukoľvek.

Pre vás je výhodnejšie, keď vám daruje byt za svojho života so súčasným zriadením vecného bremena v jej prospech, ktoré spočíva v práve doživotného užívnia abývania v byte. Následne ak by došlo k úmrtiu vašej matky, byt nebude predmetom dedenia a vyhnete sa plateniu poplatkov v súvislosti s dedením bytu.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj otec mi chce darovať byt, v ktorom býva menej ako 5 rokov. Ja by som ho hneď po darovaní chcel predať. Budem musieť zaplatiť daň? Ak áno, približne koľko? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň, pokiaľ sa rozhodnete darovaný byt následne predať, budete povinná zaplatiť daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností, nakoľko príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú daňovník nadobudol darovaním, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, nie je oslobodený od dane z príjmu. Výška dane bude závisieť od hodnoty nehnuteľnosti. Keďže píšete, že váš otec bol vlastníkom predmetného bytu menej ako 5 rokov, potom si pri predaji bytu môžete uplatniť výdavok vo výške ceny, za ktorú ju nadobudol váš otec. To znamená, že v takomto prípade zdaneniu potom bude podliehať len rozdiel medzi nadobúdacou cenou a cenou, za ktorú byt predáte. Pokiaľ ide o sadzbu dane, táto závisí od vykázaného základu dane. Ak výška základu dane za rok 2022 nepresiahne sumu 38 553,01 eur, použije sa sadzba dane vo výške 19 %. Na prevyšujúcu časť základu dane (nad sumu 38 553,02) sa použije sadzba dane vo výške 25 %. Výška sadzby dane, ktorá sa použije v prípade zdanenia príjmov z predaja nehnuteľnosti, sa tak odvíja aj od základu dane. 

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ráda by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu: moja mama mi darovala nehnuteľnosť (byt), ktorú vlastnila viac ako päť rokov. Po obdržaní daru plánujem nehnuteľnosť predať. Byt už bol ohodnotený znalcom. Mám aj napriek tomu povinnosť platiť daň z predaja, hoci nehnuteľnosť nevlastním aspoň 5 rokov?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
áno budete musieť zaplatiť daň z príjmu z rozdielu medzi hodnotou nehnuteľnosti v čase darovania a príjmu z predaja. Je to v dôsledku toho, že sa oslobodenie od dane vzťahuje na dedenie, nie na prevod vlastníckeho práva darovaním.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem predať nehnuteľnosť (starý dom so záhradou), ktorý som nadobudla neteri s manželom v treťjinovom podiele po smrti rodičov v roku 2012. Následne mi sestra a brat darovali dve tretiny, a prevod prebehol v roku 2016. Moja otázka znie: Musím platiť daň z príjmu, ak túto nehnuteľnosť predám, alebo ju mám radšej darovať? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Anna

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň, z Vami uvedenej otázky vyplýva, že 1/3 nehnuteĺnsoti ste nadobudli dedením v roku 2012 a 2/3 nehnuteľnosti ste nadobudli darom v roku 2016. V oboch prípadoch už uplynulo 5 rokov od nadobudnutia jednotlivých podielov a preto rpedaj nehnuteľnosti v roku 2022 bude oslobodený od dane z príjmu a ani nebudete musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Po predaji je však potrebné podať daň. priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákoan o miestnach daniach. Tlačivo na podanie čiastkového daň, priznania nájdete na stránke obce.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som darovať polovicu bytu svojej manželke. Tento byt som nadobudol pred piatimi rokmi, keď som bol slobodný, kúpou na hypotekárny úver. Byt by tak prešiel do spoluvlastníctva. Ak by sme sa rozhodli byt predávať v priebehu nasledujúcich piatich rokov, vzniká manželke daňová povinnosť na podiel polovice, ktorý nadobudla? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
áno. Ak by sa byt predal skôr, než ho bude vlastniť 5 rokov, vznikne jej z príjmu, ktorý predstavuje hodnota jej polovice daňová povinnosť. Tú môže znížiť daňovými výdavkami, ktoré predstavujú hodnotu 1/2 bytu v čase darovania. Daň by teda platili z rozdielu kúpna cena podielu-hodnota podielu v čase darovania. Hodnota podielu sa preukazuje znaleckým posudkom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.