POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Predaj bytu po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Predaj bytu po rozvode

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako môže môj priateľ predať byt, v ktorom býva spolu so svojou bývalou manželkou a synom. Jeho bývalá má syna v opatere. Chcel by byt predať, ale jeho bývalá manželka nechce podpísať predajnú zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ predaj bytu po rozvode, ak byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, bez súhlasu bývalej manželky takýto predaj nie je možný. Neznamená to však, že Váš priateľ by nemal inú možnosť a musí zotrvať v spoluvlastníctve.

 

Váš priateľ by mal postupovať tak, že najskôr vyzve bývalú manželku na majetkové vysporiadanie po rozvode. Navrhne jej akým spôsobom sa chce s ňou vysporiadať a pokiaľ manželka nebude súhlasiť z jeho návrhom na majetkové vysporiadanie, nezostane mu nič iné, ako podať návrh na súd. Často sa stretávam s tým, že postačí žaloba na súde na to, aby to prinútilo bývalú manželku (resp. manžela) sa dohodnúť mimosúdne.

 

Pokiaľ bude Váš priateľ chcieť, môžeme mu s týmto problémom pomôcť a zákonnými prostriedkami donútiť manželku sa majetkovo vysporiadať (prípadne aj predať byt). Náhradu trovy právneho zastupovania je možné požadovať od manželky, nakoľko sa nechcela dohodnúť.

 

Pokiaľ situáciu nebude Váš priateľ riešiť byt prejde do podielového spoluvlastníctva, kedy je už konanie na súde oveľa drahšie a súd vyžaduje zaplatenie súdnych poplatkov (prípade majetkového vysporiadania podielového spoluvlastníctva aj niekoľko tisíc eur (6 % z hodnoty podielu), vzhľadom na hodnotu bytu). Kdežto v konaní o vysporiadanie BSM je to na začiatku iba 66 eur a pokiaľ by sa dohodli mimosúdne a žaloba by bola vzatá späť, naplatí sa žiadny ďalší súdny poplatok. To je veľká výhoda konania o vysporiadanie BSM (do 3 rokov od rozvodu)

Trápi vás "Predaj bytu po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V októbri minulého roka som sa rozviedla a v tomto roku sme s bývalým manželom predali byt. Dohodli sme sa ústne, že si peniaze z predaja bytu rozdelíme na polovicu, rovnako ako sme ich investovali počas manželstva. Teda žiadne hádky ohľadom vysporiadania majetku nemáme. Na všetkom sme sa dohodli ústne, vrátane toho, kto si čo z bytu odnesie. Chcela by som vedieť, či je potrebné poslať súdu nejaké oznámenie o tom, ako sme sa po rozvode majetkovo vysporiadali, alebo to nie je potrebné, keďže sme sa rozdelili k spokojnosti oboch strán. Obávam sa, aby z toho nevznikli žiadne problémy, pretože nemám s týmto skúsenosti. Potrebuje súd vedieť o našej dohode alebo je to výlučne naša záležitosť? Predpokladám, že k súdu sa posielajú návrhy len v prípade sporov o majetok, alebo nie? Ďakujem vám za radu.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.12.2023)

Dobrý deň,

v prípade, že ste sa s bývalým manželom dohodli na rozdelení majetku po rozvode a nemáte medzi sebou žiadne spory, nie je nutné túto dohodu formálne oznamovať súdu.

 

V súvislosti s rozvodmi a majetkovým vysporiadaním platí v slovenskej právnej praxi nasledujúce:

 

Mimosúdne Vysporiadanie: Ak došlo k mimosúdnemu dohodnutému vysporiadaniu majetku a obidve strany sú s dohodou spokojné, nie je nutné túto dohodu predkladať súdu. Takéto vysporiadanie je platné a účinné, pokiaľ je v súlade s platnými zákonnými predpismi.

 

Písomná Forma Dohody: Aj keď súdne schválenie nie je potrebné, je vhodné mať dohodu o rozdelení majetku zaznamenanú písomne. Táto písomná forma slúži ako dôkaz o dohode a môže predchádzať prípadným budúcim sporom alebo nedorozumeniam.

 

Súdny Návrh pri sporoch: Ako ste správne poznamenali, súdny návrh na vysporiadanie majetku sa zvyčajne podáva v prípade, ak medzi stranami existujú spory ohľadom rozdelenia majetku. V prípade, že ste sa dohodli bez konfliktov, takýto krok nie je potrebný.

 

V závere, ak ste sa s bývalým manželom dohodli na rozdelení majetku a nemáte žiadne spory, formálne oznamovanie súdu nie je potrebné. 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rozviedol som sa v roku 2018 a v roku 2021 som podal na súd žalobu o vyporiadanie BSM, nakoľko ex manželka nereagovala ani na jeden pokus o dohodu. K dnešnému dňu sme nemali ani jedno pojednávanie, pretože sa vyhýba pojednávaniám ona alebo jej právny zástupca. Chcem sa spýtať, keďže už uplynuli 3 roky od zániku BSM, môžem so svojim podielom v nehnuteľnosti nejako nakladať, napríklad ho predat alebo darovať. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je podaná žaloba na súd o vyporiadanie BSM a toto konanie nie je ukončené, hoci uplynula doba 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, to ešte neznamená, že BSM je vyporiadané v zmysle ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka a teda že vzniklo podielové spoluvlastníctvo manželov. Uvádzame, že počas súdneho konanie neplynie premlčacia doba. Váš podiel z BSM predať alebo darovať nemôžete, lebo síce BSM zaniklo, ale nie je vyporiadané.

Citujeme ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Riešením vo vami uvedenom prípade je, aby ste sa ešte aj v priebehu súdneho konania dohodli na vyporiadaní BSM dohodou. Samotná žaloba na súde nie ej tohto prekážkou.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Osem rokov po rozvode, môj bývalý manžel predal dom, v ktorom sme spolu žili šestnásť rokov. Mám nárok na polovicu z predajnej sumy, ak dom dostal od svojich rodičov? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
ak dom dostal ako dar od rodičov, dom nepatril do BSM. Bol to jeho výlučný majetok. Ak ho následne predal, peniaze patria do jeho výlučného vlastníctva.


Trápi vás "Predaj bytu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme v roku 2012 nadobudli byt, v ktorom sme obaja uvedení na liste vlastníctva. Byt bol kúpený z peňazí môjho otca v sume 67 000 €, pričom peniaze odišli z jeho účtu. Časť peňazí bola pre mňa darom (nedisponujem však darovacou zmluvou) a zvyšok peňazí mu splácame bez zmluvy - posielame prevodom na jeho účet s poznámkou "splátka byt". Aktuálne sa s manželom chystáme na rozvod. Manžel si nárokuje vyplatenie polovice súčasnej hodnoty bytu, keďže je jeho polovičným vlastníkom. Má na to právo? Ak mu vyplatím polovicu (súčasná hodnota bytu je približne 80 000 €), zostane mi "spoločný" dlh v podobe nesplatenej časti otcovi a vyplatím mu aj peniaze, ktoré na byt nikdy nedal. Rada by som vedela, či je možné pri zvažovaní tejto situácie prihliadať na to, že byt bol kúpený z prostriedkov a účtu môjho otca. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Do BSM v súlade s ust. § 143 Obč. zákonníka patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ peniaze na kúpu bytu boli darované vašim otcom výlučne Vám aj keď za trvania manželstva v prípadnom súdnom konaní o vyporiadanie BSM budete musieť túto skutočnosť vedieť preukázať a to listinou, svedeckou výpoveďou Vášho otca. 
Z otázky vyplýva, že časť z uvedenej sumy 67000 € bola darom (bude potrebné preukázať) a časť peňazí splácate spolu s manželom Vášmu otcovi v splátkach počas trvania manželstva. Uvádzate, že manžel si nárokuje vyplatenie polovice zo súčasnej hodnoty bytu, ktorá je 80000 €.
Uvádzame, že jedna vec je hodnota bytu v BSM a druhá vec je jeho finančné vyporiadanie.
Všeobecne platí, že ak sa s manželom na vyporiadaní celého BSM nedohodnete (aktíva aj pasíva), v prípade súdneho konania súd vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Z uvedeného ust. vyplýva, že v rámci vyporiadania BSM budete oprávnená požadovať, aby sa suma vnosu - hodnota daru od otca výlučne Vám - sa odpočítala od celkovej masy BSM; ak by sa jednalo len o byt, potom od hodnoty v čase vyporiadania a zostatok bude predmetom vyporiadania dohodou alebo na základe podaného návrhu na súd o vyporiadanie BSM.

 


 


Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som rozvedená štyri roky s bývalým manželom. V byte, v ktorom teraz bývam so súčasným manželom, som ostala bývať. Majetkové vzťahy sme neriešili, takže bývalý manžel je stále spoluvlastníkom bytu. Teraz požaduje, aby som ho vyplatila alebo predať byt a peniaze mu odovzdať. Nepýta sa, či mám na to finančné prostriedky a on má kde bývať. Hrozí mi súdnym konaním. Je možné, aby ma súd donútil predať byt a vyplatiť ho? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že po rozvode ste Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadali, po troch rokoch prešiel spoločný byt z bezpodielového spoluvlastníctva, do podielového spoluvlastníctva. Vy aj Váš bývalý manžel by ste teda mali vlastniť každý polovicu tohto bytu.

Nakoľko pri podielovom spoluvlastníctve platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve proti jeho vôli, Váš bývalý manžel je oprávnený domáhať sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k predmetnému bytu. Pritom ak sa nebudete vedieť dohodnúť a Váš bývalý manžel podá žalobu, súd by mal podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, ibaže by tomu bránili dôvody osobitného zreteľa.

Pri tomto type konaní súd môže spoločnú vec len rozdeliť (čo pri byte v zásadne neprichádza do úvahy), prikázať vec jednému zo spoluvlastníkov za náhradu alebo, ak o spoločnú vec nemá nikto záujem, túto predať a výťažok rozdeliť medzi spoluvlastníkov.

Vychádzajúc zo zadanej otázky usudzujem, že ak bude podaná žaloba, súd byt prikáže do výlučného vlastníctva Vám a zároveň Vám uloží povinnosť vyplatiť bývalého manžela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním byt od roku 2010. Kúpil som ho spolu s bývalou manželkou a po rozvode v roku 2014 som od nej odkúpil jej polovičný podiel prostredníctvom vysporiadania BSM. Teraz by som chcel byt predať. Musím platitť daň z predaja, aj keď som vlastníkom bytu viac ako 5 rokov? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.07.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Keďže  sa u Vás jedná o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do doby vlastníctva sa započítava aj doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Keďže od nadobudnutia nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  - rok. 2010 - do jej predaja uplynie viac ako 5 rokov, príjem z predaja bytu bude oslobodený od dane.

Uvedené vyplýva z ust. 9 ods. 3 zákona o dani z príjmov /citujeme/ :

"Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov."

 

 

 

 


Trápi vás "Predaj bytu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Teda, nevadí, že byt vlastním sám len štyri roky a spolu s bývalou manželkou sme ho mali osem rokov. Chápem to správne? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.07.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za reakciu.

Áno, pochopili ste správne.  

Podľa § 9 ods. 3 zákona o dani z príjmov platí, že "ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov."

Aj podľa stanovísk Finančnej správy SR do doby vlastníctva Vás ako bývalého manžela sa vo Vašom  prípade bude počítať aj doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť vo Vašom BSM, ako aj doba, kedy ste mali nehnuteľnosť - byt už len vo svojom výlučnom vlastníctve.

 

Pre Vaše lepšie ozrejmenie uvádzame, že iné by to bolo v prípade, ak by došlo k vyporiadaniu uplatnením zákonnej domnienky podľa ust. § 149 ods. 3 Obč. zákonnníka  (citujeme) :

" Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Teda ak by ste do troch rokov od rozvodu nepodali návrh na súd na vyporiadanie BSM, prípadne by ste sa nedohodli, uplynutím troch rokov od rozvodu by došlo zo zákona k tomu, že byt by bol vo Vašom podielovom spoluvlastníctve v podieloch po 1/2 k celku, Vás a Vašej bývalej manželky. Následne ak by ste od  bývalej manželky odkúpili jej 1/2 , už by sa Vám nezapočítavala doba vlastnenia nehnuteľnosti v BSM ohľadom manželkinej polovice a táto 1/2 by podliehala povinnosti podať daňové priznanie a vyporiadať daň.  

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 


Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Je možné po rozvode podať podnet na políciu alebo súd, ak byt, ktorý bol rozsudkom súdu prepadnutý jednému z manželov, bol predaný za výrazne vyššiu sumu? Môže sa stáť, že partner, ktorému už byt nepatrí, má pocit, že ho bývalý partner podviedol. Predstavme si situáciu: cena bytu bola na súde určená na 13 000 eur a z tejto čiastky mal exmanžel, ktorému byt už nepatrí, dostať od bývalého partnera (toho, ktorý si ponechal byt) sumu 2 780 eur. Po určitom čase bol byt predaný. Výlučným vlastníkom sa podľa rozhodnutia súdu stal ten z partnerov, ktorý mal vyplatiť partnera bez bytu. Predstavme si, že bol byt predaný za 24 000 eur. Má bývalý partner, ktorému byt už po rozvode nepatrí, ďalší nárok z rozdielu sumy 24 000 eur (predajná cena) a 13 000 eur (cena určená na súde), teda 11 000 eur, povedzme na polovicu tejto sumy?

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade je rozhodujúci rozsudok súdu, kde bola určená povinnosť bývalého manžela vyplatiť Vám titulom vyporiadania BSM na nehnuteľnosti stanovenú sumu rozsudkom.

Pokiaľ bývalý manžel predal byt za inú sumu, než sumu určenú v rozsudku o vyporiadaní BSM, toto nemá vplyv na výplatu už predtým určenej sumy podľa rozsudku súdu. 

Cena nehnuteľnosti pri kúpnopredajnej zmluve sa určuje dohodou zmluvných strán. Teda bývalý partner nemá nárok na vyplatenie žiadnej sumy z predajnej ceny nehnuteľnosti, len na sumu, ktorá je určená v rozsudku o vyporiadaní BSM.

 

 

 

 

 


Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spoločne sme s manželkou počas manželstva pred dvoma rokmi zakúpili byt. Aktuálne riešime rozvod a teda aj predaj bytu. Rád by som sa informoval, ako je to v tomto prípade s predajom pred uplynutím päťročnej lehoty od zakúpenia. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, predpokladám, že máte na mysli platenie dani z príjmu a zdravotných odvodov. Ak predáte byt pred uplynutím 5 rokov, zaplatíte daň z príjmu a zdravotné odvody ak budete mať z predaja zisk.


Trápi vás "Predaj bytu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj bytu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som v rozvodovom konaní a chcem sa spýtať, či môžem predať dom, ktorého som výlučnou vlastníčkou. Kúpila som ho počas manželstva, avšak v zmluve je jasne uvedené, že som ho kúpila zo svojich financií a nehnuteľnosť nie je zapísaná v katastri ako bezpodielový majetok manželov (BSM). Ako by toto rozhodnutie ovplyvnilo môjho manžela? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.01.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ je Vami spomínaný dom skutočne len vo Vašom výlučnom vlastníctve, nakoľko ste ho kúpili, hoci aj počas manželstva, ale z Vašich výlučných prostriedkov, potom môžete dom predať kedykoľvek, a to aj bez súhlasu Vášho manžela. Nemusíte preto čakať na koniec rozvodového konania a ani n inú právnu skutočnosť.

Čo sa týka Vášho manžela, s jeho súhlasom môžete predať jedine veci, ktoré sú predmetom Vášho spoločného bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Naopak s vecami, ktoré vlastnícky patria výlučne Vám (tzn. nespadajú do rámca BSM), môže disponovať podľa Vašej slobodnej vôle.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj bytu po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.