Predaj bytu v BSM pred rozvodom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Dobrý deň. Je právne v poriadku, ak ešte pred podaním návrhu o rozvod predáme byt, ktorý máme v BSM, peniaze si rozdelíme 50/50 a podpíšeme si, že sme sa majetkovo vysporiadali, nehnuteľnosť predali. Ak manžel do pojednávania o rozvode svoje peniaze minie a mne moje za predaj bytu ostanú na účte (na kúpu bytu po rozvode a po zrušení BSM), bude súd pri skúmaní mojich majetkových pomerov pre stanovenie výživného prihliadať na to, že ja mám na účte tie peniaze za predaj a manžel už nie, teda môže mi prisúdiť nižšie výživné len preto, že ja tie peniaze neminiem? Alebo ich mám po predaji presunúť na iný účet, ktorý nebude môj? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Dobrý deň

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” 

Iba zánikom manželstva zanikne aj BSM. Nehnuteľnosť predať môžete, avšak peniaze ktoré nadobudnete sú stále v BSM. Manželia sa môžu dohodnúť na zúžení BSM, ale táto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Je možné, aby ste po zániku manželstva uzatvorili dohodu o vyporiadaní BSM, kde zahrniete aj peniaze z predaja nehnuteľnosti. 

 

Pri určení výšky výživného je možné aby súd schválil dohodu. Podľa § 62 ods. 1, 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.” 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom (Rozvod)

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadne majetku pri rozvode. Pred manželstvom som vlastnila peniaze z predaja svojho bytu (1, 65 mil. SKK + peniaze od rodičov (300 tis. SKK), za ktoré som kúpila ďalší byt (rok 2006) v hodnote 2, 3 mil. SKK. Rozdiel 350 tis. SKK som doplatila úverom z PSS. Byt bol kupovaný mnou, aj písaný na mňa. Bývať sme v ňom ale začali hneď s priateľom, úver sa platil z 1 účtu (úver písaný na mňa), kam šli príjmy oboch. V roku 2008 sme sa zosobášili. Byt sme zrekonštruovali spoločne. V roku 2016 som ho predala za 113 e. Aktuálne sa rozvádzame. Moja otázka znie - kto ma nárok na aký podiel z tohto pohybu peňazí -, či ja na celú predajňu sumu 113 e, alebo len na počiatočný vklad pred manželstvom. Resp. má manžel nárok na nejaký obnos z predaja tohto bytu ?
Ďakujem. Veronika.

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň,  

v prípade, že dôjde k rozvodu, je treba vyporiadať BSM a to dohodou, súdnym rozhodnutím alebo uplynutím času. Návrh na súd  vyporiadanie BSM  môžete podať v lehote do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Súd pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z Vami položenej otázky vyplýva, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve a nepatrí do BSM a k splácaniu časti kúpnej ceny došlo počas trvania manželstva splácaním úveru.

Predmetom vyporiadania BSM po jeho zániku nebude suma 113 000 €, za ktorú sumu ste byt predali v roku 2016, keďže túto sumu ani už nemusíte mať, ale suma splátok a úrokov na splácanie úveru v PSS, ktorý ste splácali spoločne počas trvania manželstva spolu s manželom. Teda Váš manžel bude mať nárok v zmysle uvedeného ustanovenia § 150 Obč. zákonníka nárok, aby ste mu uhradili jednu polovicu uhradených všetkých splátok počas trvania BSM, keďže on v podstate investoval do cudzej nehnuteľnosti, ktorá nepatrí do BSM.

Otázkou je hlavne to, čo  bude predmetom vyporiadania BSM, ktoré je preto najlepšie vyporiadať dohodou.

V prípade aktuálnosti resp. problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom (Rozvod)

Dobrý deň, manželka predala počas nášho manželstva byt, ktorý nadobudla pred našim manželstvom. Ako manžel, mám nárok na nejaký podiel z predaja jej bytu ?  Chcem k tomu doplniť, že som jej pomáhal s platením nákladov na byt. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného vyplýva, že byt nadobudnutý pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM, rovnako ani príjem z jeho predaja nepatrí do BSM.

Pokiaľ by za utržené peniaze z predaja bytu by ste kúpili niečo teraz počas trvania manželstva a na úhradu kúpnej ceny už tejto novej veci boli hoci len čiastočne použité prostriedky patriace do BSM, takto kúpená vec už bude patriť v celosti do BSM. 

Pokiaľ sa jedná o úhradu vrátenie fin. prostriedkov, ktoré ste Vy hradili zo svojich výlučných finančných prostriedkov, v prípade rozvodu bude Vaša manželka povinná uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku /teda aj Vášho príjmu/, uhradilo na jej majetok - teda nákaldy spojené s predemtným bytom. Podľa ust. § 150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom (Rozvod)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadne dohody o rezervácii nehnuteľnosti. Spolu s manželkou sme kúpili byt, ktorý chceme predať a ísť do domu. Podpísal som túto dohodu pričom mame bezpodielové spoluvlastníctve ale, keďže manželka nemohla prísť na podpis v daný deň napísala sa dohoda iba na mňa. Je tam napísané, že v prípade ak nepodpíšem kúpnu zmluvu tak platíme 1500 e sankcií. Chcem sa opýtať, či je táto dohoda platná bez jej údajov v nej a bez jej podpisu a taktiež, či musíme zaplatiť 1500 e sankciu, keďže sme si to rozmysleli. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, 
textu  otázky rozumieme tak, že ste sa rozhodli predať byt prostredníctvom realitnej kancelárie a za týmto účelom ste podpísali sprostredkovateľskú zmluvu, z ktorej vyplýva, že v prípade, že nepodpíšete kúpnu zmluvu na predaj Vášho bytu, ktorý predaj sprostredkuje realitná kancelária, budete musieť zaplatiť zmluvnú pokutu 1500 €. Zmluvu ste podpísali iba Vy ako manžel.

Zmluva s realitnou kanceláriou podlieha okrem iných aj ustanoveniam zákona o ochrane spotrebiteľa a ust. Občianskeho zákonníka.
Podľa ust. § 53 Obč. zákonníka platí /citujeme/ :
 "(1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. 
(2) Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. 
(3) Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. 
(4)  Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných aj/, ktoré
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,  atď.

(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

Pokiaľ by z textu Vašej zmluvy vyplývala tá okolnosť a povinnosť, že pokiaľ nepodpíšete zmluvu, ktorou by ste predali Váš byt tomu, koho nájde RK, potom by ste túto KPZ museli podpísať aj keby sa mal byt predať za 1 €. 
Táto podmienka je nie že neprijateĺná, ale zo zákona neplatná, keďže KPZ vznikne len za podmienky dohody zmluvných strán o predmete prevodu a cene.
Nepoznáme text Vašej zmluvy s RK, nepíšete kedy a kde bola Vami podpísaná, či priamo v priestoroch RK alebo mimo jej priestorov, pričom dohodu s RK nepodpísala Vaša manželka. 

Poznamenávame, že podľa ust. § 145 Občianskeho zákonníka platí, že "bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

Z uvedeného dôvodu, keďže manželka nie je účastníkom zmluvy, je právne záväzok z tejto zmluvy právne nevymožiteľný, o čom má vedomosť aj RK, keďže byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Nebudeme Vás zaťažovať otázkami platnosti právnych úkonov, ale odporúčame Vám odstúpiť od zmluvy s realitnou kanceláriou písomnou formou v písomnej forme.

Keďže predpokladáme, že zmluva s RK  bola uzatvorená podľa ust. § 774 a nasl. Obč. zákonníka, maximálne čo budete musieť zaplatiť  sú náklady realitnej kancelárie, všetko však závisí od textu zmluvy a jej výkladu v súlade s ust. Obč. zákonníka.

V prípade, že by Vám boli vyúčtované nejaké náklady zo strany RK,napr. pokuty, úrokov a podobne, môžete nás kontaktovať, aby sme Vám poradili. Potrebovali by sme však vidieť samotnú zmluvu s RK.

Bez porady s advokátom nič neuhradzujte.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom (Rozvod)

Bývame v byte môjho strýka, ktorého majiteľom je on, my sme v podnájme. Chceli by sme si odkúpiť byt ale nakoľko strýko s manželkou sa rozvádzajú nie je možné teraz byt odkúpiť ? Pokiaľ sa neskončí rozvod a majetkové rozdelenie nedá sa byt odkúpiť len po skončení sporov ? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň,

prebiehajúce súdne konanie o rozvod manželstva nie je ten dôvod, aby nemohlo dôjsť k predaju majetku  - bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov pokiaľ s tým vlastníci súhlasia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj bytu v BSM pred rozvodom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Dom sme si postavili za manželstva a je napísaný na manžela. Prosím môže manžel takýto dom predať pred rozvodom bez môjho súhlasu? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Predaj bytu v BSM pred rozvodom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že dom ste postavili počas trvania manželstva, mal by patriť do BSM bez ohľadu na to, že je v katastri evidovaný len na Vášho manžela. Pri prípadnom predaji tohto domu ide teda o dispozíciu spoločným majetkom, ktorá sa však vymyká z rámca bežných záležitostí. Na predaj tohto domu by preto mal mať aj Váš súhlas. V opačnom prípade totiž bude kúpna zmluva na tento dom relatívne neplatným právnym úkonom (§ 145 ods. 1 v spojení s § 40 a Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku