Máte
otázku?

Práva dediča a podielového spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práva dediča a podielového spoluvlastníka

Dobrý deň, obraciam sa na Vás ohľadom dedičského konania, ktoré prebehlo pred 4 rokmi po úmrtí mojej matky. Dedičstvo (rodinný dom ) bol rozdelený medzi mňa a brata a otca. Z toho pol domu máme s bratom a druhu polku má otec. S otcom nekomunikujem, nakoľko si ale našiel novú priateľku vymenil zámky a ja tam už vyše roka nemám prístup. Potrebujem od Vás radu aké sú moje práva a ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Práva dediča a podielového spoluvlastníka

Dobrý deň,

 

po právoplatnom ukončení dedičského konania ste s Vaším otcom a Vaším bratom podielovými spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti. Podiel akým vlastníte túto nehnuteľnosť (vzhľadom na opis vo Vašej otázke predpokladám, otec 1/2, Vy 1/4 a Váš brat 1/4) predstavuje podľa ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka mieru akou sa podieľate na právach a povinnostiach k spoločnej veci.

 

Podľa ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

 

Nárok na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu

 

Ani jeden z podielových spoluvlastníkov (hoci by bol väčšinovým) nemôže z užívania spoločnej veci svojvoľne vylúčiť ostatných podielových spoluvlastníkov. Na také konanie nemá podielový spoluvlastník právo. Týmto konaním zasahuje Váš otec do Vášho práva ako podielového spoluvlastníka užívať predmetnú nehnuteľnosť. Vzhľadom na jeho konanie Vám vzniká právo požadovať od neho náhradu za neužívanie spoločnej veci. Tento nárok vyplýva priamo z ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

Pre podrobnejšie vysvetlenie nároku si Vám dovoľujem uviesť i judikát Najvyššieho súdu SR:

Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. 

Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej miere, než zodpovedá jeho podielu. Nie je pritom rozhodujúce, či tento stav vyplýva z dohody spoluvlastníkov (okrem ak by jej súčasťou bola aj dohoda o bezplatnom užívaní celej veci alebo jej časti), alebo z rozhodnutia väčšinového spoluvlastníka, alebo či ide o faktický stav. 

Je zrejmé, že ak by spoločná vec vôbec nebola spoluvlastníkmi užívaná, žiaden nárok na náhradu za jej neužívanie by medzi nimi nevznikol. Rovnako takýto nárok nevzniká ani v prípade, ak spoluvlastník užíva len časť veci v rozsahu neprevyšujúcom jeho spoluvlastnícky podiel, pretože v takomto prípade nič nebráni druhému spoluvlastníkovi, aby sa tiež podieľal na svojom užívacom oprávnení v rozsahu svojho podielu a to užívaním zostávajúcej časti veci. Dôvod pre ktorý tento spoluvlastník prípadne spoločnú vec neužíva, nie je právne významný a rovnako tak nie je významné ani prípadné užívanie časti veci treťou osobou. 

Pri posudzovaní rozsahu užívania spoločnej veci však nemusí byť rozhodujúca len veľkosť užívanej časti veci (výmera časti pozemku), ale rozhodujúca môže byť úžitková (hospodárska) hodnota užívanej časti veci, ak je táto hodnota, vzhľadom na konkrétne okolnosti, u jednotlivých častí veci, rozdielna.

 

Spôsoby zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva

 

Ďalší postup vo Vašej právnej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť, resp. čo je Vaším cieľom. Nakoľko už rok neužívate nehnuteľnosť je možné, aby ste sa pokúsili s Vaším otcom a Vaším bratom dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Váš otec alebo Váš brat by vyplatili Váš spoluvlastnícky podiel a prestali by ste byť podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Samozrejme takýto postup neprichádza do úvahy, ak chcete zostať podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

 

Občiansky zákonník pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. Až keď sa nevedia podieloví spoluvlastníci dohodnúť, prichádza do úvahy zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou.

 

Podľa ustanovenia § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

 

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

Súd je v rámci súdneho konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva viazaný postupom upraveným v ustanovení § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

Tzn. že súd je v prvom rade povinný skúmať, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná podľa výšky spoluvlastníckych podielov.

 

Ak súd zistí, že nehnuteľnosť nie je deliteľná, prichádza do úvahy druhý spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva, a to prikázanie veci do výlučného vlastníctva jedného z podielových spoluvlastníkov. S takýmto postupom musí tento podielový spoluvlastník súhlasiť. Pri tomto spôsobe vyporiadanie by Vám musel Váš otec vyplatiť 1/4 z trhovej hodnoty nehnuteľnosti ako náhradu za Váš spoluvlastnícky podiel.

 

V prípade, že by ani jeden z podielových spoluvlastníkov nemal záujem stať sa výlučným vlastníkom spoločnej veci súd nariadi predaj nehnuteľnosti. Výťažok z predaja nehnuteľnosti sa rozdelí medzi podielových spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva dediča a podielového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku