Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

Dobrý deď, žijeme v rodinnom dome, kde nám patrí 17/20. Teta, sestra otcovho brata, si odkúpila 3/20. Moji rodičia chceli tetu vyplatiť alebo sa so ňou dohodnúť o zrieknutí podielu. Nečakane však teta zomrela. Jej manžel si teraz začína nárokovať, podľa jeho slov, polovicu nášho domu, ktorá mu samozrejme nepatrí. Nebohá teta má maloletú dcéru. Prosím Vás, ako by sme mali pokračovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

Dobrý deň,

 

Dedičské konanie

 

V zmysle príslušných zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka po úmrtí každej osoby musí prebehnúť dedičské konanie, ktorým sa úradným spôsobom potvrdí nadobudnutie majetku poručiteľa. Ak Vaša teta nezriadila závet, bude sa dediť podľa zákona v tzv. prvej dedičskej skupine. V nej budú dediť jej pozostalý manžel a potomok poručiteľa (Vašej tety) rovnakým dielom. Predmetom dedičského konania okrem jej ostatného majetku bude spoluvlastnícky podiel vo výške 3/20.

 

Podľa ustanovenia § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

 

Jej manžel a dcéra (ak ani jeden neodmietne dedičstvo) sa môžu v rámci dedičského konania dohodnúť na spôsobe vyporiadania dedičstva. Ak sa nedohodnú, notár im prisúdi dedičstvo podľa ich dedičských podielov. Tzn. že na predmetnej nehnuteľnosti by mali mať obaja spoluvlastnícky podiel vo výške 3/40 (3/20 mala Vaša teta, z toho 1/2 predstavuje podiel 3/40).

 

Podľa ustanovenia § 482 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

 

Podľa ustanovenia § 483 Občianskeho zákonníka

Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

 

V prípade, že prebehne dedičské konanie bez akejkoľvek dohody dedičov, po dedičskom konaní budú okrem Vás podielovými spoluvlastníkmi aj obaja dedičia, pričom ako je uvedené vyššie, obaja budú mať podiel 3/40.

 

Zákonná úprava zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva

 

Tvrdenie manžela Vašej tety, že mu patrí polovica nehnuteľnosti, sa nezakladá na pravde, tak ako ste to sám uviedli. V prvom rade z dôvodu, že podľa nášho právneho poriadku je podielové spoluvlastníctva chápané ako tzv. ideálne, tzn. že nie je možné presne určiť (bez reálneho rozdelenia) ktorá polovica nehnuteľnosti je jeho, aj keby mal podiel 1/2. Spoluvlastnícke podiely vyjadrujú mieru akou sa každý zo spoluvlastníkov podieľa na právach a povinnostiach k spoločnej veci.

 

Druhým dôležitým dôvodom je skutočnosť, že manžel Vašej tety, ak sa dohodne so svojou dcérou, môže mať podiel najviac 3/20.

 

Podľa ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

 

Pri popísanie ďalšieho postupu budem vychádzať z toho, že sa manžel Vašej tety so svojou dcérou nedohodol a obaja nadobudli spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/40.

 

Občiansky zákonníka v ustanovení § 141 ods. 1 dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Až v prípade, že sa podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť na spôsobe vyporiadania, je možné podať na súd žalobu o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Podľa ustanovenia § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

 

V každom súdnom konaní je súd zákonom viazaný pri spôsobe vyporiadania. Súd musí postupovať v súlade s ustanovením § 142 ods. 1. T.j. najprv zisťuje, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná podľa výšky Vašich podielov (ich podiel však možno nepredstavuje ani jednu izbu, takže tento spôsob je málo pravdepodobný). Ak súd zistí, že je nehnuteľnosť reálne nedeliteľná bude zisťovať, či chce niektorý zo spoluvlastníkov nadobudnúť vec do svojho výlučného vlastníctva. Tento spôsob vyporiadania je Váš prípad.

 

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

Samozrejme, spoluvlastnícke podiely Vám súd prikáže za primeranú náhradu. V rámci súdneho konania je opäť možné dohodnúť sa na výške vyrovnacích podielov. Ak sa však nebudete vedieť dohodnúť na výške podielov, súd vykoná znalecké dokazovanie na zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Následne primeranú náhradu určí súd podľa znalcom určenej všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a výšky ich spoluvlastníckych podielov. Tzn. obom by ste museli vyplatiť 3/40 zo znalcom určenej hodnoty nehnuteľnosti. Samozrejme, ak boli na nehnuteľnosti vykonané nutné opravy, prípadne iné investície, tieto je možné zohľadniť pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Na takto detailné posúdenie Vašej veci je však potrebné mať k dispozícii viac informácií nielen o súčasnosti, ale o tom kedy sa Vaša teta stala spoluvlastníčkou...

 

Zhrnutie

 

Pre ďalší postup vo Vašej veci budete musieť počkať na právoplatné ukončenie dedičského konania po Vašej zosnulej tete. Na základe právoplatného súdneho rozhodnutia sa vykoná aj zmena zápisu na liste vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, kde Vašu tetu nahradia noví podieloví spoluvlastníci. Následne sa budete môcť opätovne snažiť s nimi dohodnúť na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Ak sa však s nimi nedohodnete, pre ďalší postup bude potrebné podať na príslušný súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe (Dedičské právo)

Dobrý deň, čaká ma dedičské konanie. No moja sestra nesúhlasí s tým, aby sme boli spoločnými majiteľmi. Chce, aby bol len jeden majiteľ - buď ona mňa vyplatí, alebo ja ju. Chcel by som sa spýtať, ako to mám na pojednávaní spraviť, aby som neprišiel o svoju časť (teda, aby ma vyplatila čo najskôr) a to podľa trhovej ceny bytu. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň, to, ze nesúhlasí, neznamená, že to nemôže skončiť v podielovom spoluvlastníctve. 
Je ale tiež možné, aby ste sa pred notárom dohodli na tom, že vlastníctvo k bytu nadobudne vaša sestra alebo Vy s tým, že tá druhá je povinná vyplatiť vo výške podľa sumy vášho podielu vzhľadom na trhovú cenu nehnuteľnosti (túto určíte na dedičskom pojednávaní) v lehote napr. 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve. To znamená, že vy sama môžete na pojednávaní navrhnúť, že chcete, aby vás sestra vyplatila do konkrétneho času a konkrétnou sumou. Ak bude namietať, že nemá peniaze, tak sa môžete dohodnúť aj na lehote 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti. Uvedené notár uvedenie priamo do uznesenia o dedičstva. V takomto prípade, ak by vás sestra v lehote nevyplatila, uznesenie je vykonateľným exekučným titulom, na podklade ktorého môžete viesť exekúciu. 

Ak neviete, aká je trhová cena nehnuteľnosti po poručiteľovi, odporúčame vám nechať si vypracovať znalecký posudok a tento na dedičskom konaní predložiť notárovi.

Ak sa nedohodnete na sume, notár rozhodne o tom, že byt pôjde do podielového spoluvlastníctva. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedičstva. Sme štyria spoluvlastníci rodičovského domu. Môj brat zomrel a jeho dve dcéry, ako aj ich dve deti sa zriekli dedičstva po ňom. V tomto procese neuviedli, v prospech koho zo súrodencov sa toto dedičstvo má preniesť. Zaujímalo by ma, ako by sme mali v tejto situácii postupovať. Máme sa obrátiť na súd, aby sme zaistili, že jeho podiel bude rozdelený rovnomerne medzi nás, troch zostávajúcich súrodencov? Ďakujem Vám za informácie.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
stačí čakať. Ak všetci jeho priami potomkovia odmietli dediť a teda nie je nikto kto by dedil v prvej dedičskej skupine, notár bude zisťovať ostatných príbuzných a hľadať niekoho v druhej dedičskej skupine. Ak nenájde dediča v druhej dedičskej skupine, pôjde do tretej, kde dedia súrodenci. Z Vášho pohľadu nie je prakticky potrebné nič spraviť, len počkať kým notár vykoná všetky potrebné úkony. Ak chcete, viete ho vopred upovedomiť o rodokmeni a informovať ho o osobách, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme tri sestry a od našich rodičov sme zdedili dom, pričom každému z nás patrí 1/3 podielu. Rada by som sestrám vyplatila ich dedičský podiel. Neviem však, či je lepšie tento proces uskutočniť pomocou zmluvy o dedičskom vysporiadaní, alebo kúpno-predajnej zmluvy. Zaujíma ma tiež, ako je to v tomto prípade s platením daní. Budem veľmi vďačná za odpoveď. S pozdravom, E.B.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, 

otázke vyporiadania podiel. spoluvlastníctva, vrátane vyporiadania nehnuteľností po dedičskom konaní sa venujeme  v mnohých našich odpovediach.

Z otázky vyplýva, že v dedičskom konaní ste nadobudli dom a to v podiele 1/3 k celku.
Ak chcete, aby ste boli  výlučnou vlastníčkou domu ako celku, je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka :

"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Pokiaľ ide o daň z príjmu po predaji zdedeného majetku, tu je rozhodujúce ako dlho boli vlastníkmi nehnuteľnosti poručitelia - rodičia. Ak rodičia boli vlastníkmi nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom príjem z toho vyporiadania nehnuteľnosti po dedičskom konaní je od dane z príjmu oslobodený a daňovník - Vaše sestry - nie sú povinné podať ani daňové priznanie za rok 2020.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe (Dedičské právo)

Dobrý deň, moju osminu bytu som ponúkla na odkúpenie sestre, ktorá vlastní jeho zvyšnú časť. Odmietla však s odôvodnením, že nemá peniaze. Rada by som Vás poprosila o radu, ako mám ďalej postupovať, keďže tento byt chcem predať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

(odpoveď odoslaná: 24.06.2019)

Dobrý deň, 
predpokladáme, že Vaša sestra je jediným užívateľom bytu a teda v podstate užíva aj Váš podiel na byte.
Najjednoduchšie by bolo, keby ste sa dohodli na cene 1/8 bytu a spísali zmluvu. 
Odporúčame sestre ponúknuť cenu za podiel 1/8 bytu a v prípade, že nedôjde k úhrade ceny vo Vami stanovenej primeranej lehote, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, s čím sú spojené aj náklady (súdny poplatok, trovy zastupovania advokátom) a súd sestru zaviaže k úhrade podielu 1/8 na trhovej cene bytu podľa znaleckého posudku, ktorá suma bude splatná do cca 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Úhradu v splátkach napr. po 300 € súd neurčí, keďže sestra byt aj v celosti užíva, a teda má oproti Vám výhodu užívania bytu.
Sestru môžete upozorniť na trovy konania. Naviac si musí uvedomiť, že bez právneho dôvodu užíva celý byt a teda Vy by ste mohli požadovať nájom za Váš podiel na byte aj spätne 3 roky; na druhej starne však sestra platí fond opráv a údržby správcovi byt. domu, predpokladáme, že platí aj daň z nehnuteľností.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody.
 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe (Dedičské právo)

Ako jeden zo spoluvlastníkov, keď chcem podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, musím o tom dopredu informovať ostatných spoluvlastníkov?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Pre presnejšie zodpovedanie by sme potrebovali vedieť viacej údajov /pozemok, dom, počet spoluvlastníkov, či sa jedná o spoluvlastníctvo medzi blízkymi osobami a pod./

2./ Právna úprava je obsiahnutá v ust. § 137 a nasl. Občianskeho zákonníka, z ktorého citujeme :

" § 137 

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 139

(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Zo zákonného textu vyplýva, že pred podaním na súd je potrebné pokúsiť sa o dohodu, možno všetci spoluvlastníci chcú spoluvlastníctvo zrušiť.

Z otázky nevieme posúdiť, či Vy chcete svoj spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu, prípadne sa osamostatniť tak, že by alebo nadobudnúť podiel iného spoluvlastníka.

Poukazujeme resp. upriamujeme pozornosť aj na ust. § 140 ods. 1 Obč. zákonníka /viď vyššie/, z ktorého vyplýva, že ak by ste chceli svoj podiel previesť na tretiu osobu,  spoluvlastníci zo zákona majú predkupné právo. Ak by ste chceli svoj podiel previesť napr. na dcéru, syna, teda blízke osoby podľa § 116 a 117 Obč. zákonníka, potom túto ponukovú povinnosť voči ostatným spoluvlastníkom nemáte.

 

3./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý spíše s Vami potrebnú zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a budete mať  právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná a nezabudne sa na žiadne osobitosti Vášho prípadu.

Neodporúčame vec riešiť cestou súdu hlavne z dôvodu nákladov konania a jeho zdĺhavosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava