POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Pracovná zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Pracovná zmluva

Dobrý večer. Som zamestnaná na dobu určitú a dnes som predložila svojmu zamestnávateľovi potvrdenie o tehotenstve. Môže mi zamestnávateľ napriek tomu ukončiť pracovnú zmluvu?

Odpoveď: Pracovná zmluva

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor. 

Vo Vašom prípade treba začať v ustanoveniach Zákonníka práce, ktoré vysvetľujú základné pojmy. Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Na to, aby ste boli podľa zákona považovaná za tehotnú zamestnankyňu, Zákonník práce explicitne vyžaduje, písomné oznámenie zamestnávateľovi a predloženie lekárskeho potvrdenia. 

Ak si túto povinnosť splníte, teda predložíte zamestnávateľovi lekárske potvrdenie o tom, že ste tehotná a zároveň mu túto skutočnosť písomne oznámite.

Tehotné zamestnankyne majú v pracovnom práve posilnenú ochranu, nakoľko sa nachádzajú v ochrannej dobe. 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom nachádzajúcim sa v ochrannej dobe, upravuje § 64 Zákonníka práce:

Zákaz výpovede

§ 64

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených

1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode,

2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

§ 66 Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).

 

 

Pokiaľ ide o okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou je upravené v § 68 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Pracovný pomer môžete skončiť aj dohodou, k dohodnutému dňu.

Zhrnutie

Po tom, čo písomne oznámite zamestnávateľovi, že ste tehotná a predložíte o tom lekárske potvrdenie, stávate sa v podstate chráneným zamestnancom, s ktorým je možné ukončiť pracovný pomer za podmienok uvedených vyššie, a teda rešpektovať zákaz výpovede a pod. Výpoveď Vám teda počas tehotenstva byť daná nemôže, samozrejme ak nejde o prípad keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje.  Ak bol však pracovný pomer uzavretý na dobu určitú, pracovný pomer v takom prípade končí právnou skutočnosťou- uplynutím času, a to bezohľadu na ochrannú dobu.

Trápi vás "Pracovná zmluva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na určitú záležitosť týkajúcu sa pracovnej zmluvy. Môj zamestnávateľ mi poskytol niekoľko kurzov a školení. V pracovnej zmluve je uvedené, že mám u zamestnávateľa zotrvať po dobu troch rokov. Ak by som chcel pracovnú zmluvu skôr rozviazať, musel by som mu uhradiť náklady spojené s týmito školeniami a kurzami. Postupuje zamestnávateľ podľa zákona? Problém je, že ak by som chcel opustiť zamestnanie a nemám finančné prostriedky na vyplatenie týchto nákladov, neviem odísť. Dôvodom, pre ktorý chcem odísť, je, že som vyhorený a psychicky veľmi unavený. Mohli by ste mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem vám za radu.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň, rozumieme, skutočne náročná situácia. Váš zamestnávateľ postupuje podľa zákona. Má právo od vás žiadať náhradu nákladov za absolvované kurzy a školenia, ak sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer skôr ako ste sa pôvodne dohodli. 

Čo Vám vieme poradiť v tomto prípade je, že pokiaľ sa chcete vyhnúť hradeniu nákladov za absolvované kurzy a školenia, potom sa dajte na PN, ak nevládzete pracovať, nakoľko aj samotné vyhorenie je dôvodom, pre ktorý lekár môže zamestnanca vypísať ako dlhodobo práce neschopného. Odporúčame Vám navštíviť lekára v príslušnom odbore, ktorý vám môže vypísať druh dlhodobej práceneschopnosti, ktorý sa vzťahuje na vyhorenie (tzv. psychiatrická PN-ka). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na pracovnú zmluvu, ktorú som podpísal 1. januára 2023 na dobu určitú, platnú do 31. decembra 2023. Následne som dostal iba dodatok k zmluve, opäť na dobu určitú, a to od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Moja otázka znie: Nachádzam sa momentálne v skúšobnej dobe, akoby som mal novú zmluvu, alebo sa to považuje za zmluvu, ktorá bola len predĺžená? Mojím cieľom je zistiť, či musím dodržať dvojmesačnú výpovednú lehotu, ak sa rozhodnem dať výpoveď, alebo môžem odísť okamžite, ako keby som bol v skúšobnej dobe. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň, nie, nie ste v skúšobnej dobe.

Váš pracovný pomer bol predĺžený a teda ide o pôvodný pracovný pomer, ktorého trvanie sa predĺžilo. Vy ste už raz skúšobnú dobu absolvovali. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Ak by ste teda chceli v zamestnaní skončiť, môžete sa skúsiť dohodnúť so zamestnávateľom a ukončiť Váš pracovný pomer "dohodou" k určitému dátumu, ku ktorému sa s ním dohodnete, podľa § 60 ZP. 

Podľa § 60 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Ak by Vás zamestnávateľ nechcel pustiť, tak môžete dať výpoveď bez uvedenia dôvodu, s čím je spojené plynutie výpovednej doby, ktorá by vo Vašom prípade bolo 2 mesiace. Výpovedná doba vždy začína plynúť 1. dňa v mesiaci a končí uplynutím posledný deň príslušného mesiacia.  

Ak nemáte v pracovnej zmluve uvedené, že ak výpovednú dobu nedordžíte, tak zamestnávateľ si môže od Vás nárokovať peňažnú náhradu, ktorá predstavuje násobok počtu mesiacov výpovednej doby a Vášho mesačného platu, tak výpovednú dobu nemusíte dodržať. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."


Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať voči zamestnávateľovi, ktorý mi bez môjho vedomia zmenil pracovnú zmluvu z TPP na dohodu o brigádnickej práci. Nič som nepodpísala a zistila som to až keď som čakala na nemocenské z Sociálnej poisťovne. Za dva mesiace som mala dostať niečo cez 500€, ale namiesto toho som dostala iba 60€. Ďakujem Vám pekne za radu.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 05.08.2023)

Dobrý deň,
bez toho, aby ste vy niečo podpísala, nemohlo dôjsť k žiadnej oficiálnej zmene vo Vašom pracovnom pomere. Na takúto zmenu, ako píšete, by Vám musel zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer, a následne dať podpísať Dohodu o brigádnickej práci študentov. Na brigádu môže pracovať len študent strednej školy alebo študent denného štúdia na vysokej škole.

Podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce, "Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku."

Trvalý pracovný pomer je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: dohodou (tu sa vyžaduje Váš podpis), výpoveďou (tu sa vyžaduje Vaše osobné prevzatie výpovede s Vaším podpisom ako potvrdením o jej prevzatí), skončením v skúšobnej dobe alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. 

V prípade, ak ste boli dlhodobo, napríklad 2 mesiace PN, zamestnávateľ potreboval za Vás nejaký zástup, tak možno podnikol určité kroky (prijal niekoho na dohodu ako zástup za Vás).

Tiež ste mohli mať Váš pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, ktorá Vám už uplynula a zamestnávateľ Vám ho nepredĺžil. 

Každopádne Vám nezostáva nič iné, ako sa informovať na personálnom oddelení, prečo ste mali také nízke nemocenské a ako to je s Vaším pracovným pomerom. 


Trápi vás "Pracovná zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné mať dve pracovné zmluvy súbežne? Výpovednú dobu mám do 31. 08. 2023, avšak 01. 08. 2023 by som mala nastúpiť do nového zamestnania. Na pôvodnom pracovisku plánujem čerpať dovolenku.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 18.07.2023)

Dobrý deň, áno,  právne je to možné, keďže vy počas dovolenky môžete pracovať ak chcete. Treba však uviesť, aby ste novému zamestnávateľovi túto skutočnosť oznámili, že nastupujete do práce počas čerpania dovolenky u svojho pôvodného zamestnávateľa.

Poukazujeme aj na ust. § 83 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že "zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil."

V tomto smere odporúčam preštudovať vašu terajšiu pracovnú zmluvy, aby ste sa vyhli prípadným problémom a náhrade škody.


Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 23. 6. sa prestupujem na inú pracovnú pozíciu a na inú pobočku v rovnakej spoločnosti. Môže mi zamestnávateľ dať novú pracovnú zmluvu so skúšobnou dobou? Môžem takúto zmluvu odmietnuť podpísať? Môže sa takáto zmena riešiť dodatkom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nie je právny dôvod, aby ste podpisovali novú pracovnú zmluvu s dohodnutím skúšobnej doby, keďže ide o zmenu miesta výkonu práce a prac. pozície. V tomto prípade platí § 54 Zákonníka práce :

"Zmena pracovnej zmluvy Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, má zamestnanec právo odmietnuť odmenu z dôvodu prekročenia príjmu?

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 08.12.2022)

Dobrý deň,
zrejme vo Vami uvedenom prípade ide o to, že ak zamestnancovi by bola vyplatená odmena, stratil by nárok na určité finančné plnenie zo strany štátu, kde podmienkou poskytovania príspevku zo strany štátu je neprekročenie príjmu za konkrétny kalendárny mesiac.

Nevieme o aký prípad konkrétne u Vás ide, ale odporúčam v tomto smere zistiť či nie je možnosť vyplatenia odmeny resp. poskytnutie napr. daru pre zamestnanca tak, aby nedošlo k porušeniu zákona.

V tomto smere by bolo vhodné konkretizovať problém, resp. preštudovať zákony/zákony, ktoré upravujú výplatu konkrétneho príspevku štátu, prípadne sa obrátiť priamo na príslušný ústredný orgán o pomoc, alebo využiť pomoc poradcu pre príslušný odbor /daňový poradca/.

 


Trápi vás "Pracovná zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti odstupného. Ide o prácu v Miestnej občianskej poriadkovej službe na dobu neurčitú. Projekt sa chýli ku koncu a zmluvy sa nepredlžujú. Podotýkam, že na danej pozícii pracujem už 5 rokov.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň,
na odstupné máte nárok len v prípade, ak sa pracovný pomer končí dohodou, alebo výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti, zrušenia / premiestnenia zamestnávateľa alebo zo zdravotných dôvodov. Inak nárok na odstupné nemáte. Jedine, že by ste sa dohodli na tom, že Vám odstupné vyplatí zamestnávateľ aj tak, čo inak nie sú vo všeobecnosti príliš ochotní robiť. 


Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj otec dochádza za prácou z východného Slovenska do Bratislavy. Pracuje v spoločnosti s r. o., a to na základe pracovnej zmluvy. Zároveň poberá polovičný invalidný dôchodok. Chcel by som sa opýtať, či nemá nárok na nejaké úľavy, keďže je invalidný dôchodca. Jeho kolegovia, ktorí nie sú invalidní dôchodcovia a pracujú s ním na základe pracovnej zmluvy, majú rovnakú výplatu ako on, a to za rovnaký počet odpracovaných dní. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
nie je právny dôvod na inú mzdu z dôvodu poberania invalidného dôchodku. Úľavy otca môže predstavovať cestovné, platí za neho zamestnávateľ do soc. a zdrav. poisťovne menšie %  oproti riadnym zamestnancom, takže pre zamestnávateľa je zamestnať vášho oca výhodou.

Otázkou je, či zamestnávateľ neposkytuje nejaké príspevky zamestnancom zo svojho sociálneho fondu, v ktorom smere odporúčame otcovi kontaktovať priamo zamestnávateľa.


Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, pretože na internete nájdem rôzne odpovede. Môj manžel má možnosť začať novou pracou, kde by zarobil viac. Momentálne má pracovný pomer na dobu neurčitú. Je možné, aby si ponechal súčasnú prácu, kde pracuje 40 hodín mesačne ako upratovač domových priestorov a zároveň začal pracovať na druhom pracovnom mieste ako šofér dopravy? S pozdravom, Mária

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 03.06.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manžel má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú v trvaní 40 hodín mesačne a našiel si inú ďalšiu prácu, ktorá je diametrálne odlišná od terajšieho zamestnania.

Z položenej otázky vzhľdom na charakter práce však predpokladáme, že ide o niektorú z dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru, keďže táto je obvyklá pri tomto type prác v prospech bytového domu. To však nie je podstatné.

Ak chce manžel uzatvoriť nový ďalší pracovný pomer, nie je právnou prekážkou to, ak má teraz uzatvorený pracovný pomer v rozsahu 40 hodín mesačne a súhlas terajšieho zamestnávateľa nepotrebuje a ani mu nemusí oznámiť uzatvorenie nového prac. pomeru. Je len jeho vecou, ako si prácu zadelí, aby nedošlo k porušeniu pracovnej disciplíny v oboch pracovných pomeroch.

 

 


Trápi vás "Pracovná zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ ukončiť pracovnú zmluvu na dobu určitú (1 rok), keď počas trvania zmluvy nastupujem na materskú dovolenku. Už som po skúšobnej dobe a otehotnela som. Na materskú dovolenku by som mala nastúpiť niekedy v marci. Zmluva mi končí 1. júla. Ďakujem za odpoveď, Lenka.

Odpoveď: Pracovná zmluva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vplýva, že Váš pracovný pomer skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, teda dňom 1.7. 2022.
 
 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.