Máte
otázku?

Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?

Dobrý deň, okrem svojho zamestnania tiež podnikám. No moja pracovná zmluva sa práve skončila. V pracovnej zmluve mám uvedenú zmluvnú pokutu za preberanie zákazníkov, ktorú považujem za zrejme konkurenčnú doložku. Tá obsahuje len prvý odsek ustanovenia § 83a Zákonníka práce, ktorý pojednáva o ochrane zamestnávateľa. Ostatné odseky, najmä 4. a 5., nie sú v zmluve uvedené. Môže byť táto dohoda o zmluvnej pokute považovaná za platnú? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?

Dobrý deň, podľa § 83a ods. 1 Zákonníka práce (ZP), zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Predmetnú dohodu môžu strany uzavrieť len v prípade, ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Podstatným znakom dohody je aj jej odplatnosť podľa § 83a ods. 4 ZP, čo znamená, že zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku. Náležitosti dohody podľa § 83a ods.1, 4 prípadne 5 ZP, musia byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je záväzok neplatný. Preto, ak vaša pracovná zmluva neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, je absolutne neplatná. Taktiež je potrebné poznamenať, že v pracovnej zmluve nemožno dohodnúť zmluvnú pokutu pre porušenie povinností z pracovnoprávneho vzťahu. Podľa § 20 ZP, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť len dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

Trápi vás "Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty? (Pracovné právo)

Dostal som v práci pokutu 20 eur za to, že som nemal rúško až na nose, a zároveň mi bola udelená sankcia v podobe zákazu chodenia do práce na jeden týždeň. Chcel by som sa opýtať, ako sa môžem súdnou cestou brániť a prípadne vymáhať finančné odškodnenie? Mám pocit, že dvojité tresty sú nespravodlivé a mám aj podozrenie, že pokuty na pracovisku sú nezákonné, obzvlášť keď išlo len o to, že som nemal rúško presne na nose. Rád by som vedel, ako môžem podať žalobu na súd za mobing a bossing, a tiež požadovať prípadne finančné odškodnenie. Ďakujem.

Odpoveď: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
uvádzame, že zamestnávateľ Vám nemôže uložiť pokutu za nesprávne nasadenie rúška. Nepíšete či ste "pokutu" uhradili, teda bol Vám daný doklad o jej úhrade, alebo Vám len bude suma pokuty stiahnutá pri výplate mzdy. Zamestnávateľ Vám musí sumu 20 € vrátiť, resp. nie je oprávnený vykonať zrážku zo mzdy.

Neuvádzate v otázke, či zákaz chodiť do práce jeden týždeň Vám bol daný zo strany zamestnávateľa písomnou formou.

Ak Vám bol daný zákaz písomne, je treba sa dostaviť riadne do práce, keďže zamestnávateľ nemá žiadne zákonné oprávnenie Vám uložiť zákaz chodenia do práce. Odporúčame pripraviť si na ten účel list, kde uvediete, že zamestnávateľ nie je oprávnený zakázať Vám chodiť do práce a žiadate o umožnenie vykonávania Vašej práce, kópiu listu odovzdáte zamestnávateľovi proti podpisu.

Podľa ust. § 47 Zákonníka práce platí :

"Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu."

Ak Vám bol daný zákaz len ústne, treba sa tiež riadne dostaviť na pracovisko. Ak by Vám bolo nariadené opustiť pracovisko, rovnako žiadajte listom /ako je vyššie uvedené/ o umožnenie vykonávania práce.

V prípade vzniku problémov informujte prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Pokaiľ ide o mobing a bosing, museli ybs me poznať konkrétne okolnsoti prípadu. Možnosti ochrany pred takýmto konaním  sú nasledovné :

- podanie sťažnosť zamestnávateľovi,
- podanie žaloby na súd,
- podanie oznámenia o priestupku,
- podanie trestného oznámenia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať na situáciu, ktorá sa mi stala pred dvoma rokmi. Odpracovala som štyri dni v jednej nemenovanej firme a potom som podala výpoveď. Zamestnávateľ mi povedal, že to nie je žiaden problém, avšak po týždni mi prišla pokuta v súmke mesačného platu. V čase, keď som podala výpoveď, som bola ešte v skúšobnej dobe. Chcem sa opýtať, či ma oklamali alebo som pokutu oprávnene zaplatila. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste pracovali u zamestnávateľa celkom č dni a následne ste ukončili pracovný pomer; následne píšete, že ste dali výpoveď a po týždni Vám prišla od zamestnávateľa pokuta vo výške jednomesačného zárobku, ktorú ste uhradili. 

Z otázky nám nie je jasné, na základe čoho Vám zamestnávateľ uložil pokutu. Zákonník práce neobsahuje možnosť uloženia zmluvnej pokuty. 

Podľa ust. § 20 Zákonníka práce platí :

"Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva."

Záver 

Ak by Vaša prac. zmluva obsahovala možnosť uloženia zmluvnej pokuty, je v tejto časti neplatná.

Písomne vyzvite zamestnávateľa k vráteniu "pokuty"v lehote najneskoršie do 3 dní a  v prípade, že k úhrade nedôjde budete musieť podať žalobu na súd. Odporúčame kontaktovať advokáta. Konanie zamestnávateľa môžete oznámiť aj na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa (zrejme u zamestnávateľa bude Vám podobných zamestnancov viacej).



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže pracovná zmluva obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty?" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.