Máte
otázku?

Je ústna pracovná zmluva platná


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Je ústna pracovná zmluva platná

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je pravda, že podľa zákonníka práce pracovná zmluva nemusí byť podpísaná, ako mi tvrdí môj zamestnávateľ. Zmluvu som totiž neodpísala a on mi tvrdí, že napriek tomu je platná a už niekoľko mesiacov pracujem na túto ústnu zmluvu.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Dobrý deň,

áno, pracovná zmluva uzatvorená ústne je platná, pretože zákonník práce nesankcionuje nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy neplatnosťou. Dôležité však je, aby za Vás zamestnávateľ platil odvody do poisťovní. Podmienkou je dohodnúť sa na všetkých zákonných náležitostiach pracovnej zmluvy. To, či platí za vás odvody do poisťovní si môžete overiť aj sám priamo na pobočke Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovni.

Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, podpísal som nemeckú pracovnú zmluvu, ktorá má platiť pre prácu v Belgicku, avšak v nej nebola uvedená mzda ani konkrétne pracovisko. Po príchode do Belgicka som zistil, že ponúkaná práca sa výrazne líši od toho, čo mi bolo pôvodne sľúbené. Zmluva obsahuje len dodatok, ktorý hovorí, že po prvom odpracovanom mesiaci mi bude vyplatená odmena, ktorej suma sa približne rovná bežnému platu. Zaujíma ma, či je zmluva platná, ak neobsahuje základné informácie o mzde a pracovisku a ak mi bolo klamané v súvislosti s povahou práce. Mám právo túto zmluvu považovať za neplatnú a odmietnuť ďalšie plnenie práce? Ako by som mal postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 11.03.2024)

Dobrý deň,
ak ste pracovnú zmluvu podpísali, tak Vám neodporúčame ju ignorovať, nakoľko ste ňou viazaný. Prípadné nezrovnalosti si riešte priamo s Vaším nadriadeným (zamestnávateľom). Poprípade sa snažte pracovný pomer ukončiť, podľa spôsobu, ktorý je uvedený v tejto zmluve. 

Nemecká pracovná zmluva bude pravdepodobne uzatvorená podľa nemeckého práva a pre neznalosť nemeckého pracovného práva, Vám nevieme zodpovedať otázku, či je alebo nie je platná. V tejto právnej poradni vykladáme slovenské právo ale vo Vašom prípade ide o právo nemecké.

Ak by sme mali posúdiť platnosť Vašej pracovnej zmluvy podľa slovenského práva, tak výška mzdy, resp. mzdové podmienky ako aj miesto výkonu práce patria medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce. Pri takejto absencii u pracovnej zmluvy podľa práva SR, by išlo o neplatnú pracovnú zmluvu. 

Podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:  a) druh práce a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,  c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám určitý problém. Pracujem podľa živnosti na ústnu dohodu. Spôsobil som škodu na firemnom aute, keď som vplyvom počasia a súčasných podmienok narazil do plota. Majiteľ firmy mi chce potom odpočítať túto škodu z platu, čo sa mi zdá divné, keďže sme sa na podobnej veci nikdy nedohodli. Situáciu sme vyriešili cez PZP. Nikdy sme nerozprávali o právach a povinnostiach, ani o možných sankciách v prípade škody. Ale môže mi majiteľ strhnúť túto škodu z platu, aj keď pracujem na živnosť, bez písomnej zmluvy a bez bližšie špecifikovaných podmienok?

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň, áno môže. 

Skutočnosť, že nemáte u firmy, s ktorou spolupracujete na živnosť uzatvorenú žiadnu zmluvu, to neznamená, že majiteľ firmy ako aj vozidla, nemá nárok na škodu, ktorú ste mu spôsobili. Cez PZP sa to nemohlo vyriešiť, ak to bolo tak, ako píšete. 

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení, z povinného zmluvného poistenia sa uhrádza škoda, spôsobená prevádzkou motorového vozidla tomu, komu bola spôsobená, teda v tomto prípade asi majiteľovi plota. Ale nie majiteľovi vozidla, ktorým bola škoda spôsobená.

Majiteľovi vozidla, by mohla byť škoda na jeho firemnom vozidle preplatená jedine z havarijného poistenia, ak by ho mal uzatvorené.

Poisťovňa, ktorá nahradila majiteľovi plota škodu, si môže od poistníka (teda majiteľa vozidla) uplatniť regresnú náhradu, ak posúdi, že sú na to splnené podmienky.

Čiže je možné, že to, čo poisťovňa nahradila majiteľovi plota, žiada teraz od majiteľa vozidla. Nehovoriac o tom, že vozidlo je poškodené a je potrebné vynaložiť ďalšie finančné prostriedky na jeho opravu.

Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Vaša jazda na vozidle mala byť prispôsobená podmienkam za ktorých ste viedli motorové vozidlo. 

Svojej zodpovednosti by ste sa mohli zbaviť, ak by ste preukázali, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke. Vo Vašom prípade, ako ste spomínali išlo o nepriaznivé počasie a podmienky, a preto je málo pravdepodobné, že by ste tieto spätne vedeli preukázať. 

Podľa § 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP, poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

d) ušlého zisku.

Podľa § 420a ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou.

Podľa § 420a ods. 3 OZ, zodpovednosti za škodu sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, len ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného.


Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či platí ústna dohoda na vykonanie práce, aj keď nemám písomnú dohodu. Vykonával som prácu a dotyčná mi za ňu nezaplatila, píše mi len SMS s tým, aby som počkal. Tieto správy sa týkajú aj práce a platby. Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch právna prax hovorí o tzv. faktickom pracovnom pomere. Ak ste prácu vykonali bez platnej zmluvy, patrí Vám dohodnutá odmena. Problematické je však dokazovanie v prípadnom súdnom konaní, kedy je bez podkladov veľmi ťažké preukázať jednak to, že ste pre niekoho pracovali, ale najmä to za akých podmienok ste sa na práci dohodli.


Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa poradiť. Neviete, čo mám robiť, ak som stratila pracovnú zmluvu? Existuje nejaký spôsob, ako sa k nej dostať, okrem požiadania môjho zamestnávateľa o vydanie kópie? Mohol by mi napríklad sociálny úrad alebo inšpektorát práce vydať kópiu? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, V.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,

úrad práce, soc. poisťovňa ani inšpektorát práce Vašu PZ nemá. Odporúčame obrátiť sa priamo na zamestnávateľa, nie je právny dôvod, aby kópiu PZ nedal. Ak napriek žiadosti Vám PZ nedá, kontaktujte prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň. Nedávno som nastúpil do práce a len dva dni potom sme sa museli zatvoriť kvôli situácii s vírusom. Momentálne som v skúšobnej dobe a majiteľ mi stále ešte nedal podpísať pracovnú zmluvu. Tvrdí však, že ma už nahlásil na sociálku a zdravotnú. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 21.03.2020)

Dobrý deň, či zamestnávateľ za Vás platí odvody na soc. a zdrav. poistenie viete si zistiť na stráke Soc. poisťovne v individuálnom účte poistenca, rovnako aj po zaevidovaní na stránke prísl. zdrav. poisťovne viete zistiť či zamestnávateľ  odvody platí.

Otázkam skúšobnej doby sa v našej poradni venujeme často; odpovede môžu byť pre Vás tiež nápomocné.
V otázke uvádzate, že ste nastúpili do práce, prac. zmluvu nemáte.

Napriek tomu, že nemáte písomnú pracovnú zmluvu, neznamená to, že pracovný pomer nevznikol. Zákonník práce nestanovuje, že zo zákona musí byť pracovná zmluva písomná. Iné je to ohľadom skúšobnej doby, ktorá musí byť dojednaná zo zákona povinne písomne.

Ak prac. pomer vznikol - chodíte do práce, aj keď zrejme momentálne nie z dôvodu COVID19, dodatočne v písomnej prac. zmluve nie je  možné dohodnúť spätne skúšobnú dobu, takáto dohoda o dojednaní skúšobnej doby by bola neplatná. Konštantná judikatúra ustálila, že skúšobnú dobu nemožno dojednať spätne, rovnako ju možno dohodnúť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru. Podľa § 46 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Najneskôr v tento deň je ešte možné dohodnúť skúšobnú dobu. Ak by sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na uzavretí skúšobnej doby až nasledujúci deň, nešlo by o platne dojednanú skúšobnú dobu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, bola som zamestnaná v sprostredkovateľskej firme na pozícii finančného makléra a administratívneho pracovníka po dobu dvoch mesiacov. Pracovala som na živnostenský list, no počas týchto dvoch mesiacov ma nestihli zaregistrovať ani vo firme, ani v Národnej banke Slovenska, takže oficiálne neexistuje evidencia o mojej pracovnej činnosti s touto firmou. Moja odmena bola vyplácaná "v hotovosti" a celkový príjem za mesiac bol 800 eur. Polovicu tejto sumy, teda 400 eur, mi poskytovali kolegovia za moje administratívne služby a druhých 400 eur mi dávala firma ako "kapitál" na rozbehnutie obchodov, ktoré by sa im následne vrátilo prostredníctvom mojich uzavretých obchodov. Keďže od mňa vyžadovali využívanie pracovných praktík, s ktorými som nesúhlasila, podala som výpoveď. Po tomto kroku začala firma požadovať vrátenie čiastky 1600 eur za oba mesiace. Avšak zmluva, ktorú som podpísala a z ktorej mi nebola poskytnutá kópia, neobsahuje žiadne informácie o "kapitále", ani o pravidlách vracania peňazí pri ukončení spolupráce. Nedávno mi dorazila upomienka pred žalobou s výstrahou, že ak do konca týždňa neprezlejem požadovanú sumu na účet firmy, začne sa celá situácia riešiť súdne. Chcem sa opýtať, má firma právo na tieto peniaze, ak o tom v podpisanej zmluve nebol žiaden bod? Ďakujem vám.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň,

požiadajte osobu resp.  spoločnosť, ktorá Vám zaslala výzvu, aby predložila písomné splnomocnenie na zastupovanie, ako aj písomné podklady, na základe ktorých od Vás požaduje úhradu. Zrejme by Vám mala predložiť zmluvu, ktorá Vám nebola daná, len ste ju podpísali.

Ak Vám peniaze boli dané "na ruku", teda spoločnosť nemá doklad o ich prevzatí Vami, neuhradzujte im žiadne peniaze.

Ak sa na Vás vzťahujú ust. zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní, odporúčame uvedenú praktiku po zvážení nahlásiť NBS ako dozorujúcemu orgánu nad finančníctvom.

Ak sa na Vás ustanovenia uvedeného zákona nevzťahujú, nahlásiť konanie spoločnosti na príslušný inšpektorát práce podľa sídla spoločnosti.


Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu v ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzam ja a môj priateľ, keďže v slovenskom právnom systéme sa príliš nevyznám. Môj priateľ pracoval takmer rok na stavebnej firme svojho brata aj napriek tomu, že bol nezamestnaný. Brat ho stále ubezpečoval, že ho neskôr zamestná. Jeho plat bol však veľmi nízky, brat mu dával len zálohu s tým, že ostatné mu dá neskôr. Vyhováral sa tým, že majitelia mu nevyplatili všetko a podobné výhovorky. Jasné je, že s bratom sa nechcel hádať. Avšak nakoniec sa to skončilo tak, že posledné tri mesiace pracoval len tak, aby dokončil práce na dvoch bytoch, a nakoniec mu nič nevyplatil. Mojmu partnerovi dlhuje veľa peňazí a on si je vedomý, že pravdepodobne nič z toho neuvidí, pretože pracoval načierno, a tak by bola súdna žaloba zbytočná. Stratili sme veľa nervov a nevieme, ako si vynútiť vrátenie zarobených peňazí. Našu svadbu budeme zrejme musieť opäť odložiť. Prosím Vás, poraďte, čo môžeme urobiť, aby nám brat vyplatil dlžnú sumu. Ďakujem Vám pekne.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň,

základnou otázkou je, či brat Vášho priateľa má oprávnenie na vykonávanie živnostenského podnikania.
Ak je odpoveď kladná, zo zákona platí, že na uzatvorenie prac. zmluvy nie je povinná zo zákona písomná forma, postačuje aj ústne uzatvorenie pracovnej zmluvy. Dôležité je, či platil odvody na sociálne a zdravotné poistenie. 
Riešením Vami uvedenej situácie je, aby Váš priateľ  brata vyzval z úhrade odmeny za vykonanú prácu - mzde, a v prípade, že táto uhradená nebude oznámil mu, že vec nahlási príslušnému inšpektorátu prácu a živnostenskému úradu, že práce v jeho firme ako živnostníka sa vykonávajú bez pracovnej zmluvy. Tu je však riziko postihu ako pre brata, tak aj pre Vášho priateľa podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.


 


Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako živnostník. S mojím zamestnávateľom mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na moju živnosť. Za porušenie tejto zmluvy požaduje odškodné v podobe vysokých pokút. Momentálne mi vznikla príležitosť s lepšie platenou prácou, do ktorej ma samozrejme nechce pustiť. Rád by som sa teda dozvedel, či na to má vôbec právo. Budem musieť platiť pokutu? Môžem zrušiť živnosť a nastúpiť do novej práce? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň, 

nevieme  na základe akého zákona máte uzatvorený zmluvný vzťah, či podľa ust. Zákonníka práce alebo podľa ust. Obchodného zákonníka.

Poznamenávame, že podľa ust. zákonníka práce uzatvoriť pracovný pomer so živnostníkom, v ktorom živnostník bude je na strane zamestnanca nie je možné. 

Podľa ust. § 1 ods. 3 ZP platí, že "závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.
 

Toto je základ, z ktorého je potrebné vychádzať pri riešení Vášho vzťahu so "zamestnávateľom".

Ak ste v pracovnom pomere a Váš pracovný vzťah sa riadi ust. Zákonníka práce, zamestnávateľ od Vás môže požadovať len náhradu škody, za ktorú by ste zodpovedali podľa ust. Zákonníka práce, ktorej existenciu, Vašu zodpovednosť, ako aj výšku škody Vám musí preukázať.

AK by ste dali výpoveď z prac.pomeru, platí dvojmesačná výpovedná doba a vo výpovedi nemusíte uviesť žiaden dôvod. Danie výpovede z Vašej strany nemôže byť sankcionované žiadnou pokutou, lebo sa jedná o  Vaše právo.

Ak by ste chceli uzatvoriť novú prac. zmluvu, k tomuto nepotrebujete súhlas Vášho terajšieho zamestnávateľa a nemusíte živnostenské oprávnenie zrušiť.

Tu platí ust. § 83 Zákonníka práce :

"Výkon inej zárobkovej činnosti

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil."

Pre bližšie zodpovedanie otázky ohľadom terajšieho zamestnávateľa nám pošlite terajšiu zmluvu na prekontrolovanie poľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk, ale žiadnu pokutu ani nehorázne odškodné neplaťte.

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Pracovala som v jednej reštaurácii bez dohody a zmluvy, teda na čierno, a sú mi dlžné peniaze, ktoré mi nechcú vyplatiť. Na koho sa môžem s týmto problémom obrátiť? Mám komunikáciu prostredníctvom SMS s majiteľkou ohľadom dlžných peňazí. Mám aj svedkov, ktorí vedia, že som tam pracovala. Dokonca mám aj fotografie z práce s kolegami. Keď som žiadala o zmluvu, povedal mi, že ma zamestnávatelia prihlásili do zdravotnej poisťovne. Dokonca som dnes bola tam ešte raz a matka majiteľky to priznala pred mojím priateľom, že som tam robila na čierno. Potom mi povedala, že vie o tom, že mi sú dlžné peniaze, konkrétne 180 euro. Pracovala som tam viac ako mesiac a ešte mi povedali, keď som nastúpila, že keď príde kontrola, mám povedať, že tam chodím pracovať iba na dve hodiny denne. To ma zarazilo, pretože majiteľka mi stále hovorila, že dostanem zmluvu a nemám sa čoho báť. Keď som si žiadala o vyplatenie peniaze, oznámila mi, že peniaze dostanem a určila aj výplatný termín. Ten však nebol dohodnutý, pretože naša dohoda znela, že ma budú vyplácať týždenne. Vopred veľmi ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, L. K.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 24.03.2019)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predpokladáme, že máte aspoň nejakú dokumentáciu resp. SMS o tom, že ste zamestnávateľku žiadali o písomnú pracovnú zmluvu.

K požiadavke pracovnej zmluvy v písomnej forme uvádzame, že zákonník práce nevyžaduje, aby pracovná zmluva bola vyhotovená v písomnej forme; podstatné je to, či za Vás boli platené odvody na soc. a zdrav. poistenie. Zrejme v tejto veci ostalo iba pri sľuboch.

Alebo inakšie, pracovná zmluva uzatvorená ústne je platná, pretože zákonník práce nesankcionuje nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy neplatnosťou. 

Skutočný stav si môžete zistiť na zdrav. poisťovni aj cez elektronickú pobočku poisťovne;  pre soc. poisťovňu môžete zistiť postup na tomto linku :

https://www.socpoist.sk/aktuality-online-pristup-k-individualnemu-uctu-poistenca-socialnej-poistovne-uz-ma-takmer-60-tisic-poistencov/1794s65942c?.

Vo veci odporúčame písomne doporučeným listom vyzvať zamestnávateľa, aby Vám uhradil mzdu za odpracované obdobie a súčasne oznámil, či Vás prihlásil a hradil prísl. odvody do soc. a zdravotnej poisťovne. 

Pokiaľ v primeranej lehote neobdržíte mzdu a odpoveď na otázky, odporúčame vec oznámiť príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa, ako aj na soc. a zdravotnú poisťovňu. 

 

 


Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom problémov s mojou bývalou zamestnávateľkou. Pracovala som u nej iba pár dní, ktoré som považovala za skúšobné, no inak som mala mať zmluvu na dohodu. Momentálne som nezamestnaná a nahlásená na úrade práce. Odtiaľ požadujú, aby som im z tejto práce doniesla dohodu a iné vyplnené papiere, pretože ma bývala zamestnávateľka nahlásila na zdravotnej poisťovni. Odvtedy, čo od nej žiadam tieto papiere, so mnou nekomunikuje (nezdvíha telefón a neodpovedá na správy). Na úrade práce ma chcú kvôli nedodaniu týchto papierov vyradiť. Majú na to právo? Môžem to ešte nejako riešiť, aby sa to nestalo? Dostala som aj ďalšie informácie od bývalých kolegýň. Nikto z nich napríklad nemal zmluvu, hoci im ju sľubovala. Niektoré hodiny nedoplatila, za nikoho neodvádzala zdravotné ani sociálne poistenie a jej firma patrí medzi dlžníkov. Dokonca mala aj kontrolu na inšpektoráte práce, kde dostala pokutu. Chceli by sme to riešiť. Vedeli by ste mi prosím poradiť, na koho sa obrátiť a ako to riešiť? Mala by som s tým ísť znovu na inšpektorát práce, spísať trestné oznámenie, alebo niečo iné? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, vo veci odporúčame krátkou cestou kontaktovať zamestnávateľku /SMS, email/, s tým  aby Vám vydala potvrdenie o zamestnaní podľa ust. § 75 Zákonníka práce v súlade s ust. zákona o službách zamestnanosti /citujeme pre Vašu informáciu/ :

"zákon o službách zamestnanosti § 34 :

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

(1) Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti alebo na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom35e) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

(2) Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A.

Príloha A : ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

a) kópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)

d) kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

e) potvrdenie o ukončení školy, atď."

§75 ods. ZP : 

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

 

Môžete ju upozorniť, že ak doklady Vám nedá, budete od nej vymáhať náhradu škody v sume spočívajúcej v platení poistného na soc. a zdrav.poistenie, ktoré by za Vás platil štát. Trestné oznámenie z dôvodu neplatenia odvodov na zdrav. a soc. poistenie môžete podať, rovnako aj aj podnet na Inšpektorát práce, nie je podstatné to, že už jej bola uložená pokuta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.