Máte
otázku?

Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, s priateľom sme odkúpili byt od jeho súrodencov. Jeho sestra tam býva, ale nájomná zmluva jej skončila 31. 12. 2016. Dohodli sme sa, že sa vysťahuje na konci februára, ale ešte sa tak nestalo. S predajom bytu súhlasila. Máme my povinnosť jej hľadať náhradné bývanie? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Dobrý deň, náhradné bývanie, resp. ubytovanie má povinnosť prenajímateľ zabezpečiť v niektorých prípadoch vypovedania nájomnej zmluvy počas jej trvania. Ak nájomná zmluva bola ukončená uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená nie je povinný prenajímateľ zabezpečiť pre nájomcu nehnuteľnosti náhradné bývanie. Vzhľadom na to, že sa pri nájmoch bytov neuplatní predlžovanie nájomnej zmluvy automaticky zo zákona, v súčasnosti jeho sestra užíva nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho dôvodu. Vášmu priateľovi jednak vzniká právo od nej požadovať vydať bezdôvodné obohatenie za užívanie nehnuteľnosti (vo výške bežného nájomného za každý mesiac užívania), ale tiež podať žalobu na súd ohľadom vypratania nehnuteľnosti, ak ju nechce dobrovoľne opustiť. Po ukončení súdneho konania bude mať Váš priateľ exekučný titul na vypratanie nehnuteľnosti súdnym exekútorom, ak by byt nechcela dobrovoľne opustiť ani po ukončení súdneho konania.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Moji rodičia bývajú v dome po rodičoch z otcovej strany. Rodičia mu zomreli a dom je rozdelený na 4/4. 3/4 domu vlastní otcova sestra a 1/4 vlastní otec. Otcova sestra chce vyplatiť otca, aby dostala celý dom. Preto sa chcem opýtať, či ma otec právo na to, aby mu našla aj náhradné bývanie alebo nie ? Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň, 
vo Vami uvedenom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo, kde platí okrem iných ust. § 141 Obč. zákonníka :
"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Z otázky usudzujeme, že Váš otec v dome aj býva. Ak sa dohodnú na zrušení a vyporiadaní podiel spoluvlastníctva, je vecou dohody kedy sa otec z domu odsťahuje, čo je z dôvodu právnej istoty dať do samotnej zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, resp. či už má bytovú náhradu zabezpečenú. Zo zákona sestra Vášho otca nie je povinná zabezpečiť náhradné bývanie. 


V prípade, že by došlo k súdnemu konaniu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorý návrh by podala sestra Vášho brata, je na rozhodnutí súdu, či podiel. spoluvlastníctvo zruší.  Platí ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri  zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

 

Súd podielové spoluvlastníctvo zrušiť nemusí aj keby bol takýto návrh na súd podaný , napr. Váš otec so svojou rodinou v dome býva dlhodobo, nemá možnosť si vlastnými fin. prostriedkami zabezpečiť zodpovedajúce náhradné bývanie aj napriek tomu, že by mu boli vyplatené peniaze za spoluvlastnícky podiel a pod. 
Ak by došlo k zrušeniu podiel. spoluvlastníctva súdom, súd môže určiť, že Váš otec je povinný sa z domu vysťahovať až po zabezpečení náhradného bývania,ktorým sa v zmysle zákona myslí nájomný byt, podnájom, teda nie byt do vlastníctva.

Možnosťou riešenia veci je okrem iných aj to, že dôjde k rozdeleniu nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky s vyporiadaním spoluvl. podielov.

V prípade potreby nás kontaktujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Brat predal rodinný dom cudzincom. Bol jediným vlastníkom na základe darovacej zmluvy od matky. V dome dlhodobo bývam bez nájomnej zmluvy, keďže to bol predtým rodičovský dom. V dome som v minulosti vlastnoručne robil stavebné úpravy za svoje peniaze. Teraz ma písomne požiadal, aby som svoje veci z domu vypratal, lebo nový vlastník ich tam nechce a ak nie, nový vlastník ich vyvezie na skládku technických služieb. Otázka: mám právo na náhradné bývanie, mám právo žiadať od brata časť peňazí z predaja zato, že rodinný dom som kedysi zveľadil za vlastne peniaze, načo mám vlastne právo lebo ináč sa ocitnem na ulici. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň, 

otázke vypratania z nehnuteľnosti osoby bez nájomnej zmluvy sa venujeme v samostatných článkoch,ako aj v mnohých našich odpovediach.

Z otázky predpokladáme, že v RD naďalej bývate a došlo k predaju predmetného RD novému vlastníkovi a Váš brat už nie je vlastníkom RD. Všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prešli na nového vlastníka RD a písomná výzva brata je teraz pre Vás bezpredmetná.

Vy máte nateraz komunikovať len s novým vlastníkom RD, s ktorým sa môžete dohodnúť na nájme RD, k čomu však nový vlastník nie je povinný. Predpokladáme, že v RD máte trvalý pobyt a nový vlastník RD nie je oprávnený Vás z domu vysťahovať a veci odniesť do TS.
Aby ste boli povinný sa z RD vysťahovať, nový vlastník RD by musel podať žalobu na súd  o vypratanie nehnuteľnosti a až na základe rozsudku súdu by ste boli povinný sa vysťahovať, k čomu súd určí primeranú lehotu. Bytová náhrada  Vám pravdepodobne nebude priznaná súdnym rozhodnutím. Ak nedôjde z Vašej strany k splneniu povinnosti dobrovoľne, nový vlastník sa bude musieť obrátiť na súdneho exekútora s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní.

Ak ste investovali do RD finančné prostriedky a vlastníkom v tom čase bol Váš brat, mali ste mať minimálne písomný súhlas s investíciami, ako aj ich výške a o finančnom vyporiadaní. Ak sa tak nestalo, investovali ste v podstate do cudzej nehnuteľnosti a na strane vlastníka nehnuteľnosti  v čase investovania - Vášho brata vzniklo bezdôvodné obohatenie.  Toto obohatenie môžete vymáhať ale len od svojho brata, nie od nového vlastníka nehnuteľnosti.
Podľa ust. § 107 Obč. zákoníka platí, že lehota na vymáhanie bezdôvodného obohatenia je dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Na finančnú náhradu od brata právny nárok nemáte, je len povinný vydať - vrátiť  bezdôvodné obohatenie buď na základe dohody s Vami, alebo na základe súdneho rozhodnutia. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Ak požadujem od manžela, aby sa vysťahoval z môjho domu, ktorý je výlučne pripísaný iba na mňa z dôvodu neustálych hádok a zrejme ma aj podvádzal musím mu nájsť náhradné ubytovanie ? Nie sme rozvedení. Vďaka I.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 325  Civil. sporového poriadku môžete podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia na súd /citujeme/ :
"Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby
písm. e/ : nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia."


Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sú dôvody tie, ktoré uvádzate v otázke, vysťahovať manžela z domu nemôžete aj keď je RD vo Vašom výlučnom vlastníctve. Manžel na základe uzatvoreného manželstva má tzv. odvodené právo bývania v tomto RD.

Predpokladáme, že dom počas trvania manželstva prešiel aj nejakými úpravami a opravami, prípadne rekonštrukciou, potom v prípade rozvodu sa bude musieť zohľadniť aj predmetná suma, ktorá bola hradená z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva /mzda obidvoch manželov/, nakoľko došlo k zhodnoteniu Vášho výlučného majetku.

V prípade rozvodu ak sa s manželom nedohodnete inak, bude mať manžel  právo na zabezpečenie náhradného bývania a až do jeho zabezpečenia nie je povinný sa z domu odsťahovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Bývam s priateľom 18 rokov, byt je výlučne v mojom osobnom vlastníctve. Teraz byt predávam musím mu nájsť náhradné ubytovanie? Nie sme manželia ani druh a družka. Neuzatvorili sme ani žiadnu nájomnú zmluvu. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

povinnosť zabezpečiť určitej osobe náhradné bývanie vyplýva z Občianskeho zákonníka (§ 712 a nasl.). Tie sa týkajú najmä situácií v nájomných vzťahoch. Judikatúra tiež určila, že za istých okolností má povinnosť zabezpečiť po rozvode bytovú náhradu aj manžel manželovi. Vo Vašom prípade však podľa môjho názoru túto povinnosť nemáte a nemusíte mu hľadať bytovú náhradu. Odporúčam ho však vyzvať (najlepšie písomne, alebo aspoň mailom) aby sa do určitého dátumu vysťahoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Byt som kúpil ja a hypotéku platím celý čas iba ja.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

odpovedáme nasledovne :

To, že ste byt kúpili na hypotéku, a ako uvádzate, ste ju platili po celý čas, nemá vplyv na to, že by ste neboli povinný bývalej manželke zabezpečiť náhradné bývanie. Nemusí sa jednať o byt vo vlastníctve, teda, že by ste jej kúpili nový byt. 

Otázka bytu a hypotéky : Prevod vlastníctva bytu je možný, ale pozrite aj zmluvu s bankou aké Vám dala podmienky pre prípadný prevod nehnuteľnosti. Je možné, že ak by ste byt predali banka by mohla požadovať splatenie celého zostatku úveru z Vám uhradenej kúpnej ceny a zostatok kúpnej ceny/ak by nejaký bol/ by ostal Vám.  

Je tu aj hľadisko BSM, lebo aj keď, ako píšete, ste úver platili aj počas manželstva, Váš príjem počas trvania BSM patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva a teda z prostriedkov patriacich do BSM ste hradili hypotéku na Váš byt a manželka by mohla požadovať, aby sa jej vrátilo to, čo do Vášho majetku bolo investované z prostriedkov patriacich do BSM /viď  § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Po rozvode s manželkou a deťmi žijeme v spoločnej domácnosti v byte. Ja som vlastník bytu. Ak by som byt predal, som povinný nájsť bývalej manželke náhradné ubytovanie? A môžem byt vôbec predať?

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkaldáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste výlučným vlastníkom bytu, ktorý spoločne naďalej aj po rozvode užívate spolu s bývalou manželkou a s deťmi. Manželka mala odvodené právo bývania k tomuto bytu a to z toho dôvodu, že povinnosťou manželov je žiť spolu.  Rozvodom došlo k zániku odvodeného práva bývania Vašej manželky.
Aj keď zákon vyslovene tieto prípady nerieši, súdna prax a súdne rozhodnutia súdov riešia tieto prípady tak, že Vaša bývalá manželka nie je povinná sa z bytu vysťahovať a byt vypratať  dokiaľ jej nebude zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Napriek rozvodu nemôžete bývalú manželku ani svojpomocne, ani za pomoci polície prípadne exekúrora svojpomocne vysťahovať. 
Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístreši; náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

2./ Predaj bytu : V otázke nepíše ako ste nadobudli byt, či na kúpu bytu neboli použité finančné prostriedky aj Vašej manželky, prípadne boli vykonané investície do bytu z  prostriedkov patriacich do bezdpodielového spoluvlastníctva. 

Bez ohľadu na uvedené, ak ste vedený ako výlučný vlastník bytu, byt predať aj v súčasnosti môžete. Z ust. zákona o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami vyplýva, že bytovú náhradu musí zabezpečiť ten, v prospech koho sa byt vypratáva, t.j. ak by ste byt predali tak potom nový vlastník. Na druhej strane manželka aj v prípade predaja bytu bude mať právo predmetný byt užívať až do splnenia povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu.


Odporúčame vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo dohodou. Súdne  vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva predstavuje náklady /súdne poplatky, dĺžka súdneho konania, trovy zastupovania/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či mame nárok na náhradné bývanie. Moja matka ma nájomnú zmluvu s mestom Prešov na dobu neurčitú. Ja ako jej dcéra som jej opatrovníkom. Momentálne je umiestnená v špecializovanom ústave a žiada o trvalý pobyt v ústave. Keďže po znalosti o tom, že ak trvalý pobyt jej odsúhlasia, byt, v ktorom žijem aj s rodinou musím odovzdať mestu. Mám nárok na náhradné ubytovanie s manželom a dvoma deťmi, ktoré mi zabezpečí mesto? Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Vo veci sme pozerali aj internetovú stránku mesta Prešov, kde vo VZN č. 9/2016 je uvedené, že Mesto Prešov uzatvára nájomné zmluvy ohľadom bytov vo vlastníctve mesta len na dobu určitú (čl. I. bod 6.).

Pri riešení veci treba vychádzať z ust. Obč. zákonníka a textu samotnej zmluvy.

Z ust. Občianskeho zákonníka vyplýva :
§ 706 : " Ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami (spoločnými nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Nájomcami (spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt.
(2) Ak sa prenajímateľ domnieva, že neboli splnené podmienky prechodu nájmu bytu podľa odseku 1, môže sa v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o nich dozvedel, najneskôr však v lehote troch rokov odo dňa smrti nájomcu, domáhať na súde, aby určil, že k prechodu nájmu bytu nedošlo."

§ 707 : "Ak zomrie jeden z manželov, ktorí boli spoločnými nájomcami bytu, stane sa jediným nájomcom pozostalý manžel."

§ 708  : "Ustanovenia § 706 ods. 1 a 2 a § 707 ods. 1 platia aj v prípade, ak nájomca opustí trvale spoločnú domácnosť."


Poznámky : Pojem domácnosti vysvetľuje ust. § 115 Obč. zákonníka tak, že sa jedná o fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.Uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt na adresu nájomcu nenahrádza pojem spoločná domácnosť. Vo Vašom prípade bude rozhodujúce či ste boli spoločnými nájomcami bytu spolu s Vašou mamou Vy, Váš manžel a deti, teda nedošlo k nasťahovaniu do bytu v čase, keď už bola Vaša mama v špecializovanom ústave.

Pojem trvalé opustenie spoločnej domácnosti znamená, že domácnosť  nájomca chce zrušiť a už ju neobnoviť, ktoré konanie - opustenie spol. domácnosti musí byť slobodným prejavom vôle nájomcu, teda Vašej matky.

Zhrnutie 

1./ Či došlo k prechodu nájmu bytu na Vás spolu s Vašou rodinou bude závisieť od posúdenia okolností, rozhodujúci je stav v čase opustenia spol. domácnosti Vašou mamou, teda či v tomto čase ste boli spoločnými nájomcami bytu, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť nájomcu.

2./ Ak by Mesto Prešov nesúhlasilo s prechodom nájmu bytu musí podľa § 706 ods.  2 Obč. zákonníka  musí sa domáhať na súde určenia, že k prechodu nájmu bytu nedošlo a to v lehote do 3 mesiacov najneskoršie do  3 rokov. Predpokladáme, že v samotnej zmluve o nájme je uvedené, že máte povinnosť oznámiť Mestu Prešov rozhodujúce okolnosti v súvislosti so zmluvou o nájme, preto odporúčame okolnosť, že Vaša mama je v špecializovanom ústave oznámiť Mestu Prešov.

3./ Vysťahovať z bytu by ste sa museli až na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám súd určil povinnosť vysťahovať sa z bytu. Pokiaľ sa jedná o bytovú náhradu platí ust. § 712c/  Obč. zákonníka : " Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu."

4./ Ak by vo Vašom prípade nemalo dôjsť k prechodu nájmu bytu a Mesto Prešov by chcelo podať žalobu na súd podľa vyššie uvedeného bodu 3.) možnosťou pre Vás je je požiadať Mesto Prešov l. o poskytnutie sociálneho bývania v nájomnom byte podľa čl. 2 bod 1. VZN 9/2016 Mesta Prešov resp. o pridelenie predmetného bytu do nájmu Vám.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Vlastním byt ale nebývam v ňom. Býva v ňom môj otčim, ktorý ale robí veľké problémy,  nosí si tam cudzie osoby už tam bola aj polícia. Otčim nemá na byt žiaden nárok nemá ani doživotné právo k bývaniu. Chcem mu zrušiť trvalý pobyt a vysťahovať ho z môjho bytu. Vzniká mi ešte nejaká iná povinnosť napr. nájsť mu náhradné ubytovanie? Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podobný prípad - len sa jednalo o syna - bol riešený tu  - môžete dodržať rovnaký postup :

https://ficek.sk/ako-mam-dospeleho-syna-vystahovat-28235


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred sobášom som kúpil byt na úver potom som sa zosobášil a po 4 rokoch som rozvedený. Chcel som aby bývalá manželka odišla s bytu a ta žiada odo mňa náhradné ubytovanie. Som povinný zo zákona jej nájsť náhradné ubytovanie. 

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. Priamo zo zákona Vám táto povinnosť nevyplýva. Ale z ustálenej právnej praxe a rozhodnutia súdov sa táto povinnosť analogicky odvodzuje z ustanovenia § 713, ods 1 Občianskeho zákonníka a teda manželka má právo po rozvode manželstva o náhradný byt.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať, švagriná dostala byt do os. vlastníctva po svokrovej smrti s dohodou, že bratov vyplatí každému tretinu. V byte bývame momentálne my s manželom a deťmi. Súrodenci nemajú medzi sebou nájomnú zmluvu ale dala nám dátum dokedy sa máme vysťahovať. Mala by nám nájť náhradné bývanie? Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je byt vo vlastníctve tretej osoby a byt užívateľ bez právneho dôvodu, potom sa musíte z bytu vysťahovať ak si neželá, aby ste v byte bývali. Švagriná nie je povinná vám nájsť náhradné bývanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Rozvedená dcéra býva s priateľom v jeho byte. Má dve deti. Jedno má s priateľom. Priateľ predáva byt a ju vyhadzuje na ulicu aj s deťmi. Ma právo jej nájsť náhradné ubytovanie?

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2017)

Dobrý deň, inštitút náhradného bývania alebo ubytovania pozná zákon iba v niektorých prípadoch ukončenia nájomného vzťahu. Predpokladám, že Vaša dcéra užívala byt bez toho, aby s ním mala podpísanú akúkoľvek nájomnú zmluvu. V takom prípade nemá právo od neho požadovať, aby jej zabezpečil náhradné bývanie. Nakoľko ide o byt v jeho výlučnom vlastníctve, o predaji a nakladaní s nehnuteľnosťou rozhoduje iba on. Vašu dcéru však nemôže z nehnuteľnosti vysťahovať násilím svojpomocne. Ak Vaša dcéra neopustí nehnuteľnosť, bude musieť podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. V tomto súdnom konaní však súd prihliada na záujmy maloletých detí a zohľadňuje, či je Vaša dcéra schopná zabezpečiť si iné bývanie alebo bez svojej viny toho zatiaľ nie je schopná. Súd porovnáva právo vlastníka na pokojné užívanie nehnuteľnosti a najlepší záujem maloletých detí. Ak zistí, že by vysťahovaním detí ohrozil ich zdravie a život a prakticky by sa z nich stali bezdomovci, súd žalobe o vypratanie nevyhovie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie (Občianske právo)

Dobrý deň! Od rodičov sme so sestrou dostali do daru nehnuteľnosť. V darovacej zmluve nebolo zriadené vecné bremeno ale bol zriadený obligačný záväzok s možnosťou užívať darcom nehnuteľnosť doživotne. Ja som od sestry odkúpila jej podiel, som jedinou vlastníčkou nehnuteľnosti. Maminka nám medzitým zomrela a otec sa znova oženil. Vzťahy medzi mnou a otcom sa narušili. Chcem sa spýtať či na základe obligačného záväzku v darovacej zmluve som povinná otcovi poskytnúť náhradné bývanie, ak sa rozhodnem nehnuteľnosť predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň  

právo doživotného bývania môže mať vecnoprávny alebo záväzkovoprávny charakter. Pokiaľ má charakter vecného bremena, zmenou vlastníka vecné bremeno nezaniká, ale prechádza na nového vlastníka. 

 

Záväzkovoprávny charakter práva doživotného bývania znamená, že záväzok pôsobí medzi účastníkmi tohto vzťahu a zmenou vlastníka nehnuteľnosti takýto záväzok zaniká. V prípade, ak ho porušíte, oprávnenej osobe vznikne  nárok na náhradu škody. 

 

Tejtoškody sa pri prevode nehnuteľnosti môže oprávnený domáhať od pôvodného vlastníka.

 

Výšku škody je pomerne ťažké neurčiť ale mohla by sa odvíjať od bežného nájomného. Tiež je ale potrebné zhodnotiť príčinnú súvislosť pri škode, pretože ak by absentovala, potom by ste škodu nemuseli uhradiť.

 

Nového vlastníka však nebude zaväzovať vecné bremeno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku