Máte
otázku?

Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

Dobrý deň, sestra kúpila dom prepísala ho na otca. Ide sa rozvádzať. A ona ani jej muž nemajú trvalý pobyt v tom dome. Ale jej muž tam býva, môže ho vysťahovať?. Majiteľ domu t.j. môj otec - lebo ani neplatí nájom a ani tam nemá trvalé bydlisko.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné stanovisko, vyjadrujúce náš právny názor k Vašej veci:

 

V zmysle čl. 20 ods.1 Ústavy SR má každý právo vlastniť majetok. Toto právo rovnako ako ostatné požíva ochranu. Vlastnícke právo, ako je vyjadrené v § 123 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len OZ), umožňuje vlastníkovi veci nakladať s ňou podľa vlastného uváženia, najmä ju držať, užívať, brať z nej plody a scudziť ju. 

 

Vlastnícke právo pôsobí erga omnes, teda voči všetkým. Nikto preto nemôže zasahovať do vlastníckeho práva iného bez právneho dôvodu, teda protiprávne. O protiprávny zásah do vlastníckeho práva ide napríklad aj tým, ak osoba, ktorá nemá vlastnícke alebo iné užívacie právo k nehnuteľnosti (napr. právo nájmu, podnájmu, či právo užívania vychádzajúce z rodinného pomeru k vlastníkovi či spoluvlastníkovi nehnuteľnosti) užíva danú nehnuteľnosť.

 

Právny poriadok aj proti tomuto zásahu do vlastníckeho práva poskytuje vlastníkovi nehnuteľnosti prostriedky zamedzenia týmto protiprávnym zásahom.

 

Svojpomocné vysťahovanie osoby užívajúcej nehnuteľnosť bez právneho dôvodu vlastníkom

 

Už na tomto mieste je však potrebné uviesť, že napriek tomu, že užívaním nehnuteľnosti osobou bez vlastníckeho či iného užívacieho práva k nehnuteľnosti dochádza k zásahu do vlastníckeho práva vlastníka nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti nemôže vysťahovať takúto osobu z vlastnej nehnuteľnosti.

 

Je veľmi dôležité, aby vlastník nehnuteľnosti nevypratával nehnuteľnosť sám, t.j. bez právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného exekučného titulu! Dôvodom je, že takýmto konaním vlastníka nehnuteľnosti by došlo k zásahu do vlastníckeho práva tretej osoby, ktorá v danej nehnuteľnosti býva, pretože bývajúca osoba spravidla má v nehnuteľnosti, ktorú obýva aj veci, ktoré nepatria prenajímateľovi a svojpomocným vyprataním nehnuteľnosti by došlo k už spomenutému zásahu do vlastníckeho práva nájomcu.

 

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vylúčenie ofenzívnej svojpomoci jednoznačne vyplýva z doslovného znenia ust. § 6 Občianskeho zákonníka ale i jeho systematického zaradenia v Občianskom zákonníku, keď po ust. § 4, kde je možné dovolať sa verejnej moci pri ohrození alebo porušení práva a najmä ust. § 5 chrániaceho pokojný stav nasleduje § 6 svojpomoc. Na podporu uvedeného právneho názoru poukazuje odvolací súd na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. III. ÚS 235/08-38 ktorý k svojpomoci uviedol, že „Občiansky zákonník upravuje svojpomoc v ustanovení § 6, v ktorom sa uvádza, že ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť. Ide o prostriedok ochrany, ktorý právny poriadok pripúšťa výnimočne po splnení zákonom ustanovených podmienok. Svojpomoc spočíva vo využití vlastných síl ohrozeného na ochranu svojich práv. Všetky podmienky svojpomoci (1. zásah do určitého subjektívneho práva, 2. zásah musí hroziť bezprostredne3. zásah musí byť neoprávnený4. svojpomoc môže vykonávať iba ten, koho právo je ohrozené) musia byť splnené súčasne (kumulatívne). Absencia ktorejkoľvek z už uvedených štyroch podmienok znamená, že ide o protiprávne konanie. Svojpomoc je možné použiť iba na odvrátenie zásahu (tzv. obranná, defenzívna svojpomoc, ktorej cieľom je zachovať doterajší stav). Útočná (ofenzívna) svojpomoc, ktorej cieľom je zmeniť existujúci stav, nie je prípustná. 

 

Na základe uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, je teda jasné, že vypratanie nehnuteľnosti vlastníkom bez právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia či iného exekučného titulu by bolo protiprávnym konaním, ktoré by mohlo mať v závislosti od okolností až trestnoprávne následky pre vlastníka nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti by sa uvedením konaním totiž mohol dopustiť spáchania trestného činu porušovania domovej slobody. Hoci z etického hľadiska sa môže tento prístup javiť ako nespravodlivý, právny stav je taký, že súdy už opakovane rozhodli o tom, že vlastník sa dopustil trestného činu, keď násilím vstúpil do nehnuteľnosti, ktorá bola jeho vlastníctvom, avšak obýval ju niekto iný. V tomto smere je úplne právne bezvýznamné, či takáto osoba má alebo nemá evidovaný v takej nehnuteľnosti trvalý pobyt. Dôležitý je faktický stav - teda či tretia osoba v nehnuteľnosti v skutočnosti býva alebo nie.

 

Taktiež je potrebné uviesť, že dokonca ani súdne rozhodnutie, ktoré je právoplatné a vykonateľné, a ktorým súd zaviazal užívateľa nehnuteľnosti túto nehnuteľnosť vypratať ešte nie je podkladom na to, aby vlastník nehnuteľnosti do nej vstúpil a vypratal tretiu osobu.

 

Súd v rozhodnutí uvedie lehotu, ktorá sa počíta od okamihu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, počas ktorej je tretia osoba povinná vypratať nehnuteľnosť. Ako príklad, čo sa rozumie pod vyprataním nehnuteľnosti, možno poukázať na rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 4Co/111/2012 zo dňa 19.04.2013, podľa ktorého vyprataním nehnuteľnosti sa rozumie odstrániť všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v priestoroch nehnuteľnosti a zabezpečiť opustenie priestorov osobami tam sa nachádzajúcimi.

 

Ak žalovaný povinnosť uloženú súdom nesplní v súdom určenej lehote, nadobudne rozhodnutie súdu vykonateľnosť, kedy žalobca, ktorým musí byť vlastník alebo iná osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť, môže podať návrh na výkon exekúcie súdnemu exekútorovi, a to podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v účinnom znení (ďalej len "Exekučný poriadok").

 

Podľa § 181 ods. 1 Exekučného poriadku ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť, exekúcia sa vykoná vyprataním. Exekútor k tomuto úkonu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce. 

 

Následne exekútor poverený súdom na výkon exekúcie upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti. V upovedomení o začatí exekúcie je uvedená lehota 15 dní na vznesenie námietok proti exekúcii. Ak zúčastnené strany nevznesú námietky alebo ak súd zamietne vznesené námietky vydá exekučný príkaz príkaz na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti a určí lehotu vypratania.

 

Príkaz sa doručí do vlastných rúk opäť oprávnenému, povinnému a vhodnej osobe podľa § 181 ods. 1 Exekučného poriadku, najčastejšie zástupcovi obce.

 

Podľa § 181 ods. 4 Exekučného poriadku po doručení exekučného príkazu exekútor:

 

  • urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom jeho rodiny, ako aj veci, ktoré síce patria niekomu inému, ale sú so súhlasom povinného umiestnené vo vypratávanom objekte alebo na vypratávanom objekte,
  • urobí opatrenie, aby bol z vypratávaného objektu vykázaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú na základe práva povinného.

 

Vypratané veci sa odovzdajú povinnému alebo jeho plnoletému rodinnému príslušníkovi. Ak nie je pri vypratávaní prítomný nikto kto by mohol tieto veci prevziať alebo ich prevziať nechce, tieto sa spíšu a dajú obci do úschovy. Exekútor o tom upovedomí povinného. V prípade, že ak si povinný tieto veci do 6 mesiacov neprevezme, obec navrhne ich predaj a výťažok z tohto predaja vyplatí exekútor povinnému po tom, čo strhne sumu za úschovu, za predaj a za samotnú exekúciu.

 

Záver

 

Hoci ako uvádzate vo Vašom opise skutkového stavu, nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Váš otec, obýva tretia osoba bez vlastníckeho či iného užívacieho práva, Váš otec nemôže túto osobu vysťahovať a vypratať jej veci. Vysťahovať a vypratať veci tejto osoby môže len súdny exekútor, a to na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým uloží tejto tretej osobe povinnosť nehnuteľnosť vypratať.

 

Vo Vašom prípade je teda najskôr potrebné, aby Váš otec podal žalobu na vypratanie nehnuteľnosti manželom Vašej sestry. Až po právoplatnom skončení súdneho konania, v ktorom súd uloží tretej osobe povinnosť vypratať nehnuteľnosť a táto osoba si túto povinnosť v súdom uloženej lehote dobrovoľne nesplní, môže vlastník nehnuteľnosti podať návrh na vykonanie exekúcie. V takom prípade následne nehnuteľnosť vyprace súdny exekútor.

 

Ak by Váš otec nedodržal uvedený postup, neoprávnene by zasiahol do práv manžela Vašej sestry a v závislosti od spôsobu tohto zásahu, mohol by sa Váš otec dopustiť spáchania aj trestného činu, poprípade by mohol spôsobiť škodu, na ktorej náhradu by táto tretia osoba mala nárok.

Trápi vás "Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Sestra kúpila byt cez realitku.
Vyplatila realitke všetky peniaze.
Realitka podviedla majiteľku a nevyplatila jej všetko, tým pádom sa nechcela majiteľka vysťahovať.
Podala som trestné oznámenie
Po piatich rómoch som súd vyhrala.
Čakám na list vlastníctva.
Bývam už 5r. Po podnájmoch a splácam byt, v ktorom nebývam a teraz, keď už som vlastník bytu sa dotyčná osoba nechce vysťahovať.
Ako mám postupovať? Ja naozaj nemám už silu čakať, mám ťažkú prácu a malo platenú a som na pokraji síl. Môžete mi nejak pomôcť prosím?

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
legálnou cestou pre vysťahovanie určitej osoby z nehnuteľnosti, ktorú vlastníte a osoba užíva bez právneho titulu je žaloba o vypratanie nehnuteľnosti. Až na základe súdneho rozhodnutia, na základe ktorého bude osobe uložená povinnosť vysťahovať sa, je možné takúto osobu prostredníctvom exekučného konania vysťahovať z nehnuteľnosti nútenou formou.


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím Vás brat býva v dome ma tu aj trvalý pobyt, ale dom nie je jeho, nemáme žiadnu zmluvu, platí elektriku a teraz sa rozhodol, že nebude platiť chce sa odsťahovat, ale stále býva v dome a neplatí elekriku, ktorej je on odberateľom. Ako ho mám donútiť, aby čím skôr odyšiel a zaplatil elektrinu. My tam chodíme na víkendy.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.07.2022)

Dobrý deň, vo veci odporúčam najprv dohodnúť sa s bratom a prepísať odber el. energie u dododávateľa na Vás ako vlastníka nehnuteľnosti a to z jednoduchého dôvodu, aby v prípade neplatenia poplatkov za odber el. energie nedošlo k odpojeniu nehnuteľnosti. Vy sama ako sestra brata nedonútite, aby platil za ober elektrickej energie.
Následne resp. súčasne sa dohodnite na uvoľnení nehnuteľnosti bratom, jeho odsťahovaní. Uvádzame tiež, že ak brat nie je ani spoluvlastíkom nehnuteľnosti a má v nej hlásený trvalý pobyt, trvalý pobyt ako vlastníčka nehnuteľnosti mu môžete zrušiť a nepotrebujete na to súhlas brata. Ak by ste boli len spoluvlastníčkou nehnuteľnosit, potom na zrušenie trvalého pobytu potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

 

 


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať. Mame rodinný dom. A spolu vedľa nás vlastne nás delí len stena, ktorá ma hrúbku 10 cm býva bratranec, ktorí nedodržuje nočný kľud. A to skoro každý druhý deň. Tam ma návštevy. Dom patrí mojej mame. Zároveň mu je teta. Ako by sme ho mohli z tadeto vyhodiť. Lebo toto sa už nedá vydržať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
ak je dom písaný iba na Vašu mamu a Váš bratanec nemá vlastnícke právo k domu a ani žiadnu nájomnú zmluvu s Vašou mamou, tak môže Vaša mama na súde podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Váš bratranec totiž užíva dom zrejme bez právneho titulu a v takom prípade, ak by ho mama už v dome nezniesla, môže sa na súde domáhať vypratania nehnuteľnosti.


Trápi vás "Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
priateľ je rozvedený a toho času má na súde podanú žalobu na majetkové vyrovnanie, keďže jeho ex manželka odignorovala dva pokusy o mimosúdne vyrovnanie. Pojednávanie ešte nemali, lebo dva razy sa už najprv právny zástupca a potom ex “ospravedlnili” zo zdravotných dôvodov. V ich dome samozrejme zostala bývať a teraz si tam nasťahovala svoju príbuznú s dieťaťom. Napísal jej doporučenú výzvu na platenie nájomného, keďže je spoluvlastník nehnuteľnosti, s tým, že, keď nebude platiť žiada ju o okamžite vysťahovanie. Ma nejakú právnu podporu ju vysťahovať?
Ďakujem Lucia.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.02.2022)

Dobrý deň, Váš priateľ urobil správne pokiaľ poslal výzvu osobe, ktorá v nehnuteľnosti nemá vlastnícke ani užívacie právo na platenie nájomného. Platenie nájomného však zo strany tejto osoby nie je možné, keďže nie je podpísaná zmluva o nájme. Vlastník nehnuteľnosti by sa súdnou cestou naterazmohol domáhať len vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, ktorého výška spočíva v podstate vo výške nájmu. Rovnako je opodstatnená aj výzva na vysťahovanie. Vysťahovať túto osobu nemôže. K tomuto možno pristúpiť len an zákalde súdneho rozhodnutia a následného exekučného konania o vypratanie nehnuteľnosti v zmysle sut. exekučného poriadku.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, a to ako vo veci vyporiadania BSM po rozvode, tak aj vo veci užívania domu a vydania bezdôvodného obohatenia.

Môžete kontaktovať aj anšu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať. Bývam v rodinnom dome s ex partnerom, ktorý je výlučný vlastník nehnutelnosti,  aj s našim maloletým synom, ktorý tam má trvalý pobyt. Expartner chce vymeniť zámky čím nás obmedzí, aby sme sa dostali k našim osobným veciam. Ako postupovať? Súdny príkaz na vysťahovanie nemá a my sa potrebujeme dostať k nášmu majetku, nakoľko sme si našli podnájom a chceme sa od neho odsťahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ bývate v dome, kde ste predtým žili, dokonca aj s maloletým dieťaťom, Váš expriateľ nemôže len tak prísť a vysťahovať Vás. Mal by Vás najskôr keď tak písomne vyzvať k vysťahovaniu s určením lehoty a v krajnom prípade by mohol podať žalobu na vypratanie na príslušný súd. Bez súdneho rozhodnutia Vás nemôže vypratať. Ak by do sporu predsa len išiel, môžete sa v konaní brániť tým, že konáte v najlepšom záujme dieťaťa. Hoci maloletý má na adrese domu nahlásený trvalý pobyt, táto skutočnosť nie je rozhodujúca a nezakladá žiadne osobitné právo, má len čisto evidenčný charakter. Ak by Vás svojpomocne nútil vysťahovať (bez existencie súdneho rozhodnutia) mohol by sa totiž dopustiť až trestného činu porušenia domovej slobody. Ústava a zákony chránia nielen vlastnícke právo, ale aj právo na ochranu obydlia. Pokúste sa s ním dohodnúť na termíne vysťahovania, vysvetlite mu, že chcete sa presťahovať do nájmu a že potrebujete prístup na to, aby ste si odniesli vlastné veci. Najjednoduchšie riešenie z časových a finančných dôvodov je forma dohody. 

Ak nebudete vidieť jeho reakciu, potom podajte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia s tým ,aby súd zaviazal Vášho expriateľa k povinnosti nenakladať s určitými vecami, eventuálne ak by tu bolo potenciálne riziko násilia aj k povinnosti nevstupovať dočasne do domu, v ktorom bývate. Počas tejto dočasnej úpravy pomerov si viete zabezpečiť odsťahovanie vecí tak, aby ste neboli rušení zo strany Vášho expriateľa či už vyhrážkami, alebo dokonca i použitím násilia. 


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
ocko prepísal na mňa pre páru rokmi byt a zároveň aj brat, ktorý mal dlhy. Urobilo sa to, aby byt nešiel na aukciu, a aby bratovi čiastku bytu predali.  Takže tým pádom som vlastníčka bytu.
Môj brat si tak nasťahoval nejaké dievča, ktoré má psychické problémy, hádajú sa a byjú a polícia bola volaná páru krát. Ja sama som mala žiadosť sa dostaviť na políciu ako majiteľka bytu.
Ja žijem v Oxforde a otec ma informoval o tom. Zároveň aj políciu. Poslala som žiadosť bratovi, aby sa odsťahoval a zároveň, aby aj to dievča odsťahoval.
Bojím sa o zdravie môjho 80 ročného otca, ktorý musí v takých podmienkach žiť.
Obidvaja tam žijú bez zmluvy a neprispievajú finančne na nič.  Ako si, či môžem s môjho bytu vysťahovať.
Do predu Vám za rady ďakujem. E.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 05.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby vo veci vykonal potrebné právne kroky.

Uvádzame, že ak brat nie je vlastníkom bytu, Vy sama ho napriek tomu vysťahovať z bytu - vypratať z bytu nemôžete. Vo veci je potrebné podať návrh na súd na vysťahovanie, čo sa týka aj priateľky Vášho brata. Až na základe súdneho rozhodnutia, ak nedôjde k dobrovoľnému opustenie bytu, podať návrh na vykonanie exekúcie.

V otázke uvádzate, že otec v predmetnom byte býva. Nevieme o aký veľký byt ide, ale možnosťou samozrejme so súhlasom otca, na ktorom Vám záleží najviac, je to, aby ste byt dali do nájmu Vám blízkej osobe, ktorá tam bude bývať s Vašim otcom.

Pokiaľ ide o neprispievanie na platenie služieb za užívanie bytu /poplatky správcovi byt. domu, voda, el., plyn a ostatné/, potom možnosťou je vymáhať aj tieto náklady a to titulom vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. Obč. zákonníka, ktoré bude zodpovedať primeranému podielu na platbách realizovaných v súčasnosti /poplatky správcovi byt. domu, voda, el., plyn/. Nájomné vymáhať nemôžete, lebo nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Ak chcete môžeme to prediskutovať telefonicky a ja sa pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať.  

 

 


Trápi vás "Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Bývame v prenájme majiteľka sa rozhodla, že mame vypovedanie zmluvy na základe nepravdivých veci, ktoré sa nestali. Dal to exekútorovi čo ja ako nájomca z deťmi mám čakať? Môže prísť majiteľkin otec a vysťahovať nás odtiaľto, keď to je už riešené exekútorom? Žiadne papiere sme nedostali od exekútora.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,
ak disponuje súdnym rozhodnutím, ktorým súd rozhodol o Vašej povinnosti vypratať nehnuteľnosť, môžu Vás z nehnuteľnosti vypratať. Nakoľko neviem presne akú povinnosť ukladá exekučný titul (súdne rozhodnutie), ťažko sa k tomu vyjadruje. Ak sa jedná iba o dlžnú sumu v exekúcii, najprv bude musieť prebiehať súdne konanie o vypratanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
bývalý priateľ je už 2 roky vo výkone trestu za domáce násilie. Nemá u mňa trvalý, ani prechodný pobyt. Všetky veci (osobne, bordel) má u mňa. Je ich veľmi veľa, nerobí mi to dobre na psychiku a zaberajú veľa miesta. Chcem sa spýtať, či sa s tým nedá niečo robiť, nechcem tie veci doma.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň, možnosťou je obrátiť sa na advokáta, ktorý by komunikoval s bývalým priateľom vo väzbe a to s tým, aby Vám dal súhlas na predaj jeho vecí, pričom výťažok by ste mu uhradili. Ďalšou možnosťou tiež prostredníctvom advokáta by bolo, aby bývalý priateľ písomne oznámil, ako máte s predmetnými vecami naložiť prípadne ich presťahovať, premiestniť a kam.

Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, žijem v byte už 20 rokov, ale prepísala som ho na syna. Syn zomrel a po ňom byt zdedila jeho dospelá dcéra ( moja vnučka), ktorá ho chce predať. Kázala mi sa vysťahovať. Môže ma len tak vysťahovať z bytu?

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste pri darovaní bytu synovi zároveň neuzatvorili zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania bytu, tak áno. Ak nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie bytu, tak byt užívate v súčasnosti bez akéhokoľvek právneho titulu a môže Vás z bytu vysťahovať. Samozrejme nie svojvoľne a násilím, ale môže podať žalobu o vypratanie bytu.


Trápi vás "Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, ak je osoba v dome bez nájomnej zmluvy, ktorá s ňou nebola uzatvorená nikdy. Ta osoba sľúbila vypratať dom do určitého času a neurobila to, môžem jej veci vypratať zo skríň do krabíc a uložiť ich do jednej z izieb v dome, lebo ta osoba z vypočítavosti si išla ľahnúť na psychiatriu, medzitým urobila s treťou osobou nájomnú zmluvu na môj dom, mám veľkú obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Za skorú odpoveď ďakujem, P. S. Chcem sa ešte opýtať je to nejaká chránená osoba? Vyhráža sa, že je chránená osoba.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade užíva nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu. V takom prípade nemôže s nikým uzatvoriť podnájomnú zmluvu. Zmluva s treťou osobou, ktorú uzatvorila je neplatná. Klientom neodporúčame nasilu vypratávať takéto osoby a ich veci z nehnuteľností. Hoci totiž užíva nehnuteľnosť bez právneho titulu, ale z pohľadu práva má v nehnuteľnosti svoje súkromie. Má právo na ochranu súkromia.

V tomto prípade bude najvhodnejšie čo najskôr podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Tým, že ju momentálne neužíva osobne a má tam iba svoje veci, aj postup v exekučnom konaní by bol rýchlejší a jednoduchší.


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Môžme my ako deti vysťahovať maminho "partnera'' z jej vlastného domu ? Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.05.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že Vy ako deti nie ste vlastníkmi prípadne spoluvlastníkmi bytu. Aj z uvedeného dôvodu nemôžete predmetnú osobu z bytu svojpomocne vysťahovať, keďže predmetný byt tvorí obydlie partnera Vašej matky (má tam svoje osobné veci, majetok, býva tam).

Predpokladáme, že Vaša mama a jej partner nemajú medzi sebou uzatvorenú žiadnu zmluvu o nájme, tvoria len spoločnú domácnosť v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Ak dochádza k nedorozumeniam, resp. Vaša mama sa obáva o svoje zdravie, život a pod., je potrebné volať políciu. Podľa ust. § 27a/ zákona o policajnom zbore platí :

"Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia

(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.

(2) Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov."

Ak partner Vašej matky byt dobrovoľne neopustí, je potrebné mu zrušiť trvalý pobyt a podať návrh na súd o vypratanie bytu.

 


Podotázka: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ešte sa chcem spýtať, že keď sestra kúpila byt v manželstve a prepísala ho na otca bez mužovho vedomia môže on podať trestne oznámenie. Ale ona to spravila kôli jeho zatajeným dlhom čo jej nepovedal pred svadbou. A začali mu chodiť exekúcie. Úver sestra brala na seba on do domu vrazil malo eur lebo je furt zadlžený ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.09.2017)

Dobrý deň,

ak bol byt nadobudnutý počas trvania manželstva, potom patrí do spoločného majetku manželov, a preto akákoľvek dispozícia s bytom podlieha súhlasu druhého manžela. Manžel by mohol podať žalobu na neplatnosť právneho úkonu (prevod nehnuteľnosti). Namietať relatívnu neplatnosť právneho úkonu však manžel môže do troch rokov od tohto úkonu. Po tejto dobe už ide o premlčané právo a aj keby podal žalobu, manželka by sa mohla na súde brániť vznesením námietky premlčania. Trestné oznámenie v takomto prípade ani neprichádza veľmi do úvahy, nakoľko takýmto konaním nie je naplnená žiadna skutková podstata trestného činu. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku