Máte
otázku?

Poslal som peniaze podvodníkovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Poslal som peniaze podvodníkovi

Je možné právne vymáhať peniaze, pokiaľ som ich poslal podvodníkovi za služby spojené so stávkovaním? Peniaze už boli poslané, ale tipy na zápasy nedoroazili. Podvodník neodpovedá a zablokoval každý druh komunikácie. Ďakujem.

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi, ktoré sa Vám posnažím čo najzrozumiteľnejšie popísať nižšie.

 

Trestnoprávna rovina Vášho prípadu

 

Takéto a obdobné konania osôb patria medzi základné a najčastejšie prípady trestných činov podvodov. Očividne ste boli uvedený do omylu, pričom sa osoba, s ktorou ste komunikovali na Vašu škodu obohatil.

 

Podľa ustanovenia § 221 ods. 1 Trestného zákona

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

V takýchto prípadoch však majú trestné oznámenia väčšiu šancu na úspešné ukončenie trestného konania a dosiahnutia náhrady škody vo dvoch prípadoch.

 

Buď keď ide o hromadné spáchanie tohto skutku a na dotyčnú osobu podajú viacerí trestné oznámenie, alebo keď sa poškodený pred podaním trestného oznámenia pokúšal o dosiahnutie nápravy i v civilnom konaní, avšak neúspešne.

 

Druhý menovaný dôvod najmä s ohľadom na zásadu trestného práva – ultima ratio. Táto zásada trestného práva totiž hovorí, že prostriedky trestného práva (trestnoprávny postih) majú byť použité ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu, t.j. v prípadoch keď sa náprava nedosiahne v civilnom konaní. Preto odporúčam klientom takéto veci riešiť prioritne v civilnom konaní.

 

Občiansko-právna rovina

 

Takéto pohľadávky je možné od dlžníkov vymáhať ako bezdôvodné obohatenie. Každý, kto sa úkor niekoho bezdôvodne obohatí je povinný toto bezdôvodné obohatenie vydať.

 

Podľa ustanovenia § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

Vo Vašom prípade potrebné v prvom rade zistiť, kto je majiteľom účtu, na ktorý ste posielali peniaze. Často sa totiž stáva, že bankový účet, na ktorý sa posielajú peniaze na žiadosť podobných osôb patria iným fyzickým osobám alebo dokonca spoločnostiam s ručením obmedzeným.

 

Preto budete musieť prostredníctvom svojej banky zistiť majiteľa účtu, na ktorý ste posielali predmetnú platbu. Stačí banku požiadať o vyzvanie majiteľa protiúčtu o zaslanie platby späť. Ak sa tak nestane, následne Vám banka poskytne údaje majiteľa bankového účtu.

 

Problematickejší je postup v prípade, ak sa platby posielajú prostredníctvom rôznych iných kanálov, než prostredníctvom bezhotovostného prevodu medzi bankami. Oveľa ťažšie sa zisťuje totiž totožnosť osôb na paypal, prípadne keď sa peniaze posielajú cez western union.

 

Ak sa Vám tieto údaje nepodarí zistiť, bude postup vo Vašej právnej veci zložitejší, ak nie nemožný. Bez zistenia osoby, ktorá sa na Váš úkor bezdôvodne obohatila totiž nie je možné túto pohľadávku vymáhať. V súdnom konaní by ste totiž nevedeli označiť Vášho dlžníka.

 

Procesný postup podania žaloby

 

Po zistení vyššie uvedených informácií budete disponovať všetkými potrebnými údajmi na to, aby bolo možné vypracovať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Takáto žaloba sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je tzv. všeobecný súd žalovaného.

 

Podľa ustanovenia § 13 Civilného sporového poriadku

Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

 

Spôsob určenia konkrétneho okresného súdu závisí na tom, či je Vaším dlžníkom fyzická osoba alebo právnická osoba.

 

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku

Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

 

Ako žalobca v civilnom konaní je na Vás ťarcha dokazovania – musíte uniesť dôkazné bremeno. Preto bude veľmi dôležité pri vymáhaní tejto pohľadávky súdnou cestou zabezpečiť všetky potrebné informácie, ktorými viete preukázať, že sa žalovaný na Váš úkor bezdôvodne obohatil.

 

Ak dôkazné bremeno neunesiete, súd žalobu zamietne. Ak ho unesiete a preukážete oprávnenosť Vášho nároku, súd žalovaného zaviaže na žalované plnenie.

 

Prípadné nepreberanie zásielok žalovaným (čo je častým úkazom v takýchto prípadoch) v súčasnosti nepredstavuje prekážku postupu vo Vašej právnej veci. Za účinnosti Civilného sporového poriadku totiž súd disponuje nástrojmi, aby mohol v súlade s príslušnými princípmi civilného konania rozhodnúť aj keď je žalovaný pasívny (najmä právna úprava fikcie doručovania zásielok).

 

Ak by Vám žalovaný neuhradil dlžnú sumu ani na základe súdneho rozhodnutia, budete môcť voči nemu začať exekučné konanie.

 

Zhrnutie

 

Ako je uvedené vyššie, v takýchto prípadoch je možné postupovať viacerými spôsobmi, dokonca i oboma spôsobmi naraz. Každý postup má určité nástrahy, avšak zabezpečením všetkých relevantných dôkazov a dokladov sa dajú znižovať a eliminovať. Presnejšie je možné konkrétny postup odporučiť po zabezpečení všetkých dôkazov a zistení osoby Vášho dlžníka (to, že ste peniaze posielali na účet, ktorý Vám zadala nejaká osoba, ešte automaticky neznamená, že ten účet patrí jemu).

Trápi vás "Poslal som peniaze podvodníkovi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poslal som peniaze podvodníkovi (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, veľmi pekne prosím o radu. Nedávno som zistila, že môj manžel bez môjho vedomia plánoval investovať do Bitcoinov, kryptomeny. Ozval sa mu neznámy pán, ktorý ho nútil nainštalovať aplikáciu Binance. Do tejto aplikácie manžel zadával osobné informácie, ako meno, adresu, telefónne číslo a dokonca aj fotografiu svojho občianskeho preukazu. Následne mu prišli kódy, ktoré mal nadiktovať tomuto pánovi, s tvrdením, že budú v jeho mene obchodovať. Bolo mu tiež povedané, aby nainštaloval aplikáciu AnyDesk, čo poslušne urobil. Potom previedol 9000 eur na účet, ktorý mu tohto pána bol udelený. Po troch dňoch však zistil, že jeho spotrebný úver bol zvýšený až na 25 000 eur a celková škoda, ktorú utrpel, je 32 287,31 eur. Toto podvodné konanie už nahlásil polícii aj v banke. Veľmi by som teraz potrebovala poradiť, čo ďalej. Je možné sa dostať späť k strateným finančným prostriedkom? Ako by sme mali postupovať s týmto spotrebným úverom? Keďže manžel si vybavil len 9000 eur a o zvyšné peniaze ani nepožiadal. Je tu nejaká cesta, ako z toho vyjsť? Som na invalidnom dôchodku, náš syn ešte študuje a splácame aj hypotéku, takže finančná strata nás skutočne ťažko zasiahla. Veľmi pekne ďakujem za odbornú pomoc a radu, ako postupovať ďalej. Som z toho situácie zúfalá. Pekný večer vám prajem.

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ktorý uvádzate išlo pravdepodobne o podvod a zneužitie osobných údajov. Je dobre, že danú vec Váš manžel nahlásil polícií. V prípade, ak by bolo začaté trestné stíhanie, tak je potrebné uplatniť si nárok na náhradu škody. Tento prípad je však pomerne zložitý a vyžadoval by si komplexnejšie právne služby a podrobnejšie oboznámenie sa so skutkovým stavom, v prípade záujmu o bezplatné zastupovanie sa skúste obrátiť na centrum právnej pomoci. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poslal som peniaze podvodníkovi (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nedávno som bol vystavený podvodu na internete a prišiel som o peniaze z karty. Je nejaká reálna možnosť získať stratené peniaze späť? Uvedomil som si, že išlo o podvod až potom, keď som si vyhľadal informácie na internete. Áno, je to moja vina - zadal som údaje z karty. V minulosti som takto zadával údaje z karty a všetko prebehlo v poriadku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že ste naleteli podvodníkovi, podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru. Trestný čin podvodu je upravený v ust. 221 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

Ak konanie páchateľa napĺňa vyššie uvedenú skutkovú podstatu, tak podajte trestné oznámenie a spolu s ním si uplatnite nárok na náhradu škody. Pri trestných činoch spáchaných cez počítač je vo všeobecnosti ťažšie sa dostať ku svojim peniazom naspäť a tiež je ťažšie daný trestný čin objasniť, avšak rozhodne to nie je nemožné a preto nestrácajte nádej. 

Malá škoda predstavuje sumu minimálne 266 eur a 1 cent. Ak ide o škodu nižšiu, tak môže byť páchateľ zodpovedný za spáchanie priestupku a môže mu byť uložená pokuta v zmysle zákona o priestupkoch. 


Podotázka: Poslal som peniaze podvodníkovi (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poslala som 300 eur pani vopred za iPhone 11 Pro Max, no doposiaľ ho nemám. Pani už nereaguje na moje e-maily. Neviem, čo mám s tým robiť, peniaze som posielala na nejaký Revolut účet.

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň,

odporúčam Vám určiť predávajúcej dodatočnú primeranú lehotu na splnenie svojej povinnosti. Urobte to tak, že jej adresujete výzvu na splnenie povinnosti v ktorej danú lehotu uvediete a v prípade, že si svoju povinnosť v danej lehote nesplní, tak nech výzvu považuje za odstúpenie od zmluvy. Následkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Vo výzve tiež môžete uviesť, že v prípade súdneho konania bude jej celkový dlh v prípade neúspechu väčší a taktiež môžete uviesť, že sa Vám zdá podozrivé, že prestala komunikovať potom ako ste zaplatili kúpnu cenu a za istých okolností by mohlo ísť z jej strany aj o trestný čin podvodu podľa ust. § 221 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Uvidíte ako na výzvu zareaguje. S vypracovaním výzvy Vám môže pomôcť aj advokát.


Trápi vás "Poslal som peniaze podvodníkovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poslal som peniaze podvodníkovi (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, existuje v Španielsku povinnosť zaplatiť právnickej kancelárii 387 € za odblokovanie darcovského účtu, na ktorom je uložený finančný dar, aby mohol byť prevedený na obdarovaného, respektíve na jeho účet? Ďakujem za odpoveď, Andrea.

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
nevieme Vám potvrdiť správnosť toho, či v Španielsku je treba zaplatiť poplatok za uvoľnenie financií v banke.

Z našej skúsenosti uvádzame, že pokiaľ Vás niekto emailom oslovil s tým, že niekto v zahraničí zomrel, je bezdetný a chce Vám darovať peniaze, pričom Vás oslovila nejaká osoba, že k uvoľneniu peňazí v banke môže dôjsť až po zaplatení poplatku (nie malého), ide o podvod. Ak je náš predpoklad správny, nič neuhradzujte, lebo prídete nielen o poplatok, ale žiadny dar nedostanete.


Podotázka: Poslal som peniaze podvodníkovi (Vymáhanie pohľadávok)

Pred mesiacom som uzavrela zmluvu týkajúcu sa prenájmu bytu v Holandsku. Prenajímateľ sa mi však prestal ozývať ihneď po tom, čo dostal všetky peniaze. Môžem niečo podniknúť, ak sa s ním nedá skontaktovať a mám podozrenie, že je to podvodník?

Odpoveď: Poslal som peniaze podvodníkovi

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste uzavreli zmluvu v Holandsku, podľa holandského práva, je potrebné sa obrátiť na advokáta v Holandsku. Podvod však zvykne mať podobné znaky vo viacerých krajinách. Podstata je, že Vás niekto oklame (uvedie do omylu) s úmyslom sa obohatiť (vziať od Vás peniaze) a nesplniť svoju časť dohody. Ak máte podozrenie, že tomu tak bolo, potom odporúčam zvážiť aj podanie trestného oznámenia. No, ak to bolo v Holandsku, odporúčam sa poradiť s tamojšími právnikmi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poslal som peniaze podvodníkovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.