Máte
otázku?

Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či existuje lehota na doručenie upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny od momentu, keď sa o porušení dozvedel zamestnávateľ. Keďže na výpoveď je táto lehota stanovená na 2 mesiace, radozvoľ by som privítal podobnú informáciu aj pre tento prípad. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň,

zákonník práce výslovne neustanovuje, dokedy musí alebo môže zamestnávateľ upozorniť zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny.

Kedy však tak zamestnávateľ urobí má vplyv na to, či môže dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny.

Pri možnosti výpovede pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je ďalej rozhodujúce, či ide o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo o závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel (§ 63 ods. 4 Zákonníka práce) avšak súčasne z § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce vyplýva, že pre to, aby mohol dať zamestnávateľ z uvedeného dôvodu zamestnancovi výpoveď, musí byť splnená aj podmienka, že menej závažného porušenia pracovnej disciplíny sa už dopustil a že v tejto súvislosti bol zamestnávateľom počas posledných šiestich mesiacoch upozornený na možnosť vypovedania pracovného pomeru.

Ak sa zamestnanec ale dopustil závažného porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ s ním môže 1. okamžite skončiť pracovný pomer, a to taktiež v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie zamestnávateľ dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol alebo mu môže 2. dať výpoveď - a to taktiež v už uvedenej dvojmesačnej lehote odo dňa, kedy sa o závažnom porušení pracovnej disciplíny zamestnávateľ dozvedel. V tomto prípade pre možnosť dať výpoveď či okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky.

Trápi vás "Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môže majster dať porušenie pracovnej disciplíny hneď, bez predchádzajúceho napomenutia, aj keď to nie je závažné PPD?

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, podstatné vo vami uvedenom prípade čo bolo predmetom upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, ako aj to, či toto upozornenie vám bolo doručené písomne. Ak by malo byť upozornenie doručené v písomnej forme, toto upozornenie je potrebné prevziať, čo ešte neznamená, že s obsahom listu aj súhlasíte.

Ak by na základe porušenia pracovnej disciplíny malo dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru, potom listinu o výpovedi alebo okamžitom skončení pracovného pomeru je potrební z vašej strany prevziať. Prevzatie listu ešte neznamená, že s jeho obsahom súhlasíte. Uvádzame súčasne je možnosťou na vašej strane brániť sa a podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.  Súd nie je viazaný hodnotením zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny ako dôvodu na skončenie pracovného pomeru a právny názor na konanie, ktoré by malo byť dôvodom na skončenie pracovného pomeru si súd urobí sám.

V prípade problémov nás kontaktujte.


Podotázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže byť zamestnanecký dôverník prítomný pri prerokovávaní porušenia pracovnej disciplíny. Pri takomto prerokovávaní zamestnávateľ odmietol jeho prítomnosť na rokovaní. Chcem sa taktiež opýtať, či je platný pracovný poriadok v prípade, ak bol vydaný v roku 2013, zamestnanecký dôverník bol zvolený v roku 2019, a nový pracovný poriadok s ním podpísaný nebol, pretože nedošlo k vzájomnej dohode. V roku 2021 bolo vydané upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny podľa toho z roku 2013. Je to právoplatné? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
sme názoru, že zamestnanecký dôverník nie je osobou, ktorej prítomnosť pri prerokovaní porušenia prac. disciplíny je zamestnávateľ povinný strpieť.

Je vecou zamestnávateľa, aby o prerokovaní porušenia prac. disciplíny spísal záznam s podpísaním zo strany zamestnanca a jedno vyhotovenie tohto záznamu dal aj zamestnancovi.

K otázke prac. poriadku uvádzame, že tento musí byť v súlade s ust. Zákonníka práce.

Podstatné vo vašom prípade je to, že ak by malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi, v prípade, že zamestnanec nebude stotožnený so skončením prac. pomeru zo strany zamestnávateľa, potom je možnosťou zamestnanca podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Uvádzame tiež, že súd nie je viazaný dôvodmi skončenia prac. pomeru a ich dôvodnosť posúdi súd v konaní. Rovnako porušenie prac. disciplíny ak je dôvodom na skončenie prac. pomeru, aj toto porušenie prac. disciplíny posúdi súd v konaní. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.


Podotázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné poslať poštou Upozornenie na závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancovi, ktorý je momentálne na PN. Pracovnú disciplínu porušil 19. 5. 2020 a od 21. 5. 2020 je na PN. Ďakujem, prajem pekný deň.

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

existencia resp. trvanie PN nie je dôvodom na to, aby zamestnávateľ nemohol zamestnanca písomne upozorniť na porušenie prac. disciplíny.

 


Trápi vás "Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, podľa ktorého paragrafu je možné okamžite skončiť pracovný pomer bez nároku na odstupné, ak zamestnanec opakovane neplní svoje úlohy. Zamestnanec u nás pracuje jeden rok a tri mesiace. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 68 a nasl.  Zákonníka práce platí /citujeme/ :


"(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.
(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. / /t.j. :Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol./
(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou."

"§ 70 : 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

 

Dĺžka trvania prac. pomeru nemá vplyv na to, že som zamestnancom chcete skončiť pracovný pomer okamžite.

V prípade skončenia prac. pomeru okamžitým spôsobom nie je právny nárok na odstupné /§ 76 Zákonníka práce/. 

Chcem ešte uviesť, že zamestnanec bude môcť v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce napadnúť neplatnosť skočenia prac. pomeru na súde a to v lehote do 2 mesiacov od dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

 


Podotázka: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zamestnanec ukončil PN dňa 8. 1. 2018. Nasledujúci deň, 9. 1. 2018, bez udania dôvodu nenastúpil do práce. Ako zamestnávateľ viem, že dôvodom sú jeho dlhodobé problémy s alkoholom. Niekoľko dní nepracoval, konkrétne 10., 11. a 12. januára a dňa 13. 1. 2018 mi jeho matka priniesla PN. Zamestnanca príbuzní odviezli do nemocnice, kde mu bolo namerané 4 promile alkoholu. Dnes sme mu niesli list, v ktorom sme ho žiadali, aby sa vyjadril k danej situácii, s možnosťou okamžitého ukončenia pracovného pomeru. Domov sme ho už však nenašli. Ako by som mal v tejto situácii postupovať ako zamestnávateľ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 16.01.2018)

Dobrý deň. Opakovaná neospravedlnená neprítomnosť v práci môže byť zo strany zamestnávateľa kvalifikovaná ako závažné poručenie pracovnej disciplíny.

Pritom podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce platí, že: "Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu."

S poukazom na citované zákonné môžete vo vzťahu k danému zamestnancovi skončiť pracovný pomer okamžite, a to na základe písomného oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru, ktoré dotyčnému zamestnancovi doručíte. Odporúčam Vám, aby ste oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru zasielali doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na upozornenie zamestnanca pre porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava