Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny

Dobrý deň, chcem sa informovať, či v prípade, že by mi zamestnávateľ dal porušenie pracovnej disciplíny, resp. hrubé porušenie môžem dostať výpoveď, ak keď zamestnávateľ je písomne oboznámený o mojom tehotenstve. Pracovný pomer mám na dobu neurčitú. ďakujem.

Odpoveď: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny

Dobrý deň. Inštitút zákazu výpovede je upravený v ustanovení § 64 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď počas tzv. ochrannej doby. Ochranná doba je podľa spomenutého ustanovenia aj doba, kedy je zamestnankyňa tehotná. Výnimkou je však prípad, kedy sa takejto zamestnankyni dáva výpoveď z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer. Takýmto dôvodom je pritom aj závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny (Pracovné právo)

Chcem sa ešte opýtať, ma právo zamestnávateľ dať mi pokutu, keď som neporušila pracovnú disciplínu? Zamestnávateľ mi dal pokutu vo výške 100 e a na výplatnej páske to mám ako škodový protokol. Urobil to dvakrát, stiahol mi z výplaty a nič som neporušila.

Odpoveď: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2019)

Dobrý deň,

oprávnenie zamestnávateľa uložiť zamestnancovi pokutu nie je v súlade s ust. ZP. Ak zamestnávateľ túto skutočnosť Vám oznámil len cez výplatnú pásku ako škodový protokol, nie je postup zamestnávateľa v súlade so ZP; zo strany zamestnávateľa Vám nemôže byť uložená žiadna pokuta.

Podľa ust. ZP je zamestnávateľ  povinný vzniknutú škodu ako aj jej výšku Vám preukázať a umožniť Vám vyjadriť sa k vzniklej škode. Povinnosťou zamestnávateľa je preukázať Vaše zavinenie na vzniku škody, ako aj preukázať jej výšku. Uvedené vyplýva z ust. § ZP :
" § 179
(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.
§ 191
(1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.
(2) Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.
(3) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.
(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov."


Z otázky vyplýva, že tieto predpoklady neboli u Vás splnené, preto požiadajte zamestnávateľa o jeho vyjadrenie na základe čoho došlo z jeho strany k zrazeniu súm zo mzdy keďže ste nespôsobili žiadnu škodu a nemáte vedomosť o škodovom protokole, kde by ste vyjadrili súhlas s požadovanou náhradou škody; súčasne žiadajte o vyplatenie zrazených súm.

 Ak zrazené sumy Vám nebudú vyplatené, vec budete musieť riešiť cestou súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť, som tehotná v 8týždni, zamestnávateľovi som to oznámila a som už na pn, zmluvu mám na dobu neurčitú. Zamestnávateľ mi dal papier, že som urobila porušenie pracovnej disciplíny, tým chce mi dať výpoveď. Ja som výpoveď neprevzala. Na papier kde uvádza, že som porušila pracovnú disciplínu som uviedla vyjadrenie, že som žiadne porušenie nevykonala. Mám rizikové tehotenstvo, môžem im poslať list, že pri takomto psychickom nátlaku čo namna vytvárajú, keď sa stane niečo môjmu dieťaťu, že ich budem riešiť na súde? Môžu mi dať výpoveď?

Odpoveď: Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň,
podľa § 40 ods. 6 ZP platí, že "tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.", teda predpokladáme, že ste už zamestnávateľa písomne informovali  o svojom tehotenstve.

Z otázky nevieme či ste obdržali len oznámenie zamestnávateľa o tom že ste sa dopustili porušenia pracovnej disciplíny alebo aj výpoveď z prac. pomeru pre porušenie prac. disciplíny, ktorú listinu ste neprevzali. Uvádzame naše právne stanovisko :
1./ Predpokladáme, že máte doklad o o tom, že ste sa vyjadrili k porušeniu prac. disciplíny, kde ste uviedli, že s týmto nesúhlasíte resp. iné  resp. ďalšie dôvody.
2./ Výpoveď z prac. pomeru : Z otázky sme vyrozumeli, že predmetnú listinu o výpovedi ste neprevzali. Poznamenávame, že podľa ust. § 38 ods. 4 ZP platí nasledovné :
"Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."
Otázkou je či zamestnávateľ v prípade súdneho sporu bude vedieť preukázať toto odmietnutie prevzatia listiny v zmysle ZP /napr. výpoveď svedka prítomného pri odmietnutí prevzatia/.
Ak je náš predpoklad správny, teda ste odmietli prevziať listinu, odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, aby Vám jeden exemplár odovzdal. Pokiaľ nemáte listinu o výpovedi, nebude sa vedieť brániť na súde.
Podľa ust. § 77 ZP platí, že môžete podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote do dvoch mesiacov do dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Podľa § 64 ZP ďalej, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem iných v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Záver : Požiadajte zamestnávateľa o jeden exemplár výpovede a podajte žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru. V prípade potreby pomoci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. Súd v konaní posúdi dôvod výpovede, a nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa, teda tým, ako zamestnávateľ posúdil porušenie prac. disciplíny ako dôvod skončenia pracovného pomeru.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk