Patrí dom do BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Patrí dom do BSM?

Dobrý deň! Chcem Vás poprosiť o radu. Sme s manželom 11 rokov. Dom, v ktorom žijeme som dostala do osobného vlastníctva pred svadbou ale manžel mi dal svoje peniaze, ktorými mi prispel na vyplatenie súrodencov. Niečo sme potom dali aj do opravy domu ale zo spoločných peňazí. Moja otázka je, ci v prípade rozvodu ma nárok na polovicu domu alebo len na peniaze, ktoré mi dal na vyplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Patrí dom do BSM?

Dobrý deň, podľa § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Ak ste teda dom nadobudli pred manželstvom, nepatrí do BSM. Nároky z poskytnutia príspevku na vyplatenie Vašich súrodencov môžu mať rôznu povahu. Váš manžel Vám poskytol peniaze na úhradu Vášho osobného záväzku. Mohlo však isť o darovanie finančných prostriedkov alebo aj pôžičku, čo je však možné ozrejmiť až po oboznámení sa s konkrétnymi okolnosťami.  Váš manžel môže v rámci vysporiadania BSM žiadať o vrátenie polovice z hodnoty vložených investícii do rodinného domu. V zmysle § 150 platí, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Patrí dom do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som 1/3 vlastníčka rodinného domu s pozemkom, v ktorom býva moja 85 ročná babka. Ďalším 1/3 vlastníkom je moja sestra a 1/6 pripadá môjmu otcovi, ktorý ju zdedil po smrti svojej manželky /mojej mamy, 1/6 vlastnil môj ujo. Mal exekúciu a vyhlásil bankrot. Jeho 1/6 odkúpila realitná kancelária, ktorá teraz chce vymáhať nájomné od babky. Ponúkla nám možnosť odkúpiť túto 1/6 za 6800 eur, čo sa nám zdá prehnané. Moji rodičia a ujo sa ešte roky pred tým dohodli, že ujo sa vzdá svojej čiastky výmenou za osobný automobil. Moji rodičia mu auto dali, ale k zmluve už nedošlo, pretože moja mamka umrela a nikto vtedy neriešil tieto záležitosti. Takže ujo sa dostal do exekúcie a týmto aj tá vymáhaná čiastka. Čo môžeme robiť? Prosím poraďte nám.

Odpoveď: Patrí dom do BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

1./ Auto : predpokladáme, že ohľadom auta nebola spísaná žiadna zmluva; po posúdení okolností prípadu odporúčame vyporiadať aj hodnotu uvedeného MV, keďže na strane jeho terajšieho vlastníka vzniklo bezdôvodné obohatenie.

2./ Podiel na nehnuteľnosti : Z otázky vyplýva, že je viacero spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ak neberieme do úvahy RK, potom máte nárok na odkúpenie podielu od RK podľa pomeru spoluvlastníckych podielov, ak sa nedohodnete inak. Nepíšete v otázke, na akom skutkovom základe došla RK k sume 6800 €, zrejme nie na ; základe znaleckého posudku, lebo znalec by musel nehnuteľnosť vidieť aj zvnútra. Ak s predmetnou sumou nesúhlasíte, možnosťou je obrátiť sa na súdneho znalca, aby tento vyhotovil znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti a výsledok aby ste oznámili RK. Ak by bola cena za podiel bola nižšia ako požaduje RK a nedohodnete sa na tejto nižšej cene, potom riešením je len podanie na súd a to so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

RK nájomné za podiel 1/6 vymáhať nemôže, lebo nie ej uzatvorená nájomná zmluva, ale len vydanie bezdôvodného obohatenia. Riešením je, pokiaľ nedôjde k odkúpeniu 1/6, ponúknuť RK užívanie 1/6 nehnuteľnosti, aby ste nemuseli platiť nájomné resp. aby RK nemohla vymáhať bezdôvodné obohatenia z titulu, že nehnuteľnosť užívate Vy resp. ostatní spoluvlastníci.

Odporúčame najprv zistiť písomne u RK, z čoho vychádzala pri cene 6800 € za podiel 1/6 a nechať vyhotoviť vlastný znalecký posudok. Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Na vyporiadanie nehnuteľnosti odporúčame kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Patrí dom do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu, mám tento problém, s manželkou som pred rozvodovým konaním, pred 17 rokmi sme kúpili dom, ktorý som financoval z časti ja z dedičstva po mamke. Asi 1/2 polovicu sme si z manželkou zobrali úver. Keďže mám z prvého manželstva dve dospelé deti, a tým daroval dom z prvého manželstva, tak sa list vlastníctva napísal na terajšiu manželku, a by si synovia nenárokovali na dedičstvo. Teraz pred rozvodom mám problém manželka sa neprávom stala jedinou vlastníčkou domu, ktorý sme doteraz spolu splácali a jej tam moje dedičstvo po mamke. Prosím Vás ako sa dá obnoviť aspoň polovičné vlastníctvo. Manželka ma môže totiž po rozvode z domu vyhodiť.

Odpoveď: Patrí dom do BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva sčasti za prostriedky patriace do BSM (peniaze z úveru) a sčasti za výlučné prostriedky jedného z manželov (Vaše dedičstvo), patrí nehnuteľnosť do BSM. Takto vykladá tieto situácie súdna prax. Aj keď je na LV uvedená len Vaša manželka, podľa môjho názoru by ste tam mali byť obaja, pričom obaja by ste mali mať podiel 1/1 a to z titulu BSM. Existuje možnosť obrátiť sa na kataster a požiadať ho o zmenu zapísaných údajov. Museli by ste však preukázať, že ste nehnuteľnosť nadobudli spoločne počas BSM. 

Pokiaľ ide o obavu z vysťahovania z domu, aj keby vychádzame z toho, že dom je výlučne jej, počas manželstva Vás len tak vyhodiť nemôže. Manželia majú povinnosť žiť spolu. Pokiaľ ide o čas po rozvode, mohla by Vás vysťahovať, avšak mali by ste nárok na bytovú náhradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Patrí dom do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som právoplatne rozvedená, v novembri 2015 som 1x požiadala o rozvod, s exmanželom sme žili oddelené 4 mesiace, vo februári 2016 prišiel zachrániť rodinu daroval mi finančnú hovost 1600e, aby som sebe alebo synovi kúpila čo chcem. Dala som mu šancu a návrh na rozvod som pozastavila. O mesiac som darované peniaze použila na kúpu osobného automobilu pre seba. Moje meno figuruje na kúpno-predajnej zmluve, aj ako majiteľ. Môj otec mi daroval finančne prostriedky na jeho opravu. Neskôr som sa dozvedela, že exmanžel financie nezarobil ale zobral si pôžičku 1600e. V júli 2016 sa zo spoločnej domácnosti odsťahoval automobil mi nechal. V novembri 2016 sme mali rozvodové pojednávanie tam sa vyjadril, že auto nechce, pretože užíva iné. Tam potvrdil, že sme spolu nenadobudli nič. Tento rok 2017 mi poslal dohodu o BSM, že mu mám odovzdať automobil, pôžičku mu vyplatili rodičia. Chcem sa spýtať, či ma nárok na moje auto alebo na časť finančných prostriedkov, ktoré mi daroval, aby som sa nerozviedla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Patrí dom do BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov platí, že ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napríklad uzavrel vo vlastnom mene zmluvu o pôžičke, a ak takto získané peniaze boli použité na kúpu určitej veci, t.j. bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota, za splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 Občianskeho zákonníka do BSM (k tomu bližšie napr. R 57/1970).
Vychádzajúc z vyššie uvedeného a tiež z toho, že darovanie je medzi manželmi v zásade vylúčené, som toho názoru, že predmetné auto by malo patriť do BSM. V takom prípade má Váš bývalý manžel nárok na polovicu hodnoty predmetného automobilu.
Pre úplnosť však dodávam, že pokiaľ jeden manžel daruje vec alebo finančné prostriedky, ktoré patria výlučne tomuto manželovi, druhému manželovi, potom takéto darovanie môže byť platné. Za daných okolností a s ohľadom na skutočnosť, že veci získané darovaním nepatria do BSM, bude takýto dar vo výlučnom vlastníctve obdarovaného manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Patrí dom do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Moja manželka zdedila po smrti jej mamky 1/2 domu ako slobodná a ako jediná výlučná dedička. Druhu polovicu domu zdedila po smrti jej otca, keď už bola vydatá. V tom dome sme už bývali spolu s jej otcom do jeho smrti a bývame v ňom doteraz. Do jeho opravy som investoval veľa peňazí. Moje dve otázky sú, po 1., mohol sa takýto právny prevod druhej polovice domu dotýkať i mojej osoby? Po 2., v prípade rozvodu, čo sa stane s majetkom, ktorý som obstaral výlučne ja za svoje peniaze? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Patrí dom do BSM?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň, prípad dedenia sa v právnej teórii označuje ako prechod práv, v tomto prípade vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu z poručiteľa na jeho dcéru - Vašu manželku. V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, avšak s určitými výnimkami. Jednou z nich je získanie majetku jedným z manželov ako dedičstvo. Vaša manželka je preto výlučnou vlastníčkou rodinného domu. Ako napovedá logika veci, výlučný majetok jedného z manželov netvorí predmet BSM. Ak sa však na nadobudnutie veci použili, čo len z časti spoločné prostriedky, vec patrí do BSM.  Aj napriek tomu, že považujete určité veci za výlučne vaše, nemusí tomu tak byť v skutočnosti, rozhodujúci je spôsob nadobudnutia, čas a druh veci. Rozvodom zaniká ako manželstvo tak i BSM, ak už nezaniklo skôr. Pri vysporiadaní BSM po jeho zániku platí, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk