Máte
otázku?

Patrí finančný príjem do BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Patrí finančný príjem do BSM

Patrí finančný príjem, ktorý som získal dedičstvom alebo darom, do BSM?

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na Vašu otázku, či patrí finančný príjmem do BSM, ktorý ste získali darom alebo dedičstvom, k tomu uvádzame, že pokiaľ tieto financie (peniaze) boli získané počas manželstva a bolo to darom alebo dedičstvom, tak potom takýto finačný príjem nepatrí do BSM. Vyplýva to priamo z § 143 Občianskeho zákonníka:

 

Podľa § 143 OZ: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. 

 

Vecou sa rozumie aj finančný príjem.

Trápi vás "Patrí finančný príjem do BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o právnu radu. Kúpil som auto a motorku z peňazí získaných z predaja zdedenej nehnuteľnosti. Budú tieto položky zahrnuté do BSM?

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva nepatrí majetok nadobudnutý dedením. Ak ste majetok nadobudnutý dedením predali a kúpili auto a motorku a na ich kúpu ste ani z časti nepoužili finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, auto a motorka nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade rozvodu nebudú ani predmetom jeho vyporiadania.

Zjednodušene povedané : manželka nemá právny nárok na auto a motorku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom predaja bytu, ktorý som nadobudol ešte pred uzatvorením manželstva a vlastním ho vo výlučnom vlastníctve. Patrí prípadný príjem z predaja do spoločného majetku manželov? Ďakujem. Erik.

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Občianskeho zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak ste výlučným vlastníkom bytu, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva a tento predáte, potom príjem z predaja rovnako patrí vám.  Uvádzame, že ak následne by ste za peniaze z predaja kúpili inú vec a použili by ste na jej kúpu aj peniaze patriace do bezpodielového spoluvlastníctva, teda nová vec by mala väčšiu cenu ako príjem z predaja bytu, potom táto nová vec bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V marci 2021 sa odo mňa osamostatnil môj manžel, pričom ma nechal bez finančných prostriedkov a s dvoma maloletými deťmi. V máji 2018 som zdedila po rodičoch finančný obnos vo výške 27 000 eur. Manžel trval na tom, aby som peniaze vybrala, keďže podľa neho sme potrebovali nové auto. Nakúpili sme auto v hodnote 7 000 eur, ktoré používal výhradne on a dokonca si ho zobral so sebou, keď odchádzal. Z ostatných peňazí za 3000 eur nakúpil hudobné nástroje a zvyšok sme minuli na bežné domácnostné účely. Zo spoločného účtu boli hradené aj jeho a moje príjmy. Keď odišiel, na účte bolo 14 000 eur. Ešte v marci si bez môjho vedomia vybral 3000 eur a spoločnej kamarátke sa zdôveril, že chce vybrať aj zvyšok. Keď mi to oznámila, preniesla som 10 000 eur na môj novozaložený účet. On následne podal návrh na rozvod, avšak zatiaľ sme ešte nerozvedení a na výživné pre deti neprispieva. Ja som onkologický pacient na invalidnom dôchodku. Prosím Vás, mám nárok na tieto peniaze? Neustále ma obťažuje a vyhráža sa, že peniaze sú jeho. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Katarína.

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 12.02.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame :

1./ Ak ste peniaze nadobudli dedením, ide o Vaše výlučné vlastníctvo, ktoré nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /"BSM"/. Motorové vozidlo a hudobné nástroje zakúpené manželom rovnako nepatrí do BSM. V prípade, že by došlo k rozvodu a následnému vyporiadaniu BSM v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka, ak sa nedohodnete inak, môžete žiadať o vydanie MV a hod. nástrojov, resp. žiadať, aby vrátil finančné prostriedky.

2./ Pokiaľ ide o spoločný účet v banke, na ktorý boli posielané mzdy zamestnávateľom Vás oboch, uvádzame, že vyplatená mzda patrí do BSM. Z otázky vyplýva, že manžel vybral z účtu 3000 € pre svoju potrebu a zostatok 10000 € ste Vy ako manželka previdli na svoj vlastný iný účet. Otázka vyporiadania hospodárenie s týmito fin. prostriedakmi nebude predmetom konania o rouzvod manželstva. V zmysle ust. §  150 Obč. zákonníka platí, že v prípade následného vyporiadania BSM platí, že "pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké."

3./ Uvádzame, že v zmysle ust. § 71 zákona o rodine platí, že "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

Rovnako platí vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, kde citujúc ust. § 65 zákona o rodine platí, že "ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného."

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 

 

 


Trápi vás "Patrí finančný príjem do BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel zdedil po otcovi pozemky, ktoré prenajíma. Chcem sa spýtať, či má na peniaze z prenájmu nárok aj manželka, alebo sú len jeho. Ďakujem.

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 02.01.2021)

Dobrý deň,
aj keď je predmetom prenájmu vec patriaca výlučne jednému z manželov, vyplatený príjem z prenájmu nehnuteľnosti patrí do BSM.


Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Počas manželstva som od svojich rodičov dostal finančný dar na kúpu garáže. Tú sme pri rozvode nevysporiadali a aj dva roky po rozvode ju stále vlastníme bezpodielovo. Výhradne ju však užívam ja a tiež ja platím daň z nehnuteľnosti. Rodičia dokážu preukázať poskytnutie finančného daru a potvrdiť, že bol určený výhradne na moju kúpu garáže. Má moja bývalá manželka v takomto prípade nárok na finančné vysporiadanie?

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, veci, ktoré nadobudol jeden z manželov darom nespadajú do BSM. Ak ste za finančné prostriedky nadobudnuté darom zakúpili garáž, ide podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov o tzv. transformáciu majetku a teda aj predmetná garáž patrí do Vášho výlučného vlastníctva. Toto by platilo, ak by ste na liste vlastníctva boli zapísaný iba vy. Ak ste zapísaní obaja, potom ste prejavili vôľu nadobudnúť nehnuteľnosť do BSM, bude teda spoločná, máte právo žiadať započítať to, čo ste dostali od rodičov na garáž.

 

Ak by ste boli zapísaný na liste vlastníctva sám, bolo by potrebné preukázať, že bola garáž nadobudnutá výlučne z Vašich vlastných prostriedkov, a neboli na kúpu garáže použité spoločné finančné prostriedky. Ak bola na kúpu garáže použitá čo i len časť spoločných prostriedkov, aj garáž spadá do BSM a musí sa vysporiadať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som požiadať aj o informácie, či príjmy z licenčných poplatkov, prípadne z predaja patentu, sú predmetom BSM manželov.

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, áno, príjmy z licencií patria do BSM. Je to niečo podobné, ako keď Vám patrí nejaká nehnuteľnosť a prenajímate ju počas manželstva. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve len jedného z manželov patria do BSM.

 


Trápi vás "Patrí finančný príjem do BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Čo všetko možno považovať za výlučné finančné prostriedky jedného z manželov, ktoré nepatria do bezpodielového spoločného majetku (BSM)? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, 

predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú napr. príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry z lotérií, výherných vkladných knižiek ale napr. aj suma vyplatená ako odstupné jednému z manželov a pod.

Rovnako do BSM patrí aj príjem z podnikateľskej činnosti jedného z manželov, samozrejme za predpokladu, že BSM nebolo počas ich manželstva súdom zrušené.

Rovnako do BSM patria napr. aj výťažky z predaja veci, ktorá bola výsledkom tvorivej duševnej činnosti jedného z manželov (obrazy, knihy, sochy) a pod. Do BSM patria okrem toho aj príjmy za objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy.

Do BSM patrí aj plnenie z poistnej zmluvy či náhrada škody spôsobenej na zdraví jednému z manželov (napr. náhrada za stratu na zárobku a pod.

Do BSM nepatria napr. finančné prostriedky, ktoré jeden z manželov získal darovaním, rovnako ako aj bolestné či náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia - tieto príjmy sú vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ich nadobudol.


Podotázka: Patrí finančný príjem do BSM (Spoluvlastníctvo)

Ako je to, prosím, v prípade, keď zdedím dom a počas manželstva ho predám? Patrí peniaze z predaja dedičstva do spoločného majetku manželov, alebo nie?

Odpoveď: Patrí finančný príjem do BSM

(odpoveď odoslaná: 31.10.2015)

Dobrý deň, ak predáte počas manželstva dom, ktorý patrí iba Vám, potom príjem z domu nepatrí do BSM. Peniaze patria iba Vám.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Patrí finančný príjem do BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.