Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

Cez víkend som kúpil auto v AAA Auto Bratislava. V hotovosti som zaplatil 4550 eur + mesačne splátky. Splácať mám začať od 20. 4. 2017. V ich podmienkach na webe ale aj v zmluve je napísané, že mám nárok na výmenu auta do 7 dní bez udania dôvodu. V dokladoch, ktoré som od nich dostal sa objavil aj Protokol o skúšobnej jazde strana 2, ktorý som predtým nevidel a nepodpisoval, na základe toho papiera je jasné, že mi dvaja predajcovia nezávislo na sebe klamali. Chcem sa preto informovať je možné, odstúpiť od zmluvy a zároveň od úveru tak, aby mi vrátili peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

Dobrý deň, vo Vašej otázke som nevidel žiaden dôvod na to, aby ste mohli odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy môžete odstúpiť iba vtedy, ak je to v zmluve uvedené, alebo ak to vyplýva zo zákona. Pozrite si preto dôkladne zmluvu, v zmluve budú uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy.

Čo je skutočným dôvodom, prečo chcete odstúpiť od zmluvy? V čom Vám klamali?

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň,
čo znamenajú zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy?

Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
zákonnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sa rozumejú dôvody pre odstúpenie od zmluvy, ktoré sú upravené právnym predpisom, napríklad Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa... Napríklad vo vzťahu k zmluve o dielo sa jedná najčastejšie o ustanovenie § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň,
rad by som sa poradil, aké kroky mám podniknúť, ak som na eshope zaplatil za tovar, ktorý mi však nebol doručený ani po 4 mesiacoch. Chcel som podať reklamáciu priamo u obchodníka aj skôr, ale na stránke nemá uvedený žiaden kontakt (telefón, emailovú adresu, ani formulár).
Akým kontrolným orgánom mám adresovať sťažnosť?
Vopred ďakujem za odpoveď. Patrik

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 7 ods. 5 ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Podľa cit. zák. ustanpovenia môžete odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze v lehote najneskoršie do 14 dní od odstúpenia.

Škoda, že ste v otázke neuviedli meo eshopu, ktoré by sme pri zodpovedaní otázky neuviedli ide o to, aby sme Vám pomohli. V otázke uvádzate, že predávajúci - eshop - nemá na stránke uvedneý žiaden kontakt, riešením je nájsť kontakt na stránke www.zrsr.sk prípadne obchodného registra - www.orsr.sk. a na tam uvedenú adresu poslať odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že vec sa nepodarí vyriešiť, odporúčame kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň,
Pred pár mesiacmi som odstúpil od kúpno- predajnej zmluvy môjho auta, nakoľko došlo ku podvodu zo strany predávajúceho.
Za prítomnosti jeho právnika som mu auto vrátil a on mne vrátil prvú polovicu ceny auta s tým, že druhu polovicu mi pošle na účet do 30. 04. 2020, o čom sme spísali aj Dohodu o uznaní dlhu overenú notárom.
Peniaze mi však dotyčný ku stanovenému dátumu nevrátil, a tak sa chcem opýtať, ako môžem v tejto veci postupovať.
Ďakujem vpred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
urobili ste súprávne pokiaľ máte doklad o uznaní dlhu s overením podpisov u notára.

Vzhľadom na dnešný dátum, odporúčame poslať výzvu k úhrade zostatku dlžnej sumy a ak táto nebude uhradená v najbližších dňom, podať návrh na súd na vydanie paltobného rozkazu.

V prípade, že by ste podaním návrhu na súd poverili advokáta, platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní, keďže advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel vzal úver na ojazdené 4 ročné dovezené auto z bazáru. Dá sa zmluva zrušiť pre nedostatok financií alebo neschopnosť splácať. Auto máme týždeň ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň
musel by som vidieť zmluvu, avšak napr. zákon o spotrebiteľskom úvere umožňuje odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia aj bez uvedenia dôvodu. Museli by ste ale vrátiť všetky peniaze. 

Upravuje to § 13 zákona č. 129/2010 Z.z.:

(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisovo práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.

(2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. u) zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.

(3) Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom.

 

(4) Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol službu súvisiacu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odseku 1 zaniká aj táto zmluva. Veriteľ je povinný bezodkladne informovať tretiu osobu o tom, kedy k odstúpeniu od zmluvy o spotrebiteľskom úvere došlo.

Ako som však uviedol, musel by som vidieť zmluvu, či sa na ňu vzťahuje daný režim.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, teraz cez víkend sme kúpili auto v predajni ojazdených áut, počas skúšobnej jazdy sa nič neprejavilo, ale, keďže cesta z autobazaru bola 35km, začalo nám písať niečo ohľadom oleja, pri zastavení vozidla pred domom v motore niečo silno pukotalo, a auto bolo dosť hlučné. Keďže v autorizovanom servise majú voľno až o 18 dni, a výmena auta je len do 7, je možné odstúpiť od zmluvy, nakoľko podľa opisu problému mi povedali, že to bude oprava asi za 2000e, a potvdil nám to odhadom aj mechanik z neautorizovaného servisu, ktorý sa s nami na ňom previezol.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

od zmluvy môžete odstúpiť iba vtedy, ak je to v zmluve uvedené, alebo ak to vyplýva zo zákona. Pozrite si preto dôkladne zmluvu, v zmluve budú uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy. Ak vás na na vady, ktoré dáte opraviť neupozornili a tieto vady existovali v čase predaja (teda nejde o vady, ktoré vznikli až používaním auta), potom máte právo skôr na zľavu z kúpnej ceny.

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci iba zo zákonných dôvodov, pričom pri predaji motorových vozidiel sa najčastejšie jedná o odstúpenie z dôvodu, že predávajúci neupozorní kupujúceho na vadu, o ktorej vie, a ktorá sa ukáže na motorovom vozidle až neskôr. Je totiž povinnosťou predávajúceho upozorniť kupujúceho na všetky vady, o ktorých v čase predaja motorového vozidla vie. Druhým najčastejším dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy z motorového vozidla je odstúpenie z dôvodu, že predávajúci ubezpečil kupujúceho, že auto má určité vlastnosti, najmä tie, ktoré si kupujúci vymienil alebo, že motorové vozidlo nemá žiadne vady a neskôr sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé. Ak vo vašom prípade nenastala ani jedna z týchto situácií, a motorové vozidlo sa pokazilo z dôvodu, ktorý v čase predaja ešte neexistoval a je bežný najmä s ohľadom na vek a ojazdenosť vozidla, tak nemá právo odstúpiť od zmluvy a požadovať späť zaplatenú kúpnu cenu motorového vozidla.

Podľa § 597 Občianskeho zákonníka: "Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.". Vzhľadom na to, že Vami spomínané vady nerobia vec neupotrebiteľnou, nemáte nárok na odstúpenie od zmluvy. Máte však nárok na primeranú zľavu z ceny, zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. To, či táto porucha robí auto neupotrebiteľným vám vie určiť iba servis a preto vám píšem rôzne varianty riešenia.

Ak vás však predávajúci výslovne ubezpečil, že auto nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa preukázalo byť nepravdivým, máte nárok na odstúpenie od zmluvy. Musíte však dokázať, že k takémuto ubezpečeniu naozaj došlo.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň! Chcela by som poradiť v prípade odstúpenia od zmluvy. Pred 3 dňami som prejavila záujem o kúpu auta v spol. AAA Auto formou úveru. Dohodli sme si podmienky splácania. Bolo potrebné zaplatiť akontáciu vo výške 2000 e. Nakoľko som nemala k dispozícii tieto finan. prostriedky, podpísali sme so spoločnosťou dokumenty, ktoré mali zaistiť, že dohodnuté podmienky budú platiť aj na ďalší deň, nakoľko manažér predaja tvrdil, že zajtra už môžu byt podmienky zmenené. Nebola som upovedomená, že medzi tebou papierom, ktoré som podpisoval bola aj zmluva o úvere. Aby sme si zabezpečili dohodnuté, bola od nás vyžiadaná zálohe a to vo výške 300 e. Bola som v časovom strese, tak sme sa dohodli, že na ďalší deň prídeme kúpu auta doriešiť. V ten deň som odchádzala zo spoločnosti, len s lístkom z terminálu o prevedení 300e kartou spoločnosti AAA Auto. Doma som si v pokoji celú kipu ešte raz premyslela a rozhodla som sa odstúpiť. V spolocnosti mi však povedali, že som už biometrický podpísala úver. Zmluvu, a že tých 300 e mi nevrátia, že to patrí im. Za čo? Vypytovali sa na dôvod odstúpenia, uviedla som, že je z dôvodu financií. Doteraz nemám žiadne dokumenty v ruke, ani 300 e a ani auto. Mám vraj podpísanú úver. Zmluvu, ku ktorej nemám prístup. Leasing bol sprostredkovaný vo VÚB banke (QuatroCar), o čom bola informovaná prostredníctvom SMS, kde ma informovali, že môžem pozrieť zmluvu v elek. podobe. Na stránku som sa nevedela prihlásiť, preto som volala na uvedené číslo. Operátora mi tiež k zmluve nevedela nič povedať, lebo je potrebné prihlásiť sa pomocou ID číslo, ktoré mi mali dať v AAA Auto. Takže zmluvu som nevidela. V pondelok sa mám stretnúť s manažérom predaja, s ktorým boli konzultované podmienky kúpy auta. Chcem vedieť, či môžem od zmluvy odstúpiť a bude mi vrátená zálohe 300 e?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že tvrdenie predávajúceho, že na ďalší deň môžu byť podmienky predaja iné, celkom neobstojí, nakoľko cieľom predávajúceho bolo len dosiahnuť to, aby došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
Vo Vami uvedenom prípade sa jedná o dve vzájomne podmienené zmluvy s predávajúcim a to jednak kúpna zmluva a zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktoré obidve Vám predložil predávajúci, možno z hľadiska právneho považovať za zmluvu o viazanom spotreb. úvere.

V otázke uvádzate, že žiadne zmluvy v písomnej forme nemáte, pričom ste uhradili sumu 300 € titulom zálohy.
Ak Vám predávajúci poslal zmluvu  kúpnu, ako aj zmluvu o spotreb. úveroch, potom v súlade s ust. §  4 a nasl. zákona o spotrebiteľských úveroch bolo jeho povinnosťou informovať Vás o mnohých jeho povinnostiach /cca 20 povinností/, vrátane práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, a ďalšie podmienky jeho vykonania. 

Podľa zákona o spotreb. úveroch ste oprávnená od tejto zmluvy o spotreb. úvere odstúpiť.

Podľa ust. § 13 zákona o spotreb. úveroch je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky  zmluvy o spotreb. úvere; ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal. 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. 

Podľa ust. § 15 zákona o spotreb. úveroch platí, že "ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy podľa odseku 1, zaniká tiež táto zmluva. Zánik tejto zmluvy nezakladá právo veriteľa alebo tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči spotrebiteľovi."

Účtovanie takýchto sankcií je v rozpore s ust. § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, keďže predstavujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné.

Uvádzame, že máte oprávnenie odstúpiť od kúpnej zmluvy aj zmluvy v úvere, ktoré vo Vašom prípade tvoria jeden celok a predávajúci nie je oprávnený Vám účtovať žiadne poplatky; sumu 300 € je povinný Vám vrátiť.

Nepodpisujte teda žiadne dodatky a oznámte v písomnej forme predávajúcemu, že využívate svoje oprávnenie na odstúpenie od zmluvy


 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý večer, kúpila som auto z aaa auto, za 6700 €, hotovosť som dala 4000 € a ako protihodnotu som dala svoje auto, za ktoré mali dať 2700 €. Moje auto mi ale vrátili,  zistilo sa, že ma stočené km. Môžem teda odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátiť peniaze?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 20.04.2018)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade je rozhodujúce znenie zmluvy, ktorú máte uzavretú s danou spoločnosťou. Odstúpenie od zmluvy je totiž možné v zásade vtedy, ak to určuje zákon alebo ak sa na tom účastníci dohodli. Domnievam sa, že ak pre takýto prípad nemáte v zmluve dohodnuté právo na odstúpenie od zmluvy, tak od zmluvy odstúpiť nemôžete, a teda nemôžete žiadať ani vrátenie peňazí. Pre jednoznačný záver by však bolo potrebné poznať obsah zmluvy.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, včera sme kúpili auto z AAA auto na leasing. Nanešťastie nás tak opantali, že auto, ktoré stalo 7000 eur po prepočte potrebných zaplatených splátok bude stat 14000 eur. Splátkový kalendár od home creditu nám nebol vysvetlený. Keď som si to všimla vonku tak som sa vrátila naspäť a pýtala som sa pani na to. Odpovedala mi, že ak to splatím skôr tak úroky budú nižšie. Vzala zálohu 334 eur nedala nám ani pokladničný doklad. Pritom hovorila, že nám vysvetlí aj splátkový kalendár aj pokladničný doklad nám dá a potom nás tak zabavila, že nič z toho neurobila. Prosím Vás ak sa to stalo včera 18. 3. 2018 večer o 6tej. Môžem ísť vrátiť auto hneď dnes a tým sa zrušia všetky podpísané zmluvy? Je možné, že zákon im dovoľuje pýtať 100% úrok? Takto nás ešte nikto neoklamal. Prosím poraďte nám. Ďakujem vopred za Vašu radu. S pozdravom.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, niekedy bývajú v zmluvách ustanovenia o tom, že je možné od zmluvy odstúpiť. Prejdite si zmluvu detailne a pozrite sa, či je možné od zmluvy odstúpiť. Ak ste si brali auto na úver, mohlo by to byť možné, pretože v tomto prípade ide o zmluvu uzatvorenú na diaľku. Táto ochrana sa poskytuje spotrebiteľom. Spotrebiteľ má 14 dní na odstúpenie od zmluvy. Takže si pozorne prečítajte zmluvu, určite sa s tým bude dať niečo robiť.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať kúpil som auto z aaa auto na lízing nedával som žiadnu akontáciu. Po pár kilometroch mi auto šlo do usporneho režimu z aaa áčka ma poslali nech idem do servisu na diagnostiku, nech spravia predfakturu a priniesiem im ukázať oni zavolajú do poistky, a že preplatia. Nato v servise zistili, že je chybná váha vzduchu a predfakturu mi nechceli spraviť lebo už to robili a nakoniec to musel aj tak zaplatiť zákazník. Tak som im odniesol auto do aaa auto na reklamáciu kde majú 30 dni na opravu vozidla a v protokole o rekalamcii je uvedené, že do 3 dni mi majú dať vedieť čo je s autom v zložitejších prípadoch 14 dní. Včera ubehlo 30 dni a nič mi neprišlo, ani nikto my nevolal. Vraj môžem odstúpiť od zmluvy. Chcem sa spýtať, či musím vypisovať žiadosť na odstúpenie od zmluvy, či mám ísť priamo na danú pobočku a tam spísať odstúpenie? Ako mám postupovať.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, ak ste kupovali auto u aaa, potom ste určite spisovali zmluvu a prílohou boli všeobecné obchodné podmienky. Postupujte preto podľa nich. Tiež nie je zrejmé, či ste to kupovali ako podnikateľ alebo nepodnikateľ, to je tiež dôležité pri určení Vašich práv. Všeobecné obchodné podmienky nesmú byť v rozpore so zákonom.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, Ďakujem za odpoveď. Už samo to, že k protokolu o vykonanej skúšobnej jazde pribudla strana, ktorú som nevidel a nepodpísal je podľa mňa dosť záväzné (všetky ostatné podklady sú spolu zospinkované, len tento jeden doklad je samostatne). Na tejto strane sa spomína napr., že autu bol striekaný zadný nárazník, že odporúčajú výmenu vodnej pumpy, rozvodového mechanizmu, prevádzkových kvapalín a filtrov, kontrolu bŕzd a tlmičov. Ďakujem. Predajcovia tvrdili, že auto je mechanicky v dobrom stave.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste tento dokument nepodpísali, potom pre Vás nie je záväzný a nemôže sa naň predajca odvolávať.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 24. 01. 2017 som si zobrala k paušálu telefón na predajni v Orange. Dnes, t.j. 31. 01.2017 som ho šla vrátiť s tým, že mi nevyhovuje a chcem iný najmä lacnejší telefón no zamestnankyňa predajne mi oznámila že na odstúpenie od zmluvy nemám nárok. Prosím nie je to tak, že mám právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní? Za odpoveď vopred ďakujem. Maria

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň,

pre posúdenie Vášho práva odstúpiť od uzavretej zmluvy je rozhodujúci spôsob, ako ste zmluvu uzatvorili. Ak ste zmluvu uzatvorili cez internet, máte právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak ste však zmluvu uzatvorili v kamennom obchode, právo odstúpiť od zmluvy by ste mali len v prípade, ak by napr. vec, ktorú ste si zakúpili, bola nefunkčná a nedala sa ani opraviť a pod. 

Ak ste zmluvu uzavrela v kamennom obchode osobne, nemáte právo odstúpiť od zmluvy inak ako z vyššie uvedených dôvodov - teda ak má vec vady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, keď v kúpnej zmluve v článku V. osobitné ubezpečenie zmluvných strán je napísane: v prípade ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou zmluvnou stranou v tejto zmluve alebo ak niektorá zmluvná strana poruší niektorú z povinností zvedených v tejto zmluve, druha zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku IV. tejto zmluvy. ALE následne je v článku VII. Odstúpenie od zmluvy napísane: v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho a to z akéhokoľvek dôvodu je kupujúci povinný zaplatiť pokutu predávajúcemu vo výške 15% hodnoty predmetu kúpy. A teda prosím Vás ak predávajúci nedodržal termín dokončenia domu znamená to ze my môže odstúpiť od zmluvy len tak ze aj v tomto prípade musíme zaplatiť 15 % hodnoty predmetu kúpy? Alebo tie články sa aj rozdeľujú, teda ak oni porušili podmienky, tak tiež musíme platiť my? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ nemáme k dispozícii celú zmluvu, nie je možné ju komplexne posúdiť. Každopádne ak Vás nejaké zmluvné ustanovenie oprávňuje na odstúpenie od zmluvy, toto právo môžete využiť. Pokiaľ ide o spomenutú zmluvnú pokutu, tak je potrebné povedať, že odstúpenie od zmluvy predstavuje výkon práva, nie porušenie zmluvnej povinnosti. Z tohto dôvodu judikatúra vylučuje, aby bolo odstúpenie od zmluvy sankcionované zmluvnou pokutou. Pozri napr. R 58/2001 ZSP, podľa ktorého: „Odstúpenie od zmluvy je výkonom práva, a preto ho nemožno sankcionovať zmluvnou pokutou.“ 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Mozem odstupit od zmluvy aj napriek tomu, ze v zmluve bola klauzula v ktorej sa pise, ze pocet najazdenych kilometrov vykazovanych odometrom v aute, nemusi zodpovedat skutocnosti. Zisteny rozdiel cez 100 000 km. Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či Vás akýmkoľvek spôsobom predávajúci ubezpečoval o tom, že motorové vozidlo má najazdených toľko kilometrov, koľko je uvedených v kúpnej zmluve (resp. na tachometri). Ak Vás o tom ubezpečoval, prípadne Vám tvrdil, že auto určite nemá oveľa viac najazdených kilometrov je podľa môjho názoru možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne sa môže stať, že kúpna zmluva bude neplatné z dôvodu uvedenia do omylu. Vo Vašom prípade bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy buď v zmysle ustanovenia § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo je kúpna zmluva neplatná podľa ustanovenia § 49a OZ, ak ste boli uvedený do omylu. Výber z týchto možností závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu, najmä od predzmluvného rokovania medzi Vami a tvrdeniami predávajúceho.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Zdravím Vás. Týždeň dozadu som kúpil v ČR jazdené osobné auto, ktoré bolo dovezene z Belgicka. Auto som si vybral prostredníctvom bazárového portálu a následne som mu volal, že sa mi auto páči, že viem pre neho ísť do Prahy. Viem ako to chodí "kto prv príde ten ho berie". Na poslednú chvíľu sa mi nepodarilo nikoho zohnať na presun do Prahy autom, tak som šiel vlakom. Pán XY ma čakal ako sme boli dohodnutí pri vlakovej stanici, kde sme sa stretli. Auto ako popisuje inzerát je po 1.majiteľovi so servisnou knižkou aj po optickej stránke sa zdalo všetko OK. Pán XY ma upozornil, že 5 dvere maju "škvíru malinko vetší" tak som pozeral aj to no nezdalo sa mi to závažné. Mal som aj skúšobnú jazdu, kde bolo tiež všetko OK. Tak sme sa dohodli na čiastke aká bola v inzeráte, no nakoľko som platcom DPH tak to bolo o DPH ponížené. Tak sme zašli do zmenárne kde som zamenil Eurá na ČK a vyplatil čiastku a podpísali zmluvu pripravenú pánom XY. Počas cesty z Prahy domov cez diaľnicu bolo všetko OK. Pri vybavovaní EK a TK a KO ( kontrola originality (odhalila, že auto síce nebolo kradnuté ale bolo zo zadnej časti búrané, tmelené a lakované. Pán XY vraj o tom nevedel ale písal, že ma upozorňoval na "škvíru 5 dverí malinko vetší" tak podľa neho je všetko OK a budem s autom spokojný. Po návšteve KO som bol u klampiara, ktorý sa vyjadril že vôbec nemusí ísť opraviť do štandardu, t.j. že 5 dvere nedoliehaju k tesneniu a môže do auta zatekať pri daždi, snehu alebo umývaní. Čo má za následok porušena kostra auta. Viete mi v tomto prípade nejako pomôcť? V akom časom úseku a ako mám podať podnet. (zatiaľ som mu len do emailu písal túto skutočnosť a že odstupujem od zmluvy (nakoľko to nie je v rámci SR ale v ČR. Veľmi pekne vopred ďakujem S očakávaním odpovede.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, nakoľko ste zmluvu kupovali ako podnikateľ nie je možné použiť ustanovenia občianskeho zákonníka a ani ochranu spotrebivateľa. V tomto prípade ide o klasický obchodnoprávny vzťach. Svoje práva je potrebné uplatňovať podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru (ak ste tento dohovor v zmluve nevylúčili). Ak ste sa nedohodli na právomoci slovenského súdu, bude potrebné vec riešiť na súde v Čechách, čím sa to celé komplikuje. To, čo nie je upravené vo Viedenskom dohovore, sa bude spravovať českým právom. 

Pokiaľ by to bolo na Slovensku, vedeli by sme Vám poradiť, avšak nie sme odborníci v českom práve. Odporúčam obrátiť sa na advokáta v Čechách.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku