Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

Cez víkend som si zakúpil auto v AAA Auto Bratislava. Celkovú sumu 4550 eur som uhradil v hotovosti, nasledovať budú mesačné splátky. Prvú splátku mám uskutočniť 20. apríla 2017. V podmienkach spoločnosti, k dispozícii na webovej stránke, ale aj v zmluve, je uvedené, že môžem auto vymeniť do siedmich dní bez udania dôvodu. Medzi dokumentmi, ktoré som od nich dostal, som našiel aj Protokol o skúšobnej jazde - strana 2, ktorý som predtým ani nevidel, ani nepodpisoval. Z tohto dokumentu je zrejmé, že mi dvaja predajcovia nezávisle na sebe klamali. Rád by som sa preto informoval, či je možné odstúpiť od zmluvy a zároveň od úveru tak, aby mi boli vrátené peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

Dobrý deň, vo Vašej otázke som nevidel žiaden dôvod na to, aby ste mohli odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy môžete odstúpiť iba vtedy, ak je to v zmluve uvedené, alebo ak to vyplýva zo zákona. Pozrite si preto dôkladne zmluvu, v zmluve budú uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy.

Čo je skutočným dôvodom, prečo chcete odstúpiť od zmluvy? V čom Vám klamali?

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpili sme auto od spoločnosti AAA Auto v meste P. Súčasne sme im našu predchádzajúcu vozidlo predali v rámci protihodnoty. Nasledujúci deň nám zavolali s oznámením, že si prajú stornovať predaj. Táto situácia nám nie je po vôli a radi by sme vedeli, ako máme postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 03.12.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci uvádzame, že telefonické oznámenie predávajúce nie je postačujúce.

Vy ste riadne uzatvorili kúpnu zmluvu s protihodnotou vášho starého auta, ktoré predávajúci odkúpil. Predávajúci, rovnako ako aj vy musíte postupovať podľa uzatvorenej zmluvy, ktorá je možné, že môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. Obč. zákonníka.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, že to bolo dohodnuté alebo to vyplýva zo zákona. Žiadajte od predávajúceho písomnú komunikáciu.

Následne odporúčam kontaktovať advokáta na preštudovanie dokladov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné domáhať sa odstúpenia od zmluvy a leasingu do 14 dní, ako je uvedené v zmluve. Ohrádzajú sa, že to nie je možné a príde mi to tak, ako by si silou mocou chceli udržať klienta. Ak je to možné, ako môžeme postupovať?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň,

v prípade, že túto možnosť máte uvedenú v zmluve, a nastal dôvod na odstúpenie od zmluvy, tak v tom prípade môžete realizovať Vaše právo najlepšie oficiálne, teda písomnou formou. Písomné odstúpenie od zmluvy zašlete druhej zmluvnej strane (leasingovej spoločnosti) a uvediete v ňom konkrétny článok zmluvy, podľa ktorého odstupujete od zmluvy. Doručovať písomné odstúpenie od zmluvy Vám odporúčam do vlastných rúk alebo aspoň doporučene. 

Je však potrebné si uvedomiť, aké to bude spôsobovať účinky. Pri odstúpení od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku a teda zmluvné strany si musia vrátiť to, čo navzájom dostali. Teda budete musieť vrátiť vec poskytnutú Vám na základe zmluvy. 

Zároveň, je ešte potrebné si dať pozor na pojmy ako sú: ukončenie zmluvy dohodou, výpoveď zmluvy a odstúpenie od zmluvy, keďže ide o inštitúty, ktoré majú rôzne právne účinky a preto si je teda potrebné poriadne prečítať zmluvu, od ktorej chcete odstúpiť. 

Všetko závisí aj od toho, či Váš zmluvný vzťah, o ktorom píšete je spotrebiteľský vzťah alebo obchodno-právny vzťah. Podľa sa toho potom použijú aj ustanovenia príslušného právneho predpisu, a to najmä pri posudzovaní samotného dôvodu na odstúpenie od zmluvy

Ak predpokladám, že vy ste si ako fyzická osoba zobrala auto na leasing, tak potom by išlo o spotrebiteľský vzťah a teda by sa na Váš prípad použili ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od zmluvy. Kúpil som si včera auto v aaaauto Trnava. Všetko prebehlo v poriadku, avšak dnes som kontroloval lízingové podmienky, keďže mi tam niečo nesedelo. Zistili sme, že nám do celkových nákladov zahrnuli GPS lokalizátor v hodnote 3000 eur. Auto, ktoré malo hodnotu 8500 eur, nám tak v skutočnosti vyšlo na 16000 eur. Dnes som si dal auto skontrolovať a vyšlo najavo, že je potrebné vymeniť celú prednú nápravu. Je pravda, že sme vykonali skúšobnú jazdu, ale za tých 5 minút sme nemohli všetky nedostatky odhaliť. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň,
chápeme Vás, avšak Vami opísaná situácia by mohla mať riešenie. Daný vzťah sa bude spravovať ustanoveniami o kúpnej zmluve. V zmysle § 596 a § 597 Občianskeho zákonníka:

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.   § 597 (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.   (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.   Za vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou sa považuje aj vada, ktorej náklady na opravu by boli v pomere ku kúpnej cene veci ekonomicky neúčelné. Vo Vašom prípade Vám odporúčam odoslať predávajúcemu výzvu v ktorej tieto vady vytknete, pričom môžete požadovať primeranú zľavu z veci. V prípade, že by výmena celej prednej nápravy bola nákladná a ekonomicky neúčelná vzhľadom ku kúpnej cene vozidla, tak môžete od zmluvy aj odstúpiť. Výzvu odošlite a uvidíte ako zareagujú. Ak by nevyhoveli Vaším požiadavkám, prípadne, ak by vôbec neodpovedali, tak je možné podať žalobu na súd. S vypracovaním takejto výzvy či žaloby a v zastupovaní v danej veci Vám môže pomôcť aj advokát.  
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, čo znamenajú zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
zákonnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sa rozumejú dôvody pre odstúpenie od zmluvy, ktoré sú upravené právnym predpisom, napríklad Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa... Napríklad vo vzťahu k zmluve o dielo sa jedná najčastejšie o ustanovenie § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil. Nevlastním kroky, ktoré mám podniknúť, nakoľko som na eshope zaplatil za tovar, ktorý mi však po uplynutí štyroch mesiacov stále nebol doručený. Chcel som podať reklamáciu priamo u obchodníka už skôr, avšak na webovej stránke nie sú uvedené žiadne kontaktné údaje (ani telefónne číslo, ani emailová adresa, ani kontaktný formulár). Môžete mi prosím poradiť, na ktorý kontrolný orgán by som mal adresovať sťažnosť? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Patrik

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 7 ods. 5 ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Podľa cit. zák. ustanpovenia môžete odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze v lehote najneskoršie do 14 dní od odstúpenia.

Škoda, že ste v otázke neuviedli meo eshopu, ktoré by sme pri zodpovedaní otázky neuviedli ide o to, aby sme Vám pomohli. V otázke uvádzate, že predávajúci - eshop - nemá na stránke uvedneý žiaden kontakt, riešením je nájsť kontakt na stránke www.zrsr.sk prípadne obchodného registra - www.orsr.sk. a na tam uvedenú adresu poslať odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že vec sa nepodarí vyriešiť, odporúčame kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, Pred pár mesiacmi som odstúpil od kúpno-predajnej zmluvy môjho auta, pretože došlo ku podvodu zo strany predávajúceho. Za prítomnosti jeho právnika som mu auto vrátil a on mi vrátil prvú polovicu ceny auta. Zmluvali sme, že druhú polovicu mi pošle na účet do 30. 04. 2020. O tom sme spísali aj Dohodu o uznaní dlhu, ktorú sme notársky overili. Avšak dotyčný mi peniaze do stanoveného dátumu nevrátil a tak sa chcem opýtať, ako v tejto veci mám postupovať. Veľmi ďakujem za Vašu odpoveď dopredu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
urobili ste súprávne pokiaľ máte doklad o uznaní dlhu s overením podpisov u notára.

Vzhľadom na dnešný dátum, odporúčame poslať výzvu k úhrade zostatku dlžnej sumy a ak táto nebude uhradená v najbližších dňom, podať návrh na súd na vydanie paltobného rozkazu.

V prípade, že by ste podaním návrhu na súd poverili advokáta, platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní, keďže advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel si v bazáru vybral ojazdené auto, ktoré je štyri roky staré, a na jeho zakúpenie si vzal úver. Chcem sa opýtať, či existuje možnosť zrušenia zmluvy v prípade nedostatku financií alebo neschopnosti splácať úver. Auto máme už týždeň. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň
musel by som vidieť zmluvu, avšak napr. zákon o spotrebiteľskom úvere umožňuje odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia aj bez uvedenia dôvodu. Museli by ste ale vrátiť všetky peniaze. 

Upravuje to § 13 zákona č. 129/2010 Z.z.:

(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisovo práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.

(2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. u) zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.

(3) Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom.

 

(4) Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol službu súvisiacu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa odseku 1 zaniká aj táto zmluva. Veriteľ je povinný bezodkladne informovať tretiu osobu o tom, kedy k odstúpeniu od zmluvy o spotrebiteľskom úvere došlo.

Ako som však uviedol, musel by som vidieť zmluvu, či sa na ňu vzťahuje daný režim.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň, počas uplynulého víkendu sme zakúpili auto v autobazare ojazdených áut. Počas skúšobnej jazdy sa neprejavili žiadne problémy, avšak po prejazde 35-kilometrovej trasy z autobazaru sa na prístrojovom paneli zobrazilo upozornenie týkajúce sa oleja. Pri zastavení vozidla pred naším domom sme zaznamenali silné pukotanie v motore a výrazný hluk. Autorizovaný servis má voľnú kapacitu až o 18 dní, kým možnosť vrátiť auto je len do 7 dní od nákupu. Chcel by som sa teda opýtať, či je možné odstúpiť od zmluvy. Na základe opisu problému nám bolo povedané, že oprava by stála približne 2000 eur. Toto nám potvrdil aj mechanik z neautorizovaného servisu, ktorý sa s nami v aute previezol.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

od zmluvy môžete odstúpiť iba vtedy, ak je to v zmluve uvedené, alebo ak to vyplýva zo zákona. Pozrite si preto dôkladne zmluvu, v zmluve budú uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy. Ak vás na na vady, ktoré dáte opraviť neupozornili a tieto vady existovali v čase predaja (teda nejde o vady, ktoré vznikli až používaním auta), potom máte právo skôr na zľavu z kúpnej ceny.

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci iba zo zákonných dôvodov, pričom pri predaji motorových vozidiel sa najčastejšie jedná o odstúpenie z dôvodu, že predávajúci neupozorní kupujúceho na vadu, o ktorej vie, a ktorá sa ukáže na motorovom vozidle až neskôr. Je totiž povinnosťou predávajúceho upozorniť kupujúceho na všetky vady, o ktorých v čase predaja motorového vozidla vie. Druhým najčastejším dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy z motorového vozidla je odstúpenie z dôvodu, že predávajúci ubezpečil kupujúceho, že auto má určité vlastnosti, najmä tie, ktoré si kupujúci vymienil alebo, že motorové vozidlo nemá žiadne vady a neskôr sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé. Ak vo vašom prípade nenastala ani jedna z týchto situácií, a motorové vozidlo sa pokazilo z dôvodu, ktorý v čase predaja ešte neexistoval a je bežný najmä s ohľadom na vek a ojazdenosť vozidla, tak nemá právo odstúpiť od zmluvy a požadovať späť zaplatenú kúpnu cenu motorového vozidla.

Podľa § 597 Občianskeho zákonníka: "Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.". Vzhľadom na to, že Vami spomínané vady nerobia vec neupotrebiteľnou, nemáte nárok na odstúpenie od zmluvy. Máte však nárok na primeranú zľavu z ceny, zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. To, či táto porucha robí auto neupotrebiteľným vám vie určiť iba servis a preto vám píšem rôzne varianty riešenia.

Ak vás však predávajúci výslovne ubezpečil, že auto nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa preukázalo byť nepravdivým, máte nárok na odstúpenie od zmluvy. Musíte však dokázať, že k takémuto ubezpečeniu naozaj došlo.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý deň! Chcela by som poradiť v prípade odstúpenia od zmluvy. Pred 3 dňami som prejavila záujem o kúpu auta v spol. AAA Auto formou úveru. Dohodli sme si podmienky splácania. Bolo potrebné zaplatiť akontáciu vo výške 2000 e. Nakoľko som nemala k dispozícii tieto finan. prostriedky, podpísali sme so spoločnosťou dokumenty, ktoré mali zaistiť, že dohodnuté podmienky budú platiť aj na ďalší deň, nakoľko manažér predaja tvrdil, že zajtra už môžu byt podmienky zmenené. Nebola som upovedomená, že medzi tebou papierom, ktoré som podpisoval bola aj zmluva o úvere. Aby sme si zabezpečili dohodnuté, bola od nás vyžiadaná zálohe a to vo výške 300 e. Bola som v časovom strese, tak sme sa dohodli, že na ďalší deň prídeme kúpu auta doriešiť. V ten deň som odchádzala zo spoločnosti, len s lístkom z terminálu o prevedení 300e kartou spoločnosti AAA Auto. Doma som si v pokoji celú kipu ešte raz premyslela a rozhodla som sa odstúpiť. V spolocnosti mi však povedali, že som už biometrický podpísala úver. Zmluvu, a že tých 300 e mi nevrátia, že to patrí im. Za čo? Vypytovali sa na dôvod odstúpenia, uviedla som, že je z dôvodu financií. Doteraz nemám žiadne dokumenty v ruke, ani 300 e a ani auto. Mám vraj podpísanú úver. Zmluvu, ku ktorej nemám prístup. Leasing bol sprostredkovaný vo VÚB banke (QuatroCar), o čom bola informovaná prostredníctvom SMS, kde ma informovali, že môžem pozrieť zmluvu v elek. podobe. Na stránku som sa nevedela prihlásiť, preto som volala na uvedené číslo. Operátora mi tiež k zmluve nevedela nič povedať, lebo je potrebné prihlásiť sa pomocou ID číslo, ktoré mi mali dať v AAA Auto. Takže zmluvu som nevidela. V pondelok sa mám stretnúť s manažérom predaja, s ktorým boli konzultované podmienky kúpy auta. Chcem vedieť, či môžem od zmluvy odstúpiť a bude mi vrátená zálohe 300 e?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že tvrdenie predávajúceho, že na ďalší deň môžu byť podmienky predaja iné, celkom neobstojí, nakoľko cieľom predávajúceho bolo len dosiahnuť to, aby došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
Vo Vami uvedenom prípade sa jedná o dve vzájomne podmienené zmluvy s predávajúcim a to jednak kúpna zmluva a zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktoré obidve Vám predložil predávajúci, možno z hľadiska právneho považovať za zmluvu o viazanom spotreb. úvere.

V otázke uvádzate, že žiadne zmluvy v písomnej forme nemáte, pričom ste uhradili sumu 300 € titulom zálohy.
Ak Vám predávajúci poslal zmluvu  kúpnu, ako aj zmluvu o spotreb. úveroch, potom v súlade s ust. §  4 a nasl. zákona o spotrebiteľských úveroch bolo jeho povinnosťou informovať Vás o mnohých jeho povinnostiach /cca 20 povinností/, vrátane práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, a ďalšie podmienky jeho vykonania. 

Podľa zákona o spotreb. úveroch ste oprávnená od tejto zmluvy o spotreb. úvere odstúpiť.

Podľa ust. § 13 zákona o spotreb. úveroch je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky  zmluvy o spotreb. úvere; ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal. 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. 

Podľa ust. § 15 zákona o spotreb. úveroch platí, že "ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy podľa odseku 1, zaniká tiež táto zmluva. Zánik tejto zmluvy nezakladá právo veriteľa alebo tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči spotrebiteľovi."

Účtovanie takýchto sankcií je v rozpore s ust. § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, keďže predstavujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné.

Uvádzame, že máte oprávnenie odstúpiť od kúpnej zmluvy aj zmluvy v úvere, ktoré vo Vašom prípade tvoria jeden celok a predávajúci nie je oprávnený Vám účtovať žiadne poplatky; sumu 300 € je povinný Vám vrátiť.

Nepodpisujte teda žiadne dodatky a oznámte v písomnej forme predávajúcemu, že využívate svoje oprávnenie na odstúpenie od zmluvy


 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta (Občianske právo)

Dobrý večer, kúpila som auto od spoločnosti AAA Auto za 6700 €. Ako platbu som použila hotovosť vo výške 4000 € a svoje staré auto, za ktoré mi mali dať 2700 €. Môj starý automobil mi však vrátili potom, čo sa zistilo, že má stočené kilometre. Môžem preto odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie peňazí?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta

(odpoveď odoslaná: 20.04.2018)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade je rozhodujúce znenie zmluvy, ktorú máte uzavretú s danou spoločnosťou. Odstúpenie od zmluvy je totiž možné v zásade vtedy, ak to určuje zákon alebo ak sa na tom účastníci dohodli. Domnievam sa, že ak pre takýto prípad nemáte v zmluve dohodnuté právo na odstúpenie od zmluvy, tak od zmluvy odstúpiť nemôžete, a teda nemôžete žiadať ani vrátenie peňazí. Pre jednoznačný záver by však bolo potrebné poznať obsah zmluvy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy pri kúpe auta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.