Máte
otázku?

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Dobrý deň, je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na auto, pokiaľ po kúpe auta bolo zistené, že je poškodená určitá súčiastka na aute, ktorá aj podľa technika musela byť poškodená už pred kúpou, ale predávajúci mi to nepovedal, pretože vraj to nevedel a dokonca ani jeho servisný technik o ničom takom nevedel. Nejde potom o prípad tvrdenia proti tvrdeniu, kde nie je možné nič dosiahnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak to umožňuje samotná kúpna zmluva alebo zákon. Vo Vašom prípade bude dôležité posúdiť, či o tejto vade predávajúci mohol vedieť. Na túto otázku bude vedieť odpoveď Váš servisný technik, ktorý Vám môže povedať, či o tejto vade mohol, prípadne musel predávajúci vedieť (sú vady, ktoré nie je možné si nevšimnúť, avšak sú aj vady, ktoré sa dajú odhaliť iba po dôkladnej kontrole). Ak Váš technik uvedie, že o vade musel predávajúci vedieť, musel Vám o tejto vade povedať. Podľa zisteného stavu bude možné posúdiť, či Vám vzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Ak by Vám nevzniklo právo na odstúpenie od zmluvy, môžete od predávajúceho požadovať zľavu z kúpnej ceny vo výške, ktorá súvisí s opravou predmetnej vady.

Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy, keď predávajúci uvedol v kontrakte iné údaje, ako boli na vybranom aute, vrátane VIN čísla a ceny vybraného auta? Navyše, ani termín odovzdania auta nebol dodržaný.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 09.07.2023)

Dobrý deň, rozumiem vašim obavám. Pri nezhode údajov na kúpnej zmluve a skutočných údajoch o vozidle vrátane ceny a VIN čísla bude kúpna zmluva neplatná, ak sa zmluvné strany nedohodli aspoň na druhu tovaru a cene, alebo ak táto dohoda chýba. Ak nevráti auto dobrovoľne, môžete to riešiť súdnou cestou. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy za kúpu auta z bazáru, bez udania dôvodu? Ak áno, do koľkých dní od podpísania zmluvy?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, to závisí od znenia samotnej zmluvy o kúpe motorového vozidla, ktorú ste uzavreli. Ak ste sa v tejto dohodli na možnosti odstúpenia, potom môžete od zmluvy odstúpiť. Ak ste sa nedohodli, môžete odstúpiť od zmluvy iba v zmysle Občianskeho zákonníka (OZ), avšak tento neumožňuje odstúpenie bez dôvodu. Dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v ust. § 596 až 599 OZ.  

V zmysle ust. § 597 ods. 1 a ods. 2 OZ: "Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som auto od chlapíka, ktorý mi neoznámil, že auto bolo po nehode. Nasledujúci deň bolo auto odvezené do servisu, kde zistili nielen to, ale aj ďalšie závady. Napríklad, niektoré súčasti v motore boli upevnené pomocou pásiok, čo sme pri nákupe, samozrejme, nevideli, keďže to bolo skryté pod krytom motora. To bol tiež upevnený len páskami. Rovnako tak boli pod autom, resp. na spodku auta, dotrhané káble, ktoré boli spojené a slepené dokopy, aby aspoň na určitý čas vydržali. Mám záujem auto vrátiť, keďže mi boli zatajené dôležité informácie, no predávajúci sa k tomu nijako nevyjadruje a nereaguje na moje kontakty. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 22.12.2022)

Dobrý deň,
v uvedený prípad by sa dali aplikovať nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve:

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.   § 597 (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.   (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.   Vo Vašom prípade podľa môjho názoru od zmluvy odstúpiť môžete. Vada, ktorú opisujete by mohla napĺňať znaky vady, ktorá robí vec neupotrebiteľnou. Za neupotrebiteľnú sa považuje i taká vec, "ktorá síce má odstrániteľnú vadu, no náklady na jej odstránenie (opravu veci) by boli v pomere ku kúpnej cene samotnej veci ekonomicky neúčelné." (Občiansky zákonník II, 2. vydání, 2019, s. 2252 - 2255: M. Križan). To ale v prípade sporu treba preukázať.    Následkom odstúpenia od zmluvy bude vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. Adresujte danému pánovi list, v ktorom od zmluvy odstúpite a požadujte vrátenie zaplatenej kúpnej ceny s tým, že mu dané vozidlo vrátite. V liste tiež môžete uviesť, že ak Vám peniaze nevráti, tak sa budete ochrany svojho práva domáhať na súde a v prípade, že budete úspešný, tak bude predávajúci povinný zaplatiť v konečnom dôsledku aj trovy konania a súčasne aj úroky z omeškania, ak ich budete požadovať, a teda bude výhodné aj pre neho, aby celú vec vyriešil mimosúdne. Druhá možnosť je žiadať zľavu z kúpnej ceny. 
Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, Je možné zrušiť kúpnu zmluvu na auto do troch dní? Ak áno, za akých podmienok?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
áno v niektorých prípadoch je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Môj manžel kúpil auto, ktoré uhradil v hotovosti. Kúpna zmluva bola potvrdená notárom. Predávajúci mal auto na leasing a prisľúbil, že uhradí leasing a prehlási auto na seba. Už sú to 2 týždne a po telefonáte do leasingovej spoločnosti sme zistili, že tak nespravil a leasing naďalej prebieha na jeho meno. Od nás ale vyžaduje plnomocenstvo na prepis auta na naše meno, aj keď vieme, že auto stále patrí leasingovej spoločnosti. Je možné od takého typu zmluvy odstúpiť? Čo by sme mali v tejto situácii prosím urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ešte ani on nemá vysporiadané všetky vzťahy súvisiace s autom (a ak Vašou prioritou nie je odstúpenie od zmluvy) je možné sa s ním dohodnúť, že auto prepíše v deň, kedy spoločne s ním navštívite leasingovú spoločnosť a vyporiadajú sa právne vzťahy voči nim. Následne spoločne s manželom navštívia príslušný dopravný inšpektorát a auto prepíšu. Tým pádom pre obe zmluvné strany sa odstránia dôvody právnej neistoty.

V prípade, že podľa zmluvy mal povinnosť splniť určitú vec (napríklad vyplatiť leasingovú spoločnosť, prípadne vyriešiť právne vzťahy s leasingovou spoločnosťou) a v stanovenej lehote tak nespravil, dostal sa do omeškania. Ak by aj zmluva neupravovala možnosť odstúpiť od zmluvy, Občiansky zákonník spája s omeškaním dlžníka právo na odstúpenie od zmluvy. Rovnako (s ohľadom na znenie zmluvy) by bolo možné uvažovať o tom, či prevedená vec netrpí právnou vadou. Tá by umožňovala tiež odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nenapraví právny stav.

Treba však zvážiť to, že ak odstúpite od zmluvy, či bude možné reálne sa domôcť vrátenia zaplatenej kúpnej ceny auta za protiplnenie vrátenia auta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, viete mi poradiť ako pokračovať, keď som kúpil auto a majiteľ ho nechce odhlásiť? Kúpno-predajnú zmluvu máme a už uplynulo 10 dní. Na zmluve je uvedené, že je povinný ho odhlásiť do 10 dní. Čo potom, ak to neurobí? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
podobné situácie sú vždy komplikované. Ak to máte dohodnuté, ako povinnosť v zmluve a neurobí to, môžete na neho podať žalobu na splnenie povinnosti (povinnosti odhlásiť auto). Súdne rozhodnutie by mu túto povinnosť uložilo a Vy by ste mohli potom auto prepísať na seba. Je to síce komplikovaná možnosť, no pokiaľ nemáte napr. v zmluve právo na odstúpenie od zmluvy, ak auto neodhlási, tak je to zložité.


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na situáciu, ktorú som zažil po zakúpení auta. V kúpno-predajnej zmluve bol uvedený stav vozidla vrátane chýb, ktoré mi predávajúci uviedol. Po približne mesiaci sa však auto pokazilo a musel som ho zaniesť k mechanikovi. Mechanik mi potvrdil, že súčasť, ktorá sa pokazila, bola už v minulosti opravovaná, a teraz je auto nepojazdné. Predávajúci mi neuviedol informáciu, že táto súčasť bola v minulosti pokazená alebo opravovaná, čo naznačuje, že mal už s touto chybou skúsenosti. Teraz som teda v situácii, kedy je auto nepojazdné a chcem sa opýtať, či je v takom prípade možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy ak táto vada nebola uvedená v zmluve. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí :

"Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Podľa ust. § 597 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Vás predávajúci kupujúceho neupozornil a ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou - auto je nepojazdné, máte oprávnenie od KPZ odstúpiť.

Odporúčame predávajúcemu napísať dopor. list, v ktorom mu oznámite, že odstupujete od KPZ a žiadate vrátiť kúpnu cenu oproti vráteniu MV vo Vami uvedenej lehote. Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, vo veci sa budete musieť obrátiť na súd, čo bude stáť ako súdny poplatok, tak aj trovy právneho zastupovania, na čo môžete predávajúceho upozorniť.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné odstúpiť od zmluvy o kúpe jazdeného auta, aj keď v zmluve je uvedené, že odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nie je možné? Predávajúci zatajil a poprel vadu, ktorá sa ukázala pri kúpe - kontrolka motora rozsvietila sa. Po jej vypnutí a opätovnom zapnutí spínacieho kľúča zhasla. No po vyplatení a odchode sa cestou domov počas jazdy opäť rozsvietila a auto prešlo do núdzového režimu. Približne hodinu po kúpe, hneď po príchode domov, som volal predávajúcemu, že chcem auto vrátiť a vymáhať zaplatenú sumu. Predávajúci s tým však nesúhlasil. Ako sa v tomto prípade dá postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň. Som toho názoru, že ustanovenia Občianskeho zákonníka ohľadom vád predanej veci a s tým súvisiace nároky (vrátane možnosti odstúpenia od zmluvy) majú kogentný charakter a nedajú sa teda zmluvne vylúčiť. Pri stotožnení sa s týmto názorom by ste mohli od zmluvy odstúpiť (1) ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil a ktorá robí vec neupotrebiteľnou alebo (2) ak Vás predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti Vami vymienené, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Tieto možnosti odstúpenia vyplývajú priamo zo zákona, konkrétne z ustanovenia § 597 Občianskeho zákonníka. Pre úplnosť ešte dodávam, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon, a teda súhlas druhej zmluvnej strany nie je pre platnosť tohto úkonu potrebný.


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Zakúpili sme nový automobil a približne po štyroch mesiacoch sa začal triasť po naštartovaní, strácať otáčky a zhasínať. Túto chybu sme reklamovali štyrikrát. Automobil sme sa pokúsili opraviť vo dvoch autorizovaných servisoch, avšak závada sa neodstránila. Je možné odstúpiť od zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške? Automobil vlastníme zhruba rok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 30.08.2019)

Dobrý deň prajem, 

v takomto prípade podľa môjho názoru môžete využiť § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o tú istú vadu, pričom nezáleží na tom, ako sa prejavuje, ale čo tieto prejavy spôsobuje a chcete vrátiť auto a získať peniaze späť, je potrebné predávajúcemu zaslať písomne odstúpenie od zmluvy a vyzvať ho na vrátenie kúpnej ceny.


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Uzavrel som kúpno-predajnú zmluvu na ojazdené auto ako fyzická osoba medzi ďalšou fyzickou osobou. Zmluva bola však uzatvorená nie v súlade s §597 Občianskeho zákonníka, ale podľa §409 Obchodného zákonníka. Je táto zmluva teda neplatná? Navrhovateľom zmluvy bol kupujúci a bol nimi inšpirovaný zmluvou uvedenou na webovej stránke venujúcej sa predaju ojazdených áut. Mám v prípade tejto zmluvy rovnaké právo odstúpiť od zmluvy, napríklad v prípade dodatočne zistenej poistnej udalosti, o ktorej som nebol pri predaji informovaný? Je takáto zmluva neplatná? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

(odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

zmluva nie je neplatná, pretože ako fyzické osoby, si môžete zvoliť i režim Obchodného zákonníka. To znamená, že ste si mohli upraviť kúpnu zmluvu aj podľa ustanovení Obchodného zákonníka (ďalej len OBZ). Platí však, že ak sa rozhodnete pre úpravu Obchodným zákonníkom, tak sa zmluva bude spravovať Obchodným zákonníkom.

V praxi najčastejšie dochádza k voľbe práva spôsobom, že si strany v úvodných ustanoveniach zmluvy výslovne dohodnú, že ich záväzkový vzťah sa spravuje na základe § 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. V súvislosti s tým možno uviesť rozhodnutie Českého najvyššieho súdu,
ktoré uvádza, že k uzavretiu dohody, že daný záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, dôjde už uvedením ustanovení
Obchodného zákonníka, podľa ktorých sa zmluva uzatvára, v záhlaví formulárovej zmluvy (sp.zn. 33 Odo 15/2201).

Dohoda strán o výbere režimu OBZ na kúpnu zmluvu, by mala byť upravená písomne. V takomto prípade by sa na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi stranami vzťahovali ustanovenia Občianskeho zákonníka, avšak strany si písomnou dohodou (písomná forma takéhoto dohovoru je povinná, inak je absolútne  neplatná -- § 263 Obchodného zákonníka) dohodnú, že nimi uzatvorená kúpna zmluva sa bude v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. Pokiaľ by neexistovala takáto dohoda v písomnej forme, tak váš uzavretý vzťah sa riadi Občianskym zákonníkom. 

Kúpna zmluva samotná na hnuteľnú vec nemusí byť uzavretá len písomne, stačí na jej platnosť aj ústne.

Podľa vyššie uvedených skutočností zistíte aj to, akým režimom sa bude riadiť zodpovednosť za vady a aké nároky z tejto zodpovednosti máte ako kupujúci. Pokiaľ ste sa dohodli, že pôjdete obchodnoprávnou úpravou, tak zodpovednosť za vady veci sa bude riadiť OBZ. 

Od každej zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak to umožňuje samotná kúpna zmluva alebo zákon.

Ak by mala vec vady, bude dôležité posúdiť, či o tejto vade predávajúci mohol vedieť. Ak by Vám nevzniklo právo na odstúpenie od zmluvy, môžete od predávajúceho požadovať zľavu z kúpnej ceny vo výške, ktorá súvisí s prípadnou opravou predmetnej vady.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava