Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Dobrý deň, pred týždňom som kúpila osobný automobil. S predávajúcim sme uzatvorili zmluvu o kúpe motorového vozidla podľa paragrafu 588 Občianskeho zákonníka. Po odovzdaní auta predávajúcim sa objavila prvá skrytá závada, po najazdení 20 km sa objavili ďalšie dve. Predávajúci so mnou nemieni diskutovať, podľa neho je všetko vymyslené. Auto je teraz v autorizovanom servise na kompletnej prehliadke, aby sa zistili ďalšie prípadne skryté závady. Chcela by som sa spýtať, akým spôsobom postupovať v tomto prípade, keďže predávajúci odmieta komunikovať a chce to riešiť právnou cestou. Aké práva ako kupujúcemu mi z toho vyplývajú, prináležia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Zodpovednosť za vady veci predanej upravuje Občiansky zákonník v § 596 a nasl.:

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Občiansky zákonník pomerne jednoznačne upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnej zmluve. Jednou zo základných povinností predávajúceho bolo upozorniť Vás na vady, o ktorých vedel. Ak si svoju povinnosť preukázateľne splnil, potom nezodpovedá za vady, na ktoré Vás, ako kupujúceho, upozornil.

Ak by neskôr vyšla najavo vada, na ktorú Vás predávajúci neupozornil, vzniká Vám buď právo žiadať zľavu z ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Medzi právami si nemôžete vyberať a vznikajú podľa toho, či vada robí vec neupotrebiteľnou, teda nepoužiteľnou na účel, na ktorý bola vyrobená, alebo nie.

Postup, ktorý ste zvolili, teda nechať auto skontrolovať v servise je správny. Ak budete disponovať odborným vyjadrením servisu, podľa ktorého auto obsahuje niekoľko vád, odporúčam Vám písomne kontaktovať predávajúceho a uplatniť si Vaše právo na zľavu z ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy. K listu odporúčam priložiť aj kópiu odborného vyjadrenia. Predávajúcemu je vhodné dať lehotu na vyjadrenie, resp. na splnenie si povinnosti dať Vám zľavu. Ak Vašu žiadosť odignoruje, alebo odmietne, potom budete môcť svoj nárok uplatniť na súde podaním žaloby. 

Žaloba musí obsahovať náležitosti uvedené v Civilnom sporovom poriadku:

§ 132 CSP

(1) V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

(2) Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy.

(3) Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.

Pre úspech v spore je veľmi dôležité nie len tvrdiť, ale svoje tvrdenia aj preukázať. Ak budete tvrdiť, že Vás predávajúci na vady neupozornil, mali by ste svoje tvrdenie preukázať. Takú istú povinnosť má samozrejme aj protistrana, ktorá ak bude tvrdiť, že Vás na vady upozornila, by to mala dokázať a mala by uviesť, konkrétne na ktoré vady Vás upozornila. Ako dôkazný prostriedok bude potrebné priložiť aj odborné stanovisko autorizovaného servisu o vadách. Rovnako bude potrebné preukázať, že ste si splnili povinnosť uplatniť zodpovednosť za vady najskôr u predávajúceho. To môžete preukázať predložením prípadného listu, ktorý bol spomenutý vyššie.

Neuvádzate, či pri predaji bola aj iná osoba, ktorá by vedela dosvedčiť, či ste boli, alebo neboli na vady upozornená. Ako dôkaz môžu slúžiť aj SMS, e-maily, a pod.

Ak sa Vám podarí preukázať, že Vás na vady neupozornil, môžete žiadať, aby Vám poskytol zľavu z ceny, ktorá bude pozostávať z rozdielu medzi cenou auta, za ktorú ste ho kúpili a cenou auta bez vady.

Podľa § 599 Občianskeho zákonníka by ste mohli žiadať (a to nielen na súde, ale aj priamo v liste adresovanom predávajúcemu) aj úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

V žalobe je na záver potrebné uviesť, čoho sa domáhate (žalobný návrh), teda zaplatenia istiny (zľava z ceny + prípadné náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady), úroky z omeškania a náhradu trov (súdny poplatok, prípadne náhradu trov na právne zastúpenie). Žalobu s prílohami je potrebné odoslať v dvoch vyhotoveniach, tak že jedno vyhotovenie žaloby s prílohami ostane súdu a druhé vyhotovenie žaloby s prílohami bude súd môcť zaslať súdu.

Zhrnutie

Ak Vás predávajúci neupozornil na vady, ktorých sa týka Vaša otázka, môžete postupovať, ako bolo uvedené vyššie. Práva zo zodpovednosti za vady je najskôr potrebné uplatniť u predávajúceho,  a to najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, včera som kúpil chatku bez pozemku v rekreačnej oblasti, ktorá je vedená ako záplavová oblasť. V takomto prípade sa chatka považuje ako hnuteľný majetok. Neskôr pri prepise nájomnej zmluvy na pozemok som bol oboznámený, že okrem tejto chatky nemôžem na pozemku robiť nič resp. nesmiem si pristavať terasu ani nič podobné. Táto chatka mi preto nevyhovuje, dá sa od takejto kúpy odstúpiť ? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Pre posúdenie veci v celosti by sme potrebovali vidieť samotnú kúpnopredajnú zmluvu a ako resp. v akom rozsahu ste boli informovaný o tom, že chatka sa nachádza v záplavovej oblasti, resp. či táto okolnosť bola vôbec v zmluve uvedená.  Z otázky usudzujeme, že ste o záplavovej oblasti boli informovaný až v zmluve o nájme pozemku.

Pre záplavové oblasti platia obmedzenia ako z hľadiska ustanovení stavebného poriadku /obmedzenie výstavby/, tak aj poistenia majetku zo strany poisťovní /zvýšené sadzby/ a zrejme aj z tohto dôvodu predávajúci chcel chatku predať.

Podľa ust. § 596 a 597 Obč. zákonníka platí  /citujeme/ :

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 : 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

 

Sme názoru, že pokiaľ ste v kúpnej zmluve neboli upozornený na okolnosti zákazu výstavby s uvedenom území  máte právo odstúpiť od zmluvy, ktorá okolnosť ako píšete v otázke Vám bola známa až pri podpise zmluvy o nájme. Sme názoru, že predajca chatky o okolnosti zákazu výstavby  vedel, zrejme aj on mal podpísanú zmluvu o nájme pozemku, a aj z tohto dôvodu chatku predával.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, rad by som odstúpil od kúpno-predajnej zmluvy na predaj pozemku. V zmluve sme si stanovili 120 dňovú lehotu, do ktorej ak mi nebude vyplatená dohodnutá suma, mám právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci si však nejakým spôsobom dal prepísať v katastri na základe vyššie spomenutej zmluvy nás pozemok, a to skôr (o 6 dni) ako nám zaslal peniaze. Samozrejme toto všetko spravil už po uplynutí lehoty. Chcel by som aktivovať odstupnú klauzulu zo zmluvy. No neviem ako sa postupuje. Obzvlášť ak pozemok má prepísaný na seba v katastri. Musí sa to riešiť súdnou cestou, alebo je nejaký jednoduchší postup? Ďakujem Vám za Vašu pomoc.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Vychádzame z predpokladu, že zmluva je platná a bola riadne uzatvorená, nenapísali ste dátum uzatvorenia zmluvy.  Pokiaľ je v zmluve uvedená lehota na úhradu kúpnej ceny, pričom kúpna cena nebola uhradená v dohodnutej lehote 120 dní od podpísania zmluvy, ale po uvedenej lehote s tým, že predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote 120 dní, odstúpenie od zmluvy musíte realizovať najlepšie v písomnej forme doporučeným listom na adresu kupujúceho. 

V liste uvediete dôvod odstúpenia od zmluvy - nesplnenie podmienky úhrady kúpnej ceny v lehote 120 dní.

Na základe uvedeného úkonu sa zmluva od počiatku zrušuje a predmetnú listinu zašlete na katastrálny odbor na záznam. Predpokladom takéhoto obnovenia Vášho vlastníctva bude skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola  pred odstúpením odstúpením od zmluvy dobromyseľne nadobudnutá treťou osobou. Existenciu sporu o platnosť odstúpenia od zmluvy musí správa katastra skúmať obligatórne, vyžiada stanovisko k tvrdenému odstúpeniu od zmluvy od kupujúceho. O prípadnom spore, teda pri nesúhlase kupujúceho, bude oprávnený rozhodnúť len súd.

Poznámka :

Pokiaľ ste zmluvu uzatvárali dvaja ako manželia, musíte od zmluvy odstúpiť obaja, postačuje v jednej liste; uvedené sa týka aj adresáta - kupujúceho ak na jeho strane vystupovali manželia, resp. viac kupujúcich, teda odstúpiť musia všetci predávajúci a adresovať všetkým kupujúcim.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku