Máte
otázku?

Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčín

Otázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Dobrý deň, pred týždňom som kúpila osobný automobil. S predávajúcim sme uzatvorili zmluvu o kúpe motorového vozidla podľa paragrafu 588 Občianskeho zákonníka. Po odovzdaní auta predávajúcim sa objavila prvá skrytá závada, po najazdení 20 km sa objavili ďalšie dve. Predávajúci so mnou nemieni diskutovať, podľa neho je všetko vymyslené. Auto je teraz v autorizovanom servise na kompletnej prehliadke, aby sa zistili ďalšie prípadne skryté závady. Chcela by som sa spýtať, akým spôsobom postupovať v tomto prípade, keďže predávajúci odmieta komunikovať a chce to riešiť právnou cestou. Aké práva ako kupujúcemu mi z toho vyplývajú, prináležia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Zodpovednosť za vady veci predanej upravuje Občiansky zákonník v § 596 a nasl.:

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Občiansky zákonník pomerne jednoznačne upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnej zmluve. Jednou zo základných povinností predávajúceho bolo upozorniť Vás na vady, o ktorých vedel. Ak si svoju povinnosť preukázateľne splnil, potom nezodpovedá za vady, na ktoré Vás, ako kupujúceho, upozornil.

Ak by neskôr vyšla najavo vada, na ktorú Vás predávajúci neupozornil, vzniká Vám buď právo žiadať zľavu z ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Medzi právami si nemôžete vyberať a vznikajú podľa toho, či vada robí vec neupotrebiteľnou, teda nepoužiteľnou na účel, na ktorý bola vyrobená, alebo nie.

Postup, ktorý ste zvolili, teda nechať auto skontrolovať v servise je správny. Ak budete disponovať odborným vyjadrením servisu, podľa ktorého auto obsahuje niekoľko vád, odporúčam Vám písomne kontaktovať predávajúceho a uplatniť si Vaše právo na zľavu z ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy. K listu odporúčam priložiť aj kópiu odborného vyjadrenia. Predávajúcemu je vhodné dať lehotu na vyjadrenie, resp. na splnenie si povinnosti dať Vám zľavu. Ak Vašu žiadosť odignoruje, alebo odmietne, potom budete môcť svoj nárok uplatniť na súde podaním žaloby. 

Žaloba musí obsahovať náležitosti uvedené v Civilnom sporovom poriadku:

§ 132 CSP

(1) V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

(2) Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy.

(3) Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.

Pre úspech v spore je veľmi dôležité nie len tvrdiť, ale svoje tvrdenia aj preukázať. Ak budete tvrdiť, že Vás predávajúci na vady neupozornil, mali by ste svoje tvrdenie preukázať. Takú istú povinnosť má samozrejme aj protistrana, ktorá ak bude tvrdiť, že Vás na vady upozornila, by to mala dokázať a mala by uviesť, konkrétne na ktoré vady Vás upozornila. Ako dôkazný prostriedok bude potrebné priložiť aj odborné stanovisko autorizovaného servisu o vadách. Rovnako bude potrebné preukázať, že ste si splnili povinnosť uplatniť zodpovednosť za vady najskôr u predávajúceho. To môžete preukázať predložením prípadného listu, ktorý bol spomenutý vyššie.

Neuvádzate, či pri predaji bola aj iná osoba, ktorá by vedela dosvedčiť, či ste boli, alebo neboli na vady upozornená. Ako dôkaz môžu slúžiť aj SMS, e-maily, a pod.

Ak sa Vám podarí preukázať, že Vás na vady neupozornil, môžete žiadať, aby Vám poskytol zľavu z ceny, ktorá bude pozostávať z rozdielu medzi cenou auta, za ktorú ste ho kúpili a cenou auta bez vady.

Podľa § 599 Občianskeho zákonníka by ste mohli žiadať (a to nielen na súde, ale aj priamo v liste adresovanom predávajúcemu) aj úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

V žalobe je na záver potrebné uviesť, čoho sa domáhate (žalobný návrh), teda zaplatenia istiny (zľava z ceny + prípadné náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady), úroky z omeškania a náhradu trov (súdny poplatok, prípadne náhradu trov na právne zastúpenie). Žalobu s prílohami je potrebné odoslať v dvoch vyhotoveniach, tak že jedno vyhotovenie žaloby s prílohami ostane súdu a druhé vyhotovenie žaloby s prílohami bude súd môcť zaslať súdu.

Zhrnutie

Ak Vás predávajúci neupozornil na vady, ktorých sa týka Vaša otázka, môžete postupovať, ako bolo uvedené vyššie. Práva zo zodpovednosti za vady je najskôr potrebné uplatniť u predávajúceho,  a to najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

Trápi vás "Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás potreboval by som poradiť v tejto veci. Kúpil som pozemok, spísali sme kúpnu zmluvu a dali znluvu na kataster. Následne predávajúca odstúpila od kúpnej zmluvy. Podal som návrh na súd o určenie neplatnosti odstúpenia. Neúspešne. Súd priznal trovy z konania, ale však nepriznal trovy, ktoré vznikli odporcovi pred podaním žaloby (ako odstúpenie od zmluvy a podobné veci). Po právoplatnosti uznesenia o trovách a rozhodnutia o zastavení konania na katastri sme sa s odporcom dohodli, že nastane kompenzácia, a že si odpočíta trovy, ktoré mu súd priznal a zvyšok kúpnej ceny mi pošle na účet. On si však odpočítal aj tie čo mu súd nepriznal a vznikli mu pred súdnym konaním. Má na ne nárok?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.03.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že s odporcom ste sa písomne dohodli na to, že Vám vráti zaplatenú kúpnu cenu po odpočte trov konania a že doteraz Vám síce vrátil Vami zaplatenú kúpnu cenu, avšak trovy konania nie sú súladné s Vašou dohodou a odpočítal si väčšiu sumu než ktorú mu priznáva súdne rozhodnutie.

Uvádzame, že ak si odporca od kúpnej ceny odpočítal aj sumu, ktorá nevyplýva zo súdneho rozhodnutia, toto nie je správne, keďže nárok na trovy súdneho konania si môže uplatniť len tie trovy konania, ktoré vznikli od podania návrhu na súd, čo vyplýva z ust. § 156 a nasl. Civilného sporového poriadku, keďže súdne konanie sa začína podaním návrhu na súd :

"Konanie sa začína doručením žaloby alebo doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia súdu."

V nadväznosti na uvedené platí ust. § 251 Civilného sporového poriadku :

"Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva."     Odporca nie je oprávnený si odpočítať náklady, ktoré mu síce vznikli pred súdnym konaním, lebo mu ani neboli priznané v súdnom konaní.

Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň. Minulý štvrtok som kúpila auto. V inzeráte stalo: 1, prvý majiteľ
2, rok výroby 2011. Keď mi prišli papiere, prišli sme na to, že dotyčný neni prvý majiteľ a taktiež auto už bolo predané pravému prvému majiteľovi 21. 1. 2010. Auto nechcem. Dotyčný nedvíha telefón. Prosím o pomoc ako postupovať. Čím skôr. Srdečná vďaka.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
v takom prípade je mu potrebné poslať odstúpenie od zmluvy s výzvou, aby Vám vrátil kúpnu cenu vozidla a zároveň, aby si vozidlo vyzdvihol u Vás. Následne ak by nereagoval, je potrebné voči nemu podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy s Vašou proti-povinnosťou vydať mu vozidlo.

Ak si myslíte, že Vás úmyselne klamal, môžete podať na neho aj trestné oznámenie.


Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o radu pri riešení problému s kúpou sedacej súpravy. Dna 3. 6. 2021 v kamennej predajni som si bola vybrať a následne zakúpiť sedaciu súpravu, ktorú som si nakoniec vybrala, model MERCI, ale v inej farbe ako mali vystavenú na predajni. Pani vedúca predajne mi na veľkom monitore ukázala farbu modelu LONDON a s tou FARBOU som súhlasila. UBEZPEČILA MA, ŽE TO BUDE TA ISTÁ SEDACIA SÚPRAVA(MERCI), KTORÚ SOM SI NA PREDAJNI VYBRALA, FYZICKY ODSKÚŠALA, S ČÍM SOM SÚHLASILA, NÁSLEDNE SOM JU V HOTOVOSTI NA PREDAJNI VYPLATILA A PODPÍSALA OBJEDNÁVKU PRIČOM SOM VEDÚCEJ PLNE DÔVEROVALA, ŽE MI OBJEDNALA VYBRANÚ SEDAČKU, ČO SA ALE BOHUŽIAĽ NESTALO. Dna 10. 6. 2021 mi sedačku doručili a asi o tri dni na to mi ju prišiel zmontovať stolár, ktorý hneď po rozbalení a pri skladaní prišiel na vadu sedačky (chýbali závitové šrouby) až po jeho upozornení na vadu som si vlastne všimla, že mi prišiel úplne iný model sedačky ako som si s vedúcou predajne dohodla. 15. 6. 2021 som to išla riešiť naspäť do kamennej predajne, kde mi vedúca povedala, citujem:, ja som chybu nespravila, lebo sedacia súprava Vám bola expedovaná podľa objednávky a je to slovo proti slovu", čím som sa ja ako kupujúca utvrdila v tom, že naozaj pochybila vedúca, čiže ma vlastne oklamala, lebo sedacia súprava, ktorá mi bola dodaná mi nevyhovuje ani rozmerovo ani typovo. Ďalej mi teda odporučila a vypísala reklamáciu na tie šrouby a do reklamácie napísala, že nie som spokojná s celou sedacou súpravou, takže ja som si myslela, že to je bežný a jediný správny postup pri vrátení nevyhovujúceho tovaru, nakoľko mne dodaná sedačka nie je ta čo som si na predajni vybrala, na tom trvám a mám na to aj svedka. 21. 6. 2021 prišiel servisný technik opraviť závadu sedacej súpravy, s čím som ale nesúhlasila, takže tiež len spísal závady na sedačke a moju nespokojnosť. Dnes 1. 7. 2021 mi prišlo vyrozumenie reklamácie, ktorú zamietli. LENŽE JA SOM NECHCELA RIEŠIŤ REKLAMÁCIU A OPRAVU SEDAČKY, ALE SOM CHCELA VRÁTIŤ NESPRÁVNE DODANÝ TOVAR, KEĎŽE VEDÚCA MI ZLE VYPÍSALA OBJEDNÁVKU, KTORÚ SOM SI JA UŽ PO ODCHODE Z PREDAJNE BOHUŽIAĽ NEPOZRELA. Z celej tejto udalosti som nadobudla taký dojem, že oni ako predávajúci sa týmto spôsobom chceli zbaviť pre nich nevyhovujúceho tovaru. A ja teraz z tohoto dôvodu nemám ani sedaciu súpravu a ani peniaze. Som nesmierne sklamaná z prístupu a jednania vedúcej v kamennej predajni ako aj z prístupu reklamačného oddelenia. Z tohoto dôvodu by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť o radu ako mám ďalej postupovať za čo Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,
z Vami uvedeného textu otázky vyplýva, že ste si v kamennej predajni objednali sedaciu súpravu ako uvádzate v otázke, následne Vám bola dodaná sedacia súprava celkom iná, aj keď vadná /nemala spojovacie šrúby/.

Podľa ust. § 613 Obč. zákonníka platí :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vám mal byť dodaný tovar podľa Vašej objednávky, pritom bola dodaná iná sedacia súprava.  Po tomto zistení z Vašej strany  bolo povinnosťou predávajúceho v zmysle ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo informovať Vás resp. poučiť aké možnosti vo Vami uvedenom prípade máte, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy, lebo Vám bol dodaný iný tovar ako ste si objednali /tva a rozmery sedačky/.

Následne platí ust. § 614a/ Obč. zákonníka :

"Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci."

Vo Vami uvedenom prípade preto odporúčame písomne dopor. listom na adresu predajne uviesť,  ako cestou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý by mal byť zverejnený na stránke obchodu, odstúpiť od zmluvy a požiadať predávajúceho, aby sedaciu súpravu od Vás prevzal a zaplatil uhradenú kúpnu cenu vo Vami uvedenej lehote.

V prípade, že by ste nepochodili u predávajúceho, odporúčame obratom kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho, na čo môžete predávajúceho upozorniť, že využijete všetky právne prostriedky, aby Vám bola vrátaná kúpna cena.

 

 

 


Trápi vás "Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať. Pred mesiacom som predala automobil a teraz sa mi ozval kupujúci, že chce auto vrátiť, že ma skrytú vadu, ktorú spozoroval hneď prvý deň ako s autom odchádzal domov, ale mňa kontaktoval až po mesiaci lebo, že skúšal čo by to mohlo byť. Pritom si stále auto neprepísal na seba, aj keď v zmluve sme mali napísané, že je povinný prepísať vozidlo do 10 dní a teraz mi chce sem auto doviesť a vrátiť peniaze. Pritom ja som s takou vadou si nebola vedomá, lebo mne to auto nerobilo takže ja teraz neviem čo vlastne za ten mesiac na tom aute urobil, keď to nefunguje a mám si ho vziať späť?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
dôležité je to, o akú vadu sa jedná a ako máte napísanú kúpnu zmluvu. Ak ste v kúpnej zmluve upozornili na všetky vady a rovnako je uvedené, že on si auto prezrel a kupuje ho v stave zodpovedajúcom veku, je potrebné zistiť, ako mohla vada vzniknúť a čo ju mohlo spôsobiť. Ak ste kupujúceho v zmluve neubezpečili, že auto nemá žiadne vady, právo na odstúpenie od zmluvy bude závisieť od predchádzajúcej vety. Často sa v takýchto prípadoch zmluvné strany dohodnú na primeranej zľave z kúpnej ceny. To však závisí aj od kúpnej ceny auta, rozsahu vád...


Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, včera som kúpil chatku bez pozemku v rekreačnej oblasti, ktorá je vedená ako záplavová oblasť. V takomto prípade sa chatka považuje ako hnuteľný majetok. Neskôr pri prepise nájomnej zmluvy na pozemok som bol oboznámený, že okrem tejto chatky nemôžem na pozemku robiť nič resp. nesmiem si pristavať terasu ani nič podobné. Táto chatka mi preto nevyhovuje, dá sa od takejto kúpy odstúpiť ? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Pre posúdenie veci v celosti by sme potrebovali vidieť samotnú kúpnopredajnú zmluvu a ako resp. v akom rozsahu ste boli informovaný o tom, že chatka sa nachádza v záplavovej oblasti, resp. či táto okolnosť bola vôbec v zmluve uvedená.  Z otázky usudzujeme, že ste o záplavovej oblasti boli informovaný až v zmluve o nájme pozemku.

Pre záplavové oblasti platia obmedzenia ako z hľadiska ustanovení stavebného poriadku /obmedzenie výstavby/, tak aj poistenia majetku zo strany poisťovní /zvýšené sadzby/ a zrejme aj z tohto dôvodu predávajúci chcel chatku predať.

Podľa ust. § 596 a 597 Obč. zákonníka platí  /citujeme/ :

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 : 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

 

Sme názoru, že pokiaľ ste v kúpnej zmluve neboli upozornený na okolnosti zákazu výstavby s uvedenom území  máte právo odstúpiť od zmluvy, ktorá okolnosť ako píšete v otázke Vám bola známa až pri podpise zmluvy o nájme. Sme názoru, že predajca chatky o okolnosti zákazu výstavby  vedel, zrejme aj on mal podpísanú zmluvu o nájme pozemku, a aj z tohto dôvodu chatku predával.

 

 

 


Podotázka: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, rad by som odstúpil od kúpno-predajnej zmluvy na predaj pozemku. V zmluve sme si stanovili 120 dňovú lehotu, do ktorej ak mi nebude vyplatená dohodnutá suma, mám právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci si však nejakým spôsobom dal prepísať v katastri na základe vyššie spomenutej zmluvy nás pozemok, a to skôr (o 6 dni) ako nám zaslal peniaze. Samozrejme toto všetko spravil už po uplynutí lehoty. Chcel by som aktivovať odstupnú klauzulu zo zmluvy. No neviem ako sa postupuje. Obzvlášť ak pozemok má prepísaný na seba v katastri. Musí sa to riešiť súdnou cestou, alebo je nejaký jednoduchší postup? Ďakujem Vám za Vašu pomoc.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Vychádzame z predpokladu, že zmluva je platná a bola riadne uzatvorená, nenapísali ste dátum uzatvorenia zmluvy.  Pokiaľ je v zmluve uvedená lehota na úhradu kúpnej ceny, pričom kúpna cena nebola uhradená v dohodnutej lehote 120 dní od podpísania zmluvy, ale po uvedenej lehote s tým, že predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote 120 dní, odstúpenie od zmluvy musíte realizovať najlepšie v písomnej forme doporučeným listom na adresu kupujúceho. 

V liste uvediete dôvod odstúpenia od zmluvy - nesplnenie podmienky úhrady kúpnej ceny v lehote 120 dní.

Na základe uvedeného úkonu sa zmluva od počiatku zrušuje a predmetnú listinu zašlete na katastrálny odbor na záznam. Predpokladom takéhoto obnovenia Vášho vlastníctva bude skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola  pred odstúpením odstúpením od zmluvy dobromyseľne nadobudnutá treťou osobou. Existenciu sporu o platnosť odstúpenia od zmluvy musí správa katastra skúmať obligatórne, vyžiada stanovisko k tvrdenému odstúpeniu od zmluvy od kupujúceho. O prípadnom spore, teda pri nesúhlase kupujúceho, bude oprávnený rozhodnúť len súd.

Poznámka :

Pokiaľ ste zmluvu uzatvárali dvaja ako manželia, musíte od zmluvy odstúpiť obaja, postačuje v jednej liste; uvedené sa týka aj adresáta - kupujúceho ak na jeho strane vystupovali manželia, resp. viac kupujúcich, teda odstúpiť musia všetci predávajúci a adresovať všetkým kupujúcim.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od kúpno predajnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku