Zmluva o spotrebiteľskom úvere


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 11. 2017

Otázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Dobrý Deň. Chcel by som sa opýtať, v rámci mojej spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ktorú splácam pravidelne banke, som hľadal rozbor mesačnej splátky na splátku Istiny a splátku úroku, poplatku, ktorý som nenašiel a ako som sa dočítal na internete, je to jednou z povinných údajov, ktoré musí každá úverová zmluva obsahovať a kvôli absencii takého údaju, je možné považovať zmluvu za neplatnú, a teda bezúročnú a bezodplatnú. Taktiež sa v zmluve nenachádza ani splátkový kalendár podpísaný oboma stranami. Môžem teda na margo bezúročnosti a bezodplatnosti splácať už len istinu v ľubovoľnej dobe a ľubovoľnej výške podľa finančných možnosti, alebo musím toto oznámiť banke alebo podať žalobu na súd?

S pozdravom 

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

ROZBOR OTÁZKY - PRÁVNA ÚPRAVA

Pri zodpovedaní otázky budeme vychádzať z predpokladu, že zmluvu o spotrebiteľskom úvere ste uzatvorili ako spotrebiteľ v zmysle ust. § 52 Obč. zákonníka ("OZ"). 

Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust.  §  52 a nasl. Obč. zákonníka a ust. zákona o spotrebiteľských úveroch  č. 129/2010 Z.z. ("zmluva o SÚ").

 

1./ Všeobecné kritéria podľa ust. OZ sú nasledovné :

Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä (OZ ich vymenúva príkladmo v počte celkom 22) ustanovenia, ktoré : 

a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,

b) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,

c) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,

d) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

e) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

f) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana, atď.

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

 

2./ Zákon o spotrebiteľských úveroch stanovuje množstvo povinností pre veriteľa resp. finančného agenta a to ako tzv. predzmluvné povinnosti uvedené v ust. § 4 a nasl. zákona o SÚ,  tak aj povinné náležitosti samotnej zmluvy o SÚ.  Tu je dôležité vedieť, že veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o SÚ. 

Z predzmluvných povinností upriamujeme pozornosť na povinnosť veriteľa poskytnúť informácie o úrokovej sadzbe SÚ, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami SÚ na účely jeho splatenia, poplatkoch za vedenie účtu, povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a ostatné. 

 

3./ Samotná zmluva o SÚ v zmysle ust. §  9 a nasl. zákona o SÚ musí mať písomnú formu, pričom každá strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, ktorá okrem náležitostí podľa OZ musí obsahovať  :
a) druh spotrebiteľského úveru,pričom samotná zmluva musí mať v názve označenie zmluva o spotrebiteľskom úvere v prísl. gramatickom tvare,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné údaje veriteľa, 
c) adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f)  dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o SÚ  vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o SÚ vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom SÚ,

ch) úrokovú sadzbu, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby a spôsob vykonania tejto zmeny
i) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o SÚ, uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
j) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
k ) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o SÚ na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy, 
l)  súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,prípadne aj poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, 
m) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy,

n) upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania SÚ, veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie, výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe, právo na splatenie SÚ pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie SÚ pred lehotou splatnosti podľa § 16,
o) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o SÚ,
r) názov a adresu príslušného orgánu dohľadu,
s)  priemernú hodnotu RPMN na príslušný SÚ platnú ku dňu podpísania zmluvy, a ostatné.
 

Treba vedieť, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Veriteľ nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o SÚ, ktorého zrejmým cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv, ktoré mu priznáva zákon.

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o SÚ. 

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

 

ZÁVER 

1./  Vyžiadajte od veriteľa rozsah výšky splátok, v akom rozsahu boli započítané na splatenie istiny a aká časť bola použitá na ostatné náklady veriteľa, ako aj zostatok samotného úveru, ktoré informácie je veriteľ  je veriteľ povinný Vám poskytnúť.

2./ Samotnú  zmluvu o SÚ môžete posúdiť vo vlastnej réžii, prípadne túto zaslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor ochrany spotrebiteľa, Župné námestie 13, Bratislava  813 11. Následne podľa výsledku  posúdenia je treba sa s výsledkom obrátiť na veriteľa a v zmysle zmluvy riešiť spor (samotná zmluva o SÚ by mala obsahovať ustanovenie o spôsobe alternatívneho riešenia sporov). V prípade, že nedôjde k dohode ohľadom zmluvy o spotrebiteľskom úvere, resp. jeho zmene,  o výške splátok, ktoré musia byť primerané, budete musieť podať žalobu na súd o určenie, že zmluva je bezúročná a  bez poplatkov. Za  čas, kým zmluva nie je posúdená a neuplatnili ste si nároky u veriteľa, resp. nedošlo k zmene zmluvy alebo súdnemu rozhodnutiu musíte platiť splátky podľa zmluvy. V otázke neuvádzate výšku úveru, ani rozsah všetkých doterajších plátok, prípadne dodatočne ste neuviedli prípadne banku, ktorý údaj pri odpovedi by sme nezverejnili, preto aj naša odpoveď musela byť všeobecnejšia.

3./ Uvádzame súčasne, že v prípadnom súdnom konaní ste  oslobodený od platenia súdnych poplatkov v zmysle ust. zák. č. 71/1992 Zb. z. o súdnych poplatkoch.  

4./ Ak si vzhľadom na Vašu fin. situáciu nemôžete dovoliť advokáta, zvážte možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré adresy nájdete na internete. 

Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.  
 

Dúfame, že sme Vám pomohli.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, brala som úver z PB v roku 2011, bohužiaľ zo začiatku som neplatila vždy načas čoho som si vedomá, len som bola v ťažkej situácii v roku 2015 som mala zrážky zo mzdy a v júli 2015 ma dali na vymáhanie inej spoločnosti a následne v septembri 2015 mi prišla žaloba z rozhodcovského súdu ohľadom úveru v Pb. Môžu ma žalovať, keď mám vo vymáhačskej spoločnosti spravený splátkový kalendár a aj zrážky zo mzdy ? Ďakujem za Vašu odpoveď Surovcikova.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že úver v PB ste brali  v roku 2011. Následne zrejme na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy Vám zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy a PB svoju pohľadávku voči Vám postúpila nejakej spoločnosti na vymáhanie, pričom máte dohodnutý aj splátkový kalendár.
 V 09/2015 Vám bola doručená žaloba z rozhodcovského súdu.

Základ, čo vo Vašej otázke chýba, je suma ktorú ste si požičali a akú sumu ste doteraz uhradili celkom, t.j. bez ohľadu na to, či ich vymáhačská spoločnosť alebo banka zaúčtovali na istinu, úroky, poplatky, pokuty a podobne, teda akú sumu ste uhradili celkom.
Z viacerých súdnych rozhodnutí  ohľadom PB, ich zmlúv o úvere a doložiek o rozhodcovskom konaní, súdy vyslovujú, že tieto podmienky v úverových zmluvách sú neplatné.
Podľa § 53 Obč. zákonníka platí, že "za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/ umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom.
Zmluvu o úvere ste mohli prijať len ako celok, teda ak by ste nesúhlasili s touto podmienkou o riešení sporov v rozhodcovskom konaní, prípadne by ste nesúhlasili s uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy, úver by Vám poskytnutý nebol.
Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Odporúčame zmluvu o úvere poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré by zmluvu malo posúdiť do 2 - 3 mesiacov.

Z textu posúdenia budete vedieť ako postupovať;  je možné, že  Vaša zmluva o úvere bude posúdená ako bezúročná a bez poplatkov, na čom sa následne môžete dohodnúť s vymáhačskou spoločnosťou, čo je menej pravdepodobné. V prípade, že by nesúhlasili, budete vec musieť  postúpiť na súd, aby súd rozsudkom určil, že zmluva je bez poplatkov a bezúročná, teda budete musieť zaplatiť len istinu.

V prípade, že medzičasom by Vám bol doručený rozhodcovský rozsudok budete musieť podať žalobu na súd o zrušenie predmetného rozsudku a to v lehote do 60 dní od doručenia rozsudku.

Odporúčame konzultáciu s advokátom.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk