Máte
otázku?

Zmluva o spotrebiteľskom úvere


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať: v rámci mojej spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ktorú pravidelne splácam banke, som hľadal rozbor mesačnej splátky na splátku jeho istiny a na úrok. Poplatok, ktorý som nenašiel a o ktorom som sa dočítal na internete, je jedným z povinných údajov, ktoré musí obsahovať každá úverová zmluva. Z dôvodu absencie takého údaju je možné považovať zmluvu za neplatnú a teda bezúročnú a bezodplatnú. Taktiež v zmluve sa nenachádza ani splátkový kalendár podpísaný oboma stranami. Môžem teda v súvislosti s bezúročnosťou a bezodplatnosťou splácať už len istinu v ľubovoľnej dobe a ľubovoľnej výške podľa finančných možností, alebo musím o tomto informovať banku alebo podať žalobu na súd? S pozdravom,

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

ROZBOR OTÁZKY - PRÁVNA ÚPRAVA

Pri zodpovedaní otázky budeme vychádzať z predpokladu, že zmluvu o spotrebiteľskom úvere ste uzatvorili ako spotrebiteľ v zmysle ust. § 52 Obč. zákonníka ("OZ"). 

Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust.  §  52 a nasl. Obč. zákonníka a ust. zákona o spotrebiteľských úveroch  č. 129/2010 Z.z. ("zmluva o SÚ").

 

1./ Všeobecné kritéria podľa ust. OZ sú nasledovné :

Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä (OZ ich vymenúva príkladmo v počte celkom 22) ustanovenia, ktoré : 

a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,

b) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,

c) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,

d) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

e) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

f) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana, atď.

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

 

2./ Zákon o spotrebiteľských úveroch stanovuje množstvo povinností pre veriteľa resp. finančného agenta a to ako tzv. predzmluvné povinnosti uvedené v ust. § 4 a nasl. zákona o SÚ,  tak aj povinné náležitosti samotnej zmluvy o SÚ.  Tu je dôležité vedieť, že veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o SÚ. 

Z predzmluvných povinností upriamujeme pozornosť na povinnosť veriteľa poskytnúť informácie o úrokovej sadzbe SÚ, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami SÚ na účely jeho splatenia, poplatkoch za vedenie účtu, povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a ostatné. 

 

3./ Samotná zmluva o SÚ v zmysle ust. §  9 a nasl. zákona o SÚ musí mať písomnú formu, pričom každá strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, ktorá okrem náležitostí podľa OZ musí obsahovať  :
a) druh spotrebiteľského úveru,pričom samotná zmluva musí mať v názve označenie zmluva o spotrebiteľskom úvere v prísl. gramatickom tvare,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné údaje veriteľa, 
c) adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f)  dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o SÚ  vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o SÚ vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom SÚ,

ch) úrokovú sadzbu, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby a spôsob vykonania tejto zmeny
i) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o SÚ, uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
j) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
k ) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o SÚ na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy, 
l)  súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,prípadne aj poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, 
m) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy,

n) upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania SÚ, veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie, výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe, právo na splatenie SÚ pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie SÚ pred lehotou splatnosti podľa § 16,
o) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o SÚ,
r) názov a adresu príslušného orgánu dohľadu,
s)  priemernú hodnotu RPMN na príslušný SÚ platnú ku dňu podpísania zmluvy, a ostatné.
 

Treba vedieť, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Veriteľ nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o SÚ, ktorého zrejmým cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv, ktoré mu priznáva zákon.

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o SÚ. 

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

 

ZÁVER 

1./  Vyžiadajte od veriteľa rozsah výšky splátok, v akom rozsahu boli započítané na splatenie istiny a aká časť bola použitá na ostatné náklady veriteľa, ako aj zostatok samotného úveru, ktoré informácie je veriteľ  je veriteľ povinný Vám poskytnúť.

2./ Samotnú  zmluvu o SÚ môžete posúdiť vo vlastnej réžii, prípadne túto zaslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor ochrany spotrebiteľa, Župné námestie 13, Bratislava  813 11. Následne podľa výsledku  posúdenia je treba sa s výsledkom obrátiť na veriteľa a v zmysle zmluvy riešiť spor (samotná zmluva o SÚ by mala obsahovať ustanovenie o spôsobe alternatívneho riešenia sporov). V prípade, že nedôjde k dohode ohľadom zmluvy o spotrebiteľskom úvere, resp. jeho zmene,  o výške splátok, ktoré musia byť primerané, budete musieť podať žalobu na súd o určenie, že zmluva je bezúročná a  bez poplatkov. Za  čas, kým zmluva nie je posúdená a neuplatnili ste si nároky u veriteľa, resp. nedošlo k zmene zmluvy alebo súdnemu rozhodnutiu musíte platiť splátky podľa zmluvy. V otázke neuvádzate výšku úveru, ani rozsah všetkých doterajších plátok, prípadne dodatočne ste neuviedli prípadne banku, ktorý údaj pri odpovedi by sme nezverejnili, preto aj naša odpoveď musela byť všeobecnejšia.

3./ Uvádzame súčasne, že v prípadnom súdnom konaní ste  oslobodený od platenia súdnych poplatkov v zmysle ust. zák. č. 71/1992 Zb. z. o súdnych poplatkoch.  

4./ Ak si vzhľadom na Vašu fin. situáciu nemôžete dovoliť advokáta, zvážte možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré adresy nájdete na internete. 

Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.  
 

Dúfame, že sme Vám pomohli.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Trápi vás "Zmluva o spotrebiteľskom úvere" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, mám nebankovú pôžičku od jednej nebankovej spoločnosti vo výške 6400 EUR, ktorú si riadne splácam. Avšak v októbri bola na danú firmu vyhlásený konkurz. Napriek tomu som poslal poslednú splátku vo vyššej sume s cieľom rýchlejšie splatiť dlh. Vždy, keď som poslal viac ako bola stanovená suma splátky, reagovali mi potvrdením o úprave splátok. Teraz však už neprichádza žiadna odpoveď. Rád by som sa opýtal - mám posielať peniaze znova a pokračovať v splácaní alebo ako to bude prebiehať? Spoločnosť len všeobecne informovala, že je v konkurze. A čo by to pre mňa znamenalo, keby som prestal platiť? Predpokladám, že nebudem jediný v tejto situácii. A má spoločnosť právo neskôr vymáhať od mňa tie peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade pokiaľ ide o splácanie pôžičky po vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa, tu platí ust. § 44 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii :

"Pohľadávky podliehajúce konkurzu sú ich dlžníci počas konkurzu povinní plniť správcovi. Ak dlžník napriek tomu splní svoj záväzok inej osobe ako správcovi, záväzok dlžníka týmto splnením nezaniká, ibaže sa plnenie dostane správcovi."

Odporúčam v uvedenom smere kontaktovať správcu konkurznej podstaty. Nepodpisujte však správcovi konk. podstaty žiadne uznanie dlhu, dohodu o vyšších splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.

Nepoznáme obsah zmluvy o spotreb. úvere, ale je možné, že samotná zmluva nespĺňa náležitosti v zmysle ust. Obč. zákonníka, resp. je uzatvorená v rozpore s jeho ustanoveniami, rovnako aj s ust. zákona o spotrebiteľskom úvere. V prípade súdneho sporu by mohla byť vyhlásená za neplatnú a boli by ste povinný uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov. Nepíšete v otázke koľko ste doteraz uhradili na úhradu sumy 6400 €. Odporúčam preto vo Vašom záujme poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv pri Ministerstve spravodlivosti SR, kde pošlete len kópiu zmluvy. Následne budete vedieť ako pokračovať.

Po posúdení zmluvy o spotreb. úvere následne môžete kontaktovať aj niektoré z centier na ochranu spotrebiteľa, prípadne advokáta, vrátane našej advokátskej kancelárie


Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, V roku 2014 som požiadal spoločnosť Quatro o pôžičku vo výške 9900 eur. Dohodli sme sa na splátke 208 eur s dohotoveným obdobím trvania 10 rokov. Všetky splátky som pravidelne uhrádzal v súlade s dohodou. V roku 2020 vypukla pandémia COVID-19, kedy bola poskytnutá možnosť požiadať o dočasné pozastavenie splácania pôžičky, z čoho som využil. Na osem mesiacov som mal pozastavené splátky kvôli pandémii, a následne som využil možnosť trojmesačného štandardného odkladu splátok. Po uplynutí tohto obdobia mi prišiel z banky dokument s novou hodnotou splátky - 250 eur, pričom doba splácania bola predĺžená na 12 rokov. Čiže za pôvodných 9900 eur budem teda zaplatiť viac ako 30000 eur po dobu 12 rokov? Táto suma je pre mňa a moju rodinu obrovská. V posledných dvoch rokoch splácania úveru zaplatím až 6000 eur. Pred nedávnom som zmluvu nechal skontrolovať právnikom, ktorý našiel množstvo nedostatkov. Požiadal som preto banku o stornovanie úveru, keďže podstatná časť už bola splatená. Odpovedali mi, že všetko je v poriadku a pokračovať v platbe, aby som sa vyhol problémom. Niekoľko známych mi radilo, aby som prestať platit a s touto zmluvou sa obrátiť na súd. Rád by som vedel, aké sú moje šance na úspech. Musím naozaj celý úver splatiť v priebehu nasledujúcich 12 rokov alebo existuje možnosť, že úver bude zastavený? Vopred ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň. Juraj

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 30.04.2022)

Dobrý deň, uvádzame, čo je vám určite známe, že zmluva o spoterbiteľskom úvere musí spĺňaž zákonné náležitosti v súlade s ust. Občianskeho zákonníka a zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. Vo veciach spotreb. úverov existuje množstvo rozsudkov, ktoré sú mnohé v prospech spotrebiteľa.

Vo veci odporúčam poslať zmluvu o spotrebiteľskom úvere na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde treba poslať len kópiu zmluvy, ako aj ostatné doklady, ktoré máte vo veci /tiež v kópii/. Následne budete vedieť vo veci postupovať.

Je možné, že zmluva o spotrebiteľskom úvere nespĺňa zákonné náležitosti, a preto v prípade súdneho konania bude vyhlásená za neplatnú a bezúročnú, čo v konečnom dôsledku pre vás znamená, že budete musieť uhradiť len istinu bez úrokov a bez poplatkov. Uvádzame, že v zmysle zákona ak sa s bankou na základe posúdenia zmluvy o spotreb. úvere Komisioiu pre posúdenie spotreb. zmlúv nedohodnete, potom o neplatnosti a bezúročnosti zmluvy môže rozhodnúť súd /§ 11 ods. 4 vyššie citovaného zákona/.

Ak by ste nechceli kontaktovať advokáta, možnosťou je obrátiť sa na centrá na ochranu spotrebiteľa, ktorých zoznam je zverejnený na správne Ministerstva hospodárstva SR.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám úver od nebankovej spoločnosti Silverside, je starý približne 3 mesiace a riadne ho splácam. Ide o sumu 3000 €. Ale úveru som sa zatial ani nedotkol a mám ho stále na účte. Chcel by som sa teda informovať, či sa dajú tieto peniaze vrátiť, keďže v zmluve je uvedené, že celková čiastka na vrátenie je 4900 €. Arno

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste si zobrali spotreb. úver od nebank. spoločnosti vo výške 3000 €, pričom nemáte žiadnu písomnú zmluvu, spotreb. úver splácate v splátkach, ale ste ho neminuli.

Podľa § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľa platí :

"Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí byť v záhlaví zreteľne označená názvom zmluvy, ktorý obsahuje slová „spotrebiteľský úver“ v príslušnom gramatickom tvare.
(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka18) musí obsahovať tieto náležitosti:
a) druh spotrebiteľského úveru,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa; ak spotrebiteľ nemá pridelené rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia,
d) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
f) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
g) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
h) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
i) výšku, počet, frekvenciu splátok a prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
j) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
k) súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,
l) prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
m) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
n) upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
o) veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
p informácie o právach podľa § 15 a podmienky ich uplatnenia,
r) právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského úveru a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa § 16,
s) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
t) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
u)právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, a ďalšie podmienky jeho vykonania vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok podľa § 13 ods. 3, ako aj o výške úroku za deň alebo o spôsobe jej výpočtu,
v) názov a adresu príslušného orgánu dohľadu podľa § 23."
 
Podľa § 16 cit. zákona platí :

"Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1) Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.
(2) Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vrátane vydania potvrdení podľa odsekov 6 až 8.
(3) Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že máte možnosť splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti. Aby však nebank. spoločnosť mohla žiadať úroky a poplatky aj za toto obdobie /podľa otázky 3 mesiace/, zmluva o spotreb. úvere musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti podľa ust. § 9.
Ak chcete úver vrátiť, odporúčame od poskytnutej sumy 3000 € odpočítať uhradené splátky /nepíšete koľko ste uhradili na splátkach/, a zostatok úveru treba vrátiť nebank. spoločnosti na ich bankový účet. V žiadnom prípade nie ste povinný vrátiť 4900 €. Ak by nebank. spoločnosť žiadala uhradiť 4900 €, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.
 
Nevieme ako bude reagovať nebank. spoločnosť, ale v prípade, že budete mať akékoľvek pochybnosti o och postupe, radšej nás kontaktujte, aby sme Vám pomohli.

 


Trápi vás "Zmluva o spotrebiteľskom úvere" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň. Požiadala som o úver od pani MM. Celá situácia sa mi zdala divná a zvláštna. Poslala som jej 300 € na pokrytie všetkých poplatkov spojených s vybavením úveru, avšak nič nebolo vybavené. Jej konanie vnímam ako zavádzajúce. Horšie je však, že sa mi vyhráža, že ma obviní pri polícii z urážky, keď som napísala, že jej konanie považujem za podvod. Mám uložené všetky správy. Je jej správanie trestné? Neprestáva ma strašiť súdnym konaním a políciou a tvrdí, že má všetky moje údaje a že k nám prídu policajti. Okrem iného ma obviňuje, že som jej nepodpísala zmluvu. Avšak, pretože sa mi zdala neseriózna, odmietla som ju podpísať. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám v tejto situácii postupovať? Mám všetky maily a správy, ktoré sme si vymenili. Sú tie prípustné ako dôkaz pred súdom? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
úvery môžu poskytovať len finančné inštitúcie, ktorým na túto činnosť dala povolenie Národná banka Slovenska, ktorých zoznam nájdete na stránke www.nbs.sk.

Žiadna banka nežiada platiť poplatky pred schválením úveru. Zrejme ste boli podvedená. Odporúčame vyzvať menovanú osobu k vráteniu peňazí vo Vami uvedenej lehote. Ak peniaze v lehote nevráti, treba podať trestné oznámenie. O poskytovaní úverov zo strany Vami uvedenej osoby môžete informovať aj NBS, zrejme ide o stálejšiu "prácu" uvedenej osoby.

 


Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Milan Ficek. Chcel by som požiadať o radu, keďže už neviem, ako postupovať. Sťažujem si na to, že sa mi banka neozýva a neodpovedá na moju otázku. Ide mi o to, že som si dal posúdiť úvery v banke na MSSR. Po preštudovaní zmlúv mi bolo odpísané, že podľa zákonov by mali byť moje úvery bezúročné. Po tejto informácii som sa na túto tému spýtal banky. Napísal som žiadosť o reklamáciu a posúdenie, avšak banka ma ignoruje. Už je to šiesty týždeň, hoci podľa zákona by mi mali odpovedať do 30 dní. Keď som tam prvýkrát volal, čo bol 31. deň, povedali mi, že ešte nič nerobili. Teraz sú ďalšie dva týždne a stále neodpovedajú. Budem vďačný za akúkoľvek informáciu o tom, ako by som mal postupovať, ak si na mňa nájdete čas a budete mi vedieť poradiť. Ďakujem vám a prajem pekný zvyšok dňa. S pozdravom, A.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 26.07.2020)

Dobrý deň,
nevieme ako ste formulovali reklamáciu v banke, ale zrejme bolo potrebné postupovať iným spôsobom a ; banke predložiť návrh na urovnanie podľa § 585 Obč. zákonníka :

"(1) Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.
(2) Ak bol doterajší záväzok zriadený písomnou formou, musí sa dohoda o urovnaní uzavrieť písomne: to isté platí, ak sa dohoda týka premlčaného záväzku.
(3) Doterajší záväzok je nahradený záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania."

Odporúčame Vám, aby ste banke predmetný spôsob úpravy zmluvy o spotreb. úvere navrhli a predložili banke kópiu posúdenia zmluvy o spotreb. úvere MS SR a poukázali na ust. § 11 ods. 1 zákona o spotreb. úveroch:

"§ 11 Dôsledky porušenia povinností
(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) až i), l) a p),
c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) a § 10 ods. 1 písm. b) a c) alebo
d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa1) a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,

f) veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,
g) ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov."

Môžete v závere návrhu pre banku uviesť, že ak s predloženým návrhom nebude súhlasiť  - bezúročnosť a bezpoplatkovosť zmluvy o spotreb. úvere, ktoré zrejme vyplýva aj z posúdenia zmluvy MS SR, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona o spotreb. úveroch sa budete musieť obrátiť na súd :

"Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Banke poskytnite primeranú lehotu, napr. 15 dní.

Otázkou je tiež, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili /istina, plus úroky a poplatky/, teda ak ste uhradili doteraz viac ako ste si požičali, potom bude potrebné vyporiadať aj vrátenie sumy naviac.


Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám pôžičku v nebankovom sektore, suma pôžičky bola 400 €. Celková čiastka na zaplatenie činila 792 €. Prišla mi žiadosť o zrážky zo mzdy s uvedenou sumou 1800 €. Zrážky zo mzdy sa už vykonávajú a ich suma prekročila už 900 €, avšak zostatok je stále takmer rovnaký. Je možné, že požadovaná suma sa zvyšuje z 792 € na 1800 €? Za odpoveď vďaka vopred.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 13.05.2020)

Dobrý deň,
základom vo Vašom prípade je to kedy a koľko ste si požičali od nebankovej spoločnosti, kedy ste uhradili poslednú splátku.
Je skôr pravdepodobné, že Vaša zmluva o spotreb. úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré v zmysle ust. § 53 Občianskeho zákonníka sa považujú za neplatné.
V otázke uvádzate, že zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zrejme na základe dohody, ktorú ste podpísali súčasne so zmluvou o spotreb. úvere. Táto dohoda však nemôže byť platná, keďže v čase poskytnutia spotreb. úveru ste neboli nič dlžný a teda nebol známy Váš dlh zo zmluvy o spotreb. úvere. Zamestnávateľ na základe predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy nemôže vykonávať zrážky zo mzdy, keďže vo veci nie je exekučné konanie a nebol mu doručený príkaz súd. exekútora na vykonávanie zrážok zo mzdy. Naviac podľa ust. § 5a zákona o ochrane spotrebiteĺa "neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy
a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo
b) zmenkou alebo šekom."


Odporúčame vo veci poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pošlete kópiu zmluvy a zamestnávateľa je potrebné písomne vyzvať, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy s poukázaním na ust. § 53 Obč. zákonníka a ust. § 131 Zákonníka práce a to s tým upozornením, že nevyplatenie mzdy sa v zmysle ust. Trestného zákona považuje za trestný čin.
V prípade, že zamestnávateľ bude naďalej vykonávať zrážky zo mzdy, budete musieť podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia na súd o zdržanie sa vykonávania zrážok.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zmluva o spotrebiteľskom úvere" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmluva o spotrebiteľskom úvere (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na jednu otázku. Vziaťa som si úver z Prima banky v roku 2011 a bohužiaľ, zo začiatku som neplatila vždy načas, čoho som si plne vedomá. Lenže v roku 2015 som sa ocitla v ťažkej situácii a zo mzdy mi začali zrážať splátky. V júli 2015 ma preložili na vymáhanie inej spoločnosti a v septembri 2015 mi prišla žaloba z rozhodcovského súdu týkajúca sa úveru z Prima banky. Môžu ma súdne prenasledovať, keď mám vo vymáhačskej spoločnosti uzatvorený splátkový kalendár a zároveň mi z mzdy zrážajú splátky? Ďakujem za Vašu odpoveď, pani Surovčíková.

Odpoveď: Zmluva o spotrebiteľskom úvere

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že úver v PB ste brali  v roku 2011. Následne zrejme na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy Vám zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy a PB svoju pohľadávku voči Vám postúpila nejakej spoločnosti na vymáhanie, pričom máte dohodnutý aj splátkový kalendár.
 V 09/2015 Vám bola doručená žaloba z rozhodcovského súdu.

Základ, čo vo Vašej otázke chýba, je suma ktorú ste si požičali a akú sumu ste doteraz uhradili celkom, t.j. bez ohľadu na to, či ich vymáhačská spoločnosť alebo banka zaúčtovali na istinu, úroky, poplatky, pokuty a podobne, teda akú sumu ste uhradili celkom.
Z viacerých súdnych rozhodnutí  ohľadom PB, ich zmlúv o úvere a doložiek o rozhodcovskom konaní, súdy vyslovujú, že tieto podmienky v úverových zmluvách sú neplatné.
Podľa § 53 Obč. zákonníka platí, že "za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/ umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom.
Zmluvu o úvere ste mohli prijať len ako celok, teda ak by ste nesúhlasili s touto podmienkou o riešení sporov v rozhodcovskom konaní, prípadne by ste nesúhlasili s uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy, úver by Vám poskytnutý nebol.
Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Odporúčame zmluvu o úvere poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré by zmluvu malo posúdiť do 2 - 3 mesiacov.

Z textu posúdenia budete vedieť ako postupovať;  je možné, že  Vaša zmluva o úvere bude posúdená ako bezúročná a bez poplatkov, na čom sa následne môžete dohodnúť s vymáhačskou spoločnosťou, čo je menej pravdepodobné. V prípade, že by nesúhlasili, budete vec musieť  postúpiť na súd, aby súd rozsudkom určil, že zmluva je bez poplatkov a bezúročná, teda budete musieť zaplatiť len istinu.

V prípade, že medzičasom by Vám bol doručený rozhodcovský rozsudok budete musieť podať žalobu na súd o zrušenie predmetného rozsudku a to v lehote do 60 dní od doručenia rozsudku.

Odporúčame konzultáciu s advokátom.


 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmluva o spotrebiteľskom úvere" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava