Máte
otázku?

Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či majú manželia nárok pri bezpodielovom vlastníctve aj na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva. Ďakujem, Iveta.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva teda druhý manžel nemá nárok, pretože BSM vzniká uzavretím manželstva, ak manželia nevyhradili vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Pri vyporiadaní BSM sa však uplatňujú pravidlá uvedené v § 150 OZ

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Teda ak sa napr. na zveľadenie Vášho výlučného majetku použili prostriedky z BSM, potom by druhý manžel mohol požadovať, aby ste mu uhradili pomernú časť.

Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ak som získal dom pred uzavretím manželstva, pričom som financovanie jeho stavby zabezpečoval sám a po uzavretí manželstva som prepísal polovicu domu na manželku, ako sa bude tento majetok deliť pri rozvodovom konaní?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 07.04.2024)

Dobrý deň, podľa slovenského majetkového práva sú majetkové vzťahy medzi manželmi upravené v Občianskom zákonníku. V prípade majetku nadobudnutého jedným z manželov pred uzavretím manželstva, tento majetok považujeme za výlučný majetok toho manžela. Avšak keďže ste po uzavretí manželstva prepísali polovicu domu na manželku, táto polovica by mohla považovať za spoločný majetok manželov, pokiaľ bolo prepísanie vykonané ako za odplatu. Ak to nebolo za odplatu, tak je to jej polovica. Pri rozvodovom konaní bude preto dôležité zohľadniť, akým spôsobom a pod akých okolností došlo k prevodu polovice domu na manželku, keďže to môže mať vplyv na rozdelenie tohto majetku. Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, odporúčam vám objednať si konzultáciu na webovej stránke www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom manželstva a majetkových pomernov. Mám úspory, ktoré som nadobudla pred plánovanou svadbou (svadba bude o pár mesiacov). Chcela by som vedieť, či by môj partner mal v prípade rozvodu nárok na tieto úspory. Je potrebné, aby som ochránila tieto úspory prostredníctvom zmluvy alebo predmanželskej dohody a vylúčila ich z majetku získaného počas manželstva? Zaujíma ma tiež, ako je to s dedičstvom po rodičoch. Ak by mi rodičia zanechali dedičstvo a neskôr by malo dôjsť k rozvodu, mal by môj partner právo na tento majetok? Malo by sa toto dedičstvo tiež chrániť predmanželskou dohodou? V prípade môjho úmrtia a v situácii, kedy nemáme deti, ako by to bolo s mojimi úsporami a dedičstvom po rodičoch? Dostal by sa tento majetok automaticky k môjmu partnerovi, alebo by som mala možnosť prostredníctvom závetu odkázať časť úspor a dedičstva mojej sestre, ktorá žije v rodinnom dome? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 26.03.2024)

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva alebo majetok získaný dedičstvom alebo darovaním počas trvania manželstva patrí do oddeleného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve len jedného z manželov. Táto skutočnosť platí aj po uzavretí manželstva, pričom druhému manželovi nevzniká žiadny nárok na tento majetok. Výsledkom je, že nemusíte prijať špeciálne opatrenia, pokiaľ ide o úspory nadobudnuté pred svadbou alebo dedičstvo získané počas manželstva, keďže právne predpisy automaticky stanovujú, že takýto majetok nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ale dobre by bolo ak by Vám uznal písomne v dokumente, že tieto peniaze sú len Vaše. Budete mat istotu pre budúcnosť, že to nebude sporná vec. 

V prípade vášho úmrtia, ak nemáte deti, otázka dedenia vášho majetku by sa riadila všeobecnými pravidlami dedičského práva. Vaša posledná vôľa, vyjadrená v závete, by bola rozhodujúcim faktorom pri určení, kto by bol vašimi dedičmi a aká časť vášho majetku by im mala pripadnúť. Bez závetu by sa váš majetok dedil podľa zákonného dedenia, kde manžel má určité privilegované postavenie ako potenciálny dedič. Avšak, ak by ste chceli zabezpečiť, aby určitá časť vášho majetku pripadla vašej sestre alebo inej osobe, bolo by vhodné vypracovať závet, v ktorom jasne uvádzať vaše posledné priania.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s nehnuteľnosťou získanou od rodičov počas manželstva v prípade rozvodu. Má na ňu nárok iba ten manžel, ktorý ju dostal, alebo o ňu môžu požiadať obaja manželia? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 09.03.2024)

Dobrý deň,
nie, v prípade, ak bude obdarovaným iba jeden z manželov, tak nehnuteľnosť sa stane výlučným vlastníctvom daného manžela. Situácia by bola iná, ak by ste dostali nehnuteľnosť obaja, v takom prípade by táto bola v podielovom spoluvlastníctve Vás a manžela. Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred uzavretím manželstva som kúpil byt a čakal som na jeho zápis do katastra. Moja partnerka náhle vyjadrila želanie urýchlene sa vziať, preto sme sa oženili skôr, ako došlo k zápisu bytu do katastra. Má moja manželka nárok na polovicu bytu?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ však na nadobudnutie bytu neboli použité žiadne spoločné prostriedky a na LV ste len Vy, dá sa z toho vyvodiť, že byt nepatrí do BSM a patrí Len Vám. Nemá teda nárok na polovicu bytu ak tam nie je evidovaná.

Ak by ste na nadobudnutie bytu použili spoločne peniaze z BSM, tak by bola jeho spolupracovníčkou


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som v prvom manželstve, pred manželstvom som nadobudla byt. S manželom očakávame dieťa, iné deti nemáme. V prípade mojej smrti, zdedia byt môj manžel?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, áno, správne uvažujete, v prípade vašej smrti, za predpokladu, že by ste nezanechali závet by byt zdedil váš manžel spolu s vašim dieťaťom, a to rovným dielom. Ak by dieťa v čase vašej smrti ešte nebolo na svete, tak by dedil váš manžel spolu s vašimi rodičmi (za predpokladu, že žijú) s tým, že manžel by zdedil 1/2 všetkého vášho majetku, t. j aj 1/2 podiel na byte. Ak vaši rodičia nežijú, manžel by podľa zákona zdedil všetok váš majetok. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, stáva sa majetok, ktorý bol nadobudnutý predmanželstvom, časom spoločným? Žijem u manžela v dome, ktorý mu patril pred uzatvorením manželstva. Existuje nejaká doba, po ktorej by som mala nárok aj ja na tento dom? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 01.10.2023)

Dobrý deň, z našej evidencie vyplýva, že otázku ste poslali zo zahraničia, takže právne vzťahy k nehnuteľnosti sa riadia právnym poriadkom štátu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Uvádzame, že ak by išlo o právny stav na Slovensku, potom skutočnosť, že dlho žijete v manželstve, toto z vás nerobí ani podielového spoluvlastníka domu, v ktorom žijete a dom zostáva aj naďalej vo vlastníctve manžela, nepatrí teda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Možnosťou na strane manžela by bolo, aby vám daroval podiel na nehnuteľnosti. Ak by došlo počas trvania manželstva k rekonštrukcii nehnuteľnosti, resp. k jej modernizácii a na tieto by boli použité finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom v prípade napr. rozvodu by ste mali právny nárok na vrátenie jednej polovice investícii, lebo z vašej strany by išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a to aj napriek tomu, že ste manželia.


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám vyhlásený osobný bankrot konkurzom. Keďže som nemajetná a dlhy sú výlučne moje a vznikli pred uzavretím manželstva, chcela by som sa opýtať, či môže správca siahať na manželov majetok, ktorý on sám nadobudol pred uzavretím nášho manželstva? Už som vydatá 5 rokov.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, nie, správca nemôže siahnuť výlučný majetok vášho manžela, ktorý tento nadobudol pred uzavretím manželstva. Ak by tak urobil, treba vzniesť námietky, nakoľko správca môže siahnuť na majetok vo vašom BSM. Uvedené upravuje ust. § 147 ods. 1 Občiansky zákonník: "Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

 


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som po druhom sobáši s tou istou ženou. Po prvom rozvode som prepísal dom na bývalú manželku. Vznikne mi nárok na podiel pri opätovnom rozvode?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste uzatvorili manželstvo s tou istou ženu, s ktorou ste sa predtým rozviedli. Bývalej manželke a teraz aj súčasnej ste darovali dom,  resp. ste sa takto dohodli pri vyporiadaní predchádzajúceho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uvádzame, že ak by ste sa opätovne rozviedli, predmetný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo dom je vo výlučnom vlastníctve manželky. Predmetom vyporiadania budú len prípadné investície do domu /rekonštrukcia, modernizácia/, kde by ste mali právny nárok v prípade rozvodu na vrátenie jednej polovice investícií v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka.

Otázkou však je, či ste predmetný dom po predchádzajúcom rozvode nedarovali bývalej - teraz súčasnej manželke, keďže v otázke používate pojem "prepísali" /čo môže byť aj v rámci vyporiadania BSM, ako aj môže predstavovať darovanie/. Darovacia zmluva sa spravuje ust. § 628 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Ak by to bola táto situácia, teoreticky Vy sa môžete domáhať vrátenia daru a to z dôvodu v zmysle

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Odporúčam vec riešiť tak, že manželka Vám v súčasnosti daruje podiel na dome v zmysle ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka.

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená a z prvého manželstva mám dve deti. Bývame v mojom byte, ktorý vlastním výlučne po rozdelení majetku s bývalým manželom. Môj partner je bezdetný. Teraz plánujeme súžitie a chcela by som vedieť, či by v prípade, že by sme spoločne zomreli, napríklad v dopravnej nehode, mal jeho rodina nárok na tento môj majetok.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, ktorý ste uviedli by sa taktiež vykonali dve dedičské konania. Predmetom dedičského konania po vašom už manželovi by však nebol váš byt, nakoľko tento nie je predmetom vášho BSM, nakoľko ste ho nadobudli ešte pred vašim manželstvom s terajším partnerom. Tento bude vždy iba vo vašom vlastníctve a bude predmetom dedičstva iba po vás. Rodina vášho manžela z bytu nič dediť nebude. Resp., dediť budú iba vaše deti (aj tie, ktoré by ste mali s terajším manželom). 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Spolu s manželom sme v manželstve deväť rokov. On má svoje deti z prvého manželstva, ako aj ja, avšak spoločné deti nemáme. Dom je zapísaný len na mene, čo sa stane s týmto majetkom, ak by sme sa rozviedli? Momentálne moj manžel platí úver či šeky, ako aj prerábkam v dome. Drugou otázkou je, kto by dedil po mne, v prípade, že by sa so mnou niečo stalo - manžel spolu s jeho deťmi, alebo inak? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pri predpoklade, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, potom v prípade rozvodu predmetný dom ako nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania BSM v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka. Manžel by mal však nárok na vrátenie sumy vynaložených investícií do domu, lebo v podstate počas trvania manželstva investoval do cudzej nehnuteľnosti a to napriek tomu, že ste manželia. Uvedenú náhradu môže žiadať v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka vo výške jednej polovice investícií do domu. Citujeme ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Je pravdou, že ak by ste sa dohodli inak formou dohody o vyporiadaní BSM, potom by tento podiel vynaložených investícií by mohol byť aj iný /§ 149 Obč. zákonníka/.

Pokiaľ ide o úmrtie, potom v súlade s ust. § 473 Obč, zákonníka dedičmi nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve budú Vaše deti, ako aj manžel a to v rovnakom pomere k celku. Je pravdou, že dohoda všetkých dedičov by mohla byť aj iná.  V prípade, že by manžel zomrel skôr ako Vy, potom jeho deti nebudú dedičmi nehnuteľnosti, lebo nie sú Vašimi spoločnými potomkami.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.