Máte
otázku?

Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či majú manželia nárok pri bezpodielovom vlastníctve aj na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva. Ďakujem, Iveta.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva teda druhý manžel nemá nárok, pretože BSM vzniká uzavretím manželstva, ak manželia nevyhradili vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Pri vyporiadaní BSM sa však uplatňujú pravidlá uvedené v § 150 OZ

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Teda ak sa napr. na zveľadenie Vášho výlučného majetku použili prostriedky z BSM, potom by druhý manžel mohol požadovať, aby ste mu uhradili pomernú časť.

Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som v prvom manželstve, pred manželstvom som nadobudla byt. S manželom očakávame dieťa, iné deti nemáme. V prípade mojej smrti, zdedia byt môj manžel?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, áno, správne uvažujete, v prípade vašej smrti, za predpokladu, že by ste nezanechali závet by byt zdedil váš manžel spolu s vašim dieťaťom, a to rovným dielom. Ak by dieťa v čase vašej smrti ešte nebolo na svete, tak by dedil váš manžel spolu s vašimi rodičmi (za predpokladu, že žijú) s tým, že manžel by zdedil 1/2 všetkého vášho majetku, t. j aj 1/2 podiel na byte. Ak vaši rodičia nežijú, manžel by podľa zákona zdedil všetok váš majetok. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, stáva sa majetok, ktorý bol nadobudnutý predmanželstvom, časom spoločným? Žijem u manžela v dome, ktorý mu patril pred uzatvorením manželstva. Existuje nejaká doba, po ktorej by som mala nárok aj ja na tento dom? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 01.10.2023)

Dobrý deň, z našej evidencie vyplýva, že otázku ste poslali zo zahraničia, takže právne vzťahy k nehnuteľnosti sa riadia právnym poriadkom štátu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Uvádzame, že ak by išlo o právny stav na Slovensku, potom skutočnosť, že dlho žijete v manželstve, toto z vás nerobí ani podielového spoluvlastníka domu, v ktorom žijete a dom zostáva aj naďalej vo vlastníctve manžela, nepatrí teda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Možnosťou na strane manžela by bolo, aby vám daroval podiel na nehnuteľnosti. Ak by došlo počas trvania manželstva k rekonštrukcii nehnuteľnosti, resp. k jej modernizácii a na tieto by boli použité finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom v prípade napr. rozvodu by ste mali právny nárok na vrátenie jednej polovice investícii, lebo z vašej strany by išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a to aj napriek tomu, že ste manželia.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám vyhlásený osobný bankrot konkurzom. Keďže som nemajetná a dlhy sú výlučne moje a vznikli pred uzavretím manželstva, chcela by som sa opýtať, či môže správca siahať na manželov majetok, ktorý on sám nadobudol pred uzavretím nášho manželstva? Už som vydatá 5 rokov.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, nie, správca nemôže siahnuť výlučný majetok vášho manžela, ktorý tento nadobudol pred uzavretím manželstva. Ak by tak urobil, treba vzniesť námietky, nakoľko správca môže siahnuť na majetok vo vašom BSM. Uvedené upravuje ust. § 147 ods. 1 Občiansky zákonník: "Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som po druhom sobáši s tou istou ženou. Po prvom rozvode som prepísal dom na bývalú manželku. Vznikne mi nárok na podiel pri opätovnom rozvode?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste uzatvorili manželstvo s tou istou ženu, s ktorou ste sa predtým rozviedli. Bývalej manželke a teraz aj súčasnej ste darovali dom,  resp. ste sa takto dohodli pri vyporiadaní predchádzajúceho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uvádzame, že ak by ste sa opätovne rozviedli, predmetný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo dom je vo výlučnom vlastníctve manželky. Predmetom vyporiadania budú len prípadné investície do domu /rekonštrukcia, modernizácia/, kde by ste mali právny nárok v prípade rozvodu na vrátenie jednej polovice investícií v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka.

Otázkou však je, či ste predmetný dom po predchádzajúcom rozvode nedarovali bývalej - teraz súčasnej manželke, keďže v otázke používate pojem "prepísali" /čo môže byť aj v rámci vyporiadania BSM, ako aj môže predstavovať darovanie/. Darovacia zmluva sa spravuje ust. § 628 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Ak by to bola táto situácia, teoreticky Vy sa môžete domáhať vrátenia daru a to z dôvodu v zmysle

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Odporúčam vec riešiť tak, že manželka Vám v súčasnosti daruje podiel na dome v zmysle ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka.

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená a z prvého manželstva mám dve deti. Bývame v mojom byte, ktorý vlastním výlučne po rozdelení majetku s bývalým manželom. Môj partner je bezdetný. Teraz plánujeme súžitie a chcela by som vedieť, či by v prípade, že by sme spoločne zomreli, napríklad v dopravnej nehode, mal jeho rodina nárok na tento môj majetok.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, ktorý ste uviedli by sa taktiež vykonali dve dedičské konania. Predmetom dedičského konania po vašom už manželovi by však nebol váš byt, nakoľko tento nie je predmetom vášho BSM, nakoľko ste ho nadobudli ešte pred vašim manželstvom s terajším partnerom. Tento bude vždy iba vo vašom vlastníctve a bude predmetom dedičstva iba po vás. Rodina vášho manžela z bytu nič dediť nebude. Resp., dediť budú iba vaše deti (aj tie, ktoré by ste mali s terajším manželom). 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Spolu s manželom sme v manželstve deväť rokov. On má svoje deti z prvého manželstva, ako aj ja, avšak spoločné deti nemáme. Dom je zapísaný len na mene, čo sa stane s týmto majetkom, ak by sme sa rozviedli? Momentálne moj manžel platí úver či šeky, ako aj prerábkam v dome. Drugou otázkou je, kto by dedil po mne, v prípade, že by sa so mnou niečo stalo - manžel spolu s jeho deťmi, alebo inak? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pri predpoklade, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, potom v prípade rozvodu predmetný dom ako nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania BSM v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka. Manžel by mal však nárok na vrátenie sumy vynaložených investícií do domu, lebo v podstate počas trvania manželstva investoval do cudzej nehnuteľnosti a to napriek tomu, že ste manželia. Uvedenú náhradu môže žiadať v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka vo výške jednej polovice investícií do domu. Citujeme ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Je pravdou, že ak by ste sa dohodli inak formou dohody o vyporiadaní BSM, potom by tento podiel vynaložených investícií by mohol byť aj iný /§ 149 Obč. zákonníka/.

Pokiaľ ide o úmrtie, potom v súlade s ust. § 473 Obč, zákonníka dedičmi nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve budú Vaše deti, ako aj manžel a to v rovnakom pomere k celku. Je pravdou, že dohoda všetkých dedičov by mohla byť aj iná.  V prípade, že by manžel zomrel skôr ako Vy, potom jeho deti nebudú dedičmi nehnuteľnosti, lebo nie sú Vašimi spoločnými potomkami.


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moja babička mi darovala pozemok, na ktorom si teraz staviam dom. Momentálne som slobodný, no zaujímalo by ma, ako by to bolo v prípade, keby som sa oženil a následne rozviedol. Mala by moja potenciálna partnerka, respektíve manželka, nárok na podiel z tohto domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 08.03.2023)

Dobrý deň,

ak postavíte dom ešte pred svadbou, tak nebude mať Vaša manželka nárok na polku domu, keďže nebude spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). 

Ak však dokončíte dom po svadbe, tak potom by mala nárok ale je potrebné brať do úvahy aj to ako nastavíte, či bude figurovať na liste vlastníctva aj ona ako vlastník a či na dokončenie domu aj ona poskytne nejaké finančné prostriedky.

Nakoľko, ak celý dom budete financovať vy, tak potom by nebolo spravodlivé, aby tým získala určitý majetkový prospech.

Avšak dá sa to ošetriť notárskou zápisnicou o zúžení BSM. Pre účely nadobudnutia domu do BSM bude dôležitý stav rozostavanosti domu v čase sobáša. Podľa toho (aj ak by ste boli zapísaný sám ako vlastník) by mohol ale aj nemusel dom patriť do BSM. Toto všetko sa ale dá ošetriť. 


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by môj manžel mal nárok na financie, ktoré som získala predajom nehnuteľnosti, ktorú som nadobudla ešte pred uzavretím manželstva. Predaj nehnuteľnosti sa uskutočnil počas trvania manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste počas trvania manželstva predali nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli pred uzatvorením manželstva a bola teda vo Vašom výlučnom vlastníctve. Ak je to tak, potom v prípade rozvodu manželstva, rovnako ani počas trvania manželstva manžel nemá právny nárok na peniaze, ktoré ste nadobudli predajom uvedenej nehnuteľnosti. Suma nadobudnutá Vami za predaj nehnuteľnosti nebude spadať ani do vyporiadania BSM po rozvode.

Uvedené vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či druhý manžel mojej matky má nárok na to, aby z bytu, ktorý nadobudla moja mama s mojim otcom - teda jej prvým manželom - vyplatil aj svojho syna. Povedal mi, že to má v pláne, keď sa presťahujú do rodinného domu.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak je byt vo výlučnom vlastníctve Vašej matky môže s týmto bytom nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje súhlas svojho manžela na predaj alebo darovanie predmetného bytu. Jej terajší manžel nie je vlastníkom tohto bytu. To znamená, že ak mama predá byt, suma z predaja predmetného bytu je rovnako jej vlastníctvom a syn jej terajšieho manžela nemá právny nárok na podiel z kúpnej ceny, za ktorú byt predá.

Odporúčam preto, aby mama v prípade, že plánuje predmetný byt predať prípadne darovať, aby kontaktovala advokáta na spísanie zmluvy.


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, má mama pri rozvode nárok na časť peňazí z predaja majetku, ktorý otec zdedil a následne predal? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ide o majetok, ktorý otec nadobudol dedením, je vo výlučnom vlastníctve otca a môže s ním nakladať podľa svojho uváženia. Zdedený majetok jedným z manželov nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

AK otec zdedený majetok predá, jeho manželka nemá právny nárok na podiel na predajnej cene a to ani v prípade, že by došlo k rozvodu. Je to tak z dôvodu, že zdedený majetok nepatrí do BSM a preto nemôže byť ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode.

Ak by ale došlo napr. k úmrtiu otca, tieto peniaze budú predmetom dedenia a zákonnými dedičmi podľa § 473 Obč. zákonníka budú manželka a deti, všetci rovnakým podielom k celku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava