Máte
otázku?

Nárok na majetok po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nárok na majetok po rozvode

Dobry den. S manželom bývame v rodinnom dome, ktorého polovicu vlastní on a druhú polovicu môj manžel. Ja som sa po svadbe k manželovi a prisťahovala a bývam tu 5 rokov. Mám nárok v prípade rozvodu na nejaký majetok? Dom sme spoločne zveladili, no na liste vlastníctva nie je moje meno. Mala by som nárok na nejaký majetok v pripade rozvodu, keby ma uviedol k svojej časti, že sme manželia? Alebo to nie je vôbec potrebne?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Dobrý deň,  

z Vašej otázky nie je zrejme, čo znamená, že polovicu domu vlastní "on" a polovicu Váš manžel. Predpokladám, že pod slovom "on" ste mali na mysli tretiu osobu. Manželovi teda patrí iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti jednej polovice.

 

Pokiaľ ide o váš nárok na majetok po rozvode, nárok na podiel z tohto domu nebudete mať ak vlastnil dom pred sobášom. Pokiaľ ste však počas manželstva tento dom zveľadili, budete mať nárok na to, aby vás manžel v prípade rozvodu vyplatil a to sumou vo výške polovice investovaných peňazí do jeho podielu. V prípadnom súdnom konaní by ste však museli preukázať vložené investície do tejto nehnuteľnosti, čo často nebýva jednoduché.

 

Ak by na Vás manžel počas manželstva previedol časť nehnuteľnosti, potom by ste sa stali spoluvlastníkmi.  Manžel však s týmto prevodom musí súhlasiť. Prevod časti nehnuteľnosti môžete uskutočniť darovacou zmluvou.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
manželka ma opustila a tým pádom pripadá do úvahy len rozvod, ale keďže máme 2 maloleté deti nemá kam ísť a ja som kúpil rodinný dom pred manželstvom. Bude mať v prípade rozvodu nejaký nárok ona?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Obč. zákonníka :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže ste RD nadobudli pred manželstvom, nemôže RD patriť do BSM a ani nebude predmetom vyporiadania po zániku manželstva rozvodom. Otázkou je, či ste do Vášho  RD investovali počas trvania manželstva, potom v rámci vyporiadania má manželka nárok na jednu  polovicu fin. prostriedkov investovaných do Vašej nehnuteľnosti, keďže  by išlo o investíciu do Vášho výlučného majetku, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Po 5 rokoch manželstva sa chcem rozviesť. Bývame v byte, ktorý som vlastnila už pred manželstvom. Keď som muža požiadala, aby ho opustil, povedal, že má nárok a právo. No neodpovedal na čo. Vedeli by ste mi poradiť, že na čo? Máme spolu 5 ročného syna. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozvod neprebehol. Váš manžel nie je povinný sa z bytu vysťahovať, napriek tomu, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve. Je to tak z dôvodu, že uzavretím manželstva vzniklo manželovi odvodené právo bývania v nehnuteľnosti - byte, keďže zákon o rodine ustanovuje povinnosť manželov žiť spolu. 

Ak by ste sa rozviedli, bude potrebné vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo, kde však byt nepatrí. Ak sa manžel dobrovoľne neodsťahuje po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode, budete musieť podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

V zmysle ustálenej judiktúry v týchto prípadoch súdy rozhodujú tak, že manžel bude povnný sa z bytu vysťahovať až po zabezpečení bytovej náhrady, ktorou je náhradný byt alebo náhradné ubytvanie, čo znamená, že mu budete musieť zabezpečiť možnosť bývania inde, nie však kúpiť byt, ale zabezpečiť možnosť uzatvorenia zmluvy o nájme. Ak túto podmienku splníte a manžel sa neodsťahuje, budete musieť podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať aké mám nároky na majetok po rozvode, aj keď sme nemali dom, ale bývali sme u jeho rodičov. Na čo vlastne mám nárok keď aj momentálne nezamestaná a bývam u rodičov.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
ak ste nemali majetok, ktorý by tvoril masu BSM (dom, auto, úspory na účtoch), tak je možné uvažovať iba na ďalších nárokoch vyplývajúcich z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Napríklad ste mohli investovať spoločné peniaze do domu jeho rodičov, mohli ste investovať spoločné peniaze do výlučného majetku bývalého manžela...

Čo sa týka rodinnoprávnych nárokov, možný nárok na príspevok pre rozvedeného manžela závisí od toho, či sa neviete zamestnať z objektívnych dôvodov (najčastejšie zdravotné problémy) alebo iba dočasne v dôsledku situácie na trhu práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Manželka zdedila byt, na ktorý bol úver. Na jej účet som poslal peniaze z ktorých ho financovala. Mám nárok požadovať pri rozvode polovicu z tejto sumy?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň,

 

v podstate uvažujete správne, otázka len je, či tie peniaze, ktoré ste poslali boli spoločné (napr. zarobili ste ich počas manželstva) alebo išlo o Vaše výlučné. Ak to boli výlučne Vaše peniaze, som toho názoru, že by ste si mohli nárokovať aj všetky. Naopak ak boli spoločné, tak len polovicu.

 

Byt, ktorý zdedila je len jej. Ide o to, že ak sa ale investuje zo spoločného majetku na oddelený majetok jedného z manželov, dajú sa takéto investície (vnosy) nárokovať pri rozvode späť.

 

Pokiaľ by išlo o investíciu z výlučného majetku jedného manžela na výlučný majetok iného manžela, potom by ste po rozvode mohli žiadať investíciu späť titulom bezdôvodného obohatenia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň. S exmanželkou sme mali vysporiadané BSM. Po právoplatnom dátume rozsudku som manželke vložil na jej účet peniaze a vložil som aj peniaze na účet obce, čím som jej zaplatil pozemok. Na všetkých platbách figuruje len moje meno. To bolo ešte za čias manželstva. S exmanželkou sme sa dohodli, že po rozvode mi všetko vráti čo sa nestalo. Právoplatne rozvodové konanie je už ukončené. Mám nárok na tieto peniaze.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
otázka je trochu zmätočná, nakoľko nie je uvedené po právoplatnosti akého rozsudku ste vložili peniaze na jej účet (či ide o rozsudok o rozvode alebo o rozsudok o vyporiadaní BSM).

Ak ste BSM mali vyporiadané, tieto právne vzťahy, ktoré vznikli počas trvania manželstva mali byť zohľadnené pri vyporiadaní BSM. Tzn. že ak je BSM už vyporiadané a tieto platby tam neboli zohľadnené a prípadne už uplynula 3 ročná lehota od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, budete sa ťažko domáhať vrátenia peňazí.

Pre podrobné posúdenie Vašej veci Vám odporúčame konzultáciu u advokáta vo Vašom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom darovania polovice rodičovského bytu. Rodičia sa rozviedli pred vyše 15 rokmi (BMS neriešili) a na katastrálnom úrade sú stále evidovaní ako 1/1 vlastníci bytu. V byte nebývajú a bývam v ňom sám (syn), ale celkovo sme traja bratia. Otec mi chce darovať svoju časť bytu. Ako je potrebné postupovať pri darovaní bytu ak sú stále 1/1 vlastníci obaja rodičia. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2020)

Dobrý deň,

ak do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvod manželstva nedošlo k vyporiadaniu BSM, v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre nehnuteľností platí, že ich manželia nadobudli nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva a ich podiel je rovnaký. Napriek zápisu v katastri nehnuteľnosti vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, a to každý v podiele 1/2. Je potrebné, aby ste s Vašim otcom spísali darovaciu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, otec vám však môže previesť len svoju polovicu, druhú polovicu by vám musela previesť matka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či môj manžel bude mať po rozvode nárok na rodinný dom, ktorý je v mojom vlastníctve podielom 1/1. Dom je na Slovensku a získa som ho postupne v podieloch: časť pred uzavretím manželstva dedením. Po uzavretí manželstva časť darovacou zmluvou a časť výmenou za byt, ktorý som kúpila pred uzavretím manželstva. Obidvaja, manžel aj ja žijeme v zahraničí, manžel je Angličan. Nemáme spoločné deti a manžel na Slovensku ani v mojom dome nikdy nebýval. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z opisu nadobúdacích titulov zastávam názor, že Váš manžel nebude mať v zmysle nášho právneho poriadku nárok na  Váš rodinný dom. Ten ste získali sčasti pred manželstvom a sčasti po uzavretí manželstva, ale to, čo ste nadobudli po uzavretí manželstva bolo vždy z Vašich oddelených prostriedkov, resp. z predmetov, ktoré do BSM nepatria.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Dal som o rozvod. A byt sme kupovali spolu. Stala vec, že nemám tam ani podiel ani trvalý pobyt. Mám auto, čo som si kúpil za manželstva. A robí si nárok na podiel. Aj to, aby som jej platil nájom. Som povinný jej dávať na nájom. A či môže požiadať o výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň, ak ste kupovali byt počas manželstva a peniaze na kúpu bytu boli zo spoločných peňazí, tak byt je spločný. Na to, aby ste mohli byť zapísaný na list vlastníctva by ste museli podať návrh na súd. Takto zabezpečíte, že byt nepredá. Ak ste byt kúpili pred manželstvom a na kúpnej zmluve je len ona, tak byt bude jej. Ak ste jej však prispeli na kúpu alebo ste platili hypotéku počas manželstva, tak máte nárok na náhradu týchto peňazí (pozor však na premlčanie - je tam 2 ročná premlčacia lehota). Auto kúpené počas manželstva je spoločné. Ak ste manželia, môžete bývať v jej byte. Výživné na seba môže žiadať iba vtedy, ak je jej životná úroveň nižšia ako tá vaša. Môžem Vám poradiť aj bližšie, vyberte si preto niektorú z našich služieb (telefonická poradňa alebo poradňa Premium, prípadne si môžete s nami dohodnúť stretutie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Som s manželkou 10 rokov rozvedený. Máme spoločný byt, kde už tých 10 rokov nebýva, ani ničím neprispieva. Chcel by som byt prepísať na seba. Na čo mám nárok?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň prajem,

vzhľadom na uplynulý čas (10 rokov) už je byt v podielovom spoluvlastníctva (hoci predtým bol v BSM), nakoľko ste nevyporiadali BSM do 3 rokov od právoplatnosti rozvodu. V takom prípade sa môžete dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete, budete musieť podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd stanoví hodnotu bytu, rozhodne, komu ho prizná do výlučného majetku, s tým, že nový vlastník bude musieť toho druhého vyplatiť. Ak by ani jeden z Vás byt nechcel, súd môže nariadiť predaj bytu a rozdelenie výťažku z predaja podľa spoluvlastníckych podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, budem mať vysporiadanie BSM súdnou cestou. Dom som vlastnil pred manželstvom. Počas manželstva som vybudoval saunu, domček na náradie, domček pre deti, vymenil sprchový kút a vysadil okrasné stromčeky a upravil okolie domu. Všetko som si robil sám a zväčša z materiálu, ktorý mi zostal zo stavby domu, alebo darovaný. Ihličnaté stromčeky za tie roky manželstva narástli. Na čo ma bývala žena nárok, z čoho bude súd vychádzať, z obstarania veci (resp. Materiálu na vec) alebo budú odhadcovia ohodnocovať veci a ja jej budem platiť polovicu z ocenenej veci, aj keď som to lacno vybudoval. Môžu ohodnocovať aj stromčeky, keď napr. som kúpil smrek za 3 e a za 14 rokov narástol na 8 m a ma väčšiu hodnotu.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2019)

Dobrý deň prajem,

ak by ste vedeli preukázať, čo presne ste stavali z materiálu, ktorý ostal zo stavby domu (z obdobia pred BSM), prípadne z darovaného materiálu, potom by sa o to vedela znížiť vyporiadavaná masa BSM. Právna úprava je nastavená tak, že sa vychádza z ceny veci v čase vyporiadania. Logickým dôvodom, že ak si vezmeme opačnú situáciu, teda že kúpite niečo a o niekoľko rokov to už neexistuje, no aj tak by ste danú sumu vyporiadavali, aj keď vec neexistuje, bolo by to nespravodlivé z pohľadu práva. Preto sa bude vychádzať z aktuálnej ceny veci. Okrem toho, ak to bolo počas BSM, bol a je to aj Váš majetok. Zvlášť ak sa kupoval z prostriedkov patriacich do BSM (napr. z výplaty, či odmien, jedného z Vás vyplácaných počas manželstva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa opýtať, chcem sa rozviesť s manželom ale žiadosť som ešte nepodala a on si už našiel právnika a ten právnik chce meno môjho obhajcu ja ho ešte nemám. Potrebujem k podaniu žiadosti obhajcu? Či až k samotnému rozvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 
často sa v našej poradni stretávame aj s požiadavkou na tlačivo na rozvod manželstva.

Takéto tlačivo neexistuje, ale podľa množstva článkov v našej poradni, ako aj odpovedí na tému rozvod manželstva, rýchly rozvod krok za krokom  a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov si môžete zostaviť návrh na rozvod manželstva.
Advokát Vám samozrejme v uvedenej veci môže pomôcť.
Súhlas manžel s návrhom na rozvod urýchli samotné konanie. V otázke neuvádzate  či máte maloleté deti.
Za situácie keď  ešte nie je podaný návrh na rozvod na príslušnom súde, nie ste povinná s advokátom manžela vôbec komunikovať a ani sa k nemu dostaviť na jeho žiadosť, ani vyjadrovať. Vy s ním zmluvu o právnej pomoci uzatvorenú nemáte.

Nie ste povinná oznamovať meno svojho právneho zástupcu ani manželovi, ani jeho advokátovi; o mene advokáta sa dozvedia na súde.

Môžete sa obrátiť aj našu advokátsku kanceláriu, k spracovaniu návrhu na rozvod nie je nevyhnutné, aby sme sa museli osobne stretnúť, všetko dohodneme emailovou komunikáciou.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za odpoveď, no ja som mal na mysli, či má nárok mimo výživného na rozvedeného manžela na časť mojej terajšej výplaty. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2018)

Dobrý deň. Ak máte na mysli nárok na časť výplaty rozvedeného manžela mimo zákonnej úpravy výživného, nie je mi známe na základe akého právneho titulu by sa mal tento domnelý nárok uplatňovať. Som toho názoru, že pokiaľ nejde o zákonnú vyživovaciu povinnosť, nie ste povinný poskytovať Vašej bývalej manželke žiadnu časť Vašej výplaty. Pre takýto postup absentuje akýkoľvek právny titul. Inak povedané, rozvedená manželka nemá voči Vám nárok na to, aby ste jej poskytovali časť Vašej výplaty.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Má nárok bývalá manželka na časť mojej výplaty po rozvode? Pracuje na hlavný TP a poberá polovičný invalidný dôchodok. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje zrejme k uplatneniu inštitútu príspevku na rozvedeného manžela. Základnou podmienkou pre vznik nároku na príspevok rozvedeného manžela je to, že oprávnený rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Vy však v zadanej otázke uvádzate, že Vaša bývalá manželka pracuje a zároveň poberá polovičný invalidný dôchodok. Za daných okolností som toho názoru, že je schopná sama sa živiť, a teda nárok na príspevok rozvedeného manžela voči Vám nie je na mieste.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manželka sa rozhodla so mnou rozviesť. Počas manželstva som v dedičskom konaní získal rodičovský dom. Má moja manželka právo na čiastku z tejto pozostalosti? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného vyplýva, že dom nadobudnutý dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a Vaša manželka nemá naň právny nárok. 

 

Pokiaľ ste však do predmetného domu investovali spoločné finančné prostriedky patriace do BSM /napr. zo mzdy/ ; počas manželstva prípadne finančné prostriedky výlučne patriace Vašej manželke, ktoré ona nadobudla napr. dedením,  potom  Vaša manželka bude mať nárok na finančné vyporiadanie podľa ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Môžeme Vám vo veci vyporiadania pomôcť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na polovicu domu, ak sa dom kupoval s mojim bývalým manželom po rozvode, investovala som peniaze do domu aj ja a pomáhala platiť hypotéku na dom, ktorá je už ale splatená. S bývalým mužom už nežijem 4 roky. A dom chce bývalý manžel predať, ale čiastku peňazí z domu si nechať, má na to nárok? Som na kúpno-predajnej zmluve, ale nie na liste vlastníctva. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2017)

Dobrý deň, ak ste na kúpnej zmluve uvedení obaja ako kupujúci mám za to, že okresný úrad, katastrálny odbor pri zavkladovaní tohto vlastníckeho práva spravil chybu. Túto nehnuteľnosť by ste totiž mali vlastniť v podielovom spoluvlastníctve. V takom prípade máte právo na 1/2 z hodnoty nehnuteľnosti. Ak by došlo k predaju nehnuteľnosti, 1/2 kúpnej by mala patriť Vám. Pre presné posúdenie by však bolo potrebné mať k dispozícii kúpnu zmluvu, aby bolo možné zistiť z akého dôvodu je na liste vlastníctve zapísaný iba on.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcem sa opytat som v rozvodovom konani s manzelkou. Kupili sme dom pocas manzelstva. Zena bola na materskej dovolenke. Zo spolocnej domacnosti odisla k rodicom v decembri 2015. Hypoteku platim ja. Hodnota domu nie je vacsia ako hodnota uveru. Mam s nou 2 deti neplnolete. Ma narok na vyplatenie domu?? Dakujem za Vasu odpoved.Jan

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, ak si necháte dom a aj hypotéku, pričom hodnota hypotéky je rovnaká ako hodnota domu, potom ju z domu nebudete vyplácať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opytať. Keď mi môj už teraz bývaly manžel počas manželstva prepísal auto ma teraz po rozvode naň nárok? Auto prepisal na mňa z vlastnej vôle. Nebola použitá žiadna darovacia zmluva ani kupno-predajna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, dôležité je, či auto patrilo do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak áno, potom bude mať naň nárok bez ohľadu na to, na koho je auto napísané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Mám jednu dcéru a jednu vnúčku, chcela by som vedieť, či v prípade rozvodu mojej dcéry, po mojej smrti, má nárok na môj byt aj jej manžel, keďže ona byt zdedí počas ich manželstva? Ešte jedna otázka, alebo, keď ja zomriem až po ich rozvode-dedí len moja dcéra? Ďakujem

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2016)

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka dedičstvo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda na Váš majetok by dcérin manžel ani v jednom vo Vami uvádzaných prípadov nemal nárok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Má nárok bývalá manželka na výhru v lotérii? V apríli bude rok čo sme sa rozviedli.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň, na posúdenie Vašej otázky je dôležitá skutočnosť, či ste výhru v lotérií obdržali počas trvania manželstva alebo až po rozvode. Tzn. či Vám spoločnosť výhru vyplatila počas trvania manželstva alebo po rozvode. Ak Vám výhra bola vyplatená počas trvania manželstva, ide o majetok patriaci do BSM. Ak Vám výhra bola vyplatená po rozvode manželstva, ide o majetok nepatriaci do BSM, čiže Váš výlučný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,chcem Vás poprosiť o právnu radu : Švagor sa rozviedol a žiadosť o rozvod podala jeho manželka a do žiadosti o rozvod napísala, že nechce nič len auto a vyňatie z hypotéky rodinného domu. Auto jej švagor dal. Situacia sa zmenila a už bývala manželka požaduje nejakú čiastku peňazí. Za rodinný dom platí švagor hypotéku sám z dôvodu, že už bývala manželka skoro nikdy nikde nepracovala. Bývala manželka má na rodinnom dome ešte trvalý pobyt, ale vlastníkom domu je švagor. Boli manželia necelých 14 rokov a sú bezdetni. Na čo všetko má bývala manželka švagra nárok, ak by sa riešilo majetkové vysporiadanie súdnou cestou? A ešte ako sa to súdne posudzuje, keď do žiadosti o rozvod napísala, že nechce nič ? Ďakujem za odpoved a zostávam s pozdravom. S úctou Pekný deň.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2015)

Dobrý deň, to, že jeho manželka napísala do rozvodu, že nič nechce, nemá právnu váhu a manželka sa nevzdala svojho nároku z právneho hľadiska. 

Podľa toho, čo ste napísali nie je možné určiť, na čo má presne jeho manželka nárok. Nakoľko neviem, či je dom skutočne iba švagrov (pretože ak bol nadobudnutý počas manželstva (inak ako darom, dedičstvom alebo reštitúciou) a z peňazí patriacich do BSM, potom dom bude patriť do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva) aj keď by bol na liste vlastníctva napísaný iba sám švagor.

Ďalšia dôležitá skutočnosť je, na čo sa brala hypotéka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcela by som sa opytat,ci mam pravo po rozvode na nejaky majetok. S byvalym manzelom vlastníme 3-izbovy byt, 2 auta v hodnote priblizne 20 000 eur a garaz. Vsetko sme nadobudli za trvania manzelstva. Manzelia sme boli 6 rokov, z toho som bola 3 roky na materskej, jeden rok zamestana a rok na PN-ke. Manzel sa mi vyhraza, ze nedostnem ani cent, lebo vsetko kupil on a islo to z jeho penazi. Dakujem za kazdu radu...

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2014)

Dobrý deň,

nárok na majetok po rozvode budete mať v prípade, ak peniaze na zakúpenie vecí, ktoré ste nadobudli počas manželstva patrili do BSM. To znamená, ak manžel zarobil peniaze počas manželstva a za to sa kúpili tieto veci, prípadne ste si vzali hypotéku alebo úver spoločne, potom tieto veci budú patriť do BSM a musia byť vyporiadané. 

Podľa zákona, ak zarobí niektorý z manželov peniaze počas manželstva, tieto peniaze sa považujú za spločné. Manžel preto nemôže tvrdiť, že to boli jeho peniaze. 

Iná by bola situácia, ak by peniaze vlastnil ešte pred sobášom, prípadne ich získal darom alebo dedičstvom, vtedy by sa tieto peniaze pri vyporiadaní museli zohľadňovať v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka.

Nie je rozhodujúce, že ste boli s dieťaťom na materskej / rodičovskej dovolenke alebo ste boli PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku