Máte
otázku?

Nárok na majetok po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Nárok na majetok po rozvode

Dobrý deň. S manželom bývame v rodinnom dome, ktorého polovicu vlastní on a druhú polovicu tiež on. Po svadbe som sa k nemu prisťahovala a bývam tu už 5 rokov. Mám v prípade rozvodu nárok na nejaký majetok? Dom sme spoločne zveľaďovali, no na liste vlastníctva nie je moje meno. Mala by som nárok na nejaký majetok v prípade rozvodu, pokiaľ by ma uviedol k svojej časti, že sme manželia? Alebo to nie je vôbec potrebné?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

Dobrý deň,  

z Vašej otázky nie je zrejme, čo znamená, že polovicu domu vlastní "on" a polovicu Váš manžel. Predpokladám, že pod slovom "on" ste mali na mysli tretiu osobu. Manželovi teda patrí iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti jednej polovice.

 

Pokiaľ ide o váš nárok na majetok po rozvode, nárok na podiel z tohto domu nebudete mať ak vlastnil dom pred sobášom. Pokiaľ ste však počas manželstva tento dom zveľadili, budete mať nárok na to, aby vás manžel v prípade rozvodu vyplatil a to sumou vo výške polovice investovaných peňazí do jeho podielu. V prípadnom súdnom konaní by ste však museli preukázať vložené investície do tejto nehnuteľnosti, čo často nebýva jednoduché.

 

Ak by na Vás manžel počas manželstva previedol časť nehnuteľnosti, potom by ste sa stali spoluvlastníkmi.  Manžel však s týmto prevodom musí súhlasiť. Prevod časti nehnuteľnosti môžete uskutočniť darovacou zmluvou.

Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, moja manželka sa chce rozviesť a odísť aj s dvoma maloletými deťmi. Chce, aby som jej vyplatil dom, keďže ja ho nechcem predať. Dom bol nadobudnutý počas manželstva pred 5 rokmi. Boli sme manželia 12 rokov. Na dom sme brali hypotéku na 30 rokov. Chcel by som naďalej platiť hypotéku. Čiže dom je založený v banke. Má moja manželka právo na polovicu celej sumy hodnoty domu? Aj keď je dom splatený iba na 5 rokov a ešte ostávajú ďalšie 25? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.12.2022)

Dobrý deň, rozumiem, v takomto prípade, ak by ste sa s manželkou dohodli, že dom aj hypotéka pripadne Vám, potom Vaša manželka bude mať nárok na výplatu vyrovnacieho podielu. Pri jeho výpočte sa bude vychádzať z trhovej ceny nehnuteľnosti v čase vyporiadania, pričom súčasne je nevyhnutné zohľadniť aj doposiaľ nezaplatenú časť hypotéky. Vzhľadom na to, v jednoduchosti (ak si nebudete uplatňovať žiadne vnosy do BSM)  vyrovnací podiel sa bude rovnať 1/2 sumy = hodnota nehnuteľnosti v čase vyporiadania - zostatok hypotéky (budúce splátky s budúcimi úrokmi). 

Ak by ste to chceli prebrať bližšie, môžete si objednať telefonickú konzultáciu na našej stránke www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, má moja manželka nárok na polovicu nehnuteľnosti, ak ju moji rodičia prepišu na mňa s doživotným právom pre nich? V nehnuteľnosti momentálne bývame a počas manželstva sme na jej rekonštrukciu vzali hypotéku. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vaši rodičia Vám chcú ako jedinému obdarovanému darovať nehnuteľnosť, v ktorej v súčasnosti aj bývate spolu s manželkou.

Uvádzame, že ak by ste boli výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom ak by došlo k rozvodu manželstva, predmetná nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo doň nepatrí, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Manželka by v prípade rozvodu mala nárok len na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka.

Ak by došlo k Vášmu úmrtiu ako manžela, potom dedičom domu bude manželka a Vaše deti, v rovnakom pomere k celku /§ 473 Obč. zákonníka/.

Vzhľadom na okolnosť, že ste výlučným vlastníkom domu, pre prípad úmrtia môžete spísať aj závet a dom odkázať závetom výlučne Vašich deťom, lebo v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka manželka nie je neopomenuteľným dedičom a ide o Vaše výlučné vlastníctvo. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, už pár mesiacov som po rozvode s bývalou manželkou a ona vôbec nechce riešiť situáciu ohľadne bytu. Tvrdí, že by to malo zostať tak, ako to je. V súčasnosti bývam u rodičov. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
ak s ňou nie je možná dohoda, napríklad aj z dôvodu, že to nechce vôbec riešiť, môžete podať na miestne príslušný súd žalobu o vyporiadanie BSM. V súdnom konaní môžete žiadať, že ak si chce bývalá manželka ponechať byt, musí Vás vyplatiť z jej aktuálnej trhovej hodnoty. Súdne konanie nebude môcť ignorovať (ako ignoruje Vašu snahu riešiť vec mimosúdne) a bude musieť celú vec riešiť.


Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, považujú sa výplaty za spoluvlastníctvo?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň, každá výplata sa momentom pripísania na účet jedného z manželov/odovzdania jednému z manželov (momentom vyplatenia) stáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Uvedené sa však vzťahuje nielen na mzdu, ale aj na akékoľvek iné peňažné plnenie, ktoré ktorýkoľvek z manželov získa počas trvania manželstva, t.j. peniaze získané zo zmluvy o pôžičke a pod. (vyjmúc zákonné výnimky - darované peniaze). Upozorňujeme, že samotný vznik nároku na peňažné plnenie nestačí pre to, aby toto patrilo do BSM, dôležitý je okamih jeho nadobudnutia. 

 


Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môže manžel po rozvode zobrať veci, napríklad elektroniku, ktorú mi počas manželstva sám daroval?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň,
počas manželstva nadobúdajú manželia veci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Rozsah tohto spoluvlastníctva upravuje § 143 Občianskeho zákonníka:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Všetok majetok, ktorý do BSM patril, bude po rozvode a zániku BSM predmetom vyporiadania. Zákon preferuje formu dohody, a teda je v prvom rade na manželoch ako sa vyporiadajú. Ak by ste sa dohodnúť nevedeli potom vyporiadanie uskutoční súd na návrh jedného z Vás. Ak by ste sa nedohodli a ani nepodali návrh na vyporiadanie BSM súdom, potom by po troch rokoch od zániku BSM došlo k vyporiadaniu zo zákona. Túto situáciu upravuje § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

"...platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Čo sa týka darovania medzi manželmi, platí, že veci, ktoré majú manželia v BSM nemôžu byť predmetom darovania. To znamená, že dané darovanie by bolo neplatné, nakoľko pri veciach v BSM ste obaja spoluvlastníkmi. Pri veciach, ktoré majú manželia vo výlučnom vlastníctve by darovanie mohlo prichádzať do úvahy, avšak ak bola vec nadobudnutá z prostriedkov patriacich do BSM, a nejde o vec slúžiacu na osobnú potrebu alebo výkon povolania, tak potom bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Elektronika taktiež patrí do BSM, ak bola nakúpená počas manželstva. Jedine v prípade, ak by išlo o vec slúžiacu osobnej potrebe alebo výkonu povolania manžela, napríklad, ak by išlo o telefón manžela alebo prípadne jeho počítač, ktorý používal na pracovné účely, v takom prípade by bola daná vec výlučne jeho vlastníctvom. Avšak nemá právo si prisvojiť elektroniku, ktorá patrí do BSM. Ako som už uviedol vyššie, v prípade, keď sú ohľadom vyporiadania BSM nezhody, treba podať návrh na súd, ktorý BSM vyporiada záväzným spôsobom.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rok po rozvode uplynul. Boli sme spolu 24 rokov. Mám ešte nárok na majetok?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
na vyporiadanie máte v podstate 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka by potom nastala fikcia:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Môžete sa skúsiť dohodnúť na vyporiadaní a ak sa nedohodnete, tak môžete podať žalobu na vyporiadanie BSM. 


Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manželka vlastní byt, ktorý nadobudla pred manželstvom. Žijeme spolu ako manželia už 11 rokov. Mám právo na tento byt? Ďakujem. Marek

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak manželka nadobudla byt pred uzatvorením manželstva, potom je v jej výlučnom vlastníctve a teda nepatrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

Pre prípad, že by došlo k rozvodu manželstva, rovnako predmetný byt nebude predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. Otázkou je či ste počas trvania manželstva predmetný byt rekonštruovali a modernizovali a tým došlo k použitiu finančných prostriedkov patriacich do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak byto tak bolo, potom v prípade rozvodu máte nárok na vrátenie jednej polovice investícií, lebo ste za trvania manželstva investovali do cudzej nehnuteľnosti a to aj z dôvodu, že ste manželia.  Nárok na samontý byt v prípade rozvodu nemáte, avšak po rozvode ak sa nedohodnete inak, nie ste povinný sa z bytu vysťahovať a potom už bývalá manželka vás z bytu nemôže vyhodiť.

Ak by došlo k úmrtiu manželky, v tomto prípade byt bude predmetom dedenia. Ak by vaša manželka nespísala závet a neurčila závetného dediča, a došlo by k zákonnému dedeniu podľa dedičských skupín, vy ako manžel by ste mali nárok spolu s vašimi deťmi nárok na podiel na byte. Ak máte napr. spolu dve deti, potom váš zákonnný podiel by predstavoval 1/3 k celku. Dohoda dedičovv rámci dedičského konania môže byť aj iná.

Uvádzame, že manželka počas trvania manželstva vám môže darovať podiel na byte v dohodnutom rozsahu.

 

 


Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Byt som kúpil ako slobodný v roku 2015. Sobáš som mal v roku 2018. Moja exmanželka mala len zapísané trvalé bydlisko. Rozviedol som sa práve v roku 2022. Má moja exmanželka právo na nejaké vyporiadanie? Do bytu nijako finančne neprispela. S pozdravom, Miro

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.07.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že byt je vo vašom výučnom vlastníctve - nadobudli ste ho pred uzatvorením manželstva - byt nebude predmetom vyporiadania BSM, lebo doň nepatrí. Vaša už bývalá manželka nemá právo na podiel na byte, čo vyplýva aj ust. §  143 Obč. zákonníka.

Otázkou je, či teraz už bývalá manželka bude ochotná sa z bytu vysťahovať dobrovoľne. Ak by medzi vami nedošlo k dohode o jej vysťahovaní, potom budete musieť podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rozviedla som sa v decembri 2021. Počas manželstva nám svokor daroval dom, v ktorom bývame, no daroval ho iba môjmu manželovi. Mám právo na polovicu?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.02.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ dom bol darovaný počas manželstva Vášmu manželovi, platí, že nepatrí do vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka veci získané za trvania manželstva jedným z manželov darom alebo dedením sú vyňaté z BSM. Žiaľ, teda nárok na polovicu tohto domu nemáte. Ak by ste však do domu investovali spoločné peniaze (napríklad na rekonštrukciu), tak môžete požadovať aby sa tieto investície pri vysporiadaní zohľadnili.


Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. S manželkou sme si kúpili dom ešte pred uzavretím manželstva. Po piatich rokoch sme sa zobrali a od začiatku sme investovali do domu obaja. Teraz som všetky dlžoby prevzal ja a dom je písaný na mňa, manželka je len ako spoludlžník. Má nárok v prípade rozvodu na polovicu domu?

Odpoveď: Nárok na majetok po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.01.2022)

Dobrý deň,

vzhľadom na to čo píšete, Váš dom, nie je predmetom Vášho bezpodielového spoluvlastníctva (BSM). V prípade rozvodu preto ani nebude predmetom vyporiadania BSM. Rovnako tiež ani predmetný úver, za predpokladu, že ste ho na seba vzali pred uzavretím manželstva, nie je pohľadávkou, ktorá vznikla z Vášho spotrebného spoločenstva vzniknutého taktiež za trvania manželstva.

Vzhľadom na uvedené, v prípade Vášho rozvodu, Vaša manželka nemá nárok na polovicu domu. Avšak to neznamená, že na nič nemá nárok absolútne. Pokiaľ ste dom nadobudli spoločne (aj v prípade, že na LV ste vedený len vy), môže sa domáhať súdnou cestou náhrady toho, čo investovala do domu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.