POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, je možné počas manželstva kúpiť vec do svojho výlučného vlastníctva? Chcem kúpiť motorové vozidlo, ale nechcem, aby moja manželka v prípade rozvodu (máme nezhody), si mohla nárokovat niečo z tohto auta. Je možné počas manželstva nadobudnúť vec kúpou do výlučného vlastníctva len jedného z manželov?

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku o nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov, tak platí, že pokiaľ nemáte zrušené alebo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou (BSM), tak potom nemôžete kúpiť veci počas manželstva zo spoločných prostriedkov tak, aby táto vec nepatrila do BSM (samozrejme, ak nejde o vec osobnej potreby, alebo veci slúžiace na výkon povolania).

 

Podľa judikátu Najvyššieho súdu SSR, 5 Cz 51/1973, R 74/1973 platí:

 

S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého manžela.

Trápi vás "Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja manželka a ja plánujeme kúpiť nehnuteľnosť a chceme, aby bola na list vlastníctva zapísaná len moja manželka ako vlastník. Stačí nám napísať vzájomnú dohodu, overiť ju u notára a potom túto dohodu spolu s kúpnou zmluvou odniesť na kataster? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,

ak chcete, aby počas manželstva nadobudla nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva len Vaša manželka, potom pred uzavretím prevodovej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľnosti je potrebné uzavrieť dohodu o zúžení BSM, ktorou vlastne vylúčite nadobudnutie v budúcnosti kúpenej nehnuteľnosti do vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice, preto túto treba spísať u notára. Následne môže vaša manželka uzavrieť kúpnu zmluvu, podpísať návrh na vklad a podať ich na kataster aj spolu s dohodou o zúžení BSM. Kataster by uvedené mal zaznamenať aj do listu vlastníctva, že predmetná nehnuteľnosť je vyňatá z vášho BSM. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, plánujem kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom hypotekárneho úveru. Moja manželka je cudzinka a v súčasnosti prebieha naša rozvodové konanie. Hypotekárna zmluva je napísaná len na moje meno. Môžem sa do listu vlastníctva zapísať len ja ako vlastník? Nemáme rozdelený spoločný majetok. Ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň, pokiaľ chcete počas manželstva nadobudnúť nehnuteľnosť len do svojho výlučného vlastníctva, je potrebné ešte pred je nadobudnutím spísať dohodu o zúžení BSM, v ktorej vylúčite budúce nadobudnutie nehnuteľnosti do BSM. Dohodu je nevyhnutné spísať vo forme notárskej zápisnice. Pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva po uzavretí kúpnej zmluvy na takúto nehnuteľnosť je potom potrebné predložiť katastru nehnuteľností aj vyššie popísanú dohodu o zúžení BSM. Na podklade tejto totiž kataster zapíše do listu vlastníctva ako vlastníka len toho, kto reálne podľa kúpnej zmluvy vlastníctvo k nehnuteľnosti nadobudol, teda len Vás. 

Ak to neurobíte a kúpite nehnuteľnosť počas manželstva, bude patriť aj manželke. 


Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj priateľ vlastní pozemok a firma mu na ňom má postaviť hrubú stavbu montovaného domu dva dni pred naším sobášom. O týždeň sa teda budeme sobášiť a dom budeme dokončovať už ako manželia. Rada by som sa informovala, ako to bude s delením majetku. Mám na niečo nárok, aj keď hypotéka je už schválená a splácaná výlučne na jeho meno? Ako to bude v prípade, ak hrubú stavbu postavia tesne pred manželstvom? Mám v takom prípade na nejaký podiel nárok? Nechcem investovať peniaze do niečoho, čo nikdy nebude spoločné. A čo v prípade, ak by dom postavili až po svadbe, aj keď hypotéku má už schválenú a spláca ju ešte skôr, ako sa dom postavil. Mala by som aj vtedy nárok na nejaký podiel majetku? Ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas a radu.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
ak sa hrubá stavba postaví pred manželstvom (budú zrejmé stavebné prvky dlhodobej životnosti ako múry, stropy, strecha, schodisko a usporiadanie prvého nadzemného podlažia) tak v takom prípade dom nebude patriť do BSM. Ak však budete platiť hypotéku počas manželstva, tak pôjde o investíciu z BSM na výlučný majetok manžela a v prípade zániku BSM a jeho vyporiadania by ste mali nárok žiadať polovicu toho, čo sa zo spoločných peňazí patriacich do BSM použilo na jeho výlučný majetok. Ak by dom postavili až po svadbe, patril by do BSM. 


Trápi vás "Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chceli by sme zakúpiť auto, sme manželmi pol roka. Chceme to tak zariadiť, aby právne patrilo výlučne mojej manželke, nie do spoločného majetku. Auto by bolo zaplatené z úspor, ktoré sme našetrili počas slobodna. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
ak auto bude kupované z jej výlučných prostriedkov, ktoré vlastnila pred manželstvom (a má o tom dôkaz napríklad vo forme výpisu z bankového spred manželstva), auto bude po právnej stránke patriť iba jej. Aby ste však mali istotu, môžete napríklad spísať notársku zápisnicu o zúžení BSM k tomuto auto a budete mať 100 % istotu (a preukázateľný titul), že auto nepatrí do BSM.


Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som kúpiť rodinný dom do výlučného vlastníctva, hoci som v manželskom vzťahu. Manžel je momentálne nezamestnaný a ja splácam jeho exekúciu z vlastných príjmov. Je nutné obmedziť BSM alebo, ak dokážem preukázať, že túto nehnuteľnosť splácam sama zo svojho zárobku, patrí len mne? Chcela by som to riešiť podobne ako v prípade dedičstva, ale chcem si zobrať hypotéku len na svoje meno a mať manžela ako vyživovanú osobu.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 26.07.2021)

Dobrý deň,

skutočnosť, že budete dom splácať sama zo svojho zárobku nepostačuje na to, aby dom patril do Vášho výlučného vlastníctva, pretože zárobok manželov je spoločným a primárnym zdrojom BSM. Iná situácia by bola, ak by ste zdedili v dedičskom konaní majetok a tento majetok by ste použili na kúpu domu, pretože v tomto prípade by došlo len k pretransformovaniu inak Vášho výlučného majetku. Preto, ak za Vašej situácie chcete počas manželstva nadobudnúť vec do Vášho výlučného vlastníctva, jedinou možnosťou je zúženie rozsahu BSM dohodou manželov vo forme notárskej zápisnice o tento rodinný dom, pokiaľ ste samozrejme tento už nenadobudli. Notárska zápisnica o zúžení BSM sa môže týkať len budúceho majetku, ktorý manželia mienia nadobudnúť a preto nemožno ňou dosiahnuť zmenu už existujúceho vlastníckeho vzťahu. Odporúčam Vám v tejto veci kontaktovať notára, ktorý Vám dohodu vo forme notárskej zápisnice spíše. Ďalšia možnosť je zrušenie BSM počas manželstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či, ak máme s manželom spoločný majetok, môžem z môjho dedičstva kúpiť byt a zaradiť ho do svojho osobného vlastníctva bez zmeny tohto spoločného majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
peniaze, ktoré ste získali na základe Vášho dedičského konania sú iba Vašimi výlučnými prostriedkami (veci nadobudnuté dedením sú vylúčené z BSM). Následne ak iba z týchto peňazí kúpite byt, pretransformujete svoj výlučný majetok (peniaze) na iný druh veci (byt). Stále bude tento byt iba Vaším výlučným vlastníctvom. Z toku peňazí však musí byť zrejmé, že sa naozaj jednalo iba o Vaše peniaze z dedičstva.


Trápi vás "Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Som vydatá a chcem kúpiť pozemok od obľúbenej rodinky. Ale nerada by som vedela, čo je lepšie - keby mi ho darovali alebo by som ho kúpila pomocou kúpnej zmluvy? Nechcem, aby môj manžel mal na tento pozemok nárok, keďže sme manželia.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,

 

ak by sa Vám pozemok daroval, tak by išlo o Váš výhradný majetok. Veci získané darovaním sú totiž z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) vylúčené. Ak by ste pozemok kupovali, tak do BSM by nepatril jedine za predpokladu, že by ste celú kúpnu cenu vyplatili z Vašich výlučných prostriedkov alebo ak by ste pre tento prípad not. zápisnicou zúžili Vaše BSM.


Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel plánuje kúpiť pozemok z vlastných úspor len pár dní po našom sobáši. Je pravda, že takto zakúpený pozemok, financovaný výhradne z jeho úspor, by nepatril do bezpodielového spoločného majetku (BSM)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
áno. Ak bude pozemok kúpený výhradne z jeho úspor, nebude patriť do BSM, ale do jeho výlučného vlastníctva.


Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
rád by som sa opýtal. Moja manželka si počas nášho manželstva zakúpila rodinný dom a nechala ho zaregistrovať iba na seba v katastri nehnuteľností. Vypadá to, že sa budeme rozvádzať, preto by som sa rád dozvedel, či mám nárok na polovicu domu. Jej dcéra z prvého manželstva dovŕši 18 rokov cez leto a moja manželka plánuje tento dom prepísať na ňu, aby som ja nedostal nič. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať, aby som neprišiel o svoj podiel? Je možné, aby som dal zablokovať túto nehnuteľnosť v katastri a ako by som sa mohol zapísať ako spoluvlastník? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 16.03.2021)

Dobrý deň,
ak je napísaný len na ňu a kúpila ho počas manželstva, záleží na tom, za aké peniaze tak urobila. Ak za peniaze, ktoré nepatria do BSM (napr. dar, dedičstvo, úspory spred manželstva) tak dom nepatrí do BSM. Ak by použila na kúpu hoci len časť spoločných peňazí, už do BSM patrí a máte nárok podiel z neho. Môžete už teraz podať žalobu o určenie, že vec patrí do BSM. Druhá možnosť je, že ak nehnuteľnosť prepíše na dcéru, tak v súdnom konaní o vyporiadanie BSM po rozvode, môžete žiadať, aby Vám nahradila polovicu hodnoty nehnuteľnosti, ktorú bez Vášho súhlasu previedla. Tiež je možné odporovať takému právnemu úkonu osobitnou žalobou. Možností je viacero, na stanovenie presnej stratégie by sme museli poznať detaily. 

 

Trápi vás "Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel si požiadal o úver tesne pred uzavretím manželstva. Úver mu bol schválený a byt nadobudol do jeho vlastníctva počas našeho manželstva, keďže v banke zatajil, že je ženatý. Kúpna zmluva aj zavkladovanie nehnuteľnosti sa uskutočnili počas manželstva. Na liste vlastníctva figuruje len manžel. Chcem sa opýtať, či mám zo zákona právo na tento byt. Ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

(odpoveď odoslaná: 18.09.2019)

Dobrý deň. Základnou otázkou je, či Vami spomenutý byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Do BSM v zásade patria veci, ktoré niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva. Zákon síce pozná aj výnimky, ako sú napr. dedenie, či darovanie, ale tie nie sú v danom prípade relevantné.

Vo Vašom prípade je dôležité to, že kúpna zmluva aj vklad do katastra boli vykonané počas trvania manželstva a peniaze tiež získané na kúpu počas manželstva, a preto zastávam názor, že predmetný byt patrí do BSM, a to bez ohľadu na to, ako je v katastri evidovaný. Pre prípad zániku BSM (či už rozvodom alebo inak), by sa malo vyporiadanie týkať aj daného bytu. Na byt teda máte nárok aj Vy.

Odporúčam podať návrh na určenie, že byt patrí do BSM, ak by manžel nesúhlasil s Vašim zápisom do katastra. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.