Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, je možné, aby som si kúpil počas manželstva vec iba do svojho výlučného vlastníctva? Chcem si kúpiť motorové vozidlo, nechcem však, aby manželka v prípade rozvodu (nakoľko máme nezhody) si niečo z tohto auta nárokovala. Je možné nadobudnutie veci kúpou počas manželstva do výlučného vlastníctva len jedného z manželov?

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku o nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov, tak platí, že pokiaľ nemáte zrušené alebo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou (BSM), tak potom nemôžete kúpiť veci počas manželstva zo spoločných prostriedkov tak, aby táto vec nepatrila do BSM (samozrejme, ak nejde o vec osobnej potreby, alebo veci slúžiace na výkon povolania).

 

Podľa judikátu Najvyššieho súdu SSR, 5 Cz 51/1973, R 74/1973 platí:

 

S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého manžela.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, teraz už manžel si požiadal o úver tesne pred uzavretím manželstva. Schválili mu úver počas manželstva a nadobudol byt len do jeho vlastníctva tiež počas manželstva, keďže v banke zatajil, že je ženatý. Kúpno predajná zmluva aj zavkladovanie nehnuteľnosti sa diali počas manželstva. Na liste vlastníctva figuruje len manžel. Chcem sa opýtať, či mám zo zákona právo na byt. Ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2019)

Dobrý deň. Základnou otázkou je, či Vami spomenutý byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Do BSM v zásade patria veci, ktoré niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva. Zákon síce pozná aj výnimky, ako sú napr. dedenie, či darovanie, ale tie nie sú v danom prípade relevantné.

Vo Vašom prípade je dôležité to, že kúpna zmluva aj vklad do katastra boli vykonané počas trvania manželstva a peniaze tiež získané na kúpu počas manželstva, a preto zastávam názor, že predmetný byt patrí do BSM, a to bez ohľadu na to, ako je v katastri evidovaný. Pre prípad zániku BSM (či už rozvodom alebo inak), by sa malo vyporiadanie týkať aj daného bytu. Na byt teda máte nárok aj Vy.

Odporúčam podať návrh na určenie, že byt patrí do BSM, ak by manžel nesúhlasil s Vašim zápisom do katastra. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom chceme kúpiť pozemok. S predávajúcim sme sa už dohodli na kúpe. Na zmluve budú figurovať mená nás oboch, lenže manžel odchádza do zahraničia na dlhší turnus. Moja otázka znie, či môžem na základe splnomocnenia podpísať zmluvu zaňho. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2019)

Dobrý deň, 

budete potrebovať písomné splnomocnenie na podpísanie kúpnopredajnej zmluvy výslovne na predmetný úkon nadobudnutia pozemku do BSM.

Poznamenávame, že overenie podpisu manžela na zmluve je možné aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Adresy zastupiteľských úradov nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Podľa ust. § 31 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu."

Z uzn. NS SR z 25. novembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 73/2009 :

"Ak sú účastníkmi zmluvy o budúcej zmluve, podľa ktorej majú v budúcnosti nadobudnúť nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva obaja manželia, a ak nebol podpis jedného z nich jeho pravým podpisom (t.j. konajúci manžel nemal splnomocnenie na podpis druhého manžela), nemožno dospieť k záveru, že by zmluva bola uzavretá len jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela. Ak by išlo o zmluvu o budúcej zmluve, ktorú mali uzavrieť obaja manželia a na ktorej bol podpis jedného z manželov nahradený podpisom druhého manžela bez toho, aby bol k takému úkonu druhým manželom splnomocnený (oprávnený na základe splnomocnenia manžela), treba takýto právny úkon podľa § 39 Občianskeho zákonníka považovať za absolútne neplatný."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manželka zdedila starý dom, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Ja som zdedil tiež dom, ktorý sme predali a peniaze som investoval do manželkinho domu. Po 39 ročnom manželstve sa rozchádzame. Ako je to s delením majetku? Ďakujem. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Pokiaľ Vaša manželka zdedila rodinný dom, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Predpokladáme, že vlastníkom rodinného domu je naďalej výlučne Vaša manželka.  Pokiaľ ste Vy tiež ako manžel zdedili rodinný dom, tento predali a následne peniaze z predaja domu použili na rekonštrukciu rodinného domu, ktorý zdedila manželka, zo zákona máte nárok vydanie bezdôvodného obohatenia.

Predpokladáme, že k investíciám z Vašej strany z predaja Vášho rodinného domu došlo už dávnejšie. Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Tento Váš vnos do výlučného majetku manželky môžete vyporiadať dohodou už teraz bez ohľadu na to či sa rozvediete alebo nie a bez ohľadu na to, že Váš prípadný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade súdneho konania by napadla námietkou premlčania.

V tejto veci odporúčame kontaktovať advokáta.

Chceme uviesť však aj ďalšiu vec, na ktorú síce ste sa nepýtali, ale je podstatná.

Treba uviesť, že aj keď sa nejedná o rodinný dom patriaci do BSM  resp. podielového spoluvlastníctva, vzniklo Vám ako viete, tzv. odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti na základe rodinnoprávneho vzťahu - ste manželia  a následne v prípade rozvodu nie ste povinný sa z nehnuteľnosti vysťahovať dokiaľ Vám nebude zabezpečený náhradný byt, manželka po rozvode Vás z predmetného rodinného domu nemôžu svojpomocne  a ani za pomoci resp. účasti polície vysťahovať.

Uvádzame z rozs. NS SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99, kde súd v podobnom prípade rozhodol o bytovej náhrade, ktoré súd odôvodnil  analogickým použitím ustanovenia § 713 ods. 1 OZ. Nepriznanie bytovej náhrady by bolo v rozpore s dobrými mravmi, pretože žalovaný sa podieľal na výstavbe prístavby rodinného domu fakticky aj finančne, v dome býval 25 rokov a staral sa o jeho údržbu.
 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred manželstvom som nadobudla byt, ktorý je písaný na mňa. Tento byt by som chcela predať, kúpiť iný v inej lokalite z dôvodu, že s manželom žijeme ďaleko od pôvodného bytu. Ako to spraviť, aby bol nový byt znovu len mojim vlastníctvom mimo BSM? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň. Jednou možnosťou je uzavretie dohody o zúžení BSM. Táto dohoda musí byť vyhotovená vo forme notáskej zápisnice. Ďalšou možnosťou je zrušenie BSM súdom a to napríklad za predpokladu, že jeden z Vás podniká. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

manželka je už raz rovedená. z predchádzajúceho manželstva má po vysporiadaní BSM vo výlučnom vlastníctve dom, v ktorom mám od roku 2014 trvalý pobyt a v tom istom roku sme aj uzavreli manželstvo. na pozemok a dom (resp. na vyplatenie bývalého manžela v rámci jej predchádajúceho vysporiadania BSM) si manželka zobrala hypotéku 100 000 eur, ktorú splácame spoločne a ja som sa stal (s mojim súhlasom) spoludlžníkom pri tomto úvere. Nakoľko tieto nehnuteľnosti nadobudla pred uzavretím nášho manželstva, v prípade rozvodu nebude predmetom vysporiadania BSM. Do spoločných príjmov (a tým aj na splácanie úveru) prispievam výrazne viac ako manželka. Existuje nejaká možnosť zmeniť spluvlastníctvo týchto nehnuteľností aj bez dohody manželov? (napr. po uplynutí nejakej doby zo zákona?). Nemôžem sa po nejakej dobe stať zo zákona spoluvlastníkom nehnuteľností, nakoľko splácaním úveru de-facto platím aj kúpnu cenu nehnuteľnosti (resp. podiel jej bývalého manžela)? Máme spolu 1 dieťa a manželka je v súčasnej dobe na materskej dovolenke. Má toto naše dieťa v prípade rozvodu nejaké práva na tento majetok manželky? Aký je postup pri vysporiadaní takéhoto majetku pri prípadnom rozvode, keďže nejde o BSM, ale splácam a prispievam na hypotéku, ktorou bol tento majetok nadobudnutý?

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2016)

Dobrý deň, vlastníkom, resp. spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti sa môžete stať iba v prípade, ak na Vás Vaša manželka vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti prevedie. Splácanie úveru alebo pôžičky na nadobudnutie nehnuteľnosti Vám žiadnym spôsobom nezabezpečí žiadne vlastnícke právo na nehnuteľnosti. Zákon predpokladá spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pričom platenie splátok úveru k tomu nepatrí. De-facto splácaním úveru nemôžete k tejto nehnuteľnosti nadobudnúť vlastnícke právo. Tento Váš spoločný dlh, nakoľko bol použitý na nadobudnutie jej výlučného majetku, tak sa v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka bude v rámci vyporiadania BSM vyporiadavať (každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku použilo na jeho ostatný majetok). Vaše dieťa v prípade rozvodu manželstva nemá žiadne právo na majetok Vašej manželky. Určité právo na jej/váš majetok môže Vášmu dieťaťu vzniknúť až v rámci prípadného dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Aky mam pri rozvode narok na dom zakupeny pocas manzelstva? Manzel vlastni polovicu, ja tiez. Musi ma z polovice vyplatit? Na dom mame hypotéku este 9000 €. Pojde tiez na polovicu? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, ak ste dom zakúpili počas manželstva, potom patrí podľa § 143 Občianskeho zákonníka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (s výnimkou prípadu, ak ste formou notárskej zápisnice pred kúpou domu zúžili rozsah Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak ste dom získali darom alebo pred sobášom, môže byť tiež v podielovom spoluvlastníctve (po 1/2)

V konaní o vyporiadenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa bude vychádzať zo zásad vyporiadania ustanovených v § 150 Občianskeho zákonníka. Na základe týchto zásad súd určí, ktorému z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov pripadnú ktoré veci do výlučného vlastníctva. Pre takéto určenie zákon nemá osobitné hľadiská, ale podľa rozhodovacej činnosti súdov možno ustáliť, že v rámci tohto rozhodovania treba vychádzať z úvahy o účelnom využití veci. Ak nie je dobre možné jednotlivé veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva účelne rozdeliť medzi bývalých spoluvlastníkov podľa ich podielov, súd ich prikáže do výlučného vlastníctva iba jednému z bývalých spoluvlastníkov s tým, že tomuto súd uloží povinnosť zaplatiť druhému manželovi finančnú sumu na vyrovnanie rozdielov.

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa rovnako vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy (napr. hypotekárne úvery) manželov vzniknuté za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ ide o vyporiadanie úveru, súd podobne ako v prípade majetku môže rozhodnúť o tom, komu pripadne povinnosť splácať úver po rozvode aj naďalej a zároveň zaviaže protistranu na úhradu sumy na vyrovnanie podielov. Z rozhodovacej činnosti súdov sú ale známe aj početné prípady (najmä ak je predmetom vyporiadania iba úver), že súd rozhodne, že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom. Napokon je dôležité uviesť aj skutočnosť, že súdne rozhodnutie o vyporiadanie úveru nie je záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto rozdelením nemusí súhlasiť (pokiaľ sa s ním nedohodnete) a bude môcť aj naďalej žiadať splnenie dlhu od hociktorého z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne BSM. Manžel pred manželstvom kúpil byt, ( ale už sme bývali v spoločnej domácnosti), takže je výlučným vlastníkom bytu. Akou formou by som nadobudla polovicu bytu a teda, aby som bola zapísaná v katastri ako spoluvlastníčka bytu? ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, sú dve možnosti, buď formou darovacej zmluvy alebo formou kúpnej zmluvy so zúžením BSM (alebo aj zrušením BSM počas manželstva) k nehnuteľnosti (bytu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem, pocas manzelstva som kupila rod. dom z vlastnych penazi, ktore som si zarobila, nakolko ja pracujem. Manzel nema zaujem pracovat ani platit naklady na dom na elektriku atd. Nikde nerobi, je agresivny, velakrat ma uz udrel. Dom je pisany len na mna. Chcem podat ziadost o rozvod, ale bojim sa, ze sud mu prideli polovicu z domu, aj ked on do toho nic nedal. Ci mam podat najprv ziadost o zrusenie bsm a az potom rozvod? Prosim pomozte. Vdaka

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2015)

Dobrý deň, rozdiel v tom či podáte najprv návrh na zrušenie BSM (musia byť splnené zákonné podmienky) alebo podáte priamo návrh na rozvod manželstva nie je žiadny. Oboma postupmi by došlo k zrušeniu BSM (pri druhej možnosti i k rozvodu manželstva) a následne by bolo potrebné BSM vyporiadať. Pre Vás výhodnejšie je podať priamo žiadosť o rozvod manželstva.

To či Váš manžel má nárok na polovicu domu pri vyporiadaní BSM je ťažko posúdiť z Vašej otázky. Rozdiel je v tom, či ste kúpnu zmluvu uzavreli sama alebo ako kupujúci je v kúpnej zmluve uvedený i Váš manžel. V prvom prípade ste výlučnou vlastníčkou domu Vy a Váš manžel nemá nárok na 1/2 domu. V druhom prípade by dom patril do BSM a pri vyporiadaní by sa muselo prihliadať na § 150 Občianskeho zákonníka, t.j. na to čo ste z výlučného majetku vynaložili na spoločný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem vás veľmi pekne poprosiť o právnu radu v prípade rozvodu. Ako je to v prípade predaja nehnuteľnosti ktorú som nadobudol ešte pred rozvodom a teraz mi pri predaji vznikne zisk. Má naň nárok aj manželka? Ďakujem

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2015)

Dobrý deň, keďže nehnuteľnosť bola Vaša (nepatrí do BSM), potom manželka nebude mať nárok peniaze, ktoré získate predajom nehnuteľnosti. Zisk z predaja nehnuteľnosti počas manželstva (ktorá nehnuteľnosť nebola v bezpodielovom spoluvlastníctve) nie je spoločný ale patrí tomu za manželov, ktorý vlastnil nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobry den.Chcel by som si otazku byvania vyriesit este pred rozvodom a nechcem urobit chybu pre ktoru by som prisiel o majetok. 1.Pocas manzelstva som zdedil byt, ktory chcem predat, jeho hodnota cca 50 tis. Ak si este pred rozvodom kupim novy byt v hodnote napr. 60 tis. Ma manzelka pravo na 1/2 z tohto bytu t.j. 30 tis. alebo len na 1/2 z vloz. casti ktoru dolozim teda 10 tis. / 2 ? 2.Manzelka ziskala pred manzelstvom darovanim staru nehnutelnost, ktoru sme prestavali na rodinny dom. Ja som do nehnutelnosti vlozil peniaze, ktore mi poslali rodicia postupne ako sa uvolnili (stav. sporenie, fondy...) z ich uctu na moj ucet a nasledne boli investovane do manzelkinej nehnutelnosti (faktury, blocky su...). Mam narok, aby mi min. tieto financie vyplatila kedze boli investovane do jej majetku? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na prvú otázku ohľadom kúpy bytu počas manželstva, tak platí, že ak nadobudnete nehnuteľnosť počas manželstva, teda ešte pred rozvodom a čo i len časť peňazí bude spoločná, tak táto nehnuteľnosť bude patriť do BSM.  Nehnuteľnosť bude teda spoločná. Týmto Vám však nezaniká nárok požadovať po rozvode to, čo ste zo svojho investovali do spoločnej veci t.j. spoločne nadobudnutej veci. Mali by ste právo požadovať vložených 50 tisíc eur. Ak ste však už rozhodnutý, že sa chcete dať rozviesť, odporúčam podať najskôr návrh na rozvod a až následne riešiť nadobudnutie bytu. Ďalšia možnosť je nadobudnutie bytu prostredníctvom tretej osoby alebo spísanie notárskej zápisnice o zúžení BSM s manželkou.

 

Druhá časť Vašej otázky sa týkala investícií do nehnuteľnosti, ktorá patrila do výlučného vlastníctva Vašej manželky.  V tomto prípade bude potrebné preukázať, že tieto peniaze ste do nehnuteľnosti investovali, odkiaľ boli tieto peniaze.

 

Zároveň je potrebné uviesť, že ak ste investovali peniaze, ktoré nepatrili do BSM, do majetku, ktorý taktiež nepatril do BSM, tento svoj nárok môžete uplatňovať v inom konaní ako je konanie o vysporiadanie BSM po rozvode.

V prípade, ak máte záujem, môžeme si dohodnúť osobné konzultácie,  na ktorých preberieme všetky alternatívy a odporučíme Vám presný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Patrí do bezpodielového spoluvlastníctva nadobudnutý byt počas manželstva kúpnopredajnou zmluvou a vložený do katastra iba na jedného z manželov. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku, či patrí do BSM byt nadobudnutý počas manželstva kúpno-predajnou zmluvou a vložený do katastra iba na jedného z manželov, je potrebné vyriešiť dve otázky:

 

- či manželia mali zúžené BSM formou notárskej zápisnice a

- z akých prostriedkov bol uvedený byt nadobudnutý.

 

Pokiaľ by mali manželia notársku zápisnicu o zúžení BSM počas trvania manželstva k uvedenému bytu, tento byt by nepatril do BSM.

 

Čo sa týka prostriedkov použitých na kúpu bytu, existujú judikáty, ktoré ustálili, že ak tieto peniaze boli výlučne len jedného z manželov (teda nepatrili do BSM), tak potom tento byt je možné nadobudnúť aj do výlučného vlastníctva len jedného z manželov počas trvania manželstva. Ak by však čo i len časť peňazí pochádzala zo spoločných prostriedkov, tak tento byt by patril do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk