Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 10. 2013

Otázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, je možné, aby som si kúpil počas manželstva vec iba do svojho výlučného vlastníctva? Chcem si kúpiť motorové vozidlo, nechcem však, aby manželka v prípade rozvodu (nakoľko máme nezhody) si niečo z tohto auta nárokovala. Je možné nadobudnutie veci kúpou počas manželstva do výlučného vlastníctva len jedného z manželov?

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku o nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov, tak platí, že pokiaľ nemáte zrušené alebo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou (BSM), tak potom nemôžete kúpiť veci počas manželstva zo spoločných prostriedkov tak, aby táto vec nepatrila do BSM (samozrejme, ak nejde o vec osobnej potreby, alebo veci slúžiace na výkon povolania).

 

Podľa judikátu Najvyššieho súdu SSR, 5 Cz 51/1973, R 74/1973 platí:

 

S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého manžela.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, teraz už manžel si požiadal o úver tesne pred uzavretím manželstva. Schválili mu úver počas manželstva a nadobudol byt len do jeho vlastníctva tiež počas manželstva, keďže v banke zatajil, že je ženatý. Kúpno predajná zmluva aj zavkladovanie nehnuteľnosti sa diali počas manželstva. Na liste vlastníctva figuruje len manžel. Chcem sa opýtať, či mám zo zákona právo na byt. Ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2019)

Dobrý deň. Základnou otázkou je, či Vami spomenutý byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Do BSM v zásade patria veci, ktoré niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva. Zákon síce pozná aj výnimky, ako sú napr. dedenie, či darovanie, ale tie nie sú v danom prípade relevantné.

Vo Vašom prípade je dôležité to, že kúpna zmluva aj vklad do katastra boli vykonané počas trvania manželstva a peniaze tiež získané na kúpu počas manželstva, a preto zastávam názor, že predmetný byt patrí do BSM, a to bez ohľadu na to, ako je v katastri evidovaný. Pre prípad zániku BSM (či už rozvodom alebo inak), by sa malo vyporiadanie týkať aj daného bytu. Na byt teda máte nárok aj Vy.

Odporúčam podať návrh na určenie, že byt patrí do BSM, ak by manžel nesúhlasil s Vašim zápisom do katastra. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom chceme kúpiť pozemok. S predávajúcim sme sa už dohodli na kúpe. Na zmluve budú figurovať mená nás oboch, lenže manžel odchádza do zahraničia na dlhší turnus. Moja otázka znie, či môžem na základe splnomocnenia podpísať zmluvu zaňho. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2019)

Dobrý deň, 

budete potrebovať písomné splnomocnenie na podpísanie kúpnopredajnej zmluvy výslovne na predmetný úkon nadobudnutia pozemku do BSM.

Poznamenávame, že overenie podpisu manžela na zmluve je možné aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Adresy zastupiteľských úradov nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Podľa ust. § 31 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu."

Z uzn. NS SR z 25. novembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 73/2009 :

"Ak sú účastníkmi zmluvy o budúcej zmluve, podľa ktorej majú v budúcnosti nadobudnúť nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva obaja manželia, a ak nebol podpis jedného z nich jeho pravým podpisom (t.j. konajúci manžel nemal splnomocnenie na podpis druhého manžela), nemožno dospieť k záveru, že by zmluva bola uzavretá len jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela. Ak by išlo o zmluvu o budúcej zmluve, ktorú mali uzavrieť obaja manželia a na ktorej bol podpis jedného z manželov nahradený podpisom druhého manžela bez toho, aby bol k takému úkonu druhým manželom splnomocnený (oprávnený na základe splnomocnenia manžela), treba takýto právny úkon podľa § 39 Občianskeho zákonníka považovať za absolútne neplatný."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manželka zdedila starý dom, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Ja som zdedil tiež dom, ktorý sme predali a peniaze som investoval do manželkinho domu. Po 39 ročnom manželstve sa rozchádzame. Ako je to s delením majetku? Ďakujem. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Pokiaľ Vaša manželka zdedila rodinný dom, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Predpokladáme, že vlastníkom rodinného domu je naďalej výlučne Vaša manželka.  Pokiaľ ste Vy tiež ako manžel zdedili rodinný dom, tento predali a následne peniaze z predaja domu použili na rekonštrukciu rodinného domu, ktorý zdedila manželka, zo zákona máte nárok vydanie bezdôvodného obohatenia.

Predpokladáme, že k investíciám z Vašej strany z predaja Vášho rodinného domu došlo už dávnejšie. Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Tento Váš vnos do výlučného majetku manželky môžete vyporiadať dohodou už teraz bez ohľadu na to či sa rozvediete alebo nie a bez ohľadu na to, že Váš prípadný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade súdneho konania by napadla námietkou premlčania.

V tejto veci odporúčame kontaktovať advokáta.

Chceme uviesť však aj ďalšiu vec, na ktorú síce ste sa nepýtali, ale je podstatná.

Treba uviesť, že aj keď sa nejedná o rodinný dom patriaci do BSM  resp. podielového spoluvlastníctva, vzniklo Vám ako viete, tzv. odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti na základe rodinnoprávneho vzťahu - ste manželia  a následne v prípade rozvodu nie ste povinný sa z nehnuteľnosti vysťahovať dokiaľ Vám nebude zabezpečený náhradný byt, manželka po rozvode Vás z predmetného rodinného domu nemôžu svojpomocne  a ani za pomoci resp. účasti polície vysťahovať.

Uvádzame z rozs. NS SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99, kde súd v podobnom prípade rozhodol o bytovej náhrade, ktoré súd odôvodnil  analogickým použitím ustanovenia § 713 ods. 1 OZ. Nepriznanie bytovej náhrady by bolo v rozpore s dobrými mravmi, pretože žalovaný sa podieľal na výstavbe prístavby rodinného domu fakticky aj finančne, v dome býval 25 rokov a staral sa o jeho údržbu.
 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne BSM. Manžel pred manželstvom kúpil byt, ( ale už sme bývali v spoločnej domácnosti), takže je výlučným vlastníkom bytu. Akou formou by som nadobudla polovicu bytu a teda, aby som bola zapísaná v katastri ako spoluvlastníčka bytu? ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Nadobudnutie veci kúpou počas manželstva jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, sú dve možnosti, buď formou darovacej zmluvy alebo formou kúpnej zmluvy so zúžením BSM (alebo aj zrušením BSM počas manželstva) k nehnuteľnosti (bytu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk