Pôžička počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 13. 7. 2017

Otázka: Pôžička počas manželstva

Dobrý deň, potrebujem informáciu. Po 2 mesiacoch manželstva som sa dozvedela, že manžel je zadlžený "až po uši". Ma pôžičky v bankových aj nebankových subjektov. Ide mi o konkrétne 2 cez Quatro, vo výške 10 000e. Požiadal o nich cez internet, bez môjho vedomia, súhlasu a podpisu. Som brána ako spoludlžník?

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme vyjadriť nasledovný právny názor.

Otázka, či manžel zodpovedá za záväzky druhého manžela vzniknuté pred uzavretím manželstva je veľmi častou otázkou. Mnohí sa často obávajú, že dlhy automaticky prechádzajú na druhého manžela, avšak nie je tomu tak. Je totiž potrebné rozlišovať najmä dve situácie. Prvou je, ak má manžel dlhy pred vznikom manželstva. Druhou je, ak jeden z manželov uzavrie zmluvu o pôžičke, alebo úverovú zmluvu až po uzatvorení manželstva.

Dlh manžela pred vznikom manželstva

Odpoveď na túto otázku dáva už samotné ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Povedané inými slovami, do spoločného majetku (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) patria len tie veci, ktoré niektorý z manželov nadobudol po uzavretí manželstva, okrem darov, dedičstva a pod. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov sa toto ustanovenie má analogicky použiť aj na záväzky manželov, teda pohľadávky, alebo dlhy. 

Ak teda manžel uzavrel zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere ešte pred vznikom manželstva, ide o jeho výlučný záväzok, a preto je dlžníkom len on sám. Vy, ako jeho manželka dlžníkom nie ste. Na to, aby ste boli dlžníkom by ste museli napríklad, prevziať jeho dlh, či pristúpiť k dlhu ako spoludlžník, resp. vziať si pôžičku spoločne. Ak nie ste na zmluve ako spoludlžník uvedená, potom je manžel povinným dlh uhradiť len Váš manžel.

Je však potrebné uviesť, že tento dlh by nemohol byť uhrádzaný napríklad z Vašej výplaty (napríklad nariadením exekučných zrážok zo mzdy). Naopak, exekútor by mohol nariadiť zrážky len z manželovej mzdy, resp. by mohol postihnúť len majetok, ktorý patrí do jeho výlučného majetku (nie do BSM). Ide o majetok, ktorý nadobudol ešte pred manželstvom, alebo dary, alebo dedičstvo. Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uzavretie zmluvy o pôžičke jedným z manželov počas trvania manželstva

Ak sa jeden z manželov rozhodne uzavrieť zmluvu o pôžičke, či zmluvu o úvere, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela. Za splnenia ostatných zákonných podmienok sa bude aj v prípade absencie súhlasu druhého manžela jednať o platný záväzok. Len tomuto manželovi vznikajú z tohto záväzku práva a povinnosti. Je však potrebné podotknúť, že na základe už vyššie citovaného ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je druhý manžel povinný strpieť prípadný výkon rozhodnutia (exekúciu), aj keď na zmluve nefiguruje ako dlžník. Opäť platí to, že exekútor nemôže siahnuť na majetok patriaci výlučne manželovi, ktorý túto zmluvu neuzavrel (ktorý nie je dlžníkom), napr. dary, dedičstvo, osobné veci, veci slúžiace na podnikanie a podobne. Rovnako nemôže manželovi-nedlžníkovi, nariadiť zrážky zo mzdy. Na túto mzdu však v konečnom dôsledku môže siahnuť, ale až keď je vyplatená (napr. zaslaná na účet), pretože až vtedy sa mzda manžela stáva predmetom BSM. Vzhľadom na to, že bezpodielové spoluvlastníctvo spočíva na tom princípe, že manželia nemajú vymedzené podiely, ale sú ako keby vlastníkmi celého majetku patriaceho do BSM, môže nastať aj situácia, kedy sa dlh jedného manžela vzniknutý počas manžela uhradí zo spoločného majetku, o ktorého nadobudnutie sa z väčšej časti pričinil manžel-nedlžník (napr. mal väčšie príjmy a pod.) a to dokonca až v takom rozsahu, že sa dlh uhradí aj zo spoločného majetku. 

V tejto súvislosti si dovoľujem uviesť jedno z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR:

"Ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka zohľadňuje vyššie uvedený pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Uvedené ustanovenie preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 

a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a

b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. novembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010)"

Záverom si teda dovolím uviesť, že dlh vzniknutý uzavretím zmluvy jedným z manželov na Vás neprechádza a nie ste braná ako spoludlžník, avšak pri výkone rozhodnutia (exekúcii) ste povinná strpieť uspokojenie pohľadávky zo spoločného majetku, ako bolo popísané vyššie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom majetkového vysporiadania pri rozvode (ide o BSM). 1./ Do spoločného majetku manželov patrí aj sporiaci účet, ktorý je založený na meno spoločného dieťaťa ? 2./  Stav - hodnota majetku sa zisťuje ku konkrétnemu dátumu (napr. ku dňu podania žiadosti o rozvod) ? Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,
predkladáme pre Vás nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

§ 149 :
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4."

Ak za trvania manželstva bolo založené sporenie pre dieťa, peniaze na účte patria do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov podľa stavu ku dňu rozvodu, samozrejme ak účet bude existovať. 

V prípade, že dôjde k rozvodu manželstva, pre vyporiadanie dohodou je vecou bývalých manželov ako sa dohodnú.

Pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva cestou súdu platia pravidlá v ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM môže dôjsť medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu zmieru.

Pravidlá pre oceňovanie majetku, ktorý je predmetom vyporiadania, Občiansky zákonník nestanovuje. Vychádza sa zo stavu majetku ako aktív a pasív podľa stavu ku dňu zániku manželstva, najčastejšie rozvod.

Pokiaľ sa jedná o hodnotu tohto majetku, v zásade sa uplatňuje sa trhová cena v čase vyporiadania. Je to tak z dôvodu, že medzi rozvodom manželstva a vyporiadaním cestou súdu môže uplynúť aj dlhšie časové obdobie a hodnota niektorých vecí môže byť vyššia alebo aj nižšia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Ja by som sa chcela informovať ak manžel zoberie pôžičku, s ktorou ja nesúhlasím existuje nejaká zmluva medzi manželmi ohľadom majetku, aby ak náhodou dôjde k exekúcii, aby nežiadali na môj majetok, ktorý som nadobudla počas manželstva? A ak áno tak aká a za kým a kde mám ísť ju spísať. Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

I./ Vo veci máte v zmysle ust. Obč. zákonníka niekoľko možností :

1./ Spísať dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva, ktorú musí ale spísať notár.

2./ Aj za trvania manželstva môžete podať návrh na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva nakoľko manžel zbytočne zadlžuje rodinu, keďže finančné prostriedky nejdú v prospech rodiny.

CItujeme ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

II./ Vyššie uvedená dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva má účinky len do budúcnosti a teda majetok nadobudnutý do tej doby do bezpodielového spoluvlastníctva zostáva v BSM.

Chceme uviesť, že podľa § 147 Obč. zákonníka platí, že "pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

 

Pokiaľ by Váš manžel bol podnikateľom, tiež môžete podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva práve z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti, v prípade, že vykonávate podnikateľskú činnosť obaja, môže návrh na súd na zrušenie BSM podať ktorýkoľvek z manželov.

Na základe uvedeného odporúčame kontaktovať notára k spísaniu zápisnice o zúžení BSM, bude však potrebný aj súhlas Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk