Máte
otázku?

Pôžička počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Pôžička počas manželstva

Dobrý deň, potrebujem informáciu. Po dvoch mesiacoch manželstva som sa dozvedela, že môj manžel je zadlžený "až po uši". Má pôžičky u bankových aj nebankových subjektov. Konkrétne ide o dve pôžičky cez Quatro, každú vo výške 10 000 eur. Požiadal o ne cez internet, bez môjho vedomia, súhlasu a podpisu. Som považovaná za spoludlžníčku?

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme vyjadriť nasledovný právny názor.

Otázka, či manžel zodpovedá za záväzky druhého manžela vzniknuté pred uzavretím manželstva je veľmi častou otázkou. Mnohí sa často obávajú, že dlhy automaticky prechádzajú na druhého manžela, avšak nie je tomu tak. Je totiž potrebné rozlišovať najmä dve situácie. Prvou je, ak má manžel dlhy pred vznikom manželstva. Druhou je, ak jeden z manželov uzavrie zmluvu o pôžičke, alebo úverovú zmluvu až po uzatvorení manželstva.

Dlh manžela pred vznikom manželstva

Odpoveď na túto otázku dáva už samotné ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Povedané inými slovami, do spoločného majetku (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) patria len tie veci, ktoré niektorý z manželov nadobudol po uzavretí manželstva, okrem darov, dedičstva a pod. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov sa toto ustanovenie má analogicky použiť aj na záväzky manželov, teda pohľadávky, alebo dlhy. 

Ak teda manžel uzavrel zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere ešte pred vznikom manželstva, ide o jeho výlučný záväzok, a preto je dlžníkom len on sám. Vy, ako jeho manželka dlžníkom nie ste. Na to, aby ste boli dlžníkom by ste museli napríklad, prevziať jeho dlh, či pristúpiť k dlhu ako spoludlžník, resp. vziať si pôžičku spoločne. Ak nie ste na zmluve ako spoludlžník uvedená, potom je manžel povinným dlh uhradiť len Váš manžel.

Je však potrebné uviesť, že tento dlh by nemohol byť uhrádzaný napríklad z Vašej výplaty (napríklad nariadením exekučných zrážok zo mzdy). Naopak, exekútor by mohol nariadiť zrážky len z manželovej mzdy, resp. by mohol postihnúť len majetok, ktorý patrí do jeho výlučného majetku (nie do BSM). Ide o majetok, ktorý nadobudol ešte pred manželstvom, alebo dary, alebo dedičstvo. Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uzavretie zmluvy o pôžičke jedným z manželov počas trvania manželstva

Ak sa jeden z manželov rozhodne uzavrieť zmluvu o pôžičke, či zmluvu o úvere, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela. Za splnenia ostatných zákonných podmienok sa bude aj v prípade absencie súhlasu druhého manžela jednať o platný záväzok. Len tomuto manželovi vznikajú z tohto záväzku práva a povinnosti. Je však potrebné podotknúť, že na základe už vyššie citovaného ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je druhý manžel povinný strpieť prípadný výkon rozhodnutia (exekúciu), aj keď na zmluve nefiguruje ako dlžník. Opäť platí to, že exekútor nemôže siahnuť na majetok patriaci výlučne manželovi, ktorý túto zmluvu neuzavrel (ktorý nie je dlžníkom), napr. dary, dedičstvo, osobné veci, veci slúžiace na podnikanie a podobne. Rovnako nemôže manželovi-nedlžníkovi, nariadiť zrážky zo mzdy. Na túto mzdu však v konečnom dôsledku môže siahnuť, ale až keď je vyplatená (napr. zaslaná na účet), pretože až vtedy sa mzda manžela stáva predmetom BSM. Vzhľadom na to, že bezpodielové spoluvlastníctvo spočíva na tom princípe, že manželia nemajú vymedzené podiely, ale sú ako keby vlastníkmi celého majetku patriaceho do BSM, môže nastať aj situácia, kedy sa dlh jedného manžela vzniknutý počas manžela uhradí zo spoločného majetku, o ktorého nadobudnutie sa z väčšej časti pričinil manžel-nedlžník (napr. mal väčšie príjmy a pod.) a to dokonca až v takom rozsahu, že sa dlh uhradí aj zo spoločného majetku. 

V tejto súvislosti si dovoľujem uviesť jedno z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR:

"Ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka zohľadňuje vyššie uvedený pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Uvedené ustanovenie preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 

a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a

b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. novembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010)"

Záverom si teda dovolím uviesť, že dlh vzniknutý uzavretím zmluvy jedným z manželov na Vás neprechádza a nie ste braná ako spoludlžník, avšak pri výkone rozhodnutia (exekúcii) ste povinná strpieť uspokojenie pohľadávky zo spoločného majetku, ako bolo popísané vyššie.

Trápi vás "Pôžička počas manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Spolu s manželom sme 13 rokov, z toho sme 3 roky manželia. Počas nášho manželstva si môj manžel zobral tri pôžičky z Home Credit, Tesco a SLSP, každú vo výške 1000 eur, a to bez môjho vedomia. Chcem sa spýtať, čo v takomto prípade robiť? Čítala som vaše rady, ale moja situácia je trochu iná: pred manželstvom som vlastnila dvojizbový byt, do ktorého sa manžel následne prisťahoval. Má v ňom len trvalý pobyt. Rovnako mi rodičia prepísali ich byt, záhradu a dve garáže. U notára mám napísaný závet, v ktorom som krátko pred manželstvom stanovila, že v prípade mojej smrti budú dediť len moje štyri deti a nikto iný. Na radu pána notára som manželovi neposkytla ani doživotné užívanie. Chcem sa opýtať, či by mi v prípade, že manžel prestane splácať pôžičku a vzniknú dlhy, mohli siahnuť na môj majetok? Obávam sa, aby som neostala na ulici. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.03.2023)

Dobrý deň, ak ste ohľadom svojho majetku, ktorý ste nadobudli pred manželstvom a ktorý ste nadobudli titulom darovania, tento patrí do Vášho výlučného vlastníctva a v prípade nesplácania pôžičiek manželom, tento Váš výlučný majetok nemôže byť predmetom exekúcie. Spísanie závetu výlučne v prospech detí je tiež správnym krokom, keďže deti sú neopomenuteľnými dedičmi. Neopomenuteľným dedičom v prípade Vášho úmrtia nie je Váš manžel a na Vám darovaný majetok, resp. majetok nadobudnutý pred manželstvom nebude mať právny nárok ani v prípade rozvodu, a ani v prípade Vášho úmrtia.

Problém je len ten, že ak by došlo k exekúcii ohľadom uvedených dlhov, exekútor môže siahnuť na majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Chápeme Vašu situáciu, ale odporúčam manželovi, aby s dokladmi kontaktoval advokáta prípadne si nechal skontrolovať zmluvy o spotreb. úveroch, lebo je možné, že zmluvy o spotreb. úveroch sú neplatné pre rozpor s ustanoveniami Obč. zákonníka a zákona o spotrebiteľských úveroch /nezákonné úroky a pod./. Na internete nájdete množstvo rozsudkov o spotrebiteľských úveroch, ktoré zmluvy súd vyhlásil v množstve prípadov za neplatné a dlžníci museli uhradiť len samotnú istinu bez úrokov a poplatkov. Informácie k uvedeným témam nájdete aj na našej stránke /do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať napr. spotrebiteľský úver/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom momentálne nežijeme spolu v jednej domácnosti a čoskoro plánujem podať žiadosť o rozvod, hoci on s tým razantne nesúhlasí. Počas nášho odlúčenia si požičal peniaze. Chcela by som sa informovať, či som v prípade jeho neplatenia pôžičky povinná aj ja ju splácať, keďže si ju vzal len on a bez môjho vedomia, a upozornil ma na to až neskôr.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,

ak zmluvu o pôžičke uzatvoril len váš manžel, dlžníkom je len on. Vy nie ste povinná túto pôžičku splácať. Ak ju však prestane splácať váš manžel a veriteľ by začal pohľadávku exekučne vymáhať, potom podľa zákona platí, že táto pohľadávka veriteľa môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM, nie však z majetku patriaceho výlučne druhému z manželov, t.j. získaného dedením, darovaním a pod. 


Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Môj manžel má úver, ktorý už dlhšiu dobu nespláca. Nie som však jeho spoludlžníčka, keďže som k nemu úver nepristúpila podpisom. Chcem sa opýtať, ak si kúpim dom, môže mi hroziť exekúcia? Alebo by som mohla prísť o ten dom? Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 04.05.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o záväzok Vášho manžela, tento nie ste povinná splácať. Rovnako tak takýto záväzok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Avšak zákon súčasne hovorí v ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak manžel prestane plniť splátky svojho úveru, veriteľ môže začať svoj dlh vymáhať prostredníctvom exekútora a tento potom môže uspokojiť pohľadávku veriteľa v súlade so zákonom aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva. Podmienkou je, aby to vzniklo počas manželstva. Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Vzhľadom na to, v prípade, ak by ste teraz kúpili dom, tento bude taktiež predmetom Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, t.j. jeho vlastníkom bude de facto aj Váš manžel, a to aj v prípade, že nebude zapísaný na liste vlastníctva.  Vzhľadom na to aj takto nadobudnutý dom sa môže stať predmetom exekúcie t.j. v prípade vedenie exekúcie predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného môže exekútor aj predajom tohto domu uspokojiť pohľadávku veriteľa. 


Trápi vás "Pôžička počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom majetkového vysporiadania pri rozvode. Ide o bezpodielové spoločné manželstvo (BSM). 1. Patrí do spoločného majetku manželov aj sporiaci účet, ktorý je založený na meno spoločného dieťaťa? 2. Je stav alebo hodnota majetku určovaný ku konkrétnemu dátumu (napríklad ku dňu podania žiadosti o rozvod)? Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,
predkladáme pre Vás nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

§ 149 :
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4."

Ak za trvania manželstva bolo založené sporenie pre dieťa, peniaze na účte patria do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov podľa stavu ku dňu rozvodu, samozrejme ak účet bude existovať. 

V prípade, že dôjde k rozvodu manželstva, pre vyporiadanie dohodou je vecou bývalých manželov ako sa dohodnú.

Pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva cestou súdu platia pravidlá v ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM môže dôjsť medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu zmieru.

Pravidlá pre oceňovanie majetku, ktorý je predmetom vyporiadania, Občiansky zákonník nestanovuje. Vychádza sa zo stavu majetku ako aktív a pasív podľa stavu ku dňu zániku manželstva, najčastejšie rozvod.

Pokiaľ sa jedná o hodnotu tohto majetku, v zásade sa uplatňuje sa trhová cena v čase vyporiadania. Je to tak z dôvodu, že medzi rozvodom manželstva a vyporiadaním cestou súdu môže uplynúť aj dlhšie časové obdobie a hodnota niektorých vecí môže byť vyššia alebo aj nižšia.

 


Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Rada by som sa informovala, či v prípade, keď môj manžel zoberie pôžičku, s ktorou nesúhlasím, existuje zmluva medzi manželmi ohľadom majetku, ktorá by zabezpečila, že v prípade exekúcie sa nebudú uplatňovať nároky na môj majetok, ktorý som nadobudla počas manželstva. Ak existuje takáto zmluva, chcela by som sa dozvedieť jej typ a zistiť, kam by som sa mala obrátiť pre jej spísanie. Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

I./ Vo veci máte v zmysle ust. Obč. zákonníka niekoľko možností :

1./ Spísať dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva, ktorú musí ale spísať notár.

2./ Aj za trvania manželstva môžete podať návrh na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva nakoľko manžel zbytočne zadlžuje rodinu, keďže finančné prostriedky nejdú v prospech rodiny.

CItujeme ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

II./ Vyššie uvedená dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva má účinky len do budúcnosti a teda majetok nadobudnutý do tej doby do bezpodielového spoluvlastníctva zostáva v BSM.

Chceme uviesť, že podľa § 147 Obč. zákonníka platí, že "pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

 

Pokiaľ by Váš manžel bol podnikateľom, tiež môžete podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva práve z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti, v prípade, že vykonávate podnikateľskú činnosť obaja, môže návrh na súd na zrušenie BSM podať ktorýkoľvek z manželov.

Na základe uvedeného odporúčame kontaktovať notára k spísaniu zápisnice o zúžení BSM, bude však potrebný aj súhlas Vášho manžela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer! Chcela by som sa opýtať, ako riešiť situáciu, keď manžel opustí manželku, neplatí pôžičky, ktoré si narobil počas doby, keď žije s priateľkou, a ešte nie je rozvedený. S manželkou už nežije. Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ si manžel neplní pôžičky, ktoré si vzal počas manželstva, môže to mať negatívny dopad na manželku, pretože veritelia môžu žiadať uspokojiť svoje pohľadávky z majetku patriaceho do BSM, teda aj z príjmu manželky.

Riešenie je teda rozvod alebo zrušenie BSM počas manželstva.


Trápi vás "Pôžička počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. S manželom nežijeme v spoločnej domácnosti od decembra minulého roku 2015. V auguste nás čaká rozvod a manžel momentálne býva v dome, ktorý získal pred uzavretím manželstva. Avšak hypotéku sme refinancovali a teraz som vedená ako spoludlžníčka, keďže sme dom spoločne prerábali. Navyše manžel má mnohé malé pôžičky z nebankových inštitúcií a stále mi vyhrožuje, že ich musím platiť, aj keď neboli brané na moje meno, ale boli získané počas nášho manželstva. Preto Vás prosím o radu, či sa tieto malé pôžičky týkajú aj mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 26.06.2016)

Dobrý deň, v prípade dlhov nadobudnutých za trvania manželstva ste povinná podieľať sa na ich splácaní iba, ak ste na zmluve o pôžičke alebo úvere uvedená ako spoludlžníčka. Tzn. že vo Vašom prípade ste povinná sa podieľať iba na splátkach refinancovanej hypotéky, kde ste podľa Vašich slov uvedená ako spoludlžníčka. Pri splácaní splátok refinancovanej hypotéky ste povinná uhrádzať 1/2 každej splátky, ak nie je medzi Vami dohodnutý iný pomer. Pri ostatných "malých" pôžičkách Vášho manžela nie ste povinná akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na splácaní splátok. Aj keď jeho dlhy vznikli za trvania Vášho manželstva, ale na zmluvách o pôžičke alebo úveroch je uvedený iba on ako dlžník, ide o jeho výlučné dlhy. Považujem za dôležité upozorniť na ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak dlh niektorého z manželov vznikol za trvania manželstva je možné pri výkone rozhodnutia uspokojiť pohľadávku veriteľa aj z majetku patriaceho do BSM. Teda aj z Vášho majetku patriaceho do BSM (napr. z Vášho príjmu, ktorý je Vám zasielaný na Váš účet). Vzhľadom na vyhrážky Vášho manžela Vám odporúčam po rozvode manželstva čo najskôr uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, resp. podať žalobu o vyporiadanie BSM, aby Vaše BSM bolo čo najskôr vyporiadané a jeho prípadné problémy s dlhmi sa Vás nedotkli. 


Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, požičal som peniaze známemu. Mám zmluvu o pôžičke, ktorá je zabezpečená blankozmenkou. Keďže dlh nebol vyplatený v dohodnutom termíne a dlžník ho sporadicky spláca (už skoro rok takmer vôbec), zaujíma ma, či je jeho manželka automaticky spoludlžníkom. Najmä ma zaujíma túto otázku z pohľadu exekúcie. Dlžník je živnostník, zatiaľ čo jeho manželka pracuje v štátnej správe. Zrážky zo mzdy by boli realizovateľné iba u nej. Šli do sobáša začiatkom roku 2013, peniaze som mu požičal vo februári 2014. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 24.05.2016)

Dobrý deň, ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka predvída prípady, kedy si pôžičku alebo úver vezme iba jeden z manželov. V tomto prípade je dlžníkom iba tento manžel, ktorý sa podpísal pod zmluvu o pôžičke. Jeho manželka nie je zo zákona spoludlžníkom pri tomto dlhu. To však neznamená, že nie je možné dlh jedného z manželov, ktorý vznikol za trvania manželstva vymáhať z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak by ste proti Vášmu dlžníkovi mali právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie znejúce na určité plnenie, tak v rámci exekučného konania by bolo možné túto Vašu pohľadávku vymáhať aj z majetku patriaceho do BSM. Považujem za dôležité upozorniť na to, že nie je možné postihnúť druhého manžela, ktorý nie je účastníkom zmluvy o pôžičke, zrážkami zo mzdy. Mzda sa totiž stáva súčasťou BSM až jeho vyplatením na účet manžela, nárok na mzdu (z ktorého sa vypočítavajú zrážky) nepatrí do BSM. Tzn. že druhého manžela nie je možné postihnúť zrážkami zo mzdy, ale ak mu bude mzda vyplatená na účet vedený v banke, je možné túto sumu vymôcť z účtu druhého manžela (jeho príjem na účte už podlieha exekúcii).


Podotázka: Pôžička počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s partnerom plánujeme spoločné bývanie s podielom pol na pol. Partner má finančné prostriedky na nákup celého bytu, ale ja nie. Rada by som si od neho oficiálnou cestou (písomným overeným záznamom) požičala polovicu bytu. Preto by ma zaujímalo, či môj záväzok voči nemu pretrvá aj keď sa vezmeme a staneme sa manželmi, alebo je nutné v danom zmluvnom dokumente o požičke uviesť, že jeho nárok voči mne sa nemení ani po uzavretí manželstva? Vopred vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Pôžička počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň, Váš záväzok splatiť pôžičku Vášmu priateľovi sa uzavretím manželstva nezmení. Zmení sa však charakter peňažných prostriedkov, ktorými budete pôžičku splácať. Uzavretím manželstva vzniká k veciam nadobudnutým za jeho trvania (mimo zákonných výnimiek) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Patria tu aj všetky vyplatené mzdy alebo iné odmeny za prácu. To znamená, že pokiaľ po uzavretí manželstva zákonným spôsobom nezrušíte BSM alebo nezúžite jeho zákonný rozsah, budete splácať Váš osobný záväzok so spoločných prostriedkov, ak na jeho hradenie nepoužijete Váš výlučný majetok. Uvedené skutočnosti Vám počas manželstva nemusia spôsobovať žiadne komplikácie, avšak problém môže nastať neskôr, ak dôjde k vyporiadaniu majetku patriaceho do BSM. Jednou zo základných zásad, ktoré sa uplatňujú pri vyporiadaní BSM, je povinnosť manžela nahradiť to, čo zo spoločného majetku bolo vynaložené na jeho osobný majetok.

Môžete to urobiť tak, že spíšete zmluvu o pôžičke a dohodnete sa tak, že lehotu splatnosti pôžičky určí manžel. Zároveň si zrušíte BSM počas manželstva súdnou cestou. Zmluvu o pôžičke si stiahnite zadarmo zo stránky www.zmluvaopozicke.sk


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pôžička počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.