Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi

Dobry den, chcem sa opytat ci je mozne dat vypoved tehotnej v rovnaky den, ako dala pisomne oznamenie o tehotenstve.

Odpoveď: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi

Dobrý deň, 

Zákonník práce upravuje v § 64 inštitút tzv. ochrannej doby. Tento inštitút spočíva v tom, že počas plynutia ochrannej doby platí (okrem určitých výnimiek popísaných nižšie) zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. V rámci ochrannej doby teda zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď, aj keď by existoval konkrétny výpovedný dôvod.

Vo vzťahu k tehotenstvu je ochranná doba stanovená v § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce tak, že ochrannou dobou je aj doba, počas ktorej je zamestnankyňa tehotná.

Výnimky, v ktorých môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj počas ochrannej doby sú vymedzené v § 64 ods. 3 Zákonníka práce. Ide napr. o situáciu, keď zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce, v prípade zániku zamestnávateľa či v prípadoch, ak by zamestnávateľ mohol so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer.

Z hľadiska posúdenia platnosti výpovede zamestnávateľa je rozhodujúce, či v čase doručenia výpovede zamestnávateľovi existovali právne skutočnosti, s ktorým Zákonník práce spája zákaz výpovede v ochrannej dobe. Ak by zamestnávateľ dal počas ochrannej doby výpoveď zamestnancovi, takáto výpoveď by bola neplatná (ak nejde o uvedené výnimky).

Zákonník práce súčasne v § 40 ods. 6 definuje, kto sa považuje na účely pracovno-právnych predpisov za tehotnú zamestnankyňu. Podľa uvedeného ustanovenia je tehotná zamestnankyňa taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Od momentu, kedy zamestnankyňa písomne informuje svojho zamestnávateľa o svojom stave a predloží o tom lekárske potrvdenie, považuje sa v pracovno-právnych vzťahoch za tehotnú zamestnankyňu, s čím spája Zákonník práce začatie plynutia ochrannej doby, v ktorej v zásade platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa.

Rozhodujúci je teda konkrétny časový moment. Ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď po tom, čo ste už boli považovaná aj v pracovno-právnych vzťahoch za tehotnú zamestnankyňu (hoci aj v ten istý deň, ako ste by ste zamestnávateľa písomne informovala o svojom tehotenstve a predložila o tom lekárske potvrdenie) a neboli by splnené podmienky pre výnimku zo zákazu výpovede v ochrannej dobe, výpoveď by bola neplatná. Avšak, ak by Vám zamestnávateľ doručil výpoveď napríklad doobede a Vy by ste ho písomne informovali a predložili lekárske potvrdenie o tehotenstve až poobede v rovnaký deň, bola by vám výpoveď daná ešte v čase, keď ste neboli v ochrannej dobe.

Ak máte za to, že výpoveď Vám bola daná bez splnenia uvedených zákonných podmienok, môžete sa domáhať na súde žalobou v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným predpokladom na podanie žaloby ale je oznámenie zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnávateľ, pretože výpoveď považujete za neplatnú.

Je súčasne dôležité Vás upozorniť na to, že v prípadnom súdnom konaní by musela byť preukázaná skutočnosť, že výpoveď Vám bola daná až potom, čo ste si splnili zákonné podmienky na to, aby ste boli považovaná v pracovno-právnych vzťahoch za tehotnú zamestnankyňu. Ak by došlo k doručeniu výpovede v rovnaký deň, ako zamestnankyňa písomne oznámila zamestnávateľovi svoje tehotenstvo a predložila lekárske potvrdenie o tom, dokazovanie rozhodujúcich skutočnostíí by mohlo byť značne náročné. Až do prípadného rozhodnutia súdu o neplatnosti výpovede sa výpoveď považuje za platnú a následne aj pracovný pomer za platne skončený.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ chce dať výpoveď, som tehotná môže tak spraviť, keď som mu tehotenstvo oznámila ústne ? Či mailom ?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. §  40 ods. 6 ZP na pracovnoprávne účely sa za tehotnú zamestnankyňu považuje tá zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
Písomná forma je zachovaná podľa § 40 Obč. zákonníka, " ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou."

Obratom je treba zamestnávateľa informovať min. emailom na jeho úradný email, a z dôvodu právnej istoty aj v papierovej forme oproti podpisu.
Podľa ust. § 64 ZP pre zamestnávateľa platí následne zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni. Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na prípady uvedené v ust. §  64 ods. 3 ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zamestnankyňa, ktorá odrobila u mňa 5 mesiacov ochorela a mne oznámila, že ma chrípku. Po troch dňoch mi povedala, že je tehotná, a že už nepríde pracovať. Môže dostať výpoveď? Písomne som nič od nej neobdržala.

Odpoveď: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

Dobrý deň, zamestnankyňa sa podľa Zákonníka práce považuje za tehotnú od písomného oznámenia zamestnávateľovi, že je tehotná. Kým Vám to písomne neoznámi, tak sa zamestnankyňa z pohľadu pracovného práva nepovažuje za tehotnú. V takom prípade sa zatiaľ na ňu nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa zákazu výpovede (ak nie je PN). Tzn. že by ste jej mohli dať výpoveď. V prípade, že počas plynutia výpovednej doby Vám písomne oznámi, že je tehotná, výpovedná doba prestane plynúť a uplynie až posledným dňom ochrannej doby (t.j. keď z pohľadu pracovného práva už nebude spĺňať žiadne podmienky ochrany zákazu výpovede).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať bola som skúšobnej dobe a počas nej som otehotnela a dnes mi dali hodinovú výpoveď. Najprv, že mi dávajú 2 týždne, aby som sa zlepšila správaním. Lenže tehotenstvo som oznámila vedúcej ústne hneď potomto a nemala som ešte od lekára potvrdenie ani tehotensku knižku. A po konci roboty mi oznámili, že mi dávajú výpoveď. Asi nič nezmôžem teraz či. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď tehotnej žene po oznámení tehotenstva zamestnávateľovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste boli v skúšobnej dobe, bol s Vami skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. V tomto prípade neplatí ochranná doba. Takže sa nedá nič robiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku