Máte
otázku?

Vyrovnanie financií po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Vyrovnanie financií po rozvode

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako sa mám po rozvode vyrovnať s exmanželom, ak sme sa dohodli, že mi vyplatí v hotovosti. Keďže sme bývali v jeho byte, nenárokujem si naň žiadne právo, avšak počas našej doby bydliska sme byt kompletne zrekonštruovali a zariadili. Na rekonštrukciu sme si vzali aj pôžičku, ktorú teraz spláca exmanžel. Dohodnutá suma, ktorú mi má vyplatiť, je presná polovica výdavkov na rekonštrukciu, znižená o zostávajúci dlh. Na internete som našla mnoho vzorov dohôd, no žiadna nie je špecificky určená pre takýto prípad. Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Vyrovnanie financií po rozvode

Dobrý deň. 

V prípade, že ste sa s exmanželom dohodli na vyporiadaní BSM, je potrebné spísať dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá však musí byť uzavretá v súlade so zákonom. 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva v ustanoveniach § 143 a nasl.

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli za trvania manželstva okrem výnimiek uvedených v ustanovení § 143 a 143a. 

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Tieto dohody si vyžadujú formu notárskej zápisnice. 

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Zánik BSM

Trvanie bezpodielového spoluvlastníctva je zásadne viazané na trvanie manželstva. Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Vyporiadanie BSM dohodou

Ak bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne, vykoná sa jeho vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka.

Vyporiadanie znamená nielen rozdelenie hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré patrili do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva, ale aj vzájomné vyporiadanie všetkých pohľadávok a dlhov vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva.

Zásadne možno rozlišovať tri spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to vyporiadanie
a) dohodou manželov,
b) súdnym rozhodnutím a
c) uplynutím doby.

Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

Ak sú predmetom dohody iba hnuteľné veci, právna úprava nepredpisuje určitú formu (preto ju možno uzavrieť písomne, ústne i konkludentne). Ak sú však jej predmetom nehnuteľnosti, dohoda musí mať písomnú formu a účinnosť nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností.

Dohodu o vyporiadaní BSM je potrebné uzatvoriť v lehote 3 rokov od zániku BSM, pretože v zmysle § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí:

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné." 

Zásady vyporiadania BSM

BSM sa musí vyporiadať na základe zásad uvedený v § 150 Občianskeho zákonníka:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Zo zásad uvedených v tomto ustanovení treba vychádzať nielen v prípade, keď vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva vykonáva na návrh jedného z manželov súd, ale aj vtedy, keď k vyporiadaniu spoločného majetku dôjde mimosúdnou dohodou manželov alebo v prípade, keď v konaní o vyporiadanie spoločného majetku účastníci o vyporiadaní uzavrú súdny zmier.

Záverom

Dohodu o vyporiadaní BSM si môžete vyhotoviť aj sama na základe rôznych vzorov, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčam využiť právne služby advokáta pri príprave dohody, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o vyporiadaní všetkých vecí patriacich do BSM. 

Ešte upozorňujem na zákonné obmedzenie platieb v hotovosti medzi fyzickými osobami, v zmysle ktorého je možné vyplatiť v hotovosti len sumu 15 000 EUR.

 

Trápi vás "Vyrovnanie financií po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyrovnanie financií po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.