Máte
otázku?

Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň. S priateľom sa chystáme na spoločnú hypotéku pre kúpu bytu, ktorý kupujeme cez realitnú kanceláriu. Rada by som sa opýtala, či je možné nastaviť kúpnu zmluvu tak, aby sme tam obaja figurovali a zároveň nás zaregistrovať v katastri nehnuteľností ako spoluvlastníkov, a to aj napriek tomu, že ešte nie sme manželia, avšak hypotéku berieme spolu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň. Je úplne štandardné, ak si dvaja partneri kúpia byt, ktorý nadobudnú do podielového spoluvlastníctva (najčastejšie sa v takomto prípade zapisujú podiely obom partnerom rovnaké, a to 1/2). Pokiaľ je zmluva o prevode bytu spísaná riadne, nie je dôvod na to, aby vznikol na katastri nehnuteľností akýkoľvek problém.

Trápi vás "Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím vás, je zákonom stanovené, ako sa určujú podiely vlastníctva pri nadobúdaní nehnuteľnosti, ak kúpnu cenu platia dvaja kupujúci (ktorí nie sú príbuzní), pričom jeden z nich platí 90% z kúpnej ceny a druhý 10%? Prípadne, ako by sme takýto prípad mali správne upraviť v kúpnej zmluve? Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň,

podľa § 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

Z právneho hľadiska v podstate nezáleží na tom, v akom pomere spoluvlastníci budú financovať kúpu nehnuteľnosti, ale na ich vzájomnej dohode o výške podielu. Zákon neurčuje, že ak jeden platí 90% a druhý 10 % tak musia mať aj takéto podiely. Môžu mať pokojne podiel 1/2 a 1/2 ale aj 9/10 a 1/10.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj brat kupuje nový byt, ktorého výstavba je momentálne v realizácii. Za byt zaplatil zálohu a zvyšok má byť uhradený po skončení výstavby. Následne sa má uskutočniť vklad do katastra, kde sa stane majiteľom. Chcem mu požičať peniaze na časť zostávajúcej ceny s tým, že chcem mať v tomto byte majetkový podiel. Aký typ zmluvy by sme mali spolu vypracovať?

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Možnosťou je spísať zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na dohodnutý podiel na nehnuteľnosti za stanovených podmienok vyplatenie kúpnej ceny, ktorej časť uhradíte Vy ako budúci spoluvlastník nehnuteľnosti.

Nevieme, ako je teraz riešený zmluvný vzťah s developerom, sme však názoru, že aj teraz môžete riešiť tento Váš zmluvný vzťah s bratom a kupujúcimi sa následne stanete obaja spolu s bratom podľa dohodnutých podielov.

Zmluvu odporúčame  dať vypracovať advokátovi. 


Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou bývame v spoločnom byte ako spoluvlastníci, pričom manželka vlastní 3/5 bytu a ja 2/5. Máme dve malé deti. V poslednej dobe je to s našim manželstvom problematické a chcel by som sa opýtať, či ma v prípade rozvodu manželka môže vyhodiť z bytu, resp. či takéto nariadenie môže vydáť rozvodový súd. O deti sa staráme príkladne. U nás nikdy nedošlo k násilí, takže ani týmto spôsobom by ma nemohla vyhodiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V otázke píšete, že byt je v podielovom spoluvlastníctve 3/5 a2/5, teda nepatrí do BSM. V prípade rozvodu Vás z bytu nemôže vyhodiť, nakoľko ste podielovým spoluvlastníkom.  Podielové spoluvlastníctvo môžete vyriešiť aj za trvania manželstva buď dohodou alebo na základe rozhodnutia súdu v zmysle ust.  § 141 Obč. zákonníka. : Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku /pozn. : toto by mohol  byť aj Váš prípad vzhľadom na okolnosť, že nie ste zatiaľ rozvedený/.  V rozvodovom konaní  sa nerieši majetok v BSM alebo podiel. spoluvlastníctve,

2./ Škoda, že ste nenapísal, na základe čoho je byt v podiel. spoluvlastníctve. V prípade, že by ste byt Vy nadobudol napr. dedením alebo darom a následne previedol podiel na manželku  darovacou zmluvou v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka môžete sa domáhať vrátenia daru : "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Trápi vás "Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Pred rokom sme s partnerkou (ktorou nie sme v manželstve) kúpili nehnuteľnosť. Svoje minulé chyby mi zabránili získať úver, a preto ho brala moja priateľka. Nehnuteľnosť stála 26 500 EUR, z čoho som ja zaplatil z vlastných zdrojov 4 000 EUR a zvyšok bol hradený zo získanej hypotéky (toto je uvedené v kúpno-predajnej zmluve). Na liste vlastníctva sme majiteľmi v pomere 1:1. Momentálne sme sa rozišli, avšak nechcem sa vzdať bytu, pretože som do neho vložil všetky moje úspory, rovnako ako moja bývalá priateľka. Nájom a úver sme splácali a stále splácame rovným dielom zo svojho účtu, kam už takmer 3 roky prichádza aj moja mzda (toto bolo vytvorené pre lepšie podmienky v banke). Môže byť byt mojim vlastníctvom aj napriek týmto okolnostiam? Bolo by možné vyplatiť jej čiastku? Ak áno, nie som si istý, koľko by som mal zaplatiť. Vedeli by ste mi poradiť správny postup, resp. ako začať? Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ nie ste manželia nemôžete byť na liste vlastníctva uvedení ako vlastníci v pomere 1:1. Neuviedli ste v akom pomere ste nadobudli spoluvlastnícky podiel pri uzavretí kúpnej zmluvy, ale predpokladám, že každý z Vás nadobudol 1/2. Na liste vlastníctva ste uvedený potom ako podielový spoluvlastník s tým, že polovica nehnuteľnosti je Vaša a druhá polovica patrí Vašej priateľke. Svoje spoluvlastníctvo môžete vyporiadať dohodou, ale aj prostredníctvom mediácie, alebo aj súdnou cestou ak sa nedohodnete. Pokiaľ máte záujem stať sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je potrebné dať nehnuteľnosť oceniť, aby ste vedeli určiť v akej hodnote je podiel o veľkosti 1/2 a tiež je potrebné navštíviť banku a zistiť koľko je výška úveru. Pokiaľ preberiete podiel Vašej priateľky musíte v hodnote podielu zohľadniť aj jej podiel na úvere, ktorý ste brali. V banke je tiež potrebné zistiť, či je možné, aby úver prešiel z Vašej priateľky na Vás a či s tým banka bude súhlasiť. 


Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku, či manželia vlastniaci byt v BSM môžu darovať synovi podiel na byte napríklad vo výške 51 % alebo 70 %. Tým myslím inú hodnotu ako je 50 % respektíve 100 %. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň,

výška podielu, ktorú vlastník (spoluvlastníci) prevedú na inú osobu, nie je zákonom nijako obmedzená. Môžete teda previesť aj Vami uvádzaný podiel. Dovoľujem si len zdôrazniť to, že na prevod bude potrebná písomná zmluva, pričom v zmluve musíte byť ako darcovia uvedení byť obaja, keďže ide o nehnuteľnosť v BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Nechápem, prečo potom podala a zaplatila poplatok 6600 eur. Bola som sa pýtať na súde a potvrdili zaplatenie, keď s dcerou tam stále so mnou bývajú a majú tam aj trvalé bydlisko. Existuje nejaká iná možnosť, že by ma pripravila o dom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, súdny poplatok sa v takýchto prípadoch vypočítava ako 6 % z hodnoty podielu, ktorý požaduje prikázať do Vášho/svojho výlučného vlastníctva. Z výšky súdneho poplatku je možné vyvodiť, že požaduje od Vás v žalobe za svoje spoluvlastnícky podiel sumu vo výške 110.000,- €. O dom Vás žiadnym spôsobom nemôže pripraviť. Ak v žalobe navrhla prikázať vec do svojho výlučného vlastníctva, bude potom musieť ona Vám vyplatiť sumu vo výške 110.000,- € (ak sa v priebehu konania neurčí hodnota nehnuteľnosti inak). 


Trápi vás "Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Z vlastných finančných prostriedkov som kúpil dom, ale do kúpnej zmluvy som zapísal vlastníctvo na polovicu. Nežijeme ako manželia, máme spolu jedno dieťa, ktoré má 13 rokov. V súdnom spore o výchovu a výživu dieťaťa bola dcéra zverená do starostlivosti matky a matka nedávno podala na súd návrh na zrušenie podielového vlastníctva s návrhom na prikázanie veci za úhradu. Je možné, že by matka získala väčší podiel z vysporiadania, keďže má zverenú aj dcéru?

Odpoveď: Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, v rámci súdneho konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehrá žiadnu úlohu, že jej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Vychádza sa z toho, že podiely Vás oboch sú rovnaké a ak súd neposúdi nehnuteľnosť ako reálne deliteľnú, bude postupovať druhým spôsobom vyporiadania. T.j. prikázaním spoločnej veci do výlučného vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov za určitú náhradu. Táto náhrada sa vypočítava ako polovica trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť na cene nehnuteľnosti, bude sa musieť preukázať znaleckým dokazovaním. Vychádzajúc z tejto ceny súd určí náhradu za jej podiel. To, že má dcéru zverenú do osobnej starostlivosti nezvyšuje hodnotu jej podielu. Považujem za potrebné upozorniť na judikát (súdne rozhodnutie), ktorý hovorí o tom, že súd v prípadoch hodného osobitného zreteľa nezruší podielové spoluvlastníctvo, ak v nehnuteľnosti býva maloleté dieťa. Vzhľadom na to, že Vaša expartnerka podala žalobu sama predpokladám, že v tejto nehnuteľnosti už nebýva, a preto by maloleté dieťa nemalo byť prekážkou zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.