Máte
otázku?

Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

Dobrý deň, právoplatne rozhodnutie súdu po rozvode je 13. 7. 2015, chcem Vás poprosiť o info, do akého termínu najneskôr musím požiadať súd o rozdelenie BSM, aby som nezmeškala termín. Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

Dobrý deň,

podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Podľa § 122 ods.2 a 3 Občianskeho zákonníka Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vaše BSM zaniklo právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode, teda dňa 13.07.2015. Trojročná lehota uplynie o tri roky, teda 13.07.2018. Do 13.07.2018 môžete podať na súd žalobu (žaloba musí byť do daného dňa doručená súdu, nestačí ju v ten deň odoslať poštou), prípadne vyporiadať BSM dohodou. Táto lehota sa totiž vzťahuje aj na dohodu o vyporiadaní BSM a po jej uplynutí sa už na vyporiadaní nie je možné dohodnúť.

Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ohľadne vysporiadania BSM. Dňa 07. 11. 2022 bolo správoplatnené rozhodnutie rozvodu súdom, lehota na vysporiadanie BSM je 3 roky od uvedeného dátumu. S bývalým manželom vlastníme nehnuteľnosť (rodinný dom) 1:1 vedenom na katastri. Dom je zaťažený hypotékou, na ktorej sme uvedení obaja ručiteľmi/dlžníkmi. Aktuálne užívame nehnuteľnosť obaja. Bývalý manžel nesúhlasí s predajom domu, nechce ma odťažiť/vyňať z hypotéky, je ochotný sa dohodnúť iba na vyplatený určitej sumy z nehnuteľnosti. Čo však mne problém nerieši, nakoľko som stále ručiteľom na nehnuteľnosti a neviem riešiť vlastne bývanie. Ako sa rieši vysporiadanie BSM v tomto prípade? Čaká sa na uplynutie lehoty 3 rokov a potom je povinný ma odťažiť a nehnuteľnosť sa predá? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,

ak sa manželia nevedia na vyporiadaní dohodnúť, môže sa s návrhom na vyporiadanie BSM obrátiť priamo na súd.

Tento však nie je oprávnený vyporiadať BSM nariadením predaja nehnuteľnosti. Súd rozdelí veci v BSM medzi bývalých manželov rovným dielom, nakoľko sa má za to, že podiely manželov sú rovnaké.

Rovnako však, ak toto nie je účelné, môže rozhodnúť o tom, že veci prikáže jednému z manželov s povinnosťou výplaty druhého z manželov. Súd vykonáva vyporiadanie v širšom slova zmysle, čiže vyporiada aj spomínanú hypotéku.

Preto, ak má váš manžel záujem nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, súd by vaše BSM mohol vyporiadať tak, že ako nehnuteľnosť tak aj hypotéku (dlh) prikáže vášmu manželovi s povinnosťou výplaty vášho podielu. Nie je však vylúčené, že v prípade, ak by ani jeden z vás nehnuteľnosť nadobudnúť nechcel, aby súd rozhodol o jej prikázaní do podielového spoluvlastníctva.

V prípade, ak by ste sa v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode neobrátili na súd a súčasne si BSM nevyporiadali dohodou, nastáva vyporiadanie zo zákona, a teda má sa za to, že manželia pokiaľ ide o nehnuteľnosti sa vyporiadali tak, že tieto sú v ich podielovom spoluvlastníctve.

Platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníctve proti svojej vôli. Ak by ste preto chceli riešiť vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou, tu už je súd oprávnený toto vyporiadať aj nariadením predaja nehnuteľnosti.  V skutočnosti teda transformácia bezpodielového spoluvlastníctva na podielové nastáva buď súdnou cestou alebo uplynutím trojročnej lehoty. 

To znamená, že manžel vás po uplynutí trojročnej lehoty nie je povinný ani vyplatiť, ani nie je povinný prevziať hypotéku len na seba a nehnuteľnosť predať. Podielové spoluvlastníctvo je možné žiadať zrušiť a napríklad nechať dom predať. 


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Prosím Vás, ak sme boli rozvedení v roku 2016 a ja vôbec nie som spokojná s výškou výživného a rozdelenia majetku, dá sa s tým ešte niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

ak došlo k platnému rozdeleniu majetku, či už vo forme dohody alebo rozhodnutia, tieto už nemožno meniť. Pokiaľ ide o výživné, neuvádzate síce o aké výživné sa má jednať, avšak pri výživnom platí, že rozhodnutie o výživnom je možné meniť, ak sa zmenia pomery za ktorých bolo určené. V takom prípade by bolo možné podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia o výživnom (zvýšenie, zníženie a pod.).


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako najjednoduchšie vysporiadať BSM po rozvode. Keďže vlastníme nehnuteľnosť, ktorú by som chcela po rozvode prepísať na manžela. Je možné to spísať aj dohodou u advokáta alebo len na súde? Je tam nejaká lehota do kedy by to malo byt? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. Vyporiadať BSM po rozvode manželstva možno dohodou, alebo rozhodnutím súdu. A sa viete dohodnúť je možné spísať dohodu u advokáta alebo mediátora. Nemusíte ísť na súd. Ak je predmetom vyporiadania BSM nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná a podáva sa spolu s návrhom na vklad do katastra. Vyporiadať BSM je potrebné najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva. 


Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do kedy si môžem po rozvode nárokovať BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona platí, že zánikom manželstva (najčastejšie rozvodom) zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Následne zákon dáva možnosť bývalým manželom vyporiadať ich zaniknuté BSM, a to buď dohodou alebo v rámci súdneho konania. Ak sa však manželia nedohodnú alebo nepodajú do troch rokov od zániku BSM návrh na jeho vyporaidanie, uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
Podľa spomenutého ustanovenia platí: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že na vyporaidanie BSM po rozvode máte tri roky od rozvodu manželstva. Po márnom uplynutí troch rokov od zániku BSM sa uplatní spomínaná nevyvrátiteľná domnienka.
 


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň. Manželka sa rozhodla podať žiadosť o rozvod. Žijeme spolu 12 rokov, z toho 10 ako manželia. Bývali sme spolu v jej byte (5 rokov), ktorý predala a kúpili sme rodinný dom, ktorý sme napísali na nás oboch. Pred rokom si našla v práci vzťah. Teraz s odôvodnením, že na tom čo ona vlastní som sa nijako nepodielal. Dúfam, že nebude musieť moju osobu finančne vysporiadať ohľadom BSM. Máme spolu 2 deti (9 a 7 rokov). Ja som sa rozhodol odísť pred dvoma mesiacmi do podnájmu, pretože to bolo psychicky neúnosné. Ako mám postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že rozvod manželstva a následne vyporiadanie zaniknutého BSM sú dve odlišné konania, ktoré nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť. V súčasnosti prebieha konanie o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom. Až keď bude toto konanie právoplatne ukončené a Vaše manželstvo rozvedené, dôjde zároveň k zániku BSM. Po zániku BSM je potrebné ho vyporiadať buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím v lehote 3 rokov, inak sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V rámci vyporiadania BSM sa v prvom rade zisťuje tzv. masa BSM (t.j. zisťuje sa, ktoré veci patria do BSM) a následne je len výlučne na Vás dvoch ako sa dohodnete o vyporiadaní BSM. V prípade, že sa dohodnúť nedokážete, budete musieť Vy alebo ona podať v lehote 3 rokov od zániku BSM žalobu o vyporiadanie BSM, inak sa uplatní vyššie spomenutá zákonná domnienka.


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobry den Rodicia sa rozviedli a zrusili BSM. otec ostal byvat v rodinnom dome ktory nieje vysporiadany. od rozvodu uplynuli 2roky cca. Moja otazka je ci a kedy moze otec prepisovat svoju polovicu domu na jedno z deti a ake ukony to bude obnasat. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, skôr než sa majetok, ktorý bol v BSM nevyporiada medzi manželmi, nie je možné určiť presný podiel na majetku jedného z manželov, tým pádom Váš otec nemôže prepísať svoju polovicu domu, keďže v BSM neexistujú podiely vo vlastníctve a najprv je potrebné BSM vyporiadať, aby bolo možné určiť podiel vlastníctva na dome Vášho otca. V prípade, že do 3 rokov od zrušenia BSM nedôjde k dohode o vyporiadaní alebo jeden z manželov nepodá návrh na vyporiadanie na súd, platí fikcia, že majetok sa rozdelí na polovicu, resp. nehnuteľnosť budú vlastniť obaja v podielovom spoluvlastníctve, každý rovnakým dielom. Následne po vyporiadaní môže Váš otec svoj podiel prevádzať na iné osoby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku