Máte
otázku?

Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

Dobrý deň, právoplatné rozhodnutie súdu po rozvode bolo vydané 13. 7. 2015. Rada by som Vás požiadala o informácie, do akého termínu najneskôr musím podať žiadosť o rozdelenie BSM, aby som nezmeškala termín. Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

Dobrý deň,

podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Podľa § 122 ods.2 a 3 Občianskeho zákonníka Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vaše BSM zaniklo právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode, teda dňa 13.07.2015. Trojročná lehota uplynie o tri roky, teda 13.07.2018. Do 13.07.2018 môžete podať na súd žalobu (žaloba musí byť do daného dňa doručená súdu, nestačí ju v ten deň odoslať poštou), prípadne vyporiadať BSM dohodou. Táto lehota sa totiž vzťahuje aj na dohodu o vyporiadaní BSM a po jej uplynutí sa už na vyporiadaní nie je možné dohodnúť.

Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ohľadom vysporiadania BSM. Dňa 7. novembra 2022 bolo rozhodnutie o rozvode zlegalizované súdom. Lehotou na vysporiadanie BSM je tri roky od uvedeného dátumu. Spolu s bývalým manželom vlastníme nehnuteľnosť (rodinný dom), ktorý je v pomere 1:1 zaregistrovaný v katastri. Dom je zaťažený hypotékou, pri ktorej sme obaja uvedení ako ručitelia/dlžníci. Aktuálne obaja využívame nehnuteľnosť. Bývalý manžel nesúhlasí s predajom domu, nechce ma odťažiť/vyňať z hypotéky a je ochotný sa dohodnúť iba na vyplatení určitej sumy z nehnuteľnosti. To mi však nerieši môj problém, keďže som stále ručiteľom na nehnuteľnosti a neviem riešiť vlastné bývanie. Ako sa rieši vysporiadanie BSM v takomto prípade? Čakať do uplynutia trojročnej lehoty a potom je povinný ma odťažiť a nehnuteľnosť sa predá, alebo existuje iná možnosť? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,

ak sa manželia nevedia na vyporiadaní dohodnúť, môže sa s návrhom na vyporiadanie BSM obrátiť priamo na súd.

Tento však nie je oprávnený vyporiadať BSM nariadením predaja nehnuteľnosti. Súd rozdelí veci v BSM medzi bývalých manželov rovným dielom, nakoľko sa má za to, že podiely manželov sú rovnaké.

Rovnako však, ak toto nie je účelné, môže rozhodnúť o tom, že veci prikáže jednému z manželov s povinnosťou výplaty druhého z manželov. Súd vykonáva vyporiadanie v širšom slova zmysle, čiže vyporiada aj spomínanú hypotéku.

Preto, ak má váš manžel záujem nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, súd by vaše BSM mohol vyporiadať tak, že ako nehnuteľnosť tak aj hypotéku (dlh) prikáže vášmu manželovi s povinnosťou výplaty vášho podielu. Nie je však vylúčené, že v prípade, ak by ani jeden z vás nehnuteľnosť nadobudnúť nechcel, aby súd rozhodol o jej prikázaní do podielového spoluvlastníctva.

V prípade, ak by ste sa v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode neobrátili na súd a súčasne si BSM nevyporiadali dohodou, nastáva vyporiadanie zo zákona, a teda má sa za to, že manželia pokiaľ ide o nehnuteľnosti sa vyporiadali tak, že tieto sú v ich podielovom spoluvlastníctve.

Platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníctve proti svojej vôli. Ak by ste preto chceli riešiť vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou, tu už je súd oprávnený toto vyporiadať aj nariadením predaja nehnuteľnosti.  V skutočnosti teda transformácia bezpodielového spoluvlastníctva na podielové nastáva buď súdnou cestou alebo uplynutím trojročnej lehoty. 

To znamená, že manžel vás po uplynutí trojročnej lehoty nie je povinný ani vyplatiť, ani nie je povinný prevziať hypotéku len na seba a nehnuteľnosť predať. Podielové spoluvlastníctvo je možné žiadať zrušiť a napríklad nechať dom predať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Prosím Vás, ak sme sa rozviedli v roku 2016 a ja nie som spokojná s výškou výživného a rozdelením majetku, je možné ešte s tým niečo urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

ak došlo k platnému rozdeleniu majetku, či už vo forme dohody alebo rozhodnutia, tieto už nemožno meniť. Pokiaľ ide o výživné, neuvádzate síce o aké výživné sa má jednať, avšak pri výživnom platí, že rozhodnutie o výživnom je možné meniť, ak sa zmenia pomery za ktorých bolo určené. V takom prípade by bolo možné podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia o výživnom (zvýšenie, zníženie a pod.).


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, ako najjednoduchšie vysporiadať BSM po rozvode. Keďže vlastníme nehnuteľnosť, tú by som po rozvode chcela prepísať na manžela. Je možné to vybaviť aj dohodou u advokáta alebo je to možné len na súde? Existuje nejaká lehota, do ktorej by to malo byť vybavené? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. Vyporiadať BSM po rozvode manželstva možno dohodou, alebo rozhodnutím súdu. A sa viete dohodnúť je možné spísať dohodu u advokáta alebo mediátora. Nemusíte ísť na súd. Ak je predmetom vyporiadania BSM nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná a podáva sa spolu s návrhom na vklad do katastra. Vyporiadať BSM je potrebné najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva. 


Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, do kedy môžem po rozvode uplatňovať nárok na BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona platí, že zánikom manželstva (najčastejšie rozvodom) zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Následne zákon dáva možnosť bývalým manželom vyporiadať ich zaniknuté BSM, a to buď dohodou alebo v rámci súdneho konania. Ak sa však manželia nedohodnú alebo nepodajú do troch rokov od zániku BSM návrh na jeho vyporaidanie, uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
Podľa spomenutého ustanovenia platí: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že na vyporaidanie BSM po rozvode máte tri roky od rozvodu manželstva. Po márnom uplynutí troch rokov od zániku BSM sa uplatní spomínaná nevyvrátiteľná domnienka.
 


Podotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň. Moja manželka sa rozhodla podať žiadosť o rozvod. Spoločne sme žili 12 rokov, z čoho posledných 10 ako manželia. Počas našej beesenosti sme spolu bývali v jej byte (5 rokov), ktorý následne predala. Potom sme zakúpili rodinný dom, ktorý sme prepísali na nás obidvoch. Pred približne rokom si našla v práci nový vzťah. Teraz argumentuje tým, že na tom, čo ona vlastní, som sa nijako nepodielal. Dúfam, že nebude potrebné finančne kompenzovať moju osobu ohľadom BSM. Máme spolu dvoje deti vo veku 9 a 7 rokov. Pred dvoma mesiacmi som sa rozhodol odísť do podnájmu, pretože situácia bola pre mňa psychicky veľmi náročná. Neviem, ako by som mal postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že rozvod manželstva a následne vyporiadanie zaniknutého BSM sú dve odlišné konania, ktoré nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť. V súčasnosti prebieha konanie o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom. Až keď bude toto konanie právoplatne ukončené a Vaše manželstvo rozvedené, dôjde zároveň k zániku BSM. Po zániku BSM je potrebné ho vyporiadať buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím v lehote 3 rokov, inak sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V rámci vyporiadania BSM sa v prvom rade zisťuje tzv. masa BSM (t.j. zisťuje sa, ktoré veci patria do BSM) a následne je len výlučne na Vás dvoch ako sa dohodnete o vyporiadaní BSM. V prípade, že sa dohodnúť nedokážete, budete musieť Vy alebo ona podať v lehote 3 rokov od zániku BSM žalobu o vyporiadanie BSM, inak sa uplatní vyššie spomenutá zákonná domnienka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM? (Rozvod)

Dobrý deň. Rodičia sa rozviedli a zrušili BSM. Otec ostal bývať v rodinnom dome, ktorý nie je vysporiadaný. Od rozvodu uplynuli približne dva roky. Moja otázka je, či a kedy môže otec prepísať svoju polovicu domu na jedno z detí a aké úkony to bude obnášať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, skôr než sa majetok, ktorý bol v BSM nevyporiada medzi manželmi, nie je možné určiť presný podiel na majetku jedného z manželov, tým pádom Váš otec nemôže prepísať svoju polovicu domu, keďže v BSM neexistujú podiely vo vlastníctve a najprv je potrebné BSM vyporiadať, aby bolo možné určiť podiel vlastníctva na dome Vášho otca. V prípade, že do 3 rokov od zrušenia BSM nedôjde k dohode o vyporiadaní alebo jeden z manželov nepodá návrh na vyporiadanie na súd, platí fikcia, že majetok sa rozdelí na polovicu, resp. nehnuteľnosť budú vlastniť obaja v podielovom spoluvlastníctve, každý rovnakým dielom. Následne po vyporiadaní môže Váš otec svoj podiel prevádzať na iné osoby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.