Máte
otázku?

Dohoda o vysporiadaní BSM


DOHODA o vysporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu ako spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali (§ 149 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. Na to, aby Správa katastra zapísala vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na základe predloženej dohody o vyporiadaní, je potrebné, aby dohoda spĺňala prísne formálne podmienky v zmysle katastrálneho zákona. Podpisy oboch bývalých manželov musia byť úradne overené. Ak sa dohoda týka hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu, avšak manželia si musia dať písomné potvrdenie ako sa vyporiadali. Po rozvode manželstva teda nie je  možné uzatvoriť dohodu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva, ale dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko rozvodom bezpodielové spoluvlastníctvo už zaniklo - sa zrušilo.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.