POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dohoda manželov o zverení deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Dohoda manželov o zverení deti

Dobrý deň, s manželom sme krátko pred rozvodom a chceme medzi sebou spísať dohodu. V nej by sme stanovili, že do rozhodnutia súdu o zverení detí do starostlivosti jednému z nás, zostanú deti na doterajšom trvalom bydlisku, a to u manžela v Rakúsku. Mám v pláne vrátiť sa na Slovensko, ale momentálne nemôžem deti vziať so sebou, pretože nemám zabezpečené bývanie a prácu. Preto nutne potrebujem dohodu, aby som mohla následne pokračovať v konaní. Nechcem, aby sa situácia, že som od detí odišla, obrátila proti mne na súde, preto sme sa dohodli, že takúto dohodu uzatvoríme. Radi by sme však vedeli, čo všetko má takáto dohoda obsahovať, aby bola záväzná a správna. Taktiež nás zaujíma, aká by bola cena, keby túto dohodu medzi námi vyhotovil advokát. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

Dobrý deň,

 

každá rodičovská dohoda, či už uzatvorená počas trvania manželstva (t.j. na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu) alebo na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností počas rozvodového konania na čas po rozvode by mala obsahovať základnú úpravu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností.

 

Tzn. že táto rodičovská dohoda by mala upravovať, ktorému rodičovi budú na čas do rozvodu (alebo na čas po rozvode) zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti, v akej výške bude druhý rodič platiť tomuto rodičovi výživné a akým spôsobom bude upravený styk rodiča, ktorému deti neboli zverené do osobnej starostlivosti. Tento styk môže byť upravený presným režimom, t.j. že v dohode uvediete presné dni, prípadne rozsah dní, kedy sa budete môcť s Vašimi deťmi stretávať alebo sa styk neupraví vôbec. Ak sa styk neupravuje, resp. sa ponecháva neobmedzený, je možný styk s deťmi po predchádzajúcej dohode s rodičom, ktorému boli maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti.

 

I Vaša rodičovská dohoda by mala obsahovať všetky tieto časti. Je však veľmi dôležité vedieť, že z pohľadu slovenského právneho poriadku sú rodičovské dohody vykonateľné, až keď ich schváli súd. Tzn. že keby Vám manžel prestal dávať deti na základe rodičovskej dohody, núteného výkonu styku by ste sa mohli na príslušnom súde domáhať až vtedy, ak bola vaša rodičovská dohoda schválená súdnym rozhodnutím.

 

Rovnako je vo Vašom prípade potrebné si uvedomiť, že Vaše maloleté deti majú obvyklý pobyt v Rakúsku (vychádzajúc z popisu uvedeného vo Vašej otázke). Tzn. že sa na Váš prípad vzťahuje rakúsky právny poriadok a súdom príslušným na rozhodnutie o schválení rodičovskej dohody (ak to vyžaduje rakúsky zákon o rodine) bude príslušný súd v Rakúsku.

 

Podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Brusel II

Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.

 

Z tohto pravidla existujú aj výnimky, ale na posúdenie toho je potrebné mať k dispozícii oveľa viac informácií a potrebné mať detailnejší prehľad o spôsobe Vášho spolužitia v Rakúsku, najmä z pohľadu detí. Všeobecne sa však vychádza z vyššie citovaného článku nariadenia Rady Brusel II, podľa ktorého majú právomoc konať súdy členského štátu EÚ, kde má dieťa tzv. obvyklý pobyt.

 

Kritériá, na základe ktorých sa má určiť obvyklý pobyt dieťaťa na účely čl. 8 až 10 Nariadenia Brusel IIa SD EÚ uviedol napr. v bode 44 rozhodnutia vo veci A. z 02.04.2009, podľa ktorého: „... [P]ojem obvyklý pobyt v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia treba vykladať tak, že mu zodpovedá miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do sociálneho a rodinného prostredia. Na tento účel treba vziať do úvahy najmä trvanie, pravidelnosť a podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu a presťahovanie rodiny do tohto štátu, štátnu príslušnosť dieťaťa, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti, ako aj rodinné a sociálne väzby, ktoré dieťa udržiava v danom štáte. Je na vnútroštátnom súde, aby určil, kde má dieťa obvyklý pobyt, majúc na pamäti všetky osobitné skutkové okolnosti každého jednotlivého prípadu.
 

 

Obdobne to však bude aj vo Vašom rozvodom konaní, ak hneď po presťahovaní Vašich detí podáte návrh na rozvod manželstva. Vzhľadom na to, že Vaše deti budú iba krátko na území SR, môže sa stať, že súd vyhlási, že nemá právomoc konať v časti týkajúcej sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Súd by teda konal iba o rozvode Vášho manželstva, pričom úprava výkonu rodičovských práv a povinností by musela prebehnúť na súdoch v Rakúsku v súlade s ich právnym poriadkom.

 

Z toho dôvodu bude vo Vašej právnej veci dôležité vopred si premyslieť, kedy a kde sa bude podávať návrh na rozvod manželstva. Aby sa nestalo, že v priebehu súdneho konania súd vyhlási, že podľa neho majú deti obvyklý pobyt v Rakúsku.

 

Právomoc súdov členských štátov konať o rozvode manželstva upravuje čl. 2 nariadenia Rady Brusel II. Podľa tohto ustanovenia budete musieť na Slovensku mať obvyklý pobyt aspoň 6 mesiacov, aby ste mohli podať na Slovensku návrh na rozvod manželstva a súd mohol o Vašom návrhu rozhodovať.

 

Podľa článku 2 nariadenia Rady Brusel II

Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a. na ktorého území:

o majú manželia obvyklý pobyt, alebo

o manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

o má odporca obvyklý pobyt, alebo

o v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

o má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

o má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil";

 

Pre detailné posúdenie Vašej právnej veci Vám odporúčam dohodnúť si termín osobného stretnutia prostredníctvom našej stránky. Na stretnutí môžeme prebrať všetky detaily Vašej veci a poradiť Vám presne akým spôsobom by bolo vhodné postupovať.

Trápi vás "Dohoda manželov o zverení deti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dve deti a nie sme oficiálne manželia. Žijeme v Anglicku už 13 rokov. Môj syn Nick sa narodil v Anglicku, zatiaľ čo David sa narodil na Slovensku, ale od útleho veku žije tiež v Anglicku. Mojím problémom je, že moja partnerka má milenca a nedbá na deti, robí si čo chce. Bije ich a vyhráža sa, že ich odvedie domov na Slovensko. Jelikož jej to bránim, nechcem, aby odišla s deťmi na Slovensko, rád by som podal na slovenské súdy návrh o zverenie deti do mojej opatery. Moja partnerka pochádza z osady a má ďalších päť súrodencov, o ktorých sa stará jej otec - alkoholik. Žijú za veľmi zlých podmienkach, v prítomnosti potkanov. V domčeku nie je kúpeľňa ani plyn. Deti sú často špinavé, životné podmienky sú tam úbohé, naopak, ja mám na Slovensku dom, ktorý je renovovaný. Mám kúpeľňu, toaletu, okolo piatich izieb - mám prostredie, ktoré je vhodné pre výchovu detí. Obávam sa, čo bude, ak mi súd neprisúdi deti a ony budú nútené žiť v tomto nezdravom prostredí. Ja som sa o ne staral odmalička, pomáhal som im s domácimi úlohami, navštevoval som rodičovské združenia, chodil som s nimi k doktorom tu v Anglicku. Ráno vstávam skoro, aby som im pripravil raňajky, pretože sa o nich moja partnerka nezaujíma. Jej otec je veľký tyran, ktorý bije svoje deti. Často ich necháva samé večer, odchádza za milenkami a deti sú samé doma. Bojím sa, že odo mňa odvedie deti a tie budú potom žiť v náročných podmienkach. Neviem, čo mám robiť. Prosím, potrebujem pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 30.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vzhľadom na okolnosť, že deti sa nachádzajú na území  UK, budete sa musieť obrátiť na tam príslušné orgány ochrany detí, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, link je tu : http://cipc.sk/starostlivost-o-maloletych-v-zahranici-3/?.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či môže moja manželka vziať naše deti bez môjho dovtediaľ. Neviem totiž, kde sú.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

obaja rodičia majú k deťom rovnaké práva a povinnosti avšak platí, že rodič má aj právo na informácie o dieťati. Pre presnejšie zodpovedanie by bolo potrebné opísať konkrétnu situáciu, ktorej sa Vaša otázka týkala.


Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Od novembra nežijem s manželom v spoločnej domácnosti. Bývam s deťmi u priateľa a manžel mi neprispieva na deti. Moja dcéra má 19 rokov a ešte stále navštevuje SOU. Mladšia dcéra má 13 rokov. Mám právo žiadať od neho výživné, aj keď sme ešte stále manželia? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, áno, aj keď ste ešte manželia, tak máte právo žiadať od neho výživné na deti

Pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa je dôležité, či otec žije s deťmi v jednej domácnosti. Ak nežije, matka má právo žiadať platiť výživné.


Trápi vás "Dohoda manželov o zverení deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Som vlastníkom rodinného domu, v ktorom bývam spolu s manželkou a tromi deťmi už 30 rokov. Ako sa bude tento dom dediť po mojej smrti mezi manželku a deti? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Dobrý deň,

ak je dom vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve, potom dostane manželka 1/2 a medzi deti sa rozdelí druhá polovica domu. Každé dieťa teda dostane 1/6 domu. Samozrejme môžu nastať rôzne situácie, ako je vydedenie, dedičská nespôsobilosť, odmietnutie dedičstva, a pod., ktoré sa budú riešiť počas dedičského konania.


Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Rada by som odišla od manžela k priateľovi a vziať so sebou deti. Môj manžel o tom vie a nesúhlasí s týmto krokom. Čo môžem očakávať? Budem mať nejaké problémy, pretože som bez jeho súhlasu vziať deti, alebo by s tým mohl mať problém môj priateľ? Môžete mi, prosím, poradiť, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 08.09.2016)

Dobrý deň, 

obaja rodičia majú k deťom rovnaké práva a povinnosti. Pokiaľ sa chcete odsťahovať od manžela k priateľovi a ide o presťahovanie v rámci územia SR, potom nepotrebujete súhlas otca. Ten by ste potrebovali ak by išlo o vysťahovanie do cudziny. Odporúčam však dohodnúť sa o tom, komu budú deti zverené do osobnej starostlivosti a dohodnúť si aj styk otca s deťmi. Ak sa nedohodnete jediným riešením bude súd, ktorý bude posudzovať schopnosť rodičov postarať sa o deti, komu ich zverí do osobnej starostlivosti, prípadne striedavej starostlivosti, následne určí styk s deťmi, výživné a pod., tak, aby to bolo v ich najlepšom záujme.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, našla som si 33-ročného vdovca, ktorý má 6-ročné a 4-ročné dieťa. Deti sú na mňa veľmi naviazané a už mi hovoria aj mama. Máme sa veľmi radi, ale nechceme sa zobrať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Veď vieme, že sa môže stať všeličo a toho sa obávame. Ak by sa môjmu partnerovi niečo stalo, nemám na deti žiadny nárok, pretože nie som ich biologickou matkou. Ani jeho rodina, ani rodina zosnulej manželky neprejavujú o deti záujem. Ak by sa, nedajbože, partnerovi niečo stalo, ako mám dosiahnuť nárok na deti? Počula som, že je to možné len sobášom a potom súdnym procesom, ale nám nejde o sobáš, len o blaho detí. Existuje nejaká iná forma, ako to dosiahnuť? Dá sa to vyriešiť inak, aby deti boli moje v prípade, opakujem, nedajbože, ak by sa partnerovi niečo stalo? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 23.03.2016)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade by bolo vhodné osvojenie detí podľa § 97 a nasl. Zákona o rodine Na to, aby ste mohli osvojiť dieťa, musíte splniť zákonom ustanovené podmienky. Podľa § 98 Zákona o rodine Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.Ďalšou podmienkou je primeraný vekový rozdiel. Pokiaľ podáte na súd návrh na osvojenie detí, budete musieť splniť aj ďalšiu z podmienok, a síce tzv. 9 mesačnú predosvojiteľskú starostlivosť, počas ktorej sa "testuje" ako fungujú vzťahy medzi potenciálnym osvojiteľom a osvojencom.

Samozrejme pokiaľ by ste boli manželmi, tak v takom prípade je osvojenie jednoduchšie, nakoľko deti Vás už poznajú a máte vytvorené určité väzby. Aj tu však musíte splniť podmienku, že po uzavretí manželstva sa musíte o deti starať minimálne po dobu 9 mesiacov. V tomto prípade nemusíte byť zapísaná ani do zoznamu žiadateľov. 


Trápi vás "Dohoda manželov o zverení deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebujem pomoc. Podala som žiadosť o rozvod po štyroch rokoch manželstva. Máme spolu s manželom troje maloleté deti a momentálne čakám na rozhodnutie súdu ohľadom dátumu konania rozvodu. K žiadosti o rozvod som pripojila aj žiadosť o predbežné opatrenie, kedy by deti boli zverené do mojej starostlivosti. Neobdržala som však ešte žiadnu odpoveď ohľadom situácie s deťmi. Chcem vedieť, ako mám postupovať ďalej, pretože môj manžel sa presťahoval do iného okresu a teraz ma žiada, aby mohol deti vziať k sebe na pár dní. Obávam sa, že ich mi už nevráti. Navrhla som mu, že ak má záujem deti vidieť, môže kedykoľvek prísť, neplánujem mu to brániť. Nechcem však, aby ich odvážal niekam. Odmietol môj návrh a naďalej chce deti vziať k sebe. Chcem ešte dodať, že môj manžel je momentálne trestne stíhaný za nebezpečné vyhrážanie. Ako by som mala postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň

dôležité je ako bolo formulované predbežné opatrenie a či spĺňa zákonom stanovené náležitosti. O predbežnom opatrení sa rozhoduje do 30 dní od doručenia návrhu. Vo vašom prípade, skúste sa s maželom dohodnúť na kompromise, pokiaľ súd nerozhodne a neupraví styk maloletých detí s otcom. Samozrejme v tejto situácii (nie je upravený styk, ani zverenie detí do starostlivosti) má právo na deti tak, ako Vy.


Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

S mojím partnerom sme žili spolu 9 rokov, máme spolu dve deti, ktoré majú priezvisko po ňom. My dvaja sme nikdy neboli manželia. Deti a ja sme vždy mali trvalý pobyt v mojom byte, ktorý bol úplne inde. Medzi nami sa strácalo porozumenie a on si našiel inú partnerku. Ja som sa odsťahovala. Po dohode si deti berieval a posielal mi na ne peniaze. Ja som začala novú prácu v zahraničí, kde som dva týždne a potom som dva týždne doma a starám sa o naše deti. Moja otázka je nasledovná: Mám šancu uspieť na súde, ak budem žiadať o súdne priradenie detí do mojej starostlivosti? Má veľmi zlé hygienické návyky, ubytúva sociálne slabých a trestne stíhaných ľudí v dome, kde majú byť aj moje deti. Bojím sa o ich bezpečnosť, ale on s tým nechce nič robiť. Nechcem mu deti brať, ale chcem mať na papieri, že sú mi právne priradené. Je také niečo možné, aj keď dva týždne pracujem v zahraničí a následujúce dva týždne som doma?

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň

podľa § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.”

 

V konaní pred súdom sa rozhoduje o zverení dieťaťa do staroslivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, o výške výživného a o styku s maloletým. Je možné sa aj pred súdom dohodnúť na týchto otázkach (dohodu súd schváli ak je v záujme dieťaťa) s tým, že budete disponovať rozhodnutím súdu. Pokiaľ sa neviete dohodnúť, súd autoritatívne rozhodne. Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do výchovy súd skúma, u ktorého z rodičov sú lepšie podmienky pre riadnu výchovu, teda rozhodnutie súdu závisí od konkrétneho prípadu. 


Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

S otcom detí nie sme zosobášení, žijeme len spolu v jednej domácnosti. Bohužiaľ, upadol do alkoholizmu a rada by som od neho odišla. Obávam sa však, či nebude chcieť deti zobrať. Bol by som rada, keby ste mi poradili, čo by sa stalo, ak by on požiadal o starostlivosť o deti cez súd a ja by som argumentovala tým, že je alkoholik. Dostal by ich on? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 09.11.2015)

Dobrý deň, o výkone rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, zastupovanie, spravovanie majetku maloletého...) sa majú rodičia dieťaťa, ktorí spolu nežijú v prvom rade dohodnúť. Až keď sa nevedia dohodnúť, tak o výkone rodičovských práv a povinností rozhodne súd. Súd v každom konaní, ktoré sa týka maloletého dieťaťa skúma jeho záujem. Tzn. že súd skúma či by bolo v záujme maloletého dieťaťa, aby sa o neho starala matka alebo otec, prípadne či by bola v jeho záujme striedavá osobná starostlivosť. Maloletého v súdnom konaní zastupuje tzv. kolízny opatrovník, ktorý skúma výchovné prostredie tak u matky ako i u otca. Následne kolízny opatrovník podá o zistených skutočnostiach správu súdu.  Ako som už uviedol súd v konaní skúma čo je v najlepšom záujme dieťaťa a následne na základe toho rozhoduje. Ak sa Vaša vec dostane na súd, určite súdu uveďte závislosť Vášho priateľa na alkohole a tiež ďalšie skutočnosti, ktoré dokazujú, že sa Váš priateľ nevie o maloleté dieťa postarať.


Trápi vás "Dohoda manželov o zverení deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda manželov o zverení deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak nežijeme spolu s manželom a dom, ktorý moj manžel dedil po babke, čo je moje právo a právo mojich detí, v prípade rozvodu? Máme spolu štyri deti, z ktorých dve sú postihnuté. Odišla som s deťmi do podnájmu. Manžel hovorí, že mi nebude platiť žiadne výživné na mňa ani na deti, pretože máme spoločné pôžičky. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda manželov o zverení deti

(odpoveď odoslaná: 20.08.2015)

Dobrý deň, čo sa týka zdedenia domu, Váš manžel zdedil dom do vylúčneho vlastníctva nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, to znamená, že vy nemáte žiadne právo k domu.

Po rozvode si rozdelíte majetok, ktorý vlastníte spoločne buď dohodou alebo vám majetok vyporiada súd rovnakým dielom + sa vám rovnakým dielom rozdelia aj spoločné záväzky ktoré máte, tj. spoločné pôžičky, ktoré budete musiet uhrádzať sčasti aj Vy aj Váš manžel.

Pri rozvode súd rozhodne aj o starostlivosti o deti a buď deti zverí do osobnej starostlistvosti jednému z rodičov alebo rozhodne o striedavej starostlivosti. V prípade, že súd zverí detí do starostlivosti Vám, manžela zaviaže prispievať na výživu detí s tým, že súd určí aj výšku výživného. V prípade, že manžel platiť nebude, môžete to vymáhať aj súdnou cestou.

Po rozvode si môžete od bývalého manžela požiadať o príspevok na výživné, ak sa na tom s manželom nedohodnete o rozsahu príspevku rozhodne súd. Manžela môže súd zaviazať aby Vám prispieval maximálne na dobu 5 rokov po rozvode. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda manželov o zverení deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.