Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 10. 2014

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či je možné, aby som synovi daroval byt. Je možné darovať nehnuteľnosť dieťaťu, ak nemá 18 rokov? Môj syn má 15 rokov a neviem aký je postup a či sa to vôbec dá. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň,

podľa judikatúry súdov je možné obdarovať aj maloleté dieťa. Samozrejme toto obdarovanie musí spĺňať isté obligatórne (povinné) náležitosti darovacej zmluvy, ktoré sú uvedené § 628 občianskeho zákonníka. Ďalšou podsatnou vecou je, že s darom musí obdarovaný súhlasiť. Keďže Váš syn nedosiahol plnoletosť, nemá teda ani spôsobilosť na právne úkony a tým pádom nemôže sám vysloviť súhlas s obdarovaním. Za neho to môže urobiť jedine jeho zákonný zástupca, len v prípade, že nepôjde o stret zájmov. Stret záujmov by znamenalo napr. to, že Vy ako darca vyslovíte súhlas (ako synov zákoný zástupca) s obdarovaním. V takomto prípade ide o stret záujmov. Súhlas môže vysloviť buď druhý rodič alebo súdom ustanovený opatrovník. K odpovedi prikladám aj judikáty objasňujúce danú problematiku.

 

R 42/1972

Aj maloleté dieťa môže nadobudnúť majetok všetkými spôsobmi uvedenými v zákone, teda aj darovaním v zmysle ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628). Ak ide o dar od tretích osôb, nebudú spravidla žiadne problémy. Súhlas na obdarovanie dieťaťa tu dávajú rodičia ako zákonní zástupcovia, ak nejde o právny úkon podľa ustanovenia § 9 OZ.

 

Nemožno však vylúčiť ani dar od rodičov, aj keď tu v jednej osobe bude tak darca, ako aj zákonný zástupca vyvolávajúci súhlas s obdarovaným, pokiaľ nepôjde o kolíziu záujmov, čo vo väčšine prípadov nebude prichádzať do úvahy. Keby o takýto prípad kolízie záujmov išlo, muselo by byť maloleté dieťa zastúpené osobitným opatrovníkom podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR (teraz § 31 ods. 2 a 3). Na tento právny úkon by sa vyžadovalo schválenie súdom podľa ustanovenia § 28 OZ a § 179 OSP (porov. aj rozhodnutie uverejnené pod č. R 31/1967).

 

Pokiaľ ide o také dary, kde nejde o kolíziu záujmov a kde rodičia za dieťa aj dar prijímajú, treba znova zdôrazniť, že musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy podľa ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628) vrátane predpísanej formy a že nie je rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní tejto otázky, či dieťa vec užíva, prípade spoluužíva s ostatnými členmi rodiny.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí