Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či je možné, aby som synovi daroval byt. Je možné darovať nehnuteľnosť dieťaťu, ak nemá 18 rokov? Môj syn má 15 rokov a neviem aký je postup a či sa to vôbec dá. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň,

podľa judikatúry súdov je možné obdarovať aj maloleté dieťa. Samozrejme toto obdarovanie musí spĺňať isté obligatórne (povinné) náležitosti darovacej zmluvy, ktoré sú uvedené § 628 občianskeho zákonníka. Ďalšou podsatnou vecou je, že s darom musí obdarovaný súhlasiť. Keďže Váš syn nedosiahol plnoletosť, nemá teda ani spôsobilosť na právne úkony a tým pádom nemôže sám vysloviť súhlas s obdarovaním. Za neho to môže urobiť jedine jeho zákonný zástupca, len v prípade, že nepôjde o stret zájmov. Stret záujmov by znamenalo napr. to, že Vy ako darca vyslovíte súhlas (ako synov zákoný zástupca) s obdarovaním. V takomto prípade ide o stret záujmov. Súhlas môže vysloviť buď druhý rodič alebo súdom ustanovený opatrovník. K odpovedi prikladám aj judikáty objasňujúce danú problematiku.

 

R 42/1972

Aj maloleté dieťa môže nadobudnúť majetok všetkými spôsobmi uvedenými v zákone, teda aj darovaním v zmysle ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628). Ak ide o dar od tretích osôb, nebudú spravidla žiadne problémy. Súhlas na obdarovanie dieťaťa tu dávajú rodičia ako zákonní zástupcovia, ak nejde o právny úkon podľa ustanovenia § 9 OZ.

 

Nemožno však vylúčiť ani dar od rodičov, aj keď tu v jednej osobe bude tak darca, ako aj zákonný zástupca vyvolávajúci súhlas s obdarovaným, pokiaľ nepôjde o kolíziu záujmov, čo vo väčšine prípadov nebude prichádzať do úvahy. Keby o takýto prípad kolízie záujmov išlo, muselo by byť maloleté dieťa zastúpené osobitným opatrovníkom podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR (teraz § 31 ods. 2 a 3). Na tento právny úkon by sa vyžadovalo schválenie súdom podľa ustanovenia § 28 OZ a § 179 OSP (porov. aj rozhodnutie uverejnené pod č. R 31/1967).

 

Pokiaľ ide o také dary, kde nejde o kolíziu záujmov a kde rodičia za dieťa aj dar prijímajú, treba znova zdôrazniť, že musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy podľa ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628) vrátane predpísanej formy a že nie je rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní tejto otázky, či dieťa vec užíva, prípade spoluužíva s ostatnými členmi rodiny.

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň,
moji rodičia sú majiteľmi bytu, ktorý je predmetom BSM. Keďže môj otec má z predchádzajúceho manželstva dve dcéry, ktoré o neho nikdy nemali záujem, otec by rad svoju  polovicu podielu bytu prepísal na mňa, jeho ďalšiu dcéru (plnoletú) a to z dôvodu, aby si otcove dcéry z predošlého manželstva v prípade úmrtia otca nemohli nárokovať dedičstvo. Moja mama by bola aj naďalej vlastníčkou svojho podielu nehnuteľnosti. Je prosím, možné takýto prepis prostredníctvom darovacej / kúpnej zmluvy uskutočniť?
Ďakujem vopred za Vašu odbornú radu. Lenka

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že byt patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, právne nie je možné, aby len otec Vám daroval prípadne predal "svoj" podiel na byte, lebo bezpodielové spoluvlastníctvo trvá. Riešením, ale nie úplným, by bolo, aby rodičia Vám darovali podiel na byte /napr. 1/2/ a zostatok /1/2/ bude naďalej v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - rodičov.  V prípade úmrtia otca by potom predmetom dedenia po vyporiadaní BSM by bol len podiel 1/4 bytu.

Riešením ako sa vyhnúť tomu, aby v prípade úmrtia otca mali aj jeho dcéry z predchádzajúceho manželstva nárok na zákonný podiel, je, aby rodičia Vám darovali celý byt so súčasným zriadením vecného bremena v ich prospech spočívajúceho v práve doživotného užívania a býgvania v predmetnom byte.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovsať advokáta.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám dve plnoleté deti, ale svoj rodinný dom by som za svojho života chcela darovať iba jednému z nich. Je to právne možné?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste výlučným vlastníkom rodinného domu, môžete rozhodovať o výkone svojho vlastníckeho práva samostatne podľa Vášho uváženia. Ak chcete darovať nehnuteľnosť len jednému z Vašich plnoletých detí, môžete tak urobiť. V dedičskom konaní však dôjde k započítaniu na dedičský podiel obdarovaného dediča (t.j. o to sa jeho podiel zníži), a to vzhľadom na to, že by sa už nejedlo o bežné darovanie.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o radu ohľadom prepisu majetka. Otec vlastní záhradu, ktorú by chcel prepísať na mňa tak, aby po jeho smrti nemala nárok na ňu moja sestra, keďže po rozvode rodičov som jediný, ktorý sa o neho stará. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom Juraj

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku je tá, že ak Vám otec za svojho života daruje záhradu, ktorej je jediným vlastníkom, k tomuto darovaniu nepotrebuje súhlas Vašej sestry. Keď v prípade úmrtia otca už Vy ako syn budete jediným vlastníkom nehnuteľnosti, záhrada nemôže byť predmetom dedenia po poručiteľovi, keďže v čase úmrtia nebude jej vlastníkom.

V prípade úmrtia otca ak Vy budete vlastníkom záhrady, nie ste povinný Vašu sestru vyplácať. Predmetné darovanie resp. hodnota daru sa započítava na Váš dedičský podiel  a o toľko budete menej dedič po otcovi v dedičskom konaní. Ak by predmetom dedenia nebol žiadny majetok, z titulu darovania záhrady nie ste povinný sa so sestrou deliť  a ani jej nič vyplácať.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2018 som zdedila po bratovi pozemok. Syn s dcérou si chcú na tomto pozemku postaviť dvojdom. Chcem im tento pozemok darovať. Vznikne mi alebo deťom nejaká daňová povinnosť ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže Vy a ani syna dcéra nebudú platiť daň.

Z dôvodu právnej istoty resp. predídenia možným sporom v budúcnosti odporúčame, aj keď ide o dvojdom (zrejme myslíte dva RD s jednou spoločnou stenou), odporúčame rozdelenie pozemku geom. plánom na dve časti, aby obidva pozemky mali samostatných vlastníkov zapísaných na LV, teda, aby darovaný pozemok nebol v podielovom spoluvlastníctve.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, pred časom som náhodne zistila, že matka pred 6 mesiacmi darovala celý svoj dom s pozemkom iba bratovi darovacou zmluvou, o čom ma ako právoplatnú dedičku (v prípade, že by sa dedilo podľa zákona) nijako písomne neinformovali. tzn., že som nedostala v čase prepisu nehnuteľnosti (na ktorú som mala právny nárok) informáciu o zmene jej majiteľa. Obávam sa, že došlo k manipulovaniu matky zo strany brata. Je takáto situácia nejako právne napadnuteľná ? Mali právnu povinnosť ma o tejto zmene písomne informovať ?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
ak je Vaša mama jediným výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (RD), je oprávnená za svojho života s predmetnou nehnuteľnosťou voľne nakladať /predať, prenajať, vymeniť/ a nie je povinná oznamovať resp. žiadať súhlas prípadných dedičov po nej, aby jej tento úkon schváli, prípadne ich o tomto úkone následne informovať. Chápeme Vašu situáciu, že sa Vás tento krok Vašej matky dotkol.

Poznamenávame však, že v prípade dedičského konania sa Vášmu bratovi na jeho dedičský podiel započítava hodnota predmetného DR na jeho dedičský podiel, t.j. v podstate to znamená, že ak by predmetom dedenia bola finančná suma na účte matky v banke 50000 €, k tejto sume sa pripočíta hodnota RD napr. 80000 €, následne 130000 € sa vydelí napr. dvoma dedičmi, z čoho vyplýva, že brat zdedí ; 65000 € a Vy tiež 65000 €. Keďže brat už dostal za života od matky RD v hodnote 80000 €, z fin. prostriedkov 50000 € nedostane nič, keďže suma - hodnota domu 80000 € sa započítala na jeho dedičský podiel.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku