Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či je možné darovať byt svojmu synovi. Je dovolené darovať nehnuteľnosť dieťaťu, ktoré nemá 18 rokov? Môj syn je starý 15 rokov a neviem, aký je postup a či je to vôbec realizovateľné. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

Dobrý deň,

podľa judikatúry súdov je možné obdarovať aj maloleté dieťa. Samozrejme toto obdarovanie musí spĺňať isté obligatórne (povinné) náležitosti darovacej zmluvy, ktoré sú uvedené § 628 občianskeho zákonníka. Ďalšou podsatnou vecou je, že s darom musí obdarovaný súhlasiť. Keďže Váš syn nedosiahol plnoletosť, nemá teda ani spôsobilosť na právne úkony a tým pádom nemôže sám vysloviť súhlas s obdarovaním. Za neho to môže urobiť jedine jeho zákonný zástupca, len v prípade, že nepôjde o stret zájmov. Stret záujmov by znamenalo napr. to, že Vy ako darca vyslovíte súhlas (ako synov zákoný zástupca) s obdarovaním. V takomto prípade ide o stret záujmov. Súhlas môže vysloviť buď druhý rodič alebo súdom ustanovený opatrovník. K odpovedi prikladám aj judikáty objasňujúce danú problematiku.

 

R 42/1972

Aj maloleté dieťa môže nadobudnúť majetok všetkými spôsobmi uvedenými v zákone, teda aj darovaním v zmysle ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628). Ak ide o dar od tretích osôb, nebudú spravidla žiadne problémy. Súhlas na obdarovanie dieťaťa tu dávajú rodičia ako zákonní zástupcovia, ak nejde o právny úkon podľa ustanovenia § 9 OZ.

 

Nemožno však vylúčiť ani dar od rodičov, aj keď tu v jednej osobe bude tak darca, ako aj zákonný zástupca vyvolávajúci súhlas s obdarovaným, pokiaľ nepôjde o kolíziu záujmov, čo vo väčšine prípadov nebude prichádzať do úvahy. Keby o takýto prípad kolízie záujmov išlo, muselo by byť maloleté dieťa zastúpené osobitným opatrovníkom podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR (teraz § 31 ods. 2 a 3). Na tento právny úkon by sa vyžadovalo schválenie súdom podľa ustanovenia § 28 OZ a § 179 OSP (porov. aj rozhodnutie uverejnené pod č. R 31/1967).

 

Pokiaľ ide o také dary, kde nejde o kolíziu záujmov a kde rodičia za dieťa aj dar prijímajú, treba znova zdôrazniť, že musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy podľa ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628) vrátane predpísanej formy a že nie je rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní tejto otázky, či dieťa vec užíva, prípade spoluužíva s ostatnými členmi rodiny.

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, môj starý otec a stará mama vlastnili byt, resp. nehnuteľnosť, s pomermi 50:50. Po smrti mojej staručkej jej podiel zdedil jej manžel, teda môj starý otec, spolu s jej deťmi, pričom sa dedili rovnakým dielom. Vzťahy medzi starým otcom a jeho deťmi nie sú dobré, nekontaktujú sa navzájom. Staral sa o neho najmä jeho vnuk, ktorý však v medzičase zomrel a zanechal dve deti, moje pravnučatá – jedna je už plnoletá, má 18 rokov, a druhá je neplnoleta, má 13 rokov. Aj one pravidelne navštevujú a pomáhajú svojmu prastarému otcovi. Pôvodne mal moj starý otec v úmysle darovať svoj podiel na byte mojej neteri (svojej vnúčke), ale po jej predčasnom úmrtí by svoj podiel chcel darovať práve týmto pravnučatám. Chce pritom zabezpečiť, aby si zaistil právo ostať v nehnuteľnosti až do konca svojho života. Rád by som sa preto opýtal, či je takýto scenár právne možný, či môže starý otec svoj podiel naozaj darovať pravnučatám, a či je potrebné splniť akékoľvek špecifické podmienky. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 15.05.2024)

Dobrý deň, možnosť darovať podiel na nehnuteľnosti je plne v súlade so slovenským právom. Darca môže za svojho života darovať nehnuteľnosť alebo jej podiel ktorejkoľvek osobe na základe darovacej zmluvy, ktorej súčasťou môžu byť aj dodatočné podmienky, ako napríklad právo užívať nehnuteľnosť až do konca života. V prípade darovania nehnuteľnosti deťom alebo vnukom je dôležité mať na pamäti, že darovacia zmluva musí byť písomná, pričom ak sa týka nehnuteľnosti, musí byť táto zmluva overená notárom. Po splnení všetkých podmienok a úradných postupov, vrátane zápisu práva k nehnuteľnosti na katastri nehnuteľností, sa právny úkon stáva účinným. Je však nutné vziať do úvahy, že v prípade darovania nehnuteľnosti maloletým osobám, ako v prípade 13-ročného vnuka, môže byť potrebné súhlasiť s darovaním aj príslušný opatrovnícky súd. Okrem toho, ak by sa darca rozhodol zakotviť v darovacej zmluve podmienku doživotného bývania, túto možnosť može právne zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia osobného vecného bremena v prospech darcu, ktoré bude zároveň zaznamenané na liste vlastníctva katastra nehnuteľností.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som prepísať alebo darovať dom mimo Bratislavy svojmu synovi. Ako mám postupovať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,
v prípade, že by ste chceli darovať alebo prepísať dom na syna, existujú dve hlavné možnosti: darovacia zmlúva alebo kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti. Pri darovaní nehnuteľnosti je potrebné uzavrieť darovaciu zmluvu, ktorá musí byť vo v písomnej forme, aby bola platná. To isté pri kúpnej zmluve.

V oboch prípadoch je ďalej potrebné zabezpečiť vklad práva do katastra nehnuteľností, čo zahŕňa podanie návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností spolu s príslušnými dokumentmi.

Do zmluvou Vám môže pomôcť advokát, ktorý vyrieši celý prevod vlastníctva na syna. 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, môže moja mama darovať podiel bytu, ktorého som sa zriekol v prospech mojej mamy počas dedičského konania po smrti otca, môjmu sedemnásťročnému synovi? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 19.01.2024)

Dobrý deň, áno, nie je právne prekážkou, aby vaša mama nemohla darovať podiel na byte, ktorého ste sa vy vzdali v jej prospech. Vzhľadom na okolnosť, že dohodu o   obdarovaný je nateraz maloletý, bude nevyhnutný súhlas príslušného súdu. Ak dosiahne syn plnoletosť, nebude už potrebný súhlas súdu na darovanie podielu na nehnuteľnosti.

Ak vaša mama v nehnuteľnosti aj býva, odporúčam v darovacej zmluve súčasne zriadiť dohodu o vecnom bremene spočívajúce v práve doživotného bývania v byte.

Na vyporiadanie - spísanie darovacej zmluvy a podanie návrhu na súd odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, moja teta vlastní dom, ktorý zdedia naši starí rodičia a chcela by ho darovať nám, pretože to bolo ich posledné želanie. Avšak, moja sestra by ho nechcela darovať sebe, ale svojej dcére. Rád by som sa spýtal, či je v tomto prípade potrebný súd, keďže dcéra je neplnoletá. Alebo je úplne dostatočné, ak túto darovaciu zmluvu prijme sestra ako jej zákonný zástupca? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.10.2022)

Dobrý deň,

v takomto prípade bude stačiť, aby podpísala darovaciu zmluvu Vaša sestra ako zákonný zástupca svojej dcéry a to sa schváli na súde. Teda ako obdarovaného treba uviesť Vás a dcéru Vašej sestry, pričom sa za ňu podpíše jej matka, resp. Vaša sestra. Zmluvu treba vyhotoviť písomne a následne treba podať návrh na súd na schválenie úkonu za maloletého a následne návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

Ak si chcete byť istá, tak bude najlepšie, aby ste vyhľadali pomoc advokáta, ktorý by Vám mohol pomôcť ako s vyhotovením danej darovacej zmluvy a následne aj s návrhom na súd a na vklad do katastra nehnuteľností.  


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dve dospelé deti, avšak polovicu svojho bytu by som chcela za svojho života darovať len jednému z nich. Ak by následne prebehlo dedičské konanie, rozdelila by sa druhá polovica bytu medzi obe deti, teda jedno dieťa by malo nárok na 3/4 bytu a druhé na 1/4 bytu? Alebo by v dôsledku toho, že som za svojho života darovala polovicu bytu jednému z nich, darované dieťa nemalo nárok na "polovicu z polovice bytu" a obe deti by tak zdedili každé po jednej polovici? Iný majetok okrem bytu by nebol predmetom dedičského konania. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
to je veľmi ťažké otázka, lebo to bude závisieť od toho, kedy bude dedičské konanie a ako sa budú vyvíjať ceny nehnuteľností do tej doby. Ak jednému dieťaťu počas života darujete 1/2 bytu, tak sa hodnota tohto daru v čase darovania započíta na jeho dedičský podiel v budúcom dedičskom konaní. Jednoducho uvedené, ak by sa odteraz cena nehnuteľností do dedičského konania nemenila, v dedičskom konaní by obdarované dieťa už nededilo, lebo počas Vášho života dostalo viac, než by mu patrilo v dedičskom konaní. Ak sa však cena nehnuteľností do dedičského konania zdvojnásobí alebo ešte viac narastie, tak sa dar započíta na jeho dedičský podiel, ale zrejme aj tak by určitú časť dedilo (určite však nie 1/4, ale menší podiel).

Ak by ste chceli byt rozdeliť medzi deti 3/4 a 1/4, je to najlepšie spraviť tak, že im byt darujete, s vecným bremenom dožitia a zároveň v darovacej zmluve určíte týmto spôsobom výšku ich podielov na byte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň,
moji rodičia sú majiteľmi bytu, ktorý je predmetom BSM. Keďže môj otec má z predchádzajúceho manželstva dve dcéry, ktoré o neho nikdy nemali záujem, chcel by svoju polovicu podielu na byte prepísať na mňa, svoju ďalšiu dcéru (som plnoletá). Dôvodom je, aby si otcove dcéry z predchádzajúceho manželstva v prípade úmrtia otca nemohli nárokovať dedičstvo. Moja mama by bola aj naďalej vlastníčkou svojho podielu nehnuteľnosti. Je prosím možné takýto prepis uskutočniť prostredníctvom darovacej alebo kúpnej zmluvy?
Vopred ďakujem za Vašu odbornú radu. Lenka

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že byt patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, právne nie je možné, aby len otec Vám daroval prípadne predal "svoj" podiel na byte, lebo bezpodielové spoluvlastníctvo trvá. Riešením, ale nie úplným, by bolo, aby rodičia Vám darovali podiel na byte /napr. 1/2/ a zostatok /1/2/ bude naďalej v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - rodičov.  V prípade úmrtia otca by potom predmetom dedenia po vyporiadaní BSM by bol len podiel 1/4 bytu.

Riešením ako sa vyhnúť tomu, aby v prípade úmrtia otca mali aj jeho dcéry z predchádzajúceho manželstva nárok na zákonný podiel, je, aby rodičia Vám darovali celý byt so súčasným zriadením vecného bremena v ich prospech spočívajúceho v práve doživotného užívania a býgvania v predmetnom byte.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovsať advokáta.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dve plnoleté deti, ale svoj rodinný dom by som chcela za svojho života darovať len jednému z nich. Je to právne možné?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste výlučným vlastníkom rodinného domu, môžete rozhodovať o výkone svojho vlastníckeho práva samostatne podľa Vášho uváženia. Ak chcete darovať nehnuteľnosť len jednému z Vašich plnoletých detí, môžete tak urobiť. V dedičskom konaní však dôjde k započítaniu na dedičský podiel obdarovaného dediča (t.j. o to sa jeho podiel zníži), a to vzhľadom na to, že by sa už nejedlo o bežné darovanie.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu týkajúcu sa prepisu majetku. Môj otec vlastní záhradu, ktorú by chcel prepiť na moje meno, tak aby po jeho smrti moja sestra na ňu nemala nárok. Po rozvode rodičov som ja jediný, kto sa o neho stará. Vopred vám ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom, Juraj

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku je tá, že ak Vám otec za svojho života daruje záhradu, ktorej je jediným vlastníkom, k tomuto darovaniu nepotrebuje súhlas Vašej sestry. Keď v prípade úmrtia otca už Vy ako syn budete jediným vlastníkom nehnuteľnosti, záhrada nemôže byť predmetom dedenia po poručiteľovi, keďže v čase úmrtia nebude jej vlastníkom.

V prípade úmrtia otca ak Vy budete vlastníkom záhrady, nie ste povinný Vašu sestru vyplácať. Predmetné darovanie resp. hodnota daru sa započítava na Váš dedičský podiel  a o toľko budete menej dedič po otcovi v dedičskom konaní. Ak by predmetom dedenia nebol žiadny majetok, z titulu darovania záhrady nie ste povinný sa so sestrou deliť  a ani jej nič vyplácať.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2018 som zdedila pozemok po bratovi. Môj syn a vnučka by si na tomto pozemku chceli postaviť dvojdom. Ráda by som im tento pozemok darovala. Vznikne mi alebo deťom nejaká daňová povinnosť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže Vy a ani syna dcéra nebudú platiť daň.

Z dôvodu právnej istoty resp. predídenia možným sporom v budúcnosti odporúčame, aj keď ide o dvojdom (zrejme myslíte dva RD s jednou spoločnou stenou), odporúčame rozdelenie pozemku geom. plánom na dve časti, aby obidva pozemky mali samostatných vlastníkov zapísaných na LV, teda, aby darovaný pozemok nebol v podielovom spoluvlastníctve.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu (Občianske právo)

Dobrý deň, pred istým časom som náhodou zistila, že moja matka pred 6 mesiacmi darovala celý svoj dom s pozemkom iba môjmu bratovi darovacou zmluvou. Nikto ma ako právoplatnú dedičku (v prípade, že by sa dedilo podľa zákona) nijako písomne neinformoval. To znamená, že som v čase prepisu nehnuteľnosti, na ktorú som mala právny nárok, nedostala informáciu o zmene jej majiteľa. Obávam sa, že môj brat manipuloval s našou matkou. Je možné takúto situáciu právne napadnúť? Mali ma o tejto zmene písomne informovať?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
ak je Vaša mama jediným výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (RD), je oprávnená za svojho života s predmetnou nehnuteľnosťou voľne nakladať /predať, prenajať, vymeniť/ a nie je povinná oznamovať resp. žiadať súhlas prípadných dedičov po nej, aby jej tento úkon schváli, prípadne ich o tomto úkone následne informovať. Chápeme Vašu situáciu, že sa Vás tento krok Vašej matky dotkol.

Poznamenávame však, že v prípade dedičského konania sa Vášmu bratovi na jeho dedičský podiel započítava hodnota predmetného DR na jeho dedičský podiel, t.j. v podstate to znamená, že ak by predmetom dedenia bola finančná suma na účte matky v banke 50000 €, k tejto sume sa pripočíta hodnota RD napr. 80000 €, následne 130000 € sa vydelí napr. dvoma dedičmi, z čoho vyplýva, že brat zdedí ; 65000 € a Vy tiež 65000 €. Keďže brat už dostal za života od matky RD v hodnote 80000 €, z fin. prostriedkov 50000 € nedostane nič, keďže suma - hodnota domu 80000 € sa započítala na jeho dedičský podiel.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.