Máte
otázku?

Darovanie bytu plnoletým deťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Darovanie bytu plnoletým deťom

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom darovania bytu. V prípade, že matka daruje svojim trom deťom byt darovacou zmluvou a uvedie v nej hodnotu bytu (informačne a bude aj znalecký posudok na hodnotu bytu, napríklad na 75 000 EUR), a potom tieto deti o pol roka predajú tento byt za vyššiu cenu - zaplatia potom pri daňovom priznaní 19 % iba z rozdielu medzi hodnotou bytu a cenou za ktorú ho predali? Pokiaľ možno, prosím o objasnenie toho, ako je tento proces riešený. Ďakujem vám za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení. Podstatné informácie podľa nášho názoru sú nasledovné :


I./ Ak sa pýtate na otázku, či v prípade darovania je potrebné platiť daň, uvádzame, že daň z darovania bola s účinnosťou od r. 2004 zrušená. 

II./ Zodpovedanie otázky dane z príjmu pri  predaji darovanej nehnuteľnosti : 

Vás zaujíma, či následný predaj darovanej nehnuteľnosti v takomto krátkom časovom období podlieha dani z príjmu, je dôležité resp. podstatné vedieť kedy nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka.

Možnosti sú nasledovné :
Na účely uplatnenia výdavku sa pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane, je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie.

a/ Ak by bol príjem z predaja u darcu  v čase darovania oslobodený od dane, potom je výdavkom pri predaji predmetnej nehnuteľnosti Vami, cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania.  Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve); ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

b/ V prípade, ak by príjem z predaja u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane,  potom výdavkom u predávajúceho darovanej nehnuteľnosti je obstarávacia cena zistená u darcu ,t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva, teda Vaša matka.

Príklad : 

a/ Nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka v r. 2011  za sumu 40 000 €,  darovacia zmluva v 01/2018  na sumu 75 000 € a následný predaj 07/2018 za 100 000 €, výdavkom  pri podaní daň priznania v tomto prípade by bola  suma 75.000 € plus Vaše ostatné výdavky napr. odmena znalca, odmena advokáta. Predmetom dane z príjmu bude v podstate suma 100 000 € mínus 75 000 € plus ost. výdavky = 25 000 € na zdanenie.

b/ Nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka v r. 2016 za sumu 40 000 €, darovacia zmluva v 01/2018 na sumu 75 000 € a následný predaj v 07/2018 za 100 000 €, výdavkom pri podaní daň. priznania v r. 2019 by bola cena 40 000 € plus Vaše ostatné výdavky napr. odmena znalca, odmena advokáta / Predmetom dane bude v podstate suma  60 000 €/.

V súvislosti so zdanením príjmu z predaja z darovanej nehnuteľnosti je potrebné počítať s daňou z príjmu 19 %, ako aj s odvodmi do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %.


III./  Výdavky pri predaji, ktoré by ste si mohli uplatniť  vymedzuje ust. § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov sú nasledovné :  
V závislosti od toho, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane alebo nie, výdavkom u Vás v prípade predaja nehnuteľnsoti by bola cena nehnuteľnosti v čase jej nadobudnutia darovaním, alebo cena nehnuteľnosti, za ktorú túto nadobudol darca /Vaša matka/.
Výdavkom sú ďalej finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, ďalej sa môže  jednať o  správne poplatky pre katastrálny odbor, odmena súdneho znalca za znalecký posudok, odmena advokáta za spísanie zmlúv.

IV./ Vo veci odporúčame na spísanie ako darovacej, tak aj následne kúpnopredajnej zmluvy využiť služby advokáta, ktorý bude zmluvu autorizovať. Výhodou je, že vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností.  Pokiaľ chcú účastníci, aby zmluvy boli zavkladované v zrýchlenej lehote 15 dní, musia zaplatiť správny poplatok 265,50 eur. Pokiaľ by zmluvu autorizoval advokát táto bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní za správny poplatok dokonca 18,- eur pri podaní zamýšľaného návrhu na vklad.

Autorizáciou zmluvy sa chránia jej účastníci. V zmysle zákona o katastri nehnuteľností zmluvu autorizovanú advokátom, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor už neskúma či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, 
- či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom, pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. 
Jediné, čo katastrálny odbor skúma v zmluve je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom, t.j. či je zmluva v súlade s tým, čo je napísané na liste vlastníctva, v zmluvách a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu.  
Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. 

Advokát vysvetlí obom účastníkom podmienky v zmluve. Autorizácia prináša i tú výhodu, že už nemusíte ísť svoje podpisy overiť k notárovi, autorizácia sa preukazuje doložkou o autorizácii.

 

Pokiaľ by sa Vám naša odpoveď pozdávala ako veľmi obsiahla, uvádzame, že chceme ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Trápi vás "Darovanie bytu plnoletým deťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, vlastním byt spolu s manželom. Chcela by som svoju polovicu darovať našim dvom plnoletým deťom. Je to možné a ak áno, ako mám postupovať? Ďakujem za právnu pomoc.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,
ak patrí byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), tak Váš podiel a aj podiel Vášho manžela je 1/1, teda obaja ste vlastníkmi celej veci. Môžete previesť jednu polovicu na predmetnom byte na Vaše deti, avšak musíte tak urobiť obaja spoločne. Zabezpečiť vypracovanie zmluvy ako aj návrhu na vklad môže aj advokát, aby ste si boli istá, že zmluva bude napísaná dobre. 

So zmluvou a celým procesom prevodu Vám vieme pomôcť, len manžel musí súhlasiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môžem prosím vás poprosiť o informáciu, či je možné darovať byt spoločne synovi a jeho manželke? Ďakujem. S pozdravom, A.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 15.06.2023)

Dobrý deň, áno, právne je to možné, aby ste byt darovali synovi a jeho manželke vo Vami dohodnutých podieloch na základe darovacej zmluvy podľa ust. § 680 a nasl. Občianskeho zákonníka.Je na Vašom zvážení, či podiel na byte darujete aj manželke Vášho syna, keďže ona v prípade Vášho úmrtia nie je Vašim zákonným dedičom. Uvádzame túto poznámku aj z dôvodu, že je občasnou problematikou v našej poradni aj darovanie majetku manželke syna a následne dôjde k rôznym rozporom a nezrovnalostiam pri spolužití resp. v samotných vzťahoch. To je len naša poznámka.

Nezabudnite však zriadiť súčasne v darovacej zmluve vecné bremeno vo Váš prospech a to právo doživotného užívania a bývania v predmetnom byte.


Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, moja matka žije v spoločnej domácnosti so svojím dospelým synom. Okrem neho má ešte ďalších troch dospelých synov. Z výpisu z katastra nehnuteľností vyplýva, že matka vlastní tri štvrtiny bytu a syn, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, vlastní jednu štvrtinu. Chcem sa opýtať, či môže moja matka za svojho života darovať tieto tri štvrtiny svojim trojici synov, a aké poplatky by z toho plynuli. Zaujíma ma tiež, ako by prebiehalo dedičské konanie týkajúce sa vlastníctva bytu po smrti mojej matky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 19.02.2023)

Dobrý deň,
samozrejme, matka môže darovať svoj spoluvlastnícky podiel svojim synom. Daň z darovania sa neplatí. Jediný poplatok je poplatok za prevod, nakoľko vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností s čím je spojený správny poplatok vo výške min. 33,- EUR (ak sa návrh podaná v nezrýchlenom konaní a elektronickou formou). Ak sa nepodá elektronicky tak správny poplatok je vo výške 66,- EUR v nezrýchlenom konaní. 

Pokiaľ ide o dedičské konanie, predmetný spoluvlastnícky podiel na byte o veľkosti 3/4 patriaci vašej matke,  za predpokladu, že táto by ho darovala za svojho života nejakým osobám, už nebude predmetom dedičstva po nej. Predmetom dedičstva bude len ten majetok, ktorý bude v čase jej smrti v jej vlastníctve. 


Trápi vás "Darovanie bytu plnoletým deťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, po smrti môjho manžela syn vlastní polovicu bytu a druhú polovicu vlastním ja. Chcela by som darovať svoju polovicu synovi. Ako mám postupovať a aké poplatky ma čakajú? Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ktorou budete prevádzať na vášho plnoletého syna váš spoluvlastnícky podiel, potom je nevyhnutné, aby bola darovacia zmluva písomná, nakoľko vlastnícke právo k nej sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností.  Nakoľko sa jedná o prevod spoluvlastníckeho podielu na byte, darovacia zmluva musí obsahovať aj náležitosti ohľadom bytu. Preto by bolo najlepšie z dôvodu predídenia akýmkoľvek vadám, aby vám túto pripravil advokát alebo notár.

Váš podpis ako darcu musí byť na zmluve overený notárom.

Následne po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Prílohou návrhu bude 2x zmluva a 1x vyhlásenie správcu o neexistencii nedoplatkov.

Príslušným na konanie o návrhu na vklad bude Okresný úrad, katastrálny odbor, v obvode ktorého sa prevádzaná nehnuteľnosť nachádza. S vkladovým konaním je spojená poplatková povinnosť tak ako aj predpokladáte. Správny poplatok je 66,- EUR, v prípade elektronického podania 33,- EUR. V prípade zrýchleného vkladu, ak chcete aby úrad rozhodol o vklade do 15 dní od podania návrhu na vklad VP je poplatok v sume 266,- EUR, pri elektronickom podaní 133,- EUR. 


Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či je potrebné vypracovať znalecký posudok pri darovaní bytu plnoletému dieťaťu. Aké prílohy sa prikladajú na vklad do katastra? Ďakujem, Iveta.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň,
pri darovaní bytu postačuje ak sa spíše darovacia zmluva (je možné priamo v nej zriadiť aj vecné bremeno práva dožitia a bývania). Darca (Vy) musíte podpis na zmluve úradne overiť. Následne sa vypracuje návrh na vklad, ktorý väčšinou podávajú zmluvné strany spoločne. Prílohou návrhu na vklad je potvrdenie správcu bytového domu, že nemáte žiadne nedoplatky v spojitosti s bytom. Ak budú všetky podklady všetky zákonom vyžadované náležitosti, kataster prepíše byt na syna (alternatívne ešte zriadi k bytu vecné bremeno).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku. Vlastním byt spoločne s mojím exmanželom, pričom polovica patrí mne a druhá polovica jemu. Chcela by som darovať svoju polovicu synovi. Musí pri tom byť prítomný aj môj exmanžel? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, nakoľko je Vaša polovica vo Vašom výlučnom vlastníctve, nemusí byť exmanžel prítomný pri darovaní. Vy ako vlastník, môžete s predmetom vlastníctva nakladať ako uznáte za vhodné. § 123 "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.". Nakoľko darujete byt svojmu synovi, blízkej osobe, nemusíte ani ponúknuť podiel na byte svojmu exmanželovi. Teda jeho zákonné predkupné právo sa v tomto prípade neuplatní.


Trápi vás "Darovanie bytu plnoletým deťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na situáciu týkajúcu sa dedenia. Moji rodičia, ktorí nedávno zomreli, mi darovali hotovosť v hodnote 15 000 eur prostredníctvom darovacej zmluvy z roku 2003. Túto zmluvu som ukázal notárovi v rámci dedičského konania a on ju zahrnul do dedenia. Druhým dedičom je moja neter, teda vnučka mojich rodičov. Notár uviedol v zápisnici, že dar sa delí na polovicu, čiže polovica hotovosti patrí vnučke. Chcem sa opýtať, či dar - v tomto prípade hotovosť - ktorý bol darovaný za života rodičov, má byť zahrnutý do dedičského konania. Podľa mňa by to nemalo byť súčasťou dedenia. Rád by som sa tiež dozvedel, či termín "neobvyklá hodnota" má nejakú konkrétnu definíciu v zákone, alebo je to len všeobecný popis hodnoty.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ boli peniaze darované vám, potom nemôžu byť zahrnuté do dedičského konania akonpredmer dedenia. Ďalší dedičia nemajú nárok na tieto peniaze. Predmetom dedenia môže byb iba to, čo poručiteľ vlastnil v čase svojej smrti. Jediné čo je možné urobiť s týmito peniazmi je: započítať ich vo váš neprospech, pretože pri dedičsskom konaní sa prihliada aj na to čo niektorý z dedičov dostal od poručiteľa za jeho života bezodplatne. O túto sumu teda dostanete menej ako ostatní dedičia. Ak by ste darovaciu zmluvu neukázali, potom by sa nezapočítavala ak by o nej ostatní dedičia nevedeli.


Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mal by som prosím na vás otázku týkajúcu sa problematiky darovania bytu. V najbližších týždňoch obdržím jednoizbový byt v hodnote približne 30-tisíc eur formou darovacej zmluvy od mojej matky. Byt plánujem po návrate na Slovensko zo zahraničia (v rozmedzí 2-3 rokov) využiť ako zabezpečenie pri žiadosti o hypotéku. Chcem sa opýtať, či je potrebné alebo výhodné uviesť do zmluvy orientačnú cenu bytu. Je lepšie si nechať vypracovať znalecký posudok, alebo to nie je potrebné? Ďakujem za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, ak neplánujete predaj bytu do piatich rokov od nadobudnutia, potom nie je vôbec potrebné robiť znalecký posudok alebo uvádzať do darovacej zmluvy cenu bytu. Pokiaľ budete chcieť založiť tento byt v banke, banka si sama určí hodnotu bytu. Zbytočne by ste míňali peniaze na znalecký posudok.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie bytu plnoletým deťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.