'

Darovanie bytu plnoletým deťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 17. 1. 2018

Otázka: Darovanie bytu plnoletým deťom

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom darovania bytu. V prípade, že matka daruje darovacou zmluvou byt svojim trom deťom a uvedie v nej hodnotu bytu (informačné + bude aj znalecký posudok na hodnotu bytu napr. na 75000, - EUR) a potom tie deti o pol roka budú predávať ten byt za vyššiu cenu - zaplatia potom pri daňovom priznaní 19 % iba z rozdielu medzi hodnotou bytu a cenou, za ktorú ju predali? Ako to vlastne je? Ďakujem za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení. Podstatné informácie podľa nášho názoru sú nasledovné :


I./ Ak sa pýtate na otázku, či v prípade darovania je potrebné platiť daň, uvádzame, že daň z darovania bola s účinnosťou od r. 2004 zrušená. 

II./ Zodpovedanie otázky dane z príjmu pri  predaji darovanej nehnuteľnosti : 

Vás zaujíma, či následný predaj darovanej nehnuteľnosti v takomto krátkom časovom období podlieha dani z príjmu, je dôležité resp. podstatné vedieť kedy nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka.

Možnosti sú nasledovné :
Na účely uplatnenia výdavku sa pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane, je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie.

a/ Ak by bol príjem z predaja u darcu  v čase darovania oslobodený od dane, potom je výdavkom pri predaji predmetnej nehnuteľnosti Vami, cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania.  Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve); ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

b/ V prípade, ak by príjem z predaja u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane,  potom výdavkom u predávajúceho darovanej nehnuteľnosti je obstarávacia cena zistená u darcu ,t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva, teda Vaša matka.

Príklad : 

a/ Nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka v r. 2011  za sumu 40 000 €,  darovacia zmluva v 01/2018  na sumu 75 000 € a následný predaj 07/2018 za 100 000 €, výdavkom  pri podaní daň priznania v tomto prípade by bola  suma 75.000 € plus Vaše ostatné výdavky napr. odmena znalca, odmena advokáta. Predmetom dane z príjmu bude v podstate suma 100 000 € mínus 75 000 € plus ost. výdavky = 25 000 € na zdanenie.

b/ Nehnuteľnosť nadobudla Vaša matka v r. 2016 za sumu 40 000 €, darovacia zmluva v 01/2018 na sumu 75 000 € a následný predaj v 07/2018 za 100 000 €, výdavkom pri podaní daň. priznania v r. 2019 by bola cena 40 000 € plus Vaše ostatné výdavky napr. odmena znalca, odmena advokáta / Predmetom dane bude v podstate suma  60 000 €/.

V súvislosti so zdanením príjmu z predaja z darovanej nehnuteľnosti je potrebné počítať s daňou z príjmu 19 %, ako aj s odvodmi do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %.


III./  Výdavky pri predaji, ktoré by ste si mohli uplatniť  vymedzuje ust. § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov sú nasledovné :  
V závislosti od toho, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane alebo nie, výdavkom u Vás v prípade predaja nehnuteľnsoti by bola cena nehnuteľnosti v čase jej nadobudnutia darovaním, alebo cena nehnuteľnosti, za ktorú túto nadobudol darca /Vaša matka/.
Výdavkom sú ďalej finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, ďalej sa môže  jednať o  správne poplatky pre katastrálny odbor, odmena súdneho znalca za znalecký posudok, odmena advokáta za spísanie zmlúv.

IV./ Vo veci odporúčame na spísanie ako darovacej, tak aj následne kúpnopredajnej zmluvy využiť služby advokáta, ktorý bude zmluvu autorizovať. Výhodou je, že vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností.  Pokiaľ chcú účastníci, aby zmluvy boli zavkladované v zrýchlenej lehote 15 dní, musia zaplatiť správny poplatok 265,50 eur. Pokiaľ by zmluvu autorizoval advokát táto bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní za správny poplatok dokonca 18,- eur pri podaní zamýšľaného návrhu na vklad.

Autorizáciou zmluvy sa chránia jej účastníci. V zmysle zákona o katastri nehnuteľností zmluvu autorizovanú advokátom, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor už neskúma či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, 
- či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom, pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. 
Jediné, čo katastrálny odbor skúma v zmluve je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom, t.j. či je zmluva v súlade s tým, čo je napísané na liste vlastníctva, v zmluvách a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu.  
Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. 

Advokát vysvetlí obom účastníkom podmienky v zmluve. Autorizácia prináša i tú výhodu, že už nemusíte ísť svoje podpisy overiť k notárovi, autorizácia sa preukazuje doložkou o autorizácii.

 

Pokiaľ by sa Vám naša odpoveď pozdávala ako veľmi obsiahla, uvádzame, že chceme ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mal by som prosím dotaz k danej problematike darovania bytu. V najbližších týždňoch obdržím 1izb. byt v hodnote cca 30tis EUR formou darovacej zmluvy od matky, ktorý po návrate domov na Slovensko zo zahraničia (v rozmedzí cca 2-3r) plánujem využiť ako zábezpeku pri žiadosti o hypotéku. Môj dotaz znie, je potrebné / výhodné do zmluvy uviesť orientačnú cenu bytu, prípadne pre tento prípad je lepšie si nechať vyhotoviť znalecký posudok, alebo to nieje potrebné? Ďakujem za pomoc. S pozdravom. 

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, ak neplánujete predaj bytu do piatich rokov od nadobudnutia, potom nie je vôbec potrebné robiť znalecký posudok alebo uvádzať do darovacej zmluvy cenu bytu. Pokiaľ budete chcieť založiť tento byt v banke, banka si sama určí hodnotu bytu. Zbytočne by ste míňali peniaze na znalecký posudok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu plnoletým deťom (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať na dedenie moji práve zomreli rodičia mi darovali darovacou zmluvou v r.2003 hotovosť 15000 eur, zmluvu som ukázal notárovi pri dedič. konaní, a zahrnul ju do dedenia, druhým dedičom je moja neter- teda vnučka mojich rodičov, notár uviedol do zápisnice, že dar ide taktiež na 1/2, že polovica hotovosti patrí vnučke, pýtať sa, či dary / neobvyklá hodnota daru nie je v zákone určená, len všeobecne povedané slovom neobvyklá hodnota / moja otázka je, či dary darované - konkrétne hotovosť - za života rodičov majú vstupovať do ded.konania? Podľa mňa by to nemalo ísť do dedenia.

Odpoveď: Darovanie bytu plnoletým deťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ boli peniaze darované vám, potom nemôžu byť zahrnuté do dedičského konania akonpredmer dedenia. Ďalší dedičia nemajú nárok na tieto peniaze. Predmetom dedenia môže byb iba to, čo poručiteľ vlastnil v čase svojej smrti. Jediné čo je možné urobiť s týmito peniazmi je: započítať ich vo váš neprospech, pretože pri dedičsskom konaní sa prihliada aj na to čo niektorý z dedičov dostal od poručiteľa za jeho života bezodplatne. O túto sumu teda dostanete menej ako ostatní dedičia. Ak by ste darovaciu zmluvu neukázali, potom by sa nezapočítavala ak by o nej ostatní dedičia nevedeli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk