Máte
otázku?

Prepis bytu na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prepis bytu na dieťa

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako postupovať pri prepísaní bytu na 6 ročnú dcéru. Či sa dá len prepísať byt alebo treba darovaciu zmluvu? Rada by som byt prepísala na dcéru, pretože sa obávam, že by mi mohol exekútor siahnuť na tento byt. Ako dlho bude tento prepis bytu trvať? Ďakujem pekne za odpoveď. Čítam vašu poradňu pravidelne a veľmi ste mi pomohli.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Dobrý deň,

byt je možné prepísať na dcéru, ktorá je maloletá. Postup je trochu komplikovanejší ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť.

 

Vaša dcéra je maloletá. Podľa § 9 platí, že "Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku."

 

Prepis bytu sa vymyká rozumovej a vôľovej vyspelosti. Bude potrebný preto s prevodom súhlas súdu.  Podľa § 28 Občianskeho zákonníka platí, že 

 

"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

 

Nakladaním s majetkom sa rozumie aj nadobudnutie majetku. 

 

Ďalším dôležitým paragrafom je § 30, podľa ktorého platí, že "Ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu."

 

Pri prepise bytu (darovaní) z Vás na dcéru dochádza k stretu záujmov. Ak je byt iba Váš a s otcom dieťaťa komunikujete, potom dieťa pri podpise zmluvy môže zastúpiť on ako zákonný zástupca. 

 

Ak však s ním nekomunikujete, alebo by vlastníte s otcom dieťaťa (či už v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo v podielovom spoluvlastníctve), potom je potrebné podať najskôr návrh na ustanovenie osobitného zástupcu, ktorý bude podpisovať darovaciu zmluvu v mene dieťaťa. 

 

Takže postup je taký, že podáte návrh na súd na ustanovenie osobitného zástupcu k podpisovaniu darovacej zmluvy. V návrhu presne uvediete o akú zmluvu ide, čo je jej predmetom a popíšete aj nehnuteľnosť. 

 

Takto ustanovený zástupca podpíše darovaciu zmluvu v mene dieťaťa a až následne podáte ďalší návrh na súd na schválenie právneho úkonu za maloletú dcéru. Súčasťou Vášho návrhu bude pripojená aj darovacia zmluva. 

 

Veľmi veľký pozor si dajte na to, aby ste správne popísali nehnuteľnosť, pretože sa môže stať, že pokiaľ urobíte chybu, potom Vám to kataster nezapíše a budete musieť podávať nový návrh na súd. 

 

 

Súd schvaľuje úkony za maloleté dieťa. Úkony schváli vtedy, ak boli urobené v záujme maloletej osobe. Darovanie obyčajne je v záujme maloletého dieťaťa. Nemusí to však platiť v každom jednom prípade, preto aj súd skúma, či je takéto darovanie v záujme maloletého dieťaťa. Súd schvaľuje úkony zástupcov až vtedy, keď ich už urobili. To znamená, že nie je možné najskôr schváliť úkon a až potom ho urobiť. Svoj súhlas im teda súd nemôže dať vopred, pretože obsah právneho úkonu nie je ešte známy. Tiež nie je možné žiadať, aby súd zástupcom vopred schvaľoval ich právne úkony.

 

Právny úkon zástupcu maloletého dieťaťa sa stáva podľa zákona perfektným až schválením príslušným súdom. To sa týka aj zmlúv o prevode bytu (nehnuteľnosti).

 

Pri koncipovaní listiny (zmluvy o prevode vlastníctva k bytu - darovacej zmluve) si dajte pozor na to, že zákon navyše vyžaduje, aby prejavy účastníkov boli na tej istej listine (§ 46 ods. 2 OZ). Znamená to, že rozhodnutie, ktorým súd právoplatne schvaľuje právny úkon za maloletého, musí byť neoddeliteľnou súčasťou listiny, podľa ktorej má byť zapísané právo do katastra nehnuteľností. To znamená, že pokiaľ by ste nepriložili k návrhu na vklad zmluvu o schválení právneho úkonu za dieťa pri prepise bytu, kataster by konanie prerušil a žiadal by doplnenie rozsudku o schválení tohto úkonu. Bez tohto schválenia nemožno úkon zákonných zástupcov považovať za dovŕšený. Takýto právny úkon teda nie je platný a nie je možné na základe neho vykonať prepis vlastníckeho práva k bytu.

 

Náležitosti návrhu na súd na schválenie úkonu za maloleté dieťa

 

V návrhu na súd, ktorým budete žiadať schváliť právny úkon za maloleté dieťa bude potrebné priložiť podpísanú darovaciu zmluvu a v samotnom návrhu vysvetliť výhody, ktoré má samotné darovanie nehnuteľnosti dieťaťu. Pokiaľ ide o štandardný prípad, stačí napísať, že výhodou celého prepisu bytu na dieťa je to, že týmto prevodom dieťa získa majetok. Dieťa tak získa bezodplatne majetok, s ktorým nie sú spojené žiadne riziká. 

 

V návrhu musíte uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt svojej osoby, dieťaťa a tiež aj osoby, ktorá podpisovala návrh za maloleté dieťa. 

Návrh musí obsahovať aj petit (t.j. to čo žiadate). Vzor takého petitu je tu:

 

"Súd schvaľuje právny úkon, ktorého predmetom je bezodplatný prevod nehnuteľností zapísaných Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres: Banská Bystrica na LV č. 111, a to bytu č. 1, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod č. 2, domu so súpisným č. 25 na ul. Komenského 2, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako parcela č. 33/1, pričom podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 35/266663 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 35/2266315 na pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako parcela č. 33/1 o výmere 863 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ktorý v mene maloletej: Petra Nováková, rod. Nováková, r.č. 010202/5541, nar.12.05.2011, trvale bytom Komenského 2, Banská Bystrica, štátna príslušnosť: SR ako obdarovanej uzavrela zástupkyňa: Ing. Eva Veseká, rod. Veselá, r.č. 850656/1245, nar. 12.12.1985, trvale bytom Komenského 5, Banská Bystrica, štátna príslušnosť: SR s darkyňou (svojou matkou) Beata Nováková,  nar.: 11.11.1977, r.č.: 7762939/11111 bytom: Komenského 2, Banská Bystrica."

 

Okrem dokumentov - zmluvy o prevode vlastníctva k bytu (darovacej zmluvy), rozhodnutia súdu o schválení právneho úkonu za maloleté dieťa budete potrebovať aj návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás zomrela mi manželka. Mám dcéru 43 ročnú. Mám byt, ktorý sme mali s manželkou. Chcem sa poradiť, čo mám spraviť s bytom. Čo je lepšie, či prepísať byt na dcéru a potom, či budem mať doživotné právo v tom byte bývať alebo si ho, akože nechať sám. Prosím poraďte. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2021)

Dobrý deň,

 

ak máte len jednu dcéru, tak som toho názoru, že lepšie je byť si teraz ponechať. V prípade Vašej smrti aj tak bude dediť byt len ona, ako jediná dedička (keďže iné deti nemáte a manželka už nežije). Z Vášho pohľadu je to komfortnejšia situácia, než bývať v byte na základe vecného bremena.

 

Ak by ste aj názor neskôr zmenili, vždy jej môžete byt darovať a zriadiť si tam vecné bremeno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý, s priateľom začíname stavať dom začíname s mojich peňazí, ale s tým, že (priateľ vlastní byt), že polovica bytu sa prepíše na mňa. Taká je dohoda, plánujeme sa čoskoro zobrať. Ak by sme to prepísali darovacou zmluvou - po sobáši už to automaticky prejde na mňa? Alebo sa dá ešte ta darovacia zmluva napadnúť, viete mi poradiť?

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
uzatvorenie manželstva a darovanie podielu na nehnuteľnosti - byte - sú dve rôzne skutočnosti. Ak by Vám priateľ daroval podiel na byte, spoluvlastníkom bytu sa stanete vkladom darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností (§ 133 Obč. zákonníka). To, že uzatvorite manželstvo nemá vplyv na platnosť darovania.

Priateľ by sa mohol domáhať vrátenia daru len v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa darca správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu týkajúcu sa prepisu bytu s ťarchou, na plnoleté dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň. Uvádzate, že dieťa je plnoleté, a teda by malo byť spôsobilé na právne úkony. V takom prípade v zásade nevidím problém s prevodom. Len treba mať na pamäti, že ak je ťarcha vecno-právneho charakteru (napr. ak ide o záložné právo zapísané na katastri), tak byt dieťa nadobudne aj s touto ťarchou. Ak by ste chceli byt previesť bez ťarchy, je potrebné sa na jej zrušení najskôr dohodnúť zo subjektom, ktorý je z tejto ťarchy oprávnený.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Chcem kúpiť nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je maloletá osoba. Čítala som si už čo všetko to obnáša. Len jedna vec mi nie je jasná. Peniaze predávajúcemu sa posielajú až po tom ako celý právny úkon schváli súd alebo hneď po podpise kúpnej zmluvy. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň,

úhradu kúpnej ceny je treba realizovať až po schválení právneho úkonu súdom.

To, že by ste vyplatili kúpnu cenu hneď po podpise zmluvy pred schválením súdu, neznamená, resp. nie je tou okolnosťou, ktorú by súd posúdil ako prospech dieťaťa.

Podľa ust. § 119 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Moji svokrovci chcú prepísať rodinný dom na svoje 2 dospelé deti. Svokra už bola u advokáta a že vraj 500 eur je poplatok. Mne sa to zdá až príliš veľa. Mohli by ste mi poradiť, či to taká cena môže byť respektívne, či sa to dá vybaviť aj bez advokáta?

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň. Pod poplatkom zrejme myslíte odmenu pre advokáta za prípravu dokumentácie ohľadom prevodu bytu. Tu treba povedať, že cenotvorba toho ktorého advokáta závisí primárne od neho. Nie je na mieste hodnotiť cenotvorbu iného advokáta. Spravidla sa do ceny premietne právna náročnosť veci, časová náročnosť veci, rýchlosť, v akej majú byť právne služby poskytnuté, a pod.

Pokiaľ ide o prevod bytu, tak tu treba zohľadniť predovšetkým právnu úpravu troch nasledujúcich právnych predpisov:

1/ Občiansky zákonník,

2/ katastrálny zákon a

3/ zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V zásade nie je vylúčené, aby ste si zmluvu pripravili vo vlastnej réžii, avšak treba dodržať všetky povinné náležitosti uvádzané v spomenutých právnych predpisoch, čo pre neprávnika môže byť náročné. Ak sa totiž na niečo zabudne, tak bude problém s vykonaním vkladu na katastri. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam nechať si zmluvu pripraviť skôr u odborníka, než vo vlastnej réžii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu rodičia my chcú prepísať byt na mňa, ale je tam exekúcia. Tak neviem ako mám postupovať prosím o radu vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že na nehnuteľnosti viazne exekučné záložné právo.

Za tohto právneho stavu platí, že prevod nehnuteľnosti nie je bežným právnym úkonom v zmysle ust. § 61c/ ods. 4 exekučného poriadku.

Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"(1)Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že aj keby Vám rodičia darovali byt, oprávnený v exekučnom konaní by sa mohol domáhať uspokojenia svojho nároku z predaja predmetnej nehnuteľnosti. 

Odporúčame požiadať súdneho exekútora o písomný súhlas s prevodom bytu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci, rodičia pomaly starnú, a tak ja som súhlasil, že môžu dom prepísať na brata s tým, že tam budú mať rodičia doživotné právo. Samozrejme sme dohodnutí tak, že brat ma riadne vyplatí a tým budeme mať vyrovnané dedičstvo. Aby si mohol po prepise prípadne aj na dome niečo prerobiť alebo vynoviť. Ako mame v tomto prípade postupovať? Ďakujem za radu! Oleg.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

ak Vaši rodičia ešte nezomreli, tak nemáte nárok na dedičstvo po nich. Preto, ak by Vás brat vyplatil len tak, v tom prípade by vzniklo bezdôvodné obohatenie na vašej strane, pretože momentálne nemáte nárok na dedičstvo. Nárok na dedičstvo Vám a bratovi vzniká až smrťou rodičov.

Odporúčame Vám v tomto prípade to urobiť tak, aby váš brat skôr uzavrel s rodičmi kúpnu zmluvu, ktorou nadobudne 1/2 nehnuteľnosti (kúpou) a druhú polovicu mu rodičia darujú. Uvedené skutočnosti môžu byť obsiahnuté aj v jednej zmluve.

Peniaze, ktoré získajú rodičia predajom nehnuteľnosti, následne darujú vám. V prípade dedičského konania, tak budete mať rovnaké podmienky s bratom pri dedení, pretože ste počas života rodičov získali rovnakú hodnotu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Ako mám postupovať, keď chcem syna vydediť ?

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

podľa  ust. § 469a/ Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

 

Listinu o vydedení môžete napísať buď vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice u notára; v listine musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná.

Spoločná listina viacerých osôb o vydedení, teda ak by ju spísali napr. manželia ako spoločnú listinu o vydedení, bola by neplatná. 

Listina o vydedení sa zrušuje neskoršou listinou o vydedení, jej odvolaním, odvolanie musí mať písomnú formu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý večer, poraďte mi prosím, mám syna, ktorý je závislý na alkohole, čo si nerád pripúšťa. Ma dlhy na VsZP, ktoré teraz riešim. Neide o malú sumu, vybavujem mu splátkový kalendár. No bojím sa, že prídem o byt, ktorý mám v OV, že zaúraduje exekútor. T. C. Je na psychiatrii pre alkohol. On chce ísť do práce, ale nikde nevydrží, preto ma aj ten dlh. Porobí 2-3 mesiace a už je na ulici. Trvalý pobyt nemá u mňa, ale len ako bezdomovec, uvedené len mesto. Dcéry mi radia dať prepísať byt na niektorú z nich, aby som oń neprišla. Je možné, aby za dlh išiel do väzenia? Má 50 rokov, bol už aj na Prednej Hore, v resocializačnom zariadení, ale nič nepomohlo. Čo ma robiť, môžem prísť o byt? Poraďte, prosím, ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke uvádzate, že vybavujete úhradu dlhu na zdrav. poistení, ktorý dlh má platiť Váš syn. V tejto súvislosti poukazujeme na ust. zákona o zdravotnom poistení o premlčaní :
" 21 Premlčanie
(1) Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(2) Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak."


Nie je právny dôvod, aby ste za iného, aj keď je to Váš syn, platili dlžné poistné, t.j. aby ste prevzali jeho záväzok voči zdrav. poisťovni.

Ak sa rozhodnete synovi pomôcť, riešením je aby on sám podpísal dohodu o splátkach so zdravotnou poisťovňou a tieto splátky budete hradiť Vy.

Predovšetkým však odporúčame zistiť obdobie dlžného poistného, aby toto nebolo premlčané.


2./ Váš majetok, ktorého ste Vy vlastníkom nemôže byť predmetom exekúcie, lebo Vy nie ste dlžníkom poisťovne. Odporúčame neprevziať dlh za Vášho syna, lebo môže dôjsť k situácii, že nebudete vedieť hradiť jeho dlh a k exekúcii môže dôjsť a teda postihnutý môže byť aj Váš majetok. 
Maximálne odporúčame komunikovať so synom, dlžné poistné riešiť hlavne z toho hľadiska, aby nebolo premlčané, a aby syn podpísal dohodu so zdrav. poisťovňou o splátkach potom platí ust. zákona o zdravotnom poistení.

Zdrav. poisťovňa môže uzatvoriť dohodu o splátkach za zákonom stanovených podmienok, kde však súčasne platí ust. § 18 zákona o zdrav.poistení, t.j. : v prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy jednotlivých splátok, ako určila príslušná zdravotná poisťovňa, stáva sa splatnou celá suma dlžného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania.

Pokiaľ  Vy sama neprevezmete dlh voči zdrav. poisťovni za Vášho syna nie je dôvod, aby ste prepisovali byt na Vaše dcéry.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, mám takýto problém, dostala som sa do zlej finančnej situácie a prestala som platiť nebankové pôžičky, Mám hypotéku na dom, ktorú riadne splácam.  Mám obavy, či mi môžu siahnuť na majetok, na dom, keď je zaťažený hypotékou, ktorú si platím, ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 61q/ exekučného poriadku platí :

"Rozsah exekúcie
(1) Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná.
(2) Exekúciu na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s exekúciou súhlasí."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva tá podmienka, že aby došlo k predaju domu v ktorom bývate, a to z dôvodu neuhradenia zostatku pôžičky od nebankovej spoločnosti, k tomuto treba jednak súdne rozhodnutie a následne v prípadnom exekučnom konaní by bol nevyhnutne potrebný súhlas záložného veriteľa, teda banky.

K pôžičke od nebankovej spoločnosti uvádzame :

Nepíšete v otázke koľko a kedy ste si od nebankovej spoločnosti požičali, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku pôžičky.Zmluvu o pôžičke s nebankovou spoločnosťou odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie 
Odporúčame úverovú zmluvu ako spotrebiteľskú zmluvu poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi po právnej stránke, či táto spĺňa náležitosti a neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky; je možné, že výsledkom bude to, že zmluva je neplatná a  bezúročná a budete musieť uhradiť iba istinu.

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o splátkach, keďže by ste mohli uznať premlčaný dlh.  

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať. S manželom sa ideme rozvádzať mame spoločne majetky a zároveň aj záväzky. Sme však v dobrom kontakte a dohodli sme sa, že byt, ktorý sme nadobudli počas manželstva do svojho vlastnícva si rozdelíme tak, že polovica bytu ostáva manželke a manžel svojej polovice sa chce vzdať v prospech naši neplnoletých deti. Taktiež sme sa dohodli, že deti ostanú vo výhradnej starostlivosti matky a otec bude prispievať na ich výživu. Taktiež matka sa bude starať o ich majetok do dovŕšenia ich plnoletosti. Chcem sa opýtať, či je možné s takým návrhom ísť na súd a taktiež, či je pravda, že sa platí poplatok vo výške 7% z ceny nehnuteľnosti pri prepise nehnuteľnosti na neplnoletú osobu.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň,
pokiaľ nemáte právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, nemôžete spísať dohodu o vyporiadaní BSM.
Podľa ust. zákona o rodine platí, že v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. 

V prípade, že dôjde k rozvodu, pri vyporiadaní BSM byt nemôžete riešiť tým spôsobom, že sa  manžel vzdá svojho podielu na byte v prospech maloletých detí, keďže deti nie sú účastníkmi dohody o vyporiadaní BSM a deti sú naviac maloleté.
Vyporiadanie BSM nemusí ísť cestou súdu, na vyporiadaní sa môžete dohodnúť s manželkou. Účastníkom dohody o vyporiadaní BSM môžu byť len manželia, nie ich deti.
Riešením je darovanie bytu maloletým deťom už teraz za trvania manželstva, avšak k tomuto úkonu by ste potrebovali schválenie darovacej  zmluvy súdom, keďže deti sú maloleté.
V otázke neuvádzate, kedy deti nadobudnú plnoletosť a teda či by nebolo lepšie resp. jednoduchšie otázku prevodu bytu resp. jeho časti riešiť až následne ak dosiahnú plnoletosť.

Ako sme uviedli vyššie, vyporiadanie BSM sa môže riešiť aj dohodou, nemusí sa riešiť cestou súdu.

Z ust. § 149a Občianskeho zákonníka vyplýva, že "pokiaľ sa dohody medzi manželmi  o vyporiadaní BSM  sa týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

V prípade súdneho konania je súdny poplatok zo žaloby na vyporiadanie BSM 66 €. Ak dôjde k zmieru v súdnom konaní platí sa poplatok 1% z masy BSM.

Ak rozhodne súd rozsudkom platia sa 3% z masy BSM.

Ak súd rozhodne v súlade s tým, čo ste chceli vy, tak máte právo požadovať náhradu trov konania od protistrany. Pri náhrade trov konania sa pozerá na mieru úspechu v konaní, t.j. kto bol v akej miere úspešný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa s Vami poradila ohľadom prevodu vlastníctva bytu rodičmi na dospelého ženatého syna. Je lepšie riešiť to darovacou zmluvou alebo len prepisom na katastri? Platí syn v tomto prípade daň z darovania nehnuteľnosti? Vzťahuje sa na tento prepísaný byt bezpodielové vlastníctvo manželov? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade je najvhodnejšie spísať darovaciu zmluvu, ktorou darujete synovi byt a na základe tejto darovacej zmluvy prebehne zápis na katastri. Pri nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva písomná, na jej základe podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Z darovania syn neplatí žiadnu daň. Ak byt darujete iba svojmu synovi, bude byt v jeho výlučnom vlastníctve. Ak byt darujete synovi aj jeho manželke (obom), bude byt v podielovom vlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať otázku. Som rozvedená a súdim sa o BSM. Súd trvá už 8 rokov. V BSM je záhrada, peniaze (ktoré vybral môj ex ešte pred rozvodom) a byt. Byt, ktorý bol pôvodne mojich starých rodičov, avšak odkupovali sme ho už ako manželia za zostatkovú hodnotu cca 8000,- SKK. Môj ex manžel si chce ponechať záhradu (ohodnotená na 30 000,- eur súdnym znalcom) samozrejme peniaze, a chce odo mňa ešte polovicu terajšej trhovej hodnoty ceny bytu, ktorú súdny znalec ohodnotil na 120 000, - EUR. Chcem sa spýtať, či môžem moju polovicu bytu v tomto procese prepísať na moju dcéru darovacou zmluvou a súdiť sa ďalej o ostatné veci? Ďakujem za odpoveď S pozdravom.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, kým prebieha súdne konanie o vyporiadanie BSM, je táto nehnuteľnosť naďalej vo vašom spoločnom vlastníctve a nakladať s ňou môžete iba so súhlasom manžela. Ak by ste chceli darovať polovicu bytu dieťaťu, museli by ste byť na darovacej zmluve uvedení obaja. Kým nie je súdom rozhodnuté, komu sa prikazuje do výlučného vlastníctva tento byt, patrí Vám obom. V súčasnosti (za trvania súdneho konania) ešte nie je možné hovoriť o tom, že vlastníte polovicu bytu, byt je stále vo vlastníctve 1/1. Takto budete môcť postupovať až potom, keď súd rozhodne o tom, že sa byt prikazuje do Vášho výlučného vlastníctva a po právoplatnosti rozsudku sa zapíšte v katastri ako jediná vlastníčka. Následne môžete s bytom nakladať podľa Vašej slobodnej vôle, môžete ho zaťažiť, predať, darovať...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás, nie je mi jasne, keď sa snažím v médiách to zistiť, či je darovacia zmluva / byt z rodiča na dieťa/ to isté, ako prepis bytu / rodič na dieťa /? Alebo sú to 2 rôzne veci? ĎAKUJEM Vám.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň,
"Prepis" bytu je už procesnoprávny úkon (vklad do katastra) uskutočňovaný na základe hmotnoprávneho úkonu (zmluvy). K "prepisu" bytu môže dôjsť na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo zámennej zmluvy. "Prepis" sa uskutoční postupom okresného úradu - katastra nehnuteľností po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

"Prepis" nie je právny pojem. Správne označenie "prepisu" je prevod vlastníckeho práva. Prevod sa teda uskutoční na základe darovacej, kúpnej alebo zámennej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Ako sa postupuje pri prepise bytu z rodiča na dcéru? Dá sa to aj darovať? Koľko to trvá? A koľko to stojí? Vďaka.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

ak je rodič vlastníkom nehnuteľnosti, potom s ňou môže slobodne, podľa vlastného uváženia nakladať, a teda ju môže previesť aj na inú osobu. Zákon nezakazuje prevod nehnuteľnosti na dieťa. Ak je dieťa maloleté, bude potrebné schváliť právny úkon maloletého súdom, či je v jeho prospech (resp. jeho záujme) alebo nie. Prevod možno uskutočniť aj prostredníctvom darovacej zmluvy. Čo sa týka ceny, ak si zmluvu spíšete samy, vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra, kde sa platí správny poplatok 66 eur, prípadne 266 eur, ak ide o zrýchlený vklad. Ak by ste si zmluvu dali vyhotoviť advokátovi, pravdepodobne by ste sa dohodli na cene za jej vypracovanie, avšak tá nie je paušálna ale stanovuje sa podľa náročnosti zmluvy. O prevode nehnuteľnosti na maloletého si môžete viac prečítať v našom článku https://ficek.sk/malolety-ako-vlastnik-nehnutelnosti-ano-alebo-nie-102


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa informovať, že v prípade ak sme nehnuteľný majetok nadobudli menej ako pred piatimi rokmi avšak z dôvovdu mojej PN (čoskoro materskej dovolenky) nemožnosti dohody z veriteľmi nám hrozí exekúcia vo výhľade 3 mesiace. Ak prepíšeme nehnuteľnosť na švagra kúpno predajnou cenou o cene rovnakej ako nadobudnutej môže exekútor siahnuť na túto nehnuteľnosť? Keďže trvalý pobyt tu budeme mať naďalej. resp. vieme uložiť ťarchu na nehnuteľnosť v katastri, aby nebolo možné siahnuť na tento nehnuteľný majetok exekútorom? Som zamestnaná avšak z dôvodu nízkeho prijmu PN a viacerých úverov (použitých na prerábku domu- oproti pôvodnej stavbe) ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, to čo chcete urobiť môže byť považované za trestný čin, ak by išlo o fiktívne úkony. Ak by ste bratovi predali nehnuteľnosť za reálnu cenu a brat by vám umožnil v tomto dome bývať, je to v poriadku. Veritelia môžu však žiadať odporovať tomuto právnemu úkonu (inštitút podporovania právnemu úkonu je upravený v občianskom zákonníku) a teda žiadať, aby ich nárok bol uspokojený z predaja tejto nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, s priateľkou spolu žijeme 6 rokov a pred dvomi rokmi sme si zobrali hypotéku na 3 izbový byt, kde v hypotéke figurujeme obaja a aj ako vlastníci bytu sme obaja. Nakoľko sa rozchádzame, chceli by sme byt prepísať iba na mňa lebo hypotéku už prepisujem iba na seba ale potrebujem vlastniť aj ten byt iba ja. Aký je ďalší postup, môžete nám poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2017)

Dobrý deň, určite to nerobte len tak, že najskôr prepustenie hypotéku a potom byt, riskujete, že potom priateľka nebude chcieť sa vysporiadať k bytu (alebo bude požadovať lepšie podmienky). 

Všetko (úver a byt) sa to dá vyriešiť jednou zmluvou - o zrušení a vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k bytu a úveru. 

Najlepším riešením je teda spojenie vysporiadania úveru a bytu do jednej zmluvy.

Túto zmluvu si necháte zavkladovať do katastra nehnuteľností a stanete sa tak jediným vlastníkom bytu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Brat sa rozvádza. Pravdepodobne bude majetkovo-právne rozdelenie, kvôli dlžobám atď. Chcem sa opýtať, keď sa brat rozhodol opustiť byt a nechať ho manželke a deťom, môže urobiť prepis tak, že jednej dcére prepise svoju časť bytu a druhá polovica by ostala dajme tomu manželke z druhou dcérou. Dcéry ma dospelé, staršia ma dieťa a mladšia súcitnejšia pracuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti (túto skutočnosť ste vo svojej otázke neuviedli). V prípade, že by výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bol Váš brat, tak po rozvode manželstva je možný postup, ktorý ste navrhli vyššie vo svojej otázke. T.j. že by polovicu nehnuteľnosti daroval jednej dcére a polovicu nehnuteľnosti manželke s druhou dcérou (t.j. každej podiel 1/4).  Zložitejšia je situácia, ak predmetnú nehnuteľnosť vlastní Váš brat s manželkou v tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V takom prípade totiž v prvom rade bude potrebné po rozvode manželstva vyporiadať zaniknuté BSM. Zákon dáva prednosť vyporiadaniu dohodou. V prípade, že sa manželia nedokážu dohodnúť bude musieť rozhodnúť súd. V takom prípade by ďalší postup ohľadom prevodu vlastníctva bytu na dcéry záviselo na tom, akým spôsobom by bolo súdne konanie ukončené. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobry den prajem,chcem sa opytat ,otec mne a sestre chce prepisat byt ale sa bojim ze nam ho vezme exkutor,z manzelom mame exekucie a nevieme ako to mame urobit ci zdetit alebo dat darovaciu zmluvu.Ma exekutor pravo na taku nehnutelnost siahnut ked to budem mat so sestrou na polovicu.dakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň,

pri súdnom výkone rozhodnutia-exekúcii nezáleží na tom, akým titulom nadobudnete vec, či darovaním alebo dedením. Ak túto nehnuteľnosť aj nadobudnete do podielového spoluvlastníctva, exekútor najskôr navrhne druhému spoluvlastníkovi, teda Vašej sestre, aby odkúpila Váš podiel. Z týchto peňazí by exekútor potom uspokojil veriteľov dlhu. Ak sestra nebude chcieť odkúpiť podiel, potom exekútor ponúkne podiel na predaj verejne, teda aj tretím osobám a v prípade kúpy rovnako z výťažku predaja uspokojí veriteľov. Pripomínam však, že exekútor je oprávnený siahnuť len na Váš majetok. Nemôže predať celý byt, pretože tým by zasiahol do vlastníckeho práva Vašej sestry.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku