Máte
otázku?

Prepis bytu na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Prepis bytu na dieťa

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako postupovať pri prepísaní bytu na moju 6-ročnú dcéru. Chcela by som vedieť, či je možné byt len prepísať, alebo je potrebné vytvoriť darovaciu zmluvu. Obávam sa, že by mi exekútor mohol siahnuť na byt. Ako dlho by mohol tento proces trvať? Veľmi ďakujem za odpoveď. Vašu poradňu čítam pravidelne a veľmi mi pomáha.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

Dobrý deň,

byt je možné prepísať na dcéru, ktorá je maloletá. Postup je trochu komplikovanejší ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť.

 

Vaša dcéra je maloletá. Podľa § 9 platí, že "Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku."

 

Prepis bytu sa vymyká rozumovej a vôľovej vyspelosti. Bude potrebný preto s prevodom súhlas súdu.  Podľa § 28 Občianskeho zákonníka platí, že 

 

"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

 

Nakladaním s majetkom sa rozumie aj nadobudnutie majetku. 

 

Ďalším dôležitým paragrafom je § 30, podľa ktorého platí, že "Ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu."

 

Pri prepise bytu (darovaní) z Vás na dcéru dochádza k stretu záujmov. Ak je byt iba Váš a s otcom dieťaťa komunikujete, potom dieťa pri podpise zmluvy môže zastúpiť on ako zákonný zástupca. 

 

Ak však s ním nekomunikujete, alebo by vlastníte s otcom dieťaťa (či už v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo v podielovom spoluvlastníctve), potom je potrebné podať najskôr návrh na ustanovenie osobitného zástupcu, ktorý bude podpisovať darovaciu zmluvu v mene dieťaťa. 

 

Takže postup je taký, že podáte návrh na súd na ustanovenie osobitného zástupcu k podpisovaniu darovacej zmluvy. V návrhu presne uvediete o akú zmluvu ide, čo je jej predmetom a popíšete aj nehnuteľnosť. 

 

Takto ustanovený zástupca podpíše darovaciu zmluvu v mene dieťaťa a až následne podáte ďalší návrh na súd na schválenie právneho úkonu za maloletú dcéru. Súčasťou Vášho návrhu bude pripojená aj darovacia zmluva. 

 

Veľmi veľký pozor si dajte na to, aby ste správne popísali nehnuteľnosť, pretože sa môže stať, že pokiaľ urobíte chybu, potom Vám to kataster nezapíše a budete musieť podávať nový návrh na súd. 

 

 

Súd schvaľuje úkony za maloleté dieťa. Úkony schváli vtedy, ak boli urobené v záujme maloletej osobe. Darovanie obyčajne je v záujme maloletého dieťaťa. Nemusí to však platiť v každom jednom prípade, preto aj súd skúma, či je takéto darovanie v záujme maloletého dieťaťa. Súd schvaľuje úkony zástupcov až vtedy, keď ich už urobili. To znamená, že nie je možné najskôr schváliť úkon a až potom ho urobiť. Svoj súhlas im teda súd nemôže dať vopred, pretože obsah právneho úkonu nie je ešte známy. Tiež nie je možné žiadať, aby súd zástupcom vopred schvaľoval ich právne úkony.

 

Právny úkon zástupcu maloletého dieťaťa sa stáva podľa zákona perfektným až schválením príslušným súdom. To sa týka aj zmlúv o prevode bytu (nehnuteľnosti).

 

Pri koncipovaní listiny (zmluvy o prevode vlastníctva k bytu - darovacej zmluve) si dajte pozor na to, že zákon navyše vyžaduje, aby prejavy účastníkov boli na tej istej listine (§ 46 ods. 2 OZ). Znamená to, že rozhodnutie, ktorým súd právoplatne schvaľuje právny úkon za maloletého, musí byť neoddeliteľnou súčasťou listiny, podľa ktorej má byť zapísané právo do katastra nehnuteľností. To znamená, že pokiaľ by ste nepriložili k návrhu na vklad zmluvu o schválení právneho úkonu za dieťa pri prepise bytu, kataster by konanie prerušil a žiadal by doplnenie rozsudku o schválení tohto úkonu. Bez tohto schválenia nemožno úkon zákonných zástupcov považovať za dovŕšený. Takýto právny úkon teda nie je platný a nie je možné na základe neho vykonať prepis vlastníckeho práva k bytu.

 

Náležitosti návrhu na súd na schválenie úkonu za maloleté dieťa

 

V návrhu na súd, ktorým budete žiadať schváliť právny úkon za maloleté dieťa bude potrebné priložiť podpísanú darovaciu zmluvu a v samotnom návrhu vysvetliť výhody, ktoré má samotné darovanie nehnuteľnosti dieťaťu. Pokiaľ ide o štandardný prípad, stačí napísať, že výhodou celého prepisu bytu na dieťa je to, že týmto prevodom dieťa získa majetok. Dieťa tak získa bezodplatne majetok, s ktorým nie sú spojené žiadne riziká. 

 

V návrhu musíte uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt svojej osoby, dieťaťa a tiež aj osoby, ktorá podpisovala návrh za maloleté dieťa. 

Návrh musí obsahovať aj petit (t.j. to čo žiadate). Vzor takého petitu je tu:

 

"Súd schvaľuje právny úkon, ktorého predmetom je bezodplatný prevod nehnuteľností zapísaných Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres: Banská Bystrica na LV č. 111, a to bytu č. 1, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod č. 2, domu so súpisným č. 25 na ul. Komenského 2, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako parcela č. 33/1, pričom podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 35/266663 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 35/2266315 na pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako parcela č. 33/1 o výmere 863 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ktorý v mene maloletej: Petra Nováková, rod. Nováková, r.č. 010202/5541, nar.12.05.2011, trvale bytom Komenského 2, Banská Bystrica, štátna príslušnosť: SR ako obdarovanej uzavrela zástupkyňa: Ing. Eva Veseká, rod. Veselá, r.č. 850656/1245, nar. 12.12.1985, trvale bytom Komenského 5, Banská Bystrica, štátna príslušnosť: SR s darkyňou (svojou matkou) Beata Nováková,  nar.: 11.11.1977, r.č.: 7762939/11111 bytom: Komenského 2, Banská Bystrica."

 

Okrem dokumentov - zmluvy o prevode vlastníctva k bytu (darovacej zmluvy), rozhodnutia súdu o schválení právneho úkonu za maloleté dieťa budete potrebovať aj návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.

Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na postup pri darovaní nehnuteľnosti štrnásťročnej dcére.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete darovať vy vám patriacu nehnuteľnosť vašej maloletej dcére, postup je trošku komplikovanejší, nakoľko podľa zákona maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.  Z tohto dôvodu ste vy ako zákonný zástupca maloletého oprávnená spravovať aj majetok vášho maloletého dieťaťa, pretože ono, nakoľko nemá dostatočnú rozumovú vyspelosť si ho nemôže spravovať samo. Pokiaľ však ide o správu majetku, aj tu zákon rozlišuje a v prípade ak nejde o bežnú vec, hovorí, že na nakladanie s majetkom je potrebné schválenie súdu. Podľa ust. § 28 Občianskeho zákonníka: "Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu." Nakladaním s majetkom sa rozumie aj nadobudnutie majetku a toto nie je bežnou vecou, preto bude potrebné, aby takýto právny úkon schválil súd.  

Čo je ďalej dôležité povedať, že v prípade, ak dôjde k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného (mal. dieťaťa) ustanoví súd osobitného zástupcu. Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade, ak by došlo k darovaniu z vás na vašu dcéru, ktorej ste súčasne zákonnou zástupkyňou, nemohli by ste ju pri takomto právnom úkone zastupovať. Musí ju zastupovať niekto nestranný. Preto je potrebné najprv podať na súd návrh na ustanovenie osobitného zástupcu, ktorý bude darovaciu zmluvu v mene vašej dcéry podpisovať. 

Takže postup je taký, že podáte návrh na súd na ustanovenie osobitného zástupcu k podpisovaniu darovacej zmluvy. Príslušným na rozhodnutie bude súd, v obvode ktorého má Vaša dcéra bydlisko. V návrhu presne uvediete, že navrhujete ustanoviť zástupcu na podpis darovacej zmluvy a čo je jej predmetom (dar - nehnuteľnosť). Takýto súdom ustanovený zástupca vašej maloletej dcéry následne podpíše darovaciu zmluvu v mene dieťaťa a až potom, t.j. po podpise zmluvy podáte ďalší návrh na súd na schválenie tohto právneho úkonu. Súčasťou tohto návrhu bude aj podpísaná darovacia zmluva. V tomto návrhu na schválenie je nutné vysvetliť súdu výhody, ktoré má samotné darovanie nehnuteľnosti vášmu dieťaťu. Pokiaľ ide o štandardný prípad, stačí napísať, že výhodou celého darovania dieťaťu je to, že týmto dieťa získa bezodplatne majetok, a že s tým nie sú spojené žiadne riziká. Súd takýto právny úkon schváli, za predpokladu, že bude v záujme vašej dcéry. Darovanie obyčajne takýmto úkonom je. Až schválením tohto právneho úkonu súdom sa tento stane perfektným.

Iný postup by bol, ak by išlo o darovanie nehnuteľnosti vašej dcére, ktorej vy nie ste vlastníčkou. Napríklad, ak by jej chcela nehnuteľnosť darovať napríklad vaša mama. V takomto prípade by ste mohli dcéru zastupovať pri podpise takejto zmluvy bez toho, aby jej musel byť najprv ustanovený osobitný zástupca. Čiže tento právny úkon, t.j. podanie návrhu na ustanovenie osobitného zástupcu na súd by v takomto prípade odpadol.  Avšak po podpise darovacej zmluvy by ste taktiež museli podať návrh na schválenie takéhoto právneho úkonu na súd, nakoľko nadobudnutie majetku darom nie je bežnou vecou ako som už vyššie uviedol.

Po právoplatnom schválení právneho úkonu (darovacej zmluvy) rozhodnutím súdu môžete podať návrh na vklad, ktorého prílohou bude nielen darovacia zmluva (v počte dvoch kusov za predpokladu, že nebudete návrh podávať elektronickou formou), ale rovnako aj právoplatné rozhodnutie súdu o jeho schválení. Vlastnícke právo vaša dcéra nadobudne až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. 

Na vypracovaní zmluvy si dajte záležať, pretože sa môže stať, že pokiaľ urobíte chybu, kataster Vám to nezapíše a budete musieť podávať nový návrh na súd.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Vlastním trojizbový byt a chcela by som ho prepísať na dcéru, ktorá tam momentálne býva s manželom. Avšak mám aj syna. Ako by som mala postupovať? Mali by dcéra a jej manžel vyplatiť synovi nejakú sumu? Alebo by bolo lepšie, keby som kúpila jednoizbový byt, ktorý by som prepísala na syna? Momentálne bývam s priateľom v jeho dome, kde je jediným vlastníkom. Sme spolu len krátko. Vďaka za radu.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.10.2021)

Dobrý deň,

právo disponovať s majetkom podľa svojej vôle je jedným z oprávnení vlastníka veci. Nikto Vám ako vlastníčke bytu nemôže zasahovať do Vášho práva rozhodovať o tom, ako naložíte so svojím majetkom, alebo či máte niekoho vyplácať. Ak by ste sa rozhodli previesť byt darovacou zmluvou iba na Vašu dcéru, Váš syn nemá žiadne právo žiadať od Vašej dcéry vyplatenie akejkoľvek sumy. Jediným dôsledkom, ktorý by nastal, ak by ste sa pre darovanie Vášho bytu Vašej dcére rozhodli, by bolo, nakoľko sa jedná o neobvyklé darovanie, že v prípade Vašej smrti v konaní o dedičstve po Vás ako poručiteľke, by mohol byť tento dar započítaný na dedičský podiel Vašej dcéry. Mohol by to navrhnúť Váš samotný syn. V prípade, že by hodnota dedičstva po Vás ako poručiteľke bola nižšia ako hodnota darovaného bytu, za predpokladu započítania tohto daru na dedičský podiel Vašej dcéry, majetok, ktorý by bol predmetom dedičstva by nadobudol Váš syn. Vaša dcéra by už de facto nič nezdedila. Avšak Vaša dcéra by už nebola nijako  povinná vyplácať jej brata (Vášho syna) v rámci dedičského konania. 

Do úvahy by ešte prichádzalo uzavretie kúpnej zmluvy s Vašou dcérou, ktorou by nadobudla 1/2 bytu (kúpou), s tým, že druhú polovicu by ste jej darovali. Uvedené skutočnosti môžu byť obsiahnuté aj v jednej zmluve. Následne takto získané peniaze od dcéry za 1/2 bytu by ste darovali Vášmu synovi. V prípade dedičského konania, by tak mali obe Vaše deti zabezpečené rovnaké podmienky, pretože by počas Vášho života každé z nich od Vás získalo dar rovnakej hodnoty. 

Ak by ste chceli predísť akýmkoľvek prípadným budúcim sporom medzi Vašimi deťmi, bolo by najvhodnejšie obdarovať ich obidvoch, aby sa ani jeden z nich necítil ukrivdene, ale naopak, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť. 


Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Nedávno mi zomrela manželka a máme spolu dospelú dcéru, ktorá má 43 rokov. Spolu so zosnulou manželkou sme vlastnili byt a teraz neviem, čo by som s ním mal urobiť. Uvažujem, či by bolo lepšie byt prepiť na našu dcéru. Ak by som tak učinil, chcem sa spýtať, či budem mať doživotné právo bývať v tomto byte, alebo by bolo lepšie, keby som si ho nechal sám. Budem vám veľmi vďačný za vašu radu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.02.2021)

Dobrý deň,

 

ak máte len jednu dcéru, tak som toho názoru, že lepšie je byť si teraz ponechať. V prípade Vašej smrti aj tak bude dediť byt len ona, ako jediná dedička (keďže iné deti nemáte a manželka už nežije). Z Vášho pohľadu je to komfortnejšia situácia, než bývať v byte na základe vecného bremena.

 

Ak by ste aj názor neskôr zmenili, vždy jej môžete byt darovať a zriadiť si tam vecné bremeno.


Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, s priateľom plánujeme začať stavať dom. Financovať ho budeme z mojich peňazí, ale podmienkou je, že polovica bytu, ktorý vlastní môj priateľ, sa prepíše na mňa. Toto je naša dohoda a v blízkej budúcnosti plánujeme svadbu. Môj dotaz je nasledujúci: ak by sme túto dohodu legalizovali darovacou zmluvou, automaticky by po sobáši polovica bytu prešla na mňa? Existuje možnosť, že by sa túto darovaciu zmluvu dalo napadnúť? Budem vďačná za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
uzatvorenie manželstva a darovanie podielu na nehnuteľnosti - byte - sú dve rôzne skutočnosti. Ak by Vám priateľ daroval podiel na byte, spoluvlastníkom bytu sa stanete vkladom darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností (§ 133 Obč. zákonníka). To, že uzatvorite manželstvo nemá vplyv na platnosť darovania.

Priateľ by sa mohol domáhať vrátenia daru len v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa darca správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa prepisu bytu s ťarchou na plnoleté dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň. Uvádzate, že dieťa je plnoleté, a teda by malo byť spôsobilé na právne úkony. V takom prípade v zásade nevidím problém s prevodom. Len treba mať na pamäti, že ak je ťarcha vecno-právneho charakteru (napr. ak ide o záložné právo zapísané na katastri), tak byt dieťa nadobudne aj s touto ťarchou. Ak by ste chceli byt previesť bez ťarchy, je potrebné sa na jej zrušení najskôr dohodnúť zo subjektom, ktorý je z tejto ťarchy oprávnený.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na jednu záležitosť. Zaujíma ma kúpa nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je maloletá osoba. Už som si prečítala, čo všetko toto obnáša, no jedna vec mi stále nie je jasná. Posielajú sa peniaze predávajúcemu až po schválení celého právneho úkonu súdom, alebo to je možné urobiť hneď po podpise kúpnej zmluvy? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň,

úhradu kúpnej ceny je treba realizovať až po schválení právneho úkonu súdom.

To, že by ste vyplatili kúpnu cenu hneď po podpise zmluvy pred schválením súdu, neznamená, resp. nie je tou okolnosťou, ktorú by súd posúdil ako prospech dieťaťa.

Podľa ust. § 119 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."


Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Moji svokrovci sa rozhodli prepísať rodinný dom na svoje dve dospelé deti. Svokra už bola u advokáta, ktorý jej údajne oznámil poplatok vo výške 500 eur. Mne sa to zdá až príliš veľa. Mohli by ste mi prosím poradiť, či to je adekvátna cena? Respektíve, je možné takýto proces vybaviť aj bez advokáta?

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň. Pod poplatkom zrejme myslíte odmenu pre advokáta za prípravu dokumentácie ohľadom prevodu bytu. Tu treba povedať, že cenotvorba toho ktorého advokáta závisí primárne od neho. Nie je na mieste hodnotiť cenotvorbu iného advokáta. Spravidla sa do ceny premietne právna náročnosť veci, časová náročnosť veci, rýchlosť, v akej majú byť právne služby poskytnuté, a pod.

Pokiaľ ide o prevod bytu, tak tu treba zohľadniť predovšetkým právnu úpravu troch nasledujúcich právnych predpisov:

1/ Občiansky zákonník,

2/ katastrálny zákon a

3/ zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V zásade nie je vylúčené, aby ste si zmluvu pripravili vo vlastnej réžii, avšak treba dodržať všetky povinné náležitosti uvádzané v spomenutých právnych predpisoch, čo pre neprávnika môže byť náročné. Ak sa totiž na niečo zabudne, tak bude problém s vykonaním vkladu na katastri. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam nechať si zmluvu pripraviť skôr u odborníka, než vo vlastnej réžii.


Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Rodičia mi chcú prepísať byt na mňa, avšak na byte je exekúcia. Nevie to ako mám postupovať. Prosím Vás o radu a vopred ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že na nehnuteľnosti viazne exekučné záložné právo.

Za tohto právneho stavu platí, že prevod nehnuteľnosti nie je bežným právnym úkonom v zmysle ust. § 61c/ ods. 4 exekučného poriadku.

Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"(1)Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že aj keby Vám rodičia darovali byt, oprávnený v exekučnom konaní by sa mohol domáhať uspokojenia svojho nároku z predaja predmetnej nehnuteľnosti. 

Odporúčame požiadať súdneho exekútora o písomný súhlas s prevodom bytu.

 

 


Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci a naši rodičia pomaly starnú. Preto som súhlasil s tým, že sa dom môže prepísať na môjho brata, pričom rodičia tam budú mať doživotné právo. Samozrejme, sme dohodnutí na tom, že ma brat riadne vyplatí, a tak budeme mať vyrovnané dedičstvo. To by mu umožnilo v prípade potreby spraviť na dome rekonštrukciu alebo ho trebárs zrekonštruovať. Môžete nám poradiť, ako v tomto prípade postupovať? Ďakujem za radu! Oleg.

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

ak Vaši rodičia ešte nezomreli, tak nemáte nárok na dedičstvo po nich. Preto, ak by Vás brat vyplatil len tak, v tom prípade by vzniklo bezdôvodné obohatenie na vašej strane, pretože momentálne nemáte nárok na dedičstvo. Nárok na dedičstvo Vám a bratovi vzniká až smrťou rodičov.

Odporúčame Vám v tomto prípade to urobiť tak, aby váš brat skôr uzavrel s rodičmi kúpnu zmluvu, ktorou nadobudne 1/2 nehnuteľnosti (kúpou) a druhú polovicu mu rodičia darujú. Uvedené skutočnosti môžu byť obsiahnuté aj v jednej zmluve.

Peniaze, ktoré získajú rodičia predajom nehnuteľnosti, následne darujú vám. V prípade dedičského konania, tak budete mať rovnaké podmienky s bratom pri dedení, pretože ste počas života rodičov získali rovnakú hodnotu.


Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis bytu na dieťa (Občianske právo)

Ako mám postupovať, ak chcem vydediť svojho syna?

Odpoveď: Prepis bytu na dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

podľa  ust. § 469a/ Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

 

Listinu o vydedení môžete napísať buď vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice u notára; v listine musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná.

Spoločná listina viacerých osôb o vydedení, teda ak by ju spísali napr. manželia ako spoločnú listinu o vydedení, bola by neplatná. 

Listina o vydedení sa zrušuje neskoršou listinou o vydedení, jej odvolaním, odvolanie musí mať písomnú formu. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis bytu na dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.