Máte
otázku?

Prepis majetku na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň, rada by som sa spýtala: ak by sme chceli preniesť alebo darovať byt 3-ročnému synovi, je to možné a aký je postup? Môj manžel a ja sme počuli, že bol prijatý nový zákon podľa ktorého maloletý nemôže mať nehnuteľnosť na svoje meno. Pokiaľ je to možné, zakonný zástupca by mal byť cudzia osoba, nie blízky príbuzný. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a prajem vám príjemný deň.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň

darovať nehnuteľnosť maloletému dieťaťu môžete, avšak táto darovacia zmluva podlieha súhlasu súdu. Maloletý musí mať zvoleného kolízneho opatrovníka (nie rodičov), ktorý koná v jeho mene. Takže mal by sa podať návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka a potom návrh na schválenie právneho úkonu maloletého (darovacej zmluvy). Nepíšete, či je nehnuteľnosť zaťažená úverom, prípadne inou ťarchou, čo by mohlo znamenať problém. Pokiaľ  je tam napr. nejaký úver, musíte kontakovať príslušnú finančnú inštitúciu.

Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, akú najmenšiu časť nehnuteľnosti je možné prepísať, resp. dá sa na dieťa prepísať napríklad len 1/16 bytu? Pamätám si prípad, že v dedičskom konaní z roku 2017 sa musel pozemok o rozlohe 4 m² dediť len na jedno dieťa kvôli opatreniam proti drobeniu pozemkov. Platí niečo takéto aj pre nehnuteľnosti?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.07.2024)

Dobrý deň,

pri prevodoch nehnuteľností na Slovensku je možné previesť aj veľmi malé podiely, ako napríklad 1/16 bytu. Pri bytoch nie je obmedzenie, môže to byť aj 1/1000.

Drobenie sa týka len pozemkov a podlieha prísnym pravidlám podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý bol novelizovaný. Podľa tohto zákona je zakázané drobenie poľnohospodárskych a lesných pozemkov na menšie výmery, pričom poľnohospodársky pozemok musí mať minimálnu výmeru 3000 m² a lesný pozemok 5000 m².

Pri nehnuteľnostiach, ako sú byty alebo domy, takéto obmedzenia nie sú a prevody malých podielov sú preto možné. 

Ak by ste chceli previesť podiel na svojom byte na dieťa, môžete tak urobiť prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná a obsahovať všetky zákonné náležitosti. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne overený, potom úkon schválený súdom, ak je dieťa maloleté a následne je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

S týmto postupom, vrátane vypracovania dokumentov Vám vie pomôcť advokát. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som prepísať polovicu domu, ktorý som dostala od mojej mamy darovacou zmluvou.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.06.2024)

Dobrý deň,

ak chcete previesť polovicu domu, ktorý ste dostali od svojej mamy darovacou zmluvou, odporúčam urobiť nasledovné kroky:

1. Vypracovanie darovacej zmluvy: Darovacia zmluva musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, aby ju mohol príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, tzv. zavkladovať. Je potrebné presne definovať predmet daru, v tomto prípade polovicu domu, a uviesť obdarovaného.

2. Overenie podpisu: Nevyhnutným krokom je overenie podpisu darcu (Vášho), pričom podpis obdarovaného sa nemusí overovať, pokiaľ sa neprejaví potreba zo strany katastrálneho úradu.

3. Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností: Po vypracovaní darovacej zmluvy treba spolu s návrhom na vklad podať túto zmluvu na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.

Je vhodné konzultovať presné znenie zmluvy s právnikom, aby ste sa vyhli prípadným právnym nejasnostiam alebo zamietnutiu zo strany katastra pre formálne nedostatky. Advokát Vám môže pomôcť zabezpečiť, že zmluva bude spĺňať všetky potrebné náležitosti a že celý proces prebehnú hladko.


Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som prepísať pozemok na svoju dcéru, nejedná sa o darovanie. Bude mať 12 rokov v auguste. Je možné to urobiť aj bez súdneho konania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.04.2024)

Dobrý deň,
pojem prepísať nehnuteľnosť nie je správny, skôr ľudové pomenovanie, lebo nehnuteľnosť môžete len darovať, predať alebo zameniť.

Ak chcete maloletej dcére pozemok darovať alebo predať, v každom prípade je nevyhnutný súhlas príslušného súdu, lebo vaša dcéra je maloletá.


Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem prepísať dom na moju desaťročnú dcéru, hoci je na hypotéke?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.03.2024)

Dobrý deň,
samozrejme, dom môžete dcére buď darovať alebo predať. V prípade darovania nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou je v niektorých prípadoch potrebné najskôr kontaktovať príslušnú banku resp. finančnú inštitúciu, aby dala súhlas na scudzenie nehnuteľnosti . Pokiaľ táto súhlas s darovaním udelí, potom je postup nasledovný. 

Nakoľko je však maloletá, je tento proces prepisu nehnuteľnosti trošku zložitejší. Je potrebné, aby bola pri tomto úkone zastúpená. Ak by ste jej chceli darovať dom vy, ktorý je vo vašom vlastníctve, potom by ste nemohli maloletú pri takomto právnom úkone zastupovať, nakoľko by sa jednalo o stret záujmov. Preto by bolo nevyhnutné, aby mala maloletá ustanoveného osobitného opatrovníka, ktorý by ju pri tomto pránvnom úkone zastúpil. Opatrovníka usatnovuje súd na návrh rodiča. Preto by bolo potrebné najprv podať návrh na ustanovenie opatrovníka k podpisovaniu zmluvy. Príslušným na rozhodnutie bude súd, v obvode ktorého má Vaša dcéra bydlisko. V návrhu presne uvediete, že navrhujete ustanoviť zástupcu na podpis darovacej zmluvy a čo je jej predmetom (dar - nehnuteľnosť). Takýto súdom ustanovený zástupca vašej maloletej dcéry následne podpíše darovaciu zmluvu v mene dieťaťa, ktorú si vyhotíte.

Po podpise zmluvy je potrebný ďalší úkon, a to schválenie tohto právneho úkonu súdom. Znovu je potrebné podať na súd návrh, tentokrát návrh na schválenie tohto právneho úkonu. Súčasťou tohto návrhu bude aj podpísaná darovacia zmluva. V tomto návrhu na schválenie je nutné vysvetliť súdu výhody, ktoré má samotné darovanie nehnuteľnosti vášmu dieťaťu. Pokiaľ ide o štandardný prípad, stačí napísať, že výhodou celého darovania dieťaťu je to, že týmto dieťa získa bezodplatne majetok, a že s tým nie sú spojené žiadne riziká. Súd takýto právny úkon schváli, za predpokladu, že bude v záujme vašej dcéry. Darovanie obyčajne takýmto úkonom je. Až schválením tohto právneho úkonu súdom sa tento stane perfektným. 

Po právoplatnom schválení právneho úkonu (darovacej zmluvy) rozhodnutím súdu môžete podať návrh na vklad, ktorého prílohou bude nielen darovacia zmluva (v počte dvoch kusov za predpokladu, že nebudete návrh podávať elektronickou formou), ale rovnako aj právoplatné rozhodnutie súdu o jeho schválení. Vlastnícke právo vaša dcéra nadobudne až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. 

 


Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som preniesť vlastníctvo nehnuteľnosti na svojho dospelého syna. Je na to potrebný súhlas oboch rodičov alebo to môžem vykonať len ja (otec), keďže nehnuteľnosť je zapísaná na moje meno?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, prepis nehnuteľnosti z jedného vlastníka na druhého je možný aj bez súhlasu druhého rodiča, ak druhý rodič nie je spoluvlastníkom. Ak chcete darovať nehnuteľnosť svojmu synovi, bude potrebné vykonať darovací proces, ktorý môžete urobiť prostredníctvom advokáta. Ten zabezpečí vypracovanie potrebných zmlúv a ich zápis do katastra nehnuteľností. Proces zahŕňa aj overenie podpisov. Iba v prípade, že je druhý rodič spoluvlastníkom, bude jeho súhlas potrebný. Ak by nehnuteľnosť bola v BSM, súhlas potrebujete, inak by to druhý rodič mohol napadnúť. Ak to chcete bližšie preskúmať, môžeme sa na to pozrieť na konzultácii. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, je prosím možné prepísať časť svojho majetku - konkrétne časť domu, ktorý vlastním v 6/8 a v ktorom bývam? Objekt nie je ničím zaťažený. Chcel by som majetok prepísať na svoje deti. Zvyšok domu ešte patrí mojim súrodencom. Ďakujem. V.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.08.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve vás a vašich súrodencov. Podiel na dome chcete darovať vašim deťom, ktoré v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka sú blízkymi osobami a preto nie ste povinný svoj podiel v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka ponúknuť svojim súrodencom.

Vo veci je len potrebné spísať darovaciu zmluvu podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Predpokladáme, že v dome budete žiť naďalej, preto netreba zabudnúť ani na spísanie dohody o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania v dome, ktorá dohoda bude súčasťou darovacej zmluvy.


Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, s partnerom máme jednoročné dieťa, nie sme zosobášení. Spolu sme kúpili nehnuteľnosť na polovicu. Nehnuteľnosť je založená na hypotéke a sme jej spoludlžníkmi. Moj partner má taktiež dieťa z predchádzajúceho vzťahu - päťročného syna, s ktorým sa však nestýka. Keďže bola ich minulá situácia podobná našej - neboli zosobášení - jeho bývalá partnerka sa jedného dňa rozhodla odísť a vzala so sebou ich syna. Okrem toho ho aj finančne okradla, keď mu vyplienila byt. Napriek tomu môj partner pravidelne platí výživné. Rádi by sme sa informovali o možnostiach, ako zaistiť, aby syn môjho partnera nemal nárok na našu spoločnú nehnuteľnosť v prípade, že sa nám niečo stane. Obávame sa, že keďže ide o mladistvého maloletého syna, všetko by mala pod kontrolou jeho matka, čo by sme neradi. Aké kroky by sme preto mali podniknúť? Sú tieto možnosti správne? 1. Môj partner by mohol svojho syna z predchádzajúceho vzťahu vydediť? 2. Môžeme prepísať nehnuteľnosť iba na naše spoločné dieťa? 3. Je možné vytvoriť závet? Ďakujeme za pomoc.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.03.2023)

Dobrý deň, 

Váš partner môže svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti darovacou zmluvou previesť na Vaše spoločné dieťa. Pokiaľ by tak urobil v čase, kedy by bolo obdarované dieťa ešte maloleté, tak by darovaciu zmluvu musel schváliť súd, pričom v tomto konaní musí mať dieťa kolízneho opatrovníka (nemôže ním byť rodič). Išlo by teda o dve súdne konania, konanie o ustanovenie kolízneho opatrovníka konanie o schválenie právneho úkonu (darovacej zmluvy) súdom.  Zároveň je potrebné mať na pamäti, že nehnuteľnosť je zaťažená hypotékou. Takže, aby ste nemali problém v banke (to je potrebné s bankou prebrať). 

Čo sa týka možnosti závetu, tak podľa § 479 Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Čo sa týka vydedenia, to je možné len za splnenia zákonom vymenovaných podmienok, ktoré nemožno teraz 5 ročnému synovi pričítať. 

Podľa § 469a Občianskeho zákonníka, poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Aby ste dieťa úplne vylúčili z toho, aby dedilo, tak riešením je prevod nehnuteľnosti na niekoho iného, prípadne aj len na Vás ak s tým partner bude súhlasiť..


Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel má z prvého manželstva jedno dieťa. S ním sa, bohužiaľ, príliš často nestretneme, pretože je už dospelé a nijak nás nekontaktuje. Aktuálne máme vo svojom manželstve dve deti. Chcem sa opýtať, či môj manžel môže svoj majetok prepísať na naše spoločné deti? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.03.2023)

Dobrý deň,

áno, Váš manžel môže svoj majetok za života prepísať na Vaše spoločné deti. Je to jeho právo nakladať s svojím majetkom akokoľvek. 

Je však potrebné nezabudnúť, že pokiaľ máte s manželom platne uzatvorené manželstvo, tak so vznikom  manželstva vzniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a teda majetok, ktorý nadobudne Váš manžel počas manželstva je aj Váš majetok a preto je potrebný aj Váš súhlas.

Majetok, ktorý Váš manžel nadobudol pred vznikom Vášho manželstva, nepatrí do BSM a teda môže s ním nakladať bez Vášho súhlasu. 

Čo sa týka dedenia, ak Váš manžel do jeho smrti nadobudne nejaký ďalší majetok, ten budú dediť všetky jeho deti. 

Pri dedení sa nerozlišuje medzi deťmi poručiteľa z prvého alebo druhého manželstva ale dedia všetci potomci poručiteľa. 

Ak sú deti maloleté, bude potrebné tento úkon schváliť súdom. 

 


Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Manželkin dedo, babka a svokor vlastnia dom, ktorý chcú dať prepišeť na nášho 4-ročného syna. Vieme, že sa to robí vo forme darovacej zmluvy, ale radi by sme sa informovali, ako to prebieha a či je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.11.2022)

Dobrý deň, v prípade darovania nehnuteľnosti maloletému je proces trošku komplikovanejší ako je to v prípade darovanie medzi dospelými, a to z toho dôvodu, že maloletí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Preto si ani sami nemôžu spravovať majetok, títo za nich spravujú ich zákonní zástupcovia, t.j. rodiča. V súvislosti so správou majetku maloletých však zákon ukladá aj rodičom povinnosť, že ak sa nejedná o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom maloletých potrebné schválenie súdu. Nakladaním s majetkom sa rozumie aj nadobudnutie majetku, a teda aj nehnuteľnosti, nakoľko toto nie je bežnou vecou. Z tohto dôvodu bude potrebné, aby takýto právny úkon (darovanie) schválil súd.  

Vzhľadom na uvedené, je potrebné spísať darovaciu zmluvu, ktorou manželkini starí rodičia darujú nehnuteľnosť maloletému. Pri darovaní bude maloletého zastupovať jeden z vás ako jeho zákonný zástupca. Tento v jeho mene zmluvu podpíše. Následne treba pripraviť návrh na súd - pôjde o návrh na schválenie tohto právneho úkonu. Súčasťou návrhu musí byť aj podpísaná darovacia zmluva. V návrhu na schválenie je nutné vysvetliť súdu výhody, ktoré má samotné darovanie pre vaše dieťa. Postačuje vo vašom prípade napísať, že výhodou celého darovania je to, že ním dieťa získa bezodplatne majetok, a že teda s tým nie sú spojené žiadne riziká. Súd takýto právny úkon schváli, ak bude v záujme vášho syna. Darovanie obyčajne takýmto úkonom je. Až schválením tohto právneho úkonu súdom sa tento stane perfektným.

Po tom, čo sa rozhodnutie súdu, ktorým schválil darovaciu zmluvu, stane právoplatným, môžete podať návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster, ktorého prílohou bude nielen darovacia zmluva (v počte dvoch kusov za predpokladu, že nebudete návrh podávať elektronickou formou), ale rovnako aj právoplatné rozhodnutie súdu o schválení tohto právneho úkonu. Vlastnícke právo sa nadobudne až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorým tento vklad VP v prospech vášho syna povolí.

Tieto právne služby poskytujeme aj my. Ak by ste chceli pomôcť s celou dokumentáciou (zmluvy, návrh na vklad, návrh na súd), dajte nám vedieť. 


Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,

Moja manželka chce preniesť majetok, ktorý sme nadobudli počas nášho manželstva, na našu dospelú dcéru tak, aby sme boli vlastníkmi ja a dcéra. Je to možné a ako sa toto dá realizovať?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,

 

ak ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), potom sa Váš zámer nedá docieliť jednou zmluvou. Vaša manželka totiž nevlastní konkrétny podiel ani konkrétnu časť majetku patriaceho do BSM. Ten patrí jednoducho obom manželom rovnako. Majetok môžete spoločne previesť na dcéru a ona Vám potom môže polovicu majetku darovať. Tým docielite Váš zámer, resp. zámer Vašej manželky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.