Máte
otázku?

Prepis majetku na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, keby sme chceli byt prepísať alebo darovať 3-ročnému synovi, či môžme a aký je postup. Lebo sme s manželom počuli, že vyšiel nový zákon a maloletý nemôže mať na mene žiadnu nehnuteľnosť a ak áno, tak zakonný zástupca musí byť cudzia osoba a nie blízky príbuzný. Ďakujem pekne za odpoveď, pekný deń prajem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň

darovať nehnuteľnosť maloletému dieťaťu môžete, avšak táto darovacia zmluva podlieha súhlasu súdu. Maloletý musí mať zvoleného kolízneho opatrovníka (nie rodičov), ktorý koná v jeho mene. Takže mal by sa podať návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka a potom návrh na schválenie právneho úkonu maloletého (darovacej zmluvy). Nepíšete, či je nehnuteľnosť zaťažená úverom, prípadne inou ťarchou, čo by mohlo znamenať problém. Pokiaľ  je tam napr. nejaký úver, musíte kontakovať príslušnú finančnú inštitúciu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať. Sme s manželom rozvedení, ale ešte stále sme spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Chcela by som vedieť, či môže môj bývalý manžel prepísať byt na našich dvoch synov bez môjho súhlasu. Ďakujem. Jana

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, pričom ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od rozvodu, ani ste sa nedohodli písomne na vyporiadaní BSM po rozvode, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, teda Vás a bývalého manžela a to v podiele 1/2 k celku. Potrebné je však podať návrh na záznam do katastra nehnuteľností vrátane priloženia právoplatného rozsudku o rozvode s doložkou právoplatnosti /úradne overený/, keďže katastrálny odbor nemá vedomosť o rozvode.

Ak by to tak bolo aj vo Vašom prípade, potom bývalý manžel môže darovať len podiel 1/2 na nehnuteľnosti synom a nemusí dodržať ust. § 140 Obč. zákonníka o povinnosti ponúknuť Vám podiel podiel v zmysle predkupného práva a nepotrebuje k tomu Váš súhlas ako podiel. spoluvlastníka. Ak by boli syn maloletý, na darovanie podielu na dome bude potrebný súhlas súdu v zmysle ust. § 28 Obč. zákonníka a ust. CIvil. mimospor poriadku.

Ak je od rozvodu menej ako 3 roky, potom na darovanie podielu synom bude bývalý manžel potrebovať Váš súhlas. Celý dom bývalý manžel nemôžete darovať Vašim synom.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta za účelom nájdenia najlepšieho riešenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
môžem darovať auto, ak dieťa nemá 18 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň,

môžete auto darovať na maloletého, avšak tento právny úkon, t.j. darovacia zmluva, podlieha schváleniu súdom. Maloleté dieťa musí byť v konaní zastúpené kolízny opatrovníkom. Najskôr teda by ste mali podať návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka a potom následne návrh na schválenie tohto právneho úkonu. Súd ho schváli, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Vzhľadom na to, že predmetom daru by malo byť motorové vozidlo, na to, aby neplnoletá osoba mohla byť držiteľom vozidla (t.j. osoba, ktorá ho reálne využíva a nesie deliktuálnu zodpovednosť za priepustky), musí mať dovŕšených aspoň 15 rokov, teda mladšiu osobu nie je možné uviesť ako držiteľa vozidla. Takéto dieťa však môže byť evidované ako vlastník vozidla na základe darovacej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mama nám chce rozdeliť majetok darovacou zmluvou, sme tri deti a na rozdelení sme sa dohodli, dom, byt a poda je na viacerých parcelách, výlučne v jej vlastníctve. Čo budeme potrebovať na prepis u notára. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
ak chcete spraviť zmluvu formou notárskej zápisnice, budete potrebovať, aby ste všetci boli prítomní u notára. Budete potrebovať občianske preukazy, cez ktoré overí Vaše totožnosti. Zároveň budete potrebovať označenie jednotlivých nehnuteľností, najlepšie cez čísla listov vlastníctva a jednotlivých katastrálnych území. Na základe toho bude vedieť bez problémov vyhotoviť darovaciu zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň prajem,
pred 15timi rokmi som previedol priateľke na účet peniaze v %), ku ktorým ona doložila  ďalšie % a kúpila byt, v ktorom obaja spolu žijeme v nemanželskom vzťahu. Byt sa vtedy napísal iba na ňu, no ja by som teraz % z bytu (taký bol vtedy podiel mojich peňazí pri kúpe) rád previedol na moju dcéru, čím chcem zabezpečiť to, aby po mojej smrti neprišla o môj (neskôr jej) podiel. Ako by ste prosím odporúčali toto najlepšie spraviť za predpokladu, že priateľka teraz súhlasí, no je dosť možné, že po mojej smrti by sa chcela k danej časti všemožne dostať spať? Bojím sa napríklad, že darovaciu zmluvu by napadla skrz "hrubé porušenie dobrých mravov". Ďakujem vopred veľmi pekne za každú radu. J.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedenej problematiky v otázke je možné  spôsobmi :

1./ Priateľka daruje  % podiel na nehnuteľnosti priamo Vašej dcére.

2./ Druhá možnosť je, že podiel na nehnuteľnosti daruje Vám a Vy následne dcére podľa Vášho rozhodnutia.

3./ Z otázky usudzujeme, že nemáte spoločné deti, o čom sa zmieňujeme z dôvodu prípadného dedenia. Keďže nehnuteľnosť nie je teraz vo Vašom podiel. spoluvlastníctve, treba sa zamyslieť nad touto možnosťou v budúcnosti v zmysle ust. Obč. zákonníka. Keďže Vy máte dcéru, možnosťou na Vašej strane je spísať závet výlučne v jej prospech prospech.

Vo veci odporúčam pre vyporiadanie Vášho vkladu do nehnuteľnosti kontaktovať advokáta, aby sa vyporiadali aj možnosti pre prípad smrti /dedenie/.

Uvádzame tiež, že po Vašom úmrtí sa síce môže snažiť priateľka dostať k Vášmu podielu /plánovaný podiel v %/, ale po Vás jediným zákonným dedičom je Vaša dcéra v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka a nie Vaša partnerka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o radu, aký je postup pri prepise bytu babky na vnučku, prip.pravnuka. Ďakujeme.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
prepis môže prebehnúť dvoma spôsobmi, ako kúpa (kúpna zmluva) alebo darovanie (darovacia zmluva). Najčastejšie v rámci rodiny sa nehnuteľnosti prepisujú darovacími zmluvami a zároveň sa darcovi zriaďuje vecné bremeno zodpovedajúce právu doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Je to možné oboma spôsobmi a závisí to výlučne od preferencií oboch zmluvných strán.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Svokra napísala pozemok na bývalého muža. Vlastne darovala mu ho. Dá sa to nejako napadnúť, že by ten pozemok dostala manželka naspäť?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
počas svojho života sa môže každý vlastník veci rozhodnúť ako naloží so svojim majetkom. Ak v čase darovania netrpela svokra takou duševnou poruchou, ktorá by ju robila nespôsobilou na právne úkony je veľmi ťažké, až nemožné darovaciu zmluvu napadnúť. V prípade, že by sa jej bývalý manžel správal k nej alebo k Vám tak, že tým hrubo poruší dobré mravy, mohla by sa svokra domáhať vrátenia daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať : máme pozemok, staviame dom a sme zadlžený, máme aj exekúcie. Dal by sa majetok prepísať na 3 deti, ak áno čo mám spraviť.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, e deti, na ktoré by ste chceli prepísať majetok, resp. im ho darovať, sú maloleté.

V tomto prípade platí, že ak by ste chceli nehnuteľný majetok darovať maloletým deťom, potom bude potrebný súhlas príslušného súdu v zmysle ust. § 119 Civil. mimosporového poriadku :

"Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

V otázke uvádzate, že máte exekúcie. Potom platia aj ust. § 61 exek. poriadku, že povinný po začatí exekúcie je povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku. Za bežný úkon zo zákona sa nepovažuje prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby, ako aj uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia.

Uvádzame, že aj keby Vám bol udelený súhlas zo strany súdu, vzhľadom na okolnosť, že máte vedomosti o prebiehajúcich exek. konaniach, súdny exekútor napriek uvedenému by mohol na uvedený majetok siahnuť a uspokojiť z tohto majetku nárok oprávneného. Takéto riešenie preto neodporúčame.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, či sa dá prepísať rodinný dom, ktorý nie je zaťažený, ale je v bezpodielovom na maloletú dcéru, ktorá ma 8 rokov, keď mame obidvaja exekúciu, a či nám môžu dom vziať. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
ak máte obaja dlhy a najmä exekúcie, tak podľa Exekučného poriadku je zakázané prevádzať (nakladať) so svojím majetkom. Ak by ste tak spravili, ľahko by mohol exekútor a prípadne aj ďalší veritelia, tento prevod napadnúť na súde. Za určitých, prísnych, zákonných podmienok môže v rámci exekúcie dôjsť aj k predaju nehnuteľnosti na dražbe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či je možné po darovaní domu jednému, alebo dvom deťom, túto zmluvu upraviť v prípade narodenia ďalšieho dieťaťa tak, aby mali všetky deti rovnaký podiel. Prípadne to nejako zakotviť do darovacej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
ak dôjde po darovaní k narodeniu ďalšieho dieťaťa, tak v tom čase už nebudete vlastníkom nehnuteľnosti. Z toho dôvodu Vy už nemôžete nakladať s nehnuteľnosťou. Časť podielu môžu novému dieťaťu darovať ostatní dvaja maloletí spoluvlastníci. Aby však súd neposúdil tento právny úkon (nakoľko ho bude schvalovať) ako nesúladný s ich záujmom, odporúčame Vám nehnuteľnosť darovať na všetky deti až po ich narodení. Tým predídete možným problémom pri schvaľovaní následného darovania časti podielu ďalšiemu dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či je možné, aby pozemok, ktorý chceme kúpiť bol napísaný na 9 mesačnú dcéru. A ak áno, aký je postup.
Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,

Občiansky zákonník umožňuje nadobudnutie nehnuteľnosti aj maloletým avšak vyžaduje si to splnenie viacerých podmienok. Tým, že maloletý nie je spôsobilý na právne úkony, tak za neho koná zákonný zástupca. Pokiaľ však dôjde k stretu záujmov maloletého a jeho zákonného zástupcu, je potreba ustanovenia opatrovníka súdom, ktorý ho bude pri tomto úkone zastupovať. Uvedené vyplýva z ust. § 30 Občianskeho zákonníka nadväzujúc na úpravu § 31 ods. 2 Zákona o rodine a vzťahuje sa aj na Váš prípad.

Prvým krokom, ak chcete aby pozemok nadobudla Vaša maloletá dcéra od zákonného zástupcu, je ustanovenie opatrovníka súdom, ktorý bude zastupovať maloletého vo veci nadobudnutia nehnuteľnosti. Až po tomto ustanovení bude môcť opatrovník pristúpiť k samotnému podpísaniu zmluvy, na podklade ktorej má Vaša dcéra pozemok nadobudnúť. Nakoľko tento úkon je potrebné schváliť súdom v následnom kroku podáte návrh na schválenie tohto úkonu - zmluvy súdom. V tomto konaní súd ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorého úlohou bude zistiť, či právny úkon urobený v mene Vašej dcéry bude v jej záujme alebo nie. Súd následne rozhodne, či právny schváli alebo nie. Právne účinky zo zmluvy nastávajú až právoplatnosťou  rozhodnutia súdu o schválení právneho úkonu. Potom môžete pristúpiť k podaniu návrhu na vklad.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať ohľadom nehnuteľnosti. Rodičia bývajú na rod.dome po starých rodičoch otec nehnuteľnosť zdedil s tým, že neskôr dom nechá mne (mám ešte súrodencov, ktorý ale o tomto prevode vedia), stále je písaný na otca, otázka teda znie ako najlepšie dom prepísať na mňa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
dom Vám môže predať alebo darovať. Pri predaji je však potrebné, aby bola kúpna cena čo najreálnejšie určená. Ak Vám chce nehnuteľnosť darovať, treba počítať s tým, že tento dar Vám bude započítaný v dedičskom konaní na Váš dedičský podiel. Tzn. že ak predmetom dedičstva budú aj ďalšie veci, hodnotu daru Vám započítajú na Váš dedičský podiel a je možné, že z dedičstva už nič ďalšie nebudete dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či sa dá prepísať byt v osobnom vlastníctve zo starkej na vnučku, ktorá má 16 rokov? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,

áno je to možné. Nakoľko je však dieťa maloleté, zmluvu bude namiesto nej podpisovať opatrovník (v tomto prípade zákonný zástupca). Následne je potrebné tento právny úkon dať na schválenie súdu. Až keď súd schváli právny úkon bude možné vykonať zmenu aj v katastri nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem prepísať byt na 4 ročného syna, byt je bez ťarchy a bez úveru. Chcem sa spýtať kto by mal byť jeho druhý opatrovník, keďže rodič nesmie byť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa uplatní postup podľa ustanovenia § 31 ods. 2 Zákona o rodine. Súd rozhodne o tom, kto bude opatrovníkom dieťaťa. V návrhu môžete navrhnúť konkrétnu osobu (napríklad tetu, strýka...), ale súd nemusí túto osobu automaticky prijať a ustanoviť za opatrovníka. V návrhu je potrebné popísať aj úkon, na ktorý má byť dieťaťu ustanovený opatrovník.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať či môžem pripísať pozemok na syna vo veku 10rokov a ako postupovať pri darovaní. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
áno , dá sa to, ale vyžaduje to schválenie úkonu na súde. Súd to určite schváli ak to bude dar. Časovo to trvá od 4 do 7 mesiacov (také máme skúsenosti).

 

Postup je taký, že spíšete zmluvu, ktorá musí byť bezchybná. Podpíšete ju Vy a a druhý zákonný zástupca za dieťa (nevlastník). Následne podáte návrh na schválenie úkonu za maloleteho. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň! Moja mama zhruba pred 20rokmi prepísala byt na sestru v dobrej viere, že keď to rodičia budú potrebovať, tak sa o nich postará (bohužiaľ to bola iba slovná dohoda). Teraz nastal čas, že potrebujú od nej intenzívnu starostlivosť. Čo sestra odmieta. Chcem sa opýtať, či mama môže ten byt prepísať späť na seba?
Ak áno, či môže bežne postupovať a koľko približne to bude stat?
Pekne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
darca môže požadovať vrátenie daru iba v prípade, že sa obdarovaná voči nemu alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vzhľadom na to, že dobré mravy nie sú všeobecne definované, každý prípad sa posudzuje samostatne. Prihliada sa na to, kde bývajú jednotliví účastníci, v akom rozsahu potrebuje darca pomoc, či je v schopnostiach obdarovaného poskytnúť pomoc...

Na podrobné posúdenie Vášho prípadu Vám odporúčame osobnú konzultáciu u advokáta vo Vašom okolí.

V prípade, že by sestra nesúhlasila s vrátením daru, Vaša mama by ju musela zažalovať na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, bývalý manžel mi oznámil, že celý svoj majetok v prípade jeho smrti zdedia naše dve neplnoleté deti. Popritom ma ešte ďalšie dve deti z ďalších rozvedených manželstiev. Môže tieto dve deti - jedno neplnoleté, druhé plnoleté úplne vydediť? Tiež odo mňa žiada rodné listy deti aj sobášny list na spísanie tohto jeho závetu. Je to potrebné k notárovi?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
teoreticky ich vydediť môže, no musí existovať dôvod vydedenia. ; Podľa zákona 

 

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Inak platí pravidlo, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ak chce spísať závet, je to vhodnejšie u notára, pretože ten to uloží do centrálneho registra závetov a osvedčuje, že to spísal skutočne poručiteľ, takže nikto potom nemôže povedať, že je sfalšovaný. Nie je to však nevyhnutné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia mi darovali polovicu rodinného domu. Druhá polovica zostala ich. Mama by rada darovala taktiež svoj 1/4 podiel mne s čím otec nesúhlasí, keďže dom je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva ich manželstva. Dá sa matkina časť previesť na mňa, aj keď s tým otec nesúhlasí? Rodičia dom dlhodobo neobývajú len ja v ňom bývam s mojou rodinou. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ majú rodičia zvyšnú polovicu domu v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak matka nemôže na Vás previesť "jej" 1/4 k celku. Ide najmä o charakter bezpodielovosti. Hoci ide o majetok rodičov, žiadnemu z nich zatiaľ nepatrí určitý ideálny podiel a nedá sa ním teda ani disponovať. Ak by sa na Vás mala 1/4 previesť, museli by ju previesť obaja manželia s tým, že zvyšná 1/4 by aj naďalej patrila obom, titulom ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o radu. Mamina by chcela prepísať dom na jednu z troch dcér, keďže dve dcéry nemajú záujem o svoju matku a najmladšia dcéra sa stará o rodičov. Je lepšie spísať darovaciu zmluvu alebo urobiť kúpnu zmluvu? Tak, aby to nebolo napadnuteľné tými dvoma dcérami. Ďakujeme.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň. Matka môže svojim majetkom disponovať podľa svojej vôle, v zásade bez obmedzenia. Ak sa za života rozhodne svoj dom previesť na jednu z troch dcér, z právneho hľadiska v tom problém nie je.

Pokiaľ ide o prevod darovaním, tu treba upozorniť, že takýto prevod by mohol neskôr ovplyvniť rozsah dedenia obdarovanej dcéry. Darovanie domu totiž nie je obvyklým darom, a preto sa v prípade smrti darcu môže tento dar započítať na dedičský podiel obdarovanej. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že obdarovaná dcéra nakoniec nebude po matke dediť. To ale nebude mať vplyv na to, že bude mať vlastnícke právo k darovanému domu.

Spomenuté obmedzenie však neplatí, ak ide o prevod na základne kúpnej zmluvy.

Záverom už len skonštatujem, že ak nebude mať právny úkon, na základe ktorého sa vykonal prevod žiadnu vadu, tak nebude neskôr druhými dvoma dcérami napadnuteľný. V tomto smere stačí dodržať všetky zákonné normy týkajúce sa prevodu nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Čo potrebujem na prepis polovicu nehnuteľnosti na syna.
Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

nehnuteľnosť na syna je možné prepísať. Uskutočňuje sa to klasickou zmluvou  o prevode nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva), avšak predpokladám, že mu ju chcete darovať. Pokiaľ by ste nehnuteľnosť nedarovali, zmluva o prevode by musela obsahovať kúpnu cenu na nehnuteľnosť. V takom prípade je potrebné uzatvoriť darovaciu zmluvu v písomnej forme. Ako darca musí byť uvedení vlastník, resp. všetci vlastníci a ako obdarovaný váš syn. Ak nie je plnoletý, je potrebné jeho právny úkon schváliť súdom v osobitnom konaní. V prípade ak je syn neplnoletý, je potrebné, aby za neho podpísal zmluvu opatrovník. Vy ako zákonný zástupca za neho zmluvu v prípade prevodu medzi vami nemôžete podpísať.

Darovacia zmluva je bezodplatná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Sme dvaja bratia, naša mama by chcela pre vysoký vek a zdravotné problémy preniesť nehnuteľnosť (byt) na jedného z nás spolu s doživotným pravom užívania. Mohli by ste mi poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade môže mama darovať byt jednému z vás. V tomto prípade však treba brať ohľad na to, že v prípade darovania bytu iba jednému z vás, nebude mať druhý z vás na byt nárok po smrti matky. Hodnota bytu sa však započíta do podielu obdarovaného podľa § 484 "(...) Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; (...)".  To znamená, že o túto hodnotu sa "zníži" jeho dedičský podiel. Matka však môže darovať byt vám obom do podielového spoluvlastníctva, aby ste byt pred, aj po jej smrti vlastnili obaja. Do darovacej zmluvy môžete zakomponovať právo doživotného užívania. Na základe tejto darovacej zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý po povolení vkladu zapíše nového vlastníka / vlastníkov aj s právom doživotného užívania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, strýko vlastí rodinný dom a chcel by ho darovať môjmu 14 ročnému synovi. Chcem sa spýtať ak mám ja exekútora môžem byt synovou poručníčkou kým nedovŕši 18 rokov.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2019)

Dobrý deň, vy ste zákonný zástupca dieťaťa a teda aj správca jeho majetku, kým nedovŕši 18 rokov. Vaše exekúcie nemajú na to žiadny vplyv.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Som rozvedený a 2 deti mám zverené v opatere ja, bývame v rodinnom dome, ktorý chcem odkúpiť, ale chcem ho napísať na obe deti. Aký by bol postup? A bolo by to vôbec reálne ? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2018)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že sa nejedná o bežnú vec, nakoľko dieťa sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, budete na tento úkon potrebovať schválenie súdom.
Podľa § 28 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

Keďže by došlo k kolízii záujmov medzi Vami ako zákonnými zástupcom detí, bude musieť najprv požiadať súd o ustanovenie opatrovníka, ktorý posúdi, či tento úkon - nadobudnutie nehnuteľnosti maloletými deťmi je v ich záujme.

Až následne budete musieť podať návrh na súd na schválenie právneho úkonu - kúpa nehnuteľnosti maloletými deťmi.
Ak by ste chceli nehnuteľnosť financovať prostrednícvom úveru, rovnako je nevyhnutné najprv toto riešenie prebrať s financujúcou inštitúciou keďže by sa malo jednať o vlastníctvo nehnuteľnosti nadobudnutej maloletým.

Ak by malo dôjsť k takejto forme financovania nehnuteľnosti (úver), sme názoru, že súd by takýto úkon neschválil, keďže by zaťažoval maloletého zrejme aj v čase, keď by nadobudol plnoletosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžme a akou formou prepísať byt na deti /21r. a 18r. /, ale byt máme založený na pôžičku ešte 28 000 e? Manžel má ešte nemanželské dieťa, ale byt sme si kúpili za manželstva. A neviem, či by si nenárokoval aj tento nemanželský syn. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Prevod vlastníctva bytu na plnoleté deti môžete zrealizovať napr. kúpnou alebo darovacou zmluvou. Vzhľadom na okolnosť, že na byte viazne záložné právo banky, je potrebné postupovať podľa zmluvy o úvere s bankou.

Je na Vašom rozhodnutí ako budete s nehnuteľnosťou nakladať počas svojho života. V zásade platí, že dieťa nemá právny nárok na majetok rodičov, aby tento majetok bol prevedený do ich vlastníctva  a to bez ohľadu na to, či sa jedná o deti narodené v manželstve alebo mimo manželstva. 

Len v prípade dedičského konania po Vás ako rodičoch  v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka platí, že "pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. darovanie nehnuteľnosti sa vždy posudzuje ako nie obvyklé darovanie a teda o toľko menej by nadobudli dedením deti, ktoré od Vás nadobudli byt na základe darovacej zmluvy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť vo veci, s manželom sa ideme rozvádzať, pre tým by sme chceli prepísať nehnuteľnosť 15 ročnému synovi a ja ako matka by som chcela tam mať doživotné právo. Aký je postup?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň,

nehnuteľnosť na syna je možné prepísať. Uskutočňuje sa to klasickou zmluvou  o prevode nehnuteľnosti, predpokladám, že mu ju chcete darovať. V takom prípade je potrebné uzatvoriť darovaciu zmluvu v písomnej forme. Ako darca musí byť uvedení vlastník, resp. všetci vlastníci a ako obdarovaný Váš syn. Keďže ešte nie je plnoletý, je potrebné jeho právny úkon schváliť súdom v osobitnom konaní. Pre podrobnejšie informácie o spôsobe prevodu v takomto prípade si Vás dovoľujem odkázať na náš článok: https://ficek.sk/malolety-ako-vlastnik-nehnutelnosti-ano-alebo-nie-102.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, manžel chce kúpiť stavebný pozemok. Môže ho napísať aj na 3 ročnú dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Právny úkon, ktorým by maloleté dieťa nadobudlo nehnuteľnosť - stavebný pozemok, nie je bežným právnym úkonom, a preto hoci sú rodičia zákonní zástupcovia dieťaťa aj ohľadom správy majetku, takýto právny úkon by podliehal schváleniu súdom.

Podľa ustanovenia § 28 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: "Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

V zásade teda nie je vylúčené, aby bolo trojročné dieťa vlastníkom nehnuteľnosti, avšak úkon, ktorým by dieťa takýto majetok nadobudlo, podlieha schváleniu súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem previesť bezodplatne rod. dom so záhradou na dve dospelé deti. V súčasnosti mi patrí 1/2, deťom po 1/4 tejto nehnuteľnosti. Platí sa za takýto prevod daň? Aké doklady sú k tomu potrebné? Môže prevodom poveriť právnika, alebo notára? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

daň by ste platili len v prípade, ak by ste predávali nehnuteľnosť, a to do 5 rokov od jej nadobudnutia. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa prevádza písomnou zmluvou, pričom vlastník sa zmení až kladným rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastra nehnuteľností. Zmluvu si môžete spísať aj samy, avšak ak jej spísaním poveríte notára, či advokáta, máte záruku, že bude obsahovať všetky potrebné zákonné náležitosti, čím sa vyhnete prípadným chybám a predlžovaniu katastrálneho konania, keďže kataster zmluvu posudzuje aj z hľadiska, či má všetky zákonné náležitosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý večer. Prosím Vás, keby sme s manželom chceli prepísať dom na deti s tým, že by sme tam mali doživotné právo, dá sa to? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň. Previesť nehnuteľnosť sa dá v zásade vždy. Rovnako nie je vylúčené, aby bolo na danej nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v podobe doživotného práva užívania vo Váš prospech.

V praxi je napr. pomerne bežná kombinácia darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe ktorej sa darovaním nehnuteľnosť prevedie a zároveň sa na nej zriadi vecné bremeno.

V zadanej otázke uvádzate, že nehnuteľnosť (dom) by ste chceli previesť na deti. Ak sú deti dospelé, nevidím v tom problém. Pri maloletých deťoch by však bolo potrebné zabezpečiť aj schválenie právneho úkonu súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako postupovať pri prepise bytu otca na dcéru. Situácia je momentálne, že mama zomrela nedávno a ostala jej nevyplatená exekúcia, otec má tiež nejaký dlh, ešte neprebehlo dedičské konanie. Bude problém pri prepise bytu, keď sú dlžoby u rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý deň, pri prevode tejto nehnuteľnosti je potrebné posúdiť, či ide o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve otca dieťaťa alebo v BSM bývalých manželov. Ak byt nadobudli manželia spoločne počas trvania manželstva, patrí do ich zaniknutého BSM. V rámci dedičského konania sa bude najprv vyporiadavať zaniknuté BSM. Následne až po ukončení dedičského konania bude zrejmé, kto má aký podiel na nehnuteľnosti. Po ustálení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti by však nemal byť problém s prepisom bytu. Ak by boli na nehnuteľnosti už zriadené exekučné záložné práva nehnuteľnosť by sa previedla zaťažená. Nakoľko právny úkon maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu, mohol by mať súd s týmto prevodom problém. Právny úkon by súdom nemusel byť pokladaný za prospešný pre dieťa (z dôvodu exekúcie). Závisí to však na skutočnosti, či je už reálne zriadené exekučné (alebo iné) záložné právo na nehnuteľnosti. Rovnako by tento Váš právny úkon mohol byť ako snaha ukrátiť veriteľov a veriteľovi by vzniklo v súlade s ustanovením § 42a Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si rodinný dom, už tu bývam rok a chcela by som ho darovať môjmu synovi, má 15 rokov. Dá sa to? Ako to potom funguje keby sme ho chceli jedného dňa predávať? Budem jeho zástupcom dokiaľ nedovŕši 18 rokov? Dom je písaný len na mňa. Ak by som sa jedného dňa rozviedla má muž právo na dom, ktorý bude písaný na syna/nevlastného/?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, ako výlučná vlastníčka môžete svoj dom darovať svojmu synovi. Bude potrebné spísať darovaciu zmluvu, v ktorej bude Váš syn zastúpený druhým rodičom (biologickým, zapísaným v rodnom liste) alebo súdom ustanoveným kolíznym opatrovníkom. Po spísaní tejto zmluvy je potrebné podať na súd návrh na schválenie právneho úkonu súdom. Bez tohto schválenia totiž nemôže dieťa nadobudnúť predmetnú nehnuteľnosť. Po schválení právneho úkonu bude na katastri zapísaná zmena vlastníckeho práva. Až do dovŕšenia 18 roku života dieťaťa budete jeho majetkovým zástupcom. Budúci predaj nehnuteľnosti však bude opäť podliehať schváleniu súdu ak bude v čase predaja maloletý (obdobne ako pri darovaní). V prípade rozvodu Vášho manželstva sa vyporiadanie BSM nebude týkať tejto nehnuteľnosti jednak z dôvodu, že bude vo vlastníctve Vášho syna a v prípade, že by ste túto nehnuteľnosť ešte vlastnili, tak ide o váš výlučný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželkou máme v bezpodielovom vlastníctve byt v panelovej zástavbe, ku ktorému patrí aj pozemok. Byt s pozemkom by sme chceli prepísať na dve dospelé deti, prosíme Vás o radu, čo všetko k tomu budeme potrebovať. My žijeme v Košiciach, syn býva v Bratislave a dcéra v UK. S pozdravom.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  odpovedáme nasledovné :

K spísaniu darovacej  zmluvy :

aktuálny výpis z katastra nehnuteľností /list vlastníctva/

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy

· doklad o veku bytového domu - za nepatrný poplatok poskytuje správca bytového domu, prípadne obecný úrad. Ako doklad môže byť použitá aj zmluva (napr. kúpno-predajná, v ktorej je takýto údaj uvedený.

· pôdorys bytu, resp. nebytového priestoru (ak je k dispozícii) , ak nie je, urobí resp. vyhotoví tento pôdorys znalec.

· doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..) - v súčasnosti to vyžadujú , avšak nie vždy, tento doklad nie je potrebný pre vypracovanie znaleckého posudku. V niektorých prípadoch je však možné zo zmluvy vyčítať dátum začiatku užívania bytového domu, takže v tomto prípade takáto zmluva nahrádza doklad o veku domu.

Môžete si dať zmluvu spísať aj advokátom, ktorý ju bude autorizovať , čo znamená resp. obsahuje spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy, resp. ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Overenie podpisov obdarovaných sa nevyžaduje. Podpisy darcov musia byť úradne overené.

Ak by bolo zriadené v zmluve aj vecné bremeno /právo doživotného užívania/ potom treba overenie podpisu povinných z vecného bremena /dcéra v UK overí podpis na Veľvyslanectve SR v Londýne, prípadne na konzulátoch v UK/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis majetku na dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku