Prepis majetku na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, keby sme chceli byt prepísať alebo darovať 3-ročnému synovi, či môžme a aký je postup. Lebo sme s manželom počuli, že vyšiel nový zákon a maloletý nemôže mať na mene žiadnu nehnuteľnosť a ak áno, tak zakonný zástupca musí byť cudzia osoba a nie blízky príbuzný. Ďakujem pekne za odpoveď, pekný deń prajem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Dobrý deň

darovať nehnuteľnosť maloletému dieťaťu môžete, avšak táto darovacia zmluva podlieha súhlasu súdu. Maloletý musí mať zvoleného kolízneho opatrovníka (nie rodičov), ktorý koná v jeho mene. Takže mal by sa podať návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka a potom návrh na schválenie právneho úkonu maloletého (darovacej zmluvy). Nepíšete, či je nehnuteľnosť zaťažená úverom, prípadne inou ťarchou, čo by mohlo znamenať problém. Pokiaľ  je tam napr. nejaký úver, musíte kontakovať príslušnú finančnú inštitúciu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň! Moja mama zhruba pred 20rokmi prepísala byt na sestru v dobrej viere, že keď to rodičia budú potrebovať, tak sa o nich postará (bohužiaľ to bola iba slovná dohoda). Teraz nastal čas, že potrebujú od nej intenzívnu starostlivosť. Čo sestra odmieta. Chcem sa opýtať, či mama môže ten byt prepísať späť na seba?
Ak áno, či môže bežne postupovať a koľko približne to bude stat?
Pekne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
darca môže požadovať vrátenie daru iba v prípade, že sa obdarovaná voči nemu alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vzhľadom na to, že dobré mravy nie sú všeobecne definované, každý prípad sa posudzuje samostatne. Prihliada sa na to, kde bývajú jednotliví účastníci, v akom rozsahu potrebuje darca pomoc, či je v schopnostiach obdarovaného poskytnúť pomoc...

Na podrobné posúdenie Vášho prípadu Vám odporúčame osobnú konzultáciu u advokáta vo Vašom okolí.

V prípade, že by sestra nesúhlasila s vrátením daru, Vaša mama by ju musela zažalovať na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, bývalý manžel mi oznámil, že celý svoj majetok v prípade jeho smrti zdedia naše dve neplnoleté deti. Popritom ma ešte ďalšie dve deti z ďalších rozvedených manželstiev. Môže tieto dve deti - jedno neplnoleté, druhé plnoleté úplne vydediť? Tiež odo mňa žiada rodné listy deti aj sobášny list na spísanie tohto jeho závetu. Je to potrebné k notárovi?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
teoreticky ich vydediť môže, no musí existovať dôvod vydedenia. ; Podľa zákona 

 

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Inak platí pravidlo, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Ak chce spísať závet, je to vhodnejšie u notára, pretože ten to uloží do centrálneho registra závetov a osvedčuje, že to spísal skutočne poručiteľ, takže nikto potom nemôže povedať, že je sfalšovaný. Nie je to však nevyhnutné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia mi darovali polovicu rodinného domu. Druhá polovica zostala ich. Mama by rada darovala taktiež svoj 1/4 podiel mne s čím otec nesúhlasí, keďže dom je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva ich manželstva. Dá sa matkina časť previesť na mňa, aj keď s tým otec nesúhlasí? Rodičia dom dlhodobo neobývajú len ja v ňom bývam s mojou rodinou. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ majú rodičia zvyšnú polovicu domu v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak matka nemôže na Vás previesť "jej" 1/4 k celku. Ide najmä o charakter bezpodielovosti. Hoci ide o majetok rodičov, žiadnemu z nich zatiaľ nepatrí určitý ideálny podiel a nedá sa ním teda ani disponovať. Ak by sa na Vás mala 1/4 previesť, museli by ju previesť obaja manželia s tým, že zvyšná 1/4 by aj naďalej patrila obom, titulom ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o radu. Mamina by chcela prepísať dom na jednu z troch dcér, keďže dve dcéry nemajú záujem o svoju matku a najmladšia dcéra sa stará o rodičov. Je lepšie spísať darovaciu zmluvu alebo urobiť kúpnu zmluvu? Tak, aby to nebolo napadnuteľné tými dvoma dcérami. Ďakujeme.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň. Matka môže svojim majetkom disponovať podľa svojej vôle, v zásade bez obmedzenia. Ak sa za života rozhodne svoj dom previesť na jednu z troch dcér, z právneho hľadiska v tom problém nie je.

Pokiaľ ide o prevod darovaním, tu treba upozorniť, že takýto prevod by mohol neskôr ovplyvniť rozsah dedenia obdarovanej dcéry. Darovanie domu totiž nie je obvyklým darom, a preto sa v prípade smrti darcu môže tento dar započítať na dedičský podiel obdarovanej. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že obdarovaná dcéra nakoniec nebude po matke dediť. To ale nebude mať vplyv na to, že bude mať vlastnícke právo k darovanému domu.

Spomenuté obmedzenie však neplatí, ak ide o prevod na základne kúpnej zmluvy.

Záverom už len skonštatujem, že ak nebude mať právny úkon, na základe ktorého sa vykonal prevod žiadnu vadu, tak nebude neskôr druhými dvoma dcérami napadnuteľný. V tomto smere stačí dodržať všetky zákonné normy týkajúce sa prevodu nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Čo potrebujem na prepis polovicu nehnuteľnosti na syna.
Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

nehnuteľnosť na syna je možné prepísať. Uskutočňuje sa to klasickou zmluvou  o prevode nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva), avšak predpokladám, že mu ju chcete darovať. Pokiaľ by ste nehnuteľnosť nedarovali, zmluva o prevode by musela obsahovať kúpnu cenu na nehnuteľnosť. V takom prípade je potrebné uzatvoriť darovaciu zmluvu v písomnej forme. Ako darca musí byť uvedení vlastník, resp. všetci vlastníci a ako obdarovaný váš syn. Ak nie je plnoletý, je potrebné jeho právny úkon schváliť súdom v osobitnom konaní. V prípade ak je syn neplnoletý, je potrebné, aby za neho podpísal zmluvu opatrovník. Vy ako zákonný zástupca za neho zmluvu v prípade prevodu medzi vami nemôžete podpísať.

Darovacia zmluva je bezodplatná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Sme dvaja bratia, naša mama by chcela pre vysoký vek a zdravotné problémy preniesť nehnuteľnosť (byt) na jedného z nás spolu s doživotným pravom užívania. Mohli by ste mi poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade môže mama darovať byt jednému z vás. V tomto prípade však treba brať ohľad na to, že v prípade darovania bytu iba jednému z vás, nebude mať druhý z vás na byt nárok po smrti matky. Hodnota bytu sa však započíta do podielu obdarovaného podľa § 484 "(...) Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; (...)".  To znamená, že o túto hodnotu sa "zníži" jeho dedičský podiel. Matka však môže darovať byt vám obom do podielového spoluvlastníctva, aby ste byt pred, aj po jej smrti vlastnili obaja. Do darovacej zmluvy môžete zakomponovať právo doživotného užívania. Na základe tejto darovacej zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý po povolení vkladu zapíše nového vlastníka / vlastníkov aj s právom doživotného užívania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, strýko vlastí rodinný dom a chcel by ho darovať môjmu 14 ročnému synovi. Chcem sa spýtať ak mám ja exekútora môžem byt synovou poručníčkou kým nedovŕši 18 rokov.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2019)

Dobrý deň, vy ste zákonný zástupca dieťaťa a teda aj správca jeho majetku, kým nedovŕši 18 rokov. Vaše exekúcie nemajú na to žiadny vplyv.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Som rozvedený a 2 deti mám zverené v opatere ja, bývame v rodinnom dome, ktorý chcem odkúpiť, ale chcem ho napísať na obe deti. Aký by bol postup? A bolo by to vôbec reálne ? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2018)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že sa nejedná o bežnú vec, nakoľko dieťa sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, budete na tento úkon potrebovať schválenie súdom.
Podľa § 28 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

Keďže by došlo k kolízii záujmov medzi Vami ako zákonnými zástupcom detí, bude musieť najprv požiadať súd o ustanovenie opatrovníka, ktorý posúdi, či tento úkon - nadobudnutie nehnuteľnosti maloletými deťmi je v ich záujme.

Až následne budete musieť podať návrh na súd na schválenie právneho úkonu - kúpa nehnuteľnosti maloletými deťmi.
Ak by ste chceli nehnuteľnosť financovať prostrednícvom úveru, rovnako je nevyhnutné najprv toto riešenie prebrať s financujúcou inštitúciou keďže by sa malo jednať o vlastníctvo nehnuteľnosti nadobudnutej maloletým.

Ak by malo dôjsť k takejto forme financovania nehnuteľnosti (úver), sme názoru, že súd by takýto úkon neschválil, keďže by zaťažoval maloletého zrejme aj v čase, keď by nadobudol plnoletosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžme a akou formou prepísať byt na deti /21r. a 18r. /, ale byt máme založený na pôžičku ešte 28 000 e? Manžel má ešte nemanželské dieťa, ale byt sme si kúpili za manželstva. A neviem, či by si nenárokoval aj tento nemanželský syn. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Prevod vlastníctva bytu na plnoleté deti môžete zrealizovať napr. kúpnou alebo darovacou zmluvou. Vzhľadom na okolnosť, že na byte viazne záložné právo banky, je potrebné postupovať podľa zmluvy o úvere s bankou.

Je na Vašom rozhodnutí ako budete s nehnuteľnosťou nakladať počas svojho života. V zásade platí, že dieťa nemá právny nárok na majetok rodičov, aby tento majetok bol prevedený do ich vlastníctva  a to bez ohľadu na to, či sa jedná o deti narodené v manželstve alebo mimo manželstva. 

Len v prípade dedičského konania po Vás ako rodičoch  v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka platí, že "pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. darovanie nehnuteľnosti sa vždy posudzuje ako nie obvyklé darovanie a teda o toľko menej by nadobudli dedením deti, ktoré od Vás nadobudli byt na základe darovacej zmluvy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť vo veci, s manželom sa ideme rozvádzať, pre tým by sme chceli prepísať nehnuteľnosť 15 ročnému synovi a ja ako matka by som chcela tam mať doživotné právo. Aký je postup?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň,

nehnuteľnosť na syna je možné prepísať. Uskutočňuje sa to klasickou zmluvou  o prevode nehnuteľnosti, predpokladám, že mu ju chcete darovať. V takom prípade je potrebné uzatvoriť darovaciu zmluvu v písomnej forme. Ako darca musí byť uvedení vlastník, resp. všetci vlastníci a ako obdarovaný Váš syn. Keďže ešte nie je plnoletý, je potrebné jeho právny úkon schváliť súdom v osobitnom konaní. Pre podrobnejšie informácie o spôsobe prevodu v takomto prípade si Vás dovoľujem odkázať na náš článok: https://ficek.sk/malolety-ako-vlastnik-nehnutelnosti-ano-alebo-nie-102.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, manžel chce kúpiť stavebný pozemok. Môže ho napísať aj na 3 ročnú dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Právny úkon, ktorým by maloleté dieťa nadobudlo nehnuteľnosť - stavebný pozemok, nie je bežným právnym úkonom, a preto hoci sú rodičia zákonní zástupcovia dieťaťa aj ohľadom správy majetku, takýto právny úkon by podliehal schváleniu súdom.

Podľa ustanovenia § 28 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: "Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

V zásade teda nie je vylúčené, aby bolo trojročné dieťa vlastníkom nehnuteľnosti, avšak úkon, ktorým by dieťa takýto majetok nadobudlo, podlieha schváleniu súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem previesť bezodplatne rod. dom so záhradou na dve dospelé deti. V súčasnosti mi patrí 1/2, deťom po 1/4 tejto nehnuteľnosti. Platí sa za takýto prevod daň? Aké doklady sú k tomu potrebné? Môže prevodom poveriť právnika, alebo notára? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

daň by ste platili len v prípade, ak by ste predávali nehnuteľnosť, a to do 5 rokov od jej nadobudnutia. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa prevádza písomnou zmluvou, pričom vlastník sa zmení až kladným rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastra nehnuteľností. Zmluvu si môžete spísať aj samy, avšak ak jej spísaním poveríte notára, či advokáta, máte záruku, že bude obsahovať všetky potrebné zákonné náležitosti, čím sa vyhnete prípadným chybám a predlžovaniu katastrálneho konania, keďže kataster zmluvu posudzuje aj z hľadiska, či má všetky zákonné náležitosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý večer. Prosím Vás, keby sme s manželom chceli prepísať dom na deti s tým, že by sme tam mali doživotné právo, dá sa to? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň. Previesť nehnuteľnosť sa dá v zásade vždy. Rovnako nie je vylúčené, aby bolo na danej nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v podobe doživotného práva užívania vo Váš prospech.

V praxi je napr. pomerne bežná kombinácia darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe ktorej sa darovaním nehnuteľnosť prevedie a zároveň sa na nej zriadi vecné bremeno.

V zadanej otázke uvádzate, že nehnuteľnosť (dom) by ste chceli previesť na deti. Ak sú deti dospelé, nevidím v tom problém. Pri maloletých deťoch by však bolo potrebné zabezpečiť aj schválenie právneho úkonu súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako postupovať pri prepise bytu otca na dcéru. Situácia je momentálne, že mama zomrela nedávno a ostala jej nevyplatená exekúcia, otec má tiež nejaký dlh, ešte neprebehlo dedičské konanie. Bude problém pri prepise bytu, keď sú dlžoby u rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý deň, pri prevode tejto nehnuteľnosti je potrebné posúdiť, či ide o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve otca dieťaťa alebo v BSM bývalých manželov. Ak byt nadobudli manželia spoločne počas trvania manželstva, patrí do ich zaniknutého BSM. V rámci dedičského konania sa bude najprv vyporiadavať zaniknuté BSM. Následne až po ukončení dedičského konania bude zrejmé, kto má aký podiel na nehnuteľnosti. Po ustálení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti by však nemal byť problém s prepisom bytu. Ak by boli na nehnuteľnosti už zriadené exekučné záložné práva nehnuteľnosť by sa previedla zaťažená. Nakoľko právny úkon maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu, mohol by mať súd s týmto prevodom problém. Právny úkon by súdom nemusel byť pokladaný za prospešný pre dieťa (z dôvodu exekúcie). Závisí to však na skutočnosti, či je už reálne zriadené exekučné (alebo iné) záložné právo na nehnuteľnosti. Rovnako by tento Váš právny úkon mohol byť ako snaha ukrátiť veriteľov a veriteľovi by vzniklo v súlade s ustanovením § 42a Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si rodinný dom, už tu bývam rok a chcela by som ho darovať môjmu synovi, má 15 rokov. Dá sa to? Ako to potom funguje keby sme ho chceli jedného dňa predávať? Budem jeho zástupcom dokiaľ nedovŕši 18 rokov? Dom je písaný len na mňa. Ak by som sa jedného dňa rozviedla má muž právo na dom, ktorý bude písaný na syna/nevlastného/?

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, ako výlučná vlastníčka môžete svoj dom darovať svojmu synovi. Bude potrebné spísať darovaciu zmluvu, v ktorej bude Váš syn zastúpený druhým rodičom (biologickým, zapísaným v rodnom liste) alebo súdom ustanoveným kolíznym opatrovníkom. Po spísaní tejto zmluvy je potrebné podať na súd návrh na schválenie právneho úkonu súdom. Bez tohto schválenia totiž nemôže dieťa nadobudnúť predmetnú nehnuteľnosť. Po schválení právneho úkonu bude na katastri zapísaná zmena vlastníckeho práva. Až do dovŕšenia 18 roku života dieťaťa budete jeho majetkovým zástupcom. Budúci predaj nehnuteľnosti však bude opäť podliehať schváleniu súdu ak bude v čase predaja maloletý (obdobne ako pri darovaní). V prípade rozvodu Vášho manželstva sa vyporiadanie BSM nebude týkať tejto nehnuteľnosti jednak z dôvodu, že bude vo vlastníctve Vášho syna a v prípade, že by ste túto nehnuteľnosť ešte vlastnili, tak ide o váš výlučný majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis majetku na dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželkou máme v bezpodielovom vlastníctve byt v panelovej zástavbe, ku ktorému patrí aj pozemok. Byt s pozemkom by sme chceli prepísať na dve dospelé deti, prosíme Vás o radu, čo všetko k tomu budeme potrebovať. My žijeme v Košiciach, syn býva v Bratislave a dcéra v UK. S pozdravom.

Odpoveď: Prepis majetku na dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  odpovedáme nasledovné :

K spísaniu darovacej  zmluvy :

aktuálny výpis z katastra nehnuteľností /list vlastníctva/

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy

· doklad o veku bytového domu - za nepatrný poplatok poskytuje správca bytového domu, prípadne obecný úrad. Ako doklad môže byť použitá aj zmluva (napr. kúpno-predajná, v ktorej je takýto údaj uvedený.

· pôdorys bytu, resp. nebytového priestoru (ak je k dispozícii) , ak nie je, urobí resp. vyhotoví tento pôdorys znalec.

· doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..) - v súčasnosti to vyžadujú , avšak nie vždy, tento doklad nie je potrebný pre vypracovanie znaleckého posudku. V niektorých prípadoch je však možné zo zmluvy vyčítať dátum začiatku užívania bytového domu, takže v tomto prípade takáto zmluva nahrádza doklad o veku domu.

Môžete si dať zmluvu spísať aj advokátom, ktorý ju bude autorizovať , čo znamená resp. obsahuje spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy, resp. ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Overenie podpisov obdarovaných sa nevyžaduje. Podpisy darcov musia byť úradne overené.

Ak by bolo zriadené v zmluve aj vecné bremeno /právo doživotného užívania/ potom treba overenie podpisu povinných z vecného bremena /dcéra v UK overí podpis na Veľvyslanectve SR v Londýne, prípadne na konzulátoch v UK/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku