Máte
otázku?

Darovanie domu maloletým deťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie domu maloletým deťom

Dobrý deň, žijem s partnerom v jeho dome, máme spolu dve deti, on je rozvedený a má ešte dve dospelé deti. Moji rodičia chcú mne a mojim deťom darovať dom, každému 1/3. Chcem sa spýtať, čo v prípade, že budem chcieť dom prenajať, príp. predať? Kto rozhoduje za maloleté deti? Treba k tomu súhlas aj otca detí? Ako by to bolo v prípade, že ja vlastním 1/2 domu a moje deti po 1/4? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie domu maloletým deťom

Dobrý deň, pokiaľ budú deti vlastníkmi domu a sú stále maloleté, rozhoduje za nich zákonný zástupca (rodič). Ak Vám deti boli zverené, súd zároveň rozhodoval aj o tom, kto bude zastupovať a spravovať majetok deti. Pokiaľ ste uveden ako správkyňa majetku det, potom budete rozhodovať za deti Vy. Pokiaľ by však islo o vážnejšie úkony, ako napríklad predaj nehnuteľností, V tomto prípade by musel schváliť tento úkon (predaj) súd. Ak ste nemali súdne konanieno deťoch, volo by vhodné túto správu majetku upraviť. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie domu maloletým deťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ak žijem v spoločnej domácnosti (dome) s manželom a tromi deťmi a chcem polovicu domu, ktorú vlastním, darovať maloletým deťom, hoci nie sme rozvedení, ako mám postupovať, resp. či je to vôbec možné. Správcom majetku deti, by bol môj manžel.

Odpoveď: Darovanie domu maloletým deťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Predpokladáme, že dom je v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môžete polovicu domu darovať maloletým deťom  len spoločne s manželom, teda nie je možné, aby ste darovali maloletým deťom jednu polovicu deťom a druhá polovica by bola výlučne vo vlastníctve manžela.

Ak by ste chceli tak učiniť, t.j. darovať trom maloletým podiel na nehnuteľnosti, následne právny stav bude taký, že s manželom budete vlastníkmi polovice domu, ktorá bude patriť do bezdpodielového spoluvlastníctva a polovica bude v podielovom spoluvlastníctve detí podľa dohodnutých podielov v darovacej zmluve. 

Budete sa teda musieť obrátiť na súd o ustanovenie opatrovníka - tretej osoby, na to, aby v mene maloletého dieťaťa prejavila vôľu, t. j. podpísala darovaciu zmluvu nakoľko obdarovaný-maloleté deti, tak urobiť nemôže z dôvodu neplnoletosti.

Na základe návrhu na ustanovenie opatrovníka súd zhodnotí skutkový a právny stav a rozhodne, či takto navrhnutú osobu ustanoví za opatrovníka v danej veci (jedná sa najčastejšie o blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého).

Potom čo je ustanovený opatrovník, a tento má od súdu povolenie prejaviť vôľu v mene maloletého, môže dôjsť k uskutočneniu právneho úkonu.

Právny úkon urobený v mene maloletého opatrovníkom ešte nenadobúda právne účinky. Dôvodom je práve § 28 Obč. zákonníka  resp. ust. § 119 Civilného mimosporového poriadku a síce v tom, že je potrebné schválenie právneho úkonu, v našom prípade darovacej zmluvy, súdom. Účastníkmi tohto konania je zákonný zástupca (matka, otec) a kolízny opatrovník. V tomto momente nasleduje ďalší dôležitý krok, a to ustanovenie tzv. kolízneho opatrovníka.

Kolízny opatrovník vystupuje v každom súdnom konaní týkajúcom sa maloletých detí. Jeho úlohou je hájiť záujmy maloletého a dohliadať na to, aby právny úkon, ktorý má súd schváliť, bol v maloletého dieťaťa. Kolíznym opatrovníkom je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, resp. jeho poverený zamestnanec

Kolízny opatrovník je osoba, ktorá vyjadruje názor k predmetu veci a jeho povinnosťou je zistiť, či právny úkon bude v záujme maloletého dieťaťa alebo nie.

Potom, čo sa vyjadrí kolízny opatrovník k navrhovanému právnemu úkonu, súd posúdi skutkový a právny stav a rozhodne, či právny úkon schváli alebo nie. Miestne príslušným súdom je súd, kde má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov.

Darovacia zmluva schválená súdom, kde subjektom je maloletý, ako obdarovaný, nadobúda právne účinky až právoplatnosťou rozhodnutia súdu o schválení právneho úkonu. Až následne je možné podať na katastrálnom odbore okresného úradu návrh na vklad do katastra nehnuteľností. V bežnej praxi z dôvodu, aby právny úkon maloletého skôr nadobudol právne účinky, sa často účastníci konania na súdnom pojednávaní vzdajú práva na odvolanie, a preto dňom doručenia rozhodnutia súdu poslednému účastníkovi nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

Otázke nadobudnutia nehnuteľnosti maloletým sa venujeme aj v našom špeciálnom článku, vrátane príkladov z rozhodovacej praxe súdov.

Ak na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, poznamenávame, že na darovanie časti nehnuteľnosti budete potrebovať súhlas banky, čo však vzhľadom na okolnosť, že by na nehnuteľnosti by viazlo záložné právo v prospech banky, tento súhlas zo strany banky nebude daný, rovnako ani zoo strany súdu, keďže by to nebolo na prospech maloletých.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu maloletým deťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď chcem darovať nehnuteľnosť (rodinný dom) maloletej dcére a synovcom. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Darovanie domu maloletým deťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň

darovať nehnuteľnosť maloletému dieťaťu  - dcére - môžete, avšak táto darovacia zmluva podlieha súhlasu súdu. Maloletábude musieť mať  zvoleného kolízneho opatrovníka (nie rodičov), ktorý koná v jeho mene. Takže rodičia by mali podať podať návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka a potom návrh na schválenie právneho úkonu maloletého (darovacej zmluvy).

Nepíšete, či je nehnuteľnosť zaťažená úverom, prípadne inou ťarchou, čo by mohlo znamenať problém. Pokiaľ  je tam napr. nejaký úver, musíte kontakovať príslušnú finančnú inštitúciu.

Pokiaľ sa jedná o darovanie nehnuteľnosti synovcovi, v tomto prípade darovaciu zmluvu za maloletého budú podpisovať jeho obidvaja rodičia ako zákonní zástupcovia.  V tomto prípade - darovanie nehnuteľnosti synovcovi budú maloletého zastupovať jeho obidvaja rodičia. Rovnako aj v tomto prípade je poterbné schválenie tohto úkonu - darovacej zmluvy súdom.

Súd právny úkon - darovaciu zmluvu schváli ak je to v záujme maloletého.

Problematikou schválenia právneho úkonu za maloletého za zaoberáme v mnohých odpovediach v našej poradni, kde sa podrobne rozoberá táto problematika schválenia právneho úkonu maloletého.

Odporúčame kontaktovať advokáta na rozobratie Vami uvedeného problému s konkrétnymi okolnosťami prípadu darovania /stav nehnuteľnosti, vecné bremená, hypotéka a pod./


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu maloletým deťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Súdne konanie o deťoch nemáme, môžem oň požiadať ja, ak chcem spravovať ich majetok? Čo ak s tým môj partner nebude súhlasiť? Ako rozhodne súd? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie domu maloletým deťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v prípade, že v súčasnosti nie je vedené súdne konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, môžete na súd podať návrh i Vy. V tomto návrhu je potrebné konkretizovať akým spôsobom si predstavujete rozhodnutie súdu o zverení maloletých detí do osobnej starostlivosti, určení výživného, spravovania majetku, zastupovania detí a úprave styku. V súčasnosti je súdna prax taká, že vo väčšine prípadov súd upravuje spravovanie majetku a zastupovanie maloletých detí tak, že ich zastupujú obaja rodičia. Ak však v návrhu uvediete inak a odôvodníte to súdu záujmom maloletých detí, súd môže Vášmu návrhu vyhovieť. V prípade, že by s takým spôsobom úpravy Váš partner nesúhlasil, súd vykoná potrebné dokazovanie a rozhodne tak, aby to bolo v záujme maloletých detí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie domu maloletým deťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku