Máte
otázku?

Predaj nehnuteľnosti a daň


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banská Bystrica

Otázka: Predaj nehnuteľnosti a daň

Dobrý večer, chcel by som sa informovať ohľadom nehnuteľnosti, ktorú som zdedil po mojej nebohej matke. Zdedili sme ju spolu s mojimi súrodencami. Teraz by som chcel predať svoj podiel bratovi a moja otázka sa týka daní zo zisku. Chcem vedieť, či bude táto transakcia podliehať zaplateniu dane, keďže matka zomrela v roku 2011. Ďakujem. S pozdravom,

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

Dobrý deň

podľa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov medzi ostatné prijmy patrí aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d) tohto zákona od dane je oslobodený príjem: “a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 3) prijatý touto osobou.”

Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti a daň" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2022 mi mama darovala byt. Mám záujemcu o jeho kúpu, ale ešte neuplynulo 5 rokov od darovania. Aká by bola moja finančná strata pri predaji, ak som nesplnila podmienku päťročného vlastníctva bytu? Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, AD

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá darovaním, a od darovania neuplynulo 5 rokov, Vám vznikne daňová povinnosť z predaja tejto nehnuteľnosti podľa zákona o dani z príjmov. Podľa § 8 tohto zákona, príjmy z predaja nehnuteľnosti, ak uplynulo menej ako 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva (v tomto prípade darovaním), patria medzi tzv. ostatné príjmy a sú zdaniteľné. Vaša finančná strata pri predaji bude spočívať v nutnosti odviesť daň z príjmu získaného z tohto predaja. Daň je 19% a okrem toho sa platia aj zdravotné odvody 14%, takže strata na dani je 33% zo zisku. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže ma spoločenstvo vlastníkov bytov obmedziť v predaji môjho bytu Rómom?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 20.07.2023)

Dobrý deň, nie, nemôže. Vy súhlas spoločenstva vlastníkov bytov na predaj bytu nepotrbeujete.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, V roku 2008 som s priateľom spoločne zakúpila nehnuteľnosť za 80 000 Eur. Mali sme ju v podielovom spoluvlastníctve, pričom každý z nás vlastnil polovicu. Po našom rozchode som v roku 2019 odkúpila jeho polovicu za 1 Euro a stala som sa tak jedinou vlastníčkou tejto nehnuteľnosti. Aktuálne plánujem byt predať za 180 000 Eur, čo predstavuje rozdiel 100 000 Eur oproti pôvodnej kúpnej cene. Vzhľadom na to, že som jeho polovicu nadobudla na papieri len za euro, vyplýva mi z toho daňová povinnosť, hoci byt bol v skutočnosti vždy len môj. Moja otázka teda znie: Je možné pri predaji nehnuteľnosti rozdeliť kúpnu cenu na dve časti? Napríklad, že polovicu bytu predám za 150 000 Eur a druhú polovicu za 30 000 Eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 16.06.2023)

Dobrý deň, právne to nie je možné, lebo sa jedná o jednu a tú istú nehnuteľnosť.

Z otázky však vyplýva, že Vy ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti od roku 2008 v rozsahu podielu 1/2, teda viac ako 5 rokov a druhú polovicu ste nadobudli v roku 2019, teda ste jej vlastníkom menej ako 5 rokov.

V zmysle zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov bude len jedna polovica nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli v roku 2019, keďže jej vlastníkom ste menej ako 5 rokov. Preto by bolo pre Vás výhodnejšie počkať do uplynutia 5 rokov od nadobudnutia podielu v roku 2019 a až následne nehnuteľnosť predať.

Bližšie informácie o podaní daňového priznania k dani z príjmov nájdete na stránke Finančnej správy.


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti a daň" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o povinnosti platiť daň obci. Keď som predala pozemok a už nie som jeho vlastníčkou, mám povinnosť sich odhlásiť alebo podať žiadosť o nevyrúbenie dane? Už druhý rok mi zasielajú informatívny výmer na zaplatenie dane, a to napriek tomu, že som ich opakovane telefonicky upozornila na zmenu vlastníctva. Teraz mi uviedli, že musím o tom požiadať písomne. Považujem to za divné, pretože nový majiteľ má zo zákona povinnosť toto oznámiť a teda obec by si mala uplatniť daň len od jednej fyzickej osoby na jednu nehnuteľnosť. Môžete mi poradiť, aký je správny postup? Ďakujem. Prosím o zaslanie odpovede. Zuzana

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že po predaji nehnuteľnosti ste mali podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa ustanovení zákona o miestnych daniach. Telefonické oznámenie o predaji nehnuteľnosti obci je irelevantné, lebo platia ust. vyššie uvedeného zákona.

Ak ste tak doteraz neurobili, podajte dodatočne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivo na podanie daň. priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete aj na stránke vašej obce, prípadne na stránke slovensko.sk, alebo Min. financií SR /https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam//.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
vlastním družstevný byt, ktorý som pred 20 rokmi len ústnou dohodou poskytla na užívanie. Neexistuje o tom žiaden doklad, žiadna nájomná zmluva, nič. Teraz by som ten byt potrebovala, avšak podnájomníci nie sú ochotní mi ho vrátiť, teda vysťahovať sa. Aké sú moje možnosti?
Tiež by ma zaujímalo, či tento byt môžem predať s tým, že nový vlastník vie o súčasnom stave a je ochotný to potom s nimi riešiť. Bude môcť podnájomníkov dostať z bytu?
Veľmi pekne ďakujem. Žaneta

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 15.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že užívatelia bytu, s ktorými nemáte spísanú žiadnu nájomnpú zmluvu, aspoň platia nájom a úhrady za služby spojené s užívaním bytu, na ktorých ste sa dohodli ústne, že ste zaregistrovaná na u príslušného správcu dane ako prenajímateľ nehnuteľnosti. Vy ako vlastník nehnuteľnosti nájomcom môžete dať teraz písomnú výpoveď z nájmu bytu v zmysle ust. § 711 Obč. zákonníka, avšak bude problém s ich vysťahovaním, ktoré zrejme skončí na súde. Otázkou pre vyriešenie problému s nájomcami je aj to, na koho sú písané zmluvy s dodávateľmi médií /elektrina, plyn a pod./

V otázke uvádzate, že byt chcete predať. Odpoveď je tá, že byt môžete predať, nájomca na byt nemá predkupné právo. Ide však o to, aby v samotnej zmluve bol uvedený skutočný stav nehnuteľnosti, teda aj s nájomcami a upozornením pre kupujúceho na právny stav.

Sme však názoru, že kupujúci bude chcieť znížiť cenu nehnuteľnosti práve z dôvodu, že byt nie je prázdny a sú v ňom nájomcovia. Pri odovzdaní nehnuteľnosti kupujúcemu spíšete aj stav nehnuteľnsoti a urobte aj odpočet médií.

Zmluvu odporúčam nechať vypracovať advokátovi.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu avokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2011 si moja známa kúpila byt spolu so svojím partnerom. Rozišli sa v roku 2018 a ona odkúpila jeho podiel 14. septembra 2018. Teraz chce byt predať, ale potrebuje poradiť ohľadom dane z príjmu. Rada by vedela, či je v takomto prípade príjem z predaja bytu oslobodený od dane alebo nie. Ďakujem, Iveta.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame odpoveď :
Z otázky vyplýva, že byt bol v podielovom spoluvlastníctve od roku 2011 /kúpa bytu/, pričom podiel. spoluvlastníčka odkúpila podiel od druhého spoluvlastníka v roku 1018 a byt chce teraz predať.

V uvedenom prípade platí, že predaj podielu, ktorého bola spoluvlastníčkou od roku 2011 nebude predmetom dane z príjmu a ohľadom svojho podielu ani nemusí podávať daňové priznanie.

Pokiaľ ide o podiel priateľa, už bývalého, vlastníkom tohto podielu je len od roku 2018, teda menej ako 5 rokov, a preto príjem z predaja tohto podielu bude podliehať dani z príjmov, avšak len z rozdielu medzi výdavkom /kúpa v roku 2018/ a príjmom z predaja v roku 2021 prípadne 2022.

Po predaji bytu je treba podať aj daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach.

 


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti a daň" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem Vám zaželať pekný deň a obraciam sa na Vás s prosbou o poradenstvo: Už 30 rokov vlastním na základe dedičstva po otcovi pozemok - vedúci ako záhrada na Slovensku. Zatiaľ som nemovitosť nepredal z dôvodu, že som chcel ponechať synovi. Ten však kúpil byt a nemá záujem o záhradu. Obrátil sa na mňa záujemca z rodiny, ktorý by chcel nemovitosť kúpiť. Otázka: platí sa pri predaji daň, a ak áno, platí ju kupujúci alebo predávajúci? A aká je výška dane a kde sa platí - na Slovensku alebo v Čechách? Veľmi Vám ďakujem za Vašu pomoc a ochotu. S pozdravom Mikuláš.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň,  vo Vami uvedenom prípade platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením bude oslobodený od dane z príjmov na území SR a z dôvodu predaja nehnuteľnosti ani na území SR nemusíte podávať daňové priznanie.
Či musíte oznámiť príjem z predaja nehnuteľnosti v SR v Česku, v tomto smere odporúčame kontaktovať Finanční správu ČR. Rovnako kupujúci neplatí žiadnu daň, lebo nebude mať žiadny finančný príjem.

Po predaji nehnuteľnosti na území SR je potrebné vyporiadať len daň z nehnuteľností podľa ust. zákona o miestnych daniach. Príslušné tlačivo na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke prísl. obce/mesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zdedili sme dom po rodičoch a každý z nás dostal jednu pätinu dedičstva. Dom sme predali po 1,5 roku od nadobudnutia nehnuteľnosti. Naši rodičia vlastnili nehnuteľnosť 40 rokov. Budeme musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti? A ak áno, koľké percento dane každý z nás zaplatí? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Emily

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rodiča vlastnili nehnuteľnosť 40 rokov a Vy ako ich deti ste ju zdedili.

Potom v zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmu, keďže pri dedení v priamom rade je rozhodujúce ako dlho bol vlastníkom nehnuteľnosti poručiteľ ku dňu jeho úmrtia. Keďže rodičia ako poručitelia boli vlastníkmi nehnuteľnosti 40 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu a preto ani nemusíte podávať daňové priznanie.

Po predaji je potrebné len vyporiadať daň z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie DP k dani z nehnuteľnosti /čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti/ nájdete na stránke obce.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, so sestrou vlastníme rodičovský dom, každá jednu polovicu. Sestra má v rodičovskom dome trvalý pobyt, ja nie. Každá z nás má svoje bývanie. Na liste vlastníctva má mama zabezpečené právo dožitia v tomto dome. Spoločne so sestrou a mamou sme sa dohodli na predaji rodičovského domu. Mamu prihlasujem na trvalé bydlisko ku mne. Moja otázka je, či moja časť kúpnej ceny podlieha dani z príjmov a odvodom do zdravotnej poisťovne, keďže tam nemám trvalý pobyt. Zároveň by som sa chcela spýtať, či mám na list vlastníctva môjho domu dať mame doživotné právo bývania, keďže jej predajom rodičovského domu toto právo zrušíme. Ďakujem. Anna

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 09.06.2021)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že nie je podstatné to, či v nehnuteľnosti - rodinnom dome, ktorého ste podielovou spoluvlastníčkou, ste aj prihlásená na trvalý pobyt.

Podstatné je to, ako dlho ste vlastníčkou nehnuteľnosti, resp. na základe akého právneho titulu ste sa stali vlastníčkou nehnuteľnosti /dedenie, darovanie/ a kedy.

Ak by ste chceli terajšiu nehnuteľnosť - rodinný dom - predať a na nehnuteľnosti je zriadené vecné bremeno v prospech Vašej matky, potom budete potrebovať pre zrušenie vecného bremena v kakastri nehnuteľnosti súhlas Vašej matky ako oprávnenej z vecného bremena v súlade s ust. § 151p/ Obč. zákonníka a ust. § 42 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností.  Podpis Vašej matky ako oprávnenej z vecného bremena musí byť úradne overený /matrika alebo notár/.

Z dôvodu právnej istoty Vašej matky, ktorú prihlásite na trvalý pobyt k sebe do Vašej nehnuteľnosti, a v záujme jej spokojnosti, odporúčame zriadiť vecné bremeno na Vašu nehnuteľnosť, teda Vy budete vystupovať ako povinná z vecného bremena. Je to však vec dohody medzi Vami a Vašou matkou a vec dôvery, či toto vecné bremeno zriadite písomnou formou so zavkladovaním do katastra nehnuteľností.

Doplnite prosím ako a kedy ste nadobudli nehnuteľnosť, aby sme mohli zodpovedať aj časť otázky týkajúcu sa dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti a odvodov na zdrav. poistenie.


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti a daň" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti a daň (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať o povinnosti týkajúce sa daní po predaji bytu, ktorý bol vlastnený menej ako 5 rokov. Naša situácia je trochu zložitá, ale pokúsil sa ju čo najjednoduchšie opísať. a) Moja manželka získala byt s garážou dňa 11. 12. 2012 prostredníctvom kúpnej zmluvy od jej rodičov za cenu 55000 EUR. V tom čase bola ešte zadaná so svojím exmanželom. b) Po rozvode sa dňa 4. 2. 2017 v BSM dohodli, že byt s garážou ostane jej a ona mu bude musieť vyplatiť odplatu vo výške 60000 EUR. c) Dňa 15. 02. 2017 spísala darovaciu zmluvu, prostredníctvom ktorej mi previedla polovicu bytu a garáže. Po tomto dátume sme sa vzali. Oficiálne máme vlastníctvo bytu a garáže zapísané v pomere 1/2 ja a 1/2 moja manželka. d) Momentálne plánujeme byt predať, predpokladaný termín predaja je 09/2020. Cena bytu bude pravdepodobne 180000 EUR. Garáž plánujeme predať tiež, ale cca o pol roka neskôr. Moje otázky sú nasledovné: 1. Moja polovica predaja pravdepodobne podlieha dani, ale platí to aj pre polovicu vlastnenú mojou manželkou? 2. Ak podlieha dani len moja polovica, môžeme sa domnievať, že som byt získal za sumu 55000 + 60000, alebo len za 60000 EUR? Ktorú sumu mám odrátať od 180 000 EUR pri vypočítavaní daní? 3. Ako môžeme oddeliť hodnotu garáže zo sumy 55000 resp. 60000 EUR? Nie je to nikde uvedené zvlášť. Ak budeme predávať garáž neskôr (o pol roka, napr. za sumu 20 000 EUR), a opäť som polovicu získal darovaním dňa 15. 2. 2017, ktorú sumu mám odrátať od 20000 EUR pri určovaní základu daní? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti a daň

(odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň,

naše odpovede sú nasledovné :

1./ Predaj podielu manželky na byte nebude podliehať dani z príjmu, rovnako ani garáž, keďže je ich vlastníkom viac ako 5 rokov.

2./ Nadobudnutie bytu darkyňou /Vašou súčasnou manželkou/ pri vyporiadaní jej predchádzajúceho BSM a úhrada v prospech jej manžela titulom vyporiadania /úhrada 60 000 €/, neznamená, že hodnota bytu a garáže je 55000 € plus 60 000€. Odpočet : 180 000 € : 2 /lebo ste dvaja predávajúci/ = 90 000 € mínus 1/2 ceny bytu v čase darovania Vám podľa zmluvy z 15.2.2017.

3./ K tretej otázke : Neuvádzate v otázke či garáž bola ohodnotená v čase keď Vám bol darovaný podiel na nehnuteľnosti Vašou súčasnou manželkou 15.2.2017. Ak nebola ohodnotená resp. uvedená cena bytu osobitne a osobitne garáže, potom je potrebné vyhotoviť znal. posudok na hodnotu garáže v čase darovania Vám k 15.2.2017. Predpokladáme, že ani byt nebol v čase darovania Vám ohodnotený, preto je vhodné z daŃového hľadiska ohodnotiť aj byt na cenu v roku 2017.

Odpočet : príjem z predaja : 2 mínus 1/2ceny garáže v čase darovania Vám 15.2.2017.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti a daň" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.