Máte
otázku?

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, klient má záujem o predaj nehnuteľnosti, ktorú získal darom od svojich rodičov. Nehnuteľnosť vlastní menej ako 5 rokov. Rád by som sa opýtal, či pri predaji musí byť ako príloha predložený písomný súhlas darcu (rodičov) s predajom danej nehnuteľnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Dobrý deň, pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nie je potrebné prikladať písomný súhlas darcu (rodičov). Títo rodičia už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti a preto ich súhlas nemá vplyv na prevod nehnuteľnosti na kupujúceho.

Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, predala som dom, ktorý som získala darovaním od mojej mamy. Od času nadobudnutia nehnuteľnosti uplynuli štyri roky. Disponujem znaleckým posudkom, ktorý však hodnotí stav k dátumu predaja, nie k dátumu nadobudnutia. Mohla by som aj s takýmto posudkom uplatniť zníženie základu dane z príjmu? Ak nie, aké kroky by som mala podniknúť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 06.02.2024)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktprú ste nadobudla na základe darovania nie je výdavkom, ale príjmom v zmysle ust.  zákona o dani z príjmov.

Ak nemáte vyčíslenú hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania vám, môžete kontatkovať súpdneho znalca, aby túto hodnotu nehnuteľnosti vyčíslil. Následn epredmentá suma podľa znaleckého posudku bude vádavkom na účely podania daňového priznania k dani z príjmov. Uvádzame tiež, že výdavok, ktorý si môžete uplatniť pri podaní daň. priznania budú aj poplatky, ktoré ste zaplatili resp. ešte aj zaplatíte súdnemu znalcovi za vyhotovenie znaleckého posudku, ako aj poplatky za spísanie kúpnej zmluvy, ako aj poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku: Otec mi v roku 2009 daroval rodinný dom na základe toho, že som za neho vyplatil exekútra a dal som mu aj určitú finančnú hotovosť. Teraz by som chcel dom predať, ale potom, čo sa to dozvedel môj otec, chce, aby som mu tento dar vrátil. Tvrdí, že podal na súd. Momentálne mám kupca na tento dom a zaujímalo by ma, či ho môžem predať aj keď je tam podanie na súd. Ešte by som sa chcel opýtať, čo sa stane v prípade, že predám dom teraz a súd nariadi vrátenie daru. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že vy chcete predať rodinný dom, ktorého vlastníkom ste sa stali na základe darovacej zmluvy, kde ako darca vystupuje váš otec, nie je dôvodom na vrátenie daru. Vy ste vlastníkom rodinného domu a so svojim majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia.

Ak by na dome viazlo vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania otca v dome, toto vecné bremeno prechádza v prípade zmeny vlastníctva domu na nového vlastníka nehnuteľnosti v zmysle ust. § 151n/ ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Otázkou vôbec je či na súde je nejaké podanie na vás ohľadom vrátenia daru. V tejto veci kontaktujte infocentrum vášho okresného súdu.

V prípade, že by došlo vami k predaju nehnuteľnosti a súdnym rozhodnutím by ste boli zaviazaný k vráteniu daru, pričom v uvedenom čase už nebudete jeho vlastníkom, súd rozhodne o finančnej náhrade vo výške hodnoty domu v čase darovania vám.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, má môj manžel právo na zisk z predanej nehnuteľnosti, ktorá bola darovaná len mne? Stále sme manželia.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
ak bola nehnuteľnosť darovaná iba Vám, tak potom, tým, že nehnuteľnosť vo Vašom výlučnom vlastníctve predáte dôjde iba k transformácií majetku na plnenie, ktoré predajom získate (väčšinou peniaze), avšak toto obdržané plnenie bude stále vo Vašom výlučnom vlastníctve. Váš manžel teda právo na zisk z predaja nemá. 


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak stará mama počas svojho života darovala nehnuteľnosť svojmu najmladšiemu synovi a má ešte tri ďalšie deti, majú tieto tri deti po jej smrti, keď syn chce predať túto nehnuteľnosť, nejaký nárok na podiel z jej predaja?

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 23.09.2023)

Dobrý deň, ak stará mama darovala nehnuteľnosť svojmu synovi, následne v prípade jej úmrtia tento syn nie je povinný v prípade predaja darovanej nehnuteľnosti vyplatiť aj ostatných svojich súrodencov.

Uvádzame, že v dedičskom konaní treba žiadať, aby predmetný dar /nehnuteľnosť, ktorá bola darovaná najmladšiemu synovi starej matky/, bol započítaný na dedičský podiel takto obdarovaného syna, lebo darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklý dar, čo vyplýva z ust. § 484 Občianskeho zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Započítanie daru na dedičský podiel v podstate znamená, že predmetný syn bude o toľko menej dedič ako je hodnota nehnuteľnosti v čase darovania. Nie je pritom podstatné, či v čase dedičského konania bude predmetná nehnuteľnosť vo vlastníctve najmladšieho syna alebo nebude nie a teda vlastníkom nehnuteľnosti bude iná osoba.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Moji rodičia sú ročník 1942 (otec) a 1947 (mama). Ja som ich jediný syn, takže pravdepodobne budem aj ich dedič. Keďže som sa od nich odsťahoval cca 200 km, a nemohol som sa o nich starať kvôli veľkej vzdialenosti, vzal som si ich obidvoch k sebe domov. Proste, ako sa patrí, chcem sa o nich postarať. Po rodičoch zostal dom, ktorý by som mal dediť. Sú mi však ochotní ho aj darovať, pokiaľ ešte žijú, aby nevznikli problémy pri dedičskom konaní. Snažím sa o dom starať, avšak vzdialenosť 200 km mi robí problém, a to aj v kombinácii so starostlivosťou o rodičov a o môj vlastný dom. Potrebujem radu. Samozrejme, dom sa bude predávať. Keďže nie je zatiaľ v ponuke realitnej kancelárie ani iných ponúk, neviem, kedy sa predá. Moja mama je dosť vážne chorá a možno sa nedožije predaja domu. Navyše, určite nebude schopná ísť k notárovi na podpis zmluvy. Čo by ste mi odporučili, aký postup by som mal zvoliť? Počul som, že pri určitých úkonoch budem musieť platiť štátu daň z predaja. Neviem, ako to je. Ďakujem za pochopenie a radu.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň, najjednoduchšia a najbežnejšia forma prevodu vlastníctva nehnuteľnosti je darovacia zmluva. Keď sa daruje nehnuteľnosť medzi rodičmi a deťmi, neplatí sa daň z darovania ani daň z príjmu pre príjemcu. Môžete k sebe zavolať aj notára, ktorý overí podpis rodičov pri darovaní. 
Je to trochu drahšie, lebo platíte za výjazd notára ale dá sa to aj tak urobiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať ohľadom darovacej listiny z roku 2016? Podľa Vášho uváženia, je možné túto zmluvu napadnúť? Počas života som sa so svojou matkou dohodol, že byt daruje môjmu synovi, teda jej vnukovi. Ja v tejto zmluve nefigurujem, čo znamená, že nemám na byte žiaden podiel ani trvalé bydlisko. Napriek tomu, že tento byt obývam už od roku 1977, môj syn, ako súčasný majiteľ bytu, plánuje byt predať bez toho, aby mi uhradil aspoň časť peňazí, ktoré som do bytu investoval. Mám skončiť na ulici? V minulosti som si kúpil garsonku, ktorú som následne daroval a získal som ju späť. Potom som ju predal a kúpil som si inú nehnuteľnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 27.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že bolo chybou, že ste si v byte nezabezpečili prihlásenie na trvalý pobyt a ani nebolo zriadené vecné bremeno vo Váš prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v predmetnom byte.

Ak ste do bytu investovali už v čase keď sa stal vlastníkom bytu syn, potom ste v podstate investovali do cudzej nehnuteľnosti, lebo v predmetnej nehnuteľnostinemáte ani spoluvlastnícky podiel. Riešením je len zdokladovať investície do bytu vo finančnom vyjadrení a žiadať od syna úhradu predmetných nákladov /najlepšie dokladovaním vynaložených fin. prostriedkov a prípadne ja znaleckým posudkom s fotodokumentáciou/. Ak medzi Vami nedôjde k dohode o úhrade nákladov, potom riešením je len podanie žaloby na súd.

Ak by syn byt predal, bude len na dohode s novým vlastníkom bytu, či sa dohodnete na nájme nehnuteľnosti bytu, čo zrejme nebude jednoduché resp. nový vlastník bytu nie je povinný zo zákona Vám povinný umožniť bývanie. Nový vlastník bytu je oprávnený podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.

Riešením na Vašej strane ešte pred predajom bytu je dohodnúť sa so synom na nájme bytu, prípadne aj zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania v byte a na zriadení trvalého pobytu pre Vás ako otca. 

Ak by všetky naše návrhy resp.možností riešenia veci boli neúspešné a syn by Vás chcel vypratať z bytu, sme názoru, že by bolo možné domáhať sa vrátenia daru z darovania garsónky, ktorú ste mu darovali. To, že garsónku predal, nie je v tomto prípade podstatné, požadovali by ste od syna finančnú náhradu. Možnosť domáhať sa vrátenia daru vyplýva z ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

 

 


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Moja matka mi daruje nehnuteľnosť, ktorú nadobudla v roku 2020. Akú daň budem musieť zaplatiť, ak ju predám skôr, než uplynie 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade je nutné uviesť, že daň nebudete platiť z celej kúpnej ceny. Ako daňový výdavok si môžete totiž uplatniť hodnotu nehnuteľnosti za ktorú ju nadobudla Vaša mama. Jej prípadný príjem z predaja nehnuteľnosti by totiž nebol oslobodený od dane z príjmov, a teda daňovým výdavkom bude suma, za ktorú kúpila nehnuteľnosť Vaša mama.

Viac k tomu nájdete na stránke Finančnej správy SR. 

Následne z rozdielu oboch súm budete platiť daň z príjmov. Presná výška dane bude závisieť od výšku dosiahnutého príjmu z predaja nehnuteľnosti.


Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, V dedičskom konaní som získala byt. S manželom už dlhé roky nežijeme v spoločnej domácnosti, ale k rozvodu zatiaľ nedošlo. Ak by som zdedený byt darovala tretej osobe, mal by manžel na tento byt nárok? Čo by som mala spraviť, aby k tomu nedošlo? Aké mám možnosti? Marcela

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 27.05.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
 
Z uvedneého zákonného ustanovenia vyplýva, že zdedený nepatrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, vy s ním môžete nakladať podľa svojho uváženia a manžel nemá právny nárok na prípadný zisk z predaja predmetného bytu. Súhlas manžela na predaj prípadne darovanie bytu nepotrebujete.

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujem predať pozemok, ktorý som získal ako dar od svojich rodičov. Túto nehnuteľnosť vlastním menej ako 5 rokov. Chcem sa opýtať, či pri predaji musím odviesť daň z predaja. Moja babička darovala pozemok môjmu otcovi a následne on daroval pozemok mne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
áno v takýchto prípadoch sa platí daň z príjmu, ktorý získate prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Daňovú povinnosť si však môžete znížiť tak, že ako daňový výdavok si uplatníte hodnotu pozemku v čase darovania. Na to budete potrebovať znalecký posudok. Následne by sa základ dane určil ako kúpna cena nehnuteľnosti pri predaji mínus hodnota pozemku v čase darovania.


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou nehnuteľnosti, ktorú som zdedila a časť mi bola darovaná. Jeden podiel som zdedila pred viac ako 5 rokmi a druhý som dostala darem v januári 2021. V darovacej zmluve nie je uvedená cena nehnuteľnosti. Chystáme sa predaj nehnuteľnosti uskutočniť ešte tento rok a v tejto súvislosti sa chcem poradiť, či budem musieť započítať príjem z tejto nehnuteľnosti do môjho daňového priznania za rok 2021, ak by nasledujúce skutočnosti platili: Darca, od ktorého mám darovaný podiel z nehnuteľnosti, zdedil tento podiel v roku 1992. V tom čase bola hodnota nehnuteľnosti vyčíslená notárom na sumu 160 000 SKK, čo je po súčasnom prepočte približne 51 184 eur (mám k dispozícii presné rozhodnutie o dedičstve z roku 1992). To znamená, že môj podiel z darovacej zmluvy z roku 2021 mal v roku 1992 hodnotu 29 857 eur. Z predaja nehnuteľnosti, ktorý plánujeme uskutočniť do konca tohto roka (2021), získam za podiel nehnuteľnosti nadobudnutý darem v roku 2021 sumu 3 995 eur. Rada by som sa opýtala, či je potrebné uvádzať v daňovom priznaní za rok 2021 príjem z predaja tejto nehnuteľnosti, keďže nadobúdacia cena podielu nehnuteľnosti z roku 1992 značne prevyšuje sumu z predaja tohto podielu, ktorý sa má uskutočniť do konca roku 2021? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom, MO.

Odpoveď: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
rozhodujúce je akú mal hodnotu darovaný podiel v čase darovania, nie v roku 1992. Tzn. že sa hodnota tohto darovaného podielu bude posudzovať k roku 2021.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.