POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Čo s deťmi po smrti rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Čo s deťmi po smrti rodičov

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo sa deje s neplnoletými deťmi v prípade smrti oboch rodičov. Môže o ne okamžite začať starať niekto z príbuzenstva, alebo deti odchádzajú do detského domova a následne sa po rozhodnutí súdu opäť zveria do starostlivosti rodinných príslušníkov? Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

Dobrý deň, po smrti rodičov maloletých detí sa o ne môžu ihneď začať starať príbuzní. Súd však začne konanie o určení poručníka a tiež o náhradnej osobnej starostlivosti. Súd pritom berie ohľad na najlepší záujem dieťaťa. Všeobecne je však možné skonštatovať, že právna úprava je nastavená tak, že starostlivosť rodinných príbuzných je uprednostnená pred náhradnou osobnou starostlivosťou iných než príbuzných a tiež pred ústavnou starostlivosťou. Tzn. že súd bude v prvom rade skúmať výchovné prostredia u príbuzných a až keby ani jeden z príbuzných podľa súdu nedokázal zabezpečiť starostlivosť o dieťa, hľadal by možnosť náhradnej osobnej starostlivosti i mimo rodiny.

Trápi vás "Čo s deťmi po smrti rodičov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zostaviť dokument o poručníctve v prípade smrti oboch rodičov. Alebo v prípade, keď matka zomrie a otec nie je schopný alebo nechce postarať o dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, ak zomrie jeden z rodičov a druhý rodič je stále nažive, tento je povinný sa o dieťa postarať. Súd by otcovi dieťa do starostlivosti nezveril iba za predpokladu, že tento by o starostlivosť oň nejavil žiadny záujem, resp. nebol by schopný sa oň postarať. V takomto prípade súd uprednostňuje zverenie detí najbližším príbuzným, ak títo majú o to záujem, v opačnom prípade dieťa zverí do náhradnej osobnej starostlivosti. Určenie poručníka pre prípad smrti oboch rodičov zákon nepozná, avšak súčasne treba povedať, že ani nevylučuje zriadenie nejakej takejto listiny pre takýto prípad. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. V prípade, že jeden z rodičov zomrie a rodičia boli v čase jeho úmrtia rozvedení (dieťa bolo zverené matke, ktorá zomrela), dieťa je aktuálne v starostlivosti u otca. Ako máme postupovať, aby otec začal dostávať rodinné prídavky na dieťa, keďže dieťa nebolo ešte súdom zverené otcovi? Ďakujem.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 28.05.2019)

Dobrý deň, keďže dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti matky súdnym rozhodnutím je potrebné, aby otec dieťaťa podal návrh na súd o zmenu súdneho rozhodnutia a zverenie maloletého do svojej osobnej starostlivosti.

Súd bude skúmať, či otec dieťaťa bude schopný postarať  sa o dieťa, či bude mať zabezpečené potrebné veci pre život a pod.

Toto súdne konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Úmrtie matky treba nahlásiť prísl. úradu práce a podať žiadosť o prídavok na dieťa.

 

 


Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň. Je možné, aby bolo dieťa v prípade smrti oboch rodičov zverené niekomu, kto nie je príbuzný, ak by bola napísaná posledná vôľa?

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 17.08.2017)

Dobrý deň, áno, ak by zomreli obaja rodičia a je to pre deti lepšie, aby boli zverené cudzej osobe, tak to súd urobí. Bude ale skúmať pri podaní takéhoto návrhu, či je to v prospech detí.


Trápi vás "Čo s deťmi po smrti rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môžem podať trestné oznámenie za odbornú neschopnosť lekára, ak sa to týka môjho zdravotného stavu?

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Ak nie ste spokojná s Vám poskytnutou lekárskou starostlivosťou máte možnosť zmeniť príslušného lekára.

2./ Ak nie ste spokojná s poskytovaním pomoci konkrétneho lekára môžete podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou. Podnet na prešetrenie sa podáva na pobočke úradu (podľa miesta, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá). Na príslušnú pobočku úradu je potrebné poslať písomný podnet (podpísaný), v ktorom je uvedené meno a adresa podávateľa podnetu, názov zdravotníckeho zariadenia/meno lekára, jeho sídlo, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti, opis problému. Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný.

Etika (správanie sa), prístup zdravotníckych pracovníkov -  podnet resp. sťažnosť môžete podať na  riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia; príslušná komora zdravotníckych pracovníkov; orgán príslušný na vydávanie povolenia - VÚC alebo MZ SR.

Podanie trestného oznámenia je tiež možné, ktoré odporúčame toto podať po konzultácii. Trestný zákon pozná trestné činy napr.  § 162 poškodenie zdravia / Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti, a) bezprostredne ohrozí život iného, b) inému ublíži na zdraví, alebo c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky./. Zvýšená trestná sadzba je pri spáchaní TČ na chránenej osobe, závažnejší spôsob konania/.


Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na jednu záležitosť. Môj otec bol podmienečne odsúdený, so záväzkou zaplatiť finančné odškodnenie, ktoré splácal vo formáte mesačných splátok počas svojho života. Pracoval ako starosta obce. Rád by som sa spýtal, či po jeho smrti musí jeho pozostalá rodina (v tomto prípade manželka) splácať tento dlh, ktorého sa dočkal odsúdený?

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň. Po smrti Vášho otca malo prebehnúť, alebo prebehne dedičské konanie. V rámci dedičského konania sú veritelia povinní prihlásiť si svoje pohľadávky v rámci tohto dedičského konania. Do dedičského konania mala byť teda prihlásená aj pohľadávka, ktorú Váš otec splácal. Následne v rámci dedičského konania bude, alebo bol určený dedič, prípadne dedičia, ktorí dedičstvo preberajú. Ak dedičstvo nedomietnu preberajú nielen aktíva, ale aj pasíva dedičstva. Čiže ak Vaša mamina zdedila majetok po Vašom otcovi, taktiež zdedila aj jeho dlhy, ktoré musí splatiť, ale len do výšky nadobudnutej hodnoty dedičstva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Moja otázka sa týka toho, ako naformulovať žiadosť o odročenie pojednávania s cieľom získať viac času. Ďakujem.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Na odročenie musíte mať zakonné dôvody, ktoré Vám objektívne bránia účasti na pojednávaní (najčastejšie je to choroba alebo nejaká vážna udalosť). Ak nemáte dôvod, potom môže súd pojednávať.


Trápi vás "Čo s deťmi po smrti rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Môj exmanžel po rozvode neplatil nájomné za byt, ktorý sme mali v nájme od mesta Bratislavy. Hneď po rozvode som sa s deťmi z toho bytu odsťahovala, no i napriek tomu som tam ešte mala trvalý pobyt. Bolo ťažké prihlásiť sa aj s deťmi na trvalý pobyt v podnájme, keďže sme menili podnájmy a to by znamenalo neustále meniť doklady. Súd nás preto zaviazal spoločne uhradiť nedoplatok vo výške 11000 eur. V rámci tohoto konania prebehli nejaké odvolania a ďalšie pojednávanie bolo určené na začiatok marca. No môj exmanžel zomrel 17. januára. Chcela by som vedieť, ako mám správne napísať žiadosť o odročenie pojednávania a ako súd v takomto prípade postupuje. Som žalovaná ako druhá strana.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, súd voči nemu súdne konanie zastaví a konať bude len s Vami a budú od Vás žiadať celú sumu.

Pokiaľ budú po ňom nejakí dedičia, tek voči nim (do výšky nadobudnutého dedičstva) môže veriteľ žiadať uhradiť dlh. 

Pokiaľ ide o Vašu situáciu, tak pre prenajímateľa nie je rozhodujúce, či ste v byte bývali alebo nie. Dôležité bude, či ste boli spolu nájomcovia obaja.


Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Prosím o radu ohľadom postupu v prípade, keď mám podozrenie, že smrť 80-ročnej osoby v domácej starostlivosti bola zavinena členom alebo členmi rodiny za účelom finančného zisku. Jeden z členov rodiny je zdravotnícky zamestnanec. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ máte takéto závažné podozrenie, je potrebné podať trestné oznámenie na príslušnom okresnom riaditeľstve PZ, buď osobne do zápisnice alebo písomne. Svoje podozrenie však musíte oprieť o konkrétne skutočnosti, prípadne dôkazy, ktoré budú Vaše podozrenie odôvodňovať. 

 

 

 


Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, Spolu so snúbencom sme začali stavať dom. Sme obaja vlastníkmi pozemku pod domom, a to každý v jednej polovici. Ako investori stavby sa na tom podieľame obaja a máme aj spoločný účet v banke, kde uchovávame naše spoločné finančné prostriedky. Tie vkladáme spoločne zo zahraničia, kde momentálne pracujeme. Majiteľom bankového účtu je môj snúbenec a ja som disponent účtu. Mám otázku: Ak by sa môjmu priateľovi niečo stalo (v najhoršom prípade smrť), čo by nasledovalo? A aké sú moje práva k rozostavanej stavbe, pozemku a bankovému účtu? Je možné tieto veci ošetriť nejakou zmluvou s partnerom, aby pri jeho úmrtí, alebo naopak pri mojom úmrtí, všetko prešlo do jeho alebo mojej vlastníctva? Je jedinou možnosťou sobáš? Bola by taká zmluva pri dedičskom konaní zohľadnená a je napadnuteľná? Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 19.09.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak chcete nakladať s majetkom pre prípad smrti, teda určiť, na koho má vlastníctvo k danej veci prejsť, Vám možno jednoznačne odporúčiť v danom prípade využitie inštitútu spísania závetu (§ 476 Občianskeho zákonníka).

V závete môžete jednoznačne určiť, vlastníctvo k akým veciam (prípadne aj určiť, že predmetom závetu je nakladanie so všetkým majetkom poručiteľa) má na akú osobu prejsť. V opačnom prípade by sa prechod vlastníctva k Vášmu majetku alebo majetku Vášho priateľa v prípade smrti spravoval ustanoveniami o dedení zo zákona, kde sú v prvej skupine zákonnými dedičmi manžel a deti poručiteľa. Ak má Váš priateľ z predchádzajúcich vzťahov alebo s Vami deti, dedili by v prvej skupine len tie a Vy ako priateľka by ste nezdedili nič. Ak deti nemá, prichádzali by ste do úvahy ako dedička v druhej dedičskej skupine, avšak len za predpokladu, že ste s poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ak ste sa z tohto dôvodu aj starali o spoločnú domácnosť alebo ste bola odkázaná výživou na poručiteľa. V druhej dedičskej skupine sú ale aj poručiteľovi rodičia. Každý z druhej dedičskej skupiny pritom delí rovným dielom, teda v prípade dedenia zo zákona by v druhej dedičskej skupine dedili podiel na pozemku, ktorý v súčasnosti vlastní Váš priateľ, aj jeho rodičia.

Ak Váš priateľ nemá deti, v danom prípade nie je nijako limitovaný pri nakladaní s majetkom pre prípad smrti. Rovnako ani Vy. Z uvedeného dôvodu môžete zriadiť závet v ktorejkoľvek forme (vlastnou rukou, v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice - možno Vám odporučiť práve formu notárskej zápisnice, čím sa vyhnete prípadným chybám pri spisovaní závetu, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť a rovnako závet spísaný formou notárskej zápisnice notár priamo zaeviduje do centrálneho notárskeho registra závetov) a môžete v ňom vymedziť, či sa týka všetkých vecí, ktoré budú tvoriť dedičstvo, alebo len niektorých (napr. len uvedeného pozemku, prípadne aj stavby, ak už je samostatnou vecou v právnom význame).

Taktiež je dôležité uviesť, že nie je možné zriadiť spoločný závet, ale každý z Vás musí závet zriadiť samostatne, hoci by ste si v nich chceli prípadný majetok odkázať navzájom. V prípade, ak by jeden z Vás mal deti (či už zo súčasného alebo z predchádzajúcich vzťahov), musel by do závetu zahrnúť aj svoje deti - neopomenuteľných dedičov (za predpokladu, že neboli vydedení), keďže podľa § 479 Občianskeho zákonníka maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak by závet v danom prípade tomuto ustanoveniu odporoval, bol by v tejto časti neplatný.


Trápi vás "Čo s deťmi po smrti rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo s deťmi po smrti rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, po smrti otca, ktorý bol s mojou mamou rozvedený a s ktorou počas manželstva nadobudli dlhy, prechádzajú tieto dlhy v rámci dedičského konania na deti? Alebo zostáva povinnosť ich splácať na mojej mame? Ďakujem.

Odpoveď: Čo s deťmi po smrti rodičov

(odpoveď odoslaná: 04.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 470 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Z uvedeného vyplýva, že za dlhy Vášho otca budú zodpovedať všetci dedičia až do výšky ceny nadobudnutého dedičstva a to spoločne s Vašou matkou. Jedným z možných riešení je odmietnutie dedičstva dedičmi alebo uzavretie dohody s veriteľmi dedičstva o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo s deťmi po smrti rodičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.